Page 1

Sunufl M E H M E T

Ç A K I R

Üsküdar Belediye Baflkan›

Köklü geçmifliyle kadim medeniyetlerin izlerini tafl›yan Üsküdar müstesna bir beldedir. Üsküdar›n her yönüyle tan›t›lmas›, zevkle yaflan›r olmas› temel görevimizdir. ‹lim adamlar›m›z Üsküdar'a dair söylenecek çok sözün oldu¤unun alt›n› çizmesi, halk›m›z›n Üsküdar'›n geçmifline ve bugününe dair bilgileri ö¤renme arzular›, bu tür hizmetleri zorunlu k›l›yor. Yaklafl›k dört y›ll›k yönetim tecrübemiz Üsküdar'›m›z›n zenginliklerinin bilimsel ölçülere uygun bir flekilde ortaya konularak bizlerin ve halk›m›z›n bilgisine sunulmas›n›n çok önemli oldu¤unu göstermektedir. Gittikçe geliflerek sürekli bir ilmî faaliyet haline dönüflen, flehircilik alan›nda de¤erli fikirler üreten Üsküdar Sempozyumlar› hepimiz için çok önemli bir etkinliktir. Her sempozyum flehrimizin geçmifline ait de¤erler hakk›nda bilgi sahibi olmam›z› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca yönetim anlay›fl›m›z› zenginlefltirerek bizlere yeni ufuklar açmaktad›r. Sempozyumun içeri¤iyle ilgili tüm sorumluluk ve kararlar bilim ve yürütme kurulumuza aittir. Sempozyumlarda bizlere düflen, bu etkinli¤in en güzel flekilde gerçekleflmesini temin etmektir. Üsküdar Sempozyumlar›n›n uluslararas› alanda ses getiren bir etkinlik olarak öne ç›kmas›nda bu anlay›fl›m›z›n belirleyici oldu¤unu özellikle belirtmeliyim. Bilim ve yürütme kurulumuzun gayretli çal›flmalar›n›n gerek yurtiçi ve gerekse yurtd›fl›ndan olumlu tepkiler alm›fl olmas› ve alan›ndaki di¤er çal›flmalara örnek olarak gösterilmesi do¤ru yolda oldu¤umuzun en kuvvetli delilidir. Bu sebeple belediyemize bizzat gelerek, telefon veya mail yoluyla tebrik ve takdirlerini ulaflt›rarak kültürel etkinliklerimizi destekleyen aziz Üsküdarl›lara ve flehrimize dünyan›n dört bir taraf›ndan gönül verenlere flükranlar›m› sunuyorum. V. Uluslararas› Üsküdar Sempozyumunu bu y›l da farkl› etkinliklerle zenginlefltirmeye ve Üsküdar'a dair sözü olan herkesin kat›l›m›n› sa¤lamaya çal›flt›k. 1-5 Kas›m 2007 tarihlerinde gerçekleflen toplant›larda zihnen ve fikren kendimizi


yenilemek imkân› bulduk. fiahsen hemen her oturumu takip etmeye, zaman›m›n elverdi¤i ölçüde hocalar›m›z› dinlemeye, uygun zamanlarda onlarla birebir sohbet etmeye ve notlar almaya, bilimin ve hakikatin sesine kulak vermeye gayret ettim. Memleketimizin her biri alan›nda önemli bir yere sahip olan hocalar›m›zdan çok fleyler ö¤renerek kendimize yeni bir yol haritas› çizdik. Böylece bir taraftan Üsküdar için yap›lmas› gerekenlere yeni bafll›klar ilave edilirken di¤er taraftan yapt›klar›m›z›n de¤erlendirilmesi imkân›n› yakalam›fl olduk. Üsküdar Belediyesi olarak flehrimizin lehine olan her projeyi önemsiyor ve hayata geçirmeye çal›fl›yoruz. Çünkü imkânlar›m›z ve konumlar›m›z oran›nda hepimizin Üsküdar'a karfl› sorumlu oldu¤u kanatindeyim. Bunun gerçekleflmesi de yönetici ve ilim adamlar›n›n el ele, gönül gönüle bir sinerji oluflturmas›yla mümkündür. Sempozyumlar› düzenlemek kadar tebli¤lerin lay›k olduklar› flekilde kitaplaflmas›n›n da önemli bir ad›m ve entelektüel bir çaba oldu¤unu düflünüyorum. Bilgilerin kal›c› hale gelmesi ve genifl kesimlerin istifadesine sunulmas› ancak bu yolla mümkündür. Böyle bir çal›flma büyük bir özveri, beceri ve genifl bir ekibin ortak çal›flmas›n›n ürünüdür. Ümit ediyorum ki, sempozyum kitab› be¤eniyle karfl›lanacakt›r. Bilim ve yürütme kurulu üyelerimiz baflta olmak üzere tebli¤ sahipleri ve halk›m›z bu çal›flmaya gönülden destek vermifltir. Bu çal›flman›n ortaya ç›kmas›nda eme¤i geçen herkese tek tek teflekkür etmek isterim. Ancak o kadar çok kiflinin ad›n› burada anmam mümkün olamayaca¤› için onlar›n flahs›nda bilim ve yürütme kurulumuza, sempozyum koordinatörümüze, mesai arkadafllar›ma, tebli¤cilerimize, halk›m›za ve yay›n ekibimize flükranlar›m› sunuyorum. Sempozyumumuza kat›lan ve bu kitab›n yay›n aflamas›nda vefat eden Üsküdar'›m›z›n bir kültür abidesi de¤erli hocam›z Ahmed Yüksel Özemre'yi de rahmetle anmay› flahs›m ve kadirbilir Üsküdarl›lar ad›na bir gönül borcu say›yorum. Uluslararas› VI. Üsküdar Sempozyumu (6-9 Kas›m 2008) günlerinde buluflmak ümidiyle herkese sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Sunuş  

Sunuş MEHMET ÇAKIR Üsküdar Belediye Başkanı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you