Page 1

1 செய்஡ி஥டல் – 2

ஜண஬ரி , திப்஧஬ரி: 2013

thytajpd; Fkhuh; gythd; ifapYs;s mk;GfSf;F xg;ghapUf;fpwhh;fs;.

rq;fPjk; 127-5

URYF

UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP

நேவ சித்ேம்

ேகவல்கள்! முழு பயதாகநத்தில் 1,189 அதிகாபங்களும் 31,173 யெ஦ங்களும் உள்஭து.

ந ோக்கம்;  உ஬கத்தில் உள்஭

பதயன் ஋ன்஫ யாபத்டத 3,358 முட஫ உள்஭து. பயதாகநத்தில் 6,468 கட்ைட஭களும் ,3,121 யாக்குத்தத்தங்களும் உள்஭து தமிழ் பயதாகநத்தில் நீண்ை யெ஦ம் தானிபனல் 5:23 பயதாகநத்தில் நத்தின அதிகாபம் ெங்கீதம் 117. பயதாகநம் ஆதி ஋ன்னும் யார்த்டதயில் நதாைங்கி ஆநநன் ஋ன்னும் யார்த்டதயில் முடிகி஫து.

திருமணம்... படிப்பு... வேலை... ஏன், ஊழியத்திலும் கூட வேேனின் சித்ேம் அறிேது அேசியம் !

த஡ொடர்புக்கு

E-mail: uryfyuth@gmail.com Mobile: 9943543642

இபனசு ஋ன்஫ யார்த்டத புதின ஌ற்஧ாட்டில் 979 முட஫ யருகி஫து.

கவர் ஸ்த ாரி உள்தள ...

நான் ஏன் பிறந்தேன் ? ப஧஦ா ஋ழுதுயதற்கும் ,புத்தகம்

உள்ளப ... ஆப௅஡ம்

அடணத்து யாலி஧ர்களும் இபட்சிப்பு அடைன பயண்டும்.  உ஬கத்தில் உள்஭ அடணத்து ெட஧ கிறிஸ்தய யாலி஧ர்கள் அட஦யரும் ஋ழுப்புதல் அடைன பயண்டும்.

2

஬ொனிதர்க்கு

3

சிநப்பு தகு஡ி

4

க஬ர் ஸ்டடொரி

6

7ல் எந்஡ ஬கக

8

஧டிப்஧தற்கும் ,யாக஦ங்கள் ஥ம்முடைன ப஧ாக்குயபத்திற்கும் இன்ைர்ந஥ட் ஥ம் அறிடயப் ந஧ருக்கவும் , ஧ணம் ஋ல்஬ாயற்றிற்கும் ஧னன்஧டுகி஫து . இடய அட஦த்தும் நனித஦ால் நனிதனின் மூட஭ அறிடயக்நகாண்டு உருயாக்கப்஧ட்ைபத. ப஧஦ா ,புத்தகம் , நெல்ப஧ான் , யாக஦ம் இன்னும் இந்த உ஬கில் நனித஦ால் உருயாக்கப்஧ட்ை அட஦த்தும் ஋தற்காக உருயாக்கப்஧ட்ைபதா அதன் ப஥ாக்கத்டத நிட஫பயற்றுகி஫து. இடய அட஦த்டதயும் ஧டைத்த நனித஦ாகின ஥ாம் ஋தற்காக ஧டைகப்஧ட்பைாம்.?

உண்டநயில் ஥ாம் ஧டை஧க்கப்஧ட்ைது கைவு஭ாள்தான் .஋தற்காகநயனில் அயடப நதாழுயதற்கும்,அயரின் கற்஧ட஦கட஭ கடைப்பிடிக்கவும்தான், அயருடைன சித்தத்தின் ஧டி யாழ்யதற்கும் தான் அப்஧டியிருக்க , நனிதால் உருயாக்கப்஧ட்ை அட஦த்தும் நனிதனுக்கு ஧னன்஧டுயதன் மூ஬ம் தன்ட஦ உருயாகி஦ நனிதட஦ திருப்திப் ஧டுத்துகி஫து ,அதுப஧ா஬ ஥ாம் ஥ம்டந ஆண்ையர் ஋தற்காகப் ஧டைத்தாபபா அந்த ப஥ாக்கத்டத நிட஫பயற்றுகிப஫ாநா ? அந்த ப஥ாக்கம் கைவுளுக்கு திருப்தினாக உள்஭தா? பனாசித்து ஧ாருங்கள்!

நான் ஏன் பிறந்தேன் ?

1


2

URYF

UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP

ேனிலமலய வேல்லும் ஆயுேம் ! ஡ணின஥... தனருக்கும் திடித்஡஥ொண ஑ன்று குநிப்தொக சொத்஡ொனுக்கும்஡ொன்

ஏதணணில் ஢ொம் ஡ணிக஥஦ொக இருக்கும்டதொது஡ொன் சொத்஡ொன் தல்ட஬று ஬ி஡஥ொண ட஦ொசகணககப தகொண்டு஬ரு஬ொன், சொத்஡ொன் தகொண்டு஬ரும் ட஦ொசகண ஑ருடதொதும் ஢ன்க஥஦ொண஡ொக இருக்க ஬ொய்ப்தில்கன. ஢ம்ப௃கட஦ ஬ொனிதப்தரு஬ம் எக஡ப௅ம் எபி஡ொக ஢ம்பும். அந்஡ ஬ொய்ப்திகணப்

த஦ன்தடுத்஡ி ஢ம் ஥ண஡ில் ஡ீ஦ கொரி஦ங்கல௃க்கொண ஬ிக஡க஦ தூ஬ி஬ிடு஬ொன். இ஡கண ட஥ற்தகொள்ப

஢ொம் ஆண்ட஬ட஧ொடு இக஠த்஡ிருக்க ட஬ண்டும். எவ்஬ொறு என்று டகட்டொல் ட஬஡த்஡ில் தொர்க்கும் டதொது இட஦சுக஬ட஦ டசொ஡கணக்கு உட்தடு஡ி஦஬ன் சொத்஡ொன் எப்தடித஦ணில் இட஦சு ஞொணஸ்஢ொணம் ததற்று ஡ணிக஥஦ொய் தெதித்துக்தகொண்டு இருக்கும் டதொது஡ொன் சொத்஡ொன் தன஬ி஡஥ொண ஡ந்஡ி஧ங்ககப

த஦ன்தடுத்஡ி இட஦சுக஬ட஦ க஬ிழ்க்க ஬ககத்ட஡டி ட஡ொற்றுப்டதொணொன் என்தக஡ ட஬஡ொக஥த்஡ில் ஥த்ட஡ப௅ ஢ொன்கொம் அ஡ிகொ஧த்஡ில் ஬ொசிக்கிடநொம். இட஦சுக஬ட஦ டசொ஡ித்஡ எம்஥ொத்஡ி஧ம்?

இது டதொன்ந ஢஥க்கு ஡ணிக஥஦ொக கிகடக்கும் ச஥஦த்க஡ ட஥ற்தகொள்ப஡தடிக்கு ஢ொம் எச்சரிக்கக஦ொய் இருப்தது சொ஥ொபிக்க உ஡வு஬து அ஬ர்

URYF

UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP உங்கபின் ட஥னொண

என்தது

சொத்஡ொகண

஢ொம்

த஦ன்தடுத்஡ி சொத்஡ொன் ஢ம்க஥

அ஬சி஦ம் , அதுடதொன்ந ச஥஦ங்ககப

உத஬ொசம் ஡ொன் , எப்தடித஦ணில் இட஦சுக் கூட ஡ணிக஥஦ொய் இருந்஡ப்டதொது

ட஥ற்தகொள்ப உ஡஬ி஦ொய்

ட஬஡ அநிஞர்கபின் கருத்து

஢ம்ப௃கட஦

சொத்஡ொனுக்கு

இருந்஡து

ஆகும். ஢ொப௃ம்

அ஬ர் தசய்஡ உத஬ொச தெதம் ஥ட்டுட஥

உத஬ொசம்

இருந்து தெதம் தசய்஬஡ின் ப௄னம்

஡ணிக஥க஦ சொத்஡ொன் ட஥ற்தகொள்பொ஥ல் இருக்க உ஡வும். ஡ணின஥ன஦ ச஬ல்லும்

ஆப௅஡ம் உத஬ோெம்.

கருத்துக்ககப எங்கபின் e-mail ப௃க஬ரிக்கு

த஡ரி஦ப்தடுத்஡வும் . அல்னது 9943543642 9787107174என்ந எண்ணுக்கு

த஡ொடர்புக்தகொபவும்

உபவாசமும் அேன் பலன்களும் :1)

ள஥ோளெ :-

஦ோத்஧ோக஥ம் 34: 28

தெதிக்கும் ஢ொட்கபில்... ●

சஜதிக்கும் ஢ோட்கபில் ஡ோணிள஦ல் ளதோன இருப்தது

அங்டக அ஬ன் அப்தம் புசி஦ொ஥லும் ஡ண்஠ர்ீ குடி஦ொலும் ஢ொற்தது஢ொள் கர்த்஡ட஧ொடட

஢ல்னது .

இருந்஡ொன் . ●

ஜெபிப்பவர்கள் கவனத்திற்கு..

ஜெபிப்பேற்க்கு முன் :-

தனன்: ட஥ொடச உத஬ொசித்து கர்த்஡ருடடண இருந்஡஡ொல் அ஬ன் சீணொய் ஥கன஦ினிருந்து இநங்கும் டதொது அ஬ருகட஦ ப௃கம் தி஧கொச஥ொய் இருந்஡து எண

ப௃஡னில் ட஦ொட஬ல் 2: 15 ன் தடி தரிசுத்஡ உத஬ொச ஢ொகப ஢ி஦஥ிப௅ங்கள் . ஥த்ட஡ப௅ 6 : 17, 18 ன் தடி தெதிக்க ஡஦ொ஧ொகுங்கள்.

எஸ்஡ர் :-

ருெிக஧஥ோண சதோருனபப௅ம் உண்஠஬ில்னன எண

எஸ்஡ர் 2: 16

ள஬஡ோக஥ப௃ம் , அன஡ப்

தற்நி஦ ஢ினணவுகள் கூட அ஬ருக்கு ஬஧஬ில்னனச஦ண

புசி஦ொ஥லும் ,குடி஦ொ஥லும் உத஬ொசம் இருந்஡ணர்.

ள஬஡ அநிஞர்கல௃ம் கூறுகிநணர் .

ஆ஥ொணின் ச஡ிகள் அகணத்தும் ப௃நி஦டிக்கப்தட்டண என்தக஡

தின்஬ரும் அ஡ிகொ஧த்஡ில் தொர்க்கிடநொம்.

஢ொற்தது ஢ொள் இ஧வும் , தகலும் உத஬ொசம் இருந்஡ொர்.

உங்கள் தெதம் தரிடச஦ன்

தனன் : ட஬஡ம் தசொல்கிநது இட஦சு தரிசுத்஡ ஆ஬ி஦ின் தனத்஡ிணொடன

தெதம் டதொல் இல்னொ஥ல்

கனிடன஦ொவுக்கு ஡ிரும்திப்டதொணொர் , ததனகண அப஬ில்னொ஥ல் ததற்றுக்தகொண்டொர்

ஆ஦க்கொ஧கணப் டதொன ஡ொழ்த்஡ி தெதிப௅ங்கள் !

லூக்கொ 4:14

குநிப்தோக தரி஥பன஡னம் (சென்ட் ) கூட ஡ோணிள஦ல் பூெிக்சகோள்ப஬ில்னன .

3) இள஦சு : லூக்கோ 4:1-13

ஜெபிக்கும் நபோது

அந்஡ ஢ோட்கபில் அ஬ர் சஜதிகும்ளதோது எந்஡

எஸ்஡ர் ஥ற்றும் அ஬டபொடு இருந்஡ அக஠஬ரும் ப௄ன்று ஢ொள்

தனன் :

எப்தடிச஦ணில் ஡ோணிள஦ல் 10: 2 ன் தடி சஜதிப௅ங்கள் .

அட஡ அ஡ிகொ஧ம் 29 , 30 ,31 ஬து ஬சணம் கூறுகிநது. 2)

஢ோம் உத஬ோெம் இருந்து

ஆணோல் ஢஥து உத஬ோெம் எப்தடி உள்பது?

ள஦ோெிப்தச஡ோடு ஢ிறுத்஡ி஬ிடோ஥ல்

சகோஞ்ெ஥ோ஬து ஢ம்ன஥ ஢ோள஥ ஥ோற்நிக்சகோள்ள஬ோம் !

குநிப்தோக ெோத்஡ோனண ச஬ல்ன இள஦சுவுக்கு சதனன் கினடத்஡து இந்஡ உத஬ோெத்஡ிணோல் ஥ட்டுள஥.

2


3

யாலி஧ருக்கு...

செய்஡ி ஥டல்

஧டித்ததில் பிடித்தது…

உங்களுக்காக...

பபண்ணா, தபயா..? “கொகப஬஦சு ,கட்டொண ச஦ிசு

, கபங்க஥ில்னொ ஥ணசு ”

தசல்஬டசகர் ஡ணது கதக்கக ஢ிறுத்஡ி஬ிட்டு , னொ஬க஥ொக கொகனத் தூக்கிப்டதொட்டு இநங்கி஬ந்஡க஡க் கண்ட

அ஬ணது கல்லூரி ஢ண்தர்கள் கிண்டனொகப்தொடி அ஬கண ஬஧ட஬ற்நணர். அந்஡ப் தொடல் அ஬னுக்கு அப்தடிட஦ ததொருந்தும். ஆறு அடி உ஦஧ம் , கம்தீ஧஥ொண ட஡ொற்நம் , கு஫ந்க஡ உள்பம், தடிப்தில் தகட்டி. “ டடய் உணக்டகற்ந ததொண்ணு ஑ன்னு ப௃஡னொம் ஆண்டு டசர்ந்஡ிருக்கிநொடொ ! ”

ஆணந்஡ன் ஬ந்஡தும் ஬஧ொ஡து஥ொய் அநி஬ித்஡ொன் . “ டதொடொ டதொ , கன்ணத்஡ில் சுன்டிணொல் இ஧த்஡ம் ஬஧ணும்டொ . அப்தடி டதொன்னு஡ொண்டொ ட஬ணும் ” இது

தசல்஬டசகரின் த஡ில். “அந்஡ ததொண்ணு இன்னும் த஡ிகணந்ட஡ ஢ி஥ிடத்஡ில் ஬குப்தகந஦ில் இருந்து த஬பிட஦ ஬ரு஬ொ தொரு” டசகர் அவ்஬ப஬ொக ஆ஬ல் கொட்டிக்தகொள்பொ஥ல் கக஡஦டித்து ஢ின்நொன். ஥஠ி அடித்஡து . அ஬ர்கள் குழு஬ின் எல்னொ ஡கனகல௃ம் அந்஡ ஬குப்தகநப் தக்க஥ொக ஡ிரும்திண. ப௃஡னொ஥ொண்டு ததொநி஦ி஦ல் ஥ொ஠஬ி஦ர் டதசிக்தகொண்டட த஬பிட஦ ஬ந்஡ணர்.

நேஜனோழுகப் நபசுவோள். எத்ேனன அழகி஬ வோய்ஜ஫ோழி ! எத்ேனனப் பண்பு !

“அட஡ொ தொருடொ , அட஡ொ, அட஡ொ அந்஡ ஥஦ில் கழுத்து ஢ிந சல்஬ொர் “ அசட்கட஦ொகத் ஡ிரும்திணொன் டசகர் . அ஬கப ஬ிட்டு கண்ககப அ஬ணொல் எடுக்க ப௃டி஦஬ில்கன.

சந்஡ி஧ன்஡ொன் டசகனக்கட்டி கல்லூரிக்கு ஬ந்஡ட஡ொ என்ந டகள்஬ிக்கு த஡ினொய் ஑ய்஦ொ஧஥ொய் ஢டந்து ஬ந்஡ொள் கனனொ . டசகரின் ஥ணது ட஬க஥ொக க஠க்குப்டதொட்டது . இறு஡ி஦ொண்டு தடிக்கும் அ஬ன் அடுத்஡ ஆண்டு அ஬கப ஡ிரு஥஠ம் தசய்஡ொலும் , அ஬ன் ட஥ற்தடிப்புக்கொக தசல்லும்டதொது அ஬ல் தடிப்கதத் த஡ொட஧னொட஥ .

திள்கபககபப் தற்நி திந்஡ி ட஦ொசிப்டதொம் . த஢ற்நி஦ில் ததொட்டு இல்கன அதுப்டதொதும் , அம்஥ொ , அப்தொக஬ ச஥ொபித்து஬ிடனொம்.

சிந்ேனைக்கு

“ ஢ம்஥ ஧ொெடணொட ஡ங்கசிடொ ”. டசகரின் இ஡஦க் க஬ிக஡க஦ எக்ஸ்ட஧ கண்கபொல் ஬ொசித்஡஬ன் டதொன

குரு஢ொ஡ன் ஑துப்தொடிணொன் . தசல்஬டசகர் ஡ணது கிபொஸ்ட஥ட் ஧ொெனுடன் த஢ருங்கிப் த஫கத் து஬ங்கிணொன். கனனொவுடன் டதசக் கிகடக்கும் எல்னொ ஬ொய்ப்புககபப௅ம் ஡லு஬ிக்தகொண்டொன். அ஫கில் ஐஸ்஬ர்஦ொ஧ொய்

த஡ொற்றுப்டதொ஬ொள் . ஬ொக஦த் ஡ிநந்துப் டதசிணொல் ன஡ொ ஥ங்டகஷ்க஧ட஧ொ எண ஐ஦ம் ட஡ொன்றும். ட஡தணொழுகப் டதசு஬ொள். எத்஡கண அ஫கி஦ ஬ொய்த஥ொ஫ி ! எத்஡கணப் தண்பு ! ததற்டநொரின் சந்ட஡கங்கங்ககபத஦ல்னொம் ஡ிருப்஡ிக஧஥ொய் ஡ீர்த்துக஬த்஡ொன் . கோ஡ல் ச஥ோட்டு ஬ிட்டது . அன்தநொரு ஢ொள் … ஧ொென் ஬ட்டில் ீ …. டசகரும் ஧ொெனும் ப௃ன்ணகந஦ில் உட்கொர்ந்து டதசிக்தகொண்டிருந்஡ணர். டசகர் ஬ந்஡து கனனொவுக்கு

மனிேர்கள் தகட்க பெபிக்காமல் மகினமயின் ராொ தகட்கும்படி பெபியுங்கள் . - Bryan Simmons

த஡ரி஦ொது . டசகரின் கண்கள் கனனொ எப்டதொது உள்பகந஦ிபிருந்து த஬பிட஦ ஬ரு஬ொடனன்று எ஡ிர் ட஢ொக்கி஦ிருந்஡து. த஠ிப்ததண் இ஧ண்டு டகொப்கத ட஡஢ீக஧ அ஬ல௃க்கும், அ஬பது அம்஥ொ஬ிற்கும் எடுத்துக்தகொண்டு

உள்டப தசன்நொள். அடுத்஡ ஬ிணொடி…

஥கட஡ிநந்஡து டதொன்ந கனனொ஬ின் ஏச்சுக்கள் ச஧஥ொரி஦ொக க஡வு ஬஫ி஦ொக அம்புகள் டதொல் டசகரின் தச஬ிகபில் தொய்ந்து புண்஠ொக்கிண. “ ஏண்டி , அநி஬ில்னன஦ோ உணக்கு ? தோர்த்து ஬஧த் ச஡ரி஦ோ஡ோ? … ள஥ … ளப…. டீன஦க் சகோட்டி டி஧னை தோ஫ோக்கி஬ிட்டோள஦… ளண….”

சு஥ொர் ஐந்து ஢ி஥ிடங்கள் ஡ொப௅ம் ஥கல௃ம் இந்஡ப் தத்஡ிரிக்கக஦ில் எழு஡க்கூடொ஡ ஬ொர்த்க஡கபொல் அ஬கபத் ஡ொக்கிணர். கண்ககபத்

துகடத்துக்தகொண்டட அந்஡ ஬ொ஦ில்னொப் பூச்சி த஬பிட஦நி஦து.ஐந்து ஬ருடங்கபில் ஡ன் ஬ட்டில் ீ டகட்டி஧ொ஡ தகட்ட ஬ொர்த்க஡ககப ஐந்ட஡ ஢ி஥ிடங்கபில் டகட்டு஬ிட்டொன் தசல்஬டசகர். ஡ன் ஬ட்டில் ீ த஠ிப்ததண்கண “ அக்கொ ” என்று கூப்திட த஫க்கப்தட்டிருந்஡ டசகருக்கு ஬ிட஢ொ஡஥ொ஦ிருந்஡து. இ஬ள் ததண்஠ொ , டத஦ொ எண ஐ஦ப௃ற்நொன். அ஬னுக்கு.

ததற்டநொர் டகட்ட டகள்஬ிகபின் கருத்஡ொ஫ம் இப்டதொது஡ொன் புரிந்஡து

“என்ணடொ கல்஦ொ஠ம் , கல்஦ொணப௃ன்னு ஑த்஡ கொனில் க஡ ,க஡ன்னு கு஡ிச்ச, இப்த கப்சுப்புன்னு இருக்கிட஦ ,என்ண ஬ிசி஦ம் ?’ அம்஥ொ “

டகட்டொர்கள்

அதுக்கு இப்த என்ணம்஥ொ அ஬ச஧ம்? த஥து஬ொப் தொருங்க ” ஬ி஫ித்஡ணர்ப்

ததற்டநொர்.

(஢ன்நி : தெங்க சதோண்ணுங்க …Dr.னில்னி஦ன் ஸ்டோன்னி )

3


4 ெிநப்பு கட்டுன஧

ஜண஬ரி , திப்஧஬ரி

ககாடுத்தார். ஆதினாகநம் 9:12

஋ல்ப஬ாரும் அப்ப஧ாஸ்த஬ர்க஭ா ? ெபகா.பாஜ் (஋ ) பா஧ர்ட் பாஜ்

அன்஧ா஦ யாெகர்களுக்கு …

இந்த ககள்வியன கண்டு என்஦ இப்஧டி ககட்குரிங்கனு நீங்க கனாசிக்க஬ாம் ! ஆம் இந்த கயைசி கா஬ங்களில் யாழ்ந்துக் ககாண்டிருக்கும் ஥ாம் குறிப்஧ாக யாலி஧ர்கள் அய஦யரும் ஧வுய஬ப் க஧ா஬கய அப்க஧ாஸ்த஬ர்க஭ாக நாறி சுவிகேரத்யத உ஬கம் முழுயதும் அறிவிக்க கயண்டும் என்க஫ ஧஬ ேய஧ க஧ாதகர்களும் , தய஬யர்களும் க஧ாதிக்கின்஫஦ர். அப்஧டி ஥ாம் அய஦யரும் சுவிகேரம் அறிவித்தாலும் ஥ாம் ஧வுய஬ப் க஧ா஬ அப்க஧ாஸ்த஬ர்க஭ாக நா஫ என்஦ கேய்ன கயண்டும் ? இதற்காக ஥ாம் அதிகநா஦ க஥பம் கெபிக்கிக஫ாம் , உ஧யாேம் இருக்கிக஫ாம், ஧஬ யபங்களுக்காக காத்து கிைக்கிக஫ாம். ஥ம் அய஦யருக்கும் யபங்கள் கதயயதான் ஆ஦ால் ஧஬ருக்கு அதய஦ எப்஧டி க஧ற்றுக் ககாள்யது அல்஬து த஦க்ககன்று இருக்கும் யபத்யத எப்஧டி அயைனா஭ப்஧டுத்துயது இருக்க஬ாம் . ஆ஦ால் இந்த யபங்கய஭ க஧ற்றுக்ககாள்஭ ஒரு சிறின யழியன அப்க஧ாஸ்த஬஦ாகின ஧வுல் ஥நக்கு கதளியாக கோல்கி஫ார் I ககாரிந்தினர் 12 : 29,30,31 யே஦களில் கூறுயது க஧ால் ஥ாம் ஥ம்முயைன தனிப்஧ட்ை யபத்தின் அயைனா஭த்யத முதலில் கதளிவு ஧டுத்திக்ககாள்஭கயண்டும். அதன்பின் அயற்ய஫ க஧஫

3.ெக஬டதயும் ஥ம்பும் உதாபணநாக : பனாபெப்பு (ஆதினாகநம் 37: 1 முதல் 28யடப ) கனாகேப்ய஧ த஦து ேககாதர்க஭ால் கயறுத்து அயய஦ விற்றுப்க஧ாட்ைலும் அயர் கர்த்தர் கநல் ககாண்ை அன்பிய஦ விைவில்ய஬ என்஧யத கயதாகநம் கதளியாக வி஭க்குகி஫து . அந்த அன்பு நட்டுகந அயரின் ஥ம்பிக்யகனாய் இருந்தது . அதன் முடிவு அய஦த்தும் ஥ாம் அறிந்த஧டி அயயப கர்த்தர் அந்த கதேத்திக஬ அதி஧தினாய் உனர்த்தி஦ார். (ஆதினாகநம் 41: 42,43) ஆம் பிரினநா஦யர்கப஭ ! இதுப஧ா஬த்தான் ஥ாமும் கர்த்தர் பநல் நிட஬னா஦ அன்பு டயத்திருக்கும்ப஧ாது தான் ஥ாம் உனர்வுகட஭ நட்டுநல்஬ யபங்கட஭யும் ந஧஫ முடியும்.இந்த அன்ப஧பன ஧வுலும் குறிப்பிடுகி஫ார் . ஥நக்குள் இருக்கும் குட஫யா஦டயகட஭ கட஭ன நிட஫யா஦ அன்பிட஦ ஥ாடுபயாம் .கர்தர்பநல் இருக்கும் அன்பிலிருந்து விட்டு வி஬கதிருப்ப஧ாம் . அடணயரும் அப்ப஧ாஸ்த஬ர் க஭ாக நாறி சுவிபெெத்டத உ஬கம் முழுயதும் அறிவிப்ப஧ாம். கர்த்தருடைன ஥ாநம் நட்டும் நகிடநப்஧டுயதாக …

஧வுக஬ ஥நக்கு ஒரு கநன்யநனா஦ யழியன காண்பிக்கி஫ார்./ கநன்யநனா஦ யழினா஦து I ககாரிந்தினர் 13: 1முதல் 10 யே஦ங்களில் கூ஫ப்஧ட்டுள்஭ அன்க஧ ஆகும் . ஥ாம் எவ்ய஭வு தான் கெபிதாலும், உ஧யாசித்தாலும் அன்பு ஥நக்குள் இபாவிட்ைால் ஥ாம் எந்த யபங்கய஭யும் க஧ற்றுக்ககாள்யது கடி஦ம் ஏக஦னில் …

இந்ே புதிய வரு த்தில் உங்கள் உங்கள் வாழ்னகயில் II பேசதலானிக்தகயர் 1: 12 ன் படி உங்களுக்காக பவுலின் சார்பில் உங்களுக்காக தவண்டிக்பகாள்கிதறாம். -ஆபமன்

அன்பு ஧ல்கயறு குணங்கய஭க் ககாண்ைது, தன஫஦ ஏற்தோடு

1.ெக஬டதயும் தாங்கும் :

ப௃஡ன்ப௃஡னில்

உதாபணம் : பனாபு

எதிச஧஦

(பனாபு 1:21 )

எழு஡ப்தட்டது ,

த஦க்கு உண்ைா஦ ஆஸ்திகள் அய஦த்தும் அழிந்து க஧ா஦ா஦ாலும் அயன் கர்த்தர்கநல் யயத்த அன்பு ஒன்க஫ அந்த பிபச்ேய஦கள் அய஦த்யதயும் தாங்க உதவினது. அது நட்டுநல்஬ாநல் அய஦த்தும் கர்த்தர்

பு஡ி஦ ஏற்தோடு

ககாடுத்தார் ,கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தருக்கு ஸ்கதாத்திபம்

ப௃஡ன்ப௃஡னில்

எ஦ கோல்஬ யயத்தது . நிய஬னா஦ அன்பு அயனிைம் இருந்ததால் கர்த்தர் அயன் இமந்த அய஦த்யதயும் இபட்ைதய஦னாய் ககாடுத்தார் (கனாபு 42: 10)

ச஥ோ஫ி஦ில் ஡ோன்

கிள஧க்க ச஥ோ஫ி஦ில் ஡ோன் எழு஡ப்தட்டது

஢஥து ஥ோற்நத்஡ிற்கு ..

ஜவற்றியின் இ஭கசி஬ம் ..! ஢ொன் என்னுகட஦ ட஬஡த்க஡ கக஦ில் எடுக்கொ஥ல் ஑ரு ஢ொல௃ம் ஬ட்கட ீ ஬ிட்டு

த஬பிட஦று஬ட஡

2. ெக஬டதயும் விசுயாசிக்கும்:

இல்கன .. ஏதணணில்

உதாபணநாக :ப஥ாயா (ஆதினாகநம் 6: 17 ) ஒருகயய஭ விசுயாேம் என்஫வுைன் அய஦யருக்கும் ஆபிபகாம் நிய஦வுக்கு யப஬ாம் , ஆ஦ால் க஥ாயாயய இங்கு முன் நிறுத்த காபணம் ஆதினாகநம் 6: 17 ல் உள்஭து஧டி கர்த்தர் கோன்஦யத ஥ம்பி஦ார் அதற்க்கு காபணம் அயர் கர்தர்கநல் யயத்த அன்பு நட்டுகந , க஥ாயவின் கா஬த்தில் யாழ்ந்த னாரும் கர்த்தயப ஥ம்஧வில்ய஬ ஆ஦ால் க஥ாயகயா கர்த்தர் கோன்஦யத கனல்஬ாம் கேய்தான் அவ்ய஭வு விசுயாேத்திற்கு கபணம் அன்பு நட்டுகந அத்தயகன அன்பின் காபணநாக கதயன் அயருக்கு இந்த பூமியில் உண்ைா஦ அய஦த்யதயும் க஥ாயாவின் யகயிக஬

என்னுகட஦

த஬ற்நிக்கு கொ஧஠ம் ட஬஡ொக஥ம் ஥ட்டுட஥ !

செோன்ண஬ர்

ள஥ோளண ள஥ோர்கல்

(த஡ன் ஆதிரிக்கொ ட஬கப்தந்து ஬ச்சொபர் ீ )

஢ம்஥ில் தனர் ஆன஦ம் செல்லும்ளதோது ஡ோன் ள஬஡த்ன஡ தூெி ஡ட்டிள஦ எடுக்கிளநோம் என்தது ள஬஡னண஦ோண ஒன்று.

4


5

஫னம்திமந்து ... கிறிஸ்து இந஬சுவுக்குள் அன்போன சநகோே஭ சநகோேரிகளுக்கு.... இந்த முழுடநனா஦ யாலி஧ர் அடநப்஧ா஦து ஧ல்பயறு விதநா஦ ஧ணிகட஭க் கர்தருக்காக நெய்ன நெனல்஧ட்டு யருகி஫து, ஋ந்த ஒரு ெட஧டனயும் ொபாநல் இனங்கி யரும் இந்த யாலி஧ர் அடநப்பிற்கும் இந்த஥ாள் யடபயிலும் நீங்கள் நகாடுக்கும் ஆதபவிற்கு மிகுந்த ஥ன்றி .பநலும் உங்கள் ஆதபவு நதாைரும் ஋஦ ஥ம்புகிப஫ாம். கைந்த நாதம் நயளியிைப்஧ட்ை இந்த இதழ் யாலி஧ர்களிடைபன அதாயது உங்களிடைபன மிகுந்த யபபயற்பு கிடைத்தது மிகுந்த ெந்பதாெத்டதயும் , உற்ொகத்டதயும் தருகி஫து. உங்கள் அட஦யருக்கும் URYF -ன் ந஦நார்ந்த ஥ன்றிகள் . நீங்களும் உங்கள் ஧டைப்புகள் மூ஬ம் ஆண்ையரின் ஥ாநம் நகிடநப்஧ை நெய்ன஬ாம். உங்களின் ஧டைப்புகட஭ இந்த இதழில் நயளியிட்டு கர்த்தருடைன ஥ாநத்டத நகிடநப்஧டுத்த உங்கட஭ இருகபம் கூப்பி அடமக்கிப஫ாம். இந்த புத்தாண்டு முதல் ஧ல்பயறு புதின ஧ணிகட஭ நெய்ன உள்ப஭ாம் அடய அடணத்தும் கர்த்தடப நகிடநப் ஧டுத்தபய . இந்த அடநப்பு ஒருப஧ாதும் இ஬ா஧ ப஥ாக்கத்திற்காக உருயாக்கப்஧ட்ைது அல்஬.நா஫ாக இபனசுடய இந்த உ஬கம் முழுயதும் அறிவிக்கபயண்டும் ஋ன்஧தற்காகபய உருயாக்கப்஧ட்ைது. இது ப஧ான்஫ நெனல்஧ாடுகட஭ ஥ைத்துயதற்கு பதடய உங்களின் நெ஧ம் நட்டுபந . பநலும் நீங்கள் ப஥பம் கிடைக்கும்ப஧ாது ப஥படினாக இந்த ஊழினங்களில் ஧ங்குந஧஫ பயண்டும் ஋ன்஧பத ஋ங்கள் ஆடெ, கர்த்தரின் பிரினமும் அதுபய. இந்த அடநப்பில் இட஦ன உங்கள் ந஧னர் நற்றும் முகயரிடன 9943543642 ஋ன்஫ ஋ண்ணுக்கு SMSஅனுப்஧வும். பநலும் உங்கள் ஥ண்஧ர்களுக்கும் இந்த அடநப்ட஧ அறிமுகப்஧டுத்த பயண்டுகிப஫ாம். கிறிஸ்துடய அறிவிக்கும் உண்டநனா஦ ஧ணியில் , UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP INDIA

Visit & Read Our Newsletter on

www.uryfyouthblogspot.in Send your Feedbacks @

uryfyuth@gmail.com 5


6

கவர் ஸ்த ாரி

நேவ சித்ேம் சதகா. ரஃபி ொஸ்வா

அப்ப஧ோஸ்த஬஦ோகின

஧வுல்

பபோநோபுோினோருக்கு எழுதி஦ ஥ிரு஧ம் 12:2 ல் , பதயனுடைன

இதயசு கிறிஸ்துவும் - தேவனுன ய சித்ேமும் பனோயோன் 6:38 ல் இபனசு கி஫ிஸ்து தசோல்கி஫ோர், என்னுடைன சித்தத்தின்஧டி அல்஬ ,

஥ன்டநடனயும், ஧ிோினமும்஧ோிபுப஦நோ஦ என்ட஦ அனுப்஧ி஦ ஧ிதோயோ஦யருடைன சித்தமும் இன்஦ததன்ர௃

சித்தத்தின்஧டி, தசய்னபய

஧குத்தோினத்தக்க நர௃ரூ஧நோகுங்கள் .

஥ோன் யோ஦த்திலிருந்து

என்ர௃ அ஫ிவுர௃த்துகி஫ோர்.஥ோமும் கூை

இ஫ங்கி யந்பதன். இபனசு

஥ம்முடைன யோழ்க்டகனில்

கி஫ிஸ்துவும் கூை ஧ிதோயின்

பதயனுடைன சித்தத்டத

சித்தத்டத ஥ிட஫பயற்஫பய

அ஫ிந்துக்தகோள்யது அயசினநோகி஫து.

ந஦ித஦ோக ஧ி஫ந்து

ஏத஦஦ில் பதய஦ோகின கர்த்தர்

஧பப஬ோகம் தசன்஫ோர்.

தசோல்லுகி஫ோர் “ உன் ஥ிட஦வுகள் என் ஥ிட஦வுகள்

எப஧சினர் 5:16,17ல் ஥ோட்கள்

அல்஬ ” அப்஧டிதன஦ில் பதயன் என்ட஦க்கு஫ித்து

த஧ோல்஬ோதடயகள் ஆ஦தோல்

என்஦ சித்தம் தகோண்டுள்஭ோர் என்஧டத

஥ோம் நதினற்஫யர்க஭ோய்

அ஫ிந்துக்தகோள்஭பயண்டும்.

இபோநல் , பதயனுடைன

஥ம்முடைன அன்஫ோை யோழ்டகனில் அப஥க கோோினங்கட஭ சந்திக்கிப஫ோம்,ஈடு஧டுகிப஫ோம் . அதில் ஒவ்தயோன்஫ிலும் பதயனுடைன சித்தம் இருக்கி஫தோ என்ர௃ அ஫ின பயண்டும். கு஫ிப்஧ோக யோழ்டகனின் முக்கின முடிவுகட஭ எடுக்கும்ப஧ோது அதோயது திருநணம், கல்யி, பயட஬ நற்ர௃ம் உமினதித்திலும் கூை பதய சித்தத்டத அ஫ிந்து தகோண்டு தசனல் ஧ை பயண்டும் . I பனோயோன் 5:14 ன் ஧டி , அயருடைன சித்தத்தின் ஧டி பகட்ைோல் ஥நக்கு தசயிக்தகோடுக்கி஫ பதய஦ோய் இருக்கி஫ோர். அயருடைன சித்தம் இல்஬ோநல் ஒரு கோோினத்தில் இ஫ங்கி஦஧ப் ஧ின்பு “பதயப஦ இந்த கோோினத்தில் உம்முடைன சித்தம் இருப்஧தோக ” என்ர௃ தெ஧ிப்஧தி஦ோல் ஒரு ஧஬னும் இல்ட஬. இதன்மூ஬ம் பதயசித்தம் தய஭ிப்஧ைோது., ஥ம்முடைன சித்தம் பதய சித்தநோக இருக்க பயண்டும் என்ர௃ ஆண்ையடபபன demand தசய்யதுப்ப஧ோ஬ தோன் இருக்கும். ஒருபயட஭ அந்த கோோினம் தயற்஫ிடன பதோன்஫ி஦ோலும் முடிவு நிகுந்த யருத்தத்டதயும்,, துக்கத்டத நட்டுபந தகோண்டு யரும் .

஥ம்முடைன சித்தம் பதய சித்தநோக இருக்க பயண்டும் என்ர௃ ஆண்ையடபபன demand தசய்கிப஫ோம்

சித்தம் இன்஦ததன்ர௃ உணர்ந்து தகோள்ளுநோர௃ அப்ப஧ோஸ்த஬஦ோகின ஧வுலும் கூர௃கி஫ோர்.

பதய சித்தத்டத அ஫ிந்துக்தகோள்஭ யமிகள் : பதய சித்தம் இபண்டு ஧குதிகட஭க் தகோண்ைது

1) பபாதுவாை சித்ேம் 2) குறிப்பாை சித்ேம் த஧ோதுயோ஦ சித்தம் பதயனுடைன த஧ோதுயோ஦ சித்தம் என்஧து எல்஬ோ கி஫ிஸ்தயர்களுக்கும் உோினது . உதோபணநோக , ஥ோம் ஧ோிசுத்தநோக இருக்க பயண்டும் , கிருச்துடயப்ப஧ோல் இருக்க பயண்டும் என்஧஦ ப஧ோன்஫டய ஆகும். இதட஦ அன்஫ோைம் பயதத்டத ஧டிப்஧தன் மூ஬ம் அ஫ிந்துக்தகோள்஭஬ோம்.

கு஫ிப்஧ோ஦ சித்தம் இது எல்஬ோருக்கும் ஒன்ர௃ப் ப஧ோல் இருப்஧தில்ட஬ , கி஫ிஸ்தயனுக்கு கி஫ிஸ்தயன் நோர௃஧டும்,உதோபணநோக ஥ோம் னோடப னோடப திருநணம் தசய்துக்தகோள்஭ பயண்டும்? ஥ோம் என்஦ ஧டிக்கபயண்டும் ?, ஥ம் அனுதி஦ யோழ்க்டகனில் எவ்யோர௃ இருக்க பயண்டும்?என்஧துப஧ோ஬… 6


7

இதட஦ ஥ோம் எவ்யோர௃ அ஫ிந்துக்தகோள்஭

புதி஬ பகுதி ...

பயண்டும்? 1 ) தெ஧ிப்஧தன் மூ஬ம் ,

ைால் நம்பி

! ள் க ம்புங்

2 ) சட஧ப் ப஧ோதகர் , த஧ற்ப஫ோர் , முதிர்ந்த யிசுயோசிகள் ஆகிபனோோின் ஆப஬ோசட஦ககட஭ பகட்஧தன் மூ஬ம் ,

3 ) பயதத்டத தினோ஦ிப்஧தன் மூ஬ம் . ( எ-கோ ) ஥ோம் எந்த ட஧னட஦ ( அ ) எந்த த஧ண்டண திருநணம் தசய்துக் தகோள்஭ பயண்டும்

இரண்டாம் ேருலை குறித்ே நம்பமுடியாே ேைேல்ைள் ...

என்ர௃ பயதம் ஥நக்கு பயதம் ப஥படினோக

அதிரலேக்கும் உண்லமைள்...

தசோல்஬யில்ட஬ . ஆ஦ோல் ஥ோம் யிசுயோசினோ஦

அழிந்துேரும் உைைம் ...

கி஫ிஸ்துய ட஧னட஦ ( அ ) த஧ண்டண திருநணம் தசய்துக் தகோள்஭ பயண்டும் ( II தகோோிந்தினர் 6:14 ) என்ர௃ பயதம் திட்ை யட்ைநோக தசோல்லுகி஫து. ஆகபய ஥ோம் அனுதி஦ யோழ்க்டகனில் தெ஧ித்து , ஆப஬ோசட஦ப்த஧ற்ர௃ ,பயதத்டத தினோ஦ித்து பதயனுடைன சித்தத்டத அ஫ிந்துக்தகோள்பயோம்.

இப்த஧ோழுது ஥ம்டந ஒருயிடச ஆபோய்ந்துப் ஧ோர்த்து பதயனுக்கு ஧ிோினநில்஬ோத , பதய சித்தம் இல்஬ோத கோோினம் ஏபதனும் இருக்குநோ஦ோல் ஥ம்டந தோழ்த்தி ஆண்ையபப உம்முடைன சித்தத்தின்஧டி ,யோம எ஦க்கு உதயி தசய்யும் என்ர௃ அ஫ிக்டக தசய்பயோம்.

விலரவில் நடக்ைப்வபாகும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி ... இன்னும் நீங்கள் கண்டிராே , தகட்டிராே பல உண்னம பசய்திகள் ! உங்களுக்காகதவ ... தவோகமத்தில் கூறப்பட்டுள்ள கன சி காலத்தில் சம்பவித்ே , சம்பவிக்க தபாகிற நிகழ்வுகள் பற்றிய பேளிவாை விளக்கத்தோடு . . .

ஒருதவனள இதயசுவின் வருனக ோமதிக்குதமயாைால் ோமேம் இல்லாமல் வந்து தசரும் நமது பசய்திம ல் கோத்திருங்கள் !

ே஬ோ஭ோகுங்கள் !

“ உம் சித்தம் தசய்து சோட்சினோய் யோழ்பயன் ஥ிச்சனம் ஥ிச்சனபந ” ஆதநன்

THANKS

஥நது URYFஅடநப்஧ின் முதல் தசய்திநைட஬ அர்ப்஧ணித்து தெ஧ித்து தய஭ினிட்ை

A Man Without Christ is Lifeless !

Pr. Dinesh Kumar,

Hosanna Music Ministry - Salem .

அயர்களுக்கு ந஦நோர்ந்த ஥ன்஫ிகள்

அயருக்கோகவும் அயருடைன உமினங்கள் நற்ர௃ம் இந்஡ ஥டனில் கூநப்தடும் கொரி஦ங்கள் அகணத்தும் ஢ம்ப௃கட஦ ஥ொற்நத்஡ிற்கு ஥ட்டுட஥ ,஦ொக஧ப௅ம் குற்நப்தடுத்஡ அல்ன. உங்கள் ஥ணம் ஏற்றுக்தகொள்பொ஡ கொரி஦ங்கள் இ஡ில் இருக்கு஥ொணொல் ஡஦வு தசய்து ஥ன்ணிக்கவும்…. உண்க஥க஦ உ஠஧க஬க்கும் த஠ி஦ில்

URYF

குடும்஧த்திற்கோக அயடபக் தகோண்டு கர்த்தர் அப஥க கோோினங்கள் தசய்ன தெ஧ியுங்கள். ஥ன்஫ிகளுைன்

URYF 7


8

செய்஡ி ஥டல்

URYF-INDIA

உங்கபின் இ஧ட்ெிப்பு ெோட்ெின஦ ஢ீங்கள் இந்஡ இ஡஫ில் தகிர்ந்துக்சகோள்ப எங்கனப ச஡ோடர்புக் சகோள்பவும் .

MOBILE NO:8508441071

பெபிக்கலாமா? ள஢ரு ஥ோ஥ோ எண செல்ன஥ோக அன஫க்கப்தட்ட஬ர் தண்டி஡ ஜ஬கர்னோல்ள஢ரு. கு஫ந்ன஡கனப அ஡ிகம் ள஢ெித்஡ இ஬ரின் திநந்஡ ஢ோபோண ஢஬ம்தர் 14 ஆம் ள஡஡ின஦ ள஡ெி஦ கு஫ந்ன஡கள் ஡ிண஥ோக சகோண்டோடுகிளநோம். ஆணோல் இந்஡ி஦ோ஬ில் திநக்கும் கு஫ந்ன஡கபில் 1.9 ஥ில்னி஦ன் (18 இனட்ெம் ) ளதர் 5 ஬஦ன஡ ஢ினநவு செய்஬஡ற்குள் ஥ரித்து஬ிடு஬தும் 180 இனட்ெம் ளதர் ச஡ரு ஓ஧ங்கபில் ெரி஦ோண உ஠வு , உனந஬ிடம் இன்நி ,தடிப்தின்நி ஢னிந்து கிடப்தன஡ப௅ம் எத்஡னணப்ளதர் அநிந்துள்பணள஧ோ என்று ச஡ரி஦஬ில்னன . இ஬ர்கனபப் தற்நி஦க் கரிெனண ஒச஬ோரு கிறுஸ்஡஬க் குடும்தத்஡ிலும் இருக்க ள஬ண்டும்.ஏசணன்நோல் ஢ோம் அனு஡ிணப௃ம் ஆ஧ோ஡ிக்கும் ஆண்ட஬ர் இ஬ர்கல௃க்கோகவும் தரி஡திக்கிநோர். இவ்வுனகில் ஬ோழ்ந்஡ளதோது , அ஬ர்கனப அனோ஡ிப் திரி஦ப௃டன்… அன஠த்துக்சகோண்டு ஆெிர்஬஡ித்஡ோர். (஥ோற்கு 10:16). கிநிஸ்து஬ின் அன்தினண அநிந்஡ ஢ோம் ப௃஡னோ஬து திள்னபகனப ள஡஬ணிடத்஡ில் அன஫த்து ஬ருள஬ோம். ஢ம் தரிசுத்஡ ஬ோழ்வு, கீ ழ்ப்தடி஡ல் , சஜதம் , அர்ப்த஠ிப்பு ,஡ோழ்ன஥ இன஬கல்஥ப௄னம் இ஬ற்னந செய்஦ உறு஡ி எடுத்துக்சகோள்ள஬ோம். இ஧ண்டோ஬து ஢ம்ள஡ெத்஡ில் இருண்ட இடங்கபில் அனனந்து ஡ிரிப௅ம் ஆ஡஧஬ற்ந ,அன்புக்கோக ஏங்கி ஢ிற்கின்ந இபம் ச஢ஞ்ெங்கனப இள஦சு஬ிடம் சகோண்டு ஬ரும் த஠ிகல௃க்கோக சஜதிக்கள஬ண்டும் எண இருக஧ம் கூப்தி ள஬ண்டிக்சகோள்கிளநோம்.

7ல் நீங்கள் எந்ே வனக...

முடிவு உங்களுன யது... த஡ில் செோல்ன

ஏழு விே஫ோன கிறிஸ்ேவர்கள் 1. நயில் கிறிஸ்தயன்

஢ோங்க READY…

— பு஫ம்஧ா஦ அ஬ங்காபம் நட்டும் உடைனயன்

உங்கபின் ஆ஬ிக்குரி஦ ளகள்஬ிகள் , ெந்ள஡கங்கள்

2. கழுகு கிறிஸ்தயன் — உன்஦தத்தில் ஧஫ந்தாலும் அசுத்தநா஦ நெத்த

ளதோன்ந஬ற்நிற்கு ஬ிபக்கங்கள் ள஡ன஬ப் தட்டோல்

பிபபதங்கட஭ (பிணம் ) ஧ார்க்கி஫யன் . 3. பகாழி கிறிஸ்தயன் — நகாஞ்ெம் ஧஫ந்தாலும் முழுயதும் நாம்ெத்துக்குரினயன் 4. காகம் கிறிஸ்தயன் — சுறுசுறுப்஧ாய் இருந்தாலும் இனற்டக சுயா஧ம் நாபதயன் . 5. நகாக்கு கிறிஸ்தயன் — ஧ரிபெனட஦ப் ப஧ா஬ நயளிபன ஧ரிசுத்தமும் , உள்ப஭ அருயருப்பும் அசுதமுநா஦யன். 6. ஆந்டத கிறிஸ்தயன் — நயளிச்ெத்துக்கு யபாநல் இருளில் நட்டும் ஥ைநாடுகி஫யன். 7. பு஫ா கிறிஸ்தயன் — க஧ைநற்஫ உத்தந கிறிஸ்தயன் .இபனசுவின் யருடகடன ஆயப஬ாடு ஋திர்ப்஧ார்த்து ஧ரிசுத்தநாய் ஜீவிக்கி஫யன் .

எங்கல௃க்கு எழுதுங்கள் உங்கபின் அன஠த்து ளகள்஬ிகல௃க்கும் ள஬஡த்஡ின் அடிப்தனட஦ில் உங்கல௃க்கு ஬ிபக்கம் அபிக்கப்தடும் … ளகள்஬ிகள் ளகட்க

஢ீ ங்க READYA? உங்கபின் தனடப்புகனப இந்஡ ஥டனில் ச஬பி஦ிட எங்களபோடு ச஡ோடர்புக்சகோள்ல௃ங்கள் Mobile :9943543642 E-mail uryf yuth @ gmail.com

குனநகள் இருந்஡ோல் எங்கல௃க்கு ச஡ரி஦ப்தடுத்துங்கள் !

அது இந்஡

To Contact:

அன஥ப்தின் ஬பர்ச்ெிக்கு உ஡வும் !

UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP

஢ினநகள் இருந்஡ோல் எங்கள் ெோர்தில் கடவுல௃க்கு ஢ன்நி

OMALUR (tk SALEM(dt))

செோல்லுங்கள் !

PIN-636455

1/284 R.C CHETTIPATTI,

8

Newsletter 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you