Page 1

¹39, 16 ëèñòîïàäà 2011Ãàçåòà ð.

ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèõ Óñï³õ îãîëîøåíü

«ØÒÀÌÏÑÅвѻ

Òåë.

¹39 (39), * Òóëü÷èí * Òðîñòÿíåöü * Òîìàøï³ëü * Êðèæîï³ëü * 16 ëèñòîïàäà 2011 ð. Ö³íà 1,50 ãðí.

. http://uspix.at.ua . E-mail:uspix@i.ua . ïðèéîì îãîëîøåíü: 096-535-18-00; 093-934-34-35 ³çîâà ï³äòðèìêà Ëåãàëüíèé âè¿çä çà êîðäîí òà êîíñóëüòàö³¿ â ñôåð³ ðàöåâëàøòóâàííÿ: Òåë. 050-906-22-57, 067-292-20-02

«ªÂÐΠIJ̻

ºâðî â³êíà, äâåð³ (áðîíüîâàí³, ìåòàëåâ³, ïëàñòèêîâ³ òà ì³æê³ìíàòí³), æàëþç³, ðîëåòè. 10 ðîê³â ãàðàíò³¿ íà ñòðîê åêñïëóàòàö³¿. Íàéíèæ÷³ ö³íè çà íàéâèùó ÿê³ñòü. Àêö³éí³ çíèæêè òà ïîäàðóíêè.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî íåðóõîì³ñòü òà ôîòî áóäèíê³â, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ, Âè çíàéäåòå íà íàøîìó ñàéò³: http:/uspix.at.ua

ÏÐÎÄÀÆ 1-ê³ìíàòí³

Êðåäèòóâàííÿ

Ò. 0673788988, 0673777558

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Êâàðòèðè ó ì.Òóëü÷èí

096-535-18-00 093-934-34-35

3-ê³ìíàòí³ 1/2. Âóë.Àðòîáîëåâñêîãî, 5-é ïîâ. 32000 ó.î.,òîðã. 1/3. Âóë.Ëåí³íà,96, 2-é ïîâ. 60 êâ.ì.. 37.000 ó.î.,òîðã. 1/4. Âóë.Äåé÷à,6, 5-é ïîâ., 64 êâ.ì. 28.000ó.î., òîðã. 1/7 Ðàéîí ÏÒÓ, 5-é ïîâ., 60 êâ.ì. 30.000ó.î.,òîðã.

Òèïè ïîäà÷³ îãîëîøåíü ó ãàçåòó «Óñï³õ» ×óãóí³ áàòàðå¿ Ö³íà 800 ãðí. òåë. ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕÕ

Çâè÷àéíèé òåêñò ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ çà òåë. 096-535-18-00, 093-934-34-35 (òà SMS)

Ïðîäàì áàÿí Ö³íà 500 ãðí. òåë. ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕÕ

Âèä³ëåíå 4 ãðí. - 1 âèõ³ä

Íîóáóê «Samsung» Ö³íà 3.700 ãðí. òåë. ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕÕ

 ðàìö³ 8 ãðí. - 1 âèõ³ä

Ôîòî îãîëîøåííÿ Ïðîäàºòüñÿ áóäèíîê ó ì.Òóëü÷èí, âóë.Ëåí³íà, 20 ñîò. ãîðîäó, º ãàç, âîäà. Ö³íà ÕÕÕÕÕ

Òåë.Õ ÕÕÕ ÕÕÕ ÕÕ

1/2. Âóë.Äåé÷à, 5-é ïîâ., êîíä., ïëàñò. â³êíà, ñóïóò. TV, íîâ.áàëêîí. Ò. 0672922002 1/5. Âóë.Ëåí³íà, 5-é ïîâ., ºâðîðåì., æèòë.ïë. 29 êâ.ì, º âîäà, ãàç, îïàë., âáóä. êóõíÿ, ïëàñò.â³êíà â êâ-ð³, áàëêîí³, 21.000 ó.î., òîðã

2-ê³ìíàòí³ 1/3. Âóë.ʳðîâà, 1-é ïîâ., 48êâ.ì.,ïðèâàò., ðåì., ãàç, âîäà, áîéëåð, òåë., ñàðàé. 25.000ó.î., òîðã, (êóõ.+â³òàë.)+2.000ó.î. 1/4. Âóë.Ëåîíòîâè÷à, 2-é ïîâ., 54êâ.ì., 22.000ó.î., òîðã. Ò.0970575321, 0632828770, 24839 1/5. Âóë.ʳðîâà, ºâðîðåì., 48êâ.ì., 25.000 ó.î. (áåç òîðãó). 1/6. Âóë.Ïåðåìîãè, (áåç ðåì.), 2-ñàðà¿, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ïîãð³á. 16.000 ó.î., òîðã. 1/7. Ð-í ÏÒÓ, 1-é ïîâ.,+ 2 äîáóä. ê³ì. òà ï³äâàë, ðåì.,2 âõîäè, 2 ñîò. çåì.+ 15 ñîò.ãîð. 36.000 ó.î.,òîðã.

15 ãðí. - 1 âèõ³ä. 1/8. Âóë.Êèºâî-Ïîä³ëüñüêà, 2-é ïîâ., 45.000 ó.î.,òîðã. Ò.067-349-88-33

4-ê³ìíàòí³ 1/2. Âóë.Ãîãîëÿ, 3-é ïîâ., 86 êâ.ì, 40.000ó.î.,òîðã 1/3. Âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2-é ïîâ., îêð. âõ³ä, äâ³ð, ï³äâàë, âåðàíäà. 48.000 ó.î.,òîðã.

ÎÁÌ²Í 8/1. 2-ê³ìí. êâ-ðà ó ì.Òóëü÷èí íà 2-ê³ìí. êâ-ðó ì.³ííèöÿ ç äîïë. 8/3. 3-ê³ìí.êâðà (çðîáë. ðåì., ï³äâ, ãàðàæ) íà 1-ê³ìí. ç äîïë., ó ì.Òóëü÷èí. 8/4. 2-ê³ìí. êâ-ðà, âóë.Ïóøê³íà (á³ëÿ ÐÅÑÓ) íà 1-ê³ì. êâ-ðó, öåíòð ì³ñòà, 2-3-é ïîâ.

Ïðîäàºòüñÿ àâòîìîá³ëü, 1998 ð.â., ö/ç, ÌÐ3, òèòàíè, õîð. ñòàí. Ö³íà ÕÕÕÕ, ìîæëèâèé òîðã

Òåë.Õ ÕÕÕ ÕÕÕ ÕÕ

15 ãðí. - 1 âèõ³ä. Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ íåðóõîìîñò³ òà àâòîìîá³ë³â ïðèéìàºòüñÿ ò³ëüêè íà ïëàòí³é îñíîâ³

10 ãðí.1 âèõ³ä.

ÐÅÊËÀÌÀ íà ïåðø³é ñòîð³íö³

3 ãðí.;

íà ñåðåäí³õ ñòîð³íêàõ

1 ãðí.;

íà îñòàíí³é ñòîð³íö³

2 ãðí.


Óñï³õ

2

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Çäàì ó íàéì æèòëî ϳâ áóä. ð-í ÌÑÇàâîä, 2 ê³ìí., êóõ., ãàç, êîíâåêòîð, (áåç çðó÷í.). 600 ãðí.+ïîñëóãè.

Äà÷³ 1/1. ñ.Ìàíüê³âêà («äóáêè»),áåç âí. ðîá., 6 ñîò., çåì., 4.000 ó.î., òîðã.

Ãàðàæ³

ÏÐÎÄÀÆ 7/3. 2-ïîâ.ãàðàæ 5õ6,5, âîðîòà (3 ì) ï³ä áóñ, âóë.Äåé÷à (òåðèò. â³éñüê. ÷àñòèíè). Ò.067-292-20-02 7/4. Ïî âóë.Ïåðåìîãè (á³ëÿ àâòî áàçàðó)., 3.000 ó.î.,òîðã. 7/6. Ð-í ÏÒÓ., 3.000 ó.î., òîðã. 7/7. Ãàðàæ, ðîçá³ð., ìåòàë., 4.000 ãðí., òîðã. 7/8. Ð-í ÏÒÓ, ïðîâ.Çàâîäñüêèé, 3,8õ6,5. Ò. 0965831669 7/9. Ãàðàæ (6õ3), âóë.Êîëîíòàé (ð-í ö/ïàðêó)

Áóäèíêè ó ì.Òóëü÷èí³

ÏÐÎÄÀÆ 2/0. Áóä., 2-ïîâ. 200 êâ.ì, ãàç, âîäà, ì³ñ. êàíàë., ãàðàæ, 4ñîò. çåì. 56.000ó.î., òîðã.

2/1. 3-ïîâ. áóä., öåíòð ì³ñòà, 14 ê³ì., 393,3 êâ.ì, êàì³í. çàë, á³ëüÿðäíà, 5 ëîäæ³é, ñàóíà ç áàñåéíîì, 2 ãàð., ï³äâ.,íàäâ.ñïîð., 290.000 ó.î., òîðã. 2/3. Âóë.Æóêîâñüêîãî, íîâ. 2-ïîâ. áóä., ïðèâàò. ä³ë. 10 ñîò., ãàç, âîäà, êàíàë³ç., 60.000 ó.î., òîðã. 2/4. Âóë.³äðîäæåííÿ, ï³â.áóä., 2 ê³ìí., êóõ., â³òàë., âåðàíäà. Âîäîïð., ì³ñ. êàíàë., 8ñîò. ãîð., 13.500 ó.î., òîðã. 2/5. Ïðîâ.Îñòðîâñüêîãî, áóä., 3 ê³ì., â³òàë., êóõ., 2 âèäè îïàë., ë³ò. êóõ., ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð., 2 âè¿çäè, 30.000 ó.î., òîðã. 2/6. Áóä., 80 êâ.ì., 3 ê³ì., êóõ., ñàíâóç., ë³ò. êóõ., àëüòàíêà, 9ñîò. ãîð. 22.000ó.î., òîðã. 2/8. Áóä., âóë.Ãàãàð³íà, 3 ê³ì., êóõ., âåë. ï³äâàë, 28.000 ó.î., òîðã. 2/9. Áóä., âóë. Ãàãàð³íà,2 ê³ì., êóõ., âîäà, êàíàë³ç., 13.000 ó.î.,òîðã. 2/10. Òðè íîâèõ áóäèíêè-êîòåäæ³ 2-ïîâ. ïî 200 êâ.ì. êîæåí ç ãàðàæ. Çåì. ïðèâàò., 60.000 ó.î., êîæåí, òîðã. 2/11. Áóä., âóë.Ëåðìîíòîâà, 2 ê³ìí., êîððèä., êóõ., âàííà, ðåìîíò, 22.000 ó.î., òîðã. 2/14. Áóä., âóë. Ïåñòåëÿ ï³ä çíîñ, 17 ñîò., ãîð. âîäîïð. 6.000 ó.î., òîðã. 2/15. Áóä., ð-í ÏÒÓ, 2-ïîâ. 5 ê³ì., êóõ., ï³äâàë, ãàðàæ, ï³äâ. ãàç, êàíàë., ïîäâ. ç òðîòóàð.ïëèòêè. 8ñîò., 65.000 ó.î., òîðã. 2/16. Áóä., æèòë. 2-ïîâåðõ. (ö/ì), 140 êâ.ì., 5 ê³ì., êóõ., 2 ñàíâ., âñ³ êîììóí., ãàðàæ, 8 ñîò. çåì. 85.000 ó.î.,òîðã. 2/17. Áóä., âóë.Âî¿í³â-²íòåðíàö., 2-ïîâ., 210êâ.ì 2 ãàð., ñàðàé, ë³ò. êóõ., ï³äâàë, êðèí., 8ñîò., ãàç, âîäà, òåë. 85.000 ó.î., òîðã. 2/18. Áóä., âóë.Ëîáà÷à,íåäîáóä., 4 ê³ì., ãàðàæ, âåðàíäà, 10ñîò. çåì. 20.000 ó.î., òîðã.

¹39, 16 ëèñòîïàäà 2011 ð.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî íåðóõîì³ñòü òà ôîòî áóäèíê³â, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ, Âè çíàéäåòå íà íàøîìó ñàéò³: http:/uspix.at.ua

2/21. Áóä., ïðèâàò. (ö/ì), 2 ê³ì., êóõ., âåðàíäà, 2 ñàðà¿, ë³ò.êóõ., ïîãð³á, ºâðîðåì., âîäà, ãàç, òåë., çàã.ïë., 34êâ.ì., 2 ñîò. çåì., 22.000 ó.î., òîðã. 2/22. Áóä.,âóë.Áîãä.-Õìåëüí.,34, 3 ê³ì., êîð., êóõ., âàííà, ãàç, ïàð.îòîïë., âîäà. Ò. 674302284; 0674303828

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÄÀÆ 5/3. ñ.Êèíàø³â, ï³ä çàáóä., 10 ñîò., 5.000 ó.î. 5/5. ñ. Íåñòåðâàðêà. ä³ë. 2.000 ó.î., òîðã. 5/9. ñ. Áîðòíèêè, ïàé, 10ãà, º âñ³ íåîáõ. äîêóì., çåìëÿ ïðèâàòèç. 8/0. Çåì. ä³ë. (ì.Òóëü÷èí) 10 ñîò.,áóä.ìàòåð. äëÿ áóä-âà 2-ãî ïîâ., º ãàçîïðîâ³ä, âîäîã³í, åëåêòðèêà 8/1. Çåì.ä³ë. ï³ä çàáóä. íà êîðäîí³ Òóëü÷èí-Ìàçóð³âêà, 15 ñîò. 8/2. Âóë.Ïåñòåëÿ, ïðèâàò. 10 ñîò., 6.000 ó.î.,òîðã. 8/4. ñ.Çàð³÷íå, º áóä., ï³ä çíîñ, 40 ñîò. ïðèâ. çåì., 10.000 ó.î.,òîðã. 8/6. Çåì. ïàé, ñ.Æóðàâë³âêà 2 ãà, çåì. ïðèâàò.. 8/7. ñ.Êèíàø³â, ïðèâàò., 14 ñîò. ï³ä áóä. ª ÷àñò. áóäìàòåð., 4.000 ó.î., òîðã. 8/8. 4 ñïàðåí³ çåì. ä³ë. ïðèâàò. (ð-í ÏÒÓ). 9.000 ó.î., òîðã. 8/10. ñ.Ìàçóð³âêà, ïðèâàò. 10 ñîò. (ð-í ÏÒÓ), 2.700 ó.î.,òîðã. 8/11. Âóë.Ïåñòåëÿ, ïðèâàò. 10 ñîò., 2.000 ó.î. 8/12. ñ.Êèíàø³â, 10ñîò. ï³ä çàáóä., ð-í ãàç. ãîñï. 8/13. ì.Òóëü÷èí, 25 ñîò., º êðèíèöÿ, âîäîïð, ãàç, 25.000 ó.î., òîðã. 8/14. Ð-í ÏÒÓ, ïðèâàò., 10 ñîò. â ç áóä. ìàòåð., ò. 0977398582 8/15. ñ.Ìàçóð³âêà, 18 ñîò., (ð-í òðàêò. áðèã.), 950 ó.î., òîðã. 8/16. Çåì. ä³ë., ñ.Ìàçóð³âêà, ï³ä çàáóä.,15 ñîò., 18.000 ãðí. Ò. 0631727644 8/17. Çåì.ä³ë., ïðèâàò. (10 ñîò.) ï³ä çàáóä. ç áóä.ìàòåð-ìè â ð-í³ ÏÒÓ.

Áóä.-êâ-ðè ó Òóëü÷èíñüêîìó ð-í³

ÏÐÎÄÀÆ 3/0. Áóä., ñ.Ìàçóð³âêà, 5 ê³ì., êóõ., â³òàë., ï³äâ. ãàç, º êàíàë., ë³ò. êóõ, ãàðàæ, ïîãð³á. 49.000 ó.î.,òîðã. 3/1. Áóä.,ñ.Êëåáàíü, (ö/äîð.), êàï.ðåì.(ºâðîîïàë., ïëàñò.â³êíà, áðîí.äâåð³), ñàðàé, ë³ò.êóõíÿ, 11ñîò. ãîð.+30ñîò., 14.000 ó.î. 3/2. Áóä. â ñ.Ãàíîï³ëü, 40 ñîò. çåì., 2000 ó.î. ò.0671037915 3/3. Áóä. ñ.Êèíàø³â, 13 ñîò. ïðèâàò. çåìë³, ãàç, 10.000 ó.î.,òîðã. 3/4. Áóä., ñ. Ìàçóð³âêà ï³ä çíîñ ïî (ö/äîð.) + 8 òèñ.öåãëè. 5.000 ó.î., òîðã. 3/5. Æèòë.áóä. ñ.Êèíàø³â, (100 êâ.ì), â³ä êðóãà 50 ì, 4 ê³ì., êàì³í ç êàìåíþ, âîäà, êàíàë³ç., ãàç, ñâ³òëî, 25.000 ó.î., (ðîçñòð.) 3/6. Áóä., ñ.Íåñòåðâàðêà, íîâ. ãàçèô³ê. (9,5õ7,5),4 ê³ì., êîððèä., ïîãð³á, ãîðîä 22 ñîò., 18.000 ó.î., òîðã. 3/7. Áóä. ñìò.Êèðíàñ³âêà âóë..Âèøíåâà 2, ë³ò. êóõ.,ñàðàé, 8 ñîò. ãîð., 2 ïîãð.,êðèíèöÿ, âåë. äâ³ð, 10.000 ó.î.,òîðã. Ò.0980219145 3/8. Áóä., ñ.Íåñòåðâàðêà, âóë.Êîëãîñïíà, (8õ10), ï³äâ. ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð., çåì. 8 ñîò., 20.000 ó.î.,òîðã. 3/9. 3-ê³ì.êâ-ðà, ñìò.Êèðíàñ³âêà, âóë.Ëåí³íà, ðåì., ³íäèâ³ä.îïàë., 2 ëîä泿 +ãàðàæ (5õ6) 34.000 ó.î., òîðã. 3/10. Áóä., ñ.Õîëîä³âêà,âóë.Ãðèáà, (13õ9), (ö/âóë.), 4 ê³ìí., ïë.â³êíà, êóõ., ñàðàé, ï³äâåä.ãàç, çåìëÿ ïðèâàò., 6.000 ó.î.,òîðã. 3/12. Áóä., ñ.Á³ëîóñ³âêà-1ï³ä çíîñ, çåì. 30 ñîò., 1.500 ó.î., òîðã. Ò.0982211617 3/13. Áóä., ñ.Ìàçóð³âêà, 2 âõîäè, ç³ çðó÷í., ãàç, 37.000 ó.î., òîðã.

3/14. Áóä., ñ.Òîðê³â, (8õ12), (ö/âóë.), 4 ê³ì., êóõ., âåðàíäà, ñàðàé, êðèí. íà ïîäâ³ð’¿, ë³ò.êóõ., ïîãð., 40 ñîò. + 15 ñîò. çåì., 7.000 ó.î.,òîðã. Ò.0679790563 3/15. Áóä. ó ñ.Õîëîä³âêà, ñàðàé, ë³ò. êóõ., ãàðàæ, 40 ñîò. çåì. 6.000 ó.î., òîðã. 3/16. Áóä., ñ. Íåñòåðâàðêà, 6 ñîò. çåì., á³ëÿ ñòàâêà, 1500 ó.î., òîðã. 3/17. Áóä., ñ.Á³ëîóñ³âêà (ö/äîð), ë³ò. êóõ., ïîãð³á, ãîñï.áóä., ïëîä-ÿã³ä. ñàä, 20 ñîò. ãîð., ãàç, âîäà, 10.000 ó.î.,òîðã. 3/18. Õàòà, ñ.Íåñòåðâàðêà, 22 ñîò. çåì,. 3.500 ó.î., òîðã. 3/19. Õàòà, ñ.Çàð³÷íå, 4 ê³ì., âåðàí., 2 âõîäè, ë³ò. êóõ., ñàðà¿, 10.500 ó.î., òîðã. 3/20. 3-ê³ìí. êâ-ðà, ñìò.Êèðíàñ³âêà, 2-é ïîâ., ãàðàæ, ãðÿäêà òà ñàðàé, 20.000 ó.î., òîðã. Ò. 0672761682 3/27. 3-ê³ìí. êâ-ðà, ñìò.Êèðíàñ³âêà, ðåì. (ïë. â³êíà, ñàíòåõ., ³íä. îïàë.), ãàç, 2-ïîâ. ãàðàæ, ë³ò.êóõ. ç ï³äâàë., ãðÿäêè. 32.000 ó.î., òîðã. Ò. 0974315012 3/21. Áóä., ñìò. Êèðíàñ³âêà, âóë.×àïàºâà, 8/11 (áåç ðåì.), 4 ê³ì., âåðàíäà, 12 ñîò. çåì., 7.000 ó.î., áåç òîðãó. 3/22. Æèòë. áóä., ñ.Ìàÿêè (ç/ä ñò. Æóðàâë³âêà) ïðèâàò., 2 ê³ì., ïðèáóä. äëÿ êóõ., âåðàíäà, 10 ñîò.çåì., 5.000 ó.î.,òîðã. Ò.0971782006 3/23. Áóä., ñ.Õîëîä³âêà, 3 ê³ì., êîðèä., âåðàíäà + ùå 1 áóä., ï³äâ. ãàç, âîäà, ãàðàæ, ïîãð., ãîñïáóä., ë³ò.êóõ., ñàä, 40ñîò., 10.500 ó.î. 3/24. Áóä., ñ.Íåñòåðâàðêà, âóë.Êîëãîñïíà (10õ11), 3 ê³ì., ï³äâ. ãàç, êðèí., 8 ñîò., êàíàë³ç.+öåãëà òà ìàòåð. íà äîáóä., 25.000 ó.î.,òîðã. 3/25. Áóä., ñ.Êðèùåíö³, âóë.Ñàäîâà,1, íàäâ³ð. áóä., ïðîâ. ãàç, êðèíèöÿ, 40 ñîò. çåì.. ò.0969637258, 0662431596 3/26. Áóä., ñ.Êëåáàíü, 3 ê³ì., êóõ., ïîãð., ãîñï.áóä., êðèí., ãàç, 40 ñîò. ãîð., 18.000 ó.î.,òîðã. Ò. 09732944524 3/27. 3-õ ê.êâ. ñìò. Êèðíàñ³âêà, âóë.Ëåí³íà, ªâðîðåì., ³íä. îïàë., ïîãð³á, ñàðàé, ôóíä. ï³ä ãàðàæ 6/10 ì., 3 ñîò. ãîðîä, 34.000 ó.î.,òîðã. Ò.0674313872 3/28. Áóä., ñ.Íåñòåðâàðêà ï³ä çíîñ, çåì. ä³ë.20ñîò., ñàä, ãîðîä, 3.000 ó.î.,òîðã. 3/29. Áóä., ñìò.Êèðíàñ³âêà, ïðèâàò.,118êâ.ì, 5 ê³ì., 2 âõ., 2 ë³ò. êóõ., 2 ïîãð., ãàðàæ, ñàä, 20 ñîò., 12.000 ó.î., òîðã. Ò.0990650700 3/30. Áóä. ñìò.Êèðíàñ³âêà, âóë.Ìàÿêîâñüêîãî, íåçàâåðø.,ï³äâàë,ãàðàæ,3 ñîò.ãîð., 14.000 ó.î., òîðã. Ò.0674313872 3/31. 4-õ ê.êâ. ñìò. Êèðíàñ³âêà, 2 ãàðàæ³, ïîãð³á. Ò.0971704732 3/32. Áóä. ñ.Êëåáàíü, ãàç,ãàðàæ, ë³ò. êóõ., ïîãð³á, ñàðàé (10ñîò.- êëóáí³êè, 500 êîð÷.- àãðóñó, ìîëîä.ñàä). Ò.0966268058 3/33 Áóä., â ñ.Íåñòåðâàðêà, âóë ×åðâîíîàðìiéñüêà. Öiíà 15000 ó.î. Ò.0677730411

Â³ä «À» äî «ß»

Ïðîïîíóºìî ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ïîñëóãè ó äîïîìîç³ â îðãàí³çàö³¿ äèòÿ÷èõ ñâÿò, þâ³ëå¿â òà âåñ³ëëü

Òåë.: 096-535-18-00, 093-934-34-35; íàø ñàéò - http://navesilya.at.ua


ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Áóä. òà êâ-ðè â ³íøèõ ðàéîíàõ

ÏÐÎÄÀÆ 3/1. 1-ê³ìí. êâ-ðà, 35,6 êâ.ì, ñìò.Êðèæîï³ëü, âóë.Êðóïñüêî¿, 4-é ïîâ., ºâðîðåì., ï³äâàë. 13.500 ó.î.,òîðã. Ò.(04340)22999, 096441053, 0676010711. 3/2. Íîâ. áóä., ñìò.Êðèæîï³ëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, çàã.ïë.120 êâ.ì, âîäà, êàíàë³ç., åë.îïàë., ï³÷.îïàë., ïîãð³á, íåäîáóä. ãàð. ³ êóõ., çåì. ä³ë.12 ñîò. 29.000 ó.î. 3/3. Áóä., 56 êâ.ì, 3 ê³ìí., ñìò.Êðèæîï³ëü, âóë.Êàðëà-Ìàðêñà,31,º âåðàíäà, âîäà, 18 ñîò. çåì., 32.000 ó.î., òîðã. Ò. 0678385570, 0633908239 3/4. 1-ê³ìí. êâ-ðà, ñìò.Êðèæîï³ëü, (ö/ì), 3/5, ïë.35,7 êâ.ì., 11.500 ó.î., òîðã. Ò.0971706300 3/5. 1-ê³ìí. êâ-ðà, 4-é ïîâ.,ñìò.Êðèæîï³ëü, âóë. Êðóïñüêî¿,15, 35,6 êâ.ì. ºâðîðåì., ï³äâàë, 13.500 ó.î. Ò.(04340)22999, 0964471053, 0676010711. 3/7. 2-ê³ìí. êâ-ðà, ñìò.Êðèæîï³ëü, (ö/ì) ïðèâàò.,30êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ï³äâàë, 18.000 ó.î., òîðã. Ò.0966300217 3/8. Áóä., êàì’ÿíèé ñ.Ëåâê³â, Êðèæîï. ð-í, ïðèâàò. 10/12 ì., çåì. ä³ë. 57 ñîò., 40.000 ãðí., òîðã. Ò.0966300217 4/1. Áóä., (9 êì. â³ä ì.Íåì³ð³â), 85 êâ.ì., 50 ñîò., 35.000 ãðí., òîðã. Ò.0982666591 4/2. 3-ê³ìí.êâ-ðà, (5-é ïîâ.), â³éñ.ì³ñò. Òîìàøï³ë. ð-í, 17000 ó.î., òîðã. Ò.0971706300 4/3. 1-ê³ìí. êâ-ðà., ñìò.Òðîñòÿíåöü 36 êâ.ì., (ð-í ñïèðòçàâ.). ªâðîðåì, ãàðàæ, ï³äâàë. Ò.0970764919 4/4. Öåãë. áóä., ñ.Ìóõ³âö³ (9õ11ì), Íåìèð³â. ð-í, 4 ê³ì.,êîðèä., â³ðàíäà, ãàç, îïàë.,êðèíèöÿ, ë³ò. êóõ., ñàðàé, ï³äâàë., ïðèâàò. ä³ë. 27 ñîò., 40.000 ó.î., òîðã. Ò. 0979023248, 0989595155

3

Óñï³õ

¹39, 16 ëèñòîïàäà 2011 ð.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî íåðóõîì³ñòü òà ôîòî áóäèíê³â, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ, Âè çíàéäåòå íà íàøîìó ñàéò³: http:/uspix.at.ua

4/5. 1-ê³ìí. êâ-ðà, ñìò.Òðîñòÿíåöü, âóë.Ëåí³íà,40, 1-é ïîâ.,18.000 ó.î. Ò.0984739732 4/6. 2-ê³ìí. êâ-ðà, ñìò.Âàïíÿðêà (â³éñ.ì³ñò.) êîòåäæ, 2-ïîâ., 10.500 ó.î., òîðã. Ò.0982688854 4/7. Áóä., ñìò.Òîìàøï³ëü, âóë.Ëåðìîíòîâà,30, çàã. ïë. 71,6 êâ.ì, 4 ê³ì., âàííà, âåðàíäà, ãàç, âîäà, ï³äâàë, ñàðàé, âîäà, 8 ñîò. Ò. 0677090140 4/8. 4-ê³ìí. êâ-ðà, ñ.Ãîðîäê³âêà, 3-é ïîâ., (Êðèæîï. ð-í), ãàçèô³ê., ãàç. êîòåë. Ò.0971717010 4/9. Áóä., ñ.Ñåâåðèíiâêà, âóë.Çàëiçíè÷íà,53«à», 2-ïîâ. çàã.ïë. 220êâ.ì, 17ñîò. ãîð., ñàðàé, êîìîðà, êóðíèê, 37.000 y.î., òîðã. Ò. 0637022882 4/10. Öåãë. áóä., ñìò.Ðàê³òíå (Êè¿âñüêà îáë.), (8õ8), 3 ê³ì., â³òàë., âåðàíäà, ãàç, êðèí., ïîãð³á. Çàã. ïë. çåì. 7 ñîò., 25.000 ó.î., òîðã. Ò.0962530267 4/11. Áóä. 9õ11, ñ.Ìàðêñîâî, âóë.1-ãî Òðàâíÿ, Íåìèðîâ.ð-í.,, ïîãð³á, ãàç, 25ñîò. ãîð., 10.000 ó.î., òîðã. Ò.0971484663

9/8. Êîìåð. ïðèì³ù., ñ.Á³ëîóñ³âêà, 1100 êâ.ì., 26 ê³ì. (ïðèâàò. äîê.áóä.), 60 ñîò. çåì., 35.000 ó.î., òîðã. 9/9. Ïðèì³ùåííÿ (ö/ì) âóë. Ëåí³íà, 128 êâ.ì, 2-é ïîâ., 33.000 ó.î., òîðã. 9/12. ijþ÷èé ðåñòîðàí, çàã.ïë. 190,6 êâ.ì, (ïî ö/äîð.). 9/13. Ñêëàä. ïðèì., 800 + 200 êâ.ì, ñ.Íåñòåðâàðêà. Ìîæ.îáì³í, îðåíäà. 9/14. Ïðèì³ù., ñ.Íåñòåðâàðêà, âóë.Ñàäîâà, çàã.ïë.78êâ.ì., 30.000 ó.î.,òîðã, àáî çäàì â îðåíäó. Ò. 0678391140, 24079 9/17. Äâà ñïàð. áîêñè 80 êâ.ì.+40 êâ.ì, 2-é ïîâ.. ª îãëÿäîâà ÿìà, âîäà, 3 ôàçè. Çåì. ä³ë. 10õ14 ïðèâàòèç., á³ëÿ (ö/äîð), 10.500 ó.î., òîðã. 9/18. Áóä³âëÿ, ñ.Ãàííîï³ëü êîëèø. ìàã.-êàôå (ö/ñåë.) ç ï³äâàë ïðèì., çàã.ïë.176,5êâ.ì (ïë.ìàã.-êàôå 85,8êâ.ì, ï³äâàë 90,7 êâ.ì). 9/19 Ìàãàçèí, ñ.Ñóâîðîâñüêå, 8.000 ó.î. Ò.0973160925 9/20. Êîíòåéíåð. Ò.067-58-25-777

Êîìåðö³éíà íåðóõîì³ñòü

Çäàì â îðåíäó

ÏÐÎÄÀÆ

9/9. Òðàêòîðíèé ñòàí, ñ.Òàðàñ³âêà, 3 êì. â³ä Òóëü÷èíà. 9/13. Ïðîô.ïðèì³ù. 5 ê³ì.,2-é ïîâ., ñ/ã òåõ-êà. Ìîæë. ï³ä îô³ñ àáî öåõ.

9/0. ʳîñê, 6õ2,5êâ.ì, õîð.ñòàí. Ò.0672733929 9/2. Òîðã. îá’ºêò, ñìò.Âàïíÿðêà, 1060 ì.êâ., ä³þ÷. ïðîä. ìàã., êàôå ç ï³äñîá. ïðèì. òà îáëàä-ì., 18,1 ñîò. çåì., ñàäîê. Ïðèì. ãàçèô. 150.000 ó.î. 9/3. Êàôå «Øèíîê», ñ.Çàð³÷íå, 6,5õ12,5, 83 ñîò. ïðèâ.çåì, êîíâåêòîð, âèãð.ÿìà, êðèí., ñòîëè, õîëîä., ³í. 20000 ó.î.,òîðã. 9/4. Êîìåðö. ïðèì³ù., öåíòð, ì.Òóëü÷èí, 2-é ïîâ., ïë.500 êâ.ì., 240 ó.î./êâ.ì, òîðã. 9/5 Àäì³í., âèðîáí. òà ñêëàäñ.ïðèì. çàã. ïë. 9.000 êâ.ì. ª êîìóí., ñâ³òëî, ãàç, âîäà. Çàë³çí. êîë³ÿ äëÿ â³äïð. òà îòðèì. âàíòàæó. 9/6. Ïðîä. âàãîí÷èê-êîíòåéíåð, óí³âåðñ. ïðèçíà÷., óòåïëåí, 7õ2,5ì. Íåäîðîãî. Ò.0634462357

Âèíàéìó 6/1. Ïðèì³ù. â (ö/ì³ñòà), áàæàíî 1-é ïîâ., â³ä 10 êâ.ì. Ò. 0965351800, 0939343435

ÊÓÏËÞ 5/1. ijë.àáî áóä. ï³ä çíîñ, öåíòð ì³ñòà, 5-10 ñîò. 5/2. ijë. àáî áóä. ï³ä çíîñ ó ñ.Íåñòåðâàðêà. 5/3. ijë., ïðèâàòèç., ì.Òóëü÷èí. 5/4. Áóä. â ì.Òóëü÷èí â ìåæàõ 10.000 ó.î. Ò. 0977004899

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ . Ëåãêîâ³

.

ÏÐÎÄÀÆ

Àâòî «ÂÀÇ-2105», ïðàö.ñòàí. 10.000 ãðí., òîðã. Ò.0974960952

. . . .

.

Àâòî «DAEWOO SENS», 2004 ð.â., õîð. ñòàí. 5.500 ó.î., òîðã. Ò.0979042293

Àâòî «ÇÀÇ-Òàâð³ÿ», 2000ð.â., êîë³ð-ñèí³é, õîð.ñòàí. 1.200 ó.î., òîðã. Ò.0976042986 Àâòî «äîíîð» «SIAT-TOLEDO», ñ³ðèé-ìåò. 2004 ð.â., «ïîâíèé ôàðø», çàâîä., ãàç. îáëàä. 4.800 ó.î., òîðã. Ò. 0672922002 Àâòî «ÂÀÇ-2115», 2008ð.â., (êóïëåíà â ñàëîí³), ïð. 8.000êì., êîë.-ñ³ð.-ìåòàë³ê.7.300ó.î.,òîðã. Ò.0971387015 Àâòî «ÂÀÇ 21099» íà âèïëàòó â³ä 694 ãðí íà ì³ñ. Ò.0968498986

. . . . . . .

Âåëèêèé âèá³ð ÌÎÒÎÁËÎʲÂ: «ÇÀÐß», «ÊÅÍÒÀÂл, «ÇÓÁл, «ÄÎÁÐÈÍß»

Àâòî «ÂÀÇ-2105», 1992 ð.â., êîë³ð - êîðè÷., íå áèòà, õîð.ñòàí. 2.000 ó.î.,òîðã. Ò.0634397695 Àâòî «ÂÀÇ-21063», 1989 ð.â., 2.100 ó.î. Ò.0989527372 Àâòî «ÂÀÇ-2101» êîë. ñëîíîâî¿ ê³ñòêè, 1980 ð.â., ïðàö.ñòàí. 800 ó.î. Ò. 0971132005 Àâòî «ÇÀÇ Òàâð³ÿ», õîð.ñòàí. Ò.0974793514, 0934336583 «Opel Vectra B», 1996 ð.â., îá. äâèã. 1,6 ë, ïðîá³ã 250 òèñ. êì. 7.000 ó.î. Ò.0969039838

Àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè Àâòî «VOLKSWAGEN T-28», ÒÄ.,2,4 ë., 1995ð.â. 5.000 ó.î., òîðã. Ò. 0973985954, 0935670937 Àâòî «VOLKSWAGEN T-28», òóðáî-äèç. 2,4 ë., âàíòàæ. ïàñ. 8 ì³ñöü, 6.600 ó.î., òîðã. Ò. 0973985954, 0935670937 Àâòî «Citroen Berlingo» 1,9ë.,äèç., ïàñ., 2005ð.â. 9.000 ó.î. Ò. 0679361609

òà íàâ³ñíîãî îáëàäíàííÿ.

ÅËÅÊÐÎÂÅËÎÑÈÏÅÄÈ: «ÂÅÑÍÀ», «ÑÈËÜÍÈÉ»

Ïîì³ðí³ ö³íè, ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñ. ì.³ííèöÿ, âóë.Êè¿âñüêà,1. Òåë. 0971278441, 0939525395; e-mail: zemlerob.com.ua

.

. Âàíòàæí³, ñïåö³àëüí³ àâòî, ³í. . . . .

Àâòî «JAC», 2006 ð.â., ïðîì. òîâàð. áóäêà. 5.000 ó.î. Ò. 0676707095, 0503773350 Àâòî «ÃÀÇ-53», (áîðò.), 1500 ó.î. Ò.0676707095, 0503773350 Àâòî «ÊàÌÀÇ-53212», áîðò., çåðíîâîç íà ô³òèíãàõ ç ïðè÷. ÃÊÁ-8352, õîð.ñòàí. Ò.0973985954, 0935670937

Âîäíèé òðàíñïîðò

×îâåí «Ïðîãðåñ - 2 Ì». 1.000 ó.î., òîðã. Ò.0974960952

.. .

Ïðè÷³ïè, òðàêòîðè, ³íøå Ìîòîáëîê «ÍÈÂÀ» ç³ âñ³ì ïðè÷³ïíèì çíàðÿääÿì.7.500 ãðí., òîðã. Ò.0966300217

Àâòîçàï÷àñòèíè ÔÀÐÊÎÏÈ. Òåë. 098-079-53-77 Êóçîâ àâòî «ÂÀÇ-2107». 4.000 ãðí., òîðã. Ò.0974960952 Ãóìà äî ëåãêîâèõ àâòî ç ͳìå÷÷èíè, âåëèêèé âèá³ð â³ä «R13» äî «22.5». Ò.0964598285

ÊÓÏËÞ Àâòî «DAEWOO LANOS». Íåäîðîãî. Ò.0973150597

ÊÓÏËÞ ó õîð. ñòàí³ àáî ïðàö. ñòàí³ ìîòîö. «ÓÐÀË» òà «Ê-750» ïî âèã³äí³é äëÿ Âàñ ö³í³. Òåë. 0672922002


Óñï³õ

4

Ïîñò³éíî â ïðîäàæó ÏÀÐÊÅÒ ÒÀ ÏÀÐÊÅÒÍÀ ÄÎØÊÀ.

Ïðîôåñ³éíèé

ÏÅÐÅÇÀÏÈÑ

ç â³äåî êàñåòè íà äèñê.

Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë.067-292-20-02

Òàêîæ: Òàêîæ: áàëêè, áàëêè, ñòðîïèëà, ñòðîïèëà, äîøêè, äîøêè, ðåéêè, ðåéêè, øòàõåòè øòàõåòè ³³ ò.ä., ò.ä., çà ö³íàìè âèðîáíèêà.

Àäðåñà: ì.Òóëü÷èí, âóë.Ïîëüîâà 34 (ïî îá’¿çä. äîð. á³ëÿ ðåñòîð. «Ó Ìàð³êà»). Ò. 0678319270; 0937632386

Äîðîã³ æ³íêè, ÿêùî Âè áàæàºòå ïðèéìàòè ó÷àñòü â ïîñò³éíîìó, áåçêîøòîâíîìó ðåêëàìíîìó ðîç³ãðàø³

¹39, 16 ëèñòîïàäà 2011 ð.

Àâòîìàãàçèí ñ.Êèíàø³â, âóë. Ïîäîëÿíà, 2À (çà ãàçîãîñïîäàðñòâîì á³ëÿ àâòîçóïèíêè)

«ÀÂÒΠѲһ Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà íîâ³ çàï÷àñòèíè äî áóäü-ÿêîãî àâòîìîá³ëÿ áåçïîñåðåäíüî â³ä çàâîäà âèðîáíèêà.

ÓÂÀÃÀ! Çèìîâà ãóìà, á/â, ç ͳìå÷÷èíà R-15; R-22.5

«ÌÎÐÅ ÏÐÈDz»,

òî çâåðòàéòåñü, áóäü ëàñêà, çà òåëåôîíîì: 0674309503

вÇÍÅ

ÏÎÑËÓÃÈ ÑÒÎ + ìèéêà. Ò.0968103565 Âèêîíóºì ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. Ò.0632634788. Âèêîíóþ ðåìîíòí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷ (øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ôàðá., øïàëåðè, ëàì³íàò, çâàð.ðîáîòè). Ò. 0682131695, Îëåêñàíäð Àâòîïåðåâåçåííÿ. Ò. 0963610442 Ïðÿì³ ïîñòàâêè êðèìñüêîãî ðàêóøíèêà ç êàð’ºðó. Äîñòàâêà. Ñàìîâèâ³ç. Ò. 0964691108

.

. .. .

.

Ïî¿çäêà íà Õìåëüíèöüêèé ç ï’ÿòíèö³ íà ñóááîòó â 02.00 íî÷³. Ïðî¿çä 100 ãðí. Ò. 0674302284; 0674303828

.

. . .. . .. .. .

ÓͲÊÀËÜÍÀ ÌÎÆËȲÑÒÜ! Äëÿ ä³ëîâèõ, çàéíÿòèõ, òóðáîòëèâèõ áàòüê³â. Ïåðåáóâàííÿ-ðîçâèòîê Âàøèõ ä³òî÷îê â äîìàøí³õ óìîâàõ ïîãîäèííî òà íà ö³ëèé äåíü. Ìàþ âèùó îñâ³òó, ìåä. ïðàêòèêó òà äîñâ³ä. Ðàä³ñòü ä³òÿì - âïåâíåí³ñòü áàòüêàì! Ò. 097-45-20-135 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ êîìï'þòåðà ç âè¿çäîì íà ì³ñöå. Ò.0676561822 Ðåìîíò, íàëàãîäæåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ: äîìàøí³õ õîëîä.; â³òðèí; êîíäèö³îíåð³â. Âè¿çä ïî ðàéîíó. Ò.0676657718 Ðåìîíò åë.äâèã., ïåðåìîòêà.Ò.0983203197 Ðåìîíò áåíçîïèë òà áåíçîêîñ. Òåë. 0984681011, 0673991116 Ïðàöþº õ³ì÷èñòêà ïî îêðàñö³ øê³ðÿíèõ âèðîá³â. Àäðåñà: Òóëü÷èí Áóä.Ïîáóòó, 3-é ïîâ. Ò.0975145609, 0935973983 Âèêà÷êà êàíàë³çàö³é. Ò. 0980233388 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè: áåòîíí³, àðì³ðîâêà, çâàðþâàííÿ, êëàäêà (êàì³íü, öåãëà, áëîê), øòóêàòóðåííÿ, âàãîíêà, øïàòë³âêà, ôàðáóâàííÿ, íàêëåþâàííÿ øïàëåð, âð³çàííÿ çàìê³â, ³íøå. Ò. 0630270773 Õóäîæíÿ êîâêà. Ò.0675861454 Îð³ôëåéì - êîìïàí³ÿ óñï³øíèõ òà êðàñèâèõ. Ïðè ðåºñòðàö³¿ ïîäàðóíîê! Ò.0937397862 Ðåìîíòí³ ðîáîòè «ï³ä êëþ÷»: øòóêàòóðåííÿ, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè, ëàì³íàò. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Ò.0682131695

Äîâ³äêè çà òåë.: 096-772-92-82

. . . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . .

ÏÐÎÄÀÆ Êîëîíêè: äèíàì³êè Ñåëåêøí 2 ñàòåë³òà ³ 2 íèçè. Ò.0966998267. Ïðîäàºòüñÿ íîóòáóê (2 ì³ñ.) ASUS X5DIJ. Ö³íà 2950 ãðí., òîðã. Ò.0674061240 Îáëàäíàííÿ äëÿ êîïàííÿ êðèíèöü, 220Â. Ö³íà êîìïë. 8.500 ãðí.,òîðã. Ò. 0971387015 Îáëàäí. á/â äëÿ ìàã.: ñòåëàæ³ (7øò), ñòîëè (2øò), êîë³ð-ñîñíà. Ö³íà 3.500ãðí. Ñêëÿí³ ïîëèö³, ïëàñò. ñòîëè, ñò³ëüö³. Ò. 0973160925 Íîâà ãàç.êîëîíêà. Ò. 0984028238 Êîòåë íà òâåðä. ïàëèâ³. Ò. 0678012453 Âàííà, íîâà, ñàëàòîâà. Ò.0963184191 Áîéëåð «GORENIE» 80 ë., á/â. Ö³íà 750 ãðí. Ò. 098-279-17-24 Äèìîõ³äíèé ãàç.êîòåë ÀÎÂÃ-19,5, á/â,, õîð.ñòàí. Íåäîðîãî. Ò.21689; 0633626798 Åë.äâèãóí, 3 êÂò, 3,000îá/õâ., 1-íî ôàç. Ò.0983203197 Õîëîä. â³òðèíà òà õîëîä. øêàô íà 2-3 ò., á/â òàêîæ äâèãóí. Ò.0678799943 Õîëîä. â³òðèíè á/â: âåðòèêàë.-2,500ãðí, ãîðèç. - 3.000ãðí., êîíäèö., á/â - 1750ãðí. Ò. 0973160925 Âàãè ñòð³ëî÷í³, á/â - 175ãðí., áàëîí ç âóãëåêèñë. äëÿ ãàçóâàííÿ íàïî¿â - 950ãðí. Ò. 0973160925 Åë.êàëîðèôåð, 3-ôàç., 500 ãðí. Ò.0965700595 Ïðîô. ìåòàë.ëèñò (íà çàáîð) 1,20/2,0ì., 50 ëèñò³â. Ö³íà 160 ãðí./øò. Ò. 0966193846 Êðóïè, îë³ÿ, êîìá³êîðì äëÿ òâàðèí òà ïòèö³; äåðòü, ìàêóõ, æîì. Ò.0677090374. Òþêîâàíå ñ³íî ëþöåðíè. Ò.0675953086, 097-3985954 Àíòèñòàòè÷íå âçóòòÿ äëÿ çâàðþâàëüíèê³â òà áóä³âåë., ñò³éêå äî 䳿 ìàñåë. Ò.0932368584. ²íâàë³äíà êîëÿñêà. Ò. 0973150597 Àêêîðäåîí «Weltmeister Amigo», â³äì. ñòàí, 5.000 ãðí. Ò. 0969835243 Ìîá.òåë. «Nokia N 96», á/â. Ò.0935880094 Ìîá. òåë. «Samsung L310» á/â (ìîäåëü äëÿ ä³â÷àò, ñóïåð äèçàéí!) Òåë.0971508075 ³äåîêàìåðà «CANON XL1»; mini DV, îïòè÷. ñòàá³ë. çîáðàæ., â êîìïë. 3 ï³äñèë. àêêóì, çàð. ïðèñòð³é, 2 îá’ºêòèâè, êîðîò. 3-ôîêóñ., äîâ. 16, Ñòàí íà «4». 9000ãðí.,òîðã. Ò.0634065920 Apple iPhone 4g 16gb black. 4550ãðí. Ò.0974533502 Êë³òêè äëÿ ïåðåïåë³â, êðîë³â, á/â. Êîìá³êîðì äëÿ êóðåé. Ò.

«ÄÀ×ÍÈÊ» (ö/ðèíîê) - ïðîïîíóº îçèì³ *Ìàã. ñîðòè öèáóë³ òà ÷àñíèêó. Ö³ ñîðòè ïîðàäóþòü Âàñ âæå â òðàâí³. Ò. 0976989819

. . .

Äîì.òâàðèíè, ïòèöÿ, ³íøå

Öóöåíÿòà «Ëàáðàäîð», ÷îðí. òà á³ë. êîë., 24.08. íàðîä., ç äîêóì., êëåéìîì òà ùåïëåííÿì, 1800 ãðí., òîðã. Ò.0969574769, 0989481460 Äîì. ïòèöÿ: êóðêà (áðîéëåð), êà÷êè, æèâîþ âàãîþ, òóøêàìè. Ò.0983401397, 0632634757 Ïåðåïåëà «íà ì’ÿñî» òà ïåðåïåëèí³ ÿéö³. Ò. 0969990993

. .. . .. . ..

ÊÓÏËÞ Ñòàð³, íåïðàöþþ÷³: õîëîä., òåë., ãàç.ïëèòè òà êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷óãóíö³, âàííè òà áàòàðå¿. Ò.0931489880 Åëåêòðîìîòîðè, á/ó. Ò.0674182546, 21935. Ñêëîòàðó âñ³õ âèä³â, ìàêóëàòóðó: ïðîäàì áàíêó íîâó òà á/â. Ò.0677090374. Ïëîäè ãîðîáèíè,÷åðâîíîãî êàøòàíó, êîð³íü õðîíó. Òåë.0677090374. Ààêâàð³óì, íà 100 ë. Ò.0972926452 Ì’ÿêèé êóò., á/â, õîð.ñòàí. Ò.0962568982 Âåíòèëÿ çàäâèæêè ðåäóêòîðà òåëüôåðà. Ò.0985196690 Ãàçîâó ïëèòó, á/ó, íåäîðîãî. Ò.44-3-14 Íîóò ç êîì. ïîðòîì äî 1500ãðí, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. Ò. 0961248588

Äîâ³äêà ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó ñï³âðîá³òíèêàìè ÂÄÀ² Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó. Ñï³âðîá³òíèêàìè ÂÄÀ² Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó â ïåð³îä ÷àñó ç 7.11.2011ð. ïî 14.11.2011ð. ï³ä ÷àñ íàãëÿäó çà äîðîæí³ì ðóõîì íà òåðèòî𳿠îáñëóãîâóâàííÿ âèÿâëåíî òà çàô³êñîâàíî 27 ïîðóøåíü ÏÄÐ Óêðà¿íè ç ÿêèõ 9 âî䳿â çà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. Çà ìèíóëèé òèæäåíü íà òåðèòî𳿠ðàéîíó ñêîºíà ÄÒÏ â íàñë³äîê ÿêèõ 1 ëþäèíà çàãèíóëà, 3 îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ð³çíèõ ñòóïåí³â âàæêîñò³.


¹39, 16 ëèñòîïàäà 2011 ð.

ÐÎÁÎÒÀ . . . . . . .

ØÓÊÀÞ ðîáîòó

Ƴíêà 35 ðîê³â, øóêຠáóäü-ÿêó ðîáîòó. Ò.0975802630 Õëîïåöü, â³ê 31 ð³ê øóêຠäîäàòêîâó àáî ïîñò³éíó ðîáîòó. Ìàþ âëàñíå àâòî. Ò.0969990993 Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ, êàòåãî𳿠Â, Ñ, D. Òåë.0971997503 ×îë. 32 ð. øóê. ðîá. âîä³ÿ, êàò.«Â», ñòàæ 14 ð., º ñâîº àâòî, ìîæë. äàëåê³ ïî¿çäêè. Ò.096-5022424 Õëîïåöü øóêຠðîáîòó ï³äñîáíèì ðîá³òíèêîì. Ò. 098-952-73-72 Ƴíêà 38 ð., øóê. ðîá. ïðîäàâöÿ. Ò.0975386016 ×îë. 32 ð. øóê. ðîá. ð³çíîðîáî÷îãî â Òóëü÷èí³, ³ííèö³. Ò. 0969527372

ÊÀÄÐÈ + Òåë. 096-535-18-00, 093-934-34-35 - øâèäêî òà ÿê³ñíî ï³äáåðåìî êàäðè òà ïåðñîíàë äëÿ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é; - äîïîìîæåìî ó ïîøóêó ðîáîòè òà ïðàöåâëàøòóâàíí³; - ïðîïîíóºìî Âàì âèã³äí³ óìîâè ñï³âïðàö³

. . . . . . . . . . .

Íà ðîáîòó ÏÎÒвÁͲ . . .. .

. . . . . .

 ðåñòîðàí «Â³â’ºð» ïîòð³áí³ îô³ö³àíò òà ïðèáèðàëüíèöÿ. Ò.0984629701 Ïîòð³áåí ðåàë³çàòîð íà ðèíîê. Ò.0973528581 Òðåáóþòñÿ áðèãàäà ëåñîðóáîâ (áåíçîïèëüùèêè, ÷åêåðîâùèêè, òðåëåâùèêè) è áðèãàäà ïèëîðàìùèêîâ 4 ÷åë., ñòîëÿðû-ïëîòíèêè. Çàðïëàòà 1200$. Ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.0953419578 Ðîáîòà íà ïèëîðàìó (Òóëü÷èí), æ³íêè òà ÷îëîâ³êè, â³ê â³ä 18 - 50 ð. Âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòà. Ò.0937632386; 0678319270

Ðîáîòà ó Êèºâ³ Äåâóøêè-òðåíåðû (êîíñóëüòàíòû) ïî ôèòíåñó, îò 21 äî 40 ëåò, äëÿ ðàáîòû ñ æåíùèíàìè. Îáó÷åíèå 1 ìåñ. Ç/ï 3000-5000ãðí. Ò. 0932730343. Äèñïåò÷åð-îïåðàòîð ÏÊ ðàáîòà íà äîìó. Äåâóøêè 18-30 ëåò. Ïðèÿòíûé ãîëîñ. Çíàíèå Excel, e-mail. Íàëè÷èå ÏÊ + Èíòåðíåò. Ç/ï ñäåëüíàÿ 500-5000 ãðí./ìåñÿö. Ò. 044 3623010. Äîìðàáîòíèöà 4000 ãðí. â ìåñÿö. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå, ñò.ì.«Ñëàâóòè÷». Ãð.: ïî áóäíÿì ñ 15.00 äî 22.00, ñóááîòà è âîñêðåñåíüå ñ 10.00 äî 22.00. Âûõîäíîé âòîðíèê. Ò. 0975522830. Åëåêòðîìîíòàæíèêè ç äîñâiäîì ðîáîòè. Âiê äî 40 ðîêiâ. Ç/ï - 4100ãðí.+ %. Îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ò. 0445028492, 0674038639. Ñòðîèòåëè ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ç/ï 3000-3300 ãðí/ìåñ. Âîçðàñò îò 18 äî 40 ëåò! Íå àãåíòñòâî. Ò. 0674339776.

. .

Óñï³õ Ñòðîèòåëü (êâàðòèðíûå ðåìîíòû). Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ò. 0979959336. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ âîäèòåëè êàòåãîðèè Ä, Å, àâòîñëåñàðü, àâòîýëåêòðèê, àâòîêîìïüþòåðùèê, çàðïëàòà îò 3000 ãðí. Ò. 0632422490, 0444569764, Þðèé Äìèòðèåâè÷. Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, âiä 270 ãðí./äåíü. Ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. Âèïëàòà ùîäåííî. Ò. 0445012564, 0685302620, 0638766652. Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ç/ï 280 ãðí./äåíü. Òåðìiíîâî. Âiê âiä 18 äî 45 ðîêiâ. Çàðïëàòà ùîäåííî. Ìîæëèâiñòü êàð’ºðíîãî ðîñòó. Ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé. Ò.0445017278, 0445017279, 0939749056. Òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü. Ç/ï 250ãðí/äåíü. Íàëè÷èå àâòî íå îáÿçàòåëüíî. Êàðüåðíûé ðîñò. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì-æèëü¸. Âîçðàñò äî 50 ëåò. Ò. 0445017278, 0445017279, 0939749056. Òðåáóåòñÿ êëàäîâùèê, îïëàòà 5100ãðí/ìåñÿö, èíîãîðîäíèì æèëüå. Ò. 0988712957. Òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó, ç/ï 5400 ãðí./ìåñÿö, èíîãîðîäíèì æèëüå. Ò. 0664506665. Òðåáóåòñÿ ôîðìîâùèöû, óïàêîâùèöû, ïåêàðÿ. Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëüíî. Ç/ï îò 3000ãðí. Èíîãîðîäíèì îáåñïå÷èâàåì æèëüåì. Ò. 0661340281, 0989760822. Òðåáóþòñÿ â êàôå-ïèööåðèþ: îôèöèàíòû, ïîâàðû, ïîìîùíèê ïîâàðà. Äîñòîéíûé óðîâåíü îïëàòû òðóäà ãàðàíòèðîâàí. Ò. 0954313184, 0988312121. Òðåáóþòñÿ îïåðàòîðû ÏÊ, call-öåíòðà, ìåíåäæåðû ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè, äèñïåò÷åðû, êîíñóëüòàíòû, ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. Æåëàòåëüíî äåâóøêà äî 35 ëåò, áåç î/ð, îáó÷àåì, ç/ï îò 4500ãðí. Ò. 0983807351. Óïàêîâùèêè. Ç/ï 160 ãðí/äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Èíîãîðîäíèì - æèëü¸. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âîçðàñò äî 50 ëåò. Ðàáîòîäàòåëü. Ò.0445017278, 0445017279, 0939749056. Ôàñàäíèêè ç ä/ð íà êîëèñêàõ òà ðèøòóâàííi, çàáåçïå÷óºìî iíñòðóìåíòîì, äîïëàòà çà æèòëî. Óìîâè: ìåä. äîâiäêà òà áàæàííÿ çàðîáëÿòè. Ò. 0963099956, 0661711817. Ôàñîâùèêè. Ç/ï 160 ãðí/äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Èíîãîðîäíèì - æèëü¸. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âîçðàñò äî 50 ëåò. Ðàáîòîäàòåëü. Ò. 0445017278, 0445017279 Øâåÿ - ñðî÷íî. Äëÿ òåõ, êòî óìååò áûñòðî è êà÷åñòâåííî ðàáîòàòü, 15 ìèí. îò ñò.ì. «Ãåðîåâ Äíåïðà». Ïîíåäåëüíàÿ îïëàòà. Ò. 0677419337, 0632734231. Øâåÿ äëÿ ìàññîâîãî ïîøèâà (òðèêîòàæ). Ç/ï ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ò. 0675096079.

Ðåöåïòèê

5

. .

Øâåÿ íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó. Ç/ï 150ãðí./ íàáîð. Ìåñòîíàõîæäåíèå ôàáðèêè - ðàéîí Æóëÿíû (àýðîïîðò). Ò.0681311567 Ýêñêàâàòîðùèê íà êîëåñíûé ýêñêàâàòîð ñ ôðîíòàëüíûì ïîãðóç÷èêîì, îïëàòà äîñòîéíàÿ, òðåáóåòñÿ íàëè÷èå ïðàâ, îïûò ðàáîòû, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Ò. 0504623847, 0444863035. Ýëåêòðèê - ìàøèíû, êàòåðà, ëîäêè. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Åñòü âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ â îáùåæèòèè. Ò. 0674413490. Ýëåêòðîìîíòàæíèêè ñ îïûòîì ðàáîòû. Âîçðàñò äî 40 ëåò. Ç/ï - 4100ãðí + %. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ò.0445028492, 0674038639. Ýëåêòðîìîíòàæíèêè, ðàçíîðàáî÷èå. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ðàáîòà â Êèåâå. Ïîäðîáíîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ò. 0445620645, 0445620696.

. . . .

Ðîáîòà ó ³ííèö³ òà îáëàñò³

Çàïðîøóºìî íà ïîñò³éíó ðîáîòó â Òóëü÷èí³, Òðîñòÿíö³, Òîìàøïîë³, Êðèæîïîë³, Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó ðåêëàìè. ³ä âàñ: áàæàííÿ çàðîáëÿòè, â³ä íàñ: ñòàá³ëüí³ñòü ó âèïëàò³ ç/ï. E-mail uspix@i.ua Ò.0965351800; 0939343435 Òðåáóþòñÿ áðèãàäà ëåñîðóáîâ (áåíçîïèëüùèêè, ÷åêåðîâùèêè, òðåëåâùèêè) è áðèãàäà ïèëîðàìùèêîâ 4 ÷åë., ñòîëÿðû-ïëîòíèêè. Ç/ï 1200$ .Ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ò.0953419578 Àìåðèêàíñêàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ ïðèãëàøàåò íà ïîäðàáîòêó. Ò.80971532676 Ðåã³îíàëüíèé ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí â îáëàñíèõ ì³ñòàõ. Ðåã³îí: ³ííèöà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, Õìåëüíèöüêèé. Ç/ï: 3000 ãðí. Âèìîãè: äîñêîíàëå çíàííÿ ðèíêó ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí ðåã³îíó; íàÿâí³ñòü êîìï’þòåðà. Îêëàä 3% â³ä îáåðòó. Òåëåôîíóéòå ïî ñòàö³îíàðíîìó òåëåôîí³, ÿêèé ïîáà÷èòå íà íàøîìó ñàéò³. Äåòàëüí³øå ïðî êîìïàí³þ âè ìîæåòå âçíàòè íà ñàéò³ www.oknaukraina.com.ua Òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü Âèííèöêàÿ îáëàñòü Êîìïàíèÿ: Èìïóëüñ. Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå êîíòàêòîâ ñ êëèåíòàìè â îáëàñòè, êîììóíèêàáåëüíûé, îòâåòñòâåííûé, îáó÷àåìûé, ìóæ÷èíà äî 30 ëåò, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Óñëîâèÿ ðàáîòû: 5-òè äíåâíàÿ íåäåëÿ, ñîöïàêåò. Îáÿçàííîñòè: Ðàáîòà ñ òîðãîâûìè òî÷êàìè íà ââåðåííîé òåððèòîðèè: Ïîèñê êëèåíòîâ Ðàáîòà ñ ñóùåñòâóþùèìè êëèåíòàìè. Êîíòðîëü òîâàðíîãî çàïàñà â òîðãîâîé òî÷êå Êîíòðîëü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè Ìåð÷åíäàéçèíã â òîðãîâîé òî÷êå. Ç/ï 4000 ãðí., ñòàâêà+áîíóñ Ò.0979233635 Îêñàíà

. . .

.

Ñèðíå ïå÷èâî Ïðîäóêòè: 200 ã. áîðîøíà, 1 ÷. ë. ðîçïóøóâà÷ó, ñ³ëü, 100 ã. âåðøêîâîãî ìàñëà íàòåðòè íà äð³áí³é òåðö³, 100 ã. ñèðó (íàòåðòè íà äð³áí³é òåðö³), 1 ÿéöå, 3 ñò. ë. æèðíî¿ ñìåòàíè, ìåëåíèé ÷åðâîíèé ïåðåöü. Âñå, îêð³ì ïåðöþ â ìèñêó, ³ äîáðå âèì³øàòè ì³êñåðîì. Ò³ñòî ñêàòàòè â êóëþ, îáãîðíóòè ïë³âêîþ òà ñõîâàòè äî õîëîäèëüíèêà íà 30 õâèëèí. Äóõîâêà 1800Ñ. Ëèñò äëÿ âèï³÷êè çàñòåëèòè ïåðãàìåíòîì. Ò³ñòî ðîçêàòàòè òîâùèíîþ 0,5 ìì. Âèð³çàòè áàæàí³ ô³ãóðêè, çìàñòèòè ÿéöåì àáî ìîëîêîì, ïîñèïàòè ïåðöåì (ìîæíà âèêîðèñòàòè ïàïðèêó). Âèï³êàòè 5-10 õâ.


Óñï³õ ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

6

íà 21 - 27 íîÿáðÿ ÎÂÅÍ. Áóäüòå âíèìàòåëüíåå: îïàñíî êàê íåäîðàáîòàòü, òàê è ïåðåðàáîòàòü. Àêòèâíûå è ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ ìîãóò îòêðûòü ïåðåä âàìè øèðîêèå ãîðèçîíòû. Âûõîäíûå îòëè÷íî ïîäîéäóò äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè - âàñ æäóò íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ. Íå çàáûâàéòå óäåëÿòü äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ è çàáîòû áëèçêèì, ýêîíîìèÿ âðåìåíè â ýòîì ñëó÷àå íåóìåñòíà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã. ÒÅËÅÖ. Îùóùåíèå íàïðÿæåííîñòè ïîñòåïåííî íà÷èíàåò èñ÷åçàòü. Ïîñòàðàéòåñü ïî÷àùå ïðîÿâëÿòü íàñòîé÷èâîñòü è òðåáîâàòåëüíîñòü, îòñòàèâàéòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, íî íå ïðîâîöèðóéòå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.  âûõîäíûå ïîëåçíî ïîãóëÿòü íà ñâåæåì âîçäóõå íà õîäó â ãîëîâó ìîæåò ïðèéòè èíòåðåñíîå ðåøåíèå ñëîæíîé çàäà÷è. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê. ÁËÈÇÍÅÖÛ. Óäà÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì â äåëîâîì îáùåíèè ñ ïàðòíåðàìè èëè íà÷àëüñòâîì. Äåëà ñêëàäûâàþòñÿ õîðîøî. Ïðèñëóøàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè: îíà ïîäñêàæåò íàèáîëåå âåðíîå ðåøåíèå â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Íå ïðîïóñòèòå âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Áóäüòå îñòîðîæíåå ïðè îáùåíèè ñ äðóçüÿìè è çíàêîìûìè. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå äîìà èëè â ïðèÿòíîé êîìïàíèè äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê. ÐÀÊ. Íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ âêëþ÷èòüñÿ â ðàáî÷èå ðèòìû. Íå òî, ÷òîáû óäà÷à îò âàñ îòâåðíóëàñü, - ïðîñòî åå óëûáîê ïðèäåòñÿ äîáè-

âàòüñÿ òðóäîì. Íå äåëàéòå ïîñïåøíûõ âûâîäîâ, îñîáåííî íà îñíîâå ñïëåòåí. Âàñ ìîãóò âòÿíóòü â êîíôëèêò.  âûõîäíûå ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ ïîêóïêàìè èëè óáîðêîé êâàðòèðû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê. ËÅÂ. Âû ñìîæåòå óñïåøíî îêàçûâàòü ëè÷íîå âëèÿíèå, íî íå âñåãäà òî, êîòîðîå ñëåäîâàëî áû. Ïîäóìàéòå, âñå ëè âû âåðíî äåëàåòå, ê òåì ëè öåëÿì ñòðåìèòåñü. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñîãëàøàéòåñü íà àâàíòþðíûå ïðåäëîæåíèÿ.  âûõîäíûå áóäóò ëåãêî èäòè äåëà, ñâÿçàííûå ñî ñòðîèòåëüñòâîì èëè ðåìîíòîì äîìà. Îäíàêî ýòî íå ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé íåçíàêîìîé äåÿòåëüíîñòüþ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà. ÄÅÂÀ. Çàäóìàéòåñü íàä ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé íà ðàáîòå. Ïîìíèòå, ÷òî âñå â âàøèõ ðóêàõ. Íàñòóïèëî âðåìÿ, êîãäà íåîáõîäèìî ñåðüåçíî îòíåñòèñü ê ñâîåé êàðüåðå. Ýìîöèîíàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü ìîæåò ïîíèçèòüñÿ, à ðàçäðàæèòåëüíîñòü, íàîáîðîò, âîçðàñòåò.  âûõîäíûå ïîñâÿòèòå áîëüøå âðåìåíè ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã. ÂÅÑÛ. Íà ðàáîòå âñå áóäåò áëàãîïîëó÷íî, äàæå âåðîÿòíî ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå èëè ïðåìèÿ. Íå ïðîïóñòèòå âàæíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè.  âûõîäíûå áëèçêèì ëþäÿì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ âàø ñîâåò: ïîäóìàéòå, ÷åì âû ñìîæåòå èì ïîìî÷ü â ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê. ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Âû ñìîæåòå óñïåòü ñäåëàòü äàæå áîëüøå, ÷åì çàïëàíèðîâàëè. Õîðîøî ïðîéäóò äåëîâûå âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû. Ïîñòàðàéòåñü íå çàãðóæàòü ñåáÿ ëèøíèìè äåëàìè. Ó÷òè-

Ïðî ÷èñòå ïîâ³òðÿ Çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ´ðóíò³â, âîäè âîäîéìèù íàáóëî îñîáëèâî çíà÷íèõ ìàñøòàá³â ó ì³ñòàõ. Ïðè öüîìó ïî÷àòêîâîþ ëàíêîþ ì³ãðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ïðèðîäíèìè ëàíöþãàìè (ïîâ³òðÿ, ´ðóíò, ´ðóíòîâ³ âîäè, ðîñëèíè, ñ³ëüãîñïïðîäóêö³ÿ) òà âèçíà÷àëüíèì ôàêòîðîì ó ôîðìóâàíí³ ðèçèê³â äëÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàáðóäíåííÿì äîâê³ëëÿ â ö³ëîìó, º çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. Ïðîâ³äí³ â÷åí³ ç ïèòàíü îö³íêè ðèçèêó ñòâåðäæóþòü, ùî 80 - 90% ñóìàðíîãî êàíöåðîãåííîãî ³ íåêàíöåðîãåííîãî ðèçèêó îáóìîâëþº àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî â îñòàíí³ 15-20 ðîê³â çàçíàëî çíà÷íèõ çì³í. Ñóòòºâå çìåíøåííÿ îáñÿã³â âàëîâèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë ç îäíîãî áîêó, ³ íåäîñòàòíº âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ³ åôåêòèâíèõ ìåòîä³â î÷èñòêè âèêèä³â, à òàêîæ çᳬëüøåííÿ òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó â ì³ñò³ - ç ³íøîãî, âèçíà÷àþòü äèíàì³êó çì³í ñòàíó çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. Ñåðåä îñíîâíèõ ÷èííèê³â çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ ðàéîíó îäíå ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü çàéìຠðàä³àö³éíèé ôàêòîð, ÿêèé ïðàêòè÷íî ïðèñóòí³é ó âñ³õ ñêëàäîâèõ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ çíàõîäèòüñÿ ï³ä ïîñò³éíèì êîíòðîëåì ç ìåòîþ îö³íîê äîçîâèõ íàâàíòàæåíü ð³çíèõ ãðóï ³ êîíòèíãåíò³â íàñåëåííÿ, îñîáëèâî â óìîâàõ â³äíîâíîãî ïåð³îäó ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êîëè íàñåëåííÿ ðàé-

îíó âæå îòðèìàëî ïåâíó äîçó äîäàòêîâîãî îïðîì³íåííÿ. Ðàéîí ìåæóº ç Ëàäèæèíñüêîþ òåïëîâîþ åëåêòðîñòàíö³ºþ, äå ñïàëþºòüñÿ âóã³ëëÿ. Ïðè éîãî ñïàëþâàíí³ ì³íåðàëüí³ ðå÷îâèíè, ùî ì³ñòÿòü ðàä³îíóêë³äè, ó ñêëàä³ ëåòþ÷î¿ çîëè, ïîïåëó, ñàæ³, àåðîçîë³â âèä³ëÿþòüñÿ â àòìîñôåðó ³ îñ³äàþòü íà çåìë³ ðàéîíó, âêëþ÷àþòüñÿ â á³îëîã³÷í³ ëàíöþæêè ³ íàäõîäÿòü â îðãàí³çì æèòåë³â ç õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè, ïîâ³òðÿì, ïèòíîþ âîäîþ. Ïðè çãîðàíí³ âóã³ëëÿ ì³íåðàëüí³ ðå÷îâèíè ïëàâëÿòüñÿ, óòâîðþþ÷è çîëüíèé çàëèøîê ó âèãëÿä³ øëàêó, ÿêèé íàêîïè÷óºòüñÿ íà òåðèòî𳿠ñ³ë Çàîçåðíå òà Á³ëîóñ³âêà. Íà â³äì³íó â³ä çâè÷àéíîãî ïèë ó çîë³ ÒÅÑ ì³ñòèòü çíà÷íî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ðàä³îàêòèâíèõ ³çîòîï³â óðàíó ³ ñâèíöþ. Õî÷à äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ òà îïàëåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â âèòðà÷àºòüñÿ çíà÷íî ìåíøå âóã³ëëÿ, í³æ äî ïðîâåäåííÿ ãàçèô³êàö³¿ (â ðàéîí³ çàëèøèëèñü íåãàçèô³êîâàíèìè äåê³ëüêà ñ³ë òà ÷àñòèíà îñåëü ó ãàçèô³êîâàíèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ), ïðîòå ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü î÷èñòêè âèêèä³â â ïîâ³òðÿ íà îäèíèöþ ïàëèâà ëåòèòü ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí á³ëüøå, í³æ â âèêèäàõ åëåêòðîñòàíö³é. Êð³ì òîãî, ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ, ùî ðîçì³ùåí³ â öåíòð³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, â³äíîñíî íåâèñîê³ òðóáè ³ òîìó íàáàãàòî á³ëüøà ÷àñòèíà çàáðóäíåííÿ ïîòðàïëÿº áåçïîñåðåäíüî íà ëþäåé. Äî îñòàííüîãî ÷àñó íà öþ îáñòàâèíó çâåðòàëè íåäîñòàòíþ óâàãó, àëå ÷åðåç ñïàëþâàííÿ

¹39, 16 ëèñòîïàäà 2011 ð. òå, åñëè âî âñåõ âîïðîñàõ âû áóäåòå íàñòàèâàòü íà ñâîåì ìíåíèè, òî âåðîÿòíû êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Ïîñòàðàéòåñü ïðèíÿòü ðåøåíèå óñòðàèâàþùåå âñåõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê. ÑÒÐÅËÅÖ. Äåëà ìîãóò ïîéòè íå ñîâñåì òàê, êàê âû îæèäàëè, à ïåðñïåêòèâû îêàæóòñÿ äîâîëüíî òóìàííû. Åñëè ó âàñ íåò ïîëíîé óâåðåííîñòè â ñâîèõ äåéñòâèÿõ, ëó÷øå íå ñïåøèòü. Íå ýêîíîìüòå âðåìÿ íà ñíå, ÷òîáû ê ïðî÷èì ôàêòîðàì íå ïðèáàâèëàñü åùå è ðàññåÿííîñòü.  âûõîäíûå ñîêðàòèòå äî ìèíèìóìà îáùåíèå ñ ñîñåäÿìè è ðîäñòâåííèêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà. ÊÎÇÅÐÎÃ. Âàñ ìîæåò îæèäàòü íåîæèäàííî óäà÷íîå ðåøåíèå ïðîáëåì, òðåáóþùèõ ñîãëàñîâàíèÿ ñ âûøåñòîÿùèìè èíñòàíöèÿìè. Íå ñòîèò ïðåäàâàòüñÿ ìå÷òàì - íà ýòî ïðîñòî íå áóäåò âðåìåíè.  âûõîäíûå ïîðàäóéòå ñåáÿ îáùåíèåì ñ äðóçüÿìè, à ïîòîì ïîñòàðàéòåñü íàñëàäèòüñÿ òèøèíîé è óþòîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê. ÂÎÄÎËÅÉ. Î ñåáå àêòèâíî è ÿðêî ìîæåò çàÿâèòü äàð ïðåäâèäåíèÿ, âàì â ýòè äíè ìîæåò îòêðûòüñÿ òî, ÷òî íè îäèí îðàêóë íå ñìîæåò ïðåäñêàçàòü. Âåðîÿòíî çíàêîìñòâî ñ ëþäüìè, êîòîðûì áóäóò èíòåðåñíû âàøè ïðîáëåìû.  âûõîäíûå áóäåò âàæíî ñîõðàíÿòü õëàäíîêðîâèå è âûäåðæêó, íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âîñêðåñåíüå. ÐÛÁÛ. Âàì ïðèãîäÿòñÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñêîðîñòü ïðèíÿòèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ ðåøåíèé, âíóòðåííåå ñïîêîéñòâèå è âûíîñëèâîñòü. Ñòàðàéòåñü íå äàâèòü íà îêðóæàþùèõ, òàê êàê îíè áóäóò îáèä÷èâû.  âûõîäíûå íå îòêàçûâàéòåñü îò ïðèãëàøåíèÿ â ãîñòè: âîçìîæíî, èìåííî òàì ïîìîãóò âàì ñîâåòîì. Ïîñòàðàéòåñü óäåëÿòü áîëüøå âðåìåíè äåòÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

âóã³ëëÿ â äîìàøí³õ óìîâàõ êîëåêòèâíà åôåêòèâíà äîçà îïðîì³íåííÿ íàñåëåííÿ ðàéîíó çá³ëüøóºòüñÿ.  äàíèé ïåð³îä, êîðèñòóþ÷èñü ïîãîæèìè äíÿìè, çíà÷íèé âêëàä â çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ âíîñèòü íàñåëåííÿ, ñïàëþþ÷è ñì³òòÿ òà îïàëå ëèñòÿ. Òàêà ñóì³ø ïðîäóêò³â ãîð³ííÿ òà ñóö³ëüíèé äèì øê³äëèâî âïëèâàþòü íà ëþäåé ç õðîí³÷íèìè õâîðîáàìè ëåãåíåâî¿ òà ñåðöåâî - ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Íå äîäຠâîíà çäîðîâ’ÿ ³ ä³òÿì. Âèêëèêຠñïðàâåäëèâ³ ñêàðãè íàñåëåííÿ. Çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹2/04 70 â³ä 7 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ïðàö³âíèêàìè ì³ñüêðàäè, ïðàâîîõîðîíèõ îðãàí³â, ñàí³òàðíî - åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ðàéîíó, äåïóòàòàìè ïðîâåäåíà ðåéäîâà ïåðåâ³ðêà òåðèòî𳿠ì³ñòà ç ïèòàííÿ ñïàëþâàííÿ ñì³òòÿ. Ðåéäîâîþ áðèãàäîþ âèÿâëåíî, ùî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â ïðîâîäèòü ñïàëþâàííÿ îïàëîãî ëèñòÿ òà ³íøîãî íåïîòðåáó öå: Êî÷ê³íà À.À., âóë. ϳîíåðñüêà 23, ˳òóí À.Î., âóë. Æåëþêà, 14, Ñëîáîäÿíèê Þ.Â., âóë. ³äðîäæåííÿ, 31 ³ ³íø³.  ïðîöåñ³ ðîáîòè êîì³ñ³¿ æèòåë³ ì³ñòà çâåðòàëèñü ç ïðîïîçèö³ºþ îðãàí³çóâàòè âèâåçåííÿ îïàëîãî ëèñòÿ â³ä íàñåëåííÿ. ² öÿ ïðîïîçèö³ÿ çàñëóãîâóº óâàãè. Çâåðòàºìîñü äî âñ³õ æèòåë³â ðàéîíó íå ñïàëþâàòè ëèñòÿ. Êðàùå éîãî âèêîðèñòàòè ÿê îðãàí³÷íå äîáðèâî íà âàøèõ ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíêàõ òà ãðÿäêàõ. Ñ. Ìàêñèì÷óê, ë³êàð ðàé ÑÅÑ Â.Áîÿð, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ìàéíà Òóëü÷èíñüêî¿ ì³ñüêðàäè


¹39, 16 ëèñòîïàäà 2011 ð.

Óñï³õ

7

Çíà÷åííÿ êîëüîðó âîëîññÿ â æèòò³ ßê íå äèâíî, ïðî õàðàêòåð ëþäèíè áàãàòî ÷îãî ìîæóòü ðîçïîâ³ñòè éîãî âîëîññÿ. ² ïåðø çà âñå - ¿õ êîë³ð. Ïðî òå, ÿêå çíà÷åííÿ êîëüîðó âîëîññÿ â æèòò³ æ³íêè, ³ ï³äå ìîâà íèæ÷å. Ãåíè ³ ñèìâîë³êà «Äæåíòëüìåíè â³ääàþòü ïåðåâàãó áëîíäèíêàì, îäðóæóþòüñÿ íà áðþíåòêàõ, à ñïëÿòü ç ðóäèìè» - ó öüîìó æàðò³ º ò³ëüêè ÷àñòêà æàðòó. Ñïðàâà â òîìó, ãîðìîíàì âëàñòèâî íàäàâàòè íàéáåçïîñåðåäí³øèé âïëèâ íà çàáàðâëåííÿ íàøîãî âîëîññÿ. Òàê, ê³ëüê³ñòü òåìíîãî ï³ãìåíòó âèçíà÷àºòüñÿ çì³ñòîì ÷îëîâ³÷îãî ãîðìîíó - òåñòîñòåðîíó. ßêùî ð³âåíü éîãî â îðãàí³çì³ âèñîêèé, òî âîëîññþ íàäàºòüñÿ òåìíèé â³äò³íîê. Ó êðîâ³ æ áëîíäèíîê áóøóº æ³íî÷èé ãîðìîí - åñòðîãåí. Òîìó áðþíåòêè íàä³ëåí³ áàãàòüìà ÷îëîâ³÷èìè ðèñàìè õàðàêòåðó - âîíè âïåðò³ é ä³ÿëüí³, ðâóòüñÿ ðîáèòè êàð’ºðó, âîë³þòü áóòè íåçàëåæíèìè. À áëîíäèíêè á³ëüø æ³íî÷í³, ÷àñòî âîíè âåäóòü ñåáå ì’ÿêî, ïàñèâíî. ×îëîâ³êè íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³ âëîâëþþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü åñòðîãåí³â, òîìó ¿õ âàáèòü äî ñâ³òëîâîëîñèõ æ³íîê. Êð³ì òîãî, ñòîë³òòÿìè ñòâîðþâàëàñÿ ñèìâîë³êà. Ïåðøà â³äîìà áëîíäèíêà - Àôðîä³òà - áîãèíÿ ëþáîâ³, à áðþíåòêà Àðòåì³äà - ìèñëèâèöÿ, âîÿ÷êà. Ñòåðåîòèïè - ð³÷ äóæå òîíêà, îäíèìè äîâîäàìè ðîçóìó ¿õ íå çðóéíóâàòè. Íà÷åáòî êîæåí çíàº, ùî ³ áëîíäèíêà ìîæå áóòè ñòåðâîì, ³ áðþíåòêà - í³æíîþ é ïîñòóïëèâîþ, àëå òèì íå ìåíøå, êîëè âè â ïåðøèé ðàç áà÷èòå ä³â÷èíó á³ëåíüêó àáî ÷îðíåíüêó, ó ï³äñâ³äîìîñò³ â ïåðøó ÷åðãó ñïðàöüîâóþòü ñòåðåîòèïè ñïðèéíÿòòÿ. ³äïîâ³äíî ëþäè, ùî ìàþòü òîé ÷è ³íøèé êîë³ð âîëîññÿ, ïî÷èíàþòü âåñòè ñåáå òàê, ÿê â³ä íèõ òîãî î÷³êóº ñóñï³ëüñòâî. Á³ë³ òà ïóõíàñò³ Áëîíäèíêè â ìîä³ áóëè çàâæäè ïî÷èíàþ÷è ç äàâí³õ ÷àñ³â. Íà ÿê³ ò³ëüêè õèòðîù³ íå éøëè ñòàðîäàâí³ åëë³íêè ³ ðèìëÿíêè, ùîá âèòðàâèòè ñâ³é ïðèðîäíèé òåìíèé êîë³ð âîëîññÿ, ñòàâøè á³ëÿâèìè êðàñóíÿìè. Âîíè íàìàãàëèñÿ âèìî÷óâàòè âîëîññÿ â îñëÿ÷î¿ ñå÷³ ³ ïîò³ì ãîäèíàìè âèïàëþâàòè ¿õ ï³ä ïàëþ÷èì ñîíöåì, ñèäÿ÷è íà áàëêîí³. Ó õ³ä éøëè ³ çîëà, ³ êîçÿ÷èé æèð. Ó 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ áëîíäèíêà ñòàëà ñèìâîëîì íîâîãî æèòòÿ: â ã³òëåð³âñüê³é ͳìå÷÷èí³ («ñïðàâæíÿ àð³éêà»), â ÑÐÑÐ (ãåðî¿í³ Ëþáîâ³ Îðëîâî¿, Âàëåíòèíè Ѻðîâî¿, ˳䳿 Ñìèðíîâî¿) ³ â ÑØÀ, äå äî öèõ ï³ð ñâ³òëîâîëîñà æ³íêà óîñîáëþº «àìåðèêàíñüêó ìð³þ». ª äóìêà, ùî áëîíäèíêàì âëàñòèâî áóòè æ³íî÷íîþ, ìèðîëþáíîþ,

äîáðîçè÷ëèâîþ. Ëåãêî ï³äëàøòîâóþòüñÿ ï³ä áàæàííÿ ïàðòíåðà, íå äóæå âèìîãëèâ³ â ë³æêó, à òîìó íå ëÿêàþòü ÷îëîâ³ê³â. Ñâ³òëîâîëîñà æ³íêà íå ñõèëüíà ïðó÷àòèñÿ, âîíà ëàñêàâà, âðàçëèâà, òðîõè íà¿âíà. Ïñèõîëîãè ââàæàþòü, ùî ïðèâàáëèâ³ñòü Çîëîòîâîëîñêè ïîâ’ÿçàíà ùå ³ ç òèì, ùî âîíà íàãàäóº äèòèíó: ó íå¿, ÿê ïðàâèëî, òîíêà, íà÷å ôàðôîðîâà, øê³ðà, øèðîêî ðîçêðèò³ î÷³ ñâ³òë³, òîíê³ ðèñè îáëè÷÷ÿ. Áàãàòî êàçêîâèõ ãåðî¿íü - áëîíäèíêè. Áåðåæèñÿ ëþáîâ³ ì! Ïðè ñëîâ³ «áðþíåòêà» â óÿâ³ âèíèêຠîáðàç ôàòàëüíî¿ æ³íêè òèïó Êàðìåí, ç íåïðèáîðêàíîþ, íåâãàìîâíîþ ñâîºþ ïðèñòðàñòþ. Ñòàðîäàâí³ ãðåêè â³ðèëè, ùî ç ãëóõèõ ë³ñàõ æèâóòü ³ñòîòè ç äîâãèìè, ÿê ïðàâèëî òåìíèìè, âîëîññÿì – í³ìôè, ÿê³ âëàøòîâóþòü çàñ³äêè ³ íàïàäàþòü íà ÷îëîâ³ê³â, ùîá ãàðÿ÷èìè ïîö³ëóíêàìè ³ âèòîí÷åíèìè ëàñêàìè äîâåñòè ¿õ äî íåñòÿìè. Ó âñ³ ÷àñè æ³íîê ç äîâãèì ÷îðíèì âîëîññÿì ââàæàëè â³äüìàìè. (Ùîïðàâäà, â êðà¿íàõ, äå á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ - áðþíåòè, íà ðîëü «ïðåäñòàâíèê³â íå÷èñòî¿ ñèëè» ïðèçíà÷àëèñÿ áëîíäèíêè ³ ðóä³). Öåé ñòåðåîòèï çáåð³ãñÿ äî öèõ ï³ð. Äàìè ç ÷îðíèìè âîëîññÿì ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ô³ãóðè, ùî òàÿòü â ñîá³ íåáåçïåêó, ðîê. Âîíè ïðèñòðàñí³, ðîçâàæëèâ³, âîëîä³þòü ïîòóæíîþ åíåðãåòèêîþ ³ ìàãíåòèçìîì. Ñüîãîäí³ ðàçîì ç ìîäîþ íà âñå ãîòè÷íå âèòîí÷åí³ ³ çàãàäêîâ³ áðþíåòêè çíîâó îïèíèëèñÿ â öåíòð³ óâàãè. ×îëîâ³êè íàä³ëÿþòü òåìíîâîëîñèõ æ³íîê íåàáèÿêèì ðîçóìîì (àíåêäîòè ïðî áëîíäèíîê â îñíîâíîìó áóäóþòüñÿ íà ¿õ íà¿âíîñò³ ³ íåäàëåêîñò³). Ö³ äàìè ìîæóòü âñåðéîç çàéìàòèñÿ ðîáîòîþ ³ çðîáèòè íåïîãàíó êàð’ºðó. Êð³ì òîãî, ñèëüíà ñòàòü ââàæàº, ùî âîíè ÷óäîâ³ äðóæèíè òà õîðîø³ ìàòåð³. Íåçðîçóì³ëî, ïðàâäà, ÿê öå çíà÷åííÿ êîëüîðó âîëîññÿ ïîºäíóºòüñÿ ç íàòóðîþ í³ìôîìàíêè, ÿêà í³áèòî æèâå â êîæí³é áðþíåòêè. Àëå öå âæå îñîáëèâîñò³ ÷îëîâ³÷î¿ ëîã³êè … ijòè ñîíöÿ Âîíè çàâæäè áóëè íå òàêèìè, ÿê óñ³. Çà öå ¿õ ñïàëþâàëè íà âîãíèùàõ ³ çà öå æ - îáîæíþâàëè. ² íàâ³òü ñüîãîäí³ âîíè ïðîäîâæóþòü òóðáóâàòè óÿâó: âîãíÿí³, ñîíÿ÷í³, çîëîò³ … ðóä³. Â÷åí³ äîâãî íå ìîãëè çðîçóì³òè, çâ³äêè ç’ÿâèâñÿ ãåí, ùî âèçíà÷ຠðóäèé êîë³ð âîëîññÿ. Âèøóêóâàííÿ ïîâåëè ¿õ ó ÷àñè, ùî ïåðåäóâàëè ïîÿâ³ ëþäèíè ðîçóìíî¿. Âèÿâèëîñÿ, ùî

íîñ³ÿìè ãåíà çîëîòîãî âîëîññÿ áóëè… íåàíäåðòàëüö³. ßêèéñü ÷àñ âîíè æèëè íà çåìë³ îäíî÷àñíî ç ëþäèíîþ ðîçóìíîþ, ³ â³ä öüîãî ñîþçó íàðîäæóâàëèñÿ ñîíÿ÷í³ ä³òêè. Ïîò³ì íåàíäåðòàëüö³ âèìåðëè, à ¿õí³ íàùàäêè äî öèõ ï³ð çâåðòàþòü íà ñåáå óâàãó âîãíåííèì êîëüîðîì âîëîññÿ. Îñê³ëüêè ãåíè ó ðóäèõ ëþäåé íåïðîñò³, â ¿õ õàðàêòåð³ áàãàòî îñîáëèâîñòåé, âëàñòèâèõ ò³ëüêè ¿ì. Âîíè ñóïåðå÷ëèâ³: ç îäíîãî áîêó, öå íåòåðïëÿ÷³, âïåðò³, áåçêîìïðîì³ñí³ ëþäè, ç ³íøîãî - âîíè ñàì³ âåëèêîäóøí³ ³ îïòèì³ñòè÷í³ ëþäè â æèòò³. Çàâäÿêè ñâîºìó ñêàæåíîìó òåìïåðàìåíòó ðóäîâîëîñ³ ìîãëè á äîñÿãòè âåëèêèõ âèñîò ó êàð’ºð³, àëå ¿ì çàâàæຠíåâèïðàâäàíà òÿãà äî ðèçèêó ³ ñóìí³âíèì åêñïåðèìåíòàì. ª ó ðóäèõ ³ âðàçëèâà ñòîðîíà: âîíè äóæå ÷óòëèâ³ äî áîëþ. ˳êàð³ çíàþòü, ùî ¿ì òðåáà äàâàòè çíåáîëþþ÷èõ ïðåïàðàò³â íà 20 â³äñîòê³â á³ëüøå, í³æ ³íøèì. Ó òîé æå ÷àñ ç ïðèçíà÷åííÿì ³íøèõ ë³ê³â òðåáà ïîñòóïàòè îáåðåæíî: ðóäè ìîæóò äàòè íåïåðåäáà÷óâàíó àëåðã³÷íó ðåàêö³þ. Ââàæàºòüñÿ, ùî äëÿ æ³íêè ç âîãíåííèì âîëîññÿì ñ³ì’ÿ - öå íå ãîëîâíå â æèòò³. Âîíà õî÷å ï³çíàòè ñâ³ò ó âñüîìó éîãî ð³çíîìàí³òò³. Ðóäîâîëîñó ìîæå çàõîïèòè ëèøå ÷îëîâ³ê, ÿêèé íå áî¿òüñÿ ¿¿ ïåðåâàãè. Íó, à â³í … Ò³, õòî ï³çíàâ äî÷îê ñîíöÿ, íàâðÿä ÷è çàõîïëÿòüñÿ êèìîñü ³íøèì. Òåìíå ìàéáóòíº Ëþäåé - íîñ³¿â ãåíà ñâ³òëîãî âîëîññÿ ñòຠíà çåìë³ âñå ìåíøå ³ ìåíøå. Çà äàíèìè Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñòàííÿ áëîíäèíêà ìîæå íàðîäèòèñÿ ó Ô³íëÿí䳿 â 2202. ×îëîâ³êè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ¿ì ïîäîáàþòüñÿ ñâ³òëîâîëîñ³ æ³íêè, îäðóæóþòüñÿ ñïðàâä³ ÷àñò³øå íà áðþíåòêàõ ³ øàòåíêè. Ïàí³ òåæ âîë³þòü áà÷èòè ñâîãî ÷îëîâ³êà òåìíîâîëîñèì. ßêùî âðàõóâàòè ùå é òå, ùî ïðèð³ñò íàñåëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê ï³âäåííèõ íàðîä³â, òî ìàéáóòíº â íàñ äóæå òåìíå. Ùî ñòîñóºòüñÿ ðóäèõ, òî ¿õ íà ïëàíåò³ âñüîãî 1-2 â³äñîòêè. Á³ëüø³ñòü ç íèõ æèâå â Øîòëàí䳿 òà ²ðëàí䳿. Òàê ùî ëþäåé ç íàòóðàëüíèìè ðóäèì âîëîññÿì òåæ áóäå íåëåãêî çóñòð³òè. Çì³íà äîë³ Âò³ì, íàâðÿä ÷è íàâ³òü ÷åðåç 200 ðîê³â âñå íàñåëåííÿ Çåìë³ áóäå ïðåä-

ñòàâëåíî ïåêó÷èìè áðþíåòàìè ³ áðþíåòêàìè. Àäæå ÿêùî íàâ³òü â àíòè÷í³ ÷àñè æ³íêè çíàõîäèëè çàñîáè, îñâ³òëþþ÷³ âîëîññÿ, òî â XXI ñòîë³òò³ ³ ïîãîò³â. Ïðè öüîìó íàâ³òü íå òðåáà áóäå âèêîðèñòîâóâàòè îñëÿ÷ó ñå÷ó. Êîñìåòè÷í³ ô³ðìè êîæåí ð³ê âèïóñêàþòü íîâ³, âñå á³ëüø äîñêîíàë³ ôàðáè äëÿ âîëîññÿ. Íàéö³êàâ³øå, ùî, çì³íèâøè êîë³ð âîëîññÿ, æ³íêà çì³íþº ³ õàðàêòåð. Òóò çíà÷åííÿì êîëüîðó âîëîññÿ â æèòòÿ í³ÿê íå âèéäå çíåõòóâàòè. Áðþíåòêà, ïîôàðáóâàòè âîëîññÿ ó ñâ³òë³ òîíè, ïî÷èíຠâåñòè ñåáå ÿê íàòóðàëüíà áëîíäèíêà, îñê³ëüêè â³ä÷óâຠñåáå á³ëüø ì’ÿêîþ, æ³íî÷íîþ, í³æíîþ. Íàéçíàìåíèò³ø³ áëîíäèíêè: Ìåð³ë³í Ìîíðî, Ìàðëåí ijòð³õ, Ëþáîâ Îðëîâà - ìàëè â³ä ïðèðîäè òåìíå âîëîññÿ. Îòæå, ÿêùî âè ñòàëè: Áëîíäèíêîþ - äî âàñ áóäóòü ñòàâèòèñÿ ÿê äî æ³íî÷í³øî¿, ñëàáøî¿ ³ í³æí³øî¿. Ïîãëÿäè ÷îëîâ³ê³â ñòàíóò ïðèòÿãóâàòèìóòüñÿ äî âàñ, ÿê äî ìàãí³òó. Âàñ íàâ³òü ìîæå ïîòÿãíóòè íà ðîìàíòèêó - çàõî÷åòüñÿ ñëóõàòè êîìïë³ìåíòè ³ ïðèéìàòè ïîäàðóíêè. Ò³ëüêè ñë³ä áóòè îáåðåæíèìè: ÷îëîâ³êè ñïðèéìàþòü «ñâ³òëîâîëîñèõ àíãåë³â», ÿê ëåãêó çäîáè÷ ³ ÷àñòî íå õî÷óòü áóäóâàòè äàëåêîñÿæí³ ïëàí³â íà ¿õ ðàõóíîê. Áðþíåòêîþ - âè ðàïòîì ìîæåòå ñòàòè á³ëüø ðàö³îíàëüíîþ ³ íàâ³òü ïåñèì³ñòè÷íîþ. Ëþäÿì ó âàø³é ïðèñóòíîñò³ âæå íå áóäå òàê ëåãêî áàç³êàòè ïðî äð³áíèö³ ³ æèòòºâ³ äóðíèö³, ÿê ðàí³øå. Àäæå âñÿ âàøà çîâí³øí³ñòü áóäå íàëàøòîâóâàòè ¿õ íà ñóâîðèé ëàä. ßêùî âàì õî÷åòüñÿ âëàøòóâàòèñÿ â ñîë³äíó ô³ðìó, òî õîðîøó ñëóæáó âàì ïîñëóæèòü ñàìå âàø íîâèé ³ì³äæ. Òåìíîâîëîñèõ æ³íîê êåð³âíèöòâî ñïðèéìຠÿê á³ëüø ñåðéîçíèõ ³ íàëàøòîâàíèõ íà ðîáîòó. Ðóäîþ - ïîòð³áíî ïðèãîòóâàòèñÿ äî òîãî, ùî âàñ ìîæå ïîòÿãíóòè íà àâàíòþðè, âè ðàïòîì çàõî÷åòå çðóéíóâàòè ñòåðåîòèïè, çáóíòóâàòèñÿ ïðîòè ñ³ðèõ áóäí³â, çðîáèòè ùîñü çàáîðîíåíå, çóõâàëå. Êð³ì òîãî, ³ íàâêîëèøí³é ñâ³ò ïî÷íå øòîâõàòè âàñ íà öå. Áóäüòå óâàæí³øèìè: âè ìîæåòå îïèíèòèñÿ êðàéíüîþ ³ âèíóâàòîþ ó âñ³õ ãð³õàõ. ϳä ÷àñ ïîøóêó âèííèõ íàâêîëèøí³ â³ääàäóòü ïåðåâàãó ðåòèðóâàòèñÿ: «Ùî ÿ, ðóäèé ÷è ùî?» À ïîò³ì çâàëèòè âñå íà âàñ. wumensblog.ru


8

Óñï³õ

¹39, 16 ëèñòîïàäà 2011 ð.

Àíåêäîòèê:)

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïàöèôèñò-ïðàãìàòèê. 6. Ãîðà ñåíà. 9.  êàêîì èç ñâîèõ ñòèõîâ Èãîðü Ñåâåðÿíèí, ïðåâðàòèâ òðàãåäèþ æèçíè â ãðåçîôàðñ, óïîìèíàåò «àíàíàñû â øàìïàíñêîì»? 10. Ïñåâäîíèì ôëàãà. 11. «Ñèëîâîå ...» 14. Òóëîâèùå â óñòàõ âàÿòåëÿ. 16. Äëÿ êàêîé âîåííîé îïåðàöèè íóæíî «àíãåëüñêîå òåðïåíèå». 17. ×òî çàáûâàåò àêòåð íà ñöåíå? 18. «Èñïûòàíèÿ äëÿ òàðàêàíîâ íà ñêîðîñòü». 19. Êëàäåíåö èç ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê. 20. Çâåðü ñ àâñòðàëèéñêèõ ìîíåò. 21. Ëàêîìûé âêóñ. 23. Òàêò â ðàáîòå ëåãêèõ. 25. Ïîëîòíî õóäîæíèêà. 29. Ñóäüáîíîñíûå ñîçâåçäèÿ. 31. Ïîðÿäî÷íûé ëåíòÿé, ïðèêàçûâàâøèé âîëøåáíîé ùóêå. 32. «Ñèëüíî ðåòðî». 34. «Øâåäñêèé ...» â ðåñòîðàíå. 37. Ñàìûé «þíûé» èç ìîñêîâñêèé àýðîïîðòîâ. 38. Ðîæäåñòâåíñêèé äåñåðò ó àíãëè÷àí. 40. Àãåíò èç õîëîäèëüíèêà. 42. Ðûöàðñêàÿ îáùèíà. 44. Ìîðîçîâà, çàêîâàííàÿ â êàíäàëû, íà êàðòèíå Âàñèëèÿ Ñóðèêîâà. 45. ... âòîðîãî ïëàíà. 46. Ñêàçî÷íàÿ ìàìà ñ êðîøêîé Ðó â ñóìêå. 47. Çàùèòíèê â çàêîíå. 48. Íåîäóøåâëåííàÿ «ñóïåðìîäåëü». 49. Ïåðâûé «êðàñíûé» ... íàçâàëè «Áîðåö çà ñâîáîäó òîâàðèù Ëåíèí». 50. Âûñøàÿ ñòàäèÿ ñìåõà. 51. Òåõíàðü ïîñëå âóçà. 52. Âûøèâàëüíûå áóñèíêè. 53. Îäíàæäû àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò Äæîðæ Áóø ïðèãëàñèë íà ... â Áåëûé äîì ëåãåíäàðíîãî ðîê-ìóçûêàíòà Îççè Îñáîðíà. 54. «Ãîëîâíîé óáîð» èç áàííîãî ïîëîòåíöà. Ïî âåðòèêàëè: 1. Äåòñêîå ïîâåäåíèå â ïî÷òèòåëüíîì âîçðàñòå. 2.  êàêîé çàïðÿæêå êîíè ñêà÷óò äðóã çà äðóãîì? 3. ×òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò «×åëîâåê è çàêîí» íà Ïåðâîì êàíàëå? 4. Çàãëóøêà øëþçà. 5. Òðåñê íå òîëüêî ñíåãà, íî è ÷èïñîâ. 7. Õîðâàò ïî îòöó è ñëîâåíåö ïî ìàòåðè, ýòîò þãîñëàâñêèé ëèäåð âñåãäà áûë ñòîðîííèêîì æåñòêîé âåëèêîñåðáñêîé äåðæàâíîé ïîëèòèêè. 8. Ïóøíàÿ óòêà. 10. Êàêîé çâóê ñîïðîâîæäàåò ïîëåò ñàïñàíà, ïðåñëåäóþùåãî äîáû÷ó. 12. Îôèöåð èç ñòàâêè. 13. ×òî ïèøóò íà êîíâåðòå êðîìå èíäåêñà. 15. Ñáûëàñü ... èäèîòà. 16. Ôðàãìåíò ðàçáèòîé âàçû. 19. «Îæåðåëüå èç êîëëåêöèè íóìèçìàòà». 22. Êòî ïëîâöàìè çàêóñûâàåò? 24. Ðóññêàÿ äåôèíèöèÿ. 26. «Òåëåãè ñ âîåííûì ñêàðáîì». 27. «Âëàñòåëèí êîëåö» ñðåäè ïëàíåò. 28. Îí åñòü «ñóùåñòâî íåîáû÷àéíî êîâàðíîå è îïàñíîå, ïîêà íå ïðèðó÷åí: îí êðóòèòñÿ, ïðûãàåò, èçãèáàåòñÿ, ïóñêàåò ïîä ñåáÿ ïðîïàñòü âîäû è ñ íàñëàæäåíèåì ïîëîùåòñÿ â ãðÿçè, êîòîðóþ ñàì ðàçâåë». ×òî èìåë â âèäó Êàðåë ×àïåê? 30. «Ñëàáîå ...» ïîìîãàå ðàçîðâàòü öåïü. 33. Ãèìíàñò íà àðåíå. 34. Ëèøåíèå ìîíàðõà âëàñòè. 35. Íàñòûðíîñòü â äîñòèæåíèè öåëè. 36. Ïîþùàÿ äåâÿòêà. 39. Îñàäîê, ñïîñîáíûé íàáèòü øèøêó. 40.  êàêîì ôèëüìå Äæîí Òðàâîëòà ÷èòàåò ìûñëè íà ðàññòîÿíèè? 41. ×òî ïðèêîâûâàåò âíèìàíèå? 43. Íàâèñøàÿ îïàñíîñòü. 46. Ïèðàò ñ êîðîëåâñêîé ëèöåíçèåé. 48. Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, ñ÷èòàâøèé, ÷òî «çíàòü ïðîøëîå äîñòàòî÷íî íåïðèÿòíî; çíàòü åùå è áóäóùåå áûëî áû ïðîñòî íåâûíîñèìî».

Àáðàì ïîêàçûâàåò ñîñåäó ñâîé íîâûé äîì: - Çäåñü ñòîëîâàÿ. Îäíîâðåìåííî çà ñòîë ìîãóò ñåñòü, íå ïðèâåäè Ãîñïîäè, äâàäöàòü ÷åëîâåê... * Òðè ñòàðèêà îòïðàâèëèñü ïîèãðàòü â ãîëüô. Ïåðâûé æàëóåòñÿ: - Í-äà, ïîõîæå, ÷òî ñ ãîäàìè ýòè õîëìû ñòàíîâÿòñÿ âñå êðó÷å è êðó÷å... Âòîðîé: - Äà è ðàññòîÿíèÿ îò ëóíêè äî ëóíêè áîëüøå, ÷åì ÿ èõ ïîìíþ. À êëþøêè âñå òÿæåëåå è òÿæåëåå... Òðåòèé: - Õâàòèò íûòü! Ðàäóéòåñü, ÷òî ìû åùå õîòÿ áû ñ íóæíîé ñòîðîíû òðàâû! * Êîò, êóïëåííûé çà 500 äîëëàðîâ, ñãðûç áîòèíêè çà 1000 äîëëàðîâ. Õîçÿèí òàê ñèëüíî ðàññåðäèëñÿ, ÷òî ïðèâåëî åãî ê îáùèì ôèíàíñîâûì ïîòåðÿì â 1500 äîëëàðîâ. * Ïî ìåðå òîãî, êàê ïóñòåë áî÷îíîê ñ áðàãîé, â ãëàçàõ Èâàíà-öàðåâè÷à ëÿãóøêà ïîñòåïåííî ïðåâðàùàëàñü â ïðåêðàñíóþ öàðåâíó. * Ñèäîðîâ òàê âîëíîâàëñÿ, èäÿ äåëàòü ïðåäëîæåíèå ñâîåé äåâóøêå, ÷òî çàáûë, êàêîå... * Ïðîãðåññ äàë ñîâðåìåííîé æåíùèíå ñòèðàëüíûå ìàøèíû, êóõîííûå êîìáàéíû, ïûëåñîñû, ìèêñåðû, ìèêðîâîëíîâêè, ÷òîáû ó íå¸ îñòàâàëîñü ãîðàçäî áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè æàëîâàòüñÿ ìóæ÷èíå, ÷òî îíà ãîðáàòèòñÿ ïî äîìó, êàê ðàáûíÿ Èçàóðà... * Ïåòÿ ïîíÿë, ÷òî ïàïà íå ñîâñåì êîñìîíàâò, êîãäà òîò ïðèâåç åìó ñ Ëóíû øàõìàòû èç õëåáíîãî ìÿêèøà. * Ïîçâîíèëà ìóæó. Ñïðàøèâàþ: - Òû ìåíÿ ñèëüíî ëþáèøü? Îòâå÷àåò: - Ïîêóïàé. Âîò ÷òî òàêîå íàñòîÿùåå ñóïðóæåñêîå âçàèìîïîíèìàíèå! * ß íå ðåàãèðóþ íà îáèäû - òîëüêî íåöåíçóðíî óëûáàþñü â îòâåò * - À òû áåãàåøü ïî óòðàì? - Äà! Ïî äîìó, ñ êðèêàìè «áëèèèí, ïðîñïàëà!» * Âîò ìåíÿ áåñèò, êîãäà êîìàð ïðèëåòàåò è æóææèò íàä òîáîé. Ïðèø¸ë æðàòü, æðè ìîë÷à! * Ó÷åáíûé ãîä, êàê áåðåìåííîñòü, òîæå òÿíåòñÿ 9 ìåñÿöåâ, è òîøíèòü íà÷èíàåò ñî âòîðîé íåäåëè.

(Îòâåòû â ñëåäóþùåì íîìåðå)

Øàíîâí³ ÷èòà÷³, ÿêùî âè áàæàºòå îòðèìóâàòè ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíó ãàçåòó «ÓÑϲջ ç äîñòàâêîþ íà ðîáî÷å ì³ñöå çâåðòàéòåñü, áóäü-ëàñêà, çà òåë.067-430-95-03

Çàñíîâíèê, ðåäàêòîð ³ âèäàâåöü Íàòàë³ÿ ˳òóí. Àäðåñà: ì.Òóëü÷èí, âóë.Ëåí³íà,35, êàá.6, òåë.0965351800, 0939343435. E-mail: uspix@i.ua Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÂÖ 797-155-Ç â³ä 8.10.2010 ð. Ãàçåòà çâåðñòàíà â ðåäàêö³¿. ³ääðóêîâàíà â äðóêàðí³ «Àëåô», ì.³ííèöÿ, âóë.600-ð³÷÷ÿ,19. Çàì.¹___, òèðàæ 2000.

gazeta-uspix_39  

gazeta_bezkoshtovnikh_ogoloshen