Page 51

HODNOTIACI SYSTÉM PRE DETI S PORUCHAMI SPRÁVANIA V DETSKOM DOMOVE, ŠKOLSKÁ 1503/21, RIMAVSKÁ SOBOTA. Mariana MOLNÁR, Erika GAVURORVÁ Detský domov Rimavská Sobota Článok sa zaoberá témou hodnotenia detí s poruchami správania v detskom domove v Rimavskej Sobote, ul. Školská 1503/21, (ďalej: DeD RS). Je zameraný na oboznámenie odborníkov v detských domovoch so systémom hodnotenia a odmeňovania detí s poruchami správania v podmienkach samostatnej špecializovanej skupiny, ktorý sme vypracovali v detskom domove v Rimavskej Sobote. Systém hodnotenia v našom DeD RS je vytvorený v multidisciplinárnej spolupráci, bol to dlhodobý rozhovor medzi odborníkmi z viacerých oblastí /riaditeľ- Mgr. Erika Gavurová, vychovávateľ- Anna Havierniková, Mgr. Norbert Duda, psychológ- Marianna Molnár, špeciálny pedagóg- Mgr. Rastislav Bálint/ a diskusia rôznych pohľadov na špecifiká detí s poruchami správania. V rámci tejto spolupráce sa podarilo vytvoriť komplexný systém, ktorý pokrýva všetky hlavné oblasti fungovania detí s poruchami správania v detskom domove od upratovania až po učenie. Z odbornej literatúry aj praktických skúseností je zrejmé, že deti s poruchami správania sú vysoko problémová populácia detí, ktorá potrebuje veľmi profesionálny a zrelý prístup zo strany dospelých. Je nevyhnutné vytvoriť v skupine pevný režim, jednotný prístup personálu DeD RS, konkrétne jednotné pravidlá v každodennom fungovaní a častú spätnú väzbu na správanie detí. Všetky postupy však musia byť vedome prehodnotené v súlade s výchovným cieľom u daného dieťaťa. Vypuklé správanie je len znak problému /ako napr. horúčka je ukazovateľom toho, že sme chorí/, z toho dôvodu je potrebný nadhľad na správanie dieťaťa a adekvátna reakcia na vnútornú dynamiku, ktorej prejavom dané správanie je. Problémy u dieťaťa môžu mať rôzne korene, napr. sú dispozície na základe ktorých je väčšia šanca na poruchy, ale v každom prípade má veľmi dôležitý vplyv okolie a to najmä formou cirkulárnych interakcii, čiže dieťa reaguje na dospelého, on reaguje na dieťa, dieťa na jeho reakciu a pod.

51

ZBORNIK_Mostykrodine_2012  

http://www.usmev.sk/images/docs/ZBORNIK_Mostykrodine_2012.pdf

ZBORNIK_Mostykrodine_2012  

http://www.usmev.sk/images/docs/ZBORNIK_Mostykrodine_2012.pdf

Advertisement