Page 1


Energies renovables - Energia Solar tèrmica - Energia Solar fotovoltaica. - Eòlica - Hidràulica - Geotèrmica - Biomassa

Energies NO renovables - Carbó - Petroli - Gas Natural - Nuclear


L’energia solar tèrmica és aquella que utilitza la calor directament del sol i que a diferència de l’energia solar fotovoltaica no necessita cap aparell prefabricat d’alt nivell electrònic. Índex


L'energia solar fotovoltaica és la forma d'obtenció d‘energia solar a través de dispositius semiconductors que en rebre radiació solar s'exciten, provoquen salts electrònics i una petita diferència de potencial tipus díode en els seus extrems. Índex


Energia eòlica és l‘enrgia obtinguda del vent, és a dir, l’energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes. Índex


L’energia hidràulica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua. Índex


L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra com a resultat de la desintegració d'elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l'energia solar absorbida per la capa terrestre. Índex


L'agromassa, antigament anomenada biomas sa, és matèria orgànica conreada per a ser usada com a combustible per a la generació d'energia elèctrica principalment.

________________________Índex


Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni.

________________________Índex


És un recurs natural no renovable, de matèria primera de nombrosos materials i productes i, com a combustible fòssil, la principal font d’energia primària al món.

________________________Índex


El gas natural és una font d’energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per una barreja d‘hidrocarburs, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen.

_____________________Índex


L'energia nuclear és aquella sorgida de l'aprofitament de la capacitat d'alguns isòtops de certs elements químics per emetre energia al experimentar determinades reaccions nuclears.

_____________________Índex

Les Energies Renovables i No Renovables  

abdasfrhasfdvklbhaselicvhSDGKukSDVHde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you