Page 1

Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

2008

1


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

PLANUL DE ACTIUNE PE 2008

1. Asigurarea resurselor financiare necesare activitatilor didactice - Asigurarea salariilor si a sporurilor salariale -

2.

Investitii in infrastructura didactica

Mentinerea cercetarii stiintifice la parametrii de performanta - Cresterea valorii de contractare la peste 15 mil. euro - Realizarea de investitii tehnologice de peste 1,5 mil euro - Cresterea nr. de publicatii internationale, minim 50 ISI

3. Cresterea calitatii in invatamant si cercetare - Introducerea unui sistem de evaluare profesionala - Initierea acreditarii institutionale 2


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

PLANUL DE ACTIUNE PE 2008

4. Modernizarea sistemului administrativ - introducerea sistemului de management financiar electronic - introducerea sistemului de personalizare a serviciilor

5. Cresterea investitiilor si a resurselor financiare cu destinatie speciala - realizarea unui volum de investitii de minimum 10 mil. Euro - Finalizarea Institutului pentru Stiintele Vietii - Finalizarea lucrarilor de modernizare la ferma Cojocna - Initierea investitiilor la Biblioteca Centrala si Centrul de Biodiversitate 3


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA NUMĂRULUI DE SPECIALIZĂRI

40 36 35

32 29

30

27 25 20

19

19

19

19

15 10 5

5

5

5

5 2

2

2

1

0 Forma lungă 2005

I.D. 2006

F.R. 2007

Master 2008

4


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

STRUCTURA UNIVERSITĂłII DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA DENUMIREA

SPECIALIZAREA

TOTAL

ÎnvăŃământ de licenŃă

Agricultură Montanologie ŞtiinŃele solului

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Biologie

7

Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria şi protecŃia mediului în agricultură Horticultură Peisagistică

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaŃie publică şi agroturism

6

Silvicultură Măsurători terestre şi cadastru Zootehnie

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII

Piscicultură, acvacultură şi prelucrarea peştelui Biotehnologii agricole

4

Biotehnologii în industria alimentară

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

TOTAL

Medicină Veterinară (engleză şi română) Biotehnologii în medicina veterinară

2 5

19


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

ÎnvăŃământ la distanŃă

STRUCTURA UNIVERSITĂłII DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

DENUMIREA

SPECIALIZAREA

TOTAL ID

TOTAL FR

3

0

1

1

1

0

5

1

Agricultură (ID) FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Montanologie (ID) Tehnologia prelucrării produselor agricole (ID) Horticultură (ID)

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII

TOTAL

Inginerie economică în agricultură (FR)

Zootehnie (ID)

6


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

STRUCTURA UNIVERSITĂłII DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Master zi

DENUMIREA

SPECIALIZAREA

TOTAL

Agricultură organică Managementul resurselor naturale şi agroturistice din zona montană Dezvoltare rurală FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Biologia agroecosistemelor * ProtecŃia plantelor – ProtecŃia plantelor în agricultură

8

Managementul calităŃii alimentelor (engleză) Sisteme de procesare şi controlul calităŃii produselor alimentare SiguranŃa alimentară şi protecŃia consumatorului în contextul politicilor europene * ŞtiinŃe horticole Managementul producŃiei horticole în climat controlat Proiectarea, amenajarea şi întreŃinerea spaŃiilor verzi FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Biodiversitate şi bioconservare *

8

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Agribusiness (engleză)*

7

Economie agroalimentară

* În curs de acreditare


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Master zi

STRUCTURA UNIVERSITĂłII DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA DENUMIREA

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII

SPECIALIZAREA

TOTAL

Managementul creşterii animalelor şi acvacultură * Managementul calităŃii producŃiilor animale *

3

Biotehnologii aplicate * Clinică şi radiologie medical veterinară Patologie animală şi sănătate publică Controlul şi expertiza produselor de origine animală Medicină stomatologică veterinară

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

NutriŃie animală şi patologie nutriŃională

9

Biotehnologii în reproducŃia animală Epidemiologie veterinară aplicată Diagnostic morfopatologic şi de laborator Farmacie veterinară

TOTAL

28 * În curs de acreditare

8


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Master ID, FR

STRUCTURA UNIVERSITĂłII DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA DENUMIREA

SPECIALIZAREA

TOTA L ID

TOTAL FR

3

0

0

2

1

0

0

2

4

4

ProtecŃia plantelor (ID) * FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Managementul calităŃii alimentelor (ID) * Sisteme de procesare şi controlul calităŃii produselor alimentare (ID) * Economie agroalimentară (FR) *

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Managementul producŃiei horticole în climat controlat (FR) *

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII

Managementul creşterii animalelor şi acvacultură (ID) * Biotehnologii în reproducŃia animală (FR)

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ Stomatologie medical veterinară (FR)

TOTAL * În curs de acreditare

9


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA NUMĂRULUI DE STUDENłI FIZICI 4935

5000

4156

4184

4226

1653

1758

3500

2264

4000

1296

4500

3000 2500

786

729

729

734

700

512

721

2930

2671

500

603

1000

2531

1500

2398

2000

0 2005

2006

2007

2008

2005

2006

LicenŃ LicenŃă

2007

ID+FR Buge t

Taxa

2008

2005

2006

2007

2008

DPPD

10


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA NUMĂRULUI DE STUDENłI FIZICI

160

700

600

387 523

145

300

149

218

400

429

446

425

500

176

171

2005

2006

2007

136

181

234

227

100

190

200

0 2005

2006

2007

Master

2008 Buge t

Taxa

2008

Doctorat

11


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA STUDENłILOR STRĂINI 70

65

60

50

36

40 30

29

30 21

21

20

20 10

11

10

11

10

10

0 2005

2006

StudenŃi străini bursieri ai statului român

2007 StudenŃi străini cu plata taxei în valută

2008 Total

12


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

790

ADMITERE – LOCURI LA BUGET

647

800

575

600

575

700

500

303

400

50

34

100

44

50

90

200

135

225

300

0 LicenŃă

Masterat

2005

2006

2007

Doctorat zi

2008

13


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

800

900

840

1000

880

985

ADMITERE – LOCURI CU TAXĂ PROPUSE

800 700

242

300

310

300

300

400

345

345

500

425

485

600

168

300

50

96

200 100 0 LicenŃă

Masterat 2005

ID 2006

2007

Doctorat

2008

14


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

PROCENTUL DE OCUPARE LA TOTAL LOCURI SCOASE LA CONCURS (%) 100

76 80

71 65

68,9 56

60

59,73 53

51

48

40

45 35

33

20

0 Licenta 2005

ID+FR 2006

Master 2007

2008

15


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

LICENłĂ - PROMOVABILITATE 942

1000

881

890

900 790

800

726

698

700 600 515

500

484

400 300 200

93.9 96.1

88.76 93.52

100 0 Nr.Absolventi 2005

Nr.licentiati 2006

% promovare 2007

2008

16


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

6321

6257

6132

7000

6918

SITUAłIA STUDENłILOR PE FACULTĂłI

6000 5000 27,71%

33,05%

10,32%

17,55%

11,36%

786

729

729

734

1214

1317

714

759

1000

732

723

1314

1788

1769

1667

1917

1728

2000

1703

1594

3000

1324

2287

4000

0 Total studenti

Agricultura

Horticultura

Zootehnie si Biotehnologii

Medicina Veterinara

DPPD

17 2005

2006

2007

2008


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

SITUAłIA ACTUALĂ A STUDENłILOR PE CELE 3 CICLURI 2500

I 1917

2287

2000

II

714

III

IV

V

VI

1214

254 370

1500

246 347

255

1000

251

401

345

500 129

408

639

111

69 120

172

0 BSC

MSC

87

PHD

Agricultură

BSC

MSC

Horticultură

PHD

77 103 109 83 170 BSC

83

43 46 MSC

Zootehnie şi Biotehnologii

107 121 124 127 164 174

PHD

224

83 90

BSC MSC Medicină Veterinară

PHD

18


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

SITUAłIA ÎN VIITOR A STUDENłILOR PE CELE 3 CICLURI 2500

I

2000

1500

254

II

III

IV

V

VI

800~900 StudenŃi în 2009

246

1000

77

500

173

0 BSC

MSC

PHD

Agricultură

BSC

MSC

Horticultură

PHD

BSC

MSC

Zootehnie şi Biotehnologii

PHD

BSC MSC Medicină Veterinară

PHD

19


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA VALORII ANUALE A BURSELOR CONFORM CONTRACTULUI INSTITUłIONAL 2.868.901 3.000.000 2.447.000 2.190.000

2.500.000 1.980.000 2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2005

2006

2007

2008

20


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA NUMĂRULUI DE BURSE

900

1000

915 860

862

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 21

2005

2006

2007

2008


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA CUANTUMULUI BURSELOR ÎN PERIOADA 2005-2008 300 300

300 250 250

250 250

250 200 200

200

170 150

150

130

210 210

170

150

130

100

50

0 Sociala

Studiu

Merit

Performanta

22 2005

2006

2007

2008


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA PROCENTULUI DE BURSIERI DIN TOTALUL STUDENłILOR 35

35

33

34

35 30 25 20 15 10 5 0 23

2005

2006

2007

2008


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

SITUAłIA POSTURILOR DIDACTICE 400

418

384

459

477

350 300

263

255

249

246 250 200 150 100 50 0 2005

2006

2007

2008

24 Total posturi

Posturi ocupate


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

91

100

93

STRUCTURA POSTURILOR DIDACTICE OCUPATE

52

51

47

42

44

42

50

47

48

60

70

68

73

77 66

80 70

75

90

40 30

6

10

5

6

9

20

0 Profesor 2005

Conferentiar 2006

Sef de lucrari

Asistent 2007

Preparator 25 2008


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

DISTRIBUłIA CADRELOR DIDACTICE 4% 19%

2%

27%

20% 32%

2005

2006 20%

30%

29%

2%

2%

18%

Profesor Conferentiar Sef de lucrari Asistent Preparator

17%

20% 35%

36%

2007

2008

27%

27% 17%

16% 26


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

MEDIA DE VÂRSTĂ A CADRELOR DIDACTICE

60

57 57 57 56

47

50

46 45

44 40 40 38 39

40

31 32 31 31

30

29

28 25

27

20

10

0 Profesor 2005

Conferentiar 2006

Sef de lucrari

Asistent 2007

Preparator 2008

27


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

7700 6700

6132

6321

6257

6918

5700 4700

3603

3663

3805

2589

2516

4375

3700 2700

2529

2543

1700 700

500 400 300

459 384 246

477

418 249

255

263

2006

2007

2008

200 100 0 2005 STUDENTI TOTAL

STUDENTI BUGET

STUDENTI TAXA

POSTURI TOTAL

POSTURI OCUPATE

28


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

RAPORTUL STUDENłI CADRE DIDACTICE 16,0 16,0

15,5

15,0 15,0

14,5 14,5

13,8

14,0

13,5

13,0

12,5 2005

2006

2007

2008

Total studenti / Total posturi didactice 29


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA NUMĂRULUI DE DOCTORANZI

700

623 641 618

600

535

500

425

446

429 387

400 300 200

181 176 171 136

100

17 19

18

12

0 Cu frecvenŃă

Fără frecvenŃă 2005

2006

Doctoranzi străini 2007

2008

Total

30


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA NUMĂRULUI CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT DIN TOTAL PROFESORI 100

93

76

79

TOTAL PROFESORI

81

90 80

90

66

70 60 50 40

61

67

92,42 %

82,72 %

TOTAL CONDUCATIORI DE DOCTORAT

30 20

84,44 %

84,95 %

10 0 2005

2006

2007

2008

31


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT NUMIłI ÎN ANUL 2008

Prof. dr. Damian Aurel - MV

Prof. dr. Ognean LaurenŃ - MV

Prof. dr. Marcus Ioan - MV

32


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

NUMĂRUL DE TITLURI DOCTORI ACORDATE

73

80 70 55 60 50 35 40

26

30 20 10 0 2005

2006

2007

2008

33


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

SITUATIA SCOLII DOCTORALE

700

623

600

641

618 535

500 400 300 200 76 79 61 67

100

55 26 35

73

0 TOTAL DOCTORANZI 2005

2006

CONDUCATORI 2007

TITLUIRI CONFERITE 2008

34


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA PROMOVĂRILOR PERSONALULUI DIDACTIC

54

60

53

50 36

33

40 30 20 10 0 2005

2006

2007

2008

35


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Personalul didactic promovat în anul 2008 Agricultură 1. Rusu Teodor

Horticultură

Zootehnie şi Biotehnologii

Medicină Veterinară

1. Mitre Viorel

1. Cornoiu Ilie

1. Gudea Alexandru

3. Duda Matei Marcel

2. MăniuŃiu DănuŃ

2. Negrea Octavian

2. Gal Adrian

4. Naghiu Livia

3. Ciotlăuş Ana

3. Cighi Vasile

3. Adam Sorana

5. Vârban Dan Ioan

4. Cordea Mirela

4. Ladoşi Daniela

4. Bolfă Pompei

6. Morar Maria Virginia

5. Tăut Ioan

5. Sima Nicuşor Flavius

5. Nadăş George

7. Maxim Aurel

6. LupuŃ Ioan

6. Marghiş Zamfir Ioan

6. Peştean Cosmin

8. Paulette Laura

7. Şimonca Vasile

7. Olar Radu Ioan

7. Niculae Mihaela

9. Stanilă Andreea Ioana

8. Rus Cristina

8. Pentelescu Ovidiu Nicu

8. Cadar Daniel

10. Tibulcă Dorin

9. Vlasin Horea Dan

11. RacolŃa Emil

10. Buta Erzsebet

DPPA

12. Păcurar Florin

11. Pocol Cristina

1. Giurgiuman Ildiko Tunde

13. Mureşan Crina Carmen

12. Cucerzan Mihai

14. Odagiu Antonia

13. Bunea Claudiu

15. Pop Adrian Ioan

2. Oroian Ioan

9. Tăulescu Marian

Profesor

9

Conferentiar

12

14. Cofari Adriana

Sef de lucrari

9

16. Buta Mihai

15. Colişar Alexandru

Asistent

10

17. Man Simona

16. Ungur Andreea

Preparator

5

Total

52

18. Braşovean Ioan 19. Iederan Cristian Ioan

36


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA FONDULUI DE SALARII ÎN PERIOADA 2005-2008 24.772.883 25.000.000

20.400.000

20.000.000 14.400.000 12.600.000 15.000.000

10.000.000

5.000.000

0 2005

2006

2007

2008

37


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

POLITICĂ SALARIALĂ PE ANUL 2007-2008

18 .99

8.9 43

144%

20.000.000

135% 13 .17 4.9 53

18.000.000

10 .84 8.1 75

16.000.000

10.000.000

7.9 84 .12 8

12.000.000

186% 120%

4.000.000

2.9 10 .32 6

2.2 80 .49 9

6.000.000

2.7 39 .98 4

8.000.000

5.4 10 .78 4

14.000.000

2.000.000 0 Salar de baza

Plata cu ora

2007

Salarii din cercetare

2008

Total

38


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

SPORURI SALARIALE PE ANUL 2007-2008

132%

7.515.633

8.000.000 7.000.000

5.773.203

140%

6.000.000 5.000.000 4.000.000

3.866.921

128%

2.739.126

141%

3.000.000 2.000.000

127%

1.277.167 999.162

1.000.000

243.521 340.241

326.178

416.129

0 Sporuri m axim ale

Sporuri speciale

2007

Ore suplim entare

Prem ii anuale

2008

Total

39


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

SPORURI SALARIALE PE ANUL 2007-2008 103% 952.178

977.198

1.000.000 900.000

108%

800.000 700.000 600.000

446.723

191%

412.745

500.000 400.000 191.254

300.000 100.293

200.000 100.000 0 Tichete de m asa

2007

Tichete cadouri

prim e de vacanta

2008

40


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

7.5 10

SITUAłIA SALARIULUI BRUT (INCLUSIV PLATA CU ORA) 2007-2008

7.000

6.2 16

8.000

1.6 31

3.000

92 2

2.000

1.3 00

2.5 81

4.000

1.9 08

3.2 60

5.000

2.7 90

4.3 72

6.000

1.000 0 Profesor

Conferentiar 2007

Sef de lucrari

Asistent 2008

Preparator

41


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Nr. Crt.

Denumire infrastructura

Numar

1

Centre de excelenta in cercetarea ştiinŃifică

1

2

Centre de cercetare recunoscute CNCSIS

8

3

Laboratoare de cercetare

4

Platforme de cercetare

11 1

42


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

CENTRE ŞI PLATFORME DE CERCETARE Nr. Crt.

Denumire centru cercetare

Directorul centrului

ObservaŃii Recunoscut de CNCSIS

1

Platforma de Biotehnologie bazată pe cunoaştere

Prof. dr. Doru Pamfil

Platformă de cercetare

2

Controlul si monitorizarea fertilităŃii si protecŃiei solurilor

Prof. Dr. Mihai Rusu

Centru de excelentă

3

ProtecŃia integrata ecologic a ecosistemelor

Prof. Dr. Viorel Florian

Centru de cercetare

4

Centru de biotehnologii aplicate in creşterea animalelor si protecŃia mediului

Prof. Dr. Vasile Miclea

Centru de cercetare

5

Sisteme minime si tehnologii agricole durabile

Prof. Dr. Petru Gus

Centru de cercetare

6

Centru de cercetări pentru markeri moleculari

Prof. Dr. Doru Pamfil

Centru de cercetare

7

Centru de supravegherea, diagnosticul si controlul zoonozelor

Prof. Dr. Vasile Cozma

Centru de cercetare

8

Centru pentru monitorizarea economico - sociala a spaŃiului rural agrar

Prof. Dr. Emilian Merce

Centru de cercetare

9

Centru de chimia si biochimia pigmenŃilor vegetali

Prof. Dr. Carmen Socaciu

Centru de cercetare

10

Centru de cercetare in creşterea animalelor erbivore si de formare a resurselor umane

Prof. Dr. Constantin Velea

Centru de cercetare 43


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

LABORATOARE DE CERCETARE Nr. Crt. 1 2

Laboratorul Laboratorul de analiza sol-planta - LASP Laboratorul de Incercari pentru Calitatea si Siguranta Alimentului - LICSA

Director proiect Prof. dr. Mihai Rusu Prof. dr. Maria Tofană

3

Laboratorul de Controlul calitătii produselor apicole - APIS

Prof. dr. Liviu Marghitas

4

Laboratorul de Controlul calitatii si autenticitătii produselor agroalimentare – AGRIAL

Prof.dr. Carmen Socaciu

5

Laboratorul de Incercări apă si nivel de zgomot – LIAZ

S.l. Tania Mihăiescu

6

Laboratorul de analiză a calitătii aerului - LACA

Conf. dr. Ioan Oroian

7

Laboratorul pentru certificarea si criostocarea germoplasmei animale CGA

Prof. dr. Vasile Miclea

8

Laboratorul zonal de certificarea calitătii furajelor - DISCALC

Prof. dr. Aurel Sara

9

Laboratorul National de Referintă pentru Evaluarea si Certificarea Conformitătii Produselor de Origine Vegetală care contin Organisme Modificate Genetic - CERTOMG

Prof. dr. Doru Pamfil

10

Laboratorul zonal de genotipizare a animalelor de fermă -DISGA

Prof. dr. Augustin Vlaic

11

Laboratorul regional de control si diagnoză apicolă – LR-CDA

Prof. dr. Liviu Marghitas

44


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA NUMARULUI DE CONTRACTE DE CERCETARE ÎN PERIOADA 2005-2008 250

200

238

234 211

150 154 100

50

0 2005

2006

2007

2008 45

2005

2006

2007

2008


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

NUMĂR CONTRACTE DE CERCETARE - 2008 Total 238 73

80 70

60

60 50 39

40 30

20

24

7

5 PNII IDEI

PN II PARTENERIATE

PN II TD

7 SECTORIAL

CEEX

1 CNCSIS TD

CNCSIS AT

CNCSIS A

0

2

PLATFORMA CNCSIS

10

PN II CAPACITATI

20

46


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA FINANłĂRII CERCETĂRII ÎN PERIOADA 2005-2008 29.073.415 ~ 7.500.000 EURO 30.000.000 22.100.000

25.000.000 20.000.000 10.314.000

15.000.000 10.000.000

4.734.000

5.000.000 0 2005 2005

2006 2006

2007 2007

2008 2008

47


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

8.000.000

6. 17 7. 50 0

9.000.000

7. 54 7. 22 7

8. 47 5. 97 7

VALOARE CONTRACTE DE CERCETARE – 2008 PN I şi PN II

7.000.000 6.000.000

PNII IDEI

1. 33 0. 62 0 PN II CAPACITATI

PN II PARTENERIATE

PN II TD

28 5. 64 6 80 3. 96 SECTORIAL

PLATFORMA CNCSIS

99 .0 00 CEEX

0

CNCSIS TD

1.000.000

CNCSIS AT

2.000.000

CNCSIS A

3.000.000

1. 04 5. 35 9 68 3. 13 0

4.000.000

0

2. 62 5. 00 0

5.000.000

48


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

PN I – Finantare 2008

Nr. crt.

SUBPROGRAMU L

NUMAR PROIECTE

VALOARE Lei

1

CNCSIS A

24

1.045.359

2

CNCSIS AT

2

683.130

3

CNCSIS TD

20

99.000

4

CEEX

73

8.475.977

5

PLATFORMA

1

2.625.000

6

SECTORIAL

7

285.646

127

13.214.112

Total PN I

49


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

PN II – Finantare 2008

Nr. crt.

SUBPROGRAMUL

NUMAR PROIECTE

DIN CARE PROIECTE NOI

VALOARE Lei

1

Programul I Resurse Umane

39

9

803.955

2

Programul II Capacitati

7

2

6.177.500

3

Programul III – Idei

5

16*

1.330.620

4

Programul IV Parteneriate

60

9

7.547.227

111

36

15.859.302

Total PN II

* NefinanŃate in 2008

50


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Proiecte de Cercetare RESURSE UMANE – Competitia 2008 Nr. crt. 1

2

3

4 5

Nr. proiecte depuse

Nr. proiecte finantate

%

15

9

60%

6

3

50%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

7

3

42.85%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI

16

6

37,55

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

1

-

0%

InstituŃia UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

51


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Proiecte de Cercetare CAPACITĂłI – Competitia 2008 Nr. crt. 1

2

InstituŃia UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA

Nr. proiecte depuse

Nr. proiecte finantate

%

4

2

50%

3

1

33%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

3

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

4

1

25%

4

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI

-

-

0%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

-

-

0%

5

52


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Proiecte de Cercetare IDEI – Competitia 2008 Nr. proiecte depuse

Nr. proiecte finantate

%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

58

19

32,76%

2

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA

47

16

34,04%

3

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI

41

15

36,58%

4

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

28

7

25%

5

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

19

3

15,78%

Nr. crt.

1

InstituŃia

53


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Proiecte de Cercetare PARTENERIATE – Competitia 2008 Nr. proiecte depuse

Nr. proiecte finantate

%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI

30

11

36.66%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

55

11

20%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA

40

9

22.5%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

13

2

15.38%

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

27

3

11.11%

Nr. crt.

InstituŃia

1

2

3

4 5

54


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

LISTA DIRECTORILOR DE CONTRACTE 2008 Nr. crt

Director contracte

Total RON

Total EURO

1 Pamfil Doru

3.435.330

880.854

2 Groza Ioan Ştefan

2.257.842

575.261

3 Cătoi Cornel

1.955.796

498.305

4 Dezmirean Daniel

1.750.000

445.871

5 Cozma Vasile

1.678.870

427.748

6 Marghitaş Al. Liviu

1.628.033

414.796

7 Socaciu Carmen

1.269.228

323.378

8 Rusu Teodor

801.330

204.166

9 Oroian Ioan

645.000

164.335

599.500

152.743

10 Rotar Ioan

55


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

ACHIZITII MIJLOACE FIXE PROIECTE DE CERCETARE IN DERULARE PE 2008 Nr. crt.

Proiecte de cercetare

Valoare

1

CEEX

1.338.512

2

PN II Capacitati

3.413.619

3

PN II Resurse Umane

4

PN II Idei

5

PN II Parteneriate

6

Sectorilale

7

Platforma de biotehnologie

2.625.000

8

Proiecte fonduri stucturale

37.636

2.683 308.547 1.460.777 19.178

TOTAL

5.120.176

56


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA ACTIVITĂłII PUBLICISTICE IN 2008 (NR. ARTICOLE) 320

350

300

250

200

152

150

100

70

67 27

50

5 0 2008

ISI COTATE

ISI INDEXATE

B+

B

C

D

57


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA PARTICIPĂRII LA MANIFESTĂRI ŞTIINłIFICE

500

460

450 400 350 280

300 250

204

197

191

200 150

132 87

93

2005

2006

100 50 0

Simpozioane nationale

2007

2008

Simpozioane internationale, inclusiv USAMVCN 58


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Publicatii stiintifice editate de AcademicPres 1. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Agrobotanici Cluj Napoca (ISI) ISI) 2. Buletinul USAMV Cluj-Napoca, seria Agricultura (B+) 3. Buletinul USAMV Cluj-Napoca, seria Horticultura (B+) 4. Buletinul USAMV Cluj-Napoca, seria Zootehnie si Biotehnologii (B+) 5. Buletinul USAMV Cluj-Napoca, seria Medicina Veterinara (B+) 6. Revista Agricultura (D) 7. Revista Hameiul şi plantele medicinale (D) 8. Index Seminum 9. Scientia parasitologica 10. Clujul Medical Veterinar 59


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

BREVETE DE INVENTII

Mitre Viorel, Mitre Ioana

Procedeu de obŃinere a unei compoziŃii de îngrăşământ foliar pe bază de NPK

Mitre Viorel, Mitre Ioana

Procedeu de obŃinere a unei compoziŃii de îngrăşământ foliar pe bază de Calciu

Mag Valentin, … Cosier Viorica, Pamfil Doru şi colab.

Procedeu de obŃinere a unei linii de peşti ornamentali guppy rezistenŃi la hipertermie 60


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

PREMII ACADEMICE Premiul ASAS pentru “Tratat de plante medicinale cultivate si spontane”” Premiul “Teodor Bordeianu” pentru “Cultura legumelor” Premiul “Traian Săndulescu” pentru “Atlas de Fitopatologie Trilingv”

Muntean Leon Sorin si colab.

Indrea Dumitru, Apahidean Silviu, Apahidean Maria, Maniutiu Danut, Sima Rodica Oroian Ioan, Florian Viorel, Holonec Liviu 61


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

MOBILITĂłI PROGRAM SOCRATES 65

70

60 50 46

50

39 40

30 20 20

18 14

12

10

0 2005

2006

Cadre didactice

2007

2008

Studenti

62


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

FINANłARE PROGRAM SOCRATES 332.000 327.000

350.000

282.850 271.000

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2005

2006 2006

2007 2007

2008 2008

63


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

ACTIVITĂłI DESFAŞURATE CU CONTRIBUTIA BIROULUI DE RELATII INTERNATIONALE • 154 de mobilităŃi externe ale cadrelor didactice •57 de mobilităŃi externe ale doctoranzilor •58 studenŃi străini înmatruculaŃi din care: łara

Nr. studenŃi

łara

Nr. studenŃi

Israel

3

Maroc

1

Iran

1

Moldova

30

Germania

1

Mauritius

1

Grecia

8

Siria

2

Franta

1

SUA

2

Burundi

1

Suedia

1

Bulgaria

1

Ungaria

2

Algeria

1

Cehia

2

64


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

ACORDURI DE COLABORARE Algeria

1

China

1

Croatia

1

Franta

7

Germania

3

Italia

4

Polonia

1

Republica Moldova

2

Spania

2

SUA

5

Ungaria

1

65


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

BIBLIOTECA USAMV EVOLUłIA NUMĂRULUI DE CITITORI 5.364

6.000 4.609 5.000

4.036 3.675

4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005

2006

2007

2008

66


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

FONDUL DE PUBLICAłII 177.795 180.000 175.000

169.472

170.000

164.020

165.000

158.871

160.000 155.000 150.000 145.000 2005

2006

2007

2008 67

* Din anul 2004 s-au făcut casări de 34% ale fondului de carte publicat in perioada 1950-1965


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

ACHIZIłII DE PUBLICATII ROMANESTI ALE BIBLIOTECII USAMV

138.283 140.000 120.000 100.000 66.400

65.290

80.000

72.850

60.000 40.000 20.000 0 2005

2006

2007

2008

68


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUTIA FONDULUI DE PUBLICAłII STRĂINE 149.020

In anul 2008 s-au achizitionat:

160.000

• Baza de date AGRICOLA 140.000

846 titluri;

120.000

• Carti electronice on-line

100.000

79.692

186 titluri; • Enciclopedii on-line

63.454

80.000

7 titluri (32 volume)

60.000

Aceste achizitii au un caracter permanent si pot fi accesate de la orice calculator conectat la serverul USAMV.

40.000 15.325 20.000 0 2005

2006

2007

2008 69


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA PUBLICAłIILOR ACADEMICPRES

Anul

2005

2006

2007

2008

Total carti

69

57

59

60

Cu ISBN

46

45

47

55

Suport de curs

285

291

280

293

Valoare milioane milioane lei vechi

119.500

160.279

170.280 170.280

175.284

70


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

24.320.000 6.930.000

6.700.000

20.200.000 11.100.000

10.300.000

4.400.000

5.700.000

10.000.000

12.700.000

15.000.000

14.100.000

25.000.000

20.000.000

22.100.000

30.000.000

26.110.000

FINANłARE

5.000.000

0 2005

2006

2007

2008

71 FinanŃare de bază

Venituri proprii

Cercetare ştiinŃifică


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

27.940.000

35.000.000

34.220.000

ALOCAłII DE LA BUGETUL DE STAT CU DESTINAłIE SPECIALĂ

30.000.000

220.000

440.000

4.540.000

4.030.000

2.930.000

5.000.000

920.000

10.000.000

110.000

15.000.000

4.960.000

20.000.000

12.070.000

16.220.000

25.000.000

0

Reparatii capitale

2005

Dotari

2006

Investitii

2007

2008

72


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

2.270.000

2.870.000

1.410.000

350.000

500.000

110.000

60.000

1.000.000

430.000

1.500.000

1.230.000

2.000.000

1.370.000

2.500.000

2.050.000

1.970.000

3.000.000

2.440.000

ALOCAłII DE LA BUGETUL DE STAT CU DESTINAłIE SPECIALĂ

0

Subventii camine-cantina 2005

Burse 2006

Transport studenti 2007

2008

73


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

RESURSE PROPRII

2.860.000

3.000.000 2.500.000

2.600.000

2.500.000

2.250.000

2.000.000

1.500.000 1.060.000

1.000.000

1.020.000 1.000.000 630.000

500.000

0 2005

2006

Activitate microprod+chirii+dobânzi+SDE

2007 Venituri proprii cămine - cantină

2008

74


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

EVOLUłIA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2008 Nr crt. crt.

FELUL CHELTUIELILOR

FinanŃare Finan are de bază

Venituri proprii

Total

25.730.525

1.925.537

27.656.062

1.

Salarii

2.

Deplasări

0

318.930

318.930

3.

Tichete de masă

0

874.965

874.985

4.

Chelt materiale

1.797.629

10.779.923

12.577.552

0

9.112

9.112

1.368.669

31.455

1.400.124

din care : •

Hrană

energie electrică, electrică, gaz

apă , canal

260.466

4.468

264.934

Telefoane

138.106

64.281

202.387

furnituri birou

14.512

102.574

117.086

materiale pt curăŃenie cură enie

876

86.023

86.899

alte materiale şii servicii terŃi ter i

14.167

2.181.704

2.195.871

obiecte de inventar

833

7.702.655

7.703.488

reparaŃii repara ii curente

0

14.680

14.680

Carti

0

122.783

122.783

Protocol

0

4.678

4.678

Reclama si publicitate

0

123.989

123.989

Carburanti

0

158.860

158.860

Piese de schimb

0

84.157

84.157

Transport

19.432

19.432

Prime de asigurare non viata

69.072

69.072

148.959

148.959

5.

Ajutoare sociale

6.

Cheltuieli de capital TOTAL

2.540.677 27.528.154

16.588.991

2.540.67775 44.117.145


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

DISPONIBIL LA 18 DECEMBRIE 2008

Nr. crt. 1

PoziŃii financiare FinanŃarea de bază universitate

Suma disponibilă 305.052

(pentru plata cu ora decembrie) 2

Venituri proprii facultăŃi

0

3

Venituri proprii universitate

101.608

4

Venituri valutare facultati

94.442 $

5

Venituri valutare universitate

10.037 $

6

Venituri regie cercetare

460.000

76


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

REPARAłII CAPITALE Nr. Crt.

Denumire lucrare

Valoare

LUCRARI DE INVESTITII 1

Bibliotecă

2

Supraetajare cămine studentesti

3

Cămin studentesc nou de 480 locuri

4

Pavilion pt. ÎnvăŃământ, cercetare şi transfer tehnologic TOTAL INVESTITII

12.600.000

LUCRARI DE CONSOLIDARE 1

Pavilion Germoplasma TOTAL CONSOLIDARI

4.000.000

REPERATII CAPITALE 1

Pavilion Rectorat

2

Pavilion Zootehnie

3

Centru de perfecŃionare didactică Jucu

4

SpaŃii tehnico-administrative la Jucu TOTAL CAPITALE

4.665.000

LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CAMINE 1

Camine

300.000

2

Cantina - restaurant TOTAL REPARATII

2.625.000 2.925.000

77


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

REABILITĂRI 1

Reabilitare casa de vegetaŃie vegeta ie

2

Pavilion VI Medivină Veterinară

3

Adăpost vaci (proiect + execuŃie) execu ie)

4

Adăpost pt. pt. tineret taurin Cojocna (proiectare + execuŃie) execu ie)

5

Baza Didactică Cojocna

6

ReŃele Re ele exterioare de gaze naturale USAMV

7

Remiza mecanizare şii depozit carburanŃi carburan i

8

StaŃie Sta ie epurare incintă USAMV

9

ReŃele Re ele electrice

10

Pavilion Biotehnologii faŃada fa ada

11

Bazin de alimentare cu apă Gradina Botanică

12

Fânar şii spaŃii spa ii anexe spital veterinar

13

Reabilitare împrejmuire incinta USAMV

14

MagazieMagazie-staŃie sta ie pilot TPPA (proiect + execuŃie) execu ie)

15

ReŃele Re ele electrice Cojocna

16

Atelier mecanic Cojocna remiză şii gard

17

Sector suine Baza didactică Cojocna

18

Sector bovine Baza didactică Cojocna

19

StaŃie Sta ie de procesare lapte şii panificaŃie panifica ie Baza didactică Cojocna

20

Drumuri Baza didactică Cojocna TOTAL TOTAL GENERAL

18.995.000 48.359.000

78


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Cladirea Rectoratului

79


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Statuie Emil NegruŃiu

80


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Sala Senatului

81


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Institutul Cercetării

82


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Încăpere în incinta Institutului

83


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Editura AcademicPres

84


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Noua Biblioteca

85


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Cladirea Germoplasmei

86


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Amenajare piscicola Jucu

87


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Castel Jucu

88


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Atelier mecanizare Cojocna

89


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

StaŃie vinificare Cojocna

90


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Adăpost porci Cojocna

91


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Adăpost vaci Cojocna

92


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

Sperante de viitor!

93


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

REALIZAREA PLANULUI DE ACTIUNE PE 2008

1. Asigurarea resurselor financiare necesare activitatilor didactice - Asigurarea salariilor si a sporurilor salariale -

2.

Investitii in infrastructura didactica

Mentinerea cercetarii stiintifice la parametrii de performanta - Cresterea valorii de contractare la peste 15 mil. euro - Realizarea de investitii tehnologice de peste 1,5 mil euro - Cresterea nr. de publicatii internationale, minim 50 ISI

3. Cresterea calitatii in invatamant si cercetare - Introducerea unui sistem de evaluare profesionala - Initierea acreditarii institutionale 94


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

REALIZAREA PLANUL DE ACTIUNE PE 2008

4. Modernizarea sistemului administrativ - introducerea sistemului de management financiar electronic - introducerea sistemului de personalizare a serviciilor

5. Cresterea investitiilor si a resurselor financiare cu destinatie speciala - realizarea unui volum de investitii de minimum 10 mil. Euro - Finalizarea Institutului pentru Stiintele Vietii - Finalizarea lucrarilor de modernizare la ferma Cojocna - Initierea investitiilor la Biblioteca Centrala si Centrul de Biodiversitate 95


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

DIPLOME DE MERIT

96


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

97


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

98


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

DIPLOME DE FIDELITATE

99


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

100


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

101


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

102


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

103


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

104


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

105


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

DIPLOME DE EXCELENTA

106


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

107


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

108


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

109


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

110


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

111


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

112


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

113


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

114


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

115


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

116


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

117


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

118


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

119


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

120


121


Raportul anual al Rectorului UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 2008

122


SĂRBĂTORI FERICITE! LA MULTI ANI!

123

Raport rector 2008  
Raport rector 2008  

Raportul rectorului pe anul 2008

Advertisement