Page 1

UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 www.usamvcluj.ro

RC 49

REGULAMENTUL DEPARTAMENTULUI DE IMAGINE ŞI RELAłII PUBLICE (DI) CAP. 1. SCOP ŞI OBIECTIVE

Art. 1. FuncŃionare Departamentul de Imagine din cadrul USAMV Cluj-Napoca a fost înfiinŃat în 2007, conform Hotărârii Senatului din 23.03.2007, art. 4 şi funcŃionează în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informaŃiile de interes public.

Art. 2. Scop Departamentul de Imagine din cadrul USAMV Cluj-Napoca are rolul de a servi drept intermediar între universitatea pe care o reprezintă şi alte organizaŃii, având responsabilităŃi atât faŃă de instituŃie cât şi faŃă de publicul Ńintă. Scopul acestui departament este de a crea şi menŃine o imagine publică pozitivă, internă şi externă, aceasta implicând responsabilitate şi atenŃie în informare, afişarea unei conştiinŃe sociale active.

Art. 3. Obiective principale Există cinci obiective principale care vizează imaginea şi comunicarea: 1.

Crearea unei imagini calitativ superioare, cu o identitate specifică a UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în comparaŃie cu celelalte universităŃi din Ńară: instituŃie de învăŃământ şi educaŃie, de cercetare, furnizor de servicii şi de expertiză pentru societate.

2.

Crearea unei imagini bivalente de universitate cu tradiŃie şi, totodată, cu o deschidere totală spre societatea modernă, europeană.


3.

Crearea unei imagini dinamice a unei universităŃi în permanentă transformare, luând în considerare cerinŃele pieŃei – oferind în acest mod o mai bună şansă de identificare a unui loc de muncă după absolvire – dar totodată menŃinându-şi standardele de exigenŃă proprii la nivelul standardelor europene.

4.

Formarea unui sistem de comunicare intra-instituŃional unitar, coerent şi funcŃional.

5.

Formarea unui sistem de comunicare inter-instituŃional care să fie permanent în contact direct cu alte instituŃii şi care de asemenea trebuie să aibă un dialog continuu cu societatea civilă.

Art. 4. Obiective specifice •

creşterea numărului de studenŃi prin folosirea intensivă a mijloacelor interne de comunicare şi mai ales, a mijloacelor media din afară

intensificarea relaŃiilor de colaborare cu media şi dezvoltarea unei atitudini pro-active asupra întăririi acestor relaŃii

dezvoltarea relaŃiilor de colaborare cu firme/agenŃii de publicitate

dezvoltarea instrumentelor de lucru pentru a se putea realiza o politică de comunicare: ziar, post de radio, tv, pagina web

dezvoltarea rolului local, regional, naŃional sau internaŃional al USAMV ClujNapoca

identificarea unui nucleu de organizare şi dezvoltare riguroasă şi monitorizată a aspectelor ce Ńin de comunicarea intra-instituŃională, luând în considerare problemele legate de: resursele umane, serviciile suport

CAP. 2. ORGANIZARE DEPARTAMENTULUI DE IMAGINE

Art. 1. Departamentul de Imagine funcŃionează sub directa coordonare a Rectorului USAMV Cluj-Napoca.

Art. 2. Organigrama Departamentului de Imagine include: •

Coordonator de department

Purtător de cuvânt

Referent – grafică

Organizator de evenimente


Art. 3. AtribuŃiile personalului Departamentului de Imagine

AtribuŃiile coordonatorului de departament 

coordonarea tuturor acŃiunilor de promovare a imaginii USAMV ce intră în sarcina departamentului de imagineorganizarea activităŃii întregului departament de imagine şi distribuie sarcinile de lucru în cadrul luiasigură comunicarea cu nivelele de conducere superioare din cadrul USAMVparticipă personal sau prin delegare la toate activităŃile universităŃii care pot spori imaginea USAMVelaborează strategiile şi negociază obŃinerea de resurse extrabugetare care să susŃină imaginea universităŃiinegociază obŃinerea de resurse pentru dezvoltarea universităŃiielaborează planul de acŃiuni al întregului departament din subordinenegociază cu diferiŃi furnizori de servicii şi produse necesare promovării imaginii USAMVcaută colaborări externe în care poate fi implicată universitatea şi departamentul de imagine.

AtribuŃiile purtătorului de cuvânt 

participă la şedinŃele Senatului,elaborează sintezele cu informaŃiile la zi,participă la emisiuni radio şi TV,prezintă comunicatele de presă direct reprezentanŃilor mass-media,ia măsurile care se impun pentru prezenŃa în mass-media a comunicatelor USAMV, astfel încât să sporească imaginea pozitivă a universităŃiiare legături directe cu cei mai importanŃi reprezentanŃi mass-media (directori, redactori şefi, redactori şi reporteri – pe care trebuie să-i cunoască personal şi asupra cărora să poată exercita presiuni la nevoie)comunică cu mass-media acreditatăelaborează şi transmite comunicatele de presămonitorizează imaginea universităŃii reflectată în presărevista presei
organizează conferinŃele de presă ale universităŃiigestionează şi administrează materialele de promovareefectuează munca de birou necesară purtătorului de cuvânt (evidenŃa comunicării, evidenŃa şi gestionarea întâlnirilor, concepŃia comunicatelor de presă cu respectarea uzanŃelor actuale)

AtribuŃiile referentului – grafică 

concepe şi realizează lucrările de grafică şi design pentru cataloage, broşuri, afişe, pliante, machete de presă, alte lucrări de prezentare ce necesită aspect grafic atrăgător,comunică cu furnizorii de produse şi servicii necesare a fi realizate în exterior – datele tehnice, parametri şi caracteristici, termene şi proceduri de realizare, compatibilizări tehnice etc.supraveghează funcŃionarea aparaturii din dotarea departamentului,comunică cu celelalte departamente ale universităŃii pentru realizarea acestor materiale de prezentare.

AtribuŃiile organizatorului de evenimente 

organizează şi participă la expoziŃii, târguri naŃionale şi internaŃionale de oferte universitare,concepe şi diseminează informaŃii privind oferta educaŃională a USAMVstrânge şi organizează informaŃiile pentru buna informare a participanŃilor la târguri şi expoziŃiiparticipă la toate întâlnirile pentru promovarea locală şi naŃională a admiteriistrânge materialele de prezentare realizate de facultăŃi şi colegii, urmărind realizarea în timp util a acestora pentru a pute fi folosite la târguri şi expoziŃiipropune un programe de manifestări şi evenimente care pot fi realizate de către universitate.


CAP. 3. INSTRUMENTE DE LUCRU

Art. 1. Instrumente de lucru •

Newsletter-ul UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca promovează principiile şi imaginea USAMV – se adresează studenŃilor/cadrelor didactice şi conŃine informaŃii de interes general precum şi suplimente tematice.

Pagina web a UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Art. 2. Materialele informative •

Afişe şi postere ale UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Broşuri ale UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Albume, Ghiduri ale UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară ClujNapoca

Pliante de prezentare

Fluturaşi de informare

CD de prezentare

Art. 3. Mijloace de informare •

Realizarea de conferinŃe – cât mai multe posibil şi cu teme cât mai diferite şi mediatizarea acestora prin mijloacele proprii de comunicare dar, mai ales prin mijloace din afara sistemului.

Organizarea unui program de prelegeri de informare asupra diferitelor facultăŃi, departamente şi specializări, examene de admitere etc.

Promovarea facilităŃilor pe care USAMV Cluj-Napoca le oferă studenŃilor.

CAP. 4. DISPOZIłII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament a fost aprobat în Senatul USAMV Cluj-Napoca la data de 11.09.2009, data de la care a intrat în vigoare. Art. 2. Adaptarea prezentului regulament la evoluŃia legislaŃiei se va face ori de câte ori este necesar.

RC 49  
RC 49  

Regulament Carta USAMV Cluj

Advertisement