Page 1

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

SENATUL UNIVERSITĂŢII

BULETIN INFORMATIV Anul XIII, Numerele 1-4 (56-60) 2010

Editura AcademicPres Cluj-Napoca


COLEGIUL DE REDACŢIE Preşedinte: Prof. univ. dr. Doru PAMFIL

Rector

Membri: Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI

Prorector

Prof. univ. dr. Sevastiţa MUSTE

Prorector

Prof. univ. dr. Augustin VLAIC

Prorector

Prof. univ. dr. Ioan ROTAR

Decanul Facultăţii de Agricultură Decanul Facultăţii de Horticultură Decanul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară

Prof. univ. dr. Radu SESTRAŞ Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN Prof. univ. dr. Ioan Ştefan GROZA

Tehnoredactare: Puşcas Teodora Doboşi Doina Domokos Alice Dorottya

Publicaţia BULETIN INFORMATIV apare sub coordonarea Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în colaborare cu Consiliile Facultăţilor de: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii Agricole, Medicină Veterinară din cadrul Universităţii


CUPRINS

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE..........................................................2 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 12.01.2010 ......................................................................2 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 18.01.2010 ......................................................................3 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 8.02.2010 ........................................................................4 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 1.03.2010 ........................................................................8 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 9.03.2010 ........................................................................9 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 17.03.2010 ....................................................................10 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 22.03.2010 ....................................................................11 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 29.03.2010 ....................................................................13 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 13.04.2010 ....................................................................14 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 3.05.2010 ......................................................................15 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 2.06.2010 ......................................................................16 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 9.06.2010 ......................................................................18 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 14.06.2010 ....................................................................19 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 23.06.2010 ....................................................................21 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 29.06.2010 ....................................................................22 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 6.07.2010 ......................................................................27 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 20.07.2010 ....................................................................28 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 26.07.2010 ....................................................................29 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 14.09.2010 ....................................................................30 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 20.09.2010 ....................................................................32 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 5.10.2010 ......................................................................38 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 12.10.2010 ....................................................................40 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 16.11.2010 ....................................................................41 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 7.12.2010 ......................................................................42 Şedinţa Consiliului de Administraţie din 13.12.2010 ....................................................................43 HOTĂRÂRI ALE SENATULUI ....................................................................................................45 Şedinţa de Senat din data de 11.02.2010 .......................................................................................45 Şedinţa de Senat din data de 1.04.2010 .........................................................................................56 Şedinţa de Senat din data de 17.06.2010 .......................................................................................77 Şedinţa de Senat din data de 28.07.2010 .......................................................................................87 Şedinţa de Senat din data de 21.09.2010 .....................................................................................117 Şedinţa de Senat din data de 28.10.2010 .....................................................................................129 Şedinţa de Senat din data de 16.12.2010 .....................................................................................134

1


HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Şedinţa Consiliului de Administraţie din 12.01.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi încheierea unui act adiţional la Contractul Colectiv de

Muncă nr.253/24.07.2007 pentru prelungirea valabilităţii acestuia, care va fi semnat de cele 2 comisii paritare ale USAMV Cluj Napoca şi Sindicatului Cluj Napoca. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi acordarea statutului de profesor asociat al USAMV Cluj

Napoca d-lui profesor Andre Falise, pentru implicarea acestuia în programul de studii din limba franceză din cadrul Facultăţii de Agricultură. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi înfiinţarea unei comisii de admitere specială pentru

învăţământul la distanţă şi frecvenţă redusă (DECIDFR), începând cu anul universitar 2010/2011.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

2


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 18.01.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi acordarea procentelor cuprinse între 1 % şi 5 % din

salariul tarifar de încadrare, cadrelor didactice din cadrul USAMV Cluj Napoca conducători de doctorat, începând cu luna ianuarie 2010. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca salariile angajaţilor universităţii să fie virate integral

pe card, indiferent de sursa de finanţare (cercetare sau venituri proprii), fiind exclusă posibilitatea ridicării acestora de la casieria USAMV. 3.

Se aprobă virarea în continuare a salariilor la BCR Cluj Napoca, cu posibilitatea ca salariaţii

să opteze în scris pentru o alta bancă (BRD, RAIFFESEN Bank, INK Bank, Banca TRANSILVANIA), până la data de 1 februarie 2010.

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

3


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 8.02.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi dosarele celor care au susţinut doctoratul în perioada

octombrie 2009- februarie 2010, şi se trimit spre validare Senatului din data de 11 februarie a.c. (anexă I). 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi acordarea procentelor cuprinse între 1 % şi 5 % din

salariul tarifar de încadrare, cadrelor didactice din cadrul USAMV Cluj Napoca conducători de doctorat, începând cu luna ianuarie 2010, şi se trimit spre validare Senatului din 11 februarie a.c.(anexă II). 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi taxele suplimentare pentru studenţii străini înmatriculaţi

la USAMV Cluj Napoca, care se vor aplica începând cu anul 2010, se trimit spre validare Senatului din data de 11 februarie a.c., şi anume : a. 30 Euro taxă procesare dosare ; b. 250 Euro taxă competenţă lingvistică 4.

Se trimite Senatului spre aprobare ca studenţii străini să plătească taxele de şcolarizare în

aceeaşi perioadă ca şi studenţii români - I transă până la data de 15 octombrie 2010, iar a II-a tranşă până la data de 15 martie 2011. 5.

In urma alegerilor din cadrul Asociaţiei Studenţilor Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii,

s-au votat cu unanimitate de voturi noii studenţi senatori, şi se vor trimite spre validare Senatului din data de 11 februarie a.c. 6.

S-a votat cu unanimitate de voturi ca studentul Muntean Florin, anul II montanologie să fie

student senator din partea Învăţământului la Distanţă (DECIDFR), şi va fi propus spre validare Senatului din 11 februarie a.c.

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

4


ANEXA I Teze de doctorat susţinute Facultatea de Agricultură 1. IUHAS T. DANIELA-CAMELIA (MARELE) 2. RĂDULESCU P. DRAGOŞ ADRIAN 3. ALBERT GH. IMRE 4. FESZT V. GYÖRGY 5. ISTRATE D. LILIANA ELENA 6. CAMPEAN A. SORIN VASILE 7. FLORIAN V. VASILE CONSTANTIN 8. PĂRĂU GH. TEODORA (FLORIAN) 9. NEAG T. CRISTINA MARIA (MOLDOVAN) 10. NYÁRÁDI ŞT. IMRE-ISTVÁN 11. LUPUŢ GH. IOAN NICOLAE Facultatea de Horticultură 1. POP E. IULIA FRANCESCA 2. SISEA V. CRISTIAN RADU 3. SARDAR SAID AMIN Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 1. POPLĂCEAN I. MARIA 2. TOFALVI E. MELINDA MARIA 3. PAŞCALĂU I. IOSIF 4. POPESCU D. OLIMPIA (MORAR) 5. DE ANGELIS PAOLO 6. OROIAN T.E. RAREŞ GELU 5


Facultatea de Medicină Veterinară 1. PAPASTERGIOU V. DIMITRIOS 2. MAGDAŞ AL. CRISTIAN ALEXANDRU 3. DÎRZU I. IOAN 4. MĂRCUŢ S. MARCELA GABRIELA 5. SOCACIU A. I. ANTONIA 6. UNGVARI M. ATTILA 7. CĂLINA C. DANIELA ELENA

6


ANEXA II UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ -NAPOCA

Precizări privind modul de aplicare a Legii 330/2009 privind salarizarea unica

Începând cu luna ianuarie 2010 întregul personal din sectorul bugetar, conform Legii cadru 330/2009 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, va fi reîncadrat corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile de bază corespunzătoare cat., gradului şi treptei profesionale avute la 31.12.2009. Salariul de bază al lunii ianuarie 2010 va cuprinde salariul de încadrare conform grilei de salarizare avute la 31.12.2009 şi toate sporurile care fac parte din salariul de bază, adică: - indemnizaţie de conducere - gradaţie de merit - sporul de stabilitate - sporul de vechime Separat se acordă sporuri rămase în afara salariului de bază. La această categorie intră: - sporul pentru conducătorii de doctorat de 1-5% - sporul pentru orele de noapte de 25% - sporul de până la 30% conf. O.G.17/2004 din venituri - sporul de 25% pentru Control Financiar Preventiv - sporul de 15% pentru titlul de doctor, care se acorda în forma compensatorie doar în anul 2010. Salariul de merit începând cu anul 2010 nu se mai acordă. Cei care obţin titlul de doctor începând cu anul calendaristic 2010 nu vor mai beneficia de procentul de 15% acordat până la finele anului 2009.

DIR. DEP. RES. UMANE Ec. Mariana Florea

7


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 1.03.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca taxa de şcolarizare pentru doctorat să se achite în

acelaşi regim cu taxele pentru licenţă şi master, şi anume I tranşă să fie achitată până la data de 15 octombrie 2010, iar a II-a tranşă până la data de 15 ianuarie 2011. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi calendarul pentru depunerea dosarelor pentru centrele de

cercetare, şi anume : a. depunerea dosarelor pentru evaluare la Departamentul de Calitate al USAMV Cluj, până la data de 18.03.2010 ; b. discutarea dosarelor în Consiliul Cercetării din cadrul Senatului, în data de 23.03.2010 ; c. depunerea şi înregistrarea dosarelor la CNCSIS Bucureşti în 29.03.2010 3.

Se aprobă calendarul admiterii pentru anul universitar 2010/2011 : a. sesiunea iulie - licenţă şi master : 12 – 30 iulie 2010 ; b. sesiunea septembrie – licenţă, master, doctorat : 13 – 24 septembrie 2010

4.

La propunerea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, se aprobă cu unanimitate de voturi

numirea d-lui prof. Vasile Miclea secretar admitere 2010/2011, si se trimite spre validare Senatului.

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

8


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 9.03.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi amânarea competiţiei privind centrele de cercetare până

la o dată ulterioară care se va anunţa de către Direcţia de Cercetare. 2.

In urma analizei situaţiei financiare a universităţii şi facultăţilor se hotărăşte cu unanimitate

de voturi ca până la următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie domnii decani vor lua măsuri pentru recuperarea taxelor de şcolarizare neachitate la termenele prevăzute în contractele de studiu, vor face propuneri de exmatriculare a studenţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile şcolare în semestrul I procedând la reducerea grupelor de studiu dacă acest lucru se impune. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi elaborarea de către domnii decani a competenţelor de

specialitate pe care le dobândesc absolvenţii programelor de studii de licenţă şi master în vederea discutării şi aprobării de către Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole la întrunirea din luna aprilie. Termen 31.03.2010. 4.

Se aprobă taxa de intrare la acvariu: 3 lei pentru adulţi, 2 lei pentru elevi şi studenţi.

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

9


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 17.03.2010

1.

Se aprobă Raportul Comisiei de Etică pe anul 2009 prezentat de d-l prof. Viorel Budiu şi se

trimite spre aprobarea Senatului din data de 1 aprilie a.c. 2.

Se propune includerea în Regulamentul Comisiei de Etică, conform recomandărilor

MECTS, a unor articole cu privire la modalitatea de rezolvare a hărţuirii sexuale, consumul de alcool şi droguri, relaţii neprincipiale, comportament indecent în cadrul campusului universitar. 3.

Se aprobă data de 25 martie a.c. pentru întâlnirea comisiilor paritare ale USAMV Cluj

Napoca, pentru discuţii preliminare şi negocieri, în vederea semnării contractului colectiv de muncă cu Sindicatul USAMV Cluj-Napoca. 4.

In urma publicării Legii Educaţiei Naţionale, decanii au sarcina ca până la data de 25 martie

a.c., să facă toate observaţiile de rigoare pe marginea acestei legi, şi să fie trimise centralizat Senatului spre aprobare.

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

10


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 22.03.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi încetarea creditării Proiectelor de Cercetare Exploratorie

PCE – IDEI, competiţia 2008, care nu au finanţare în anul 2010. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi modelul unic pe universitate a Referatului de necesitate

materiale/servicii (anexa I), începând cu data de 29 martie 2010. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi mărirea perioadei de amortizare a mijloacelor fixe de la

32 de ani la 48 de ani (perioada maximă conform legii), pentru reevaluarea blocurilor de locuinţe de la „Şapca Verde” şi implicit micşorarea chiriei pentru angajaţii USAMV Cluj.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

11


ANEXA I Referat de necesitate materiale/servicii, cod F-PO-05-01 Ed.1/rev.0 Aprobat, Rector Prof.univ.dr.Doru Pamfil

Nr.___________/_________

_____________________

REFERAT DE NECESITATE Prin prezenta va rugam a ne achiziţiona următoarele produse/servicii după cum urmează : Nr. Crt.

MATERIALUL /PRODUSUL/SERVICIUL

UM

CANTITATE

VALOARE ESTIMATA (LEI)

Produsele sunt necesare la disciplina/compartimentul _____________________________________ pentru _________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Achiziţia se va face în perioada :_____________________________________________________ Decontarea se va face din : * fondurile disponibile din venituri proprii ale disciplinei / facultăţii /universitarii ; * Avizat Compartiment Financiar Dispune de fonduri în cuantum de __________lei Dir. Economic Ec.Aurelia Marian __________________

*Avizat Sef ierarhic superior( Decan, DGA,) (Nume)______________________ __________________

**contract de cercetare nr._________________________________ ; ** Avizat Compartiment Financiar Dispune de fonduri în cuantum de __________lei Ec.Norica Perijoc __________________

** Avizat Director Departament cercetare Ec. Doru Sabau __________________

Întocmit Sef Disciplina/Sef Compartiment /Director de proiect (Nume)_____________________ __________________ NOTA : Avizarea se face în funcţie de resurse : * venituri proprii ; **contracte de cercetare

12


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 29.03.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi plata burselor doctorale pe luna decembrie 2009, pentru

cei din anul II şi pe prima luna - octombrie 2009 - pentru cei din anul I, din venituri proprii-până la primirea fondurilor de la MECTS Bucureşti. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi recalcularea lunară, la începutul lunii, a sporului de

doctorat cuprins între 1% şi 5 % conducătorilor de doctorat din USAMV Cluj. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea d-lui conf. Sima Nicuşor ca responsabil pe

universitate cu organizarea standurilor expoziţionale.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

13


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 13.04.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi acordarea bursei Rectorului în valoare de 400 lei pe o

perioadă de 1 an calendaristic. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca Asociaţia Culturală a USAMV Cluj să poarte numele

“AGRONOMIA”. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi scoaterea la licitaţie a spaţiului în care funcţionează

magazinul cu materiale promoţionale de lângă poarta universităţii. 4.

Se aprobă cu unanimitate de voturi înfiinţarea unui post de inginer de sistem pentru

gestionarea reţelei de comunicaţii din cadrul USAMV Cluj.

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

14


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 3.05.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi înfiinţarea în cadrul USAMV Cluj a Centrului de

Informatizare şi Comunicaţii, cu data de 3 mai 2010. 2.

Se numeşte d-na conf. Ioana Pop în funcţia de coordonator al Centrului de Informatizare şi

Comunicaţii. 3.

Se aprobă propunerile consorţiului USAMV de modificare a proiectului Legii Educaţiei

Naţionale.

R E C T O R, Prof.dr.Doru Pamfil

15


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 2.06.2010

1.

Pentru proiectele PN 2 (IDEI, PARTENERIATE şi CAPACITĂŢI) finanţate în anul 2010

prin credit bugetar, directorii şi responsabilii de proiect vor avea în vedere următoarele: a. din avansul acordat de autoritatea contractantă vor fi acoperite integral cheltuielile pentru salarizarea personalului angajat pe proiect cu funcţia de bază, pentru întreaga perioadă din 2010 în care aceştia sunt pontaţi pe proiect (inclusiv lunile cât salarizarea a fost suportată din regie) ; b. din avansul acordat de autoritatea contractantă vor fi acoperite integral cheltuielile materiale curente necesare derulării fazelor pe 2010, respectiv: cumpărarea de reactivi, hrană pentru animale, etc.; c. toate achiziţiile necesare ( materiale, mijloace fixe, etc.) care nu pot fi acoperite din acest avans, vor fi efectuate numai cu plata la încasarea fazei 2010 (aprox. luna februarie 2011) ; d. plata salariilor pentru personalul angajat prin cumul de funcţie se va face la încasarea fazei 2010 (aprox. luna februarie 2011); e. directorii şi responsabilii de proiect pot solicita creditarea pentru cel mult 2 deplasări interne/proiect ( maxim 3.000 lei); f. acoperirea cheltuielilor pentru deplasările externe nu se creditează de către universitate. 2.

In situaţia în care, pentru proiectele PN 2 finanţate în anul 2010 prin credit bugetar directorii

şi responsabilii de proiect consideră necesară angajarea de noi membrii în echipa de proiect, aceasta se poate face numai cu respectarea prevederilor de la pct.1 de mai sus. 3.

Prevederile de la pct.1 şi de la pct.2 de mai sus se aplică şi pentru proiectele PN 2 (IDEI,

PARTENERIATE), finanţate în anul 2010 prin credit de angajament, directorii şi responsabilii de proiect având la dispoziţie ca şi avans o limită de creditare acordată de Universitate cel mult egală cu valoarea regiei prevăzută în devizul aprobat pe anul 2010.

16


4.

Se aprobă cu unanimitate de voturi 10 doctorate în cotutelă cu Universitatea din Gembloux,

Belgia, începând cu anul 2011.

R E C T O R, Prof. Dr. Doru Pamfil

17


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 9.06.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi reducerea procentului de la 0,5% la 0,2% pentru

conducătorii de doctorate cu doctoranzi cu taxă în stagiu care şi-au achitat integral taxele . 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca sumele încasate la doctorat cu taxă să fie gestionate

după cum urmează: 30% rămân la dispoziţia universităţii, 20% rămân la facultate, iar 50% rămân la dispoziţia conducătorului de doctorat, şi se trimit spre validare Senatului. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca taxele pentru doctorat să fie achitate în 2 rate, şi

anume 50% la înscriere în luna octombrie, iar restul de 50% în luna ianuarie a anului următor, cu aplicabilitate de la 1 octombrie 2010. 4.

Se aprobă cu unanimitate de voturi plata a 50% din chiria totală, pentru spaţiul alocat în

proporţie de 50% universităţii noastre pentru învăţământul la distanţă la extensia Viterbo din Italia, pe anul universitar 2010/2011, conform contractului de închiriere semnat cu Uniunea Universităţilor Clujene şi convenţia dintre universităţile partenere.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

18


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 14.06.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi completarea pct.1.a din Hotărârile C.A. din 2.06.2010 cu

”sau cumul din afara Universităţii”, iar textul devine : a. din avansul acordat de autoritatea contractantă vor fi acoperite integral cheltuielile pentru salarizarea personalului angajat pe proiect cu funcţia de bază, sau cumul din afara Universităţii pentru întreaga perioadă din 2010 în care aceştia sunt pontaţi pe proiect (inclusiv lunile cât salarizarea a fost suportată din regie) ; Se aprobă cu unanimitate de voturi completarea pct.1.d din Hotărârile C.A. din 2.06.2010 cu” din interiorul Universităţii”, iar textul devine: d. plata salariilor pentru personalul angajat prin cumul de funcţie din interiorul Universităţii se va face la încasarea fazei 2010 (aprox. luna februarie 2011); 2.

Se completează pct.2 din Hotărârile C.A. din 2.06.2010 cu” şi ţinând cont de prevederile

OG nr.34/2009, art.21 conform cărora începând cu data de 1.04.2009 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din instituţiile publice indiferent de sursa de finanţare”, iar textul devine : In situaţia în care, pentru proiectele PN 2 finanţate în anul 2010 prin credit bugetar directorii şi responsabilii de proiect consideră necesară angajarea de noi membrii în echipa de proiect, aceasta se poate face numai cu respectarea prevederilor de la pct.1 de mai sus, şi ţinând cont de prevederile OG nr.34/2009, art.21 conform cărora începând cu data de 1.04.2009 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din instituţiile publice indiferent de sursa de finanţare”, şi se trimite spre validare Senatului.

19


3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi pentru Centrul de Studii ID de la Viterbo Italia locurile

pe anul universitar 2010/2011, şi se trimit spre validare Senatului: a

25 de locuri la licenţă, pentru fiecare din cele 3 specializări Agricultură, Horticultură şi Zootehnie;

b

15 locuri pentru master specializarea Agribussines;

c

- taxa de şcolarizare este de 500 Euro pe an universitar.

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

20


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 23.06.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea taxei de 200 Euro/articol de maxim 6 pagini

şi taxa suplimentară de 50 Euro/ pentru fiecare din paginile următoare, pentru articolele care vor fi publicate în revista „ Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj Napoca”, revistă cotată ISI, SCIE şi JCR şi categoria „A” în clasificarea CNCSIS. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi angajarea doctoranzilor pe proiectele de cercetare PN II

care au deja finanţarea asigurată pe anul 2010, sau care solicită creditare, cu până la maxim 2.000 lei/lună salar brut. 3.

Se instituie obligativitatea aprobării comisiilor de doctorat în cadrul şedinţelor Consiliului

de Administraţie ale USAMV Cluj Napoca. 4.

Se aprobă cu unanimitate de voturi cazarea studenţilor sportivi din cadrul C.S.

UNIVERSITATEA Cluj în căminele USAMV Cluj Napoca contra cost, cu respectarea tarifelor în vigoare. 5.

Nu se aprobă masa gratuită pentru 15 studenţi sportivi de la C.S.UNIVERSITATEA Cluj la

cantina „Agronomia” a USAMV Cluj Napoca.

R E C T O R, Prof. Dr. Doru Pamfil

21


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 29.06.2010

1.

Se aprobă taxele de şcolarizare şi de admitere pentru învăţământul la zi, ID, licenţă, master

şi doctorat pentru anul universitar 2010/2011 (anexă I), şi se trimit spre validare Senatului. 2.

Se aprobă participarea USAMV Cluj Napoca ca membru fondator la constituirea „Asociaţiei

Proprietarilor de Terenuri de Vânătoare Suatu”. 3.

Se aprobă participarea USAMV Cluj Napoca ca membru fondator la constituirea Asociaţiei

„ Cluj Napoca 2020 – Capitală Culturală Europeană”.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

22


ANEXA I Taxe percepute în cadrul USAMV Cluj-Napoca în anul univ. 2010/2011 1. Admitere la facultate, master: Învăţământ de licenţă –zi Facultatea

Agricultură

Horticultură

Zootehnie şi Biotehnologii

Medicină Veterinară

Specializările Agricultură Agricultură (limba franceză) Montanologie Ştiinţele solului Biologie Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Horticultură Peisagistică Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management în industria turismului Silvicultură Măsurători terestre şi cadastru Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Biotehnologii agricole Biotehnologii în industria alimentară Biotehnologii în medicina veterinară Medicină veterinară Medicină Veterinară (limba engleză) Controlul şi securitatea produselor alimentare

Taxa de şcolarizare (lei) 2.500 3.000 euro 2.500 2.500 2.200

Taxe de admitere (lei) 90 90 90 90 90

2.500

90

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

90 90 90 90 90 90 90

2.500

90

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 4.500 euro 2.700

90 90 90 90 90 90 90 90 120 120 120

Învăţământ de licenţă – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR) Facultatea

Agricultură

Horticultură

Specializările Agricultură Agricultură (extensia Viterbo) Montanologie Biologie Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Horticultură 23

Taxa de şcolarizare (lei) 2.200 550 euro 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Taxe de admitere (lei) 90 90 90 90 90 90 90


Zootehnie şi Biotehnologii

Horticultură (extensia Viterbo) Inginerie economică în agricultură Zootehnie Zootehnie (extensia Viterbo)

550 euro 2.200 2.200 550 euro

90 90 90 90

Taxa de şcolarizare (lei) 2.200

Taxe de admitere (lei) 90

2.200

90

2.200 2.200 2.200 2.200

90 90 90 90

2.200

90

2.200 2.200

90 90

2.200

90

2.200

90

2.200

90

2.200 2.200

90 90

2.200

90

2.200 2.200 2.200

90 90 90

2.200

90

2.200 2.700 2.700

90 120 120

2.700

120

2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

120 120 120 120 120

2.700

120

Învăţământ master – zi Facultatea

Agricultură

Horticultură

Zootehnie şi Biotehnologii

Medicină Veterinară

Specializările Agricultură organică Managementul resurselor naturale şi agroturistice din zona montană Dezvoltare rurală Biologia agroecosistemelor Protecţia plantelor Managementul calităţii alimentelor Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului Protecţia sistemelor naturale şi antropice Managementul producţiei horticole în climat controlat Ştiinţe horticole Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Biodiversitate şi bioconservare Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Agribusiness Economie agroalimentară Managementul creşterii animalelor şi acvacultură Managementul calităţii produselor de origine animalieră Biotehnologii aplicate Clinică şi radiologie medical veterinară Patologie animală şi sănătate publică Controlul şi expertiza produselor de origine animală Biotehnologii în reproducţia animală Stomatologie medical veterinară Nutriţie animală şi patologie animală translaţională Epidemiologie veterinară aplicată Diagnostic morfopatologic şi de laborator Farmacie veterinară şi medicina preventivă a animalelor de companie

24


Învăţământ master – ID şi FR Facultatea Agricultură

Horticultură Medicină Veterinară

Specializările Protecţia plantelor (FR) Managementul calităţii alimentelor (ID) Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare (ID) Managementul producţiei horticole în climat controlat (FR) Biotehnologii în reproducţie animală (FR) Stomatologie medical veterinară (FR)

2. Transferări 3. Reînmatriculări 4. Repetarea examenului de licenţă 5. Repetarea examenului de absolvire 6. Recuperarea unor activităţi practice - absenţe nemotivate lucrări practice - restanţe examen 3,4 - rereexaminări, examene creditate - reexaminare pentru îmbunătăţirea notei - examene de diferenţă 7. Eliberare de duplicate (acte de studii) 8. Examen de limbă pentru concursuri organizate în universitate, doctorat 9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă 10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate 11. Taxă Doctorat cu frecvenţă

12. Taxă Doctorat fără frecvenţă 13. Taxă susţinere publică doctorat 14. Taxă reînmatriculare la doctorat 15. Eliberarea carnetului de student (duplicat) 16. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat) 17. Admitere la doctorat – taxa de înscriere 18. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic 19. Programe analitice eliberate la cerere 20. Situaţia şcolară solicitată înainte de eliberarea suplimentului la diplomă 25

Taxa de şcolarizare (lei) 2.200 2.200

Taxe de admitere (lei) 90 90

2.200

90

2.200

90

2.700 2.700

120

200 500 200 100 10 /oră fizică 100 200 100 100 150 70 20 700 Medicină Veterinară: 3.500 Agronomie: 3.500 Horticultură: 3.500 Zootehnie: 3.500 Biotehnologii: 3.500 Medicină Veterinară: 2.700 Agronomie: 2.200 Horticultură: 2.200 Zootehnie: 2.200 Biotehnologii: 2.200 2.200 1.500 15 15 120 Nivel I: 700 Nivel II: 900 200 75


21. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an 22. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă 23. Taxă de înmatriculare (la începutul anului) 24. Taxă procesare dosare pentru examene de definitivat şi gradul II 25. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională 26. Taxă procesare dosar pentru străini 27. Taxă competenţă lingvistică pentru străini

120 12 20 150 150-300 30 euro 250 euro

Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%. Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%. Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%. Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii şi o singură dată.

RECTOR, Prof.dr. Doru Pamfil

26


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 6.07.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi schimbarea curriculei din “lucrări practice” în „seminar”

pentru extensia învăţământului la distanţă de la Viterbo. 2.

USAMV Cluj Napoca nu poate credita salarii mai mari de 2.000 lei brut/lună pentru

contractele de cercetare PN II care au deja finanţarea asigurată pe anul 2010. 3.

Conform contractului de asociere pentru brevetare şi exploatare invenţii, se aprobă cu

unanimitate de voturi ca din drepturile ce decurg din brevetul de invenţie 15% să îi revină USAMV Cluj, iar 85 % să primească inventatorul. 4.

Se aprobă cu unanimitate de voturi concediul legal de odihnă pe 2010 în perioada 2–31

august 2010, pentru personalul auxiliar din cadrul universităţii. 5.

Se aprobă cu unanimitate de voturi concediul legal de odihnă în perioada 15 iulie – 15

septembrie 2010, pentru personalul didactic din cadrul universităţii. 6.

Se aprobă cu unanimitate de voturi precizările privind criteriile de departajare la obţinerea

locuinţelor în spaţiile universităţii, după cum urmează: a. „în chirie” se consideră chirie la terţi persoane fizice sau juridice din afara USAMV Cluj; b. „în cămin” se consideră locuirea în toate spaţiile ce aparţin USAMV Cluj; c. „la părinţi” se consideră rudele solicitantului.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

27


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 20.07.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca următoarele discipline din planul de învăţământ

pentru anul I din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, să se transforme din laborator în seminar, începând cu anul universitar 2010/2011: a. Agricultură generală ; b. Biofizică şi agrometeorologie ; c. Informatică şi utilizarea calculatorului ; d. Matematică şi statistică ; e. Educaţie fizică

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

28


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 26.07.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi la Regulamentul Şcolii Postdoctorale de Biotehnologii şi

se trimite spre validare Senatului din 28.07.2010. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi modificările la Regulamentul de Practică şi se trimit spre

validare Senatului din 28.07.2010. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi transformarea din laborator în seminar în planul de

învăţământ, a unor discipline din cadrul Facultăţilor de Agricultură şi Horticultură, începând cu anul universitar 2010/2011 si se trimit spre validarea Senatului din 28.06.2010. 4.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca USAMV Cluj să suporte cheltuielile de transport

pentru 6 experţi evaluatori ARACIS care se vor deplasa în perioada 7-11 septembrie a.c. la Viterbo, în vederea acreditării învăţământului la distanţă, şi se trimit spre validare Senatului din 28.07.2010. 5.

Se aprobă cu unanimitate de voturi suportarea cheltuielilor de cazare de către USAMV Cluj

Napoca în 2 camere în căminul universităţii pentru handbaliştii Fundaţiei “U-Transilvania Handbal” Cluj Napoca, în calitate de membru fondator. 6.

Se aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea Fundaţiei “U-Transilvania Handbal Cluj

Napoca de a accepta înlocuirea în actul constitutiv a d-ui Şerban Dan Tudor – membru al Consiliului Director cu d-l Popa Ioan.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

29


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 14.09.2010

1.

USAMV Cluj Napoca va credita salariile de 2.000 lei brut/lună pentru angajaţii cu funcţia

de bază pe contractele de cercetare finanţate în anul 2010, urmând ca la încasarea sumelor din contracte să fie achitată şi diferenţa de salar conform contractului de muncă. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi regia de cămin şi taxele de cazare pentru studenţi şi

cadre didactice şi se trimit spre validare Senatului (anexă I). 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi întocmirea criteriilor necesare reducerii posturilor şi

reorganizarea compartimentului social pentru încadrarea în numărul alocat de MECTS – termen 20.09.2010.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

30


ANEXA I UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA SERVICIUL SOCIAL Aprobat prorector, Prof. dr. Ing. Sevastiţa Muste NOTA de fundamentare privind calculul regiei pentru anul universitar 201012011 în vederea stabilirii taxei de cămin Utilitatea Gaze naturale Apă-canal Energie electrică Salubritate Poşta, telefon, telecomunicaţii, internet Materiale de curăţenie Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Furnituri birou TOTAL GENERAL

Consumul anual 6 050 441.44 (kw) 67 568.60 (mc) 5280 88 (kw) 1 394.23 (mc)

Preţ (Iei)/UM 0,111 3,12 0,4958 8,68

Total lei/an 671 599 210 814 261 826 12 102 42497 102 011 236201 17327 1554377

Aceasta notă cuprinde cheltuielile cu utilităţile şi alte bonuri şi servicii (poşta şi telecomunicaţii, telefon, internet, furnituri de birou, materiale de curăţenie, salubritate) ce se regăsesc în bilanţul contabil pe anul universitar2009-2010. Modul de calcul al regiei este următorul: Suma totală se împarte la perioada de şcolarizare (9,5 luni): 1 554 377 : 9,5 = 163 618.63 lei/luna Valoarea obţinută pe lună se împarte la numărul de studenţi cazaţi după norma sanitară (1105 studenţi): 163 618.63 : 1105 = 148 lei/lună/student. Din datele de mai sus rezulta o taxă lunară pe student, la norma sanitară, de 148 lei urmând să se facă diferenţierea în funcţie de gradul de confort al fiecărui cămin. Propuneri tarife de cazare studenţi pentru semestrul I anul universitar 2010/2011 - camere cu norma sanitara de 2 persoane - camere cu norma sanitara de 3 persoane - camere cu norma sanitara de 4 persoane - camere cu norma sanitara de 5 persoane - camere cu norma sanitara de 6 persoane - mansardă - studenţi - mansardă - cadre didactice

220 lei/pers 160 lei/pers 150 lei/pers 140 lei/pers 130 lei/pers 250 lei/pers 370 lei/pers

* Studenţii de la buget, copii de cadre didactice beneficiază de cazare gratuită conform Legii 128/1997. Serviciul Social, Ing. Constantin Bordea 31


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 20.09.2010

1.

Se aprobă cu 1 vot împotrivă din 15 exprimate, reducerile de posturi în sectorul social şi se

trimit spre validare Senatului din 21.09.2010 (anexa I). 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii

Postdoctorale şi se trimite spre validare Senatului din 21.09.2010 (anexa II). 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi modificările la Regulamentul privind activitatea

profesională a studenţilor (RC 41) şi se trimit spre validare Senatului din 21.09.2010 (anexa III). 4.

La propunerea FAS USAMV Cluj se aprobă cu unanimitate de voturi cazarea peste norma

sanitară în căminele studenţeşti ale universităţii în anul 2010/2011. 5.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca extensia USAMV Cluj Napoca la Viterbo să se

numească “Centrul de Studii ID a USAMV Cluj Napoca de la Viterbo”. 6.

Se aprobă cu unanimitate de voturi participarea USAMV Cluj ca membru în cadrul

Asociaţiei „Proprietarilor de Terenuri Borşa - Bonţida”. 7.

Se aprobă cu unanimitate de voturi, prezenţa Caravanei StudCard în perioada 1-5 octombrie

2010 în campusul şi facultăţile USAMV Cluj Napoca.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

32


ANEXA I UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINAVETERINARA CLUJ NAPOCA Consiliul de Administraţie HOTARAREA NR. Consiliul de Administraţie al USAMV Cluj: Rector prof.dr. Doru Pamfil - preşedinte al C.A, prof. dr. Liviu Mărghitaş, prof. dr. Cornel Cătoi, prof. dr. Sevastiţa Muste, prof. dr. Ioan Rotar, prof. dr. Radu Sestraş, prof. dr. Vioara Mireşan, prof. dr. Ioan Groza, prof. dr. Silviu Apahidean, prof. dr. Marian Mihaiu, ec. Viorel Poruţiu, ec. Aurelia Marian, jurist Viorel Apostu, prof. dr. Ioan Oroian, student Bogdan Moldovan, membrii. Întrunit în şedinţa de azi 20 septembrie 2010 Având în vedere ca prin Ordinul MECTS nr.471l/23.08.2010 şi Anexa nr.2 la acest ordin numărul maxim de posturi ce urmează a se finanţa de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, - în cadrul USAMV Cluj Napoca ( la Serviciul Social) este de 48 de posturi Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General Ad-tiv ec. Viorel Poruţiu - privind măsurile de aplicare a Ordinului MECTS nr.471l/23.08.2010 şi anexă nr.2 la acest Ordin, şi propunerile vizând măsurile care urmează a se lua în cadrul Serviciului Social ,în vederea încadrării în numărul maxim de 48 de posturi Consiliul de Administraţie în baza prerogativelor stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a analizat documentele supuse atenţiei si a constatat: -

-

-

-

în structura actuală a Serviciului Social - conform Statului de Funcţii există un număr de 58 de posturi. un număr de 8 posturi sunt vacante - 6 posturi sunt vacante si blocate conf. OG 34/2009,iar 2 posturi au devenit vacante ca urmare a demisiei unui număr de 2 angajaţi. s-au analizat propunerile din Nota de Fundamentare privind modalitatea concretă de reorganizare a structurii organizatorice a Serviciului Social , prin desfiinţarea unui număr de 10 posturi (8 vacante şi 2 ocupate prin cumul de funcţii) în vederea încadrării în numărul maxim de 48 de posturi prevăzut şi s-a analizat noul stat de funcţii a Serviciului Social, urmare a desfiinţării locurilor de muncă. s-a analizat că în ceea ce priveşte procedura de reorganizare a Serviciului Social să fie desfiinţate mai întâi cele 8 posturi vacante - situaţie în care în structura organizatorică mai rămân un număr de 50 de posturi ocupate. s-a discutat şi analizat, că pentru încadrarea în numărul maxim de 48 de posturi prevăzut de Ordinul MECTS şi anexa 2 - se impune desfiinţarea a încă 2 posturi ocupate, si întrucât prin nota de fundamentare s-a propus desfiinţarea posturilor ocupate prin cumul de funcţii, Consiliul de Administraţie a analizat această propunere după cum urmează: în cadrul Serviciului Social 3 posturi sunt ocupate prin cumul de funcţii: o postul de administrator club cu sarcini de gestionare a patrimoniului şi activităţilor clubului Agronomia; o administrator financiar cu sarcini de gestionare a unui cămin studenţesc; o referent muzical cu sarcini în buna desfăşurare a Clubului studenţesc si a ansamblului folcloric a Universităţii "Tradiţii"; s-au analizat propunerile din nota de fundamentare şi motivaţia desfiinţării a 2 posturi din cele 3 posturi deţinute prin cumul respectiv cele 2 posturi analizate şi propuse a fi desfiinţate 33


-

sunt: administrator financiar cu sarcini de gestionare cămin studenţesc si referent muzical, ambele ocupate prin cumul de funcţii. in urma acestor propuneri, Statul de Funcţii din cadrul Serviciului social urmează sa aibă în componenta sa un număr de 48 de posturi.

Având în vedere prerogativele conferite Consiliului de Administraţie : cap. VI art.90 din CARTA USAMV: art. 1 pct. 1.1., pct.1.2, art. 4. pct. 4.19, pct. 4.22, pct. 4.49 din Regulamentul de Funcţionare a Consiliului de Administraţie. HOTĂRAŞTE Art. 1 - Trimite, întreaga documentaţie(Ordinul METCS nr. 4711/23.08.2010 şi anexa nr.2 la acest ordin; Nota de Fundamentare a măsurilor de aplicare a Ordinului METCS nr.4711/23.08.2010 întocmită de Directorul General Administrativ Ec. Viorel Poruţiu, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 21.09.2010 SENATULUI, în vederea aprobării reorganizării Structurii organizatorice a Serviciului Social din cadrul USAMV, prin desfiinţarea unor posturi şi încadrarea în numărul maxim de 48 de posturi ce urmează a se finanţa de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii si subvenţii de la bugetul de stat, precum şi a aprobării noului Stat de Funcţii a Serviciului Social urmare a desfiinţării posturilor (locurilor de munca ). Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, se încredinţează Direcţia Resurse Umane .

Preşedintele Consiliului de Administraţie RECTOR Prof. dr. Doru Pamfil Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 1 vot împotrivă din 15 exprimate.

34


ANEXA II Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Scolii Postdoctorale A. Obiective Generale ale şcolii Postdoctorale Art. 1. Creşterea capacităţii sistemului de formare profesionalii continuă în mediul academic, prin amplificarea colaborării dintre universităţi, entităţi de cercetare şi firme (companii). Art. 2. Dezvoltarea resursei umane prin şi pentru cercetarea ştiinţifică care sa abordeze domeniile de prioritate ştiinţifică ale politicilor şi strategiilor naţionale şi europene; Art. 3. Sporirea motivaţiei pentru cariera de cercetător ştiinţific şi creşterea implicării cercetătorilor în activitatea ştiinţifică performantă, dezvoltarea creativităţii, a inovării şi a protecţiei proprietăţii intelectuale, Art. 4. Şcoala postdoctorală contribuie la inovare şi dezvoltare durabilă intr-o abordare interregională şi transnaţională. Art. 5. Realizarea de programe de cercetare postdoctorală în domeniile prioritare cu înalt grad de transfer în sectorul public şi privat. B. Obiective Specifice ale Şcolii Postdoctorale Art. 6. Formare profesionalii multidisciplinară, interdisciplinară şi transdisciplinară a doctorilor în ştiinţe cu specializare în domenii specifice şi conexe ale universităţii. Art. 7. Dezvoltarea de aptitudini reale de creativitate şi inovare şi dobândirea de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru organizarea incubatoarelor de afaceri specifice cercetării private competitive, în context naţional şi european. Art. 8. Creşterea aportului cercetării din universitate şi din cadrul parteneriatelor la dezvoltarea durabilă regională şi naţională, la conservarea biodiversităţii şi la asigurarea resurselor de hrană sănătoase şi sigure ale omenirii. Art. 9. Realizarea de programe de cercetare postdoctorală în domeniile prioritare cu înalt grad de transfer în sectorul public şi privat. C. Misiunea Şcolii Postdoctorale Art. 10. Misiunea Scolii Postdoctorale este de a dezvolta programe ştiinţifice de cercetare postdoctorală şi de a asigura managementul acestor programe în acord cu strategia de cercetare ştiinţifică a USAMV Cluj-Napoca. Art. 11. Pentru realizarea misiunii asumate, Şcoala Postdoctorală va iniţia şi desfăşura activităţi specifice: -

Monitorizarea resursei umane, a laboratoarelor, a tematicilor şi relaţiilor externe implicate în cercetarea postdoctorală;

-

Atragerea de fonduri necesare finanţării cercetării ştiinţifică postdoctorale.

-

Managementul proiectelor dedicate sprijinirii studiilor postdoctorale.

-

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat cercetătorilor la studii de postdoctorat.

-

Organizarea şi susţinerea activităţilor menite a asigura perfecţionarea cercetătorilor printr-un program de formare avansata. 35


-

Realizarea unei baze de date privind programele post-doctorale.

-

Asigurarea vizibilităţii şi promovării programelor de cercetare ştiinţifică postdoctorale în mediul ştiinţific la nivel naţional si internaţional

-

Orientarea cercetărilor în direcţia tematicilor prioritare europene şi lărgirea colaborării cu universităţi şi centre de cercetare din Uniunea Europeana;

D. Organizarea studiilor postdoctorale. Art. 12. Studiile postdoctorale sunt organizate de universitate, facultăţi, departamente şi catedre în colaborare cu alte instituţii din ţară şi străinătate. Art. 13. Finanţarea studiilor postdoctorale se realizează cu fonduri europene, naţionale, regionale, locale sau fonduri proprii ale USAMV Cluj-Napoca, prin programe de dezvoltare a resursei umane şi/sau prin programe de cercetare în cadrul unor tematici specifice. Art. 14. Conducerea programelor de studii postdoctorale este asigurată de echipa de management al proiectului de finanţare sau structura organizatorică din universitate care asigura finanţarea programului, împreună cu tutorii implicaţi în program. Art. 15. Grupul ţinta al programelor de studii postdoctorale este format din tineri cercetători care au obţinut titlul de doctor în domeniile fundamentale specifice USAMV Cluj-Napoca, cu vârsta maxima de 40 de ani în momentul înscrierii la concursul de admitere. Art. 16. Admiterea cercetătorilor în cadrul programelor de studii postdoctorale se realizează prin concurs, pe baza performantelor în cercetare şi proiectului de cercetare elaborat de fiecare candidat. Art. 17. Tutorele de studii postdoctorale are calitatea de conducător de doctorat în domeniile de cercetare specifice universităţii şi îndeplineşte funcţia de expert pe termen lung în cadrul fiecărei arii tematice. Art. 18. Ariile tematice de cercetare sunt cele stabilite prin cererile de ofertă ale organismelor naţionale şi internaţionale care finanţează programele de studii postdoctorale sau cele stabilite de universitate şi structurile organizatorice proprii. Art. 19. Selectarea ariilor şi temelor de cercetare postdoctorală în cadrul domeniilor de cercetare se face pe baza strategiei de cercetare a universităţii şi pe baza evaluării performantelor centrelor şi echipelor de cercetare. Art. 20. Desfăşurarea studiilor postdoctorale se realizează pe baza unui contract individual în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile partenerilor, respectiv USAMV Cluj-Napoca, cercetătorul postdoctorand, tutorele şi instituţiile partenere în program, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi cu obiectivele specifice fiecărui program de studii postdoctorale.

36


ANEXA III RC 41 REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR Propuneri de modificare Art. 3.3. Senatul USAMV Cluj-Napoca stabileşte un minimum de 50% prezente din numărul total de cursuri şi un minimum de 80% prezente din numărul total de lucrări practice/seminarii de la o disciplina, ca o condiţie a prezentării la formele de verificare prevăzute în specificaţia de curs. Art. 3.4. Nerealizarea acestor condiţii minimale de prezenta 1a activităţile didactice ale fiecărei discipline de studiu este considerată ca fiind suficienta pentru excluderea studentului de la formele de verificare. Se acceptă absentarea la maximum 20% din aceste activităţi cu condiţia recuperării integrale a lor, cu taxa, înainte de forma de verificare prevăzuta la disciplina de studiu respectiva. Art. 3.5. Studentul care la o disciplină a absentat nemotivat peste 20% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ, pierde dreptu1 de a se prezenta la examen în sesiunea în care acesta este programat şi nu mai poate recupera absentele, pentru sesiunea respectiva, cu excepţia cazurilor motivate. Prezentarea la examen intr-o sesiune ulterioara se admite după recuperarea contra cost a activităţilor didactice. Propunere de modificare Art. 3.3. Condiţia prezentării la formele de verificare prevăzute în specificaţia de curs a unei discipline este ca studentul să cumuleze un minimum de 50% prezenţe din numărul total de cursuri si un minimum de 80% prezenţe din numărul total de lucrări practice/seminarii. Art. 3.4. Nerealizarea acestor condiţii minimale de prezenţă la activităţile didactice ale fiecărei discipline de studiu este considerată ca fiind suficientă pentru excluderea studentului de la formele de verificare. Se acceptă absentarea nemotivată la maximum 20% din aceste activităţi cu condiţia recuperării integrale a lor, cu taxă, înainte de forma de verificare prevăzută la disciplina de studiu respectivă. Art. 3.5. Studentul care la o disciplină a absentat nemotivat peste 20% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ (lucrări practice, seminarii), pierde dreptul de a se prezenta la examen în sesiunea în care acesta este programat. Studentul care a absentat nemotivat peste 20% dar nu mai mult de 40% dintre lucrările practice sau seminariile prevăzute se poate prezenta la examen într-o sesiune ulterioară după recuperarea contra cost a activităţilor didactice. Programul de recuperare a absenţelor va fi stabilit de titularul disciplinei. Studentul care a acumulat peste 40% absenţe la activităţile practice/seminarii şi/sau peste 50% absenţe la curs nu se poate prezenta la formele de examinare si va reface contra cost disciplina respectivă în anul universitar următor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 5.8. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de toamnă din anul universitar în care examenele au fost promovate. Examinarea pentru mărirea notei va respecta principiul "un examen promovat este definitiv promovat". Propunere de modificare Art. 5.8. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de toamnă din anul universitar în care examenele au fost promovate. Fiecare student se poate prezenta la maximum două examene de mărire a notei într-un an universitar cu condiţia ca studentul să fie integralist. Examinarea pentru mărirea notei va respecta principiul "un examen promovat este definitiv promovat".

37


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 5.10.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi structura anului universitar 2010/2011(anexă I)

2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi acordarea din regia cercetării, a unui bonus în valoare de

1.000 lei (consumabile, deplasări interne şi externe, taxe simpozion, taxe publicare) pentru cei care depun proiecte în cadrul programului FP 7. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi creditarea doctoranzilor cu frecvenţă din anii II şi III,

beneficiari ai proiectelor POSDRU 6/1.5/S/20 şi POSDRU 88/1.5/S/49598 cu suma de 500 lei net/lună, începând cu data de 1 octombrie 2010. Suma creditată de la 1 octombrie 2010, precum şi sumele creditate până la această dată se vor recupera din valoarea tranşelor neîncasate încă.

R E C T O R, Prof. Dr. Doru Pamfil

38


ANEXA I Structura anului universitar 2010/2011 Semestrul I 04.10.2010 – 23.12.2010 – activitate didactică 24.12.2010 – 09.01.2011 – vacanţă 10.01.2011 – 21.01.2011 – activitate didactică 22.01.2011 – 13.02.2011 – sesiune de examene 14.02.2011 – 20.02.2011 – vacanţă

- 12 săptămâni - 2 săptămâni - 2 săptămâni - 3 săptămâni - 1 săptămână

Semestrul II 21.02.2011 – 22.04.2011 – activitate didactică 23.04.2011 – 01.05.2011 – vacanţă de Paşti 02.05.2011 – 05.06.2011 – activitate didactică 06.06.2011 – 03.07.2011 – sesiune de examene 04.07.2011 – 31.07.2011 – activitate practică 01.08.2011 – 02.10.2011 – vacanţă 01.09.2011 – 14.09.2011 – sesiune de restanţe 15.09.2011 – 21.09.2011 – reexaminări

-

RECTOR, Prof.dr. Doru Pamfil

39

9 săptămâni 1 săptămână 5 săptămâni 4 săptămâni 4 săptămâni 9 săptămâni 2 săptămâni 1 săptămână


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 12.10.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi listele prezentate de facultăţi şi de DECIDFR cu

studenţii exmatriculaţi începând cu anul universitar 2010/2011. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca plata drepturilor salariale pe cele 2 proiecte POSCEE

în derulare, să se facă la paritatea leu/Euro a BNR din ziua încheierii contractelor de muncă cu membrii proiectelor.

R E C T O R, Prof. Dr. Doru Pamfil

40


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 16.11.2010

1.

Asumarea responsabilităţii în întregime de către Rector pentru achitarea în data de 15

decembrie 2010 a sumelor cuvenite la plata cu ora pe lunile octombrie şi noiembrie 2010. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca profesorii şi conferenţiarii să poată desfăşura peste

norma legală la plata cu ora încă maxim 15 ore în plus (echivalentul unei norme didactice), în cazuri excepţionale şi numai cu aprobarea conducerii facultăţii. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi acordarea de burse de studiu în valoare de 500 lei/lună

din resursele extrabugetare ale USAMV Cluj pentru cei 51 de doctoranzi din anul I. Bursa lunară se acordă pentru o perioadă de 3 ani în baza unui act adiţional anexă la contractul de studii. 4.

Se aprobă cu unanimitate de voturi următoarele hotărâri luate pentru buna desfăşurare a

activităţii din cadrul Staţiunii Didactice Experimentale Cojocna (SDEC) : a. masa servită studenţilor în perioada de practică la SDEC va fi suportată din veniturile proprii ale SDEC (minim 20 lei-zi); b. angajarea unui administrator pentru gestionarea bunurilor mobile şi imobile din cadrul SDEC, cu data de 1.01.2011 ; c. angajarea unei îngrijitoare pentru curăţenie în cadrul SDEC cu data de 1.03.2011.

R E C T O R, Prof. Dr. Doru Pamfil

41


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 7.12.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi înfiinţarea comisiei de audit intern pentru proiectele de

cercetare finanţate în cadrul Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 ( PN 2 ), compusă din: ec. Norica Perijoc, ec. Curuţiu Corina şi ec. Kirr Cleopatra. 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi sancţionarea d-lui Gal Gheorghe cu 10% din salariul de

încadrare pe o perioadă de 3 luni (decembrie 2010, ianuarie şi februarie 2011).

R E C T O R, Prof. Dr. Doru Pamfil

42


Şedinţa Consiliului de Administraţie din 13.12.2010

1.

Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile facultăţilor pentru gradaţiile de merit pe anul

2010 şi se trimit spre validare Senatului (anexa I). 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea contractelor de muncă pentru persoanele angajate cu funcţia de bază sau cumul de funcţii pe proiectele de cercetare PN II cu finalizare în luna decembrie 2010, pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2011, pentru a putea beneficia de drepturile salariale din anul 2010 la încasarea tranşei finale în 2011. 3.

Se aprobă cu unanimitate de voturi creditarea în continuare, cu maxim 2000 lei/lună brut,

pentru persoanele angajate cu funcţia de bază pe proiectele de cercetare finanţate prin PN II (Parteneriate, IDEI, TD si TE), care urmează să se deruleze şi în anul 2011, urmând ca în situaţia în care drepturile salariale prevăzute in devizele din 2011 vor fi mai mari, diferenţa să se achite la încasarea tranşelor în anul 2011. In acest sens directorii de proiect vor depune cereri de creditare până la data de 15 decembrie a.c. prin care se vor angaja că din avansul ce va fi încasat în anul 2011 se vor acoperi cu prioritate costurile salariale creditate de către universitate.

R E C T O R, Prof. Dr. Doru Pamfil

43


ANEXA I

Gradaţii de merit pentru anul 2010 FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 1. Prof. dr. Rotar Ioan 2. Prof. dr. Duda Marcel 3. Prof. dr. Cernea Solovastru 4. Prof. dr. Tămaş Elena 5. Prof. dr. Păcurar Ioan FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 1. Prof. dr. Mitre Viorel 2. Prof. dr. Ropan Gavrilă 3. Prof. dr. Apahidean Silviu 4. Prof. dr. Stan Rodica 5. Prof. dr. Maniuţiu Dănuţ 6. Prof. dr. Oroian Elvira 7. Prof. dr. Dîrja Marcel 8. Prof. dr. Ortelecan Mircea 9. Prof. dr. Criveanu Horea 10. Prof. dr. Ciotlauş Ana 11. Conf. dr. Lazăr Vasile 12. Conf. dr. Pop Nicolae FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII 1 Prof. dr. Liviu Mărghitaş 2. Prof. dr. Vioara Mireşan 3. Prof. dr. Vasile Miclea FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 1. Prof. dr. Aurel Damian 2. Prof. dr. Constantin Bele 3. Prof. dr. Marian Mihaiu 4. Prof. dr. Cornel Cătoi 5. Prof. dr. Ioan Marcuş 6. Prof. dr. Ionel Papuc 7. Prof. dr. Liviu Oană 8. Prof. dr. Aurel Muste 9. Conf. dr. Adela Pintea 10.Conf. dr. Iancu Morar 11. Şef lucr. dr. Ioana Chirilean 12. Şef lucr. dr. Anca Chereji 13. Şef lucr. dr. Simona Ciupe

44


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI Şedinţa de Senat din data de 11.02.2010

1.

Se votează acordarea gradaţiilor de merit pe anul 2010 personalului didactic auxiliar, pe

baza propunerilor primite de la facultăţi, departamentul cercetare, şi de la direcţia general administrativă (anexa I). 2.

Se aprobă cu unanimitate de voturi acordarea procentelor cuprinse între 1 % şi 5 % din

salariul tarifar de încadrare, cadrelor didactice din cadrul USAMV Cluj Napoca conducători de doctorat, începând cu luna ianuarie 2010(anexa II). 3.

Se validează dosarele de doctorat susţinute în perioada octombrie 2009-februarie 2010 de la

Facultatea de Agricultură - 11 dosare, de la Facultatea de Horticultură - 3 dosare, de la Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii - 6 dosare, şi de la Facultatea de Medicină Veterinară - 7 dosare (anexa III). 4.

Se aprobă cu unanimitate de voturi taxele suplimentare pentru studenţii străini înmatriculaţi

la USAMV Cluj-Napoca, care se vor aplica începând cu anul 2010 : a. 30 Euro taxă procesare dosare ; b. 250 Euro taxă competenţă lingvistică (anexa IV) 5.

Se validează cu unanimitate de voturi studentul Muntean Florin, anul II montanologie ca

student senator din partea Învăţământului la Distanţă (DECIDFR). 6.

Se validează cu unanimitate de voturi doctorandul Tăbăran A. Flaviu, de la Facultatea de

Medicină Veterinară ca reprezentant al doctoranzilor în Senatul USAMV Cluj-Napoca. 7.

Se aprobă cu unanimitate de voturi 3 programe de licenţă – Agricultură, Horticultură şi

Zootehnie, pentru învăţământul la distanţă de la Viterbo, Italia, începând cu anul 2010.

45


8.

Se aprobă cu unanimitate de voturi înfiinţarea în cadrul USAMV Cluj - Napoca a biroului

pentru proiecte pe fonduri structurale.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

46


ANEXA I GRADAŢII DE MERIT PENTRU ANUL 2010 FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

1. BODIS ILONKA 2. SATMAR CLAUDIA SONIA 3. OPREA LIVIA 4. ROTAR MARIANA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 1. BORS AGNES 2. MIRCEAN IOAN 3. PAVEN IOAN FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII 1. CORUJAN CARMEN 2. BOBIS OTILIA 3. MAXIM ELISABETA FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 1. IVAN CAMELIA 2. NAP EMIL 3. BAGAMERI EDIT 4. BOCHIS DANIELA 5. NEDELEA MARINELA PERSONAL AUXILIAR DIDACTIC ADMINISTRATIV-TEHNIC 1. MORAR MARIOARA 2. POP DIANA 3. PORUTIU VIOREL 4. PASCA LIANA 47


5. LUNG DAN 6. FLOREA MARIANA 7. MOLDOVAN ANA 8. SOLOMONEAN LUDMILA 9. LAZAR TATIANA 10. MOLDOVAN SEMIDA CERCETARE 1. BIA CORNEL DORIN

48


ANEXA II

49


50


51


52


ANEXA III Teze de doctorat susţinute Facultatea de Agricultură 1. IUHAS T. DANIELA-CAMELIA (MARELE) 2. RĂDULESCU P. DRAGOŞ ADRIAN 3. ALBERT GH. IMRE 4. FESZT V. GYÖRGY 5. ISTRATE D. LILIANA ELENA 6. CAMPEAN A. SORIN VASILE 7. FLORIAN V. VASILE CONSTANTIN 8. PĂRĂU GH. TEODORA (FLORIAN) 9. NEAG T. CRISTINA MARIA (MOLDOVAN) 10. NYÁRÁDI ŞT. IMRE-ISTVÁN 11. LUPUŢ GH. IOAN NICOLAE Facultatea de Horticultură 1. POP E. IULIA FRANCESCA 2. SISEA V. CRISTIAN RADU 3. SARDAR SAID AMIN Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 1. POPLĂCEAN I. MARIA 2. TOFALVI E. MELINDA MARIA 3. PAŞCALĂU I. IOSIF 4. POPESCU D. OLIMPIA (MORAR) 5. DE ANGELIS PAOLO 6. OROIAN T.E. RAREŞ GELU 53


Facultatea de Medicină Veterinară 1. PAPASTERGIOU V. DIMITRIOS 2. MAGDAŞ AL. CRISTIAN ALEXANDRU 3. DÎRZU I. IOAN 4. MĂRCUŢ S. MARCELA GABRIELA 5. SOCACIU A. I. ANTONIA 6. UNGVARI M. ATTILA 7. CĂLINA C. DANIELA ELENA

54


ANEXA IV Taxe de şcolarizare în valuta pentru cetăţenii care studiază pe cont propriu în România, din state terţe UE

Domeniul de învăţământ Tehnic, agronomic, ştiinţe Medicină (L. română) Medicină (L. engleză)

Domeniul de învăţământ Tehnic, agronomic, ştiinţe Medicină (L. română) Medicină (L. engleză)

Licenţă (euro/lună) 300 350 450

Master (euro/lună) 300 400 500

Susţinerea examenului de licenţă (euro) 300 350 450

Doctorat (euro/lună) 350 400 600

Susţinerea examenului de disertaţie (euro) 300 350 450

55

Postuniversitar (euro/lună) 350 400 600

Susţinere teze de doctorat (euro) 600 700 800


Şedinţa de Senat din data de 1.04.2010

1.

Se aprobă Regulamentul de Admitere pentru anul universitar 2010/2011, cu completarea

pentru secţia în limba franceză de la Facultatea de Agricultură.(anexa I) 2.

Se aprobă Raportul Comisiei de Etică pe anul 2009. (anexa II)

3.

Se validează dosarele de doctorat susţinute în USAMV Cluj Napoca în perioada 11 februarie

2010 – 1 aprilie 2010.(anexa III) 4.

Se aprobă exmatricularea studenţilor de la taxă, şi anume, de la Facultatea de Agricultură 32

de studenţi, de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 5 studenţi, şi de la Facultatea de Medicină Veterinară 5 studenţi. 5.

Se aprobă taxa pentru vizitarea acvariului: 2 lei pentru elevi şi studenţi şi 3 lei pentru adulţi.

6.

Se aprobă taxa de 75 Euro/persoană/lună, pentru studenţii străini cazaţi în căminele

USAMV Cluj Napoca. 7.

Se aprobă taxele de şcolarizare în valută - licenţă şi master - în limbile română , franceză şi

engleză pentru cetăţeni români, cetăţeni din UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţeni din state terţe UE,SEE,CE (anexa IV). 8.

Se aprobă modificările aduse la Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor, cap. VII

– mobilităţi internaţionale de studiu. 9.

Se aprobă propunerea Facultăţii de Horticultură pentru acordarea titlului de Doctor Honoris

Causa d-lui prof. Jules Janick de la Universitatea Purdue – SUA. 10.

Se aprobă propunerea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii pentru acordarea titlului de

Doctor Honoris Causa d-lui prof. Alexandru Bogdan, membru corespondent al Academiei Române.

56


11.

Se aprobă programul special pentru Sărbătorile de Paşte - vineri 2 aprilie este zi liberă

pentru femei, iar marţi 6 aprilie este zi liberă pentru toţi angajaţii, cu recuperare.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

57


ANEXA I Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011

1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. La USAMV Cluj-Napoca, admiterea pentru anul universitar 2010 - 2011 se organizează în conformitate cu următoarele legi şi acte normative: - Legea învăţământului 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare; - Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic; - Legea 441/2001 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, - H.G.1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă; - Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, - H.G. 749/24.06.2009 privind structura instituţiilor de învăţământ superior şi programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate provizoriu; - HG 404/2006 privind organizarea si desfăşurarea studiilor universitare de masterat, - HG 567/2005 si Ord. 4491/2005 privind organizarea studiilor universitare de doctorat, - Ord. MEdC nr. 3235 din 10 februarie 2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă - Ord. MECI nr. 3331/04.03.2009 cu privire la criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru anul 2009/2010. 1.2. Învăţământul universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se organizează pe cicluri: - ciclul I - studii universitare de licenţă (la zi, la distanţă şi cu frecvenţă redusă); - ciclul II - studii universitare de masterat (la zi, la distanţă şi cu frecvenţă redusă); - ciclul III - studii universitare de doctorat (la zi şi fără frecvenţă). 1.3. Durata studiilor în cadrul învăţământului la distanţă, cu frecvenţă redusă şi fără frecvenţă (doctorat) este egală cu cea prevăzută la forma de învăţământ de zi. Durata studiilor la ciclul de licenţă este de 3-6 ani, la ciclul de master este de 1,5-2 ani iar la ciclul de doctorat este de 3-4 ani. 1.4. Admiterea se desfăşoară pe domenii de studii universitare, pentru toate cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (zi, ID, FR, FF). 1.5. Admiterea se desfăşoară separat pe locurile (a) finanţate de la bugetul de stat (licenţă, masterat şi doctorat - zi) şi pe (b) locurile cu taxă (licenţă, masterat, doctorat - zi, ID, FR, FF); 1.6. Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza autonomiei universitare de către Senatul USAMV Cluj-Napoca şi se aprobă de MECTS. 1.7. La concursul de admitere în învăţământul universitar, la toate ciclurile de studii universitare, se pot înscrie şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu se va efectua de către direcţia de specialitate din cadrul MECTS. 1.8. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de MECTS. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român. 1.9. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză sau franceză) cetăţenii români şi străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba de predare eliberat de către instituţii abilitate în ţara de 58


origine sau în România. Fac excepţie studenţii străini a căror limbă maternă este limba de predare a programului de studii. 1.10. Senatul USAMV Cluj-Napoca, aprobă comisia de admitere pe universitate (la propunerea Consiliului de Administraţie) şi comisiile de admitere pe facultăţi (la propunerea consiliilor facultăţilor) - Anexa 1. 2. FINANŢAREA STUDIILOR 2.1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea pentru mai multe domenii/specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, pe locuri finanţate de la bugetul de stat. 2.2. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare. 2.3. Candidaţii declaraţi admişi în universitate la mai multe specializări din cadrul aceluiaşi ciclu de studii pot urma concomitent maximum două specializări, din care una finanţată de la bugetul de stat şi una cu taxă. 2.4. Candidaţii admişi la mai multe universităţi trebuie să opteze pentru aceea la care doresc să fie subvenţionaţi de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de Comisia de Admitere de la facultatea la care a fost admis. 2.5. Candidaţii admişi la un ciclu de studii universitare în cadrul USAMV Cluj-Napoca care au mai urmat cursuri pe locuri finanţate de la bugetul de stat la nivelul aceluiaşi ciclu de studii universitare, şi care (a) nu au finalizat studiile la ciclul respectiv, ca urmare a retragerii sau exmatriculării, sau (b) au finalizat ciclul de studii dar nu au beneficiat de finanţare de la buget pe toată perioada parcurgerii ciclu respectiv, pot să urmeze o specializare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare în regim de finanţare de la bugetul de stat, pe baza clasamentului la admitere, dar numai pe durata normală de studiu, adică, din durata de studiu a noii specializări se scad anii de studiu finanţaţi de la buget la specializarea anterioară. 2.6. Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă sau master se păstrează modul de finanţare a studiilor fiecărui student (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de admitere. La începutul fiecărui an universitar ulterior, decanatele facultăţilor refac ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei ponderate obţinute în anul anterior. Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, realocate anual studenţilor cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională. 2.7. În privinţa organizării formaţiunilor de studiu şi a tuturor activităţilor didactice, nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi admişi (bugetaţi sau cu taxă). 2.8. Absolvenţii învăţământului superior particular au dreptul să urmeze o a doua specializare în instituţiile de învăţământ superior de stat pe locurile finanţate de la buget sau cu taxă, în urma reuşitei la concursul de admitere.

3. ADMITEREA LA CICLUL DE LICENŢĂ 3.1. Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2010-2011 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie iar a doua în luna septembrie.

59


Sesiunea de admitere 12-30 iulie 2010: Activitate

Perioada

Program orar 00

8 - 1600

Înscrierea candidaţilor

12-23 iulie 2010

Afişarea rezultatelor preliminare

23 iulie 2010

1700

Depunerea eventualelor contestaţii

23 iulie 2010

1700 - 2000

24 iulie 2010

800 - 1300

Afişarea rezultatelor finale

26 iulie 2010

800

Încheierea Contractelor de studiu

26–29 iulie 2010

800 - 1600

30 iulie 2010

800 - 1200

30 iulie 2010

1400

Afişarea situaţiei contractării

Sesiunea de admitere 13-24 septembrie 2010: Activitate

Perioada

Program orar 800 - 1600

Înscrierea candidaţilor

13-17 septembrie 2010

Afişarea rezultatelor preliminare

17 septembrie 2010

1700

Depunerea eventualelor contestaţii

17 septembrie 2010

1700 - 2000

18 septembrie 2010

800 - 1300

Afişarea rezultatelor finale

20 septembrie 2010

800

Încheierea Contractelor de studiu

20–23 septembrie 2010

800 - 1600

24 septembrie 2010

800 - 1200

24 septembrie 2010

1400

Afişarea situaţiei contractării

3.2. Pentru înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca candidaţii trebuie să se prezinte la ghişeele special amenajate pentru admiterea la fiecare facultate a Universităţii. 3.3. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut premiile I, II, şi III la olimpiadele şcolare şi la concursuri şcolare naţionale sau pe grupe de ţări recunoscute de MECTS, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu (2008/2009, 2009-2010), se pot înscrie în învăţământul universitar în anul 2010/2011 fără susţinerea admiterii, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. 3.4. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiuni sau premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MECTS, beneficiază de dreptul de-a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locurile finanţate de la buget, la cursurile a două specializări. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 3.5. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale şi internaţionale, aprobată de MECTS. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise conducerii Universităţii care va decide asupra solicitărilor.

60


3.6. Înmatricularea olimpicilor ce îndeplinesc aceste condiţii se va face în limitele cifrei de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2010/2011, fără taxă de studii la forma de învăţământ de zi. 3.7. Olimpicii distinşi la discipline care nu se regăsesc în specializările universităţii pot fi înscrişi, la cerere, peste numărul de locuri aprobat la forma de învăţământ cu taxă de studii, de zi sau Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă. 3.8. DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente: o Fişa de înscriere care va fi pusă la dispoziţia candidaţilor de către comisia de admitere a fiecărei facultăţi; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o singură specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în ordinea preferinţelor. Dacă candidatul a fost sau este student la alte facultăţi (cu sau fără taxă) va specifica acest lucru în fişa de înscriere. o Carte de identitate – original şi copie o Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2010 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media anilor de liceu şi de la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original până la data specificată de către Comisia de Admitere. o Certificat de naştere, în copie legalizată; o Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează. o Candidaţii cu afecţiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisia medicală judeţeană de orientare şcolară şi profesională din centrul universitar Cluj-Napoca (nu din judeţul de domiciliu). În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare; o trei fotografii tip buletin de identitate; o Candidaţii care au absolvit o altă specializare de licenţă vor prezenta (a) diplomă de licenţă sau absolvire, în original, sau copie legalizată şi (b) adeverinţă din care să rezulte forma de finanţare (buget sau taxă), pe fiecare an de studiu; o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare a studiilor (buget sau taxă) la ciclul de licenţă la o altă universitate; o dosar plic o chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii, a sumei prevăzută la înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii. o acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor - în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii - în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic). 3.9. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. 3.10. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru 61


celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele original. 3.10. Admiterea candidaţilor la admiterea la ciclul de licenţă, pentru toate domeniile şi specializările, se face pe baza principiului general „opţiunea bate media” iar ierarhizarea se face pe baza mediei generale (MG) care se stabileşte astfel:

Mg =

(M AL × 4) + M Bac 5

unde: MAL - este media anilor de liceu MBac - este media examenului de bacalaureat

3.11. Toate mediile se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. La admiterea pe locurile bugetate, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocupare ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii de departajare:

1. 2. 3.

media anilor de liceu; media de la bacalaureat; media de la biologie, clasa XII sau media de la economie politică (pentru Inginerie economică în agricultură) 3.12. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere. 3.13. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe site-ul www.usamvcluj.ro/admitere. 3.14. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi reuşiţi pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (învăţământ de zi, învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă), aceştia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de înscriere la Facultate şi Diploma de bacalaureat în original. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu conducerea USAMV. 3.15. Candidaţii declaraţi reuşiţi, care nu depun cererea de înscriere şi nu semnează Contractul de studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs. 3.16. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare în prima săptămână după afişarea rezultatelor. 3.17. Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat contractul de studii, în cazul retragerii sau glisării nu vor beneficia de restituirea taxei. 3.18. Locurile vacantate după glisare vor fi scoase la concurs în sesiunea 13-24 septembrie 2010. 3.19. Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la forma de învăţământ la zi, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza unei cereri, pentru Învăţământ la Distanţă sau Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ambele cu taxă). 62


3.20. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ de zi, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 5.10.2010. 3.21. Oferta USAMV Cluj-Napoca de programe de studii la ciclul de licenţă :

A. Ciclul de licenţă – forma de învăţământ la zi Facultatea

Domeniul

Specializări Programe de studiu acreditate sau autorizate de ARACIS (A/AP)

Agricultură Agricultură - Lb. franceză‫٭‬ Montanologie Ştiinţele solului Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară‫٭‬ Biologie Biologie Agricultură Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria Controlul şi expertiza Produselor produselor alimentare Alimentare Ingineria produselor alimentare‫٭‬ Ingineria şi protecţia mediului în Ingineria Mediului agricultură TOTAL Agricultura Horticultură Horticultură Peisagistică Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în Inginerie şi alimentaţie publică şi Management Horticultură agroturism Inginerie si management în industria turismului‫٭‬ Silvicultură Silvicultură Inginerie Măsurători terestre şi cadastru Geodezică Total Horticultura Zootehnie Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Zootehnie şi Biotehnologii agricole Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară TOTAL Zootehnie si Biotehnologii Biotehnologii în medicina Biotehnologii veterinară Medicină Medicină veterinară Veterinară Medicină Medicină veterinară (limba Veterinară engleză) Inginerie Controlul si securitatea Chimica produselor alimentare‫٭‬ TOTAL Medicina Veterinara TOTAL USAMV Agronomie

‫ ٭‬în curs de autorizare, propuse spre funcţionare din anul universitar 2010-2011.

63

Durata (ani)

Număr de locuri

Taxă de înscriere LEI

Buget

Taxă

90 90 90 90

A A‫٭‬ A AP

4

75

4 4

30 30

15 25 15 15

AP‫٭‬

4

30

15

90

A

3

25

30

90

A

4

30

50

90

A

4

40

60

90

AP‫٭‬

4

40

90

A

4

35

50

90

A AP

4 4

295 66 46

315 50 75

90 90

A

4

25

50

90

4

38

80

90

25‫٭‬

50

90

AP AP‫٭‬ A

4

47

75

90

AP

4

54

100

90

A A A

4 4 4

276+25‫ ٭‬430+50‫٭‬ 80 50 30 20 30 30

90 90 90

AP

4

30

30

90

170

130

AP

4

20

25

90

A

6

155

150

120

AP

6

-

20

120

40

50

90

215 981

245 1170

AP‫٭‬

4


B. Ciclul de licenţă – Învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR) Facultatea

Domeniul Agronomie

Agricultură

Biologie Ingineria Produselor Alimentare

Specializări Programe de studiu acreditate sau autorizate de ARACIS (A/AP)

Nr. locuri

Taxă de înscriere LEI

Taxă

Agricultură

A

4

50

90

Montanologie

AP

4

50

90

Biologie FR

A

3

40

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Horticultură

Horticultură Inginerie şi Management

Ingineria si protecţia mediului în agricultura Horticultură Inginerie economică în agricultură FR

Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie

Zootehnie

Ingineria mediului

Durata (ani)

90 90

A

4

60

AP

4

60

90

A

4

50

90

A

4

50

90

A

4

50

90

4. ADMITEREA LA CICLUL DE MASTER 4.1. Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2010-2011 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie iar a doua în luna septembrie. Sesiunea de admitere 12-30 iulie 2010: Activitate

Perioada

Program orar

Înscrierea candidaţilor

12-22 iulie 2010

8 - 1600

Interviu / test grila

23 iulie 2010

800 - 1300

Afişarea rezultatelor

23 iulie 2010

1500

Depunerea eventualelor contestaţii

23 iulie 2010

1500- 1800

Afişarea rezultatelor finale

26 iulie 2010

800

Încheierea Contractelor de studiu

26–29 iulie 2010

800 - 1600

30 iulie 2010

800 - 1200

30 iulie 2010

1400

Afişarea situaţiei contractării

64

00


Sesiunea de admitere 13-24 septembrie 2010: Activitate

Perioada

Program orar

Înscrierea candidaţilor

13-16 septembrie 2010

8 - 1600

Interviu / test grila

17 septembrie 2010

800 - 1300

Afişarea rezultatelor

17 septembrie 2010

1500

Depunerea eventualelor contestaţii

17 septembrie 2010

1500- 1800

Afişarea rezultatelor finale

20 septembrie 2010

800

Încheierea Contractelor de studiu

20–23 septembrie 2010

800 - 1600

24 septembrie 2010

800 - 1200

24 septembrie 2010

1400

Afişarea situaţiei contractării

00

4.2. DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente: • • • • • • • • •

fişa de înscriere; diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original sau copii legalizate; foaie matricola/supliment la diploma; certificat de naştere, în copie legalizată; trei fotografii tip buletin de identitate. certificat de competenta lingvistica pentru studiile master în limba engleză; acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor - în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii - în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic). Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master vor prezenta (a) diplomă de master, în original, sau copie legalizată şi (b) adeverinţă din care să rezulte forma de finanţare (buget sau taxă), pe fiecare an de studiu; adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare a studiilor (buget sau taxă) la ciclul de master la o altă universitate;

4.3. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. 4.4. Admiterea candidaţilor la admiterea la ciclul de master, pentru toate domeniile şi specializările, se face pe baza principiului general „opţiunea bate media” iar ierarhizarea se face pe baza mediei generale (MG) care se stabileşte astfel:

Mg =

M AF + M LIC + M TG 3

unde: MAF - este media anilor din timpul studiilor de licenţă; MLIC - este media examenului de licenţă (diplomă); MTG – este media testului grilă; 65


4.5. Interviul se susţine în limba de desfăşurare a masterului. 4.6. Toate mediile se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci). 4.7. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere. 4.8. La admiterea pe locurile bugetate, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocupare ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii de departajare:

1. media anilor din timpul licenţei; 2. media examenului de licenţă; 4.9. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere. 4.10. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare. 4.11. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi reuşiţi pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (învăţământ de zi, învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă), aceştia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de înscriere la Facultate şi Diploma de bacalaureat în original. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu conducerea USAMV. 4.12. Candidaţii declaraţi reuşiţi, care nu depun cererea de înscriere şi nu semnează Contractul de studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs. 4.13. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare în prima săptămână după afişarea rezultatelor. 4.14. Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat contractul de studii, în cazul retragerii sau glisării nu vor beneficia de restituirea taxei. 4.15. Locurile vacantate după glisare vor fi scoase la concurs în sesiunea 13-24 septembrie 2010. 4.16. Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la forma de învăţământ la zi, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza unei cereri, pentru Învăţământ la Distanţă sau Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ambele cu taxă). 4.17. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ de zi, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 5.10.2010. 4.18. Oferta USAMV Cluj-Napoca de programe de studii la ciclul de master :

66


A. Ciclul master – învăţământ la zi Facultatea

Programe de studiu acreditate sau autorizate ARACIS

Domeniul

Durata ani

(A-AP) Agricultură organică Managementul resurselor naturale şi agroturistice din zona montană Dezvoltare rurală Protecţia plantelor Biologia agroecosistemelor Protecţia sistemelor naturale si antropice Managementul calităţii alimentelor Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

Agronomie

Agricultură

Biologie Ingineria Mediului Ingineria Produselor Alimentare

A

Horticultură Horticultură

Inginerie Management

şi

15

15

90

2

15

15

90

A A A

2 2 2

15 15 15

15 15 15

90 90 90

A

2

15

25

90

A

2

15

25

90

A

2

15

25

90

2

15

25

90

135

175

1,5

18

10

90

1,5

15

10

90

A

1,5

18

20

90

A

2

17

10

90

A

2

18

10

90

A

2

17

10

90

A A

1,5/2‫٭‬ 1,5

18 18 139

10 10 90

90

1,5

40

40

90

2

30

30

90

A

2

30 100

30 100

90

PU

1,5

13

10

PU

1,5

10

10

PU

1,5

11

10

PU

1,5

13

10

PU

1,5

10

PU

1,5

10

PU

1,5

10

PU

1,5

11

10

PU

1,5

58 532

10 90 455

A

A

A A

TOTAL Horticultura Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie

Biotehnologii TOTAL Zootehnie si Biotehnologii

Medicină Veterinară

Managementul creşterii animalelor şi acvacultură Managementul calităţii produselor de origine animaliera Biotehnologii aplicate

Clinică şi radiologie medical veterinară Patologie animală şi sănătate publică Controlul şi expertiza produselor de origine animală Biotehnologii în reproducţia animală Medicină Stomatologie medicală Veterinară veterinară Nutriţie animală şi patologie nutriţională Epidemiologie veterinară aplicată Diagnostic morfopatologic şi de laborator Farmacie veterinară TOTAL Medicina Veterinara TOTAL USAMV

PU – master postuniversitar.

67

Buget Taxă

Taxă de înscriere LEI

2

TOTAL Agricultura Managementul producţiei horticole în climat controlat Ştiinţe horticole Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Biodiversitate şi bioconservare Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Agribusiness română /engleza‫٭‬ Economie agroalimentară

Număr locuri

A A

120 120 120 120 120 120 120 120 120


B. Ciclul master – ID şi FR Facultatea

Domeniul Agronomie

Agricultură

Ingineria Produselor Alimentare

Horticultura

Horticultura

Medicină Veterinară

Medicină Veterinară

Programe de studiu acreditate (A) sau autorizate (AP) de ARACIS Protecţia plantelor (FR) Managementul calităţii alimentelor (ID) Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare (ID) Managementul producţiei horticole în climat controlat (FR) Biotehnologii în reproducţie animală (FR) Stomatologie medical veterinară (FR)

Nr. ani

Nr. locuri taxa

Taxă înscriere LEI

1,5

15

90

2

15

90

2

30

90

1,5

15

90

1,5 1,5

10

120

10

120

5. ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII DOCTORALE 5.1. Înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul de doctorat se vor desfăşura într-o singură sesiune, în perioada 13-24 septembrie 2010: Activitate

Perioada

Program orar

Înscrierea candidaţilor

13-17 septembrie 2010

1000 - 1500

Examen de competenţă lingvistică

20 septembrie 2010

900 - 1200

Examen de specialitate (interviu)

20-22 septembrie 2010

900 -1500

Afişarea rezultatelor

23 septembrie 2010

1000- 1800

Depunerea eventualelor contestaţii

23 septembrie 2010

1000- 1800

Afişarea rezultatelor finale

24 septembrie 2010

1400

Încheierea Contractelor de studiu

27-30 septembrie 2010

800 - 1600

5.2. DOSARUL DE CONCURS de admitere la doctorat va conţine următoarele documente: • •

Fişa de înscriere; copii legalizate după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna. • copii după foaia matricola/supliment la diploma de la licenţa şi master; • certificat de naştere, în copie legalizată; • copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele); • curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate; • certificat de competenţă lingvistică; • chitanţa de achitare a taxei de înscriere. • dosar plic 5.3. Pentru studiile doctorale criteriile de admitere sunt următoarele: – 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă; – 1/2 nota obţinută la un interviu privind design-ul unui proiect de cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniu; – competenţă lingvistică – atestat; 68


5.4. Media de absolvire (MA) a studiilor de licenţă se calculează astfel:

MA = MAL/2 + MEL/2 unde, MAL = media anilor de licenţă MEL = media examenului de licenţă

6. TAXE DE ADMITERE ŞI STUDII 6.1. Taxele de admitere sunt prezentate în tabelele cu oferta de programe de studii, din prezentul regulament. Taxele de studii se regăsesc în regulamentul specific pe site-ul universităţii. 6.2. Pentru studiile de licenţă şi master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat), copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Casa copilului, copiii personalului didactic şi auxiliar din USAMV Cluj-Napoca, o singura dată, la specializarea unde depun actele în original. 6.3. Taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% pentru angajaţii USAMV. 6.4. Studenţii admişi la învăţământul cu taxă la studii de licenţă sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ţară, precum şi cei orfani (cu vârsta maximă de 26 ani) vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%. 6.5. în cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% . 6.6. Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea nu poate depăşi 20%. 7. CONTESTAŢII 7.1. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului se depun numai la comisiile de admitere ale facultăţilor. Instituţiile de învăţământ superior sunt singurele în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. 7.2. Termenele de depunere a contestaţiilor şi perioadele de rezolvare a lor sunt prevăzute în calendarul admiterii pentru fiecare ciclu. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, de către comisia de admitere. 7.3. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. 8. DISPOZIŢII FINALE 8.1. După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi nu se mai fac modificări.

69


8.2. Universitatea nu are nici o obligaţie faţă de candidaţii admişi referitor la cazare, masă, repartizări la finalizarea studiilor, etc. Cazarea se realizează conform regulamentelor proprii, în limita locurilor disponibile. Bursele de studiu şi ajutoarele materiale se atribuie potrivit prevederilor legale, în limita fondurilor alocate. 8.3. Prezentul regulament poate suferi modificări, în funcţie de eventualele reglementări ulterioare impuse de Senatul Universităţii sau emise de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 8.4. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în şedinţa din ......................................

RECTOR Prof. Dr. Doru Pamfil

70


ANEXA II UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ. CLUJ-NAPOCA COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITĂ

RAPORT cu privire la activitatea desfăşurată de Comisia de etică universitară, în anul calendaristic 2009

In cel de-al patrulea an de activitate (ianuarie-decembrie 2009)Comisia de etică universitară a îndeplinit următoarele: 1.

în şedinţa Comisiei de etică a Senatului USAMV Cluj-Napoca din 9 iunie 2009, se ia în

discuţie sesizarea înregistrata cu nr.5149 din 28 mai 2009, prin care domnul prof. dr. Radu Sestraş decan al Facultăţii de Horticultură arată că studentul Radovici Marius, anul IV IMAPA şi-a modificat situaţia şcolară pe anii I-IV, situaţie care îi era necesară la Ambasada SUA. Preşedintele comisiei prezintă sesizarea amintită precum şi înscrisurile care au stat la baza acesteia. Se procedează la audierea studentului Radovici Marius care arată că: -

a săvârşit aceasta faptă doar pentru a primi viza pentru SUA;

-

regreta cele întâmplate, ii este jenă faţă de profesori, rude, cunoscuţi;

-

a falsificat un număr de 26 note prin modificarea acestora şi a adăugat încă patru note la cele existente prin scanare şi alte metode.

În urma audierii, a documentelor puse la dispoziţia comisiei, precum şi a discuţiilor purtate, comisia decide, în unanimitate: -

sancţionarea studentului Radovici Marius cu " mustrare scrisă cu avertisment"; conform art.41, lit. "b" din Regulamentul privind activitatea

profesională a

studenţilor; -

sesizarea organelor de cercetare penală pentru săvârşirea faptelor de fals şi uz de fals.

Decizia Comisiei de etică este comunicată în scris următorilor: -

D-lui Radovici Marius, student anul IV IMAPA, eu menţiunea ea se poate adresa Senatului USAMV Cluj-Napoca, cu recurs, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, în cazul în care este nemulţumit de măsurile luate; 71


-

D-lui prof. dr. Radu Sestraş, decanul Facultăţii de Horticultură, cu rugămintea de a duce la îndeplinire decizia comisiei, cu privire la sancţionarea studentului cu „mustrare scrisă cu avertisment";

-

D-lui prof. dr. Doru Pamfil, rectorul USAMV Cluj-Napoca, cu rugămintea de a aproba comunicarea dosarului la Politia Municipiului Cluj-Napoca pentru începerea urmăririi penale.

2.

În data de 3 august 2009 Comisia de etică a primit o cerere (cu nr.8917/3.08.2009), depusă

de câtre Ciobanu Iulia Mihaela, absolventă a Facultăţii de Horticultură, specializarea Peisagistică, promoţia 2009, cerere adresată în acelaşi timp şi conducerii Facultăţii de Horticultură a USAMV Cluj-Napoca, prin care se solicită recalcularea mediei cu care a fost admisa la masteratul ,,Ştiinţe Horticole" şi redistribuirea ei conform mediei reale, pe locul cuvenit. Cererea nu a mai fost pusă în discuţie Comisiei de etică întrucât a doua zi (4 august 2009) sa primit o noua cerere (nr.9124) prin care absolventa îşi retrage cererile adresate conducerii Facultăţii de Horticultură şi Comisiei de etică a Senatului USAMV Cluj-Napoca. 3.

Menţionam, cu satisfacţie, că în anul 2009 am avut practic de soluţionat o singură sesizare,

ceea ce scoate în evidenţă faptul că în universitatea noastră exista un climat de muncă sănătos, respectându-se principiile şi normele morale, prevăzute în Codul de etică al USAMV Cluj-Napoca. Întrucât am aflat (prin viu grai) că unii evaluatori ai diferitelor structuri profesionale din universitatea noastră au menţionat faptul ea în cadrul Comisiei de etică s-a desfăşurat o activitate destul de redusă, menţionăm faptul ca aceasta comisie nu se autosesizează ci, în conformitate cu statutul ei, analizează şi ia decizii numai în cazul sesizărilor/reclamaţiilor adresate în scris comisiei şi înregistrate.

Cluj-Napoca,

Preşedinte,

16 martie 2010

Prof.dr. Viorel Budiu

72


ANEXA III Teze de doctorat susţinute în perioada: 11.02.2010-1.04.2010 Facultatea de Agricultură

1. GRIGORAŞ I. MIRCEA ADRIAN 2. LUDU O. N. OVIDIU DUMITRU 3. TIMAR S. ADRIAN VASILE 4. SUCIU AL. MARIA-SANDA 5. MOCANU C. C. CORNELIU 6. OPREA I.D. VLAD 7. IUONAŞ T. LUCIAN 8. COTÂRLĂ GH. RAREŞ Teze de doctorat susţinute în perioada: 11.02.2010-1.04.2010 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

1. SUBA I. KÁLMÁN 2. PETERFI L. LAJOS 3. RECEANU G. O. CRISTINA MONICA 4. ODAGIU M. ANTONIA CRISTINA MARIA Teze de doctorat susţinute în perioada: 11.02.2010-1.04.2010 Facultatea de Medicina Veterinara

1. DUNCA V. IOAN 2. CONSTANTINESCU T.H. HERMAN 3. MĂRIEŞ V. FLAVIA MARIA (POP)

73


ANEXA IV

74


75


76


Şedinţa de Senat din data de 17.06.2010

1.

Se aprobă ca fondul de cămin de 120 lei/an să fie diminuat cu 25%, iar din anul universitar

2010/2011 va fi de 90 lei/an. 2.

Se aprobă diminuarea cu 25 % a taxei de 100 lei pentru eliberarea foii matricole, iar din anul

universitar 2010/2011 aceasta va fi de 75 lei. 3.

S-au validat locurile pentru admiterea pe anul universitar 2010/2011 la învăţământ de licenţă

zi şi ID, master zi şi ID, şi doctorat (anexă I). 4.

Se aprobă locurile la admitere pentru Centrul de Studii ID de la Viterbo Italia pe anul

universitar 2010/2011- 25 de locuri la licenţă, pentru fiecare din cele 3 specializări Agricultură, Horticultură şi Zootehnie. 5.

S-au validat dosarele cu tezele de doctorat susţinute în perioada 1.04. – 16.06.2010 de la

Facultatea de Agricultură şi Facultatea de Medicină Veterinară (anexă II). 6.

S-au aprobat 20 de dosare pentru doctorat în cotutelă cu Facultatea Agricolă universitară din

cadrul Universităţii Liege, Belgia pentru obţinerea de diplome duble (anexă III). 7.

S-au validat domeniile de competenţă propuse de către conducerile facultăţilor pentru

suplimente la diplomele tip Bologna. 8.

In baza aprobării primite de la MECTS Bucureşti pentru 3 posturi, se aprobă organizarea

concursului pentru ocuparea posturilor de: secretar la Facultatea de Agricultură, conducător auto şi bucătar la Cantina “Agronomia”. 9.

Se aprobă acordarea de către Senatul USAMV Cluj Napoca a titlului de Profesor Honoris

Causa excelenţei sale domnului Henri Paul ambasadorul Franţei la Bucureşti în cadrul ceremoniei din data de 25 iunie a.c. .

77


10.

Se aprobă plata a 50% din chiria totală, pentru spaţiul alocat în proporţie de 50%

universităţii noastre pentru învăţământul la distanţă la extensia Viterbo din Italia, pe anul universitar 2010/2011, conform contractului de închiriere semnat cu Uniunea Universităţilor Clujene şi convenţia dintre universităţile partenere.

RECTOR Prof.dr. Doru Pamfil

78


ANEXA I

ADMITERE 2010 Învăţământ de licenţă – zi Facultatea

Domeniul Agronomie

Agricultură

Biologie Ingineria Produselor Alimentare Ingineria Mediului Horticultură Silvicultură

Horticultură

Inginerie şi Management Inginerie Geodezică Zootehnie

Zootehnie şi Biotehnologii

Medicină Veterinară

Biotehnologii Medicină Veterinară Inginerie Chimică

4 4 4 4

Numărul de locuri Buget Taxă 50 20 25 25 15 30

Înscriere 90 90 90 90

Şcolarizare 2200 3000 euro 2200 2200

4

21

30

90

2200

3

25+2M

30

90

2200

4

25

50

90

2200

4

25

80

90

2200

4

20

50

90

2200

4

35

50

90

2200

4 4 4 4

66+1M 42+1M 43 20

50 58 57 55

90 90 90 90

2200 2200 2200 2200

4

20

70

90

2200

4

20

55

90

2200

Măsurători terestre şi cadastru

4

50

100

90

2200

Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Biotehnologii agricole Biotehnologii în industria alimentară Biotehnologii medical veterinare

4 4 4

70 26 25

70 20 20

90 90 90

2200 2200 2200

4

20

20

90

2200

4

-

90

2200

Medicină veterinară

6

90

120

2700

Medicină veterinară (l. engleză) Controlul şi securitatea produselor alimentare

6

145+2 M -

25

120

4500 euro

4

25

50

90

2200

798+6 M

1120

Durata (ani)

Specializările Agricultură Agricultură (l. franceză) Montanologie Ştiinţele solului Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară Biologie Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Horticultură Peisagistică Silvicultură Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management în industria turismului

TOTAL

Taxe (Lei)

M = locuri pentru cetăţeni din Republica Moldova cu liceu absolvit în România+2 locuri rromi

79


Învăţământ de licenţă – Învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR) Facultatea

Agricultură Agricultură (extensia Viterbo) Montanologie

4 4 4

Nr. de locuri Taxă 50 25 25

Tehnologia prelucrării produselor agricole

4

50

90

2200

Biologie

3

25

90

2200

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

4

50

90

2200

Horticultură

Horticultură Horticultură (extensia Viterbo)

4 4

50 25

90 90

2200 550 euro

Inginerie şi Management

Inginerie economică în agricultură

4

50

90

2200

Zootehnie

Zootehnie Zootehnie (extensia Viterbo)

4 4

50 25

90 90

2200 550 euro

Domeniul

Agronomie Agricultură

Horticultură Zootehnie şi Biotehnologii

Ingineria Produselor Alimentare Biologie Ingineria Mediului

Specializările

TOTAL

Durata (ani)

425

80

Taxe (Lei) Înscriere 90 90 90

Şcolarizare 2200 550 euro 2200


ADMITERE MASTER 2010 Învăţământ de master – zi Facultatea

Domeniul

Agronomie Biologie Agricultură Ingineria Produselor Alimentare Ingineria Mediului

Horticultură Horticultură

Inginerie şi Management Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie Biotehnologii

Medicină Veterinară

Medicină Veterinară

2

Buget 12

Taxă 20

Taxă de înscriere LEI Înscriere Şcolarizare 90 2200

2

12

20

90

2200

2 2 2 2

12 12 12 12

20 20 20 20

90 90 90 90

2200 2200 2200 2200

2

10

20

90

2200

2

10

20

90

2200

2

12

20

90

2200

1,5

18

10

90

2200

1,5

18

10

90

2200

1,5

18

20

90

2200

2

18

10

90

2200

2

18

10

90

2200

2

18

10

90

2200

2 1,5

18 18

10 10

90 90

2200 2200

2

20

20

90

2200

2

20

20

90

2200

2

20

20

90

2200

1,5

10

10

120

2700

1,5

9

10

1,5

9

10

1,5

9

10

1,5

-

-

1,5

10

10

1,5

-

10

120

2700

1,5

10

10

120

2700

1,5

10

10

120

2700

375

410

Durata (ani)

Specializările Agricultură organică Managementul resurselor naturale şi agroturistice din zona montană Dezvoltare rurală Protecţia plantelor Biologia agroecosistemelor Managementul calităţii alimentelor Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului Protecţia sistemelor naturale şi antropice Managementul producţiei horticole în climat controlat Ştiinţe horticole Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Biodiversitate şi bioconservare Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Agribusiness (l. engleză) Economie agroalimentară Managementul creşterii animalelor şi acvacultură Managementul calităţii produselor de origine animalieră Biotehnologii aplicate Clinică şi radiologie medical veterinară Patologie animală şi sănătate publică Controlul şi expertiza produselor de origine animală Biotehnologii în reproducţia animală Stomatologie medical veterinară Nutriţie şi patologie animală translaţională Epidemiologie veterinară aplicată Diagnostic morfopatologic şi de laborator Farmacie veterinară şi medicina preventivă a animalelor de companie

TOTAL

81

Nr. de locuri

120 120 120 120 120

2700 2700 2700 2700 2700


Învăţământ de master – Învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)

Facultatea

Agricultură

Domeniul Agronomie Ingineria Produselor Alimentare

Horticultură

Horticultură

Medicină Veterinară TOTAL

Medicină Veterinară

Specializările Protecţia plantelor (FR) Managementul calităţii alimentelor (ID) Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare (ID) Managementul producţiei horticole în climat controlat (FR) Biotehnologii în reproducţia animală (FR) Stomatologie medical veterinară (FR)

82

Durata (ani)

Taxă de înscriere LEI

Nr. de locuri

2 2

Taxă 20 20

Înscriere 90 90

Şcolarizare 2200 2200

2

20

90

2200

1,5

20

90

2200

1,5 1,5

10 10 100

120 120

2700 2700


DOCTORAT 2010

Nr. de locuri Buget 19 7 7 14 4 51

Domeniul

Agronomie Horticultură Zootehnie Medicină Veterinară Biotehnologii TOTAL

83

Taxă 43 20 7 70 6 164


ANEXA II Teze de doctorat susţinute în perioada: 1.04.2010-16.06.2010 Facultatea de Agricultură

1. MIHALE N. ELIZA MARIA (AGUD) 2. HAKIZIMANA G. CHARLES 3. PORAV T. TĂNASE(PORAV-HODADE) 4., DOMUŢA C. CRISTIAN GABRIEL 5. DEHELEAN O.L. MONICA LĂCRĂMIOARA (PACURAR) 6. MARGINEAN V. DELIA (ANDERCO) 7. TAUS I. RADU 8. ALBERT I. IMRE OTTO 9. TOMOŞ C. MARIN LIVIU

Teze de doctorat susţinute în perioada: 1.04.2010-15.06.2010 Facultatea de Medicină Veterinară

1. DENES A. ATTILA LEHEL 2. BOLFA P. POMPEI FLORIN 3. LAKATOS A. ŞT. ISTVÁN GYÖRGY

84


ANEXA III DOCTORAT BELGIQUE ROUMANIE 14 iunie 2010 Nr. crt. 1.

Nom et prénom du doctorand DALE LAURA

Coordonateur scientifique

Domaine

Titre du Project de recherche

PROF.DR. IOAN ROTAR

AGRONOMIE

PINTEA IANCU

PROF.DR. ROXANA VIDICAN

AGRONOMIE

3.

TUGUI OLIMPIA RAMONA

PROF.DR. SABINA FUNAR

AGRONOMIE

4.

STOIAN HOREA VLAD

PROF. DR. VIOREL FLORIAN

AGRONOMIE

5

MATEI FIRUŢA CRISTINA

PROF.DR. MIHAI GHEORGHE

AGRONOMIE

6.

PLEŞA DORIN

PROF.DR. MIHAI GHEORGHE

AGRONOMIE

Détermination de 1a qualité de fourrage par des méthodes d'essai destructif et non destructif Recherches sur l'influence des boues de la station de nettoyage du l'eau de Cluj-Napoca TETRAROM sur 1a culture de luzerne Les attitudes des consommateurs vis avis d'une destination touristique. Le cas AFFAIRE Cluj, Roumanie Etude sur les symbioses micorisiènes dans des certains écosystèmes des prairies dans la zone des Montagnes APUSENI Etude de l'influence des facteurs abiotiques et biotiques dans des écosystème de prairies (pra-toecosystemes) sur 1a production végétale et animale. Rétablissement du l'équilibre écologique dans 1es prairies (pratoecosysteme) avec une production diminuée de la Transylvanie

2.

7

HODOR DANIELA

PROF. DR. POP NASTASIA

HORTICULTURE

8

HOBLE ADELA

PROF.DR. DÎRJA MARCEL

AGRONOMIE

9

CRAINIC DIANA ALINA SCONTA ZORITA

PROF.DR. SOCACIU CARMEN PROF.DR. SOCACIU CARMEN

BIOTECHNOLOGIE

10.

BIOTECHNOLOGIE

85

Recherche sur la pretabilite d'une variété des raisins rouges pour les vins rouges de haute qualité du centre viticole de Beltiug RATEST! Recherches sur l'influence des facteurs technologiques dans des conditions d'irrigation sur la production a poivrons cultives dans des espaces protéjés et dans le champ Changements (modifications) du profil des acides graisses dans des systèmes fermentatives Caractérisation des corps composes biochimique de I’ espèce Aronia melanocarpa et les possibilités de valorification du potentiel biomedical


11

MADĂŞ MARIANA NICULINA

PROF.DR. MARGHITAŞ LIVIU

ZOOTECHNIE

Evaluation des marqueurs de qualité et l'authenticité du miel pour maintien de l'appellation d'origine protégée

12

POP TIBERIA

PROF.DR. DORU PAMFIL

HORTICULTURE

Conservation et la caractérisation des espèces rares de Dianthus de la Transylvanie

13

ŞUTEU MIHAI

PROF. DR. ING. VLAIC AUGUSTIN

ZOOTECHNIE

Etude des polymorphismes génétiques des protéines majores du lait porcine.

14

MURESAN VLAD

PROF. DR. SEVASTIŢA MUSTE

AGRONOMIE

Sugar free confectionery (fondant, sunflower halwa) technology optimization

15

TIC DELIA

BIOTECHNOLOGIE

16

CHELEMAN ROWENA

17

TRUTA DELIA MIHAELA LAZAR CARMEN RODICA

PROF. DR. MARIA TOFANĂ PROF. DR. MARIA TOFANĂ PROF. DR. MARIA TOFANĂ PROF. DR. APOSTU SORIN

Research regarding beer aroma compounds resulted after fermentation process Research regarding the incidence of contamination with persistent organic pollutants în the agri-food chain The identification and quantification of some flavor biotechnological markers from flavored vinegars Research regarding microorganism influence on dairy aroma content during storage Les polluantes atmosphériques et leurs influence sur les maladies des espèces forestières. L'analyse du risque dans le control du pathogenes dans les cultures du Solanaceae en Transylvanie

18 19.

VIMAN OANA

20.

ANDREI FLESERIU

PROF.DR. OROIAN IOAN PROF.DR. OROIAN IOAN

BIOTECHNOLOGIE BIOTECHNOLOGIE MEDECINE VETERINAIRE AGRONOMIE AGRONOMIE

86


Şedinţa de Senat din data de 28.07.2010

1.

S-au validat rezultatele admiterii din sesiunea iulie 2010/2011;

2.

S-au aprobat cu 6 voturi împotrivă, a membrilor senatori studenţi, din 30 de voturi

exprimate, taxele şcolare pentru anul universitar 2010/2011 (anexă I) ; 3.

S-au validat modificările Regulamentului de Practică, care au fost aprobate în Consiliul de

Administraţie din data de 26.07.2010 (anexă II) ; 4.

S-au validat modificările Regulamentului de organizarea şi funcţionarea căminelor

studenţeşti, care au fost aprobate în Consiliul de Administraţie din data de 26.07.2010 (anexă III) ; 5.

S-a aprobat Regulamentul Şcolii Postdoctorale de Biotehnologii, care a fost analizat în

Consiliul Academic (anexă IV) ; 6.

S-au validat dosarele cu doctoratele susţine în perioada 17.06.2010 – 27.07.2010 (anexă V);

7.

S-au validat locurile de admitere la doctorat pe anul universitar 2010/2011, care au fost

discutate şi aprobate în Consiliului Academic (anexă VI) ; 8.

S-a aprobat ca indemnizaţia primită de conducătorii de doctorat, profesori consultanţi peste

70 de ani, să fie atribuită proporţional cu numărul de doctoranzi în stagiu, suma maximă alocată fiind pentru 10 doctoranzi ; 9.

In urma solicitării ARACIS, s-au aprobat modificările în planul de învăţământ la distanţă

pentru anul I de studiu de la extensia Viterbo, prin transformarea unor discipline din laborator în seminar (anexă VII). 10.

S- aprobat ca USAMV Cluj Napoca să suporte cheltuielile de deplasare pentru 6 experţi

evaluatori ARACIS, care vor face deplasarea între 7-11 septembrie 2010 la Viterbo, pentru acreditarea învăţământului la distanţă. 87


11.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi retribuirea comisiei de admitere sesiunea iulie 2010,

conform propunerii Consiliului de AdministraĹŁie.

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

88


ANEXA I HOTĂRÂRE a Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de _____________, privind taxele percepute în cadrul USAMV Cluj-Napoca în anul univ. 2010/2011

1. Admitere la facultate, master: Învăţământ de licenţă –zi

Facultatea

Agricultură

Horticultură

Zootehnie şi Biotehnologii

Medicină Veterinară

Specializările Agricultură Agricultură (limba franceză) Montanologie Ştiinţele solului Biologie Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Horticultură Peisagistică Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management în industria turismului Silvicultură Măsurători terestre şi cadastru Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Biotehnologii agricole Biotehnologii în industria alimentară Biotehnologii în medicina veterinară Medicină veterinară Medicină Veterinară (limba engleză) Controlul şi securitatea produselor alimentare

Taxa de şcolarizare (lei) 2.500 3.000 euro 2.500 2.500 2.200

Taxe de admitere (lei) 90 90 90 90 90

2.500

90

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

90 90 90 90 90 90 90

2.500

90

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 4.500 euro 2.700

90 90 90 90 90 90 90 90 120 120 120

Învăţământ de licenţă – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)

Facultatea

Specializările

Agricultură

Agricultură Agricultură (extensia Viterbo) Montanologie Biologie Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 89

Taxa de şcolarizare (lei) 2.200 550 euro 2.200 2.200 2.200 2.200

Taxe de admitere (lei) 90 90 90 90 90 90


Horticultură Zootehnie şi Biotehnologii

Horticultură Horticultură (extensia Viterbo) Inginerie economică în agricultură Zootehnie Zootehnie (extensia Viterbo)

2.200 550 euro 2.200 2.200 550 euro

90 90 90 90 90

Taxa de şcolarizare (lei) 2.200

Taxe de admitere (lei) 90

2.200

90

2.200 2.200 2.200 2.200

90 90 90 90

2.200

90

2.200 2.200

90 90

2.200

90

2.200

90

2.200

90

2.200 2.200

90 90

2.200

90

2.200 2.200 2.200

90 90 90

2.200

90

2.200 2.700 2.700

90 120 120

2.700

120

2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

120 120 120 120 120

2.700

120

Învăţământ master – zi

Facultatea

Agricultură

Horticultură

Zootehnie şi Biotehnologii

Medicină Veterinară

Specializările Agricultură organică Managementul resurselor naturale şi agroturistice din zona montană Dezvoltare rurală Biologia agroecosistemelor Protecţia plantelor Managementul calităţii alimentelor Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului Protecţia sistemelor naturale şi antropice Managementul producţiei horticole în climat controlat Ştiinţe horticole Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Biodiversitate şi bioconservare Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Agribusiness Economie agroalimentară Managementul creşterii animalelor şi acvacultură Managementul calităţii produselor de origine animalieră Biotehnologii aplicate Clinică şi radiologie medical veterinară Patologie animală şi sănătate publică Controlul şi expertiza produselor de origine animală Biotehnologii în reproducţia animală Stomatologie medical veterinară Nutriţie animală şi patologie animală translaţională Epidemiologie veterinară aplicată Diagnostic morfopatologic şi de laborator Farmacie veterinară şi medicina preventivă a animalelor de companie

90


Învăţământ master – ID şi FR

Facultatea Agricultură

Horticultură Medicină Veterinară

Specializările Protecţia plantelor (FR) Managementul calităţii alimentelor (ID) Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare (ID) Managementul producţiei horticole în climat controlat (FR) Biotehnologii în reproducţie animală (FR) Stomatologie medical veterinară (FR)

2. Transferări 3. Reînmatriculări 4. Repetarea examenului de licenţă 5. Repetarea examenului de absolvire 6. Recuperarea unor activităţi practice - absenţe nemotivate lucrări practice - restanţe examen 3,4 - rereexaminări, examene creditate - reexaminare pentru îmbunătăţirea notei - examene de diferenţă 7. Eliberare de duplicate (acte de studii) 8. Examen de limbă pentru concursuri organizate în universitate, doctorat 9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă 10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate 11. Taxă Doctorat cu frecvenţă

12. Taxă Doctorat fără frecvenţă 13. Taxă susţinere publică doctorat 14. Taxă reînmatriculare la doctorat 15. Eliberarea carnetului de student (duplicat) 16. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat) 17. Admitere la doctorat – taxa de înscriere 18. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic 19. Programe analitice eliberate la cerere 20. Situaţia şcolară solicitată înainte de eliberarea suplimentului la diplomă 91

Taxa de şcolarizare (lei) 2.200 2.200

Taxe de admitere (lei) 90 90

2.200

90

2.200

90

2.700 2.700

120

200 500 200 100 10 /oră fizică 100 200 100 100 150 70 20 700 Medicină Veterinară: 3.500 Agronomie: 3.500 Horticultură: 3.500 Zootehnie: 3.500 Biotehnologii: 3.500 Medicină Veterinară: 2.700 Agronomie: 2.200 Horticultură: 2.200 Zootehnie: 2.200 Biotehnologii: 2.200 2.200 1.500 15 15 120 Nivel I: 700 Nivel II: 900 200 75


21. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an 22. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă 23. Taxă de înmatriculare (la începutul anului) 24. Taxă procesare dosare pentru examene de definitivat şi gradul II 25. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională 26. Taxă procesare dosar pentru străini 27. Taxă competenţă lingvistică pentru străini

120 12 20 150 150-300 30 euro 250 euro

Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%. Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%. Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%. Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii şi o singură dată.

RECTOR, Prof.dr. Doru Pamfil

92


ANEXA II RC 23

REGULAMENTUL DEPARTAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII

DISPOZIŢII GENERALE

În baza Legii 258/2007 şi a ordinului M.E.C.T. 3955/2008 se aprobă cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare. În temeiul aceloraşi prevederi Senatul USAMV decide înfiinţarea Departamentului pentru organizarea practicii studenţilor USAMV (DOP) cu organizare proprie şi responsabilităţi reieşite din prezentul regulament şi fişa postului individuală. Departamentul pentru organizarea practicii este subordonat Senatului USAMV şi este coordonat direct de către prorectoratul administrativ, conform organigramei. La nivel de facultate prodecanul coordonează activitatea de practica în strânsa colaborare cu directorul departamentului si cu reprezentantul facultăţii. Conform Legii 258/2007, art.23, Organizatorii de practică, unităţi şi instituţii de învăţământ, beneficiază de o subvenţie financiară suplimentară, echivalentă cu 5% din alocaţia anuală pentru fiecare student. Sumele sunt utilizate exclusiv pentru organizarea şi desfăşurarea practicii. Stagiul de practică este activitatea desfăşurată de studenţi şi masteranzi în conformitate cu planul de învăţământ a U.S.A.M.V. Cluj, cu scopul verificării aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice în cadrul programului de instruire. Organizatorul de practică este U.S.A.M.V. Cluj, prin forul său legislativ Senatul, - Aprobă şi desemnează structurile interne responsabile cu stagiile de practică. - Înfiinţează un departament de practică coordonat de prorectorul de resort, condus de un director de departament, un secretar administrativ în cadrul departamentului şi un cadru didactic supervizor din fiecare Facultate în parte. Partenerul de Practică este persoana juridică din România sau o altă ţară din Uniunea Europeană care participă la programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, sau dintr-o terţă ţară ce desfăşoară activităţi în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul M.E.C.T. şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor. Art. 1. RESPONSABILITĂŢILE DEPARTAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII

-

-

asigură accesul tuturor studenţilor şi masteranzilor U.S.A.M.V. Cluj la toate serviciile de suport privind stagiile de practică; asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor şi masteranzilor U.S.A.M.V. Cluj; asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor şi masteranzilor privind programele stagiilor de practică, durata acestora, tipul de diplome suplimentare care evidenţiază activitatea practică în cursul facultăţii, serviciile oferite, procedee de examinare şi modul de notare pe bază de credite la examenul de practică; dezvoltă şi promovează o politică clară privind importanţa desfăşurării stagiilor de practică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, examinarea corectă; dezvoltă, accesează proiecte şi iniţiază contacte cu parteneri de practică atât din ţară cât şi din străinătate. 93


-

asigură derularea în condiţii optime a asocierilor de parteneriat între organizatorul de practică şi partenerul de practică, încheiate în baza unor convenţii/contracte de colaborare, în care se stipulează cu claritate obligaţiile părţilor; asigură publicitatea necesară promovării stagiilor de practică prin afişare, inserare în diferite publicaţii, Internet, oferind date complete care să reflecte situaţia reală, în ceea ce priveşte instituţia, personalul şi serviciile oferite. asigura prin lucrătorii desemnaţi legal, dobândirea cunoştinţelor necesare, pentru rezolvarea situaţilor de urgenta (pregătirea ISU)

Art. 2. REGLEMENTĂRI PRIVIND STUDENŢII ŞI MASTERANZII

Toţi studenţii şi masteranzi cu program la zi şi I.D. au obligaţia de a desfăşura activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, pentru a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care s-a înscris la U.S.A.M.V. Cluj. Studenţii din anul I din cadrul tuturor specializărilor din USAMV vor face practica pe tot parcursul anului în cuantumul de ore stabilit prin planurile de învăţământ Durata şi perioada stagiului de practică poate fi de minimum o săptămână şi de maximum 12 luni calculate pe parcursul întregului ciclu de studii de licenţă sau de masterat. Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare. Practicanţii, înaintea începerii stagiilor de practică semnează Convenţia Cadru, anexa nr.1 şi Portofoliul de Practică, anexa nr.2 la Ordinul M.E.C.T. 3995/2008, privind efectuarea stagiului de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, cât şi modalităţile de derulare a stagiului de practică. a) Studenţii practicanţi trebuie să se încadreze complet în disciplina muncii din unitatea de practica, să manifeste un interes pentru activitatea productivă şi să execute conform graficului lucrările prevăzute în programul de practică. b) Prezentarea la unitatea de practica se va face la datele fixate prin convenţia de practică cu această societate. c) Ziua de instruire practică este de 6 ore. Studenţii practicanţi vor începe şi vor termina activităţile de practica după orarul din cadrul unităţii care se va suprapune peste orarul de lucru al schimbului respectiv. d) Orarul activităţii de practica va fi respectat cu stricteţe. Întârzierea la intrarea în unitate, precum şi ieşirea din unitate înainte de terminarea programului de activitate, sunt abateri grave de la disciplina muncii. e) Deplasările neautorizate în cadrul unităţii de practica sunt interzise. Numai vizitele în grup, programate şi conduse de persoane nominalizate anume în acest scop sunt permise. f) Atitudini neacademice sau necuviinţă faţă de muncitori şi în general, faţă de personalul unităţii de practica nu sunt admise. Studenţii se deplasează în unitatea respectiva cu scopul de a învăţa şi de a aplica cunoştinţele teoretice dobândite la facultate. În acest scop studenţii primesc informaţii de la specialiştii cu care vin în contact, utile pentru pregătirea lor viitoare. g) Studenţii au datoria ca în timpul practicii să se integreze în viaţa unităţii respective. h) În caz de boală, studentul va prezenta responsabilului cu practica din unitatea respectiva, cerere de motivare însoţită de adeverinţa de la Policlinica de care aparţine unitatea în cauza. i) Numărul de zile absentate motivat sau nemotivat se vor reface la sfârşitul perioadei de practică, în intervalul stabilit al fiecărui an de studii.

94


Art. 3. REGLEMENTĂRI PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC

Personalul didactic implicat în activităţile de practică trebuie să corespundă criteriilor impuse de ordinul M.E.C.T. 3955/2008, criteriilor cuprinse în fişa postului Cadrului Didactic Supervizor din cadrul Departamentului de Practică, a Statutului personalului didactic şi reglementărilor Senatului USAMV. Personalul didactic este format din: asistenţi, şefi de lucrări, conferenţiari cât şi titulari de disciplină şi personal ce desfăşoară activităţi de lucrări practice sau proiecte din cadrul U.S.A..M.V. Cluj. Titularii de discipline din cadrul departamentului de practică sunt cadre didactice cu norma de bază în USAMV sau cadre asociate care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe. La instruirea studenţilor şi masteranzilor atât cei cu frecvenţă cât şi de la I.D., vor participa cadre didactice supervizori desemnate de organizatorul de practică pentru asigurarea, planificarea, organizarea şi supravegherea stagiului de practică conform legislaţiei naţionale corelate cu legislaţia U.E. Art. 4. REGLEMENTĂRI PRIVIND STAGIILE DE PRACTICĂ Stagiile de practică Stagiile de practică pentru studenţi si masteranzi, se organizează pe baza planurilor elaborate şi aprobate de către Departamentul de practică şi avizate de facultăţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite în cadrul programului de instruire. În cadrul stagiului de practică se va cuantifica suma de cunoştinţe specifice necesare a fi însuşite de studenţii fiecărei facultăţi şi specializări şi care vor fi detaliate în Caietul de practică a fiecărui an de studiu. Stagiile de practică pentru studenţii din anii I de la toate specializările din USAMV se vor organiza pe tot parcursul anului, pentru ceilalţi studenţi practica tehnologică de specialitate şi pentru lucrarea de licenţă se va desfăşura în perioade distinct stabilite. Programarea stagiilor de practică se va face corespunzător duratei de şcolarizare pentru învăţământul de zi. Se va evita programarea acestor activităţi grupat înaintea sesiunilor de examene. În contractul de şcolarizare / studii se va specifica obligativitatea acestor activităţi. Programele analitice vor fi însoţite de calendarul activităţilor obligatorii ale stagiilor de practică, conform machetelor, precizându-se explicit datele la care acestea se efectuează. Resurse de învăţământ Organizarea procesului de acumulare de cunoştinţe în cadrul stagiilor de practică necesită existenţa unor materiale didactice, corespunzător concepute şi realizate, pentru asigurarea unei pregătiri eficiente în scopul pregătirii corespunzătoare şi elaborării într-o formă competitivă a proiectelor de diplomă. Materialele didactice se vor distribui studenţilor în cadrul taxei de studiu şi vor oferi cunoştinţe fundamentale necesare parcurgerii activităţilor de lucrări practice. Materialele didactice se vor redacta pe diferite suporturi, hârtie si format electronic şi se elaborează de către USAMV prin departamentul de practică prin efort propriu al facultăţilor. Suporturile de cursuri vor fi realizate corespunzător scopului pentru care au fost întocmite, multiplicate lizibil, legate corespunzător şi prezentate într-o formă atractivă. Distribuirea suporturilor de cursuri este asigurată de USAMV prin departamentul de practică, pentru fiecare student. Acestea vor fi însoţite de programele analitice şi orarul activităţilor practice obligatorii pentru fiecare semestru.

95


Procesul de instruire şi evaluare

Activităţile de lucrări practice sunt obligatorii şi se desfăşoară conform numărului de ore prevăzut în planurile de învăţământ. Pentru specializările care implică perfecţionarea şi confirmarea practică a pregătirii profesionale, vor fi prevăzute stagii de practică în unităţile de profil ale partenerilor de practică (şcoli din învăţământul preuniversitar, unităţi de cadastru, unităţi economice cu profil agricol etc. atât din ţară cât şi din străinătate, respectiv ţările membre U.E.) Sistemul de evaluare a cunoştinţelor pentru promovarea disciplinelor şi acordarea creditelor include proceduri de evaluare continuă şi finală. Procedurile de evaluare continuă sunt asigurate în cadrul întâlnirilor directe faţă în faţă şi au forme specifice stabilite de cadrele didactice supervizoare. Evaluarea finală se realizează în sesiuni programate semestrial, prin probe practice, desfăşurate obligatoriu în prezenţa cadrului didactic supervizor. Perioada de examinare se înscrie în calendarul disciplinelor şi se aduce la cunoştinţa studenţilor la începutul fiecărui semestru. Proiectarea materialelor de studiu

Elaborarea unui Ghid de Practică şi un model de Caiet de Practică în baza prevederilor ordinului M.E.C.T. nr.3955/2008 în care se vor consemna principalele materiale didactice cu caracter sugestiv. Aceste materiale vor fi bine prezentate şi bine sistematizate; subdivizat în module, pe unităţi care facilitează învăţarea graduală şi structurată. Se va utiliza o gamă largă de procedee care pot facilita reţinerea factorilor esenţiali, rezumate, concluzii, exemple ilustrative în perioada stagiului de practică. Art. 5. BAZA MATERIALĂ

Departamentul de practică trebuie să fie dotat conform normelor legale cu: - spaţiu adecvat pentru conducere şi secretariat, compartiment pentru pregătirea şi distribuirea materialelor didactice necesare desfăşurării activităţii de practică; - mijloace de comunicaţie: telefon fix sau mobil, fax, e-mail, internet; - mijloace de transport auto; - platformă e-learning implementată pe infrastructura de comunicaţii care permite accesul stabil şi simultan al unui număr mare de utilizatori (studenţi şi cadre didactice) la resursele de învăţământ şi informare (adresa de accesare: http:// practica.usamvcluj.ro) - Echipamente pentru pregătirea materialelor didactice: videoproiector, cameră video, DVD-player, televizor, DVD-uri, etc. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul regulament intra în vigoare la data de 28. 07. 2010 data la care regulamentul anterior se considera abrogat. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 28.07.2010

96


ANEXA III RC 46 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR STUDENŢEŞTI

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Căminul este o subunitate aflata în proprietatea şi administrarea USAMV ClujNapoca destinata asigurării condiţiilor de viata, odihna si studiu pentru studenţi. USAMV Cluj-Napoca, prin intermediul Direcţiei Generale Administrative (D.G.A.) si a Serviciului Social închiriază studenţilor pe durata unui an universitar spaţiile de cazare existente, iar pe durata vacanţelor închiriază spatiile de cazare aprobate în regim hotelier persoanelor fizice şi juridice conform taxelor stabilite de către conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie si D.G.A. gestionează camerele de oaspeţi si celelalte spatii aferente locaţiilor Serviciului Social si soluţionează toate deficientele apărute în activitatea căminelor. Art.2. Conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie, prorectorul social administrativ, Direcţia general administrativă (D.G.A.), Serviciul Social, administrator şi consiliul de cămin studenţesc coordonează întreaga activitate din cămin, asigurând întreţinerea şi funcţionarea corespunzătoare a acestuia. Art.3. Activitatea efectivă din cămin este condusă de către prodecan (prodecani) prin administratorul de cămin şi consiliul studenţesc de cămin în colaborare directă cu D.G.A. şi Serviciul Social. Prodecanul (prodecani), Consiliul de cămin şi administratorul alcătuiesc împreună administraţia căminului. Prodecanul (prodecani) reprezintă Consiliul facultăţii (facultăţilor în administraţia căminului si coordonează activităţile legate de cazare, decazare, asigurarea condiţiilor de viata si studiu optim si avizează sancţiunile aplicate studenţilor. Administratorul este gestionarul întregului inventar, răspunzând de organizarea şi funcţionarea în condiţii optime posibile a administraţiei căminului, cu tot ceea ce implică această activitate . Administraţia căminului reprezintă garantul transpunerii în practică a strategiei elaborate de conducerea universităţii precum şi a altor norme care reglementează viaţa şi activitatea profesională, socială şi educativă din cămin Art.4. La începutul fiecărui an universitar, instituţia de învăţământ superior prin Direcţia generală administrativă si Serviciul social predă în folosinţă administraţiei căminul cu inventarul în stare corespunzătoare. Periodic conducerea instituţiei şi Senatul, vor analiza activitatea căminelor în prezenţa factorilor cu sarcini în căminele studenţeşti. Art.5. Conducerea instituţiei de învăţământ superior asigură încadrarea căminului cu personal, potrivit dispoziţiilor legale, stabilindu-i sarcini precise în baza actelor normative şi a prezentului regulament. Art.6. Serviciul de pază se asigură, de regulă de către portari, sau specializate

97

unităţi de pază


Principalele atribuţii ale personalului care asigură paza sunt: – să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament; – să nu părăsească locul de efectuare a serviciului pe durata acestuia; – să ofere relaţiile ce-i sunt solicitate persoanelor interesate; – să legitimeze persoanele care intră în cămin şi să le înscrie în registrul de poartă; – să înscrie în condica de procese verbal orice bun material al căminului scos din cămin, pentru care există aprobare prealabilă; – să consemneze în condica de procese verbal de predare-primire a postului de pază, constatările deosebite din timpul serviciului; – să vegheze asupra utilizării raţionale a energiei electrice, apei, gazului şi a celorlalte materiale consumabile din cămin; – să informeze administraţia (administrator şi consiliul de cămin) asupra problemelor ivite în timpul serviciului. – să execute sarcinile administrative solicitate de către administraţia căminului în conformitate cu fişa postului. Art.7 Spatiile noi amenajate în mansardele căminelor studenţeşti sunt în proprietatea şi administrarea USAMV cu funcţionare autonomă si sunt destinate asigurării condiţiilor de cazare. USAMV Cluj-Napoca oferă cazare în aceste spatii pentru: • Studenţii cetăţeni străini pe cont propriu valutar, • Cadre didactice, de cercetare, studenţii străini veniţi în cadrul mobilităţilor internaţionale ale universităţii • Doctoranzi cu frecventa bursieri, • Sportivi cu performante în cadrul cluburilor recunoscute în limita locurilor disponibile Art. 8. Alocarea numărului de locuri de cazare pentru categoriile menţionate la Art. 7 se face de câtre Direcţia General Administrativa prin serviciul social în baza listelor aprobate de câtre Conducerea Universităţii cu viza Rectoratului Art. 9. Cazarea pentru fiecare dintre categoriile menţionate în art. 7 este asigurata pe durata a maximum a unui an universitar. Art. 10. Conducerea instituţiei de învăţământ superior prin Prorectorul social administrativ, Direcţia general administrativă (D.G.A.), Serviciul Social, administrator asigura întreţinerea şi funcţionarea corespunzătoare a spatiilor de cazare din mansardă Art.11. Activitatea efectivă din aceste spaţii de cazare este condusă de către Serviciul Social Administrativ iar gestionarul întregului inventar, este administratorul care răspunde de organizarea si funcţionarea în condiţii optime a spatiilor din mansardele căminelor. Art.12. La începutul fiecărui an universitar,Universitatea prin Direcţia generală administrativă si Serviciul social predă în folosinţă administraţiei şi personalului de pază spatiile respective, cu inventarul în stare corespunzătoare. Art. 13. Tarifele de cazare vor fi aprobate anual de câtre Consiliul de Administraţie a USAMV în funcţie de statutul persoanelor cazate în aceste spatii.

98


CAP.II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZARE ŞI A CELEI ADMINISTRATIVE ÎN CĂMIN Art.14. În căminele studenţeşti se cazează persoane care au domiciliul stabil în afara centrului universitar (peste 20 km), în această ordine de priorităţi: 1. studenţii şi masteranzii integralişti de la învăţământul bugetat (de stat), forma zi, prima facultate, în ordinea descrescătoare a mediilor (criteriile performanţei profesionale trebuie sa primeze), 2. studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din centre de plasament, 3. studenţii căsătoriţi, doctoranzii şi cei cu situaţie materială precară (cazuri sociale), cu respectarea art.14, alin.1 şi cu depunerea documentelor justificative. 4. studenţii cu rezultate în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională 5. alte categorii de persoane care au activitate în universitate, dacă îndeplinesc criteriile cerute şi au respectat întocmai clauzele contractului de închiriere şi prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminului studenţesc în anii anteriori solicitării. În limita locurilor disponibile, în cămin pot fi cazaţi şi studenţi de la învăţământul de zi cu taxă sau a doua facultate, cu condiţia plăţii integrale a costului locului de cazare, nesubvenţionat (regie plus subvenţie). Unde este cazul, închirierea locurilor rămase libere în timpul anului universitar şi nesolicitate de către studenţii universităţii noastre vor fi oferite pieţei, la tarif nesubvenţionat sau negociat de D.G.A. şi Serviciul Social. Cetăţenii străini bursieri ai statului român aflaţi în ţara noastră (studenţi), inclusiv cetăţenii din anul pregătitor, sunt cazaţi în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români. Aceştia, dacă sunt însoţiţi de membrii de familie necuprinşi într-o formă de învăţământ, au obligaţia să le asigure, pe cont propriu, cazarea în alte spaţii decât căminele studenţeşti. În mod excepţional pot fi închiriate spatiile excedentare nesolicitate de studenţi, unor cadre didactice tinere de până la 35 de ani, pe perioade de maximum un an. Art.15. La nivel de universitate se constituie „Comisia de cazare pe universitate” compusă din: - Prorector social administrativ - preşedinte comisie - Prodecanii facultăţilor - Director general administrativ - Sef Serviciu social - Reprezentantul organizaţiilor studenţeşti membru în Biroul Senatului

Comisiei îi revine responsabilitatea organizării întregii activităţi de cazare a studenţilor în cămine. În acest sens va repartiza locurile de cazare pe facultăţi, va gestiona solicitările studenţilor căsătoriţi şi a cazurilor speciale. La nivelul fiecărei facultăţi se constituie “Comisia de cazare pe facultate” compusa din: Prodecan - preşedinte comisie Administrator cămin 2 membrii din organizaţiile studenţeşti Secretar facultate Comisiei de cazare pe facultate îi revine sarcina sa repartizeze spatiile de cazare locurile de cazare pe anii de studiu şi să întocmească listele de cazare în limita locurilor alocate facultăţii. Listele de cazare, vizate de câtre preşedintele comisiei pe universitate vor fi înaintate Direcţiei Generale Administrative care, prin serviciul social si administraţia căminelor, vor îndeplini sarcinile destinate cazării în cămine ( vezi Art. 17)

99


Art.16. Cazarea în cămin se face pe baza unei cereri înregistrate depuse la decanatul facultăţii unde sunt studenţi, până în ultima zi de activitate didactica si practica (30iulie) de către studenţii din anul II-VI şi masteranzii anul II, iar cei din anul I la decanat în termen de 3 zile după afişarea listelor cu candidaţii admişi în urma concursului de admitere. Cererile de cazare înregistrate ale personalului angajat sub 35 ani si cazurile speciale se depun la serviciul social pana la data de 30 august si vor fi aprobate de câtre Consiliul de Administraţie a Universităţii. Cererile de cazare înregistrate de studenţi si depusa la decanatele facultăţii se aprobă de către comisia de cazare pe facultate în funcţie de următoarele criterii: situaţia la învăţătură până la data de 15 septembrie (după terminarea perioadei sesiunii de restanţe), activitatea şi realizările conexe (cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională), comportamentul social, situaţia materială, ţinând cont de unele situaţii speciale (îmbolnăviri grave, subite, deplasări în străinătate etc.). Studentul care nu a depus cererea de cazare în termen sau nu se prezintă personal pentru a fi cazat în intervalul de timp stabilit de câtre Comisia de cazare, va putea fi cazat numai pe locurile de cazare ramase disponibile, neexistând obligaţia, din partea instituţiei, de a-l caza, chiar dacă îndeplineşte toate celelalte criterii cerute. Studenţii care au datorii neachitate, din anii precedenţi, faţă de universitate nu vor putea fi cazaţi decât după ce fac dovada achitării acestora şi vor fi cazaţi numai în limita locurilor rămase neocupate. Cererile studenţilor care au fost sancţionaţi în anul universitar precedent se discută separat de către comisia de cazare pe universitate, aceasta având posibilitatea să respingă aceste solicitări. Listele definitive cu cei cazaţi se afişează cu cel puţin o săptămână înainte de data cazării pe site-ul USAMV (www.usamvcluj.ro/cazare ) şi la locaţiile de cazare arondate fiecărei facultăţi şi se înaintează prin Serviciul Social, administraţiei căminelor care preiau acţiunea efectivă de cazare. Listele se pot contesta în cel mult 2 zile de la afişare, răspunsul la contestaţii comunicându-se în 24 de ore de la depunerea lor. Art.17. Cazarea efectivă se face în perioada stabilită respectându-se următoarele priorităţi: studenţii de anul I, studenţii căsătoriţi, doctoranzii şi masteranzii, cazurile sociale şi personalul angajat care au cererile de cazare aprobate. Locurile rămase disponibile după data de 30 octombrie vor fi redistribuite de către Comisia de cazare pe universitate în funcţie de priorităţi, după analiza fiecărui caz în parte. Primirea şi repartizarea în cămin a studenţilor se face de către prodecan, administrator şi consiliul de cămin cu cel mult 3 zile înainte de a începe anul universitar, conform prevederilor prezentului regulament. Pentru organizarea acţiunii de cazare consiliul de cămin va fi prezent la locul desfăşurării cazării cu cel puţin 5 zile înainte de începerea activităţii de cazare. Art.18. La intrare în cămin, studenţii semnează CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE cu administratorul şi primesc în folosinţă, pe bază de proces verbal individual, cazarmamentul şi alte obiecte de inventar si pe bază de proces verbal colectiv, în cazul responsabilului de cameră numit de către consiliu, bunurile de inventar din cameră. Totodată le sunt aduse la cunoştinţă studenţilor, de către consiliu de cămin, obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte activitatea căminului. Fiecare student căminizat va primi la semnarea contractului de închiriere o copie a prezentului regulament. Art.19. Accesul persoanelor cazate în cămin se face numai pe baza legitimaţiei de cămin eliberată la cazare, vizată la zi de către administraţie odată cu achitarea regiei de cămin. In cazul atribuirii cartelei electronice de identificare, studentul are obligaţia de a efectua accesul în cămin numai pe baza cartelei care are si funcţia de cheie de intrare în cămin.

100


Bursierii Statului Român, studenţii care provin din Centrele de plasament sau cei care beneficiază de alte gratuităţi, au obligaţia de a-şi viza legitimaţia de cămin regulat, în perioada în care se achită taxa de cămin. Locatarii căminului pot să primească vizite până la ora 22 (poarta căminului se va închide la ora 24). Vizitatorilor li se vor solicita de către personalul de pază din cămine actele de identitate pe durata efectuării vizitei pentru a fi înregistraţi în registrul de vizitatori. Prezentarea legitimaţiei de cămin, a cartelei electronice de identificare / a actelor de identitate a persoanelor aflate în interiorul căminului, este obligatorie daca solicitarea este făcută de administraţia sau serviciul de paza din cămin sau de persoane din conducerea universităţii (rector, prorector, director, prodecani, şef serviciul social, comisie de control). CAP. III. CONSILIUL STUDENŢESC DE CĂMIN Art.20. Consiliul studenţesc de cămin este format din 9-11 studenţi. Consiliul este compus din reprezentanţi ai anilor de studii, repartizaţi după ponderea studenţilor de la fiecare facultate, care locuiesc în cămin şi sunt studenţi merituoşi, motivaţi şi dornici să se implice în procesul de conducere a activităţii din cămin. Pentru constituirea consiliului, fiecare an de studiu îşi va delega câte un reprezentant, conform paragrafului anterior, care în baza delegării prin proces verbal va candida pentru un loc în consiliul de cămin. Alegerea membrilor se face prin vot, la care participă toţi reprezentanţii delegaţi din anii de studii. La şedinţele de alegeri vor participa ca invitaţi prodecanii facultăţilor care răspund de căminul unde au studenţi cazaţi si administratorul de cămin. Consiliul de cămin urmează să desemneze biroul executiv, format din preşedinte şi vicepreşedinte şi să precizeze atribuţiile celorlalţi studenţi consilieri. Consiliul de cămin desemnează şefii de palier din rândul membrilor consiliului. Şeful de palier are următoarele atribuţii: - veghează şi răspunde de respectarea ordinii şi liniştii pe etajul care este desemnat; - să întocmească graficul privind curăţenia în spaţiile comune; - urmăreşte curăţenia în camere şi spaţiile comune conform graficelor întocmite; - aduce la cunoştinţa preşedintelui de cămin şi/sau administratorului orice problemă care se iveşte pe palierul său. - propune consiliului de cămin sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi în contractul de închiriere. Art.21. Administratorul îndeplineşte funcţia de secretar-casier a consiliului studenţesc de cămin şi face parte din biroul executiv cu drept de vot. Art.22. Adunarea generală a studenţilor căminişti sau a reprezentanţilor acestora se convocă de către consiliul de cămin, de regulă, anual sau de câte ori este nevoie, pentru a se dezbate probleme deosebite. Aceasta poate fi convocată şi la cererea unei treimi din numărul celor cazaţi în cămin, pe bază de tabel şi semnătură. Preşedintele, membri consiliului studenţesc de cămin pot fi revocaţi de către Consiliul de administraţie al USAMV Cluj-Napoca, Consiliu de cămin sau de anul de studii care i-au delegat, din motive obiective cu majoritate simplă de voturi (indiferenţă faţă de activitatea din cămin, neîndeplinirea sarcinilor care îi revin, săvârşirea unor fapte de indisciplină, rezultate slabe la învăţătură, abateri de la etica şi morala universitară, etc.) încurajându-se şi pe această cale performanţele profesionale şi etica universitară. Art.23. Atribuţiile consiliului studenţesc de cămin sunt: a) contribuie la buna desfăşurare a activităţii din cămin; b) asigură, cunoaşterea şi respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a căminului şi a altor acte normative care reglementează viaţa universitară;

101


c) aduce la îndeplinire, cu sprijinul instituţiei de învăţământ superior, sarcinile stabilite de organele medico-sanitare şi de pază contra incendiilor; d) propune conducerii instituţiei completarea dotării cu cazarmament şi alte bunuri, înlocuirea celor ce nu mai pot fi folosite, necesarul materialelor de curăţenie, precum şi dotarea cu unele obiecte necesare în acţiunile culturale şi sportiv distractive; e) propune instituţiei principalele lucrări de reparaţii şi amenajări la clădire şi instalaţii, repararea mobilierului şi cazarmamentului; f) se preocupă de reducerea cheltuielilor legate de consumul de energie electrică, termică, apă, materiale de întreţinere, în care scop instituţia de învăţământ pune la dispoziţia administraţiei datele cu privire la aceste cheltuieli; g) repartizează studenţii în camere, numeşte responsabilii de camere şi de etaje, asigură ca bunurile aflate în cameră să fie preluate de studenţi pe bază de proces verbal, înregistrează în cartea de imobil persoanele cazate, obţine viza de flotant în mod organizat şi întocmeşte evidenţa nominală a celor cazaţi; h) sesizează conducerea instituţiei de învăţământ de neîndeplinirea obligaţiilor de către personalul retribuit; i) asigură şi verifică efectuarea de către studenţi a curăţeniei generale a căminului înainte de plecarea în vacanţă; j) efectuează controlul periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament şi celelalte reglementări referitoare la cămin şi aplică sancţiunile care-i sunt în competenţă; popularizează hotărârile de sancţionare şi informează decanatul; k) analizează abaterile studenţilor şi propune Consiliului Facultăţii sancţiunile care nu-i sunt în competenţă; l) aplică sancţiunile prevăzute la art.23 lit. a, b, c m) propune anul spre aprobarea Consiliului de administraţie a USAMV Cluj-Napoca cuantumul sumei necesare pentru un student, suma pentru constituirea fondului de cămin. Fondul de cămin este stabilit în funcţie de planul anul de activităţi propus de consiliul de cămin pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a studenţilor din cămin. Încasarea sumelor stabilite se efectuează efectiv prin casieria universităţii de către administratorul căminului în calitate de secretar-casier. Consiliul de cămin va folosi sumele conform obiectivelor din planul de activităţi anual, pe baza de referate si facturi. Obiectele achiziţionate din fondul de cămin vor rămâne în dotarea căminului. Anual în luna iulie consiliul studenţesc de cămin va prezenta Consiliului de Administraţie un raport de activitate incluzând şi utilizarea sumelor încasate prin fondul de cămin. n). Propune anul spre aprobare Consiliului de Administraţie a USAMV Cluj-Napoca lista cu amenzile ce urmează a fi aplicate ca urmare a abaterilor unor studenţi din cămin. Sumele încasate prin casieria universităţii vor fi înregistrate ca supliment la fondul de cămin si vor fi utilizate în acelaşi scop. Fiecare membru al consiliului studenţesc de cămin trebuie să vegheze la respectarea integrală a regulamentului. Art.24. Sponsorizările, donaţiile, etc. pentru activităţile ce se vor desfăşura în cămin vor fi încasate prin casieria universităţii. Acestea vor fi folosite pentru: – activitatea cultural-educativă (simpozioane, mese rotunde, programul bibliotecii din cămin, etc.); – activitatea profesional-ştiinţifică, respectarea programului de studiu, a liniştii şi a ordinii, accesul la servicii , etc.; – activităţi sportive, turistic, distractive, etc.; – activitatea social-gospodărească (controlul modului de efectuare a gospodăririi, rezolvarea sesizărilor studenţeşti privind întreţinerea şi reparaţiile în cămin, investiţii din resurse extrabugetare etc.); – asistenţa medicală, primul ajutor şi educaţia igienico-sanitară

102


CAP.IV. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PERSOANELOR CARE LOCUIESC ÎN CĂMIN Art.25. Persoanele cazate în cămin au dreptul:

a) să aleagă şi să fie alese în consiliul studenţesc de cămin; b) să facă sugestii şi propuneri administraţiei şi instituţiei de învăţământ superior în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu în cămin; c) să participe la toate acţiunile organizate în cămin, indiferent de natura lor; d) să utilizeze spaţiile din biblioteci, săli de lectură, oficii, băi şi celelalte spaţii destinate folosirii în comun; e) să folosească în legitimitate şi în mod civilizat, instalaţiile şi obiectele de uz comun din inventarul căminului; f) să beneficieze de schimbul bilunar a inventarului moale din dotare; g) să reclame administraţiei căminului orice situaţie care vine în contradicţie cu prevederile prezentului regulament şi cu normele sociale de convieţuire în cămin; h) să primească vizite, în condiţiile prezentului regulament. Art.26. Persoanele cazate în cămin au obligaţia: a) să participe la acţiunile organizate în cămin, când sunt special organizate; b) să participe la întreaga activitate de întreţinere a căminului şi să păstreze curăţenia în toate spaţiile căminului; c) să respecte programul de activitate zilnică precum şi regulile interne stabilite de administraţia căminului (consiliul de cămin şi administrator); d) să prezinte o ţinută şi o comportare civilizată şi să colaboreze cu administraţia căminului, luând atitudine faţă de actele de indisciplină săvârşite în cămin; e) să locuiască în camera în care a fost repartizat şi să declare locurile rămase libere în camere. f) să utilizeze în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice şi sanitare puse la dispoziţie; g) să păstreze liniştea necesară atmosferei de odihnă şi studiu; h) să efectueze zilnic curăţenia în cameră, să evacueze resturile menajere şi să facă curăţenie generală în cameră la plecarea în vacanţă; i) să restituie integral şi în bună stare bunurile primite în inventar; j) să sesizeze consiliul de cămin pentru orice abatere de la prevederile prezentului regulament; k) să depună la panoul de la administraţie o cheie de la cameră, care rămâne permanent aici pentru intervenţii şi să-şi predea cheia personală la sfârşitul anului universitar; l) să se legitimeze la solicitarea personalului de pază şi a celor care exercită controlul în cămin (vezi art. 19, alin.3); m) să plătească cu anticipaţie, conform contractului de închiriere, regia de cămin, să-şi achite obligaţiile financiare decurse din eventualele depăşiri la consumul normat (energie electrică, apă, gaz, servicii, etc.); n) să asiste la executarea lucrărilor de reparaţii curente şi întreţinere şi să vegheze la asigurarea utilizării raţionale a energiei electrice, apei, gazului şi a materialelor puse la dispoziţie; o) să răspundă pecuniar pentru lipsurile şi deteriorările aduse camerei şi bunurilor din cameră şi încăperile de uz comun, conform art.27 şi 28; p) să frecventeze activitatea didactică obligatorie; r) să întocmească graficul săptămânal de curăţenie în cameră;

103


Art.27. Persoanelor cazate în cămin li se interzice: a) tulburarea liniştii şi ordinii în cămin, indiferent de modalitate; b) organizarea de petreceri (chefuri) în cămin; c) închiderea camerelor cu alte dispozitive decât cele stabilite de administraţia căminului; d) introducerea, consumarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, precum şi efectuarea oricărui gen de comerţ; e) practicarea jocurilor de noroc; f) aruncarea în cămin şi în jurul căminului a ambalajelor şi a resturilor menajere şi degradarea spaţiilor verzi; g) introducerea în cămin a animalelor; h) nedeclararea locurilor rămase libere, prin plecarea neanunţată a locatarilor, precum şi ocuparea locurilor cu persoane fictive; i) cazarea în cămin a altor persoane decât cele repartizate de consiliul de cămin; j). înstrăinarea locului de cazare care i-a fost repartizat de câtre comisia de cazare; k) introducerea şi utilizarea, fără anunţarea administraţiei, de aparate şi instalaţii consumatoare de energie fără plata separată şi corespunzătoare a consumului; l) folosirea aparatelor electrice de încălzit artizanale; m) prepararea alimentelor în camere; acestea vor fi preparate în oficii. n) să fumeze în cămin, fumatul fiind permis numai în spaţiul amenajat în afara căminului. o) accesul pe acoperişul căminului p) sa ofere orice fel de suma de bani nejustificata sau sa efectueze plaţi fără a primii document justificativ ( chitanţa sau factura emisa de casieria universităţii) Art.28. Persoanele cazate în cămin răspund material şi administrativ pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din inventarul comun şi cel individual, precum şi pentru cele provocate în încăperile de uz comun din cămin (oficii, băi, duşuri, W.C., săli de lectură, balcoane etc.). În cazul în care autorul faptei nu este identificat sunt răspunzători toţi membrii camerei respective sau care folosesc încăperile de uz comun. Evaluarea pagubelor se face în termen de 48 ore de la constatarea acestora de către administrator şi consiliul de cămin şi se aduce la cunoştinţă consiliului profesoral prin intermediul prodecanului, urmând ca în termen de 3 zile, vinovaţii să repare prejudiciul cauzat. Persoanele care distrug bunuri de folosinţă comună şi individuală, pe lângă acoperirea pagubelor produse vor fi amendaţi cu dublul sumei pagubei produse, iar persoanele care comit acte de indisciplină sau nu îşi onorează obligaţiile vor fi amendate conform contractului de închiriere. Încasarea amenzilor sau a sumelor necesare reparării prejudiciilor se vor face prin casieria universităţii. Art.29. Neplata datoriilor sau despăgubirilor datorate de autorul sau autorii prejudiciului cauzat prin distrugerea sau deteriorarea de bunuri din cămin sau, după caz, a cotei părţi care revine fiecărui locatar, în situaţia în care autorul nu a fost identificat, se sancţionează cu excluderea din cămin. Distrugerea sau deteriorările deosebit de grave, asociate sau nu cu manifestările antisociale, se sancţionează cu pierderea definitivă a dreptului de cazare în căminele instituţiei pe toată durata studiilor. Până la plata integrală a despăgubirilor, debitorii nu vor fi admişi la examenele programate, iar în caz de retragere din facultate li se va refuza restituirea actelor personale şi eliberarea de adeverinţe sau alte înscrisuri, până fac dovada achitării debitelor . În cazul neplăţii datoriilor sau despăgubirilor administraţia căminului se va adresa oficiului juridic în vederea acţionării în justiţie. Art.30. Studenţii, doctoranzii, cetăţenii străini angajaţi într-o formă de învăţământ, studenţii căsătoriţi, cadrele didactice, care locuiesc în cămin, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi studenţii români.

104


Art.31. Sancţiuni Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, în funcţie de gravitatea faptelor se aplica următoarele masuri: a) mustrare verbală; b) avertisment scris sau înştiinţarea părinţilor c) aplicarea de amenzii conform contractului de închiriere d) excluderea din cămin pe o perioadă de un semestru până la 2 ani; e) pierderea definitivă a dreptului de cazare pe toată durata studiilor; f) exmatricularea din universitate; Sancţiunea de la litera a, b, c, se aplică de către consiliul studenţesc de cămin şi se adoptă cu majoritatea de voturi a celor prezenţi. Sancţiunea prevăzută la litera d, e şi f se aprobă de către conducerea facultăţii, la propunerea consiliului studenţesc de cămin. Dreptul de a beneficia de cazare în cămin se pierde prin neexercitarea lui fără motive întemeiate, prin pierderea calităţii de student, prin neîndeplinirea obligaţiilor şcolare conform prevederilor legale. Încasarea de foloase necuvenite de către studenţi duce la exmatricularea lui din universitate iar în cazul în care infracţiunea este comisa de administratorul de cămin la desfacerea contractului de muncă a acestuia. Art.32. Hotărârea de sancţionare se ia în termen de 3 zile de la constatarea abaterii intrând în vigoare la data adoptării ei. Hotărârea se aduce la cunoştinţa sancţionatului, se face publică prin afişare şi se anunţă decanatul care asigură consemnarea sancţiunii în dosarul studentului. Art.33. Studenţii sancţionaţi au dreptul să conteste hotărârea de sancţionare în termen de 2 zile prin depunerea acesteia la Consiliul cu probleme Economice si Sociale. Contestaţiile celor sancţionaţi se soluţionează în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, de către Consiliul cu probleme Economice si Sociale , după consultarea prodecanului, preşedintelui consiliului de cămin, administratorului şi a celui sancţionat. În aprecierea situaţiei studenţilor căminişti privind acordarea burselor sociale, a unor facilităţi sau recompense, conducerea facultăţii va lua în considerare sancţiunile date conform prezentului regulament, timp de un an calendaristic de la aplicarea lor. Art.34. Recompense: - cooptarea în consiliul de cămin sau în activul acestuia; - prioritate în alegerea camerei; - organizarea de activităţi extraşcolare la care au prioritate (excursii, concursuri, etc.) - notificarea în dosarul studentului a activităţii meritorii prestate; CAP. V. DISPOZIŢII FINALE Art.35. Căminul studenţesc funcţionează pe toată durata anului universitar. Funcţionarea căminului în timpul vacanţelor pentru cazarea unor persoane participante la acţiuni ocazionale organizate pe plan naţional, turistic, de perfecţionare, se aprobă de către conducerea universităţii la propunerea Serviciului Social; sumele încasate reprezentând venituri suplimentare extrabugetare, reinvestibile în dotarea căminelor. Cazarea gratuită în căminele universităţii se acordă categoriilor de studenţi prevăzuţi de lege să beneficieze de acest drept dar numai pe perioada anului universitar. Instituţia de învăţământ superior va asigura, în fiecare an, pentru fiecare cămin, o perioadă pentru reparaţii şi curăţenie generală de cel puţin o lună de zile.

105


Art.36.Direcţia General Administrativă, Serviciul Social şi administraţia căminelor pot dezvolta activităţi suplimentare de dotare şi amenajare, din fonduri extrabugetare (încasări din cazări ocazionale şi din închirierea spaţiilor temporar disponibile din cămine, sponsorizări sau donaţii etc.). Încasările vor fi efectuate prin casieria universităţii si vor fi utilizate ca fond de cămin. Art.37. În luna iunie prorectorul cu probleme administrative, directorul general, şeful Serviciului Social împreună cu prodecanii, administratorii şi consiliile de cămin evaluează starea căminelor şi hotărăsc asupra lucrărilor de igienizare, întreţinere şi echipări necesare pentru anul universitar următor. Consiliul de cămin şi administratorul pot propune spre aprobarea Consiliului de Administraţie a universităţii o lista cu dotările si lucrările deosebite, solicitate de studenţii cazaţi, contravaloarea acestora suportându-se de câtre solicitanţi. Art.38. Administraţia căminului (consiliul de cămin, prodecanul si administratorul) poate adopta reguli interne de organizare şi funcţionare a căminului, care să nu lezeze principiile prezentului regulament. Art.39. Prezentul regulament intră în vigoare la data de______________ , dată la care regulamentul anterior se consideră abrogat.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de ___________________________

106


ANEXA IV Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/52432 REGULAMENT privind organizarea şi de desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/52432 ,,ŞCOALA POSTDOCTORALA în DOMENIUL BIOTEHNOLOGIILOR APLICATE" I.

GENERALITATI

Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale din Fondul Social European (FSE), precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare a bursierilor au la bază prevederile cuprinse în HG 475/2007 pentru aprobarea Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II pentru perioada 2007-2013, Statutul personalului de cercetare aprobat prin Legea 319 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile şi criteriile specifice stabilite la nivelul consorţiului de parteneri din cadrul Programului Postdoctoral interdisciplinar "Biotehnologii Aplicate cu Impact în Bioeconomia Româneasca (SPOBIOTECH). Art. 2. Fiecare dintre cei trei parteneri ai programului, USAMV Cluj-Napoca, UPB Bucureşti şi UDJ Galaţi organizează concursuri pentru acordarea burselor postdoctorale pentru domeniul Biotehnologii Aplicate. La fiecare dintre ·parteneri coordonarea temelor postdoctorale va fi asigurata prin tutori (conducători de doctorat titulari) pentru domeniul specificat. Numărul de tutori prevăzuţi este de doi sau trei, în funcţie de specificul tematicii de cercetare. Art. 3. Alocarea burselor postdoctorale se face pe baza concursului de admitere la Şcoala Postdoctorală, cu aprobarea Senatului universităţii coordonatoare, USAMV Cluj-Napoca. Art. 4. Bursele postdoctorale se acorda cu scopul a dezvolta resursa umana înalt specializata din cadrul celor trei universităţi partenere menţionate la art. 2, prin stimularea tinerilor cercetători pentru realizarea unor teme de cercetare - dezvoltare - inovare în conformitate cu strategia naţională în domeniul cercetării ştiinţifice şi al dezvoltării instituţionale. În acest sens: - vor avea prioritate acele teme de cercetare care să se finalizeze cu rezultate concrete, cuantificabile (lărgirea sferei cunoaşterii, dezvoltarea şi/sau omologarea unor noi tehnologii, metode de analiza şi proceduri specifice domeniului de cercetare abordat); - se vor promova proiectele cu caracter de cercetare interdisciplinară; - participanţii bursieri la proiectele postdoctorale vor constitui premisele unor nuclee de dezvoltare a resursei umane în cele trei universităţi partenere. Art. 5. în cadrul proiectului cu numărul de identificare POSDRU/89/1.5/S/52432, se vor acorda burse postdoctorale unui număr de 60 de cercetători care pot beneficia de: - bursă lunară în cuantum de 4250 lei/lună pe o perioada de 12de luni; - un supliment de bursa de max. 4000 lei/luna pentru un stagiu de max. 3 luni derulat în laboratoare acreditate din străinătate (fără perioade de întrerupere), în limita bugetului alocat - decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în cazul participării la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, în limita bugetului aprobat.

107


Art. 6. Rezultate minime impuse spre realizare pentru fiecare cercetător bursier postdoctorat la finalul stagiului: Un raport de cercetare - prezentat în faţa Comisiilor reunite de la cele trei universităţi Publicarea a min. 1 articol ştiinţific publicat intr-o revistă BDI sau ISI; Participarea cu lucrare (poster) la cel puţin o conferinţă naţională şi o conferinţă internaţională (în străinătate).

II.

METODOLOGIA DE DESFAŞURARE AL CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSELORPOSTDOCTORALE

2.1. Înscrierea candidaţilor Art. 7. înscrierea candidaţilor la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale se face la sediul fiecărei universităţi partenere, în conformitate cu calendarul şi la termenele precizate în regulament. Art. 8. Tinerii cercetători care au dreptul să se înscrie la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale în cadrul proiectului Programului Postdoctoral interdisciplinar "Biotehnologii Aplicate cu Impact în Bioeconomia Românească (SPO-BIOTECH) -POSDRU/89/1.5/S/52432, trebuie ş îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de selecţie: - să deţină titlul de doctor în ştiinţe după 1 ianuarie 2002; - să aibă vârsta de maxim 40 de ani, împliniţi până la data depunerii dosarului; - să nu beneficieze, sau să nu fi beneficiat, de bursă postdoctorală finanţată din fonduri europene sau guvernamentale până la data înscrierii; - tema de cercetare postdoctorală propusă să fie în domeniul în care a susţinut teza de doctorat, sau în domenii conexe şi să se încadreze în tematica de cercetare inclusă în strategia universităţii (publicată ca anexă la prezentul regulament). Art. 9. Dosarul de admitere trebuie sa cuprindă următoarele documente: 1. Cerere de înscriere la concursul de selecţie a cercetătorilor postodoctoranzi (Anexa 1); 2. Curriculum vitae în limba română în format Europass (Anexa 2); 3. Buletin de identitate / carte de identitate (în original şi copie); 4. Certificat de căsătorie sau, după caz, alt act de schimbare a numelui în original şi copie; 5. Diploma de doctor sau ordinul ministrului care să ateste deţinerea acestui titlu (în original şi copie); 6. Diploma de licenţa şi de master (dacă este cazul), (în original şi copie); 7. Atestat de competente lingvistice (pentru una din următoarele limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană); 8. Memoriu de activitate ştiinţifică, având ca anexe lista lucrărilor ştiinţifice publicate (Anexa 3) şi lista proiectelor de cercetare, cu precizarea calităţii deţinute în echipa de implementare a proiectului (Anexa 4); 9. Recomandarea conducătorului de doctorat (Anexa 5) şi/sau a tutorelui postdoctorat (Anexa 6); în cazul în care, din cauze obiective, nu este posibil să se fumizeze recomandarea conducătorului de doctorat, tutorele va face referire şi la doctorat; 10. "Scrisoare de intenţie" în care să se prezinte, pe scurt, motivaţia alegerii temei de cercetare şi a colectivului (Anexa 7); 11. Proiectul de cercetare ştiinţifică postdoctorală propus de către candidat (Anexa 8).

108


2.2. Desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale Art. 10. Acordarea burselor postdoctorale se realizează prin concurs organizat la nivelul fiecărei universităţii coordonatoare cât şi la universităţile partenere la proiectul POSDRU/89/1.5/S/52432 pentru domeniul Biotehnologiilor Aplicate. Art. 11. Fiecare tutore de cercetare defineşte o tematică specifică şi un număr de burse cercetare pe care le solicită. Acestea sunt aprobate de comisie şi sunt anunţate pe site-ul Şcolii Postdoctorale. Art. 12. Comisia de concurs pentru acordarea burselor postdoctorale, este formată din: a) directorul de proiect sau responsabilul de proiect în cazul universităţilor partenere; b) responsabilul cu asigurarea calităţii c) tutorii de cercetare din cadrul instituţiei organizatoare Art.13. Concursul este anunţat cu 60 de zile înaintea datei limită de depunere a dosarelor (1 Decembrie 2010, respectiv 2011, în acord cu prevederile din proiectul POSDRU/89/1.5/S/52432. Anunţul se face pe site-ul Şcolii postdoctorale (realizat de USAMV Cluj-Napoca) precum şi la universităţile partenere, UPB şi UDJ Galaţi. Concursul pentru prima serie de burse postdoctorale va avea loc în perioada 10-20 decembrie 2010. Art. 14. Concursul pentru acordarea burselor postdoctorale constă din: a) analiza activităţii ştiinţifice şi publicistice a candidaţilor pe durata studiilor doctorale şi după obţinerea titlului de doctor, prin intermediul Fişei de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică (Anexa 3) care este notata - nota nr. 1. b) evaluarea proiectului de cercetare postdoctorală propus şi prezentat de către candidat în faşa comisiei (prezentare de 15 minute) - nota nr. 2. Art. 15. Pentru fiecare candidat se întocmeşte o Fişa de evaluare a proiectului de cercetare postdoctorală depus de candidat (Anexa 4) care este completată de tutorele de cercetare care a propus tematica şi notată. (nota nr. 3). Nota finală rezultată este media notelor 1+2+3. După realizarea ierarhiei notelor obţinute de candidaţi se afişează rezultatele. Art. 16. (1) Eventualele contestaţii privitoare la rezultatul concursului de acordare a burselor postdoctorale se depun în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor concursului. (2) Comisia trebuie sa analizeze contestaţiile depuse în termen de 24 de ore şi să opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului pentru acordarea burselor postdoctorale. 3. DISPOZITIT FINALE Art. 17. Listele cu rezultatele finale ale concursului pentru obţinerea burselor postdoctorale se vor afişa la termenul stabilit prin calendarul de desfăşurare al proiectului la sediul fiecăreia dintre cele trei universităţi partenere din proiectul SPD-BIOTECH (menţionate la art.2).

Punctajul final va fi stabilit prin cumularea punctajelor de la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de la evaluarea propunerii de proiect de cercetare postdoctorală, prin aplicarea următoarelor ponderi: 40% pentru activitate ştiinţifica şi 60% pentru propunerea de proiect. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. Media minimă de admitere trebuie să reprezinte cel puţin 80% din punctajul maxim.

109


ANEXA V Teze de doctorat susţinute în perioada : 17.06.2010 -27.07.2010 Facultatea de Agricultură

1. SUĂTEAN L. IULIU 2. ROIBAN GH.GEORGE CĂLIN Facultatea de Horticultură

1. MAZARE GH. GEORGEL CONSTANTIN 2. JANTSCHI G. LORENTZ 3. JAKAB-ILYEFALVI B. ZSOLT 4. BUNEA CLAUDIU IOAN Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

1. MICLEA V.GH. ILEANA RALUCA 2. VLASIN-CULDA S. IOANA MARIANA 3. MUŢIU V. CIPRIAN ILIE 4. BĂLTEANU L VALENTIN ADRIAN 5. BOARU M. MIHAELA ANCUŢA Facultatea de Medicină Veterinară

1. CUCORANU C. IOAN DRAGOŞ 2. POP AL .SANDU SORIN 3. FORGACIU I. IOAN DOREL

110


ANEXA VI Repartizarea locurilor la doctorat – 2010 Domeniul

Agronomie

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Conducător de doctorat Prof.dr. Morar Gavrilă Prof.dr. Rotar Ioan Prof.dr. Florian Viorel Prof.dr. Haş Ioan Prof.dr. Mărghitaş Marilena Prof.dr. Muste Sevastiţa Prof.dr. Puia Carmen Prof.dr. Oltean Ioan Prof.dr. Păcurar Ioan Prof.dr. Vidican Roxana Prof.dr. Rusu Teodor Prof.dr. Oroain Ioan Prof.dr. Duda Marcel Prof.dr. Luca Emil Prof.dr. Dîrja Marcel Prof.dr. Criveanu Horia Prof.dr. Funar Sabina Prof.dr. Mihai Gheorghe Prof.dr. Ciotlăuş Ana

Total Agronomie

Horticultură

20. 21. 22. 23. 24. 25.

Prof.dr. Pamfil Doru Prof.dr. Apahidean Maria Prof.dr. Sestraş Radu Prof.dr. Mitre Viorel Prof.dr. Cantor Maria Prof.dr. Mănuţiu Dănuţ

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Prof.dr. Mărghitaş Liviu Prof.dr. Mureşan Gheorghe Prof.dr. Vlaic Augustin Prof.dr. Miclea Vasile Prof.dr. Mireşan Vioara Prof.dr. Şara Aurel Prof.dr. Oroian Teofil

33. 34.

Prof.dr. Socaciu Carmen Prof.dr. Tofană Maria

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Prof.dr. Cozma Vasile Prof.dr. Groza Ioan Prof.dr. Spînu Marina Prof.dr. Muste Aurel Prof.dr. Mihaiu Marian Prof.dr. Papuc Ionel Prof.dr. Cătoi Cornel Prof.dr. Damian Aurel Prof.dr. Ognean Laurenţ Prof.dr. Marcus Ioan Prof.dr. Brudaşcă Gheorghe Prof.dr. Oana Liviu

Total Horticultură

Zootehnie

Total Zootehnie Biotehnologii Total Biotehnologii

Medicină Veterinară

Total Medicină Veterinară Total Universitate

111

Locuri buget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 51


ANEXA VII

112


113


114


115


116


Şedinţa de Senat din data de 21.09.2010

1.

Se aprobă cu 40 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă, din 41 de voturi exprimate, reducerile

de posturi la sectorul social , pentru încadrarea în numărul de 48 de posturi alocate de MECTS (anexa I ). 2.

Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Postdoctorale (anexa II).

3.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea

burselor postdoctorale, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/62371 intitulat “Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi Medicinei Veterinare” (anexa III). 4.

Se aprobă modificările la Regulamentul privind Activitatea Profesională a Studenţilor (RC

41 – anexa IV). 5.

Se aprobă noua organigrama a USAMV CLUJ, cu completarea la DECIDFR a “Centrului de

Studii ID a USAMV Cluj Napoca de la Viterbo” (anexa V). 6.

Se aprobă modificarea programelor de învăţământ pentru cele 3 specializări de la ID

extensia Viterbo, Agricultură, Horticultură şi Zootehnie. 7.

Se validează dosarele cu doctoratele susţinute în perioada 28.07.2010-20.09.2010 (anexa

VI). 8.

Se aprobă taxele pentru cazarea în căminele USAMV Cluj Napoca pe anul universitar 2010-

2011 (anexa VII).

R E C T O R, Prof.dr. Doru Pamfil

117


ANEXA I UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINAVETERINARA -CLUJ NAPOCA SENATUL USAMV Cluj Napoca HOT ARAREA

NR.

SENATUL USAMV Cluj: Prof. dr. Doru Pamfil, prof. dr. Liviu Mărghitaş, prof. dr. Augustin Vlaic, prof. dr. Sevastiţa Muste, prof. dr. Cornel Cătoi, prof. dr. Ioan Rotar, prof. dr. Radu Sestraş, prof. dr. Vioara Mireşan, prof. dr. Ioan Groza, ec. Viorel Poruţiu, prof. dr. Teodor Rusu, prof. dr. Marcel Dîrja, conf. dr. Adrian Oros, prof. dr. Maria Tofană, prof. dr. Emil Luca, prof. dr. Teofil Oroian, prof. dr. Marina Spînu, prof. dr. Ioan Păcurar, prof. dr. Gavrilă Morar, prof. dr. Ioan Drocaş, prof. dr. Roxana Vidican, prof. dr. Ioan Oroian, prof. dr. Carmen Socaciu, conf. dr. Ioana Pop, conf. dr. Felix Arion, prof. dr. Silviu Apahidean, prof. dr. Viorel Budiu, prof. dr. Ioan Bud, prof. dr. Aurel Damian, prof. dr. Marian Mihaiu, prof. dr. Aurel Muste, prof. dr. Vasile Cozma, conf. dr. Gavril Giurgiu, student Bogdan Moldovan, Sălăgean Tudor, Vîlcan Alina, Feştilă Iulia, şi drd. Tăbăran A. Flaviu. Întrunit în şedinţa extraordinara de azi 21 septembrie 2010 Având în vedere Ordinul MECTS nr. 4711/23.08.2010 şi Anexa nr.2 la acest ordin - prin care numărul maxim de posturi ce urmează a se finanţa de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, - în cadrul USAMV Cluj Napoca (la Serviciul Social) este de 48 de posturi. Examinând documentaţia înaintată de Consiliul de Administraţie (Ordinul MECTS nr. 4711/23.08.2010 şi anexa nr.2 la acest Ordin, Nota de Fundamentare a măsurilor de aplicare a Ordinului METCS nr. 4711/23.08.20l0 şi propunerile care vizează desfiinţarea unor posturi în cadrul Serviciului Social, în vederea încadrării în numărul maxim de 48 de posturi prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul de mai sus -(nota întocmită de Directorul General Administrativ Ec. Poruţiu Viorel), precum şi Hotărârea nr. a Consiliului de Administraţie. Potrivit disp. art. l46 din Legea 84/1995, republicată, Cap. VI art. 8l şi 82 din CARTA USAMV Cluj Napoca, Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Senatului USAMV - Secţiunea III pct. 3.2 lit. A pct. 7 şi 8, SENATUL USAMV Cluj Napoca: HOTĂRAŞTE Art.1. Se aprobă reorganizarea structurii organizatorice a Serviciului Social din cadrul USAMV Cluj Napoca, prin desfiinţarea unor posturi (locuri de munca ) din cadrul acestui serviciu, în vederea încadrării în numărul maxim de 48 de posturi, care urmează a fi finanţate de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii şi subvenţii, prevăzut de Ordinul METCS nr. 4711/23.08.2010 şi Anexa 2 la acest ordin după cum urmează: - se desfiinţează un număr de 8 posturi vacante (se vor specifica aceste posturi) - se desfiinţează un număr de 2 posturi ocupate prin cumul de funcţii: administrator financiar cu sarcini de gestionare a unui cămin studenţesc şi referent muzical cu

118


sarcini în buna desfăşurare a activităţilor clubului studenţesc şi a ansamblului folcloric " Tradiţii ". Art.2. Se aproba noul Stat de Funcţii a Serviciului Social conform anexei 1 care face parte integrantă din aceasta hotărâre (se ataşează noul stat de funcţii a acestui serviciu urmare a desfiinţării locurilor de munca atât a celor vacante cât şi a celorlalte 2 posturi de care se face vorbire la art. 1)

Art. 3 . Cu ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri se încredinţează (nominalizaţi serviciile direcţiile care duc la îndeplinire aceasta hotărâre)

PRESEDINTELE SENATULUI RECTOR

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 40 de voturi din 41 exprimate, 1 vot împotrivă a prof. dr. Ioan Oroian.

119


ANEXA II Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Scolii Postdoctorale A. Obiective Generale ale şcolii Postdoctorale

Art. 1. Creşterea capacităţii sistemului de formare profesionalii continuă în mediul academic, prin amplificarea colaborării dintre universităţi, entităţi de cercetare şi firme (companii). Art. 2. Dezvoltarea resursei umane prin şi pentru cercetarea ştiinţifică care sa abordeze domeniile de prioritate ştiinţifică ale politicilor şi strategiilor naţionale şi europene; Art. 3. Sporirea motivaţiei pentru cariera de cercetător ştiinţific şi creşterea implicării cercetătorilor în activitatea ştiinţifică performantă, dezvoltarea creativităţii, a inovării şi a protecţiei proprietăţii intelectuale, Art. 4. Şcoala postdoctorală contribuie la inovare şi dezvoltare durabilă intr-o abordare interregională şi transnaţională. Art. 5. Realizarea de programe de cercetare postdoctorală în domeniile prioritare cu înalt grad de transfer în sectorul public şi privat. B. Obiective Specifice ale Şcolii Postdoctorale

Art. 6. Formare profesionalii multidisciplinară, interdisciplinară şi transdisciplinară a doctorilor în ştiinţe cu specializare în domenii specifice şi conexe ale universităţii. Art. 7. Dezvoltarea de aptitudini reale de creativitate şi inovare şi dobândirea de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru organizarea incubatoarelor de afaceri specifice cercetării private competitive, în context naţional şi european. Art. 8. Creşterea aportului cercetării din universitate şi din cadrul parteneriatelor la dezvoltarea durabilă regională şi naţională, la conservare biodiversităţii şi la asigurarea resurselor de hrană sănătoase şi sigure ale omenirii. Art. 9. Realizarea de programe de cercetare postdoctorală în domeniile prioritare cu înalt grad de transfer în sectorul public şi privat. C. Misiunea Şcolii Postdoctorale

Art. 10. Misiunea Scolii Postdoctorale este de a dezvolta programe ştiinţifice de cercetare postdoctorală şi de a asigura managementul acestor programe în acord cu strategia de cercetare ştiinţifică a USAMV Cluj-Napoca. Art. 11. Pentru realizarea misiunii asumate, Şcoala Postdoctorală va iniţia şi desfăşura activităţi specifice: -

Monitorizarea resursei umane, a laboratoarelor, a tematicilor şi relaţiilor externe implicate în cercetarea postdoctorală;

-

Atragerea de fonduri necesare finanţării cercetării ştiinţifică postdoctorale.

-

Managementul proiectelor dedicate sprijinirii studiilor postdoctorale.

-

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat cercetătorilor la studii de postdoctorat.

-

Organizarea şi susţinerea activităţilor menite a asigura perfecţionarea cercetătorilor printr-un program de formare avansata. 120


-

Realizarea unei baze de date privind programele post-doctorale.

-

Asigurarea vizibilităţii şi promovării programelor de cercetare ştiinţifică postdoctorale în mediul ştiinţific la nivel naţional si internaţional

-

Orientarea cercetărilor în direcţia tematicilor prioritare europene şi lărgirea colaborării cu universităţi şi centre de cercetare din Uniunea Europeana;

D. Organizarea studiilor postdoctorale.

Art. 12. Studiile postdoctorale sunt organizate de universitate, facultăţi, departamente şi catedre în colaborare cu alte instituţii din ţară şi străinătate. Art. 13. Finanţarea studiilor postdoctorale se realizează cu fonduri europene, naţionale, regionale, locale sau fonduri proprii ale USAMV Cluj-Napoca, prin programe de dezvoltare a resursei umane şi/sau prin programe de cercetare în cadrul unor tematici specifice. Art. 14. Conducerea programelor de studii postdoctorale este asigurată de echipa de management al proiectului de finanţare sau structura organizatorică din universitate care asigura finanţarea programului, împreună cu tutorii implicaţi în program. Art. 15. Grupul ţinta al programelor de studii postdoctorale este format din tineri cercetători care au obţinut titlul de doctor în domeniile fundamentale specifice USAMV Cluj-Napoca, cu vârsta maxima de 40 de ani în momentul înscrierii la concursul de admitere. Art. 16. Admiterea cercetătorilor în cadrul programelor de studii postdoctorale se realizează prin concurs, pe baza performantelor în cercetare şi proiectului de cercetare elaborat de fiecare candidat. Art. 17. Tutorele de studii postdoctorale are calitatea de conducător de doctorat în domeniile de cercetare specifice universităţii şi îndeplineşte funcţia de expert pe termen lung în cadrul fiecărei arii tematice. Art. 18. Ariile tematice de cercetare sunt cele stabilite prin cererile de ofertă ale organismelor naţionale şi internaţionale care finanţează programele de studii postdoctorale sau cele stabilite de universitate şi structurile organizatorice proprii. Art. 19. Selectarea ariilor şi temelor de cercetare postdoctorală în cadrul domeniilor de cercetare se face pe baza strategiei de cercetare a universităţii şi pe baza evaluării performantelor centrelor şi echipelor de cercetare. Art. 20. Desfăşurarea studiilor postdoctorale se realizează pe baza unui contract individual în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile partenerilor, respectiv USAMV Cluj-Napoca, cercetătorul postdoctorand, tutorele şi instituţiile partenere în program, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi cu obiectivele specifice fiecărui program de studii postdoctorale.

121


ANEXA III REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62371 „ŞCOALA POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI MEDICINEI VETERINARE”

1. GENERALITĂŢI Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale din Fondul Social European (FSE), precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare a bursierilor au la bază prevederile cuprinse în HG 475/2007 pentru aprobarea Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II pentru perioada 2007-2013, Statutul personalului de cercetare aprobat prin Legea 319 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile şi criteriile specifice stabilite la nivelul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca). Art. 2. USAMV Cluj-Napoca, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare De Doctorat (IOSUD) şi partener în programul POSDRU/89/1.5/S/62371 organizează concursuri pentru acordarea burselor postdoctorale şi va asigura coordonarea activităţii de cercetare postdoctorală prin tutori pentru toate cele domeniile de ştiinţă aprobate prin proiect, astfel: agronomie, horticultură, medicină veterinară, zootehnie şi biotehnologii. Art. 3. Acordarea burselor postdoctorale se face pe baza concursului de admitere la Şcoala Postdoctorală, în limita locurilor repartizate pe fiecare domeniu şi tematică. Art. 4. Bursele postdoctorale se acordă cu scopul a dezvolta resursa umană înalt specializată din cadrul USAMVB Timişoara prin stimularea tinerilor cercetători pentru realizarea unor teme de cercetare, dezvoltare şi inovare în conformitate cu strategia USAMV Cluj-Napoca în domeniul cercetării ştiinţifice şi al dezvoltării instituţionale. În acest sens: a. vor avea prioritate acele teme de cercetare care se vor finaliza cu rezultate concrete, cuantificabile (dezvoltarea şi/sau omologarea unor noi tehnologii, metode de analiză şi proceduri specifice domeniului de cercetare abordat); b. se vor promova proiectele cu caracter de cercetare interdisciplinară; c. participanţii bursieri la proiectele postdoctorale vor constitui premisele unor nuclee de dezvoltare a resursei umane a USAMV Cluj-Napoca şi din afara ei. Art. 5. În cadrul proiectului cu numărul de contract POSDRU/89/1.5/S/62371, USAMV Cluj-Napoca va acorda burse postdoctorale unui număr de 20 de cercetători care pot beneficia de: - bursă în cuantum de 4190 lei/lună pe o perioadă de 24 de luni; - un supliment de bursă de 2095 lei/lună pentru un stagiu de 3 luni derulat în laboratoare acreditate din străinătate; - decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în cazul participării la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale în limita fondurilor existente în proiect pentru acest tip de activităţi. Art. 6. Rezultate minime impuse spre realizare pentru fiecare cercetător bursier postdoctorat la finalul stagiului: - minimum două participări la seminarii şi conferinţe naţionale; - minimum o participare la seminarii şi conferinţe din străinătate; - minimum trei articole ştiinţifice publicate în reviste BDI; - minimum un articol în reviste ISI cu factor de impact;

122


- minimum o aplicaţie de proiect de cercetare, în calitate de director de proiect, în domeniul temei de cercetare abordată în cadrul proiectului postdoctoral. 2. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE ACORDAREA BURSELOR POSTDOCTORALE

A

CONCURSULUI

PENTRU

2.1. Înscrierea candidaţilor Art. 7. Înscrierea candidaţilor la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale se face la sediul Şcolii Doctorale şi Postdoctorale a USAMV Cluj-Napoca conform calendarului competiţiei (Anexa 2). Art. 8. Tinerii cercetători care se înscriu la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62371 - „Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi medicinei veterinare”, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

- să deţină titlul de doctor în ştiinţe după 1 ianuarie 2000; - să aibă vârsta de maximum 40 de ani, împliniţi până la depunerea dosarului; - să nu beneficieze şi să nu fi beneficiat de bursă postdoctorală finanţată din fonduri europene sau guvernamentale; - tema de cercetare postdoctorală propusă să fie în domeniul în care a susţinut teza de doctorat sau în domenii conexe şi să se încadreze în tematica de cercetare oferită de USAMV ClujNapoca pentru prezentul program (Anexa 1 la prezentul regulament). Art. 9. Înscrierea la concursul de admitere presupune depunerea unui dosar de înscriere care trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concursul de selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi (Anexa 3); 2. Curriculum vitae în limba română în format Europass (Anexa 4); 3. Buletin de identitate/carte de identitate (în original şi copie); 4. Certificat de căsătorie sau, după caz, alt act de schimbare a numelui în original şi copie; 5. Diploma de doctor sau ordinul ministrului care să ateste deţinerea acestui titlu (în original şi copie); 6. Diploma de licenţă şi de master (dacă este cazul) (în original şi copie); 7. Atestat de competenţă lingvistică pentru una dintre limbile de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), eliberat de departamentul PPD al USAMV Cluj-Napoca sau de alte instituţii acreditate; 8. Memoriu de activitate ştiinţifică (Anexa 5), care să conţină lista lucrărilor ştiinţifice publicate, participările la manifestări ştiinţifice, brevete şi produse omologate, cărţi/capitole de carte publicate, premii, stagii de cercetare efectuate în străinătate (min. 30 zile) şi lista proiectelor de cercetare, cu precizarea calităţii deţinute în echipa de implementare a proiectului; pentru fiecare dintre realizările cuprinse în acest memoriu se vor ataşa documente justificative. 9. Fişa de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică completată de candidat (Anexa 6); 10. Recomandarea conducătorului de doctorat (Anexa 7) şi recomandarea tutorelui de studii postdoctorale (Anexa 8); în cazul în care, din cauze obiective, nu este posibil să se furnizeze recomandarea conducătorului de doctorat, tutorele va face referire şi la doctorat;

11. Proiectul de cercetare ştiinţifică postdoctorală propus de către candidat conform modelului (Anexa 9); 123


12. Declaraţie pe propria răspundere privind nesusţinerea financiară anterioară sau prezentă prin alte programe postdoctorale finanţate din fonduri europene sau guvernamentale (Anexa 10). 13. Acordul instituţiei sau societăţii la care este angajat candidatul (dacă este cazul) privind includerea acestuia în grupul ţintă al proiectului. 2.2. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSELOR POSTDOCTORALE Art. 10. Acordarea burselor postdoctorale se realizează prin concurs organizat la nivelul USAMV Cluj-Napoca pentru toate cele 4 domenii de cercetare: agronomie, horticultură, medicină veterinară, zootehnie şi biotehnologii. Universitate stabileşte repartiţia celor 20 de locuri pe domeniile de cercetare. Art. 11. Comisia de concurs pentru acordarea burselor postdoctorale este formată din membrii echipei de management şi experţii pe domenii din cadrul proiectului în cadrul universităţii şi devine oficială prin Ordinul rectorului USAMV Cluj-Napoca. Art. 12. Concursul pentru acordarea burselor postdoctorale constă în:

a. cuantificarea activităţii ştiinţifice şi publicistice a candidaţilor pe durata studiilor doctorale şi după obţinerea titlului de doctor pe baza Fişei de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică completată de către candidat (Anexa 6). Comisia va transforma punctajul într-o notă cuprinsă între 5 şi 10. Activitatea ştiinţifică are o pondere de 40% în nota finală. b. evaluarea de către comisie, în prezenţa tutorelui, a propunerii de proiect de cercetare postdoctorală. Comisia întocmeşte Fişa de evaluare a proiectului de cercetare postdoctorală (Anexa 11). Comisia va transforma punctajul într-o notă cuprinsă între 1 şi 10; Rezultatul evaluării proiectului de cercetare ştiinţifică are o pondere de 60% în nota finală. Art. 13. Nota finală va fi stabilită prin calcularea mediei ponderate dintre notele de la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de la evaluarea propunerii de proiect de cercetare postdoctorală şi se va întocmi o fişă de evaluare finală (Anexa 12). Art. 14. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului realizat în limita locurilor scoase la concurs pe fiecare domeniu şi arie tematică. Nota finală minimă de admitere este 8. Art. 15. (1) Eventualele contestaţii privitoare la rezultatul concursului de acordare a burselor postdoctorale se depun în prima zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului.

(2) Comisia trebuie să analizeze contestaţiile depuse în termen de 24 de ore şi să opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului pentru acordarea burselor postdoctorale. 3. DISPOZIŢII FINALE Art. 16. Listele cu rezultatele finale ale concursului pentru obţinerea burselor postdoctorale se vor afişa conform calendarului de desfăşurare al concursului. Art. 17. Proiectul de cercetare propus va deveni anexă la contractul pe care candidaţii declaraţi admişi îl vor semna cu USAMV Cluj-Napoca.

124


ANEXA IV RC 41 REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR Propuneri de modificare

Art. 3.3. Senatul USAMV Cluj-Napoca stabileşte un minimum de 50% prezente din numărul total de cursuri şi un minimum de 80% prezente din numărul total de lucrări practice/seminarii de la o disciplina, ca o condiţie a prezentării la formele de verificare prevăzute în specificaţia de curs. Art. 3.4. Nerealizarea acestor condiţii minimale de prezenta 1a activităţile didactice ale fiecărei discipline de studiu este considerată ca fiind suficienta pentru excluderea studentului de la formele de verificare. Se acceptă absentarea la maximum 20% din aceste activităţi cu condiţia recuperării integrale a lor, cu taxa, înainte de forma de verificare prevăzuta la disciplina de studiu respectiva. Art. 3.5. Studentul care la o disciplină a absentat nemotivat peste 20% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ, pierde dreptu1 de a se prezenta la examen în sesiunea în care acesta este programat şi nu mai poate recupera absentele, pentru sesiunea respectiva, cu excepţia cazurilor motivate. Prezentarea la examen intr-o sesiune ulterioara se admite după recuperarea contra cost a activităţilor didactice. Propunere de modificare

Art. 3.3. Condiţia prezentării la formele de verificare prevăzute în specificaţia de curs a unei discipline este ca studentul să cumuleze un minimum de 50% prezenţe din numărul total de cursuri si un minimum de 80% prezenţe din numărul total de lucrări practice/seminarii. Art. 3.4. Nerealizarea acestor condiţii minimale de prezenţă la activităţile didactice ale fiecărei discipline de studiu este considerată ca fiind suficientă pentru excluderea studentului de la formele de verificare. Se acceptă absentarea nemotivată la maximum 20% din aceste activităţi cu condiţia recuperării integrale a lor, cu taxă, înainte de forma de verificare prevăzută la disciplina de studiu respectivă. Art. 3.5. Studentul care la o disciplină a absentat nemotivat peste 20% din obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ (lucrări practice, seminarii), pierde dreptul de a se prezenta la examen în sesiunea în care acesta este programat. Studentul care a absentat nemotivat peste 20% dar nu mai mult de 40% dintre lucrările practice sau seminariile prevăzute se poate prezenta la examen într-o sesiune ulterioară după recuperarea contra cost a activităţilor didactice. Programul de recuperare a absenţelor va fi stabilit de titularul disciplinei. Studentul care a acumulat peste 40% absenţe la activităţile practice/seminarii şi/sau peste 50% absenţe la curs nu se poate prezenta la formele de examinare si va reface contra cost disciplina respectivă în anul universitar următor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 5.8. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de toamnă din anul universitar în care examenele au fost promovate. Examinarea pentru mărirea notei va respecta principiul "un examen promovat este definitiv promovat". Propunere de modificare

Art. 5.8. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de toamnă din anul universitar în care examenele au fost promovate. Fiecare student se poate prezenta la maximum două examene de mărire a notei într-un an universitar cu condiţia ca studentul să fie integralist. Examinarea pentru mărirea notei va respecta principiul "un examen promovat este definitiv promovat".

125


ANEXA V

126


ANEXA VI Doctorate susţinute în perioada 28.07.2010 -20.09.2010 Facultatea de Agricultură

1. BOTA GH. DANA ( CURTICIU ) 2. ORBAN GH.GEORGETA 3. YASEEN ZOHYR ABDUL KADAR

Facultatea de Horticultură

1. MIHALTE LUCICA ALINA 2. BOLBOACA SORANA DANIELA 3. ACHIM FLORINA ADRIANA ( SESTRAŞ) 4. CALBOREANU CARMEN (BADEA)

Facultatea de Medicină Veterinară

1. DONISA ALINA 2. IVANCIUC ILEANA 3. BIŢĂ ROMULUS 4. MOLDOVANU CONSTANTIN

127


ANEXA VII UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA SERVICIUL SOCIAL Aprobat prorector, Prof. dr. Ing. Sevastiţa Muste NOTA de fundamentare privind calculul regiei pentru anul universitar 201012011 în vederea stabilirii taxei de cămin Utilitatea Gaze naturale Apă-canal Energie electrică Salubritate Poşta, telefon, telecomunicaţii, internet Materiale de curăţenie Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Furnituri birou TOTAL GENERAL

Consumul anual 6 050 441.44 (kw) 67 568.60 (mc) 5280 88 (kw) 1 394.23 (mc)

Preţ (Iei)/UM

0,111 3,12 0,4958 8,68

Total lei/an

671 599 210 814 261 826 12 102 42497 102 011 236201 17327 1554377

Aceasta notă cuprinde cheltuielile cu utilităţile şi alte bonuri şi servicii (poşta şi telecomunicaţii, telefon, internet, furnituri de birou, materiale de curăţenie, salubritate) ce se regăsesc în bilanţul contabil pe anul universitar2009-2010. Modul de calcul al regiei este următorul: Suma totală se împarte la perioada de şcolarizare (9,5 luni): 1 554 377 : 9,5 = 163 618.63 lei/luna Valoarea obţinută pe lună se împarte la numărul de studenţi cazaţi după norma sanitară (1105 studenţi): 163 618.63 : 1105 = 148 lei/lună/student. Din datele de mai sus rezulta o taxă lunară pe student, la norma sanitară, de 148 lei urmând să se facă diferenţierea în funcţie de gradul de confort al fiecărui cămin. Propuneri tarife de cazare studenţi pentru semestrul I anul universitar 2010/2011 - camere cu norma sanitara de 2 persoane - camere cu norma sanitara de 3 persoane - camere cu norma sanitara de 4 persoane - camere cu norma sanitara de 5 persoane - camere cu norma sanitara de 6 persoane - mansardă - studenţi - mansardă - cadre didactice

220 lei/pers 160 lei/pers 150 lei/pers 140 lei/pers 130 lei/pers 250 lei/pers 370 lei/pers

* Studenţii de la buget, copii de cadre didactice beneficiază de cazare gratuită conform Legii 128/1997. Serviciul Social, Ing. Constantin Bordea 128


Şedinţa de Senat din data de 28.10.2010

1.

Se aprobă statele de funcţii propuse de facultăţi pentru anul universitar 2010-2011

2.

Se aprobă propunerile facultăţilor pentru scoaterea la concurs a 36 de posturi de şef de

lucrări şi asistent, în semestrul II al anului universitar 2010/2011 (anexa I). 3.

Se validează 27 de dosare cu doctoratele susţinute în perioada 20.09.2010- 28.10.2010

(anexa II). 4.

Se aprobă prelungirea stagiului de doctorat pentru 11 doctoranzi de la forma de învăţământ

fără frecvenţă cu taxă (anexa III). 5.

5. Se consemnează retragerea Asociaţiei Studenţilor din Facultatea de Medicină

din cadrul FAS USAMV Cluj Napoca.

RECTOR Prof. Dr. Doru Pamfil

129

Veterinară


ANEXA I Situaţie centralizatoare a posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs în anul universitar 2010-2011

Facultatea

Număr de posturi propuse a fi scoase la concurs

Agricultură

9

Horticultură

17

Zootehnie şi Biotehnologii Medicină Veterinară

1 9

TOTAL

36

130


ANEXA II Doctorate susţinute în perioada 20.09.2010 -28.10.2010 Facultatea de Agricultură

1. BUIE FLORIAN 2. CHICINAŞ CAMELIA ( RACZ) 3. MIHAI VALENTIN 4. SOMSAI ALPÁR 5. KENTELKI ENDRE CSABA 6. LÖRINCZ PIROSKA 7. GÂRDA NICOLETA TEODORA 8. CECLAN OVIDIU ADRIAN 9. SZÉKELY EDITH 10.BUZGĂU OLIVIU DANIEL 11.MERCA IOAN 12.PIROS IOANA (MOLDOVAN) 13.OROIAN GEORGETA CLAUDIA Facultatea de Horticultură

1. GOTEA IONUŢ 2. LUKACS LEHEL 3. RAICA PAUL ANDREI 4. BRICIU AL.CIPRIAN Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

1. TAOUTAOU ABDELMOUMEN 2. BALŞ CRISTINA ADRIANA 3. PINTEA MARIANA (PETRAN) 4. VODNAR DAN CRISTIAN 5. LEZEU LOREDANA (LEOPOLD)

131


Facultatea de Medicină Veterinară

1. OARGA ANGELA CARMEN 2. SECARĂ VASILE 3. ADRIAN ANA-MARIA (OLELEU) 4. CIRSTOLOVEAN STEFAN LUCIAN 5. DOROFTEIU CRINA (MURESAN)

132


ANEXA III Doctoranzii care solicită aprobare pentru prelungirea stagiului de doctorat

1. STANA MARIUS 2. MUNTEAN NICOLETA 3. PORUŢIU VASILE VIOREL 4. GRAMA VASILE CĂTĂLIN 5. GANEA MARIA 6. BABEŞ ANCA CRISTINA 7. KANTOR MIHAIL RADU 8. NICOARĂ CORNELIA 9. BALAZS ATTILA GABRIEL 10. CETERAS CODRUŢA 11.ABU ROCK AYMAN

Şcoala Doctorală Prof. Dr. Marin Ardelean

133


Şedinţa de Senat din data de 16.12.2010 Ordinea de zi

1.

Situaţia financiară pe anul 2010 ;

2.

Aprobarea gradaţiilor de merit pe anul 2010;

3.

Aprobarea planului de investiţii pe anul 2011;

4.

Aprobarea burselor de studii pentru doctoranzii anului I;

5.

Situaţia autoevaluarii pe anul 2010 şi 2008 – 2010;

6.

Validarea doctoratelor susţinute în perioada 28.10.2010- 15.12.2010 ;

7.

Acordarea titlului de senator de onoare d-lui Prof.DHC dr.Stefano Grego

8.

Diverse

RECTOR Prof. Dr. Doru Pamfil

134

Buletin informativ 2010  

Buletinul informativ pe anul 2010 al USAMV Cluj

Advertisement