Page 1

Ohrozená rodina na Slovensku III.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 2010


Ohrozená rodina I. - rok 2006 Ohrozená rodina II. - rok 2007 Ohrozená rodina III. – rok 2010

Počet spracovaných dotazníkov za jednotlivé roky* 2006 2007 2010

482 493 553

*Všetky deti vyňaté od 1.1.2006 do 30.6.2006, od 1.1. – 30.6.2007, od 1.1.2010 do 30.6.2010

© SPDDD Úsmev ako dar a UPSVaR


Vyhodnotené dotazníky/Vyňaté deti – kraj 100% 41 90% 80%

68

84 145

70%

62

60%

prešovský 30

76 50% 40% 30%

36

108

košický žilinský banskobystrický trenčiansky nitriansky

33

trnavský

62

bratislavský

109

20% 10%

34 51

0%

2007

69 34

2010

© SPDDD Úsmev ako dar a UPSVaR


Pohlavie dieťaťa

2010

310

241

2007

275

209

mužské ženské

2006

225

249

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

© SPDDD Úsmev ako dar a UPSVaR


© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR

Vek detí, porovnanie 2006, 2007 a 2010 139

140 120

109

133

109 99103

100 8584 80

70

60

5049

56

73 65

60 52

41

45

40 20

do 1 roku

do 3 rokov

do 6 rokov

do 10 rokov

Najohrozenejšie skupiny detí:

do 15 rokov

nad 15 rokov

- MALÉ DETI DO 1. ROKA (ľahšie umiestnenie do náhradky, najmä ak „biele“, riešime situáciu 2006 malých detí – 2007 profirodiny – čo 2010 staršie?) -DETI V OBDOBÍ „PUBERTY“ (rodičia nezvládajú ich správanie? Dostali pomoc? Pracuje sa s rodinou?)


Všimli ste si na dieťati znaky rómskej etnicity 100%

22

18

29

90% 80% 204 70%

225

253

TREND: Nárast ohrozenia rómskych rodín - už viac ako 50 percent vyňatých detí rómske.

60% neviem posúdiť

50%

neróm 40%

Róm

30% 20%

314 225

217

2006

2007

10% 0%

2010

© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Dieťa žilo v čase vyňatia, porovnanie 2006, 2007 a 2010 0

50

100

150 135 111

s oboma rodičmi

200

250

Najohrozenejšie deti a rodiny:

153 195 222

s matkou 200 26

s otcom

21

48

-POTREBNÁ POMOC OSAMELÝM MATKÁM

48 46

u starých rodičov

u náhradných rodičov

37

7 6

17 78 71 82

inde

2006

-DIEŤA/DETI VYRASTAJÚ IBA S MATKOU! – A to dlhodobo!

2007

-POZOR na podporu náhradných rodín, aby nezlyhávali © SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Počet súrodencov dieťaťa, porovnanie 2007 a 2010 10 - 15 9

26

3

8

počet súrodencov

7

31

11

9

19 42

7 26

6

34 43 40

5

2010 2007

61

4

70

3

68

53

74 77

2

86 1

102 77

0 0 20 © SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR

84 40

60

80

100

120


Dieťa zo súrodeneckej skupiny bolo vyňaté 2010 297 300

250

195 200

150

v roku 2010 z 553 skúmaných prípadov

100

53

36

50

samé

so súrodenci sú nemá súrodencami plnoletí súrodencov v jednom termíne © SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Dôvody vedúce k vyňatiu dieťaťa - dôvody na strane dieťaťa 2010 180

167

160 140

126

120 100 80 60 40 20 0

55

44

39 23

19

18

16

10

10

9

3

0

z 553 hodnotených prípadov

Iné dôvody: najmä dieťa nie je dôvodom vyňatia, ale aj dieťa s neznámym rodičom (anonymné pôrody),, alkoholizmus rodičov, uväznenie rodičov, zlý zdravotný stav rodičov, podozrenie na sexuálne zneužívanie

© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Dôvody vedúce k vyňatiu dieťaťa - dôvody na strane rodiča/rodičov 2010 200 150 100 50 0

189 188

118 76

64

51

36

32

31

25

18

18

12

11

10

9

4

z 553 hodnotených prípadov

Iné dôvody: (skôr nesprávne zaradené): rodičia vo výkone trestu, nezáujem rodičov o dieťa, zlý zdravotný stav rodičov či dieťaťa, nedostatok financií na starostlivosť o rodinu

© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Prístup rodičov k riešeniu problémov

2010

203

69

260

nevedeli

2007

203

45

184 nemohli nechceli

2006

202

0%

20%

50

40%

194

60%

80%

100%

© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Ako by ste charakterizovali správanie sa rodiča smerom k dieťaťu po vyňatí - 2010 100% 90% 80%

186

neviem posúdiť

70% 60% 50%

145

rodič nevyvíja aktivity smerom k dieťaťu rodič udržiava nepravidelný kontakt

40% 30% 20%

196

rodič sa snaží udržiavať pravidelný kontakt

10% 0%

aktivita rodiča/rodičov

© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Predbežné opatrenia vs. rozsudok 9% 12%

predbežné opatrenia rozsudok iné

79%

Predbežné opatrenia: nečaká sa na rozsudok, vyňatie v kritickej situácii (násilie, podozrenie na zneužívanie, ohrozenie zdravia, života dieťaťa...)

© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Rodina v čase vyňatia dieťaťa/detí žila 100% 90% 80%

32

36

39

21

31

23

31

26

35

35

70%

25

60%

75

40%

48 43

95

50%

inde

102

126

na ubytovni

38

na ulici bezdomovci

81

v provizórnom príbytku v byte iných príbuzných

90

30%

98

20% 132 10%

117

92

0%

2006

2007

v byte starých rodičov v prenajatom dome/byte

PROBLÉM BÝVANIE: -Vynímame deti z rodín, ktoré majú problém s bývaním, žijú v podnájmoch, provizórnych príbytkoch, -Stále menej vo vlastnom byte/dome (len 92 rodín) -PROBLÉM BÝVANIA NARASTÁ!

vo vlastnom dome/byte

2010 © SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Rodina za posledných 5 rokov 100% 90% 80%

28 9

23

29

27

24

134

118

90

101

163

70% 60% 50%

sú bezdomovci 79

nemám vedomosť opakovane menila jedenkrát menila

40%

má stále bydlisko

30% 20%

209

218

238

2006

2007

2010

10% 0% © SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Matka dieťaťa je 529

600 460 500 400

známa

300

neznáma

200 4

100

14

0

2006

2010

Bude v domovoch pribúdať detí neznámych rodičov? (anonym. Pôrody napr. ako budú riešiť otázky identity?) V detských domovoch nie sú siroty, ako sa niekedy mylne domnievame, ale deti žijúcich rodičov.


Vek matky 100% 90%

15 15 50

20 84

80% 70%

viac ako 55 129 138

60%

107

45-49 35-39

125

30-34 25-29

30% 20%

50-54 40-44

50% 40%

zomrela

86

79

20-24 15-19

10%

52

0%

15

53 12

2007

2010

do 15

© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Najvyššie dosiahnuté vzdelanie matky 100% 90%

73

86

75

80% 70% 60% 242 50%

259

vysokoškolské stredoškolské

236

základné

40%

neukončené základné

30% 20% 130 10%

75

77

2006

2007

0%

2010 © SPDDD Úsmev ako dar


Zamestnanie matky 100% 90% 80% 70%

250

234

304

dlhodobo nezamest.

60%

krátkodobo nezamest. 50%

materská d. zadržanie/trest

40% 30%

vedľajší PP 108

hlavný PP

126 137

20% 10% 55

47

2006

2007

0%

26

2010 © SPDDD Úsmev ako dar


Matka ako poberateľ dávky v hmotnej núdzi 100% 30

20

34

NEDOSTÁVAJÚ ANI TO, NA ČO MAJÚ NÁROK??

90% 80% 70% 60%

267

277

- nevedia o dávke?

311

neviem 50%

nemožné zistiť

40%

nie áno

30% 20%

155

165

173

2006

2007

2010

- nevedia ako o ňu žiadať? -príliš náročný proces pre tieto rodiny/ženy?

10% 0% © SPDDD Úsmev ako dar


Otcovstvo je 100% 90%

76

107

132

80% 70% 60% 50% 40%

neurčené 389

určené

358

409

2007

2010

30% 20% 10% 0%

2006

© SPDDD Úsmev ako dar


Vek otca 100% 90%

14 22

15

39

41

80% 70%

72

27

65

zomrel viac ako 55 50-54

60%

45-49 50% 97

148

40%

10%

35-39 30-34

30% 20%

40-44

25-29 20-24

65 85 40

15-19

27

0%

2007

2010 © SPDDD Úsmev ako dar


Najvyššie dosiahnuté vzdelanie otca 100% 90%

65

62 82

80% 70% 60% 50%

173 194

148

vysokoškolské stredoškolské základné

40%

neukončené základné

30% 20% 10%

49

53

2006

2007

77

0%

2010 © SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Zamestnanie otca 100% 90% 80%

154

70%

172 273

60% 50% 40% 30%

dlhodobo nezamest. krátkodobo nezamest.

28 52 16

vedľajší PP

31 12

20% 10%

zadržanie/trest

22

hlavný PP 22 32

85

84

15 45

0%

2006

2007

2010 © SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Šanca na návrat dieťaťa do rodiny 2006/2007/2010 100% 47 90% 80% 70% 60%

49

16

22

64

47 17

26 32

55

51 18 90

ostane v zariadení 34 49

50%

234

256

má šancu ísť do NRS k cudzím má šancu ísť k príbuzným, len čo o neho prejavia záujem

40% 30%

iné

305

20%

nemá šancu sa vrátiť k rodičom

10%

áno, ak

VIAC AKO POLOVICA VYŇATÝCH DETÍ MÁ ŠANCU VRÁTIŤ SA K SVOJIM VLASTNÝM RODIČOM!

0%

2006

2007

2010

© SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


Šanca na návrat dieťaťa do rodiny 2010 9%

áno, ak

3%

nemá šancu sa vrátiť k rodičom

17%

má šancu ísť k príbuzným, len čo o neho prejavia záujem

56%

má šancu ísť do NRS k cudzím ostane v zariadení

6% iné 9% © SPDDD Úsmev ako dar


Podmienky návratu dieťaťa do rodiny 2006/2007/2010 100% 31

25 50

90%

50

80% 70%

80

15 72

20

60% 50%

18 4

40%

34

30%

16

61

26

128 73

10%

dôjde k náprave správania u dieťaťa rodičia sa vrátia z nemocnice rodičia sa vrátia z výkonu väzby

44

20%

začnú sa zaujímať o dieťa

zlepšia hyg. a soc. pomery

Návratu detí do rodiny bráni hlavne CHÝBAJÚCE BÝVANIE, NEVHODNÉ BÝVANIE (chýba elektrina, voda, kúrenie, ak je bývanie, rôzne chatky, máme rodinu, čo býva na vrátnici starej firmy apod.)

ubytovanie

48

0%

2006

2007

2010 © SPDDD Úsmev ako dar


Podmienky návratu dieťaťa do rodiny 2010 10%

ubytovanie

16%

zlepšia hyg. a soc. pomery 42%

rodičia sa vrátia z výkonu väzby rodičia sa vrátia z nemocnice dôjde k náprave správania u dieťaťa

5%

začnú sa zaujímať o dieťa 7%

20% © SPDDD Úsmev ako dar/UPSVaR


- Preto Úsmev ako dar dnes zameriava aj na pomoc

biologickým rodinám - prevencia pred vyňatím detí a zapĺňaním detských domovov V roku 2009 Úsmevu ako dar: -15 detí vrátených do pôvodnej rodiny - 45 náhradná rodina (osvojenie, príbuzní, pestúni) -V roku 2010 Úsmev ako dar: (predbežné, nie všetky pobočky) - 9 vrátených do biologických rodín -67 udržaných v biorodinách -21 umiestnených v náhradných rodinách

vynatie%202010%20tlac%20media  

http://www.usmev.sk/images/koncepcna_cinnost/vyskumy/vynatie%202010%20tlac%20media.pdf