Page 1

KASIM2010 SAYI:8

Üsküdar Belediyesi’nin katk›lar›yla

Yavuztürk yeni okuluna kavufltu E€itim standartlar›na uymayan Yavuztürk ‹lkö€retim Okulu, Üsküdar Belediyesi ve F. Bahçe Spor Kulübü’nün iflbirli€iyle y›k›larak 6 ayda yeniden yap›ld›. 32 derslik ve 2 ana s›n›f›na sahip olan okulda 1800 ö€renci ö€renim görecek. Sayfa 6’da Yavuztürk lköretim Okulu

Üsküdar’›n sokakta çal›flan çocuklar›...

Osmanl›’n›n manevi miras›...

Üsküdar’›n yollar› s›f›r kilometre

GELECEKLER‹N‹ EK‹YORLAR

AZ‹Z MAHMUT HÜDAY‹ MAHALLES‹ Sayfa 10’da

F‹BEROPT‹K SOKAKLAR

Sayfa 7’de

Üsküdar’›n sosyal paylafl›m adresi: facebook.com/uskudarbld

Sayfa 2’de

Baflkan her an karfl›n›zda: twitter.com/mustafakara


Fen İşleri w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Yollar art›k s›f›r kilometre 

Üsküdar genelinde geçtiğimiz ay başından bugüne kadar 66 sokakta asfalt kaplama, 8 sokakta parke kaplama, 32 sokakta bordür ve tretuvar, 12 sokakta taş duvar, 6 sokakta merdiven yapımı gerçekleştirildi. Ayrıca birçok sokakta atıksu ve yağmur suyu kanalı, beton perde duvar ya-

pımı konusunda çalışmalar yürütülürken elektrik kablolarının yer üstünden yer altına alınması, Üsküdar’ın her sokağının çağdaş teknolojik imkânlara kavuşabilmesi amacıyla fiberoptik kablolarla donatılması ve elektrik direklerinin yenilenmesi konusunda da önemli gelişmeler kaydedildi.

Beton elektrik direkleri de€ifliyor 

Üsküdar genelinde beton direklerin yerine çelik konik elektrik direklerinin konulması çalışmaları; √Halk Caddesi, √Bulgurlu Caddesi, √Yalnız Selvi Caddesi, √Selami Ali Caddesi, √Cumhuriyet Caddesi, √Tunus Bağı Caddesi, √Ferah Caddesi, √Mütevelli Çeşme Sokak, √Bestekâr Selahattin Pınar Sokak, √Üzümcü Kızı Sokak, √Toygar Çeşme Sokak, √Beylerbeyi Ali Ertan Sokaklarda tamamlandı. Ayrıca, Neyzenbaşı Halil Can Sokak, Hafız Mehmet Bey Sokak ve

Hanım Seti Sokaklarda havai elektrik hatları yer altına alınırken galvaniz aydınlatma direkleri dikildi. Bu arada elektrik direklerinin kullanılamadığı dar sokaklarda apartmanlar arasına çelik teller gerilerek aydınlatma lambaları konuluyor. Kataner aydınlatma denilen bu sistem son zamanlarda Üsküdar’ın birçok sokağında kullanılmaya başlandı.

Selamiali Efendi Caddesi

400 metre uzunluundaki caddede elektrik kablolar yer altna alnrken, yaya kaldrmlar da boydan boya düzenleniyor. Cadde genelinde ayrca yol düzenleme çalmas ve tretuvarlar yaplyor.

Üsküdar Belediye Bağkanl›ğ› ad›na ‹mtiyaz Sahibi Üsküdar Belediye Başkan›

Mustafa Kara Genel Koordinatör Hasan EKMEN İletişim :0216 531 30 00

Sorumlu Yazıişleri Müdürü Onur ARİFOĞLU

Fotoğraflar İsa TERLİ - Kenan Koca Birol KAVDIR

Grafik-Tasar›m: KMG - 0216 321 37 82 - Bask›: FSF Matbacılık

Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlüğü taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r w w w . u s k u d a r . b e l . t r

2

Kasım 2010

Fen ‹flleri Müdürlüğü taraf›ndan Üsküdar genelinde yap›lan baz› çal›flmalar:


Fen İşleri w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Üsküdar, bafltan bafla yenileniyor Cumhuriyet Caddesi Üsküdar ile Balarba arasnda 750 metre uzunluundaki Cumhuriyet Caddesi’nde bordür ve tretuvarlar yenileniyor. Caddede ayrca atksu ve yamur suyu kanallar yaplrken kaldrm talarnn yenilenmesi çalmalar da devam ediyor.

Bestekâr Selahattin P›nar Sokak Sokakta asfalt kaplama çalmas sürerken bordür ve tretuvar çalmas ile birlikte yamur sularnn tahliyesi amacyla oluklu yamur kanal döendi.

Bulgurlu Caddesi Cadde genelinde geçtiimiz aybanda balayan çalmalar devam ederken, istinat duvarlarnn yapm çalmalar hz kazand. Tretuvar düzenlemesi ve demir babalarn yerletirilmesi çalmalarnn yan sra elektrik kablolarnn yer altna alnmas ve aydnlatma direklerinin yenilenmesi de dier çalmalara paralel olarak yürüyor.

Haf›z Mehmet Bey Sokak

Salacak Neyzenbafl› Halil Can Sokak 250 metre uzunluundaki sokakta havai elektrik hatlar yer altna alnyor. Asfalt çalmas yaplan sokakta ayrca kaldrmlar yenileniyor. Neyzenba Halil Can Sokan dik olarak kesen Hafz Mehmet Bey sokakta ise parke kaplama, yol kaplama ve yaya kaldrm çalmalar yaplyor.

Bulgurlu Toygar Çeflme Sokak Trafik sirkülasyon programna uygun olarak tek yön uygulamasna geçilen sokakta asfalt sar eritlerle boyand. Sokakta tretuvar yapm yan sra araçlarn park yapabilmeleri için araç cepleri yapld. Sokakta ayrca araç cepleri dnda park yaplmamas için demir babalar dikildi.

Do€anc›lar Caddesi Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi, Doanclar Caddesi bordür ve tretuvar çalmalar ile yenilendi.

Bulgurlu Tutkun Sokak Toygar Çeme Sokan dik kesen sokakta yol geniletme çalmalar yapld. Ta duvar yapmnn haricinde sokaa oluklu yamur kanal döendi.

Tunusba€› Caddesi Karacaahmet Mezarl ile Doanclar Park arasnda yer alan cadde genelinde tretuvar ve bordür çalmalar büyük bir hzla devam ediyor.

Kasım 2010

3


Sosyal Belediyecilik w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Üsküdar 2 yeni üniversiteye kavufltu Farklı gelenek ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası olan Üsküdar, 2 Üniversitenin akademik döneme başlamasına ev sahipliği yaptı. İstanbul Şehir Üniversitesi ve 29 Mayıs Üniversiteleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile üst düzey bürokratların katıldığı törenlerle akademik döneme ‘Merhaba’ dedi.ehir Üniversitesi’nin açl töreninde bir konuma yapan Cumhurbakan Abdullah Gül, Vakf üniversitelerinin, Türk üniversitelerinin rekabet gücünü arttrdn ve canllk getirdiini belirterek Türkiye'nin deitiini ve üniversitelerin de silkinerek kendine geldiini söyledi. Abdullah Gül, "Üniversiteler, asli görevlerinin bilim, teknoloji üretmek ve en iyi örenciyi yetitirmek olduunun farkna vard" dedi. 29 Mays Üniversitesi’nin açlnda da konuma yapan Cumhurbakan, üniversitenin Üsküdar kampusunun mimari tarznn çok houna gittiini belirtti ve Ümraniye'de yaplacak yeni kampus binasnda da benzer bir mimari tarz seçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Babakan Recep Tayyip Erdoan yapt konumada, bu topraklarn tarihte bilinen ilk üniversiteye ev sahiplii yapm topraklar olduunu, bir dönem yaanan olaylar nedeniyle en deerli hocalarn basklara boyun eerek üniversitelerini, hatta ülkeyi terk etmek zorunda kaldn ancak artk o olumsuz zamanlarn geride kaldn belirtti. Bugün, tersine beyin göçünün baladn ve Türkiye'de arad imkân ve özgürlük zeminini bulamayan birçok vatandan deien Türkiye'yi görerek geriye döneceine inandn kaydeden Erdoan, ”artk çok geni özgürlük zeminine, çok deerli bilim adamlarna sahibiz" dedi.

4

Kasım 2010

5 Ekim Salı günü İstanbul Bilim Sanat Vakfı tarafından yaptırılan Şehir Üniversitesi açılış törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bakanlar, Milletvekilleri, Üsküdar Kaymakamı Süleyman Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ve üniversiteler adına TDV Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ile BİSAV Mütevelli Heyeti Başkanı Oltan Sungurlu katıldı. 7 Ekim Perşembe günü Türk Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 29 Mayıs Üniversitesi’nin akademik döneme başlaması nedeniyle düzenlenen

törene ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile üst düzey protokol davetlileri katıldı. Rektörlüğünü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın yaptığı İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Diller Okulu bulunuyor. Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez’in Rektörlüğünü yaptığı 29 Mayıs Üniversitesi’nde ise Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü yer alıyor.


Sosyal Belediyecilik w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Üsküdar Belediyesi ile ‹flçi Sendikas› aras›nda Toplu ‹fl Sözleflmesi imzaland› Üsküdar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 173 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Üsküdar Belediyesi’nde düzenlenen törenle imzalandı.Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Belediye-İş Sendikası İstanbul Altınoğlu Şube Başkanı Hasan Koç arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Mart 2010 ile 29 Şubat 2012 tarihlerini kapsıyor. Yapılan sözleşme ile işçiler ilk yıl yüzde 12 zam alırken, ikinci yıl zammı enflasyon oranında olacak. İşçiler ayrıca 278 TL’lik Sosyal Yardım Paketinden faydalanacaklar. İmzalanan sözleşme ile işçiler, öğrenim gören her çocuğu için sözleşmenin birinci yılında bir kez Kasım ayında ödenmek üzere ilköğrenim için 169, ortaöğrenim için 198 ve yükseköğrenim için de 297 TL öğrenim yardımı alacaklar. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hakkında bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, çalışanın terinin soğumadan emeğinin karşılığının ödenmesini kendilerine ilke edindiklerini ifade ederek Sendika yönetimine uzlaşmacı tutumlarından dolayı teşekkür etti. Mustafa Kara ayrıca hizmete dönüştürmek istedikleri çalışmalarla ilgili belediye işçilerinden maksimum çaba beklediklerinin de altını çizdi.

Belediye-İş Sendikası İstanbul Altınoğlu Şube Başkanı Hasan Koç ise yaptığı açıklamada belediyenin nitelikli hizmet alabilmesi için çalışan memnuniyetini maksimum düzeyde tutması gerektiğini, Üsküdar Belediyesi’nin de bu anlamda önemli bir adım attığının altını çizdi. Koç ayrıca Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın iş ve çalışma barışına sunmuş olduğu katkı ve işçilerin demokratik tavırlarına olan anlayışlı yaklaşımının kendilerini ayrıca memnun ettiğini ve bu tavrın devamını beklediklerini belirterek Mustafa Kara’ya ve ekibine teşekkür etti.

Engelli çocuklar›n Crocs Park keyfi 

Üsküdar Belediyesi çatısı altında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinin özel çocukları, anneleri ve öğretmenleriyle birlikte 8 Ekim’de doyasıya eğlendiler.Crocs Park etkinliğinde çocuklar, atlıkarınca, elma kurdu, dönen salıncaklar, çarpışan arabalar ve daha birçok oyuncaklarla gönüllerince eğlendiler. Çocuklar ayrıca bütün enerjilerini Crocs parkta bıraktıktan sonra yorgunluklarını bir nebzede olsa atmak için dünyaca ünlü bir hamburger markasında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kasım 2010

5


Sosyal Belediyecilik w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Üsküdar Belediyesi’nin katk›lar›yla

Yavuztürk yeni okuluna kavufltu E€itim standartlar›na uymayan ve y›pranm›fl binas› nedeniyle Yavuztürk'de okuyan ö€renciler için tehlike arz etmeye bafllayan Yavuztürk ‹lkö€retim Okulu y›k›larak yeniden yap›ld›.32 derslik ve 2 ana sınıfına sahip olan okulda 1800 öğrenci öğrenim görecek. Üsküdar Belediyesi ve F.Bahçe Spor Kulübü'nün işbirliği ile yeniden yapılan okulun projesi Üsküdar Belediyesi’nin girişimleriyle Yavuztürk’ün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı. Boğaz öngörünüm sınırları içerisinde olması nedeniyle imar noktasında yaşanan sıkıntılar Üsküdar Belediye Başkanı

Mustafa Kara’nın girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Anıtlar Kurulu nezdinde çözüme kavuşturuldu. Eski binanın yıkılıp hafriyatının kaldırılması, yeni binanın alt yapı ve çevre düzenleme işleri Üsküdar Belediyesi tarafından üstlenildi. Böylece Yavuztürk, çok amaçlı salonu, halı sahası ve 32 dersliği bulunan modern bir okula kavuştu.

TOGEM’den 45’nci AnaokuluÜsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi TOGEM tarafından Ekim ayının başından bu güne kadar Beylerbeyi, Eyüp, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sivas’da hizmete giren okul öncesi eğitim birimlerinin ardından Tekirdağ Malkara ve Keşan’da 3 anaokulunu daha Milli Eğitimin bünyesine dâhil edildi. Böylece TOGEM'in açmış olduğu anaokulu sayısı 45’e, derslik sayısı ise 60’a yükseldi. Ay-

6

Kasım 2010

rıca İstanbul, Adapazarı, Düzce ve Adıyaman’da hizmet vermekte olan TOGEM şubelerine Malkara da eklendi. Malkara TOGEM Hizmet Binası da Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından hizmete açıldı. Üsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi TOGEM, son 6 ay içinde toplam 19 Okul Öncesi Eğtiim Birimini hizmete açtı. 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Malkara, Keşan, Sivas, Siirt, Çekmeköy, Şanlıurfa, Adıya-

man, Osmaniye ile İstanbul’da Eyüp, Sancaktepe, Kartal, Sultanbeyli ve Üsküdar’da açılan anaokullarında eğitim öğretim devam ediyor. Bu okulların toplu açılış töreni Kurban Bayramı öncesinde Emine Erdoğan tarafından Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle yapılacak. Üsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi TOGEM’in yıl sonu itibariyle 100 dersliği hizmete almayı planlıyor.


Sosyal Belediyecilik w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Üsküdar Belediyesi’nden toplumsal hizmet:

Sokaklarda çal›flan çocuklar eğitiliyor Üsküdar Belediyesi, zorunlu e€itim ve ö€retim ça€›nda olup da aileleri taraf›ndan çal›flt›r›ld›€›ndan dolay› okula gidemeyen çocuklar için Çocuk E€itim Merkezi’ni hizmete ald›. Proje ile sokakta çal›flmak zorunda kalan çocuklar›n kötü çal›flma koflullar›ndan, zararl› al›flkanl›k edinmelerine elveriflli ortamlardan kurtar›larak okullar›na devam etmeleri, e€itim yafl›n› dolduranlar›n yetenekleri do€rultusunda icra edebilecekleri bir meslek edinmeleri için çal›flmalar yürütülüyor.Eğitim çağında olduğu halde okula hiç devam etmemiş ya da kısmen devam etmiş, sokaklarda satıcılık yapan ve kahvehane ile Internet Cafe gibi yerlerde zamanlarını geçiren çocuklara yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında; - Çocukların okullarına devamının sağlanması, - Ekonomik zorunluluktan dolayı çalıştırılan çocukların ailelerine “çocuklarını okullarına devam ettirmeleri” halinde maddi yardımların yapılması, - Proje kapsamındaki çocukların fiziksel ve psikolojik hastalıklarının tedavisi, - Yaşı küçük ve korunmaya muhtaç olanların Başbakanlık Sosyal Hizmetler

ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilmesi, - Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunarak, eğitsel rehabilitasyon iş ve beceri kazandırmaya yönelik eğitilmeleri, - İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli çalışarak çocukların bedensel gelişimlerinin sağlanması ve belirli bir disiplinle kovuşturulmaları, - Üsküdar Çocuk Eğitim Merkezinde verilecek tiyatro, müzik ve resim eğitimleri aracılığı ile güzel sanatlar noktasında yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi ve planlı bir biçimde çocukların becerilerinin artırılmasına yönelik hizmetler sunuluyor.

Söz konusu projenin uygulanması ile ilgili olarak Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Üsküdar Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı Üsküdar Halk Eğitim Merkezi koordineli olarak çalışıyor.

Kasım 2010

7


Sosyal Belediyecilik w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Üsküdar Belediyesi

Antikac›lar Çarfl›s› esnaf›n› misafir etti 

Üsküdar Antikacılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren 40 dükkan esnafı Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ile kahvaltıda bir araya geldi. Antikacı esnaflar Mustafa Kara’dan Üsküdar Antikacılar Çarşısı’nın bilboardlar ve Belediye bülteni vasıtasıyla tanıtımı, yerli ve yabancı turistlerin çarşıyı kolayca bulabilmeleri adına yön tabelalarının konulması,

firma tanıtım katalogunun hazırlanması ve ışıklandırma çalışmaları ile yükleme yapılabilmesi amacıyla geniş bir park yerinin tahsisi konularında yardım istedi. Belediye Başkanı Mustafa Kara ise söz konusu taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede sorunların çözüme kavuşturulması adına gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Üsküdar, Kurban Bayram›’na haz›r!..

Üsküdar Belediyesi’nden engellilere sa€l›k hizmeti 

Üsküdar Belediyesi Engelliler Merkezi ve Bosphorus Hastanesi işbirliği ile Üsküdar’daki engelli vatandaşlar yönelik kulak burun boğaz muayenesi ve işitme testi yapıldı. Opr.Dr. Cenker Ilıcalı ve Opr.Dr. Fuat Güder tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren muayene hizmetinden 241 engelli vatandaş ve aileleri faydalandı.

8

Kasım 2010

Muayenesi yapılan engelli vatandaşlara, gerekli tetkiklerin ardından gerekli bilgilendirme yapılırken durumu ağır olan engelliler için gerekli tedavilere başlandı. Durumu nispeten ciddi olan ve ameliyat gerektiren hastaların ameliyatları, Üsküdar Belediyesi ile Bosphorus Hastanesi arasında sağlanan mutabakat gereği ücretsiz olarak yapılacak.Kurban Bayramına sayılı günler kala, Üsküdar Belediyesi çeşitli noktalara kurduğu kurban kesim yerleri ile bayrama hazır hale geldi. Küplüce, Yavuztürk Bosna Bulvarı, Bulgurlu Libadiye Caddesi Shell yanı, Ünalan İSKİ yanı, Çengelköy Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Ferah mahallesi son durak yanındaki merkez noktalarda kurban satış ve kesim işlemleri en hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yapılacak. Büyük merkezler dışında ayrıca oto yıkama merkezlerinde de uygun şartlar sağlanması durumunda kesim işlemleri yapılabilecek. Öte yandan 16-19 Kasım Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvanların satışını gerçekleştirmek isteyen şahıslar için satış yerleri değerlendirme başvuruları tüm hızıyla sürüyor. Başvurular için dilekçe, satış yapılacak yer başvuru sahibine ait ise tapu fotokopisi, başkasına ait ise yer sahibinin muvaffakatnamesi ile tapu fotokopisi yeterli oluyor. Müracaatların Üsküdar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor.


Belediyemizi Tanıyalım w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü€üKültürel miras ve değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere iletmek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün temel misyonunu oluşturmaktadır. Müdürlük bu misyon çerçevesinde bünyesinde bulundurduğu kültür, eğitim ve meslek edindirme merkezleri ile çalışmalarını yürütmektedir. Merkezlerde yapılan faaliyetlerin yanı sıra tüm Üsküdar genelinde yapılan

sayısız etkinlik ve yoksul öğrencilere burs verilmesi, sinema günleri gibi farklı nitelik ve çeşitli kültürel aktivitelerle çalışmalarını sürdürmektedir. Başkan Yardımcısı Ali Rıza Şenbabaoğlu’na bağlı olan ve 2010 yılından itibaren Recai Çalışkan’ın Müdür olarak görev yapmaya başladığı Müdürlük bünyesinde 12’si memur olmak üzere toplam 31 personel çalışmaktadır.

e

l

.

t

r

Yap› Kontrol Müdürlü€üYapı Kontrol Müdürlüğü; Üsküdar ilçesini 6 bölgeye bölerek, oluşturulan denetim ekipleri ile Ruhsatlı, Ruhsat ve Eklerine Aykırı ve Ruhsatsız binalara ait her türlü denetim işlemlerini yürütür ve yasal işlemleri yapar. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatlı inşaatların yapımı esnasında 4708 sayılı yasa doğrultusunda uygulamaları denetler ve yasal işlemleri yürütür. Ruhsatlı ve Ruhsatına uygun, iskanlı binalara İstanbul İmar Yönetmeliği doğrultusunda her türlü tamir ve onarım izinleri verir. Dış cepheler için

Onarım İskele Belgesi düzenler. İmar Kanununun 39. ve 40. maddelerine istinaden yasal işlemleri yürütür. 1957 yılı öncesi yapılan binalara Özel İdare Müdürlüğü Yasasına istinaden sunulan röleve projelerini onar. Üsküdar' da sağlıklı ve estetik bir kent oluşturmak için yasalar kapsamında her türlü çalışmayı yaparak sorumluluğunu üstlenir. Başkan Yardımcısı M. Hakan Büker’e bağlı olan Müdürlük bünyesinde 13’ü memur olmak üzere 28 personel çalışmakta olup, birimin başında Müdür olarak Ufuk Topçu görev yapmaktadır.

Recai Çalkan

Ufuk Topçu

Kasım 2010

9


Mahalle Tanıtım w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Anadolu yakas› ve Üsküdar’›n manevi çekim merkezi:

AZ‹Z MAHMUD HÜDAY‹ MAHALLES‹ Ad›n›, tarihimizde iz b›rakm›fl bir ilim ve irfan abidesi, alim, tasavvufi önder ve gönül insan›, büyük Osmanl› hükümdarlar›n›n kendisine hürmetle yaklaflt›€› Aziz Mahmud Hüdayi’den alan, geleneklerin yüz y›la yak›n süredir pek de€iflmedi€i, eski s›cak iliflkilerin halen devam etti€i, art›k ça€›m›zda ço€unlukla yok olmaya yüz tutmufl dostluk, komfluluk, yard›mlaflma, dayan›flma gibi manevi de€erlerin en s›cak flekilde yafland›€› ender mahallelerden biri Aziz Mahmud Hüdayi mahallesi…

Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi Aziz Mahmud Hüdayi  Camii, Üsküdar’a hâkim, tatlı bir meyil üzerindedir. Za-2009 yılında Ahmet Çelebi, Ayazma, Gülfem Hatun, Rumi Mehmet Paşa ve Kefçedede mahallelerinin bir kısmının birleştirilmesiyle oluşturulan Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Üsküdar’ın ve Anadolu Yakası’nın manevi çekim merkezi durumundadır. Mahalleye kayıtlı nüfus bilgisi : 6 bin 545 erkek, 6 bin 78 kadın olmak üzere Toplam: 12 bin 623 kişi 10 yaş altı: 519 10-18 yaş : 704 18-30 yaş : 2.649 30-45 yaş: 4.182 45-60 yaş: 2.507 60 yaş üzeri: 2.062 Mahallenin yüzölçümü : 43 Hektar Mahallede bulunan cadde ve sokak sayısı: 6 Cadde, 49 sokak Mahalledeki işyeri sayısı: 1.404 Mahalle sakinlerinin sosyal durumu : Büyük çoğunluğu emekli ve öğrencilerden oluşan orta halli bir mahalle Mahallede bulunan Camiler: Tamamı tarihi eser olarak değerlendirilebilecek Rumi Mehmet Paşa Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Camii, Gülfem Hatun Camii, Ahmet Çelebi Camii, Çakırcı Hasan Paşa Camii (Doğancılar Camii), Ayazma Camii, Kaptan Paşa Camii Mahalledeki tarihi eserler: Rüstem Paşa’nın Sıbyan Mektebi, Tephirhane, Fatih’in Mahkemesi, Ayazma Çeşmesi, Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Çeşmeleri, Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi, Üs-

10

Kasım 2010

küdar Mevlevihanesi ve sokakları süsleyen tarihi köşk ve konaklar… Mahallede bulunan Okullar: Mithat Paşa Kız Meslek Lisesi, Şemsi Paşa İlköğretim Okulu, Avni Başman İlköğretim Okulu, Özel Doğa Koleji. Mahallede bulunan Tiyatrolar: Üsküdar Şehir Tiyatrosu, Müsahipzade Celal Sahnesi Mahallede bulunan Parklar: Abdulvahap Yıldırım Çocuk Parkı, Ayazma Parkı, Karakol üzerinde bulunan küçük park Mahalledeki Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi, Doğancılar Sağlık Ocağı, Özel Aktif Fizik Tedavi Merkezi Ayrıca Üsküdar Kaymakamlık binası da mahalle dahilindedir.

Muhtar: Aliye Serin Aliye Serin, 1963 Üsküdar doumludur. Eski adyla Üsküdar Lisesi, bugünkü adyla Üsküdar Burhan Felek Lisesi mezunu olan Aliye Serin, iki dönem Ahmet Çelebi Mahallesi’nin muhtarln yapmtr. Bu dönem mahallelerin birletirilmesiyle oluan Aziz Mahmud Hüdayi mahalle muhtarln yapmakta olan Serin, evli ve 2 çocuk annesidir.

viye, mescit, imarethane, türbe, mektep ve meşruta evlerden oluşan külliyeyi Aziz Mahmud Hüdayi Efendi, 1598-1599 yıllarında Sultan I. Ahmet zamanında kendisi yaptırmıştır. Daha sonra yine kendi mescidine bir minber koydurarak camii haline getirmiştir. Külliyeye sonradan bir hünkâr mahfeli ile kütüphane de katılmıştır. Camii’nin semahane, zikir kapısı dışında 3 kapısı daha vardır. Caminin altı kabristandır. Kapılardan birisinden buraya inilir, ikincisi şeyh kapısı, üçüncüsü kadınlar mahfeli kapısıdır. Cami-


Mahalle Tanıtım w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Rumi Mehmet Paa Camii

nin içini ahşap bir kubbe örter. Aziz Mahmud Hüdayi’nin kendi yaptırdığı camii küçüktü. İlk caminin yeri içeriden bir çizgi halinde gözükmektedir. Camii, Sultan Abdülmecid tarafından büyütülüp yenilenmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, kuzey-güney yönünde peş peşe sıralanmış bölümler halindedir. Giriş bölümü, türbedar odası ve üzeri piramit biçimli asıl türbe kısmından meydana gelmiştir. Türbe girişi üzerinde talik yazılı kitabesi bulunmaktadır. Türbe sofasının sol tarafında bir kerevet, üzerinde divit ve hokka bulunan bir rahle, sağ tarafta yukarıda adı geçen sebil ve kuyusu vardır. Zarif bir bileziği olan kuyunun, çıkrığı ve bakır kovası mevcuttur. Burada ayrıca büyük bir saat ve onun yanında, içinde iki sandık dolusu hüccet ve raşar dolusu muhasebe defterleri bulunan küçük bir oda vardır. Ahşap beşik tavanını bir Venedik avizesi süslemektedir. Kuyu hakkında birçok söylence vardır. Tatlı olmayan bir suyu bulunan kuyunun mukaddesliğine inanıldığı gibi, Zemzem Suyu'nun bir kolu olduğu da iddia edilmiştir.

Türbede Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin yanı sıra oğulları Evliya Mehmet Muhtar Efendi (1595), Mustafa Ebrar Efendi (1595), Ali Murtaza Efendi (1601), Abdülvahit Efendi (1611), Ahmet Sıdık Efendi (1624), kızları Ayşe Hanım (1600), Fatma Zehra Hanım (1624), Zeynep Hanım (1642) ve torunu Fatma Zehra Hanım (1642) olmak üzere on bir sanduka bulunmaktadır.

Osmanl döneninden kalma tarihî bir ibadethanedir. Rum asll Osmanl veziri Rum Mehmet Paa tarafndan yaptrlmtr. Osmanl mparatorluu döneminde stanbul'un Anadolu yakasna yaptrlan ilk cami olma özelliini tamaktadr. Yapmna 1469 ylnda balanan cami, 2 yllk inaat sürecinin ardndan 1471 ylnda tamamlanarak ibadete açld. Cami, mimari olarak Bizans ve Osmanl esintilerini bir arada tamaktadr. Cami son kapsaml onarmn 1953 ylnda geçirmitir. Özgün planda bir külliye olarak tasarlanan caminin medresesi, hamam ve imareti günümüze ulaamamtr. Ancak, cami çevresindeki baz duvar kalntlarnn hamam ve imarethaneye ait olduu bilinmektedir.

Ayazma Camii III. Mustafa’nn 1761 ylnda annesi Mihriah Emine Sultan ve aabeyi ehzade Süleyman adna Mimar Mehmed Tahir Aa’ya (Topkap Saray Müzesi arivinde bulunan 1137 numaral inaat defterinde bu yap ile ilgili bilgiler arasnda caminin mimar olarak shak Aa’nn ismi geçmektedir) ina ettirdii Ayazma Caminin ina edildii yerde eskiden Ayazma Saray’nn bulunduu, cami isminin de buradan geldii rivayet edilir. Geni bir avlunun ortasna oturan cami, stanbul manzarasna hâkim bir tepe üzerinde olup; batl mimari öelerin yannda kullanlan klasik mimari ekiller yapya farkl bir hava katmtr. Dikdörtgen planl yapnn ana mekân, dört kemere oturtulan bir kubbeyle örtülüdür ve yapnn hünkâr kökü bu ana mekânn sol tarafnda, camiye bitiik olarak ina edilmitir. Ayazma Camisi’nin geni avlu çerçevesini dolanan duvarn bir köesinde, camiyle ayn yl ina edilmi çemesi bulunur. Çemenin üzerinde tarihinin kaleme alnd manzum kitabesi air Zihni’nin eseridir. Yapnn haziresinde ise sarayn baz ileri gelenlerinin mezar bulunur.

Gülfem Hatun Camii Cami, Gülfem Soka ile Eski Mahkeme Arkas Soka'nn birletii yerde ve ikinci sokan sa köesindedir. Gülfem hatun, Sultan Süleyman'n cariyelerinden biri olup ayn zamanda ehzade Murad'n annesidir. Gülfem hatun tarafndan yaptrlmaya balanan camii, onun ölümünden sonra Kanuni tarafndan bitirtilmitir. Tatan yaplm olup altnda bodrumu vardr. Üstü ve kubbesi ahaptr. Sandaki tula minaresi Sinan devrinin eseridir. Kemeri ak ve renkli talarla örülmütür. Manzumelerden edinilen bilgiye göre camii bir dönem yanm ve hayrsever halkn yardmlar ile 1868 ylnda yeniden yaplmtr. Cami ve mektebi yaptran Gülfem Hatun’un türbesi yklrken Sinan devri mezar ta sanatnn güzel bir yadigar olan ayak ve ba talar buraya kaldrlmtr.

Fatih’in Mahkemesi Osmanl mparatorluu'nun kudretli padiah ve stanbul'un Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'n yarglanm olduu ve Müslüman Türk'ün adalet anlaynn en güzel bir ekilde sergilenip tarihe bir ibret levhas olarak geçen mahkeme kararnn alnd tarihi binadr.

Kasım 2010

11


Mahalle Tanıtım w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Üsküdar Mevlevihanesi

Rustem Paa Sibyan Meslek Lisesi

Üsküdar Mevlevihanesi

Rüstem Pafla S›byan MektebiDoğancılar’ın batısında yer alan Mevlevihane âstâne olmayıp, bir zaviyedir. Son yıllarda yapılan onarımlar sonunda bir bölümü camiye dönüştürülmüş ve yapı tüm özelliğini yitirmiştir. İstanbul’dan Anadolu’ya giden dervişlerin konaklamaları için kurulmuştur. Semahane, selamlık, harem, matbah-ı şerif, derviş hücreleri ve türbeden oluşan Mevlevihane iki katlı bir yapıdır. Zemin katı türbeye, üst katı da semahaneye ayrılmıştır. Bu Mevlevihane’de türbenin semahane altında oluşu tarikat mimarisinin tek örneği olarak nitelenir.Okul, taş bir kaide üzerine oturtulmuş olup, üst kısmı, üç sıra ince tuğla ve bir sıra kesme taştan yapılmıştır. İki odası bulunan yapının çatısı ahşap ve kirpi saçaklıdır. Alt pencereleri düz, üst pencereleri ise sivri kemerlidir. Doğancılar Caddesi'ne açılan bir kapıdan evvela bir avluya girilir. Hiç bir yerinde kitabesi yoktur. Mimar Sinan'ın eserlerini belirten kitaplarda ismi olmadığı halde, onun bir Sinan yapısı olduğu söylenebilir. Mektebin hangi tarihte yapıldığı belli değildir.

Üsküdar Tebhirhanesi 

Tebhirhane; kolera, çiçek, suçiçeği, kızıl, kızamık, tifo, dizanteri, difteri, verem ve boğmaca gibi bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde hastaları veya bu hastalıkların görüldüğü mekanları dezenfekte eden sağlık kurumlarıydı. 1893-1894 kolera salgınında, Gedikpaşa ve , Tophane ile birlikte İstanbul’da açılan 3 Tebhirhane’den biri de Üsküdardaydı. 12 Temmuz 1911 tarihinde, Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye Müdüriyeti’ne bağlanınca kapanma tehlikesini atlatan Üsküdar Tebhirhanesi, 1921 yılında 300 dezenfeksiyon yapmıştı. Ettüv makinesi ve diğer aksamıyla Türkiye’nin günümüze ulaşan tek dezenfeksiyon evi olan Üsküdar Tebhirhanesi; tıp, bilim ve teknik tarihi açılarından Üsküdar’a önemli bir değer katmaktadır.

Uncular Cad. Bitimindeki Çeme

12

Kasım 2010

Tebhirhane

Ayazma Camii Çemesi

Abdül Vahap Yldrm Park


Mahalle Tanıtım w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Kaptan Pafla CamiiRum Mehmet Paşa Camii’nin biraz yukarısında bulunan ve mahallesine adını veren ve 1499 tarihinde inşa edilen Kaptan Paşa Camii, Üsküdar ve Boğaziçi'ne bakan hakim bir konumdadır. 1630 tarihinde genişletilen camii 1888 senesinde meydana gelen büyük depremde yıkılınca yeniden inşa ettirilmiştir. Camii muntazam kesme taşla yapılmıştır. Sağındaki minaresine ahşap son cemaat yerinden çıkılır. Kapısının üstündeki şair Refet’in hazırladığı kitabeden, camiin ilk banisinin Hamza Fakih adında bir hayırsever, ikinci banisinin Kaymak Mustafa Paşa olduğu anlaşılmaktadır. Cami Sultan III. Ahmet zamanında yapılmış olmasına rağmen Sinan mektebinin esaslarına tamamen sadık kalınmıştır. Camide kullanılan çiniler Edirne’de kurulan Tekfur Sarayı çini fabrikasında yapılmıştır.

Çak›rc›bafl› Hasan Pafla Camii

fiehit Süleyman Pafla CamiiHalk Caddesi ile Viransaray Sokağı'nın birleştiği köşededir. Hemen arkasında Süleyman Paşa'nın büyük muhteşem sarayı, sıbyan mektebi ve çeşmesi bulunuyordu. Kare plânlı cami kesme taştan yapılmıştır. Çatısı ahşap iken sonradan betona dönüştürülmüştür. Kapısı mermer söveli ve kemerlidir. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur. Minber ve kürsüsü ahşaptır. Mihrabı mermer kaplıdır. Son tamir sırasında eski hususiyetlerini kaybetmiştir. Sağ taraftaki minaresi tamamen kesme taştan yapılmıştır. 1894 senesindeki büyük depremde yıkıldığı söylenen minare, 1957-58 tarihlerinde halk tarafından cami ile beraber şimdiki şekliyle tamir edilmiştir. Camiin kıble ve sol tarafı mezarlıktır. Bakımsız olan bu hazîrede birçok kabir taşı vardır. Bunlar arasında Şehit Süleyman Paşa ile Recep Paşa'nın da kabirleri bulunmaktadır.

Kaymakamlk1548 tarihinde Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Banisi Çakırcıbaşı Hasan Paşa'dır. Camii Çakırcıbaşılığı zamanında yaptırdığı için o namla meşhur olmuştur. Yapılışından 309 sene sonra şimdiki şekliyle ihya edilmiştir. Bu tamir sırasında, dikdörtgen plânlı cami bütün eski hüviyetini kaybetmiştir. Yalnız mermer söveli cümle kapısı ile kesme taştan yapılmış minare kaidesi orijinalliğini koruyabilmiştir. Kapı kemeri siyahbeyaz mermerden alternatişi olup Sinan Devri'nin bütün güzelliğini taşımaktadır. Cami, duvarları kâgir çatısı ahşaptır. Sol taraftaki minaresinin gövde ve petek kısımları tuğladan olup üzeri sıvalıdır. Kıble tarafındaki duvarı üzerine iki kuş evi yapılmıştır. Son cemaat yerinin Ramazanoğlu Sokağı ile Doğancılar Caddesi'ne açılan kapıları vardır. Ramazanoğlu Sokağı'na açılan kapı, Mektep Kapısı ismini taşımaktadır.

Mithatpaa Kz Teknik ve Meslek Lisesi

Merkez Salk Oca

Kasım 2010

13


Park ve Bahçeler w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Çiçek gibi bir Üsküdar için 3 yeni park daha hizmete girdi Üsküdar Belediyesi, ilçenin yeflillendirme çal›flmalar›na tüm h›z›yla devam ediyor. Park ve TOPLAM Bahçeler Müdürlü€ü, Eylül ve Ekim aylar›nda PARK yapm›fl oldu€u çal›flmalarla 3 yeni park› daha SAYISI Üsküdarl›lar›n hizmetine sundu. Bahçelievler Mahallesi Dereboyu Park›, Küçüksu Mahallesi 239 Ç›narl›dere Park› ve Çengelköy Mahallesi Bak›rc›bafl› Park› Üsküdar halk›n›n kullan›m›na sunuldu Yeni hizmete giren parklarla birlikte Üsküdar’daki park say›s› 239 oldu. ‹çinde yeflil alan, yürüyüfl ve koflu alan›, çocuk oyun alan› ve fitness aletlerinin de bulundu€u parklar›n toplam alan› 1.535 m2 büyüklü€ünde... Bu arada geçti€imiz Eylül ay› içinde Üsküdar’da 3 bin 2 adet a€aç ve çal› ile 1.125 adet yer örtücü ve mevsimlik çiçek dikimi gerçeklefltirildi.

ÇINARLIDERE PARKI Sert Zemin Miktarı: 105 m2 Yeşil Alan Miktarı: 750 m2 Toplam Alan: 855 m2 Yeni Hali

Eski Hali

Yeni Hali

BAKIRCIBAŞI PARKI Sert Zemin Miktarı: 115,61 m2 Yeşil Alan Miktarı: 278,33 m2 Kauçuk Alan Miktarı (Çocuk Oyun Alanı ve Fitness Aletleri) : 50,43 m2 Toplam Alan: 444,37 m2 Yeni Hali

Eski Hali

Eski Hali

DEREBOYU PARKI Sert Zemin Miktarı: 66,7 m2 Yeşil Alan Miktarı: 168,3 m2 Toplam Alan: 235 m2

YAVUZTÜRK PARKI DUVAR KESİMİ

14

Kasım 2010


Park ve Bahçeler w

w

w

.

u

s

k

u

d

a

r

.

b

e

l

.

t

r

Eylül ay›nda Üsküdar’da çal›flma yap›lan yerler 

Zeynep Kamil Parkı, Zeynep Kamil Kan Merkezi Karşısı, Şehit Muhammed Durra Parkı, Toygarhamza Parkı, Ayazma Parkı, Fahri Erdoğmuş Parkı, Hakimiyeti Milliye refüj, Barbaros Parkı, Halk Caddesi Orta Refüj, Bağlarbaşı Parkı, Çinili Parkı, Fahri Erdoğmuş Parkı, Divitçiler Parkı, Selimiye Parkı,

Eylül ay›nda yap›lan baz› çal›flmalar √ 1.125 adet yerörtücü ve mevsimlik çiçek dikimi, √ 3.002 adet ağaç ve çalı dikimi, √ 433 adet budama, √ 128 adet kesim, √ 8 adet kavak budama, √ 26 metre galvenizli kafes tel yapımı, √ 48 metre ahşap kütük çit yapımı, √ 113 metre ferforje yapımı, √ 24 adet ağaç nakli, √ 112 adet ahşap boyama (çocuk oyun grubu ve bank) yapılması √ 15 m2 granit taş tamiratı, √ 25 m2 küptaş döşenmesi, √ 1425 m2 3200 m2 çapalama

Eski Hali

Yeni Hali

Kasımağa Parkı, Duvardibi Parkı, Tulumbacılar Parkı, Hacı Emin Yıldırım Parkı, Küçük Çamlıca Refüj, Marmara Refüj, 75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Sedef Çiçeği Parkı, Ünalan Parkı, Barış Manço Parkı, Altunizade Parkı, Süleyman Kule Parkı, Evren Parkı, Çakaldağ Parkı, Bulgurlu Parkı,Küplüce Parkı, Tufan Parkı,

Parklara EPDM kaplama yap›l›yor26.08.2010 tarihinde ihalesi yapılan “Epdm Kaplamaları Yapım İşi” ile Üsküdar ilçesi sınırları dâhilindeki muhtelif park alanlarında 5700 m2 epdm (kauçuk) yapılıyor. Epdm yapılan parklarımızdan bazıları: Zeynep Kamil Parkı, Dereiçi Parkı, Maslak Parkı, İklime Parkı, Kırçiçeği Parkı, Kasımağa Parkı, Kerpiçhane Parkı, Ünalan Parkı, Halıcılar Parkı, Lalezar -2 Parkı, Lekeci Nuri Parkı 1, Lekeci Nuri Parkı 2, Evren Parkı, Dutdibi Parkı, Ayvacık Parkı, Sedef Çiçeği Parkı. ∑ 4.030 m2 yeşil alana sahip olan Yavuztürk Parkı çalışmalarında 200 metrelik alanda duvar kesim işlemi yapıldı. Kesilen duvarın ardından perde duvarı yapımına başlandı. Toplam 5.300 m2 büyüklüğündeki parkın 4.030 m2’sini yeşil alan, 800 m2’sini gezinti-dinlenme alanı, 170 m2’sini çocuk oyun alanı, 300 m2’sini spor alanı oluşturuyor. ∑ Üsküdar genelindeki irili ufaklı 70 parkta ahşap boyama çalışmaları tamamlandı. Özellikle çocuk oyun alanlarındaki oyun gruplarının boyanması ve çocukların olduğu kadar büyüklerin de görsel zevkinin artırılmasına yönelik hizmetler Üsküdar’ın tüm parklarında zaman içinde yapılacak. ∑ Cumhuriyet mahallesindeki Süleyman Kule Parkı yeniden düzenlendi. Duvarlar, demirler ve ahşap oyun grubu boyandı, toprak tesviyesi, gübre ve torf serimi yapıldı, rulo çim serimi, bitki ve çiçek dikimi ile park yeniden Cumhuriyet mahallesine kazandırıldı. ∑ Ferah Mahallesi’nde bulunan Evren Parkı’nın adı Erenler Parkı olarak değiştirildi. Yapımı devam etmekte olan Erenler Parkı toplam 2.228 m2 alana sahip olup parkın 22 m2’sini fitness alanı, 137 m2’sini çocuk oyun alanı, 61 m2’sini basketbol sahası, 1600 m2’sini ise yeşil alan oluşturuyor.

EVREN ERENLER PARKI

Sedirli Parkı, Keleci Nuri Parkı, Yıldırım Beyazıd Parkı, Soğuksu Parkı, Ortadere Parkı, Kirazlıtepe Parkı, Zübeyde Hanım Parkı, Seyfi Ali Yıldız Parkı, Lekeci Nuri Mesa Parkı, Tufan Parkı, Çamlıktepe 1 Parkı, Alzambak Parkı, Güzeltepe Parkı, Son Durak Parkı, Kandilli İç Park, Lalezar Parkları, Çernobil Barış Parkı.

CUMHURİYET SEDEF ÇİÇEĞİ PARKI

KIRÇİÇEĞİ PARKI SBR EKİM ÇALIŞMASI

HALICILAR PARKI EPDM

ORTADERE PARKI SBR EKİM ÇALIŞMASI

ÜNALAN PARKI BETON DÖKME ÇALIŞMASI

ÜNALAN PARKI EPDM

YAVUZTÜRK İKLİME PARKI-2

YAVUZTÜRK PAPATYA PARKI

YAVUZTÜRK PAPATYA PARKI-1

YAVUZTÜRK PAPATYA PARKI

Eski Hali

Yeni Hali

SÜLEYMAN KULE PARKI

CUMHURİYET AYVACIK PARKI

Kasım 2010

15


Üsküdar, 7 k›tada Kültür Gönüllüleri ile tan›t›lacak 

Dünyanın dört bir yanından yüksek öğrenim için İstanbul’a gelen yüzlerce öğrenci, şehirde birlikte yaşayan renklere nicelerini katarak kent kültürümüzü zenginleştiriyor, İstanbul’un birer Kültür ve Tanıtım Gönüllüsü oluyor. Bu amaçla aralarında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın de yer aldığı çok sayıda üst düzey protokol davetlisinin katıldığı “Kültür ve Tanıtım Gönüllüsü Sertifika ve Kartı Dağıtım Töreni” 31 Ekim Pazar günü İstanbul Harbiye Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programda, tören açılışı, İstanbul Tanıtım Filminin gösterimi, protokol konuşmaları, her ülkeden birer öğrencinin sahneye çıkması ve 7 kıtadan 7 öğrenciye sertifika tak-

“Rengin Ahengi” Üsküdar’› kapl›yor 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boya Sanayicileri Derneği’nin 1 yıllık işbirliği sonunda İstanbul, önemli bir projeye ev sahipliği yapmaya başladı. İstanbul’un şehir kimliğinin renklerin ahengi ile buluşacağı ve “Rengin Ahengi İstanbul” adını taşıyan proje ile İstanbul’un her iki yakasından seçilen ve aralarında Üsküdar’ın da bulunduğu 7 ilçede belirlenen alanlardaki binaların dış cepheleri kentsel tasarım ilkeleri doğrultusunda yenilenerek birçok farklı renkte boyanacak. Tarih boyunca farklı kültürlerin bıraktığı izleri ortak bir kültüre dönüştürmeyi başaran İstanbul’un yarattığı ahenk, projenin ismine de ilham kaynağı oldu. Projede 180 binanın yanı sıra 8 köprü ve yaklaşık 70 bin metre kare dış cephe alanı yeniden düzenlenirken binalardaki görüntü kirliliği yaratan unsurların kaldırılması konusunda iyileştirme çalışmaları da yürütülecek. Proje kapsamında ayrıca oluşturulan dev panolar Üsküdar’da yerleştirildikleri noktalarda vatandaşların fırça darbeleriyle daha da renklenecek.

dimi sonrası “Kültür ve Tanıtım Gönüllüleri” Üsküdar, Beyoğlu ve Eyüp Belediyeleri tarafından hazırlanan sergi alanlarını gezdiler. Tanıtım elçileri, Üsküdar standında Katip ve Katibelerin sunumunda Üsküdar şarkıları eşliğinde gerçekleştirilen eski ve yeni Üsküdar fotoğraf sergisini gezip Üsküdar’ın tarihi mekanlarını tanıtan film gösterimini büyük bir merak ve beğeni ile izlediler. “Kültür ve Tanıtım Gönüllüleri” özellikle Üsküdar’a ilişkin materyalleri ülkelerinde tanıtım amacıyla yanlarına aldılar.

“Küçük Melekler”den Üsküdar’da bar›fl konseriProje için düzenlenen törene stanbul Büyükehir Belediye Bakan Kadir Topba, Üsküdar Belediye Bakan Mustafa Kara, Bahçelievler Belediye Bakan Osman Develiolu, Çekmeköy Belediye Bakan Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Bakan M. Tevfik Göksu, Kâthane Belediye Bakan Fazl Klç, Kartal Belediye Bakan Altnok Öz, Ümraniye Belediye Bakan Hasan Can, BOSAD Yönetim Kurulu Bakan Ahmet Faik Bitlis, siyasiler, sanatçlar, basn mensuplar ve vatandalar katld.

Üsküdar Belediye Bakan Mustafa Kara, yapt konumada Üsküdar’n Avrupa’dan Anadolu’ya geçite bir merkez olduunu, bu projeyle Üsküdar’a gelen milyonlarca insann Üsküdar’n gülen yüzüne bir kez daha tank olacan ve Üsküdar’n güzelliine güzellik katlacan belirterek projeye verdii destekten dolay Büyükehir Belediye Bakan Kadir Topba’a teekkür etti. Projenin tantm için Taksim Meydan’na çkan Üsküdar Belediye Bakan Mustafa Kara, Rengin Ahengi arks eliinde üzerinde proje logosundaki çiçek motifinin bulunduu be dev panodan birinde boyama yapt ve imzasn att.

Güney Kore Savaşı’nın 60’ncı yıldönümü dolayısıyla Kore Savaşı kahramanları onuruna, G. Kore halkının minnettarlığını iletmek üzere Türkiye’ye gelen “Küçük Melekler Topluluğu” Üsküdar meydanında mini bir konser verdi. Güney Koreli topluluk kendilerini Tarabya Köşkü’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün güzel bir Türkçe ile İstiklal Marşı’nın ardından okudukları Katibim şarkısını, mekanında da söylemelerini istemesi üzerine 10 Ekim Pazar günü Üsküdar’a gelerek meydanda bir konser verdi. Aralarında Katibim şarkısının da bulunduğu birçok eseri güzel bir Türkçe ile başarıyla yorumlayan “The Little Angels”, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Grup daha sonra Üsküdar’ı gezerek şarkısını söyledikleri ilçe hakkında bilgi topladı. "The Little Angels" adlı Güney Kore çocuk halk dansları ve bale grubu, Kore Savaşı’nın 60. yıldönümü münasebetiyle Türkiye’nin de aralarında yer aldığı savaşa katılan 16 ülkede gösteriler düzenliyor.

Ekim_Bulteni  

GELECEKLER‹N‹ EK‹YORLAR E€itim standartlar›na uymayan Yavuztürk ‹lkö€retim Okulu, Üsküdar Belediyesi ve F. Bahçe Spor Kulübü’nün iflbirli€iyl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you