Page 1

$QTnNCTÏPÏ\Ï VCVNÏ[CDCÛNC[CNÏO

gUM€FCT$GNGFK[GUK

MTQUVCÝCORK[QP!..

T

4~RKIYE´NIN DEºI½IK ILLERINDEKI KUL~PTENSPORCUNUNKATÒLÒMÒYLA GERlEKLE½TIRILEN +UL~PLERARASÒ 4~RKIYE +ROS ¼AMPIYONASÒNDA BIN METRE BAYANLARDA FERDI SÒRALAMADA eSK~DAR "ELEDIYE 3POR´DAN !LEMITU "EKELE BIRINCI OLURKENKUL~B~M~Z~NDIºERSPORCULARÒNDAN !SLÒaAKÒR!LPTEKINIKINCI -ERYEM%RDOºAN ISE~l~NC~SÒRADAYERALDÒ"~Y~KBAYANLARDA eSK~DAR "ELEDIYESI 3POR +UL~B~ TAKÒM HALINDEDE½AMPIYONLUºUKAZANDÒ

e

SK~DAR"ELEDIYESIALACAKLARÒNÒTATLÒYABAº LÒYOR9ENIDENYAPÒLANDÒRÒLAN!RALÒK yNCESI VERGI BORlLARÒNÒZÒ TAKSITLER HALINDE yDEYEBILIRSINIZ-AYÒSTARIHINEKADARGE lERLI UYGULAMA KAPSAMÒNDA VERGI CEZALARÒVEZAMLARSILINECEK GE CIKMEFAIZIYERINE4%&% 4e&% UYGULANACAKTÒR #UMHURIYET TARIHININENB~Y~KMALIYAPÒ LANDÒRMASÒNDAN FAYDALANÒN GElMI½INIZLEBARÒ½ÒNÞ

13. 2@X½

y½l

,Ê1, 

e3+e$!2"%,%$»9%3»!9,)+(!"%2"e,4%.»

%Ü5/Ü.7(

+Ü=0(7 '2/8

2 <,/ 

&G GXNGTIKKDKGUG GTNGTD DÏTC CMO OCMKnnKP P

Üsküdar’ın sosyal paylaşım adresi: facebook.com/uskudarbld

e

SK~DAR "ELEDIYESI "ELEDIYE "A½KANÒ -USTAFA +ARA´NÒN GyREVE GELDI ºI YÒLÒNÒN .ISAN AYÒN DAN BU YANA GEREK FIZIK SEL GEREKSOSYALVEGEREK SE HALKLA ILI½KILER AlÒSÒN DAN lOK yNEMLI FAALIYETLE

#Ê1

d"1$32Ê9

REIMZAATTÒeSK~DAR"ELE DIYESI GElTIºIMIZYÒLIlIN DE ILlEYE TOPLAM MIL YON BIN 4,´LIK YATÒRÒM GERlEKLE½TIRIRKEN yZELLIKLE YÒLÒNDAYATÒRÒMMIKTA RÒNÒYÒLÒNAORANLAY~Z DEARTÒRDÒ

Başkan her an karşınızda: twitter.com/uskudar.bel.tr


H Ê Z M E T D O L U 2 Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

Üsküdar¶a dev

O Ï r Ï t a [

ÞUVCPDWN¶WPECPFCOCTÏ

»

STANBUL´UNHERIKIYAKASÒNÒ"OºAZ´ÒNALTÒNDANGElECEKBIR DEMIRYOLU T~NEL BAºLANTÒSÒ ILE BIRBIRINE BAºLAYACAK OLAN -ARMARAY 0ROJESI %KIM ´DE AlÒLÒYOR eSK~DAR ILE 3IRKECI´YIBIRLE½TIRECEKOLANBOºAZDAKIT~NEL D~NYANÒNEN DERINDENIZALTÒT~NELI M OLARAKTARIHEGElECEKYÒLÒNÒNOR TASÒNDANITIBARENISESyZKONUSUHATTAELEKTRIFIKASYONVET~MHAT TÒN 'EBZE (ALKALÒ YENILENMESI I½LEMLERI YAPÒLACAK 0ROJENIN TA MAMLANÒP KMUZUNLUºUNDAKISISTEMINDEVREYEGIRMESIYLE»S TANBUL ULA½ÒMÒNDA TOPLU ULA½ÒMÒN PAYÒ Y~ZDE ´DEN ´E lÒKARKEN eSK~DAR´DAN HER SAAT BIN KI½I AKTARMA YAPACAK !SRÒN PROJESI OLARAK ANÒLANVEGElMI½IYÒLÒNA KADAR GIDEN -ARMARAY´ÒN Y~ R~RL~ºE GIRMESI ILE eSK~DAR´ÒN TICARI HAYATÒNDA B~Y~K BIR PATLAMA OLACAK

9INE5LA½TÒRMA"AKANLÒºÒVE»STANBUL"~Y~K½EHIR"ELEDIYEMIZILEI½ BIRLIºI HALINDE eSK~DAR $UDULLU aEKMEKyY (AFIF -ETRO (ATTÒ´NÒN HIZMETEGIRMESIIlINlALÒ½MALART~MHÒZÒYLAS~R~YOR»HALESIYAPÒLAN PROJE TAMAMLANDÒºÒNDA eSK~DAR´DAN eMRANIYE VE aEKMEKyY TA RAFÒNAGIDI½GELI½LERSONDERECERAHATLAYACAKeSK~DAR aEKMEKyY METROHATTÒNÒN3ULTANBEYLIByLGESI~ZERINDEN3ABIHA'yKlEN(AVA ALANÒNAUZATÒLMASÒDAPLANLANDÒaALÒ½MALARDyRTAYRÒNOKTADANAYNÒ ANDABA½LARKENVE YÒLDATAMAMLANMASÒyNGyR~L~YOReSK~DAR eMRANIYE $UDULLU aEKMEKyY 4A½DELEN METROSU eSK~DAR VAPUR ISKELESIyN~NDENBA½LAYACAK$ELMET~NELTEKNOLOJISIILEYAPÒLACAK OLANMETRODAKILOMETREDEPOALANÒVEADETISTASYONBULUNACAK VESAATTETEKYyNDEBINYOLCUTA½ÒNACAK

'

ERIDEBÒRAKTÒºÒMÒZYÒLLÒKS~REIlINDESADECEHALKLAILI½KILEREDE ºILKURUMLARLAILI½KILERINEDEB~Y~KyNEMVERENeSK~DAR"ELEDI YESI GERlEKLE½TIRMEYID~½~ND~º~PROJELERVEHAYALLERININHAYA TAGElIRILMESINDEKÒSÒTLÒB~TlEVEKAYNAKLARÒNENVERIMLI½EKILDE KULLANÒLMASÒ ADÒNA BILINlLI lALÒ½MALAR GERlEKLE½TIRIYOR "ELEDIYEMIZ GE REK"~Y~K½EHIR"ELEDIYESIVE»LdZEL»DARESIYLEOLSUN GEREKSEDEALTYAPÒ KURULU½LARÒVEBAKANLÒKLARLAOLSUNILI½KILERINIHEPEN~STSEVIYEDETUTMAYA yZENGySTERIYOR"yYLECEeSK~DARLÒNÒNKAYNAKLARÒNÒKULLANMADANSADECE ORGANIZASYONVEKOORDINEYI~STLENEREKMILYONLARCALIRAYÒBULANKAMUYA TÒRÒMÒNÒNYAPÒLMASÒNÒSAºLADÒ eSK~DAR"ELEDIYESI ±$EVLERGIBIESERLERBÒRAKMAKIlINKARÒNCALARGIBIlA LÒ½MAKLAZÒM²ANLAYÒ½ÒNDANHAREKETLEGElMI½YÒLDAGERlEKLE½TIRDIºIPRO JELERIyN~M~ZDEKIYÒLLÒKS~RElTEARTÒRARAKDEVAMETTIRMEYOLUNDAT~M G~C~YLElALÒ½ÒYOR

gUM€FCTF€P[CUVCPFCTVNCTÏ PFC [GPK8QNG[DQN5CNQPW¶PCMCXW ÝVW

6

OLEYBOL &EDERASYONUMUZ ILE I½BIRLIºI HALIN DE »STANBUL´UN ILK VE TEK ULUSLARARASÒ VOLEY BOLSALONUNUeSK~DAR´AKAZANDÒRDÒKBINKA PASITELIVOLEYBOLSALONUAYG~NGIBIKÒSABIRS~RE DETAMAMLANARAKHIZMETEGIRDIBINSEYIRCIKAPASITE LI»STANBUL´UNILKVETEKULUSLARARASÒVOLEYBOLSALONUNDA SOYUNMA ODASÒ KONDISYON SALONU BASÒN ODASÒ  KI½ILIKTOPLANTÒSALONU YATAKLÒ6OLEYBOL/TELI KI ½ILIK 2ESTAURANT &EDERASYON IDARI OFISLERI ILE AlÒK VE KAPALÒ OTOPARKLAR BULUNUYOR

;CXW\V€TMÞNM{ÛTGVKO1MWNW

JK\OGVGIKTFK

d

ZELLIKLEEºITIMEVERDIºIMIZyNEMlERlEVESINDEEºI TIM STANDARTLARÒNA UYMAYAN 9AVUZT~RK »LKyºRE TIM /KULU YÒKÒLARAK BELEDIYEMIZ VE &"AHlE 3POR +UL~B~´N~NI½BIRLIºIILEAYGIBIKÒSABIRS~RElTEYENIDENYA PÒLDÒDERSLIKVEANASÒNÒFÒNASAHIPOLANOKULDAyº RENCI yºRENIM GyR~YOR /KULDA AYRÒCA eSK~DAR "ELEDIYESI TARAFÒNDANYAPTÒRÒLANMINIBIRHALÒSAHADABULUNUYOR

Söz

Verdi ği

miz

Gibi

$GMCTFGTGUK ÏUNCJÏ

e

SK~DAR "ELEDIYESI ILE »STANBUL "~Y~K½EHIR "ELEDIYESI´NIN I½BIRLI ºI ILE aENGELKyY´DE BU LUNAN "EKhR $ERESI ÒSLAH EDILE CEK METRE UZUNLUºUNDA KI "EKhR $ERESI´NDE GERlEKLE½ TIRILECEKÒSLAHlALÒ½MASÒNÒNBUYÒL

IlINDE TAMAMLANMASÒ BEKLENI YOR eSK~DAR´ÒN EN B~Y~K SÒKÒN TÒLARÒNDANBIRINIOLU½TURANVEYO ºUN YAºMUR YAºÒ½LARÒ SÒRASÒNDA B~Y~KTEHLIKEARZEDENMET RE UZUNLUºUNDAKI DERENIN ÒSLAHÒ IlIN YAKLA½ÒK MILYON 4, HARCA NACAK

gUM€FCT$QÛC\JCVVÏ VTCHKÛK TCJCVNCVÏNÏ[QT

H Ê Z M E T D O L U 2 Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

#84#5;#4#;KNGFGPK\KPCNVÏPCWNCÝÏOCÛÏMWTWNW[QT

(

AREM 9ENIKAPÒARASÒNDAYAPÒLACAK»STANBUL"OºAZÒ+A RAYOLU 4~P 'ElI½ 0ROJESI´NIN TEMELI /CAK AYÒ IlINDE (AYDARPA½A,IMANÒ´NDAYAPÒLANBIRTyRENLEATÒLDÒ KMUZUNLUºUNDAKIPROJENIN KILOMETRESIDENIZALTÒNDANGE lERKEN MILYARMILYONDOLARLÒKPROJESAYESINDE+AZLÒlE½ME ILE'yZTEPEARASÒNDAKIDAKIKALÒKYOLDAKIKAYAD~½ECEK »STANBUL"OºAZÒ´NDAALTERNATIFVEHÒZLÒBIRKARAYOLUGElI½ISAº

LAMAKAMACÒYLA HALENYAPÒMA½AMASÒNDABULUNAN-ARMARAY PROJESININ KILOMETREKADARG~NEYINDE IKIKATLÒOLARAKIN½A EDILECEKPROJE MEVCUTIKIKyPR~N~NTRAFIKY~KLERINIPAYLA½ARAK »STANBUL´ADAHADENGELIVEHÒZLÒBIR½EHIRIlIULA½ÒMÒKAZANDÒRA CAK YÒLDATAMAMLANACAKPROJEHIZMETEGIRDIºINDE"OºAZI lI+yPR~S~´N~NeSK~DAR´DANEDENOLDUºUTRAFIKBIRHAYLIAZA LACAK

e

-2.»3!.

2011

SK~DAR "ELEDIYESI´NIN KOORDINASYONUN DA »STANBUL "~Y~K½EHIR "ELEDIYESI TARA FÒNDAN YAPÒLMAKTA OLAN VE eSK~DAR´DAN "EYKOZ´AGIDI½VEGELI½LERDEYA½ANANTRA FIKSORUNUNAlyZ~MOLACAK±"EYLERBEYI4~NELaÒ KÒ½Ò!LTGElIT +AV½AKVE"AºLANTÒ9OLLARÒ5YGULAMA 0ROJESI²T~MHÒZÒYLAS~R~YOR.ISANAYÒNDABITME SIBEKLENILENVEYAKLA½ÒK KM´LIKYOLUKAPSAYAN PROJEHAYATAGElTIºINDEeSK~DAR "OºAZHATTÒNDA SINYALIZEKAV½AKTANKAYNAKLANANTRAFIKAKÒ½ÒNDAKI D~ZENSIZLIKLERGIDERILECEK YAYASIRK~LhSYONUEM NIYETLIVEKONFORLUBIR½EKILDESAºLANACAK KESINTI SIZVEG~VENLITRAFIKAKÒ½ÒSAºLANMÒ½OLACAK

-3.»3!.

2011


H รŠ Z M E T D O L U 2

gUMย€FCTยถFC[GรKNCNCPNC

T

Fย€P[CUVCPFCTVNCTรPC [ย€MUGNFK 3

D O L U

24 K R PA

Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

H รŠ Z M E T

2 Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

"ARรŒร—-ANlO PARKรŒ Yร’Lร’ GENELINDE YAP Mร’ยฝ OLDUยบU lALร’ยฝMALAR LAeSK~DARยดDAKITOPLAM AKTIF YEยฝIL ALAN MIK TARร’Nร’ BIR yNCEKI Yร’LA ORANLA BIN METREKARE ARTร’RAN eS K~DAR "ELEDIYESI 0ARK VE "AH lELER -~D~RL~ยบ~ ILlEDEKI AK TIF YEยฝIL ALAN MIKTARร’Nร’ BIN METREKAREYE lร’KARDร’ aO CUK OYUN ALANLARร’Nร’ BIN METREKAREYE GEZINTIVEDINLEN ME ALANLARร’Nร’ BIN MET REKAREYE SPOR ALANLARร’Nร’ DA BINMETREKAREYElร’KARANVE BU lALร’ยฝMALARLA ILlEDEKI YEยฝIL ALAN MIKTARร’Nร’ D~NYA STANDART LARร’NA TAยฝร’YAN eSK~DAR "ELEDI YESI [รNรKnKPFG[GPKRCT Mร JK\OGVG CNรTMGP RCTMVC FC [GPKNGOG nCNรรOCNCTร GERlEK LEยฝTIRDIZ~RL~LERINVElOCUKARABALARร’Nร’NPARKLARARAHATlA GIRIยฝVElร’Kร’ยฝLARร’Nร’NSAยบLANABILMESIIlINRAMPALAR YAPMAYA BAยฝLAYAN eSK~DAR "ELEDIYESI 0ARK VE "AHlELER-~D~RL~ยบ~ YASAKlร’ZIHNIYETYERINEEยบI TICIVEyยบRETICIZIHNIYETTEKITABELALARร’eSK~DARยดDAKIPARKLA RAYERLEยฝTIRMEYEBAยฝLADร’0ARKVE"AHlELER-~D~RL~ยบ~ยดN~N ENDIKKATlEKICIlALร’ยฝMASร’ISEGRAFITIDENILENBOYAMAYyN TEMIILEHEMB~Y~KLERINHEMDElOCUKLARร’NBEยบENISINIKA ZANANVESOSYALMESAJLARVERENlALร’ยฝMAYร’BAยฝLATMAKOLDU Yร’Lร’NDA ILlEMIZDE BIN ADET FIDAN  BIN ADETlIlEK BINYERyRT~C~DIKIMIVEBINADET SOยบANLร’BITKIDIKIMIYAPร’Lร’RKEN BURAKAMLARYร’Lร’NDA BINFIDAN BINADETlIlEK BINADETYERyR T~C~DIKIMI BINADETLALESOยบANร’VEBINADET SOยบANLร’BITKIDIKIMIOLARAKGERlEKLEยฝTIYร’Lร’IlERISINDE eSK~DARILlESISร’Nร’RLARร’NDAKIPARKLARร’Mร’ZAAYRร’CAM EPDMKAUlUK KAPLAMASร’YAPร’LDร’ #ADDE SOKAK PARK REF~JVEKAMUKURULUยฝLARร’NDAYร’ Lร’NDAADETAยบAl Yร’Lร’NDAADETAยบAlDAHAES TETIKVESAยบLร’KLร’BIRGyR~N~MSAยบLAMAKVETEHLIKEARZEDEN LERDEBUDURUMUORTADANKALDร’RMAKAMACร’YLABUDANDร’ eSK~DAR"ELEDIYESITARAFร’NDANYร’Lร’NDAeSK~DARยดร’NYE ยฝILLENDIRMElALร’ยฝMALARร’NAYAKLAยฝร’KMILYON4,B~TlEAYร’ Rร’LDร’

d

%RENLERPARKรŒ

9รŒLDรŒRรŒM"EYAZรŒT0ARKรŒ %MEKPARKรŒ

)RMAKPARKรŒ

-4-

-5-

.ยป3!.

.ยป3!.

2011

2011


H รŠ Z M E T D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

ยถ K s e [ K d e l e B r a d รผ รœsk

dev bรผtรงe

P de P

N -ILYO

I "

 "ULGURLU3yยบ~TL~aAYร’R3EMT+ONAยบร’VE+~LT~R-ERKEZIยฑยปNยฝAATaALร’ยฝMASร’$EVAM%DIYORยฒ

 !Cร’BADEM+~LT~R-ERKEZIยฑ0ROJEaALร’ยฝMASร’$EVAM%DIYORยฒ +ร’Sร’KLร’+APALร’3POR3ALONUยฑ0ROJEaALร’ยฝMASร’$EVAM%DIYORยฒ eNALAN+APALร’9~ZME(AVUZUยฑ0ROJEaALร’ยฝMASร’$EVAM%DIYORยฒ !Cร’BADEM6ALIDEBAยบ !NAOKULU0ROJESI$EVAM%DIYOR 02%34ยป*#!$$%6%9/,59'5,!-!,!2)4!-!-,!.!.,!2 eSK~DAR-ERKEZ 5NCULAR3K0RESTIJ9OL$~ZENLEMESI  -URAT2EIS-AH!LLAME#AD  "ARBAROS-AH-~TEVELLI#EยฝME#AD$EKORATIF4Aยฝ$UVAR 9OL$~ZENLEME  !HMEDIYE-AH(ALK#AD0RESTIJ9OL0ROJESI  !HMEDIYE-AH4UNUSBAยบร’#AD0RESTIJ9OL0ROJESI  ยปCADIYE-AH#UMHURIYET#ADยฝ 0RESTIJ9OL0ROJESI  +aAMLร’CA-AH+ร’Sร’KLร’-EYDANร’VEaEVRESI9OL$~ZENLEMELERI  +aAMLร’CA-AH"ULGURLU#AD9OL$~ZENLEMEaALร’ยฝMALARร’  &ERAH-AH&ERAH#ADDESI0RESTIJ9OL$~ZENLEMESI  +ร’Sร’KLร’-AH(ANร’MSETI3K9OL$~ZENLEMEVE4Aยฝ$UVARaALร’ยฝMALARร’  9AVUZT~RK-AH+ARADENIZ#AD9OL$~ZENLEMEaALร’ยฝMALARร’  +~l~KSU-AH2ASATHANE#ADDESI0RESTIJ9OL$~ZENLEMESI$EVAM%DIYOR +~l~KSU-AH9ALNร’Z3ELVI#AD9OL$~ZENLEMESI $UVAR  aENGELKyY-AH+ALDร’Rร’M#AD9OL$~ZENLEMESI $UVAR  +~l~KSU-AHALLESI-$~ZG~NMAN#AD0RESTIJ9OLaALร’ยฝMALARร’  3ELAMIALI-AHALLESI 3ELANIKLILER3K0RESTIJ9OL$~ZENLEMESI  -URAT2EIS-AHALLESI (UZUR#AMI3K0RESTIJ9OL$~ZENLEMESI  %MNIYET-AHALLESI .URBABA#ADDESI0RESTIJ9OL$~ZENLEMESI  eNALAN-AHALLESI !YAZMA#ADDESI0RESTIJ9OL$~ZENLEMESI 

H รŠ Z M E T

N

D O L U

TL

IUYGULA R A IM M IEVI AKTAlA Sร’ "ILG K A O S IN E B V ร’K E L DD TAR DACA ยบร’ MUH A ร’N C N A IZE O Y M I ร’K L E S ยบ l E A IL M

 S E ~ L ยบ N DA ~ZE ~RL~ ATร’ Yร’Lร’N STIJYOLD LERI-~D E ยฝ R ยป P N E IN4,ยดLIKY & B I E S IL E I  IY S N D JE O MILY ElENYร’LA AR"ELE MAPRO D G ~ A E K S D S I ร’L e Y ร’M N IZ IM YATร’R YAPA IN GElTIยบ APร’LACAK Lร’ยฝMALAR B Y ยดA R A N D O ~ SK MILY ร’LDร’ Yร’Lร’NDAe  Yร’Lร’NDA  ยดYElร’KAR I , D 4 IR N T ยฝ O Y E L IL EK M Rร’MGERl ร’Rร’LARAK T R A  E ZD ORANLAY~

"ยป,'ยป%6,%2ยป +ร’Sร’KLร’-AHALLESI"ILGIEVIยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ "AHlELIEVLER-AHALLESI"ILGIEVIยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ #UMHURIYET-AHALLESI"ILGI%VIยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ "AHlELIEVLER-AHALLESI3ULTAN-URAT"ILGI%VIยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ -5(4!2,)+"ยป.!,!2) :EYNEP+AMIL-AHALLE-UHTARLร’ยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ !HMEDIYE-AHALLE-UHTARLร’ยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ +aAMLร’CA-AHALLE-UHTARLร’ยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ +UZGUNCUK-AHALLE-UHTARLร’ยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ "URHANIYE-AHALLE-UHTARLร’ยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ "EYLERBEYI-AHALLE-UHTARLร’ยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ 3!ยน,)+/#!+,!2) "ARBAROS-AHALLESI3AยบLร’K/CAยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ "ULGURLU-AHALLESI3AยบLร’K/CAยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ #UMHURIYET-AHALLESI3AยบLร’K/CAยบร’ยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ "AHlELIEVLER-AHALLESI!Kร’3AยบLร’K/CAยบร’ยฒ$EVAM%DIYORยฒ !Cร’BADEM3AยบLร’K/CAยบร’ยฒ$EVAM%DIYORยฒ 9AVUZT~RK3AยบLร’K/CAยบร’ยฒ$EVAM%DIYORยฒ -ยป-!2ยป59'5,!-!02/*%,%2ยป "URHANIYE%MNIYET -AHALLESI'ENlLIK-ERKEZIยฑ9ร’Lร’NDA4AMAMLANDร’ยฒ +ANDILLI'ELENEKSEL%L3ANATLARร’VE+~LT~R-ERKEZIยปNยฝAATร’ยฑ$EVAM%DIYORยฒ aENGELKyY3U3PORLAR-ERKEZI!15!0ARK ยฑ0ROJEยปHALE!ยฝAMASร’NDAยฒ +IRAZLร’TEPE%ยบITIMVE+~LT~R-ERKEZIยฑ0ROJEยปHALE!ยฝAMASร’NDAยฒ eNALAN%ยบITIM+~LT~RVE3POR-ERKEZIยฑ0ROJEยปHALE!ยฝAMASร’NDAยฒ "ULGURLU-IMOZA0ARKร’ +~LT~R-ERKEZIยฑ0ROJEยปHALE!ยฝAMASร’NDAยฒ -IMAR3INAN-AH"ELEDIYE(IZMET"INASร’ยฑ0ROJEaALร’ยฝMALARร’$EVAM%DIYORยฒ

5NCULAR#ADDESI

!CรŒBADEM%RKAN /CAKLรŒ3KYOLYAPรŒMรŒ

Y I L "URHANIYEMUHTARLรŒK BINASรŒ

ยป

LlEMIZDE YER ALAN UYGUN NITELIKLISOKAKVECADDELER DEDEยบIยฝEN GELIยฝENTOPLU MUMUZUN REFAH VE ESTE TIK ANLAYร’ยฝร’NA UYGUN PRESTIJ CADDE LERD~ZENLENDIYร’Lร’NDASElILEN BORD~R TRETUAR TAยฝ VE DESENLERIY LE UZUN yM~RL~ VE DAHA EKONOMIK OLMASร’ UYGULAMADA ILlE SAKINLERI MIZ TARAFร’NDAN DA TAKDIR ILE KARยฝร’ LANDร’ '~NL~K YAยฝAMร’Nร’N B~Y~K lO ยบUNLUยบUNU ILlEMIZ Sร’Nร’RLARร’NDA GE lIREN ENGELLI VATANDAยฝLARร’Mร’ZA Yy NELIKNOKTAKyRLERTAยฝLARร’ ENGELLI RAMPALARร’BUYร’LIlERISINDEGERlEK LEยฝTIRILDI eSK~DARยดDAGIDEREKARTANAYDร’NLAT MATALEBINEMEVCUT!9%$!ยผALTYA Pร’Sร’Nร’N CEVAP VEREMEMESI yNEM LI SORUNLARร’ DA BERABERIN DE GETIRIYOR eSK~DAR "ELEDIYESIILE!9% $!ยผ ARASร’NDA KO ORDINELI Y~R~T~ LENlALร’ยฝMALARDA ELEKTRIK DIREKLE RININYENILENME SI MEVCUT HA VAI HATLARร’N YE RALTร’NA ALร’NMASร’ ILE ยฝEHRE KUยฝBA Kร’ยฝร’ BAKร’LDร’ยบร’NDA GyR~LEN KEยฝME KEยฝKABLOGyR~N T~S~NDEN ARร’NDร’ Rร’LDร’

3ALACAKรšSKELE #ADDESI

-IMAR3INAN:ENCILER3K

2

-UHTARLรŒK BINALARรŒNรŒN YENILENMESIKONUSUNDA lALรŒร—MALAR Y~R~TEN &EN รšร—LERI -~D~RL~ร›~ GEl TIร›IMIZ YรŒL "EYLERBEYI "URHANIYE VE +UZGUN CUK-AHALLESI-UHTARLรŒK BINALARรŒNรŒYENIDENYAPA RAKHIZMETESUNDU

-~TEVELLIaEร—ME#D &ERAH#ADDESI

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

"EYLERBEYI!LI%RTAN 3KPARKEYOLYAPรŒMรŒ

+~PL~CEMH'AYRETSK TAร—DUVARYAPรŒMรŒ

9AVUZT~RK+ARADENIZ #ADDESI

4~RKIYEยดDEHALENILDEUYGU LANAN!ILE(EKIMLIยบI Yร’Lร’ Nร’N+ASร’MAYร’NDANITIBARENยปS TANBULGENELINDEUYGULANMAYA BAยฝLADร’ eSK~DARยดร’N IHTIYAlLA Rร’lERlEVESINDEeSK~DAR"ELE DIYESIGEREKKENDIIMKhNLARร’Nร’ KULLANARAK GEREKSE SPONSOR LAR VASร’TASร’YLA ILlEMIZE YENI SAยบLร’KOCAยบร’KAZANDร’RDร’

-6-

-7-

.ยป3!.

.ยป3!.

2011

2011


H Ê Z M E T

gUM€FCT¶FCJGTI€P

VQPn{RVQRNCPÏ[QT

D O L U

eSK~DAR "ELEDIYESI 4EMIZLIK (IZMETLERI -~D~RL~º~ TARAFÒNDAN eSK~DAR´DA HER G~N TONlyP TONMOLOZVEHERAYDATONTÒBBIATÒKMALZEMETOPLANÒYOR»LlEGE NELINDEG~NA½ÒRÒOLMAK~ZERESOKAKELLE CADDEISEMEKANIKS~P~RMEARA CÒYLATEMIZLENIYOR9INEILlEGENELINDEPAZARYERI PAZARSONRASÒTEMIZLENIYOR

2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

 G F P K T G N M K N \ $C[TCOVGOK T G N O G N P { P [QÛW d

ZELLIKLE +URBAN "AYRAMÒ SÒRASÒNDA ILlEDE YA½ANMASÒ MUHTEMEL TEMIZLIK SORUNUNAlyZ~MBULMAKAMACÒYLAlALÒ½MALARYAPANeSK~DAR"ELEDIYESI +RIZ-ASASÒOLU½TURARAKYA½ANABILECEKSORUNLARÒKAYNAºÒNDANlyZMEYO LUNAGITTI+URBAN"AYRAMÒyNCESIHAYVANPAZARLARÒNÒNKURULMASÒILEBA½ LAYANKURBANPISLIºITOPLAMAVETA½ÒMAI½ISÒRASÒNDAYAKLA½ÒKKAMYONLUKG~B RE I½KEMBEVElADÒRYERLERINDENKAYNAKLANANPISLIKLERTOPLANÒRKENTEMIZLIKEKIP LERIBAYRAMS~RESINCEDURMAKSÒZÒNlALÒ½TÒLAR +RIZ-ASASÒ9yNETIMITARAFÒNDAN+URBAN"AYRAMS~RESINCEGERlEKLE½TIRILENlALÒ½ MALARNETICESINDEBAYRAMÒNDyRD~NC~G~N~AK½AMÒITIBARIYLET~MSATÒ½VEKESIM YERLERINDETEMIZLIKI½LERITAMAMLANÒRKENKIRElLEMEVEILAlLAMAI½IDEGERlEKLE½TI RILDI9APÒLANlALÒ½MALARILE»STANBULGENELINDECIDDIBIRBA½ARÒSAºLANÒRKEN eSK~ DARGENELINDEKIMAHALLENINMUHTARLARÒYLAYAPÒLANGyR~½MELERDEVATANDA½LARÒN YAPÒLANlALÒ½MALARDANSONDERECEMUTLUOLDUKLARÒVEeSK~DAR"ELEDIYESI4EMIZLIK (IZMETLERI´NETE½EKK~RETTIKLERITESPITEDILDI

„9APRAK ~FLEME MAKINASÒ

'

~NL~K lyP HIZMETLERI DÒ½ÒNDA ILlE GENELINDEKI EN yNEMLI SÒKÒNTÒYÒ MOLOZLAR OLU½TURUYOR"yLGEDEVATANDA½LARÒNEVLERINDEYAPMÒ½OLDUKLARÒTADILATLARDAN lÒKANMOLOZLARÒNBERTARAFEDILMESINISAºLAMAKAMACÒILETEMIZLIKI½LERIB~N YESINDEKULLANÒLANVEKEPlE B~Y~KDAMPERLIARAlVEK~l~KDAMPERLI ARAlTANOLU½ANMOLOZEKIBIDURMAKSÒZÒNlALÒ½ÒYOR»LlEDEVATANDA½LARÒNlÒKARTMÒ½OL DUKLARÒMOLOZLARlUVALAKADAR~CRETSIZOLARAKALÒNÒYOR!YRÒCABUEKIPB~NYESINDE BULUNANK~l~KARAlLAR VATANDA½LARÒNEVLERINDENlÒKARTMÒ½OLDUKLARÒlEKYAT KOLTUKVE BUNLARABENZERESKIEVE½YALARÒNÒNTEMIZLIºINIDEGERlEKLE½TIRIYOR »LlESÒNÒRLARÒIlERISINDEKICADDEVESOKAKLARÒNTEMIZLIºINISAºLAMAKAMACÒYLAS~ P~RGELIPERSONEL ADETM³ L~KADETM³ L~KADETM³ L~KYOLS~P~RGEMAKINESI GyREVYAPÒYOR MAHALLEGENELINDEYAPÒLANlALÒ½MALARDAILlEDEBULUNANILKyºRETIMOKULUVE LISEILECAMIVEMESCITTEMIZLIºININYANÒSÒRA+UR´AN+URSU K~T~PHANEVEKI LISETEMIZLIºIDETEMIZLIKEKIPLERITARAFÒNDAND~ZENLIOLARAKYAPÒLÒYOR

C F P Ï O C U R C M ´ ³gUM€FCT6GOK\ Ï T C N ÏT P [ G V P Q M R { [GTCNVÏn JK\OGVGIKTFK ±SK~DAR 4EMIZ² PAROLASÒ ILE lALÒ½MALARÒNÒ GERlEKLE½ TIREN 4EMIZLIK (IZMETLERI -~D~RL~º~ lALÒ½MALARÒ KAP SAMÒNDA 4~RKIYE IlIN YENI SAYÒLABILECEK UYGULAMALA RÒeSK~DAR´DAGERlEKLE½TIRIYOR eSK~DAR 4EMIZLIK (IZ METLERI -~D~RL~º~ »STANBUL GENELINDE YENI BIR UYGULAMA OLAN VE lyPLERIN VE lyP KONTEYNÒRLARÒNÒN OLUMSUZ GyR~NT~ VERMESI NEENGELOLMAYAYyNELIKOLARAKHAZÒRLANANYERALTÒKONTEYNÒRUY GULAMASÒNÒBA½LATTÒYERALTÒlyPKONTEYNÒRÒNÒNKULLANÒLACAºÒ PROJEILElyPLERINVElyPKONTEYNÒRLARÒNÒNOLU½TURACAºÒSAºLÒKSÒZ ORTAMVElEVRE GyR~NT~KIRLILIºIORTADANKALDÒRÒLÒYOR

e

-8.»3!.

2011

gUM€FCT¶FCCVÏMNCT

H Ê Z M E T D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

€NMGGMQPQOKUKPGMC\CPFÏTÏNÏ[QT

e

SK~DAR "ELEDIYESI ILlE GENELINDEKI ATÒK LARÒN GERI DyN~½~M lALÒ½MALARÒ SONRA SÒ~LKEEKONOMISINEKAZANDÒRÒL MASÒNAYyNELIKlALÒ½MALARÒARA LÒKSÒZS~R~YOR!MBALAJATÒKLARÒ NÒN BITKISELATÒKYAºLARÒN ELEKT RONIK ATÒKLARÒN ATÒK PIL VE AK~ M~LATyRLERIN VE yMR~N~ TA MAMLAMÒ½ LASTIKLERIN TOPLANA RAK GERI DyN~½~ME KAZANDÒRÒL MASÒNA YyNELIK lALÒ½MALAR eS K~DAR "ELEDIYESI B~NYESINDE KURULAN !TÒK 9yNETIMI -ERKEZI TARAFÒNDANS~RD~R~L~YOR

-9.»3!.

2011


H รŠ Z M E T

K T G N T G P K 5Cร›NรM5GO

K T G N O K V G P G F C )รF

H รŠ Z M E T

D O L U

D O L U

2

2

Y I L

Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

O ร T ร V C [ C ร› ร N 5Cร›

T Q [ ย€ T ย€ U C N [ ร \ ร J Vย€O

 VETERINERLIK E V L A Y S O S O IK D ~D~RL~ยบ~ ME I R E TL E M IZ ( K EIMZAATTร’ Lร’ R ยบ E A TL 3 E I M S IZ E IY H D LI LE M ร’LDAyNE ALK ARASร’NDA H Y  E eSK~DAR "E V IZ N IM E ยบ D TI E l IT E D G H SAMร’NDA VIR~S~NE SAN SAยบLร’ยบร’Nร’ TE IN .  K A ( R HIZMETLERIKAP N LA A O l A ร’N L G O EY ยบIMIZ Yร’L YAY ANyL~MLERED M A Z KYAPร’LANlA N LI A E M N dZELLIKLE GElTI A y Z Y

 E N Y A E ร’L M ร’R IR D D N IYEADLAN GILENDIRICI MEYEVEBILGILE IL IR B D T N E LE D $OMUZ'RIBI D l A IN IN IL B B ร’  DEHALKร’Mร’Z eSK~DARยดDA E D M E N y D KARยฝร’M~CADELE U " ร’ KTAKDIRTOPLAD Lร’ยฝMALARB~Y~ ร’YAPร’LDร’ BROยฝ~RDAยบร’Tร’M

ร U C O C T C V T G M รG

LEยฝTIRI OLARAKGERlEK LI N ZE ~ D LA ร’Y AC yLl~M LAMAKAM LARร’NDAKIยฝEKER ESINEKATKร’SAยบ AN M K Iยฝ N ET Rร’ Y LA N RI Aยฝ D LE IL KLร’NES Pร’LANlA YOR6ATAN SK~DARยดDASAยบLร’ LARAKS~RD~R~L~ ENSONYร’LDAYA K O LI IR N IL IR ZE ยฝT ~ D LE A K lE ร’D ALAR BIRLIKTEGER LEN$IABETTARAM IYABET6AKFร’ILE $ RK ~

4 ER TL LIKTE ES ร’T OJI "IRLIยบI ILE BIR ร’LDร’ OL AP LERININYAPร’LDร’ยบ IY D IY AR ES + EN RK AY ~ U 4 M DA AYRร’CA ร’YAPร’LDร’ KIยฝININDIYABET ร’LANlALร’ยฝMALAR SAยบLร’KTARAMAS AP EL Y EN AN G D Lร’ยฝMALARLA E ร’N RD AF LE AR LE T AL RI-~D~RL~ยบ~ ESI VE ร’ILElEยฝITLIMAH IY AS ED M EL RA " TA AR E D V ~ ~ 3AยบLร’K(IZMETLE l~M VERENeSK MSI DIYOLOJIKRISKยฒyL BILHASSAyNEM Pร’Lร’RKEN DEPRE A YA ร’ AR AL AS M AM ร’ยฝ KIยฝININยฑ+AR AR AL T l Lร’KVE GyZ ULLARDA A YyNELIKYAPร’LAN CININGENELSAยบ ILlEMIZDEKI OK N A

RE ร’C ยบ YR y ! dZELLIKLEOKULLAR I D IL A IR D GERlEKLEยฝT ULANSHIZ yยบRETIMOKULUN ILGILENDIRMESI GENELINDEAMB B lE ร’M IL Yร’LLARร’NDA ILK E RD D YA LK EM I yN EL KIยฝIFAYDA SNASร’NDA TEM AYAPร’LDร’!YNร’D M E LA IS Al EN IL D A N RI EF LE D M~LASYONLARร’E IKHIZMET EZOLMAK~ZERE KIยฝIVEPOLIKLIN  EN D IN ENAZAYDABIRK IK K TET ร’Sร’ISE KIยฝI LABORATUAR AlLAMALARร’NSAY IL AN ร’L P METINDEN YA A RD TEYNร’RLA ILERyGARLA ~ZERElyPKON OLDUยบUYERLER N AK U M Oยบ OL LANDร’ Y E N RI EC G LE VE yP ENG~ND~Z DEyZELLIKLEl OR yGARILAlLANร’RK R eSK~DARILlESIN  EZENFEKTEEDILIY E D D K IZ RIILE RA M LA lE O ยปL LI K A TT RE U ELINDEKIIยฝYERLE NLARS~ EN LA G A IL lE Eยฝ IL Y TE DIKKATlEKICIBOY K EK LI IR EC IL ASร’ILEB RAMEYDANVEREB I eSK~DAR:ABร’T IB K E K Lร’ Aยบ Rร’ILEHASTALร’KLA 3 EN RD~R~YOR yNEMINEISTINAD Lร’KSร’ZOLARAKS~ RA A SE ยปNSANSAยบLร’ยบร’Nร’N II N RI LE EGร’DADENETIM PAZARYERLERIND

e

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

ร T C N C O ร ร N C KNCnNCOCn

-10-

-11-

.ยป3!.

.ยป3!.

2011

2011


H Ê Z M E T D O L U 2

e TüO [atÏrÏOlar Üsküdar v ÜsküdarlÏlarÏP JW\WrW KçKP!..

H Ê Z M E T D O L U 2

Y I L

Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

eSK~DARLÒLARÒNSAºLÒK SOSYALVEK~LT~RELIHTIYAlLARÒNÒNKAR½ÒLAN MASÒNAYyNELIKOLARAKlALÒ½ANeSK~DAR"ELEDIYESI CENAZEHIZ METLERINDENENGELLIVEYA½LÒLARAYyNELIKlALÒ½MALARA K~LT~RGE ZILERINDEN +ADÒNeRETIM0ROJESI´NE 0ARKVE"AHlELERDEN&EN »½LERI DhHILINDE KULLANÒLAN ARAlLARA KADAR T~M ARAlLAR $ESTEK (IZMETLERI-~D~RL~º~B~NYESINDEHIZMETVERIYOR

'

-12.»3!.

2011

ElTIºIMIZ YÒLLÒK S~RElTE eSK~DAR´A YATÒRÒMLARÒNÒ ARTÒRAN eSK~DAR "ELE DIYESI MEVCUT ARAlLARÒNA EK OLARAK TANEKI½ILIK/TOB~S $AMPERLI +AMYON TANE+AZÒCÒ9~KLEYICI TANE3EPET LI!RAl !SFALT2OBOTU ADET+OMBINE+ANAL 4EMIZLEME!RACÒ (ASTA.AKIL!MBULANSÒ !RAMA+URTARMA!RACÒ ADET!CIL9OL9ARDÒM !RACÒ ILE ADET aEKICI 4)2 ´YI eSK~DARLÒLARÒN REFAHÒ VE MUTLULUºU IlIN KULLANMAYA BA½LADÒ 9ENI ALÒNAN ARAlLARLA BIRLIKTE eSK~DAR "ELE DIYESIB~NYESINDEHIZMETVERMEKTEOLANARAl SAYÒSÒ´YEY~KSELDI!RAlLAR SADECEeSK~ DAR"ELEDIYESI´NINT~MHIZMETLERINDEKULLANÒL MAKLA KALMÒYOR AYRÒCA ILlE SÒNÒRLARÒ IlERSIN

DEBULUNANKAMUKURUMVEKURULU½LARÒNAHER T~RL~ARAlDESTEºIVERILIYOR $ESTEK (IZMETLERI B~NYESINDE HIZMET VEREN OTOB~SLER eSK~DARLÒLARÒN CENAZE HIZMETLE RI ILE OKUL GEZILERI aANAKKALE ¼EHITLIºI  0ANORAMA-~ZESIILEDINIVETARIHIMEKhNLARA YAPÒLAN K~LT~R GEZILERINDE KULLANÒLÒRKEN &EN »½LERI -~D~RL~º~ EMRINE SEVK EDILEN ARAl LAR eSK~DARIlERSINDEKIHERT~RL~TAMIR BA KÒM ONARÒM KANALAlMA HAFRIYAT ASFALTLA MA DUVARYAPÒMÒ KALDÒRÒMDy½EMEVBI½LER DE GyREV YAPÒYOR 0ARK "AHlELER -~D~RL~º~ EMRINESEVKEDILENARAlLARISEeSK~DARIlER SINDEKI PARKLARÒN BAKÒM ONARÒM I½LERI SULA MA AºAlBUDAMAI½LERINDEGyREVYAPÒYOR

-13.»3!.

2011


H Ê Z M E T D O L U 2

gUM€FCTM€NV€T€P€ IGNGEGÛGVCÝÏ[QT

D O L U 2

Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

H Ê Z M E T

K

~LT~REL MIRAS VE DEºERLERI KO RUMAK GELI½TIRMEK VE GELECEK NESILLEREILETMEKAMACÒYLA eS K~DAR"ELEDIYESIB~NYESINDEHIZMETVE REN +~LT~R VE 3OSYAL »½LER -~D~RL~º~ 

Y I L

ILlE GENELINDEKI K~LT~R MERKEZLERINDE SINEMA TIYATRO KONSER SEMINER ANMA G~NLERI lOCUKEºLENCE VESyYLE½IPROG RAMLARÒGIBIFARKLÒNITELIKVEK~LT~RELAK TIVITELERLElALÒ½MALARÒNÒS~RD~R~YOR

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

SK~DAR´ÒBIRK~LT~RKENTIYAPMAHEDE FIYLE VEMERAKLAGELENK~LT~RSAN ATDOSTLARÒNÒNHIZME YOLA lÒKAN eSK~DAR "ELEDIYESI K~L T~REL TINESUNULDUYÒLÒNDAK ~LT~RFAALIYETLERIKAP HAYATÒCANLÒVEDINAMIKTUTMAKADÒ NAHER SAMÒNDA TIYATRO VE lOCUK OYU KESIMDENINSANÒNILGISINIlEKENBIR NLARÒNA BIN ETKINLIKBULA KI½I KONSERLERE BIN K I½I SEMINERVESOH BILECEºI PROGRAM ZENGINLIKLERIYLE B~Y~K ILGI Gy BETLERE BIN  KI½ I FILM VE lIZGI FILMLERE R~YOR0ERIYODIKOLARAK OYNAYANl OCUKTIYATROLA BINKI½IVEyZE LET KIN LIKL EREDEBINKI½I RÒ lIZGIFILM SINEMA 4~RK3ANAT -~ZIºIVE4~RK KATÒLDÒ (ALK -~ZIºI KONSERLERI ILE HER KES IMDEN VATAN 2AMAZAN AYÒNDA ±"IR BA½KADÒR eSK~DAR´DA 2A DA½ÒN ILGIODAºÒOLAN +~LT~R-ERK EZLERI HAFTAIlI MAZAN² SLOGAN ÒYLA GERlEKLE½TIRILEN ETKINLIKLER D~ZENLENENAILEILETI½IM KI½ISELG ELI½IMVESAºLÒK KAPSAMÒNDA9 AYÒNEVI´NINKATÒLDÒºÒ+ITAP&UARÒ SEMINERLERIILEHALKÒNBILINlLENMESI NEDEKATKÒDA BINLERCE KI½ITARAF ÒNDAN B~Y~K ILGIILEKAR½ÒLANÒR BULUNULMAKTADÒR5ZMAN DOKTORLAR ÒN KATÒLÒMÒILE KENMARKALA½MA YOLUNDADAyNEMLIBIRADÒMATTÒ SAºLÒK SEMINERLERI OKUMA YAZMA BILMEYEN VA +ATIBIM ¼ENLIK LERI KAPSAMÒNDA eSK~DARLÒLARÒ TANDA½LARAOKUMAYAZMADERSLER IGIBITOPLUMUN "AºLARBA½Ò+~LT ~R -ERKEZI´NDE BIRARAYAGETIREN YA½AM TARZÒNÒ ETKILEYEN T~M FAALIYE TLER ~CRETSIZ eSK~DAR "ELEDIYE SI +LASIK %L 3ANATLARÒ 3ERGISI OLARAKHALKÒMÒZASUNULUYOR eS K~D AR 2ESIM 9ARÒ½MASÒ &OTOºRAF 9ARÒ½M YÒLÒNDA !VRUPA +~LT~R "A ASÒ ½KENTI »STANBUL GIBIlE½ITLIETKIN LIKL ER D~Z ENL ERKEN *APONHALKÒ SAHNESINDE BA½ROL OYNAYAN eSK~D AR´DA NÒNK~LT~RELYA½AN TÒSÒ VE DA NSL VATANDA½ÒN KATÒLÒMÒ ILE TIYATRO ARÒNÒNSERGILENDIºI

 KONSER PROGRAMLARDAB~Y ~K ILGI TOP LADÒ SEMINER SyYLE½I SOHBET VE SEANS FILM GySTERIMI K~LT~R MERKEZLERINEB ~Y~KBIRISTEKLE

Ü

Mehmet Altan

×SKENDER0ALA -14.»3!.

2011

3ENAI$EMIRCI

-15.»3!.

2011


H รŠ Z M E T

H รŠ Z M E T

D O L U

D O L U

2

2

Y I L

Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

eLKEMIZINYARร’NLARร’Nร’NTEMINATร’OLANlOCUKVEGENlLERIMIZINBOยฝZAMANLARร’N DAZARARLร’ALร’ยฝKANLร’KLARAYyNELMESIYERINESOSYAL K~LT~REL EยบITSEL SANATSALVE SPORTIFFAALIYETLEREYyNLENDIREREKRUHENVEBEDENENSAยบLร’KLร’ BILGIVEBECERI SAHIBIOLMALARร’NAYARDร’MCร’OLMAKAMACร’YLAeSK~DAR"ELEDIYESITARAFร’NDAN HIZMETEAlร’LANeSK~DAR'ENlLIK-ERKEZI SADECEBELIRLIBIRYAยฝGRUBUIlIN DEยบILANNEVEBABALARIlINDEHERYyN~YLEG~VENLITAMBIRYAยฝAMMERKEZI OLMAyZELLIยบINITAยฝร’YOR SK~DARยดDAKI SOSYAL DONA Tร’ STANDARTLARร’Nร’ Y~KSELT MEYI HEDEFLEYEN VE BIRlOK FONKSIYONU IlINDE BARร’NDร’ RAN eSK~DAR 'ENlLIK -ERKEZIยดNE ~YE OLAN  YAยฝ ARALร’ยบร’NDAKI lO CUKVEGENl G~N~NB~Y~KByL~M~NDE SATRANlTANBILARDOYA LANGร’RTTANMASA TENISINE KADAR lEยฝITLI SPORTIF AKTIVITE LER ILE ยปSTANBULยดUN EN KAPSAMLร’ SPOR MERKEZLERINDEBILEBULUNMAYANALET LI SPOR SALONUNDAN FAYDALANABILIYOR 'ENlLIK -ERKEZI SADECE SPORTIF DEยบIL EยบITSEL SOSYAL K~LT~REL VE SANATSAL FAALIYETLERE IMKhN TANร’MASร’ GENlLE RINBIREYSELVETOPLUMSALILIยฝKILERINDE SAยบLร’KLร’ VE DENGELI KIยฝILIK GELIยฝTIRME LERINEKATKร’DABULUNMASร’ BIRLIKVEBE RABERLIKDUYGULARร’Nร’NG~lLENDIRILMESI MEDENIYETDEยบERLERIMIZINGENlLERTA RAFร’NDAN SAHIPLENILMESI TARIHI MIRA Sร’VESOSYALDOKUMUZUyNEMSEYENBIR GENlLIK YETIยฝTIRILMESI GENl ENGELLILE RINHAYATAKAZANDร’Rร’LMASร’YyN~NDEDE yNEMLIHIZMETLERVERIYOR

e

-16.ยป3!.

2011

MKAPALร’ALANVEMlEV RED~ZENLEMESIYLEBIRLIKTETOPLAMOLA RAK MยดLIK ALANDA BULUNAN eS K~DAR 'ENlLIK -ERKEZIยดNDE 1 adet MKรKNKMnQMCOCnNร UKPGOCVK[CV TQ MQPHGTCPU UCNQP Fย€ร›ย€P XG VQR NCPVรNCTKnKPFย€\GPNGPOKรCFGVnQM COCnNร UCNQP UGTIK UCNQPW CFGV MC[รV UVย€F[QUW CFGV UรPรH CFGV Oย€\KMUรPรHร#FGV#NGVNK5RQT5CNQ PW#FGV7\CM&Qร›W5RQTNCTรUCNQ PW #FGV 2NCVGU ,KOPCUVKM #GTQ DKM 5CNQPW #FGV #MVKH 'ร›NGPEG XG /CUC5RQTNCTร5CNQPW /CUC6GPKUK $KNCTFQ *CXCNร *QMG[  Mย€Vย€RJC PG CFGV KPVGTPGV UCNQPW [Cร ITWDWPC [{PGNKM QNCTCM CFGV cQ EWM1[WP1FCUรFKPNGPOGD{Nย€Oย€ UGTIKJQNย€nQMCOCnNรUCNQPHWC[GNG TKMCHGVGT[CXGFKPNGPOGCNCPNCTร nQMCOCnNรUCNQPMWNKUKnQEWMMWNย€ Dย€ URQT UCNQPWPC JK\OGV XGTGP UQ [WPOC FWร QFCNCTร XG Gร›KVOGP QFC NCTร[{PGVKODKTKONGTKIKรGNGTXG CTCnNรMQVQRCTMBULUNUYOR

eSK~DAR'ENlLIK-ERKEZIยณNDEN YAร—ARALรŒร›รŒNDAKI GENlLER FAYDALANรŒRKEN JUDODAN FITNESSยณE BILARDODAN LANGรŒRTยณA KADARBIRlOKSPORBRANร—รŒNรŒNYANรŒSรŒRAELEKTRONIKK~T~PHANEVE HERT~RL~SOSYALAKTIVITEYEUYGUNBIRIMLERYERALรŒYOR

-17.ยป3!.

2011


H รŠ Z M E T D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

)GNGPGMUGN'N5CPCVNCT

ร

-CPFKNNKยถFGJC[CVDWNCE

CM

STANBULยดUN EN ESKI ILlELERINDEN eSK~DARยดDA BIRKร’SMร’Nร’NUNUTULMA YA Y~Z TUTTUยบU GELENEKSEL EL SANAT LARร’Mร’Zร’N MERAKLร’LARร’NA VE YENI KU ยฝAKLARA yยบRETILEREK GELENEKSEL EL SANATLARร’ Mร’ZBAยบLAMร’NDABAยฝTAยปSTANBULK~LT~R~OLMAK ~ZERE 4~RKVEยปSLAMK~LT~RLERININ D~NYAMIL LETLERINETANร’Tร’LMASร’VEBUSAYEDEBAยฝTA!VRU PA K~LT~R~ OLMAK ~ZERE D~NYA K~LT~RLERI ILE ENTEGRASYONUN SAยบLANMASร’ AMACร’YLA PLANLA NAN+ANDILLI'ELENEKSEL%L3ANATLARร’VE+~LT~R -ERKEZIยดNINTEMELINIYร’Lร’Nร’N/CAKAYร’NDA ATร’LDร’"URADABAยฝTAKADร’NLARร’Mร’ZOLMAK~ZERE 'ELENEKSEL %L 3ANATLARร’Mร’Zร’ PEK lOK KIยฝI yยบ RENIPHEMMESLEKSAHIBIOLACAK HEMDE4~RK K~LT~R~N~ GELECEK NESILLERE TAยฝร’YACAK lALร’ยฝ MALARYAPACAK4OPLAMMETREKAREKA PALร’ALANB~Y~KL~ยบ~NDEKI+ANDILLI%L3ANATLARร’ -ERKEZI (AT 4EZHIB %BRU -INYAT~R +LASIK #AM 4EZYIN +ALEMKARI +~NDE KARI 3EDEFKARI 4ELKARI %DIR NEKARI 2EVZEN 6ITRAY VE 4ESBIH ATyLYELERINDE KLASIK EL SANATLARร’NA ILGI DUYAN VEEยบITIMALMAKISTEYEN LERE KONUNUN UZMAN LARร’ VASร’TASร’YLA EยบITIM HIZMETIVERECEK

ยป

ยดYE N -ILYO ACAK LOL MA

S รถz V erdiฤŸ i

miz

Gibi

*ย€Mย€OGV-QPCร›

KPรCCVรVCOCONC

PFร

e

SK~DARยดร’NENB~Y~KSORUNLARร’NDANBIRIOLANVET~MKAMUHIZ METBIRIMLERINIAYNร’lATร’ALTร’NDATOPLAYACAKOLANYENI(~K~MET +ONAยบร’ยดNร’N TEMELI "AYร’NDร’RLร’K VE ยปSKAN "AKANร’Mร’Z 3AYร’N -US TAFA $EMIRยดIN DE KATร’Lร’Mร’YLA ATร’LDร’ AY GIBI Kร’SA BIR S~RElTE BINANร’NINยฝAATร’TAMAMLANร’RKEN IlERIDEKIVElEVRED~ZENLE MELERISONRASร’NISANAYร’NDAYENI(~K~MET+O NAยบร’HIZMETEGIRDI(ALKร’NKAMUHIZ METLERINDEN DAHA Hร’ZLร’ VE DAHAKOLAYBIRยฝEKILDEYARAR LANMASร’IlINTASARLANAN METREKARE B~Y~KL~ยบ~NDEKI MODERN(~K~MET+ONAยบร’ยดNDA dZELยปDARELER-~D~RL~ยบ~ .~ FUS-~D~RL~ยบ~ -AL-~D~RL~ ยบ~ 6ERGI $AIRESI 4APU 3ICIL -~D~RL~KLERI +ODASTRO -~ D~RL~ยบ~ 3AยบLร’K'RUP"AยฝKAN Lร’ยบร’ ยปLlE -ILLI %ยบITIM -~D~R L~ยบ~ (ALK%ยบITIM-~D~RL~ยบ~ -~FT~L~K ยปLlE%MLIYET-~D~R L~ยบ~GIBIBIRlOKKAMUKURULU ยฝUYERALACAK

+ONUร—MALARSONRASรŒ PROTOKOLDAVETLILERI+ANDILLI %L3ANATLARรŒ-ERKEZIยณNIN TEMELINIATMAKAMACรŒYLA

ร

*K\OGVG DCรNCFร

0KMCJ5CTC[รXG

BUTONABIRLIKTEBASTรŒLAR

-ย€NVย€T/GTMG\KJK\OGVGIKTFK

e

SK~DARยดร’NENB~Y~KEKSIKLERINDENBIRIOLAN ยปS TANBUL"OยบAZร’SAHILยฝERIDISILUETIVElEVRESIN DEKITARIHIDOKUYLATAMBIRUYUMIlINDETASAR LANAN GELENEKSEL 4~RK /SMANLร’ MIMARISI ILE G~N~

H รŠ Z M E T D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

M~Z MODERN MIMARISININ AHENKLI SENTEZI ILE GERlEK LEยฝTIRILEN eSK~DAR "ELEDIYESI .IKhH 3ARAYร’ VE +~LT~R -ERKEZIยดNIN Alร’Lร’ยฝร’ "AยฝBAKANร’Mร’Z 2ECEP 4AYYIP %RDO ยบANTARAFร’NDANYAPร’LDร’

-18-

-19-

.ยป3!.

.ยป3!.

2011

2011


H Ê Z M E T

 Ï T C N C X W [ T € V gUM€FCT¶ÏPM€N

$KNIK'XNGTK

D O L U

<(1 ú %ú/* ú

-€NV€TVWTNCTÏPFCP DKPgUM€FCTNÏHC [FCNCPFÏ

(9ú1 ú +ú=0 (7( $d7, .

H Ê Z M E T D O L U

2

2

Y I L

Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

'ElTIÛIMIZ YÌL K~LT~R GEZILERI KAPSAMÌNDA aANAKKALE³YE BIN 0ANORAMA -~ ZESINE DE BIN eS K~DARLÌ VATANDA× Gy T~R~LD~

SK~DAR"ELEDIYESI"ILGI%VLERI´NDElOCUKLARARAHAT SÒCAK SAºLÒKLÒVEG~VENLIBIROR TAMDAHERT~RL~BILGIVEBECERIYESAHIPOLMAIMKhNÒSUNULUYOR»LKyºRETIMlAºÒN DAKIlOCUKLAR "ILGI%VLERI´NDEyºRETMENLERE½LIºINDEINTERNETLETANÒ½ÒYOR yDEVLERI NIBILGISAYARORTAMÒNDAHAZÒRLÒYOR ET~DODALARÒNDADERSlALÒ½ÒYOR KITAPOKUYOR BEL GESELVESINEMAFILMIIZLIYOR SATRANlKURSLARÒNAKATÒLÒYOR GOLFYADAMASATENISIOYNAYARAK SPORYAPABILIYORLAReSK~DAR´DA+ORKUTdZAL:EYNEP+AMIL ¼AIR.ABI '~ZELTEPE "URHANI YE +~PL~CE 0ROF3ALIH4UºeNALAN -EHMET!KIF 9AVUZT~RK +IRAZLÒTEPE (ASAN4AN 0ROF $R(AYRETTIN+ARAMAN"ULGURLU #EVDETaETINDOºAN+ÒSÒKLÒ 3AIM9EPREM"AHlELIEVLER VE#UMHURIYET"ILGI%VLERI´NDENTOPLAMBINlOCUºUMUZFAYDALANÒYOR

e

+

~LT~R4URLARÒ/RGANIZASYO NU KAPSAMÒNDA HALKÒMÒ ZÒN aANAKKALE VE 0ANORA MA-~ZESIBA½TAOLMAK~ZE REyNEMLITARIHI DINI SIYASIOLAYLA RA TANÒKLÒK ETMI½ MEKANLARÒ GyR MESI SAºLANDÒ 3ADECE GElTIºIMIZ

YÒL aANAKKALE´YE YAPÒLAN GEZILER DENBINKI½I T~MGEZILERDEN ISEBINCIVARÒNDAeSK~DARLÒFAY DALANDÒ»LlEGENELINDEKIILKOKULVE LISELERDE OKUYAN BIN yºREN CIMIZYÒLÒNDAK~LT~RGEZILERIN DENYARARLANDÒ

et FL m z Hi |ùUHQ LQ Q ×E D O D \×V W× VD DU W

13. 2@X½

+02 

e3+e$!2"%,%$»9%3»!9,)+(!"%2"e,4%.»

#Ê1

d"1$32Ê9

Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi Belediye Başkanı

Mustafa KARA Genel Koordinatör

Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Hasan EKMEN

Onur ARİFOĞLU

øOHWLúLP 0(216) 531 30 00

-20.»3!.

2011

Fotoğraflar İsa TERLİ - Kenan KOCA Birol KAVDIR

*UDILN7DVDUÕP+DWLFHd(9ø.%DVNÕDergah Ofset

%DVÕQ<D\ÕQYH+DONODøOLúNLOHU0GUO÷WDUDIÕQGDQ\DSWÕUÕOPÕúWÕU ZZZXVNXGDUEHOWU

-21.»3!.

2011


H Ê Z M E T D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

 P K n K T C F € M U g T K D 'PIGNUK\ T Q Ï[ ÏN V C C \ O K G T G N [GPKRTQLG

d

-22.»3!.

2011

IGNGEGÛKPURQTEWNCTÏUCJPGCNÏ[QT

D O L U 2

e

Evde ku hizme aför ti 7h5 .Ü<( %Ü5 ¶'( Ü/.

4GJCDKNKVCU[QP/GTMG\K ZEL %ºITIM VE 2E HABILITASYONA IH TIYACÒ OLAN ENGEL LI lOCUKLARÒN TE DAVI VE EºITIMLERININ YANÒ SÒRASOKAKTAYA½AYANZARAR LÒ ALÒ½KANLÒKLAR EDINMI½ lO CUKLARÒNTEDAVIVEEºITIMLE RI eSK~DAR "ELEDIYESI dZEL 2EHABILITASYON-ERKEZI´NDE YAPÒLÒYOR-ERKEZSAYESINDE AYNÒZAMANDABAKÒMAMUH TAlYA½LÒLARADAEVINDEDES TEK SAºLANÒYOR %VDE YALNÒZ YADA E½I ILE BIRLIKTE YA½A

UKKNG

eSK~DAR"ELEDIYESI 3PORU4ABANA9AYMA0ROJESIILEeSK~DARGENELINDEBULUNANBINyºRENCI IlINDENSPORTIFANLAMDABA½ARÒLÒOLABILECEKKAPASITEDEANCAKKENDINIISPATLAMAFÒRSATÒBULAMA MÒ½GENlLERIMIZEKENDINIISPATLAMAVE4~RKSPORUNAKAZANDÒRMAYyN~NDElALÒ½MALARYAPÒYOR

%

NGELLI VATANDA½LARÒMÒZÒN FIZIKSEL VE PSIKO SOSYAL YAPÒLARÒNÒN TOP LUMDASERBESTlEGELI½MESINEUY GUN ORTAM OLU½TURMAK MESLE KI EºITIMLERLE ENGELLILERIN I½G~C~ PIYASA SÒNA KATÒLÒMLARÒNÒ SAºLAMAK lE½ITLI DES TEKLERLE ONLARÒN YARÒNLARÒNÒ G~VENCE ALTÒ NA ALMAK SOSYAL YA½AMA ENTEGRE OLMA LARÒNÒSAºLAMAKVE±%NGELSIZBIReSK~DAR² OLU½TURMAKAMACÒYLAYOLAlÒKANeSK~DAR "ELEDIYESI SOSYAL K~LT~RELVESPORTIFAN LAMDAlOKyNEMLIlALÒ½MALARGERlEKLE½TI RIYOR"UAMAlLAILKOLARAKeSK~DAR+ENT +ONSEYI KAPSAMÒNDA %NGELLILER -ECLISI KURULURKEN %NGELLILER -ERKEZI %L 3ANAT LARÒ 3ERGISI %NGELLILER 0IKNIºI "ALÒK 4UT MA 9ARÒ½MASÒ 'yRME %NGELLILER &UTBOL 4URNUVASÒ  .ISAN %ºLENCELERI GIBI BIR lOKORGANIZASYONAIMZAATÒLDÒ %NGELLIlOCUKLARÒMÒZAyZELOLARAKD~ZEN LENENVE4~RKIYE´DEBIRILKITE½KILEDEN9AZ 3POR /KULU GElTIºIMIZ YÒL (AZIRAN ILE 4EMMUZTARIHLERIARASÒNDAGERlEKLE½ TIRILDIeSK~DAR#UMHURIYET,ISESI+APALÒ 3POR3ALONU´NDAGERlEKLE½TIRILDI%NGELLI LER9AZ3POR/KULU´NAGyRME ZIHIN SEL /TISTIK BEDENSELVEDElOK LUENGELLIOLMAK~ZERETOPLAMENGEL LIKATÒLDÒ!YRÒCABUYÒL-AYÒSAYÒNDAIKINCI SID~ZENLENECEKOLANdZEL3PORCULAR!T LETIZM ¼ENLIºI´NE GElEN YÒL »STANBUL´DAKI OKULDANTOPLAMSPORCUKATÒLÒRKEN BU YÒL GERlEKLE½TIRILECEK ETKINLIºIMIZE ULUSLARARASÒD~ZEYDEKATÒLÒMLARLABIRLIKTE ´EYAKÒNENGELLIKARDE½IMIZINYERAL MASÒNÒBEKLIYORUZ

6QRNWOFC5RQTW6CDCPC;C[OC2TQLG

H Ê Z M E T

YANYA½~ST~YA½LÒLARÒMÒ ZA %VDE $ESTEK "IRIMI TA RAFÒNDANGÒDAPAKETIVEHAS TABEZIYARDÒMLARÒYAPÒLMAK TA 4~RKIYE´DEBIRILKOLARAK ENGELLIVEYA½LÒLARAEVDEKU AFyRVETEMIZLIKHIZMETIVE RILIYOR "ELIRLI G~NLERDE EV LERINDE TEMIZLIK YAPÒLÒRKEN GEREKTIºINDE DOKTOR TEMIN EDILEREKBELIRLIG~NLERDEYE MEK GEZIVESOSYALETKINLIK LERD~ZENLENIYOR

SK~DAR "ELEDI YESI ILE 'ENl LIK 3POR »L -~D~RL~º~´N~N ORTAK LA½AlALÒ½MALARÒILEGER lEKLE½TIRILEN eSK~DAR ILlESINDE BULUNAN »L KyºRETIM OKULLARÒNDA KI yºRENCILERIN SPOR TIF KONULARDA YETENEK LERININ TARANMASÒ SON RASÒ GELI½IMLERINI SAº LAMAK VE BU SPORCULARÒ 4~RKSPORUNAKAZANDÒR MAKAMACÒYLAD~ZENLE NENPROJEILEILlEGENE LINDE BIN yºRENCININ SPORTIF M~SABAKALAR ESNASÒNDATARANMASÒVE BUSPORCULARARASÒNDAN BA½ARÒLÒ GyR~LENLERIN

D~NYA lAPÒNDA SPORCU OLMASÒ IlIN DESTEKLEN MESIHEDEFLENIYOR3PO RU 4ABANA 9AYMA 0RO JESI KAPSAMÒNDA GElTI ºIMIZ YÒL ~l~NC~S~ D~ ZENLENEN 3POR /YUNLA RÒ .ISAN AYÒNDA "URHAN &ELEK !TLETIZM 3AHASÒ VE+UBBE3ALON´DAGER lEKLE½TIRILDIYÒLÒN DATOPLAMSPORCU NUNM~CADELEETTIºIYA RÒ½MALARA GElEN SENE eSK~DARGENELINDEKI ILKyºRETIM SEVIYESIN DEKI OKULLAR ILE »STAN BULGENELINDEN3POR +UL~B~´NDEN BRAN½TA ´DEN FAZLA SPORCU KATÒLDÒ

&€P[CXG#XTWRCÜCORK[QPNCTÏ

Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

gUM€FCT¶FCPnÏMÏ[QT

YÒLÒNDAATLETIZMDE±4~RKIYE´NIN%N"A½ARÒLÒ3POR+UL~B~²SElILENeSK~DAR"ELEDIYESI BUYÒLÒN /CAKAYÒNDA»TALYA´NÒN-ILANOKENTINDEYAPÒLAN!VRUPA+ROS¼AMPIYONASÒ´NDAB~Y~KBAYANLARKATE GORISINDE!VRUPA¼AMPIYONLUºU´NUKAZANDÒeSK~DAR"ELEDIYESIELDEETTIºIBUBA½ARÒYLASONYÒL DAIKINCIKEZ½AMPIYONLUºAULA½TÒ "IREYSELSPORLARDADABA½ARÒLÒSPORCULARYETI½TIRENeSK~DAR"ELEDIYESI BILEKG~RE½INDE%SRA+I RAZILEELDEETTIºID~NYA½AMPIYONLUºUDÒ½ÒNDA!LEMITE"EKELE´NIN!VRUPA´DAELDEETTIºIBA½ARÒ LARLA~LKEMIZEGURURVESILESIOLDU-ILLIATLETIMIZ!LEMITU"EKELEB~Y~KZAFEREIMZAATTÒdNCE »SPANYA´DA YAPÒLAN !VRUPA +ROS ¼AMPIYONASÒ´NDA ½AMPIYON OLAN ATLETIMIZ 3TOCKHOLM´DE D~ZENLE NEN)!!&0ERMIT'%'ALAN3ALONYARÒ½ÒNDABAYAN LARBINMETREDE!VRUPA "ALKANVE4~RKIYEREKO RUKÒRARAKG~M~½MADALYAKAZANDÒ"EKELE GElTI ºIMIZYÒL!ºUSTOSAYÒNDAISE"ARCELONA´DAYAPÒLAN !VRUPA!TLETIZM¼AMPIYONASÒ´NDABINBIRINCI OLARAK!VRUPA¼AMPIYONUOLDU "UYÒLÒNMARTAYÒNDA»SPANYA´DAYAPÒLAN»SPANYA !lÒK4AEKWON DO4URNUVASÒ´NDA'ENl-ILLI4AKÒM DAYERALANeSK~DAR"ELEDIYESI3POR+UL~B~SPOR CUSU &EYZA .UR 3AKA KILOGRAMDA 4~RKIYE´YE G~M~½MADALYAKAZANDÒRDÒ

-23.»3!.

2011


H รŠ Z M E T D O L U

-CFรPNCTCf\GN5RQT/GTMG\ K gUMย€FCTNรMCFรPNCTรPGOTKPF G

cQEWM'ร›KVKO/GT

Y I L

CPnQEWMNCTKnKP

MG\KJK\OGVGIKTF

 ( ยถ' ( < .รœ /. 5 7h รœ5รœ %

2

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

5QMCMNCTFCnCNรร

K

eSK~DAR"ELEDIYESI ZORUNLUEยบITIMVEyยบRETIMlA ยบร’NDAOLUPDAAILELERITARAFร’NDANlALร’ยฝTร’Rร’LDร’ยบร’NDAN DOLAYร’OKULAGIDEMEYENlOCUKLARIlINaOCUK%ยบI TIM-ERKEZIยดNIHIZMETEALDร’ ROJEILESOKAKTAlALร’ยฝMAKZORUNDAKALANlO CUKLARร’N KyT~ lALร’ยฝMA KOยฝULLARร’NDAN ZARAR Lร’ALร’ยฝKANLร’KEDINMELERINEELVERIยฝLIORTAMLAR DAN KURTARร’LARAK OKULLARร’NA DEVAM ETMELE RI EยบITIM YAยฝร’Nร’ DOLDURANLARร’N YETENEKLERI DOยบRULTU SUNDAICRAEDEBILECEKLERIBIRMESLEKEDINMELERIIlIN lALร’ยฝMALAR Y~R~T~L~YOR %ยบITIM lAยบร’NDA OLDUยบU HAL DEOKULAHIlDEVAMETMEMIยฝYADAKร’SMENDEVAMET MIยฝ SOKAKLARDA SATร’Cร’Lร’K YAPAN VE KAHVEHANE ILE )N TERNET#AFEGIBIYERLERDEZAMANLARร’Nร’GElIRENlOCUK LARA YyNELIK OLARAK BAยฝLATร’LAN lALร’ยฝMA KAPSAMร’NDA lOCUKLARร’NOKULLARร’NADEVAMร’Nร’NSAยบLANMASร’ EKONO MIKZORUNLULUKTANDOLAYร’lALร’ยฝTร’Rร’LANlOCUKLARร’NAILE LERINEยฑlOCUKLARร’Nร’OKULLARร’NADEVAMETTIRMELERIยฒHA LINDEMADDIYARDร’MLARร’NYAPร’LMASร’ lOCUKLARร’NFIZIKSEL VEPSIKOLOJIKHASTALร’KLARร’Nร’NTEDAVISI PSIKOLOJIKDANร’ยฝ MAVEREHBERLIKHIZMETISUNARAK EยบITSELREHABILITAS YONIยฝVEBECERIKAZANDร’RMAYAYyNELIKEยบITILMELERI TI YATRO M~ZIKVERESIMEยบITIMLERIARACร’Lร’ยบร’ILEG~ZELSA NATLARNOKTASร’NDAYETENEKLERINERKENYAยฝTAKEยฝFEDIL MESIVEPLANLร’BIRBIlIMDElOCUKLARร’NBECERILERININAR Tร’Rร’LMASร’NAYyNELIKHIZMETLERSUNULUYOR

0

e

SK~DARยดDAYAยฝAYANKADร’NLARร’NFAY DALANMASร’ AMACร’YLA eSK~DAR "ELEDIYESIยดNINKADร’NLARAyZELINยฝA ETTIยบISPORSALONU G~NDELIKHAYATร’NYOยบUN LUยบUNDAN Sร’YRร’Lร’P SPOR YAPMAK ISTEYEN KA Dร’NLAR IlIN yZEL BIR MEKAN DURUMUNDAยจ eSK~DARยดDAKIBIRTOPLANTร’ESNASร’NDAlOKSA Yร’DA KADร’Nร’N TALEBI ~ZERINE eSK~DAR "ELE DIYE "AยฝKANร’ -USTAFA +ARAยดNร’N TALIMATร’YLA HAZร’RLANAN METREKARE B~Y~KL~ยบ~NDEKI KADร’NLARAyZELSPORSALONUNDAKOยฝUBANDร’ STEPPER YATAY VE DIKEY BISIKLET VIBRASYON MASAJ PILATESBAND SOULDERPRES DUMBELL SETGIBIOTUZDANFAZLASPORALETININYANร’Sร’RA 

PILATES SALONU SAUNA BUHAR ODASร’ DUยฝLAR YERALร’YOR!YRร’CASPORSALONUNDANlOCUKLU KADร’NLARร’N DA RAHATlA FAYDALANABILMESINE YyNELIK OLARAK IlINDE lOCUK OYUN ODASร’Nร’N DABULUNDUยบUBIRMINIKREยฝILEENGELLIVA TANDAยฝLARร’NYARARLANABILMELERIAMACร’Y LAyZELSPORCULARAYyNELIKSPORALETLE RIVETUVALETLERDEKOMPLEKSB~NYE SINDEHIZMETVERECEK3ALONDASA DECEKADร’NLARDANOLUยฝANDOKTOR G~VENLIK GyREVLISI lOCUK BA Kร’M UZMANร’ TEMIZLIK GyREV LILERI VE SPOR HOCALARร’ GyREV YAPร’YOR

H รŠ Z M E T D O L U 2 Y I L

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

-24-

-25-

.ยป3!.

.ยป3!.

2011

2011


H Ê Z M E T

 k SorWPlarÏ [erKPde dKPle[ere ç{\üOler üretK[orW\

D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

H Ê Z M E T D O L U -USTAFA+ARAeSK~DAR ESNAFÌNÌNDAIMAYANÌNDA

"A×KANLÌKMAKAMÌ DOLUPTA×ÌYOR

Y I L

eSK~DAR"ELEDIYE"A½KANÒ-USTAFA+ARAVE"ELEDIYE YETKILILERI eSK~DARLÒLARÒNSORUNLARÒNÒDINLEMEKVEBU SORUNLARAlyZ~MBULMAKADÒNAILlEGENELINDEKIMA HALLE SITEVEOKULLARAZIYARETLERINIARALÒKSÒZS~RD~R~ YOR (AFTADA IKI G~N OKUL ZIYARETLERINDE yºRETMENLER VE yºRENCILERLE BIRLIKTE OLAN "ELEDIYE "A½KANÒ -USTA FA+ARA MAHALLEZIYARETLERINDEESNAFLARÒGEZIYOR DA NÒ½MA MECLISLERINDE MAHALLENIN SORUNLARÒNÒ "A½KAN 9ARDÒMCÒLARÒVEYETKILIBIRIMM~D~RLERIILEBIRLIKTEDIN LIYOR 3IVIL4OPLUM+URULU½LARÒILERUTINTOPLANTÒLARYA PÒYOR HERAYMAHALLEMUHTARLARÒYLABIRARAYAGELIYOR

'

yREVE BA½LADÒºÒ .ISAN YÒLÒNDANBUG~NEKADAR BIRlOK HIZMETE IMZA ATAN eSK~DAR"ELEDIYESI -ARMARAY´ÒNSÒ KÒNTÒYA SOKTUºU MERKEZDEKI ESNAFÒ MÒZLA TOPLANTÒLAR YAPARAK SORUNLARÒ NÒNlyZ~M~NEYyNELIKlALÒ½MALARYA PÒYOR "ELEDIYE "A½KANÒ VE "A½KAN 9ARDÒMCÒLARÒ KANAAT yNDERLERIMI ZI IMAM HATIP VE VAIZLERIMIZI MUH TARLARÒMÒZÒ BERBER VE TAKSICILERIMI ZI AILE HEKIMLERIMIZI SIVIL TOPLUM KURULU½U YyNETICILERIMIZI SOSYAL TE SISLERIMIZDE AºÒRLAYARAK ISTI½ARELER DEBULUNDU"yYLECEENGENI½ANLAM DAeSK~DARLÒNEDIYOR GELECEKTENNE BEKLIYOR BUNU yºRENMEYE lALÒ½ÒYOR (ALKG~NLERIYLE MAHALLEVEESNAFZI YARETLERI ILE SITE VE OKUL PROGRAMLA RÒYLA VATANDA½ÒMÒZLA BIREBIR TEMA SÒHIlBÒRAKMÒYOR$~º~N NIKhH DO ºUM AlÒLÒ½GIBIMUTLUANLARDAHAS TALÒK VE CENAZE GIBI KEDERLI G~NLER DEHEPeSK~DARLÒNÒNYANÒNDAOLUYOR MUTAD ARALÒKLARLA SEMT PAZARLARÒ NÒDOLA½ÒYOR4WITTER &ACEBOOK WEB SAYFASÒ GIBI SOSYAL PAYLA½ÒM ALANLA RÒBA½TAOLMAK~ZERE INTERNETINT~M ERI½IM IMKhNLARÒNÒ KULLANARAK ILETI ½IMKANALLARÒNÒS~REKLIAlÒKTUTUYOR

2

"A×KANSÌKSÌKEVLERI ZIYARETEDIYOR

"A×KANVEEKIBI HAFTADAKEZ yÛRENCILERLEBIRARAYAGELIYOR

"A×KANPAZARCÌESNAFÌN YANÌNDAÝ

eSK~DARESNAFÌDERTLERINI -USTAFA+ARAILEPAYLA×ÌYOR

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

5€RGT -USTAFA+ARA (ALK'~NLERINDE VATANDA×LARLABIRARADA

ALKLAILI½KILERBAºLAMÒNDAARTÒKI½LEVINIKAYBETMEYEBA½LAYAN"EYAZ-ASABIRIMI EKIPMANVEDONANÒMÒYENILENEREK 3~PER(IZMET-ASASÒADÒYLAMODERNBIR#ALL#ENTER´ADyN~½T~R~LD~+ONUSUNDAUZMANPERSONELIYLEG~NSAAT lALÒ½MAKTAOLAN3~PER(IZMET-ASASÒ eSK~DARLÒLARÒNBIRTELEFONLAULA½ÒPSORUNLARÒNÒAKTARACAKLARÒVElyZ~MLERI NITAKIPEDEBILECEKLERIBIRMERKEZHALINEGELDIeSK~DARLÒYADAHAKALITELIVEDAHAHÒZLÒHIZMETVERMEKIlINKURULAN 3~PER(IZMET-ASASÒNDAISTEK DILEKVE½IKhYETLERILGILIM~D~RL~ºEBILDIRILIYORVEGELENCEVAPLARVATANDA½AILETILIYORYÒ LÒNDA3~PER(IZMET-ASASÒ´NABINISTEKVE½IKhYETBILDIRILIRKENBUNLARÒNBIN´UlyZ~MEKAVU½TURULDU(EN~Zly Z~MEKAVU½TURULAMAYANDILEKVE½IKhYETLERINISETAKIBIS~R~YOR

(

444 1 875 3IVIL4OPLUM+URULU×LARÌILE BIRARADA

-26-

-27-

.»3!.

.»3!.

2011

2011


 T C X K D N C M T K D $WรGJTKP

H รŠ Z M E T D O L U 2

61)'/

eSK~DAR"ELEDIYESI4OPLUMSAL'ELIยฝIM-ERKEZI4/'%- Yร’Lร’NDANBUYANAIHTIYAl SAHIPLERININIHTIYAlLARร’Nร’GIDERMEK VATANDAยฝLARร’NYAยฝAMKALITESINIY~KSELTMEK TOPLUM SALDAYANร’ยฝMAVEGELIยฝMEYIARTร’RMAK SOSYALG~VENLIKTENYOKSUN MUHTAlVED~ยฝK~NLERE MADDIVEMANEVIDESTEKSAยบLAMAKVEEยบITIMALMAKTAG~lL~KlEKENlOCUKLARร’NEยบITIMINE KATKร’DABULUNMAKAMACร’YLAHIZMETVERMEYEDEVAMEDIYOR

Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

9

eSK~DAR"ELEDIYESI 4/'%- PROJESI ILE GElTIร›I MIZ YรŒL 3OSYAL "ELEDIYECI LIKDALรŒNDA4~RKIYEBIRINCILIร›I NIKAZANDรŒ"ELEDIYE"Aร—KANรŒ -USTAFA +ARA yD~L~ "Aร—BA KAN%RDOร›ANยณรŒNELINDENALDรŒ

ARDร’M ETMEK ISTE YEN ILE YARDร’MA IHTI YACร’ OLANLARร’ BIR ARA YA GETIREN 4/'%- lALร’ยฝMALARร’NDA yNCELIยบINI BU LUNDUยบUByLGEDEANAOKULUOL MADร’ยบร’ IlIN OKUL yNCESI EยบITI ME DEVAM EDEMEYEN lOCUK LARร’N EยบITIMINE VERIRKEN 'E ZICI!NAOKULU0ROJESINIY~R~R L~ยบESOKTU3ADECEOKULyNCE SI EยบITIMI DEยบIL DAR GELIRLI AI LELERIN Y~KLERINI AZALTARAK IL KyยบRETIMVELISElAยบร’NDAKIlO CUKLARADAKARยฝร’Lร’KSร’ZBURSVE REN 4/'%- GEREK eSK~DAR "ELEDIYESIยดNIN GEREKSE HAYร’R

%

รKNG

CTรP[CPรPFC

-28.ยป3!.

2011

2AMAZANยดDAIFTARlADร’Rร’GELENEยบININBAยฝLADร’ยบร’eSK~DARยดDA2AMAZANAYร’S~RESINCE AYRร’NOKTADAHERG~NTOPLAMBINKIยฝIYEIFTARYEMEยบIVERILDI!YRร’CA"AยบLARBAยฝร’ +~LT~R-ERKEZIยดNDEHERAKยฝAMlOCUKLARVEYETIยฝKINBIREYLERIlINlEยฝITLIEยบLENCE VEK~LT~RPROGRAMLARร’D~ZENLENDI

SEVERLERINKATKร’LARร’YLAILE Yร’LLARร’ ARASร’NDA BINE YA Kร’NyยบRENCIYEOKULyNCESIEยบI TIM SAยบLARKEN OKUL yNCE SIEยบITIMBIRIMINDETOPLAM DERSLIK ILE GEZICI ANAOKU LUNU MILLI EยบITIMIN HIZMETINE SUNDU4/'%- SONUITI BARIYLE DERSLIยบI -ILLI %ยบI TIMB~NYESINEKATMAYร’HEDEF LIYOR (ATร’RLANACAยบร’ GIBI 4OP LUMSAL 'ELIยฝIM -ERKEZI 4/ '%- eSK~DAR "ELEDIYESIยดNE Yร’Lร’NDA 3OSYAL "ELEDIYE CILIKDALร’NDA4~RKIYE"IRINCILI ยบIKAZANDร’RMร’ยฝTร’

GPM{Vย€XGGPIย€\GNIย€PNGTKPFGgUMย€FCTNรN

3

T Q [ ร P C ร C [ C M ร DKTDC

TKINLIKLERDE+ARAGyZ (ACIVAT ORTAOYU NU MEDDAH YARร’ยฝMALARVElOCUKEยบLEN CELERI lOCUKLAR OLDUยบU KADAR B~Y~KLE RINDEILGISINIlEKERKEN eSK~DARยดร’NHER MAHALLESINDEN "AยบLARBAยฝร’ +~LT~R -ERKEZIยดNE YAPร’LAN~CRETSIZSERVISLER ETKINLIKALANร’NDAB~ Y~KLEREVElOCUKLARAYAPร’LAN~CRETSIZlAY KAH VE LIMONATAVEVIยฝNESUYUGIBIIKRAMLARILEARAl LARร’YLAGELENAILELERIlINYINE~CRETSIZOLARAKSU NULANOTOPARKHIZMETLERI ETKINLIKLEREOLANILGI NINARTMASร’NDAyNEMLIUNSURLAROLDU9INE"E LEDIYEMIZ TARAFร’NDAN GElTIยบIMIZ Yร’L ยดNCISI D~ ZENLENEN 5LUSLARARASร’ +hTIBIM +~LT~R VE 3ANAT ยผENLIยบIยดNDERESIMVEFOTOยบRAFYARร’ยฝMALARร’ 4~RK (ALK-~ZIยบI 4~RK3ANAT-~ZIยบIVE4~RK0OP-~ ZIยบIKONSERLERI KITAPFUARร’ lOCUKOYUNLARร’ ULUS LARARASร’HALKOYUNLARร’GySTERILERIILEOTANTIK3ร’RA 'ECESI GIBI ETKINLIKLER G~N S~REYLE BINDEN FAZLAZIYARETlININGyN~LLERINIFETHETTI

$GNGFK[GOK\6GDTKMXG6C\K[G-QOKU[QPNCT EVINlLERIN PAYLAยฝร’LDร’KlA ARTTร’ยบร’ VE ~Z~NT~LERIN DE YINE PAYLAยฝร’LDร’KlA AZALDร’ ยบร’Nร’N BILINCINDE OLAN "ELEDIYEMIZ GElTIยบIMIZ Yร’LDAN ITIBAREN B~NYE SINDEKURULAN4AZIYEVE4EBRIK +OMISYONLARร’ ILE (AKKยดร’N RAH METINEKAVUยฝANAILELERILEYENI DOยบANBEBEKLERINAILELERINIZI YARET ETMEYE BAยฝLADร’ /RTALA MA OLARAK HER AY DOยบUM VE VEFATร’N GERlEKLEยฝTIยบI eSK~DARยดDA BELEDIYEMIZ AHRE TEINTIKALEDENVATANDAยฝLARร’Mร’ Zร’NAILELERIILEBEBEKLERINEYENI KAVUยฝANANNEVEBABALARร’NT~M IHTIYAlLARร’Nร’GIDERMEKIlINARA

O K D K V j G X P C \ C gUMย€FCTยถFC4CO

Lร’KSร’ZOLARAKHIZMETVERIYOR eSK~DAR"ELEDIYESI4AZIYE+OMIS YONU Yร’Lร’IlERISINDEAI LEYE BAยฝSAยบLร’ยบร’ ZIYARETINDE BULU NURKEN AILENIN TALEBI ~ZERI

NEDEBELEDIYEYEAITOTOB~SLERICE NAZE lALร’ยฝMALARร’NDA KULLANร’LMAK ~ZERE TAHSIS ETTI !YRร’CA GElTIยบI MIZ Yร’L TAZIYE lALร’ยฝMALARร’ KAPSA Mร’NDA ARAl TAHSISI YAPร’Lร’R KEN BU ARAlLARLA TOPLAM BIN KIยฝITAยฝร’NDร’CENAZESA HIBINEDEARAlTAHSISIGERlEKLEยฝ TIRILDI(EN~ZYENIKURULMUยฝOL MASร’NA KARยฝร’N 4EBRIK +OMISYO NU DA Yร’Lร’Nร’N %KIM +ASร’M VE!RALร’KAYLARร’IlERISINDEAI LEYEZIYARETTEBULUNARAKHEMON LARร’NSEVINlLERINIPAYLAยฝTร’HEMDE BEBEKLERINIDOKTORKONTROL~NDEN GElIRDI

)GNGPGMUGN 5ย€PPGVรœ{NGPK 1TICPK\CU[QPW

H รŠ Z M E T D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

e

SK~DAR "ELE DIYESI TARAFร’N DAND~ZENLENEN VE ARTร’K GELENEKSEL HALE GELEN 3~NNET ยผENLIยบIยดNDE GElEN Yร’L lOCUยบU MUZ ERKEKLIยบE ILK ADร’M LARร’Nร’ ATTร’LAR lOCUK VE AILELERININ BIRLIKTE Eยบ LENDIยบI'ELENEKSEL3~NNET ยผyLENIยดNDE BIRBIRINDEN IL GINlGySTERILERYERALร’RKEN lOCUKLAR KENDILERI IlIN HA Zร’RLANANY~ZBOYAMA KAH KAHA AYNASร’ GIBI ETKINLIK LERE KATร’LDร’LAR ยฝIยฝME OYUN ALANร’NDA GyN~LLERINCE Eยบ LENDILER TAHTA BACAK DEV PALYAlO VE ANIMASYON EKI BIYLEOYUNLAROYNADร’LAR

-29.ยป3!.

2011


H Ê Z M E T D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

 $ ' & 7 K U G K[ F G N G $ T gUM€FC

K KJ T C V Ý W O V W V \ € [ C [ C [QMQNO DKPCNCTÏQPCTÏ[QT e

SK~DAR "ELEDIYESI +ORUMA 5YGULAMA VE $ENETIM "~ROSU +5$%" TARAFÒNDAN OLU½TURULAN'ELENEKSEL!H½AP%ºITIM!TyLYESI »STANBUL´UNAH½AP4~RKMIMARI SINDEZAMANAKAR½ÒDIRENEMEYEREKYOKOLMAYAY~ZTUTMU½OLANeSK~DAR´DAKI TARIHIAH½APYAPÒLARÒNONARÒMÒNÒMADDIDURUMUUYGUNOLMAYANAILELERIlIN KAR½ÒLÒKSÒZOLARAKYAPÒYOR"UYyNDEILKOLARAK#EMIL-ERIl3OKAKTA BULUNANTARIHIBINAYENILENDI

.»3!.

2011

OKN[QP6N[CVÏTÏO T

~RK SINEMASÒNÒN EFSANELERINDEN 2ÒFAT )LGAZ´ÒNENyNEMLIESERI±(ABABAM3ÒNÒFÒ²NÒN lEKILDIºI !DILE 3ULTAN +ASRÒ  YÒLLÒK RESTO RASYON lALÒ½MASÒNÒN ARDÒNDAN yºRETMENEVI VEK~LT~RMERKEZIOLARAKKULLANÒLMAK~ZEREYENIDEN HIZMETEAlÒLDÒ4~RKSINEMASÒNÒNEFSANELERINDEN 2Ò FAT)LGAZ´ÒNENyNEMLIESERI±(ABABAM3ÒNÒFÒ²NÒNlE KILDIºI !DILE 3ULTAN +ASRÒ YÒPRANDÒºÒ IlIN YÒLÒN

DA eSK~DAR "ELEDIYESI ILE »L dZEL »DARESI´NIN I½BIRLI ºISONUNDARESTORASYONAALÒNANYÒLLÒKTARIHIBINA +ASÒMdºRETMENLER'~N~´NDEYENILENMI½Y~Z~YLE dºRETMENEVI VE +~LT~R -ERKEZI OLARAK KULLANÒLMAK ~ZERE YENIDEN HIZMETE AlÒLDÒ +ASRÒN RESTORASYONU IlINeSK~DAR"ELEDIYESITARAFÒNDANMILYON4,´LIKBIR YATÒRÒMGERlEKLE½TIRILDI

 G P K T G N T G U G K J K T C gUM€FCT¶ÏPV

TGUVQTCU[QP

5YGULAMAKAPSAMÌNDAHIZMETVEREN'ELENEKSEL!H×AP%ÛI TIM!TyLYESI³NDEMARANGOZUSTALARÌARASÌNDAESKIESERAH×AP USTASÌOLMAKISTEYENKI×ILEREVEMESLEKLISELERIyÛRENCILERINE GELENEKSEL AH×AP YAPÌM SISTEMLERI AH×AP DÌ× CEPHE KAPLA MALARÌ AH×APS~SLEMESANATLARÌ AH×API×LEYENELALETLERININ KULLANÌLMASÌ KAPÌPENCEREDOÛRAMAONARÌMÌ AH×APPROFILLERIN YAPÌLMASÌ AH×APELEMANLARÌNKOPYALANARAKYENIDEN~RETILME SIVBKONULARDAUYGULAMALÌEÛITIMLERVERILIYOR

D O L U 2 Y I L

9%.»

%3+»

-30-

#FKNG5WNVCP-CUT϶PC

H Ê Z M E T

"ALABAN4EKKESI

SK~DARAYAKTAOLANTA RIHI ESERLERI YANÒNDA IHYA VE IN½A EDILME YI BEKLEYEN TARIHI MI RASÒILEDEyNElÒKÒYOR 9~ZYÒLLAR IlINDE HARAB OLMU½ TAHRIP EDILMI½ ESKIMI½VEORIJINALHA LINI KORUYAMAMÒ½ TA RIHI ESERLERIN YENIDEN IHYA VE IN½ASÒ IlIN eSK~DAR "ELEDIYESI BIR DIZIlALÒ½MAY~R~T~YOR4ARIHIESERLERINAS LÒNAUYGUN½EKILDEIN½AVEIHYASÒIlINBA½TA»L dZEL»DARESIILEORTAKlALÒ½MALARY~R~TMEKTE OLANeSK~DAR"ELEDIYESI BIRMAHALLEMEK TEBININ RESTORE EDILEREK K~T~PHANE OLARAK KULLANÒLMASÒ BIRTEKKENINYENIDENIN½AEDI LEREKK~LT~RMERKEZIOLARAKIN½ASÒ TARIHIBIR AH½AP KONAºÒN RESTORE EDILEREK SEMT K~ T~PHANESIOLARAKIHYASÒ 2~FAI!SITANESI´NIN TEKRARIN½AVEIHYAEDILEREKK~LT~RELAMAl LAKULLANÒMÒGIBIlALÒ½MALARGERlEKLE½TIRIR KEN eSK~DAR MERKEZDE BULUNAN "ALABAN 4EKKESI ILE 3ANDÒKlÒ 4EKKESI´NIN RESTORAS YONU ASLÒNA UYGUN OLARAK YAPÒLDÒ 9AKÒN BIR GELECEKTEBUESERLEReSK~DARLÒNÒNK~LT~REL VE SOSYAL HAYATÒNA ZENGINLIK KATMAK ~ZERE HIZMETEAlÒLACAKLAR

e

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

3ANDÌKlÌLAR4EKKESI

+ÒSÒKLÒ#AMII RESTORASYONlALÒ½MALARÒYLA YENILENIRKENYAPÒLANlAVRED~ZENLEME SIYLEG~ZELBIRGyR~NT~OLU½TURULDU

-31.»3!.

2011


H รŠ Z M E T

e O K t K ร› e a d ยถ r a d รผ รœsk

t e {\el JK\O

D O L U

Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

 hVNยGDU si, e y i d e l e B ร]D RNXOODUรP R\D WRQE DSWร \ ร P ร G U \D

A UยบUlALร’ยฝM LD O ร’ยฝ M P A IILEY NDONATร’M ENEL-ECLIS R E ' D ยปL O L U M B

 N K A TA ARAR ESIVEยปS LLARร’Mร’Zร’ON DOยบALGAZ U ร’N K ยปLdZELยปDAR ร’Z O N ร’M A R N A A LL R I OKU IlINDEYร’P EM R"ELEDIYES A D ~ LARILEYร’LLAR K AHAUCUZ H S D e N M E TA A H N IN O IZ D RIILE ILERIM MALZEMELE REKyยบRENC Dร’ E R TI ยฝ LE K E l ALARร’Nร’SAยบLA GER M ~ N ร’N S ~ ร’ M LA ~ Z ยฝ A ~ DyN ยบALG AKร’TOLANDO Y TU S O D E R V DElE

2

'ร›KVKOCNV[CRรUรKnKPPGNGT[CRรNFร ;GPK;CRรNCP'M&GTUNKMXG1MWNNCT 2009

)))3ELIMยปLKyยบRETIM/KULU 2AHIME5LUSOY$ENIZCILIK-ESLEK,ISESI 2010 !TAT~RKยปKyยบRETIM/KULU "ULGURLU!Cร’BADEM !NAOKULU$EVAM%DIYOR "ULGURLUeNALAN +ร’Z-ESLEK,ISESI$EVAM%DIYOR (AYDARPAยฝA%ND~STRI-ESLEK,ISESI-OTORLU!RAlLAR4EKNIK"yL~M~VE!TyLYE"INASร’ (ENZA!Kร’NaOLAKOยบLU,ISESI3POR3ALONU 3AFFETaEBIยปLKyยบRETIM/KULU3POR3ALONUยฏ$EVAM%DIYOR 

1PCTรNCP1MWNNCT 2009 )6-URATยปLKyยบRETIM/KULU #UMHURIYET+ร’Z-ESLEK,ISESI aAยบRร’BEY!NADOLU,ISESI aAMLร’CAยปLKyยบRETIM/KULU%LEKTRIK4ESISATร’ (ILMIaELIKOยบLUยปLKyยบRETIM/KULU +ANDILLI+ร’Z,ISESIaOK!MAlLร’3ALON +ร’Sร’KLร’ยปLKyยบRETIM/KULU ,~TFI%RlINยปLKyยบRETIM/KULU -ILLI%ยบITIM6AKFร’ยปLKyยบRETIM/KULU 3ELIMIYE4ARร’M!NADOLU-ESLEK,ISESIVE4ARร’M-ESLEK,ISESI 3ITELERยปLKyยบRETIM/KULU 4~RK%ยบITIM6AKFร’4~RKAN3EDEFOยบLUยปLKyยบRETIM/KULU 4~RKAN3ABANCร’'yRME%NGELLILER/KULU :EYNEP+AMILยปLKyยบRETIM/KULU

d

ยบRENCI N~FUSU YAKLAยฝร’K BIN OLAN eSK~DARยดDA EยบI TIME B~Y~K yNEM VEREN ยปL dZELยปDARESI ยปSTANBULยปL'ENEL-EC LISIVEeSK~DAR"ELEDIYESITEKNOLO JININGELIยฝMESIYLETEMELIHTIYAlHA LINEGELENBILGITEKNOLOJISINIILlEGE NELINDEKIT~MOKULLARAGyT~RD~ "IRlOK DERSIN MODERN BILGI TEKNO LOJISIYLE YAPร’LABILMESI IlIN OKUL LARร’Mร’Z BILGISAYAR PROJEKSIYON CI HAZร’ VE INTERNETLE DONATร’Lร’RKEN ยป3 -%0 0ROJESI " "ILEยฝENINI OLUยฝTU RAN ยฑdNCELIKLI +AMU "INALARร’ ยปlIN 3ISMIK2ISKIN!ZALTร’LMASร’ยฒPROGRA Mร’KAPSAMร’NDAOKULLARร’Mร’Zร’DEPRE MEKARยฝร’G~lLENDIRIYOR G~lLENDIR MESI EKONOMIK BULUNMAYAN OKUL BINALARร’Nร’Yร’Kร’P YENIDENYAPร’YOR

H รŠ Z M E T

(ACรŒ2AHIME5LUSOY $ENIZCILIK/KULU

D O L U 2 Y I L

.EZAHAT!HMET+ELEร—Oร›LU รšd/

"ULGURLU -%"3ABRI!RTAMรšd/

(ENZA!KรŒN aOLAKOร›LU,ISESI

&ATIHรšLKyร›RETIM/KULU

(ASAN4ANรšLKyร›RETIM/

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

(AYDARPAร—A !NADOLU,ISESI

(~SEYIN!VNI,ISESI

2010 "ELMA'~DEยปLKyยบRETIM/KULU$EVAM%DIYOR "EYLERBEYI3ABANCร’+ร’Z4EKNIKdยบRETIM/LGUNLAยฝMA%NSTIT~S~ aAMLร’CAยปLKyยบRETIM/KULU (AZARFEN!HMETaELEBIยปLKyยบRETIM/KULU (~SEYIN!VNI3yZEN!NADOLU,ISESI +~PL~CEยปLKyยบRETIM/KULU 2ASATHANEยปLKyยบRETIM/KULU 3ELIMIYE4ARร’M!NADOLU-ESLEK,ISESIVE4ARร’M-ESLEK,ISESI 3OKULLU-EHMET0AยฝAยปLKyยบRETIM/KULU 4~RKAN3ABANCร’'yRME%NGELLILERยปLKyยบRETIM/KULUVEยปยฝ/KULU

4~RKAN3ABANCรŒ 'yRME%NGELLILERรšd/

3ELAMI!LIรšd/ :EYNEP+AMIL!TAT~RKรšd/

gUMย€FCTยถFCJCPIKQMWNNCTรFGRTGOGMCTรรIย€nNGPFKTKNFK :EYNEP+AMILยปLKyยบRETIM/KULU "LOK "AยบLARBAยฝร’ยปLKyยบRETIM/KULU!NA"INAยฏ$EVAM%DIYOR #UMHURIYET+ร’Z-ESLEK,ISESI$EVAM%DIYOR &ATIHยปLKyยบRETIM/KULU$EVAM%DIYOR (ASAN4ANยปLKyยบRETIM/KULU $EVAM%DIYOR (AYDARPAยฝA!NADOLU,ISESI$ERSLIK +ONFERANS3ALONU 3POR3ALONU $EVAM%DIYOR (AYDARPAยฝA!NADOLU4EKNIKVE%ND~STRI-ESLEK,ISESI$EVAM%DIYOR 3ELAMI!LIยปLKyยบRETIM/KULU$EVAM%DIYOR :EYNEP+AMIL3AยบLร’K-ESLEK,ISESI$EVAM%DIYOR

-32-

-33-

.ยป3!.

.ยป3!.

2011

2011


(

H Ê Z M E T D O L U

Üsküdar

2

FQ[OW[QTß

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

-ART9EREL3ElIMLERISONRASÒ"ELEDIYE"A½KANLÒºÒNASElILEN-USTAFA+ARAVEEKIBI YÒLIlINDEGEREKSOSYALBELEDIYECILIK GEREKSEFIZIKSELlALÒ½MALARVEGEREKSEHALKLAILI½KILERAlÒ SÒNDANYAPMÒ½OLDUºUlALÒ½MALARLAyNEMLIBA½ARÒLARAIMZAATTÒYÒLGIBIKÒSABIRS~REDE3OSYAL "ELEDIYECILIKDALÒNDA4~RKIYE½AMPIYONLUºUNUKAZANANeSK~DAR"ELEDIYESI SPORTIFlALÒ½MALA RÒVE3PORU4ABANA9AYMA0ROJESI´NINSEMERESINIDE9ÒLÒNÒN%N"A½ARÒLÒ3POR+UL~B~dD~L~ KAZANARAKALDÒeSK~DAR"ELEDIYESI ILlEMIZDEBULUNANBINGENlN~FUSAYyNELIKYAPMÒ½OL DUºUHIZMETLERARASÒNDAyNEMLIBIRYERIBULUNANeSK~DAR'ENlLIK-ERKEZIILEBUYÒLÒN.ISANAYÒ IlINDEYENIBIRyD~LKAZANMANÒNMUTLULUºUNUYA½AYACAK

!

.»3!.

2011

+ 0ARTILI 9EREL 9yNETIMLERIN BIR YÒL BOYUNCA YAPTÒKLARÒ VE UYGULADÒKLARÒ PROJELERIN DE ºERLENDIRMEYETABITUTULDUºUVEGENl LERE YAPÒLAN YATÒRÒMLARÒN ELE ALÒNDÒºÒ 'ENlLIK 0ROJESI 9ARÒ½MASÒ´NDA eSK~ DAR "ELEDIYESI eSK~DAR 'ENlLIK -ER KEZI0ROJESIILEyD~LALMAYAHAKKAZAN DÒ +AZANÒLAN yD~L~N NITELIºI 9EREL 9y NETIMLER 3EMPOZYUMU DhHILINDE .I SANAYÒNDA!NKARA´DAYAPÒLACAKTyREN DEBELLIOLACAK 'ENlLERIN SADECE BEDENI GELI½IMLERI NEVEKI½ISELZEVKLERINEDEºIL AYNÒZA MANDA AKÒLLARÒNA GyN~LLERINE VE BILGI D~NYALARÒNADAHITAPEDEBILENBIRSOS YALORGANIZASYONOLU½TURMAKSURETIYLE ByLGEMIZDE VE B~T~N 4~RKIYE´DE MO DEL OLABILECEK VE yRNEKLIK TE½KIL EDE BILECEKS~RD~R~LEBILIRBIRGENlLIKMER KEZIOLU½TURMAKAMACÒYLAHAYATAGElI RILEN eSK~DAR 'ENlLIK -ERKEZI GElTI ºIMIZYÒLeSK~DAR´A3OSYAL"ELEDIYECI LIKDALÒNDABIRINCILIKyD~L~GETIREN4OP LUMSAL'ELI½IM-ERKEZI4/'%-PROJE SINDENSONRAGENlLIKPROJELERIDALÒNDA DAyD~LKAZANDÒRDÒ

H Ê Z M E T D O L U 2

{F€NG

Y I L

-34-

IZMET VERMEYE BA×LADÌKLARÌ YÌLÌNDANBERIOKULyN CESI EÛITIM BIRIMINDE TOPLAM DERSLIK ILE GEZICI ANAOKULUNU MIL LIEÛITIMINHIZMETINESUNANVEBUOKULLAR DABINEYAKÌNANAOKULUyÛRENCISINEHIZ METVEREN BA×TA!DÌYAMANVEØANLÌURFA OLMAK~ZEREDOÛUDABIRlOKILDEKIOKULLA RAKITAPVEKÌRTASIYEILEGIYECEKVEYIYE CEKYARDÌMÌYAPAN4/'%- AYRÌCABIN LERCEAILEYEKyM~RVEE×YAYARDÌMÌYAP MASÌ NEDENIYLE DE TOPLUMSAL ANLAMDA lOKyNEMLIlALÌ×MALARAIMZAATÌYOR

Y I L

[ÏNÏPÏP'P $CÝCTÏNÏ5RQT-WN€D€ gUM€FCT$GNGFK[GUK 5RQTWP

a

AºDA½ VE YENILIK lI HIZMET ANLAYÒ ½ÒVESPORTIFALAN DAKI BA½ARÒLÒ PRO JELERIILEYENIUFUKLARAYEL KEN AlAN eSK~DAR "ELE DIYESI GEREK BIREYSEL VE GEREKSE TAKÒM SPORLARÒN DA ULUSAL VE ULUSLARARASÒ ALANDA KAZANDÒºÒ BA½ARÒ LARLAT~M4~RKIYE´YEyRNEK TE½KIL EDIYOR "A½TA !TLE TIZM OLMAK ~ZERE HENTBOL

VE TAEKWON DO GIBI BIRlOK BRAN½TA yNEMLI BA½ARÒLAR KAZANÒLMASÒ SONRASÒ YÒLÒNÒN %N "A½ARÒLÒ 3POR +UL~B~ SElILEN eSK~DAR "ELEDIYESI ByYLECE YAP MÒ½ OLDUºU BA½ARÒLÒ HIZ METLERI TAlLANDÒRDÒ eSK~ DAR"ELEDIYE"A½KANÒ-US TAFA +ARA ±9ÒLÒN %N "A½A RÒLÒ 3POR +UL~B~² yD~L~N~ -ECLIS "A½KANÒ -EHMET !LI¼AHIN´INELINDENALDÒG F ¶ N Q D V P G * #VNGVK\OXG Ï T C Ý C D M € [ D€

(

»

XGURQTEWP WPFQUVW /WUVCHC-C TC¶[C{F€N STANBUL»L' ENlLIK3PO R-~D CULA

~RL~º~ SPO RA VERMI½ RVEYENINE OLDUºU DE YE "A½KAN S SILSPOR TE K TE N D Ò O LA US YÒ eSK~DA -~D~RL~º~ R "ELEDI ´N~NaATALC TAFA +ARA´YÒ yD~LLEN DIRDI »L 'E A´D NINEAYRÒCA NlLIK »L'ENlLIK3 AKITESISLERINDEGERl E KLE½TIRILENy 3POR P OR-~D~R~ LEDIYESI'E 4AMER4A½ D NEL3EKRETE PÒNAR "~Y~ ~LTyRE R9ARDÒMCÒS D~R~!LPAS K Ò ½ -EVL~T6UR EHIR"E LAN"AKI%R AL 3POR!¼ TEKINVElE TÒLDÒ 'ENEL-~ ½ITLIFEDERA SYONLARÒNB A½KANLARÒK A

ENTBOL´DE eSK~DAR "ELE DIYESI "AYAN (ENTBOL 4A KÒMÒ SEZONUN DA4~RKIYE+UPASÒFINALIN DE!NTALYA-URATPA½A"ELEDIYESI´NI  YENEREK ½AMPIYONLUºU KA ZANDÒ "AYAN (ENTBOL 4AKÒMÒ AYNÒ YÒL 4~RKIYE 3~PER ,IGI´NI DE IKIN CI SÒRADA TAMAMLANDÒ %LDE ETTIºI BA½ARÒLARLA!VRUPA´DADA~LKEMIZE GURURKAYNAºÒOLAN"AYAN(ENTBOL 4AKÒMÒMÒZ !VRUPA´NÒNENIYITA KÒMÒARASÒNAGIRMEYIBA½ARDÒ YÒLÒNDA ELDE ETTIºI BA½ARÒLAR SONRASÒ yZELLIKLE YABANCÒ OYUNCU LARÒNÒ GyNDEREREK KADROSUNU ALT YAPÒDAN GELEN VE GELECEºIN YÒLDÒZ LARÒ OLARAK D~½~N~LEN GENl OYUN CULARLA TAKVIYE EDEN eSK~DAR "E LEDIYESI "AYAN (ENTBOL TAKÒMÒ MEVCUT REVIZYONA KAR½ÒN 4~RKIYE +UPASÒ´NDABUYÒLDAIKINCILIºIELDE ETMEYI BA½ARDÒ (ENTBOL TAKÒMÒ MÒZ.ISANAYÒNDABA½LAYACAK0LAY /FF MAlLARÒ yNCESI 4~RKIYE "AYAN

(ENTBOL ,IGI´NDE IKINCI SÒRADA BU LUNUYOR !TLETIZMDE yZELLIKLE !VRUPA´DA B~Y~K SES GETIREN ½AMPIYONLUK LAR KAZANAN eSK~DAR "ELEDIYE SI 4~RKIYE´DE DE KUPALARA ADETA AMBARGO KOYDU YÒLÒNÒN -ART AYÒNDA B~Y~K BAYANLARDA KROS TA KÒMÒMÒZ DyRD~NC~ KEZ ~ST ~STE 4~RKIYE ½AMPIYONU OLDU !YNÒ LIG DEYA½ALTÒKÒZTAKÒMÒMÒZIKINCI B~Y~KERKEKVEYÒLDÒZERKEKTAKÒMÒ MÒZISE~l~NC~OLDU YÒLÒNDAKI BA½ARÒLARÒNÒ ´E DE TA½ÒYAN !TLETIZM TAKÒMÒMÒZ  -ART´TA 0AMUKKALE´DE YAPÒLAN VE ATLETIN KATÒLDÒºÒ 4~RKIYE +U L~PLER +ROS ,IGI FINALLERINDE "~ Y~K "AYANLAR KATEGORISINDE TAKÒM HALINDE BIRINCILIºI ELDE ETTI eSK~ DAR"ELEDIYESIByYLECEyN~M~ZDE KI YÒL DA !VRUPA ¼AMPIYON +UL~P LER+ROS¼AMPIYONASÒ´NDA~LKEMI ZITEMSILETMEHAKKÒKAZANDÒ

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

-35.»3!.

2011


H Ê Z M E T D O L U 2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

G N K 2 g

 K U G L Q T 2 K T G N P € T -CFÏP'Ng \ W T Q [ Ï N Û C U T K N G I M G C \ Ï MCFÏPNCTÏO KlE ~R~NLERINEGITTI L E Ò½ M ÒL ÒR D N ZA KA EVAMLÒGELIR

D K RE ADÒNLARÒNKALITE E D E IN M E RYERLERIT NIN GENI½LEYENPAZA RMAK ByYLECEKADÒNLARÒN AILE

 ½TU BALARÒNA EºITIM A VEI½IMKhNÒOLU l A M ÒN LK A K A NOMIK KIlINKURULAN+ VE ~LKENIN EKO A M N LU U B A ÒD eS RLAMAILEKATK YÒLÒNDA E IL I S ~RETIMVEPAZA JE RO 0 RI AZAR 0AZARYERLE I SEMTLERDEKI P RL LI E B DÒN%L eR~NLERI K RA LA O yN~½~ML~ ULARAK TOPLAM B Ò N h K IM ½ TÒ K~DARLÒ KADÒN D A S I SERGILEME VE LARDA ~R~NLERIN RELDEETTI 4,GELI

+

ÜKFFGVI{TGP MCFÏPNCTÏPUÏÛÏP CÛÏ -CFÏP5ÏÛÏPOC' XK TOPLUMDAFI VI % A M ÒN Òº 3 ÒN AD ONOMIK DUY K E L

ZE y S L

E S ZIK TISMARA Uº IS L E S IN C VE L A GUS A lOCUKLARÒ RS A V A ÒZ M RÒ LA RAYAN KADÒN LOJIK EKONO O IK S P I

K U K U H ILE BIRLIKTE Ò lyZ NDE SORUNLARÒN Yy L YA S O S VE MIK KI½ILIKYATAK  R YO LU O Ò C MEDEYARDÒM ÒNMAEVINDEN Òº S ÒN D A K N LA KAPASITELIO FAY DÒNVElOCUK A K  A D ÒN ÒL Y  YÒLÒNDA   M A K RA U B DALANÒRKEN UºAlÒKTÒ KADÒNVElOC

+

gUM€FCT5QU[CN$GNG FK[GEKNKMVG {PE€QNOC[CFGXCOG FK[QT

»

eSK~DAR "ELE DIYESI HASTA YA½LÒ ENGELLI VE IHTIYAl SAHIBI eSK~DAR LÒLARÒN DAIMA YANÒNDA YERALÒYOR 3ON YÒLLÒK DyNEMDE  IHTIYAl SAHIBI AI LEYE4,NAKDI YARDÒM YAPAN eSK~DAR "ELEDIYESI ILlE SÒNÒR LARÒ IlERISINDE yºRENIM GyREN yºRENCIYE DETOPLAM4, YARDÒMDABULUNDU3OS

H Ê Z M E T D O L U

YAL 9ARDÒM (IZMETLE RI -~D~RL~º~ AYRÒCA IH TIYAlSAHIPLERINE ADET GÒDA PAKETI  AILEYE TON KyM~R DAºÒTÒMÒ  HASTA MÒZA ADET HAS TABEZI ADETTEKER LEKLI ADETAK~L~SAN DALYE VERMESI DÒ½ÒNDA ENGELLI VATANDA ½ÒMÒZÒNlE½ITLIKURUMVE HASTANELEREULA½ÒMLARÒ NÒSAºLADÒ

2 Y I L w w w . u s k u d a r . b e l . t r

C \ Ï O Ï T C N Ý C ÞÝUK\XCVCPF M K \ G N K D P Ï V N C WTUNCTÏ G O T K F P K F ' /GUNGM

»

¼ +52 ILE YÒ LÒNDA IMZALANAN PROTOKOL lERlEVE SINDE I½SIZ VATANDA½LARÒ MÒZA YyNELIK OLARAK -ES LEK%DINDIRME+URSLARÒD~ ZENLENDI YÒLÒNDA GER lEKLE½TIRILEN ILK KURS NE TICESINDE BIRlOK BRAN½TA KURSIYEREMESLEKEDIN MELERINDE YARDÒMCÒ OLACAK SERTIFIKALARVERILDI"UKUR SIYERLERIN yNEMLI BIR By L~M~ YA eSK~DAR "ELEDI

YESI YA DA »¼ +52 TARAFÒN DANlE½ITLIYERLERDEI½EYER LE½TIRILDI -USTAFA +ARA´NÒN GyREVE GELDIºI .ISAN ILE .ISAN TA RIHLERI ARASÒNDA eSK~DAR "ELEDIYESI´NEBINKI½I I½BULMAKAMACÒYLABA½VU RUDABULUNURKEN BA½VURU DA BULUNANLARÒN TANE SI I½E YERLE½TIRILDI "U Dy NEMDEAYRÒCAKI½IDE I½ BULMASÒ AMACÒYLA BA½KA KURUMLARAYyNLENDIRILDI

-36-

-37-

.»3!.

.»3!.

2011

2011


B A S I N D A

B A S I N D A

Ü S K Ü D A R

Ü S K Ü D A R

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

-38-

-39-

.»3!.

.»3!.

2011

2011


Nisay Ayı aylık bülten  

Üsküdar Belediyesi nisan ayı aylık haber bülteni

Nisay Ayı aylık bülten  

Üsküdar Belediyesi nisan ayı aylık haber bülteni

Advertisement