Page 1

஋வ்விதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிவரெத்திற்குப் ஧ாத்திபபாக நாத்திபம் ஥ைந்துசகாள்ளுங்கள்.

1

பிலிப்பினர் 1:27

URYF UNIVERSAL REVIVAL YOUTH Fellowship இலவசமாய் பெற்றதை இலவசமாய் ைருகிறறாம் செய்திநைல் – 6

஡க஬ல்கள்..  “஌ற்தாடு” ஋ன்ந

கசால்லுக்கு “உடன்தடிக்லக” ஋ன்று கதாருள் ல஬஡ாக஥த்தில் உள்ப க஥ாத்஡ அதிகா஧ங்கள் “1189” ல஬஡ாக஥த்தில் உள்ப க஥ாத்஡ ஬சணங்கள் “30,104” 13ம் நூற்நாண்டில் “னாங்டன்” ஋ன்த஬஧ால் அதிகா஧ங்கள் பிரிக்கப்தட்டது 1551ல் “஧ாதர்ட் ஸ்ல஡஬ான்” ஋ன்த஬஧ால் ஬ாக்கி஦ங்கள் பிரிக்கப்தட்டது எல஧ க஥ாழியில் தனமுலந க஥ாழி஦ாக்கம் கசய்஦ப்தட்டதும் ஢஥து ல஬஡ாக஥ம் ஡ான். 1245 தக்கங்கள் ஥ற்றும் 7,73,746 ஬ார்த்ல஡கள் ககாண்ட KJV ல஬஡ாக஥ம் நினவில்

உள்லப ... Youth Special

2

சிறு கனத

3

சுவிவெரம்

4

ந஦ம் தி஫ந்து

5

கயர் ஸ்வைாரி

6

஋ச்ெரிக்னக

7

஥ம்பி஦ால் ஥ம்புங்கள்

8

செப்ைம்஧ர், அக்வைா஧ர் 2013

க ஬ ர் ஸ் லடா ரி உ ள் லப

ந ோக்கம்:  உ஬கத்தில்

! . . ை த ோ ப ஦ாருக்காக ககாடுத்஡ார்...?

஥னி஡ணாக பிநந்஡ ஢ாம் ஋ல்லனாரும் தன ச஥஦ங்களில் கடவுளிடம் ல஬ண்டு஬து கடவுலப ஋ணக்கு இது ல஬ண்டும் அது ல஬ண்டும் ஋ன்று஡ான். இல்லன ஋ன்று ஦ா஧ாலும் ஥றுக்க முடி஦ாது. ஆணால் ஢ாம் கடவுளிடம் ககாஞ்சம் லகட்த஡ற்கு முன்தாக ல஦ாசிப்லதாம் கடவுள் ஢஥க்கு ஋துவும் ககாடுக்கவில்லன஦ா? அப்தடி ஋ன்ண ககாடுத்து விட்டார் ஋ண நீங்கள் ல஦ாசிப்தது ஋ணக்கு புரிகிநது. ககாஞ்சம் ல஬஡ாக஥த்ல஡ பு஧ட்டி தார்த்஡ால்.. மு஡லில் ஥ண்ணுக்கு உயில஧ ககாடுத்஡ார். ஥னி஡ன் ஋னும் உரு஬ம் ககாடுத்஡ார். ஥னி஡னுக்கு இந்஡ உனகத்ல஡ ககாடுத்஡ார். ஆபி஧காமுக்கு ஆசீர்஬ா஡ம் ககாடுத்஡ார். ல஦ாலசப்புக்கு ஋கிப்து ல஡சத்ல஡ல஦ ககாடுத்஡ார். ல஥ாலசல஦ ஢ம்பி இஸ்஧ல஬ல் ஥க்கலப ககாடுத்஡ார். அன்ணாளுக்கு பிள்லபல஦க் ககாடுத்஡ார் ஡ானில஦லுக்கு த஡வில஦க் ககாடுத்஡ார். சானல஥ானுக்கு ஞாணத்ல஡க் ககாடுத்஡ார். ஡ாவீதுக்கு அ஧சாட்சில஦க்

உள்஭ அன஦த்து யாலி஧ர்களும் இபட்சிப்பு அனைன வயண்டும்.  உ஬கத்தில்

உள்஭ அன஦த்து கிறிஸ்தய யாலி஧ர்களும் ஋ழுப்புதல் அனைன வயண்டும்.

ககாடுத்஡ார். ஋லிசாவுக்கு இ஧ட்டிப்தாண ஬஧த்ல஡ ககாடுத்஡ார்.. சிம்லசானுக்கு தனத்ல஡ ககாடுத்஡ார். இன்னும், குருடனுக்கு தார்ல஬ ககாடுத்஡ார். சலகயுவுக்கு இ஧ட்சிப்லத ககாடுத்஡ார். னாசருவுக்கு மீண்டும் ஜீ஬லணக் ககாடுத்஡ார். இல஦சு ஡ன்லணல஦ ஜீ஬தலி஦ாக இந்஡ உனகுக்கு ககாடுத்஡ார். ல஡ா஥ால஬ இந்தி஦ாவிற்காக ககாடுத்஡ார்.. இது லதான கடவுள் ஢஥க்கு ல஬ண்டி஦ ஋ல்னா஬ற்லநயும் ஢஥க்காக ககாடுத்துள்பார் இதிலும் ஢ம்ல஥ அ஬ருலட஦ பிள்லப஦ாக க஡ரிந்க஡டுத்து புத்தி஧சுவிகா஧த்ல஡ ககாடுத்துள்பார்.. அல஬ ஋ல்னா஬ற்லந காட்டிலும் ஢ம்ல஥ ஢ம்பி இந்஡ உனகத்ல஡ ககாடுத்துள்பார் இந்஡ உனகத்தில் உள்ப ஥க்களின் இ஧ட்சிப்பின் கதாறுப்பும் அதில் அடங்கும். ஆணால் அ஬ர் ஢஥க்கு ககாடுத்஡ கதாறுப்பிலண ஢ாம் ஋வ்஬ாறு நிலநல஬ற்றுகிலநாம். சிந்தியுங்கள் இந்஡ உனலக

஦ாருக்காக ககாடுத்஡ார்???


2

Youth Special

Raffi Jashua

வநன்னநப்஧ாபாட்டுதல் மநன்மநப்஧ாபாட்டுதல், இந்த தம஬ப்பின் கீழ் ஋ழுதுயதற்கு உந்தப்஧ட்ட ஥ாளிலிருந்து, ஋ப்஧டி ஆபம்பிப்஧து ஋ன்று குமம்பின சூமலில் எரு நிகழ்வின் மூ஬ம் அதற்கா஦ யழி கிமடத்தது. எரு கிறிஸ்தய நிகழ்ச்சிமனப் ஧ார்க்கும் ம஧ாது, அதில் சாட்சி ககாடுத்து ககாண்டிருந்தயர் இவ்யா஫ாக கூறி஦ார், “஋஦க்கு (குறிப்பிட்ட ஊழினரின் க஧னமப கசால்லி) இயர் கெபித்த காபணத்தி஦ால் தான், ஋ன்னுமடன யாழ்க்மக இந்த அ஭விற்கு உனர்ந்துள்஭து, மநலும் சாதபணநாக ஥டந்து கசன்று யந்த ஥ான் இப்ம஧ாது ஧஬ மகாடி நதிப்புள்஭ “AUDI” காரில் கசல்கிம஫ன், ஋ல்஬ாயற்றிக்கும் காபணம் இந்த ஊழினத்தில் உள்஭ ஧ல்மயறு திட்டங்களில் இமணந்ததன் காபணநாக தான்” ஋ன்று கூறி ககாண்டிருந்தார். அப்ம஧ாது தான் ஋஦க்கு புரிந்தது அயபது இபட்சிப்புக்கு காபணபாகின இமனசு கிறிஸ்து காணவில்ம஬ அயபது சாட்சியில். இந்த சாட்சியில் அந்த ஥஧ர் னாமப மநன்மநப்஧டுத்தியிருக்கி஫ார் ஋ன்று உங்களுக்கு புரிகி஫தா? அந்த ஊழினரும் நற்஫யர்கள் தம்மந மநன்மநப் ஧டுத்த மயண்டும் ஋ன்று விரும்பியிருப்஧ார் ம஧ாலும், அத஦ால் தான் இமத எளி஧பப்பு கசய்திருக்கின்஫஦ர். மயதம் கதளியாக கூறுகி஫து. ஋மப 9:23ல், “஍சுயரினயான் தன் ஍சுயரினத்மதக் குறித்து மநன்மநப் ஧ாபட்டமயண்டாம்” ஋ன்று. கர்த்தர் இந்த காரினத்மத எரு ம஧ாதும் விரும்஧வில்ம஬. அப்ம஧ாஸ்த஬ ஊழினத்திற்ககன்று அமமக்கப்஧ட்ட ஧வுல் Iககாரி 9 : 1 6ல், சுவிமசரத்மத அறிவிப்஧து குறித்து மநன்மநப் ஧ாபாட்ட ஋஦க்கு என்றுமில்ம஬, ஌க஦னில். `அது ஋ன் மநல் விழுந்த கடமநனாயிருக்கி஫து ஋ன்கி஫ார். இன்ம஫ன கா஬த்தில் ஋த்தம஦ப் ம஧ர் இது ம஧ால் இருக்கின்஫஦ர். இதற்க்கு நா஫ாக ஧வும஬ப் ம஧ான்று ஊழினம் கசய்யும் ஊழினர்களும் இருக்க தான் கசய்கின்஫஦ர். மநலும் மநன்மநப் ஧ாபாட்டுயது ஋஦க்கு தகுதினல்஬ (IIககாரி 12:1), எரு மயம஭ ஥ான் மநன்மநப் ஧ாபாட்ட மயண்டுநா஦ால் ஋ன்னுமடன ஧஬வீ஦ங்களிம஬னன்றி மயக஫ான்றிலும் மநன்மநப் ஧ாபாட்ட நாட்மடன்(IIககாரி 12:5). ஋ன்கி஫ார். ஌சானா தீர்க்கதரிசி 40:6-8 ல், நாம்சகநல்஬ாம்(ெ஦ங்கள்) புல்ம஬ப் ம஧ா஬வும், அயர்களுமடன மநன்மந ஋ல்஬ாம் புல்லின் மநல் உள்஭ பூமயப் ம஧ா஬வும் உள்஭தாக கூறுகின்஫ார். கர்த்தருமடன ஆவி அதின் மநல் ஧டும் ம஧ாது புல் உ஬ர்ந்து, அதின் மநலுள்஭ பூ(மநன்மந) உதிர்ந்து ம஧ாய் விடும். புகழ் எருகாலும் நிம஬க்காது.

கர்த்தபால் புகமப்஧டுகி஫யம஦ உத்தநன், நனுசருக்குள்ம஭ மநன்மநனாக ஋ண்ணப்஧டும் காரினங்கள் ஆண்டயருக்கு முன்஧ாக அருயருப்஧ா஦ காரினநாக இருக்கி஫து(லூக் 16:15). ஋னதக் குறித்து ஥ாம் வநன்னநப் ஧ாபாட்ை வயண்டும்?  கர்த்தருமடன ஧ரிசுத்த ஥ாநத்மதக் குறித்து (I ஥ா஭ா 16:10,35 சங் 105:3)  ஆண்டயருமடன நீதிமனக் குறித்து (சங்71:16)  ஆண்டயமப துதிக்கி஫தில்(சங் 106:47 )  பூமியில் கிரும஧மனயும், நினானத்மதயும், நீதிமனயும் கசய்கி஫யர் கர்த்தர் ஋ன்று அறிந்து உணர்ந்திருக்கி஫மதக் குறித்தும்(஋மப 9:24)  உ஧த்திபயம் ஥ம்ம்பிக்மகமன உண்டாக்குகநன்று அறிந்து உ஧திபயன்கம஭க் குறித்து (மபாந 5:2,3)  மதயனுக்குரினமயகம஭க் குறித்து (மபாந 15:17)  கர்த்தமபக் குறித்து (II ககாரி 10:17)  கர்த்தபாகின இமனசு கிருஸ்துவின் சிலுமயமனக் குறித்து (க஬ா 6:14) இமயகம஭த் தவிப மயக஫ான்ம஫க் குறித்தும், மயறு னாமபக் குறித்தும் ஥நக்கு மநன்மநப் ஧ாபாட்ட இடமில்ம஬. “ எருயனும் நனுசமபக் குறித்து மநன்மநப் ஧ாபாட்டாதிருப்஧஦ாக”(I ககாரி 3:21) ஋ன்கி஫ார் ஧வுல். மநன்மநப் ஧ாபாட்டுகி஫யன் கர்த்தமபக் குறித்மத மநன்மநப் ஧ாபாட்டுகி஫ய஦ாய் இருக்கடயன், இமயகளில் தான் மதயன் பிரினநாய் இருக்கி஫ார்.(஋மப 9:24). ஥ாமும் சங்கீதகாபம஦ப் ம஧ா஬, “சி஬ர் பதங்கம஭க் குறித்தும், குதிமபகம஭க் குறித்தும் மநன்மநப் ஧ாபாட்டுகி஫ார்கள், ஥ாங்கம஭ா ஋ங்கள் மதய஦ாகின கர்த்தமபக் குறித்மத மநன்மநப் ஧ாபாட்டுமயாம்(சங் 20:7)”, ஋ன்று ஆண்டயமப ம஥ாக்கி கசால்லுமயாம். ஆம் யாலி஧ ஥ண்஧ர்கம஭ சி஬ர் தங்கள் ஧டிப்ம஧க் குறித்தும், குடும்஧ பின்஦ணிமனக் குறித்தும், தங்கள் யாலி஧த்மதக் குறித்தும், தங்களுமடன உ஬க யாழ்க்மகமனக் குறித்தும் ம஧சி தங்கம஭ மநன்மநப்஧டுத்தி ககாள்கி஫ார்கள். ஆ஦ால் கிறிஸ்துவின் பத்தத்தி஦ால் மீட்கப்஧ட்ட ஥ாம் ஥ம்முமடன மதய஦ாகின கர்த்தருமடன மநன்மநனா஦ காரினங்கம஭க் குறித்தும், அமடன ம஧ாகும் ஧பம஬ாக யாழ்க்மகமன குறித்தும் மநன்மநப் ஧ாபாட்டி மதய சித்தமதாடு ஥ம்முமடன யாழ்க்மகமன யாழ்மயாம். கெனம் க஧றுமயாம்.


3

சிறுகமத

குதினபக்காபன் வ ாஸ் வ ாஸ் ஋ன்஫ ஒரு நனிதர் இபா ஸ்தானில் உள்஭ வைால்பூருக்கு அருகில் உள்஭ மில்கன் ஋ன்஫ கிபாநத்தில் யாழ்ந்து யந்தார். அயர் அந்த கிபாநத்தில் ஒரு குதினபக்காபர். குதினபக்காபனபப் வ஧ா஬ தான் அயர் உனை உடுத்துயது யமக்கம். அயர் சுநார் 35 யனது நதிக்கதக்க நனிதர். இருந்தாலும் அயருக்கு ஒரு சி஬ உைல் ஥஬ குன஫கள் இருந்த஦. கால் யலி நற்றும் முதுகு யலி பிபச்ென஦க஭ால் மிகவும் அயதியுற்று யந்தார். நருத்துயர் அயனப ஓய்வு ஋டுக்குநாறு கூறியிருந்தார், வநலும் அயர் யமக்கநாக அணியும் குதினபக்காபருக்கு உரின ஷீ(SHOE)-னய சதாைர்ந்து அணிந்து யந்தால் முதுகு யலி அதிகரிக்கும் ஋ன்று அறிவுறுத்தி஦ார். நருத்துயரிைம் ெரி ஋ன்று சொன்஦ார், ஆ஦ால் அயருக்கு கமற்஫ ந஦மில்ன஬ ஌ச஦னில் அயர் மிகவும் விரும்பி அணியும் ஒன்று, சதாைர்ந்து அயர் யமக்கம் வ஧ா஬வய அந்த ஷீ உைவ஦ சயளிவன சென்஫ார், முதுகு யலி இன்னும் தான் அதிகரிக்க ஆபம்பித்தது. அயபது வீட்டிற்கு அருகில் இருந்தயர்களும் அதன஦ அணின வயண்ைாம் ஋ன்று கூறி஦ார்கள், கடி஦ ந஦ம் ஧னைத்த வ ாஸ் னாருனைன யார்த்னதகன஭யும் காதில் யாங்குயதாக சதரினவில்ன஬. ஒரு ஥ாள் இனின கான஬ப்ச஧ாழுதில் அயர் யமக்கநாக ஥னைப்஧யிற்சி செல்஬ ஆனத்தநாகி சயளிவன சென்஫ார். யமக்கநாக இருக்கும் முதுகுயலி குன஫ந்து கடி஦ ந஦ம் இருப்஧தாக உணர்ந்தார், மிகவும் நகிழ்ச்சியுைன் தன்னுனைன கான஬க் கண்டு ஫க்கு கிதைக்கும் வினந்தார், தான் ஋ப்ச஧ாழுதும் அணியும் அந்த ஷீ-னய அணினாநல் வீட்டில் ஧னைத்த வ ாஸ் ொதபணநாக அணியும் கா஬னினன அணிந்திருந்தார். அப்ச஧ாழுது தான்வோய்ப்புகதய நருத்துயர் னாருனைன நற்றும் ஊர் நக்கள் கூறின யார்த்னத அயருக்கு நின஦வில் யந்தது. அந்த ோந஫ ஷீ-வி஦ால் ைவம யார்த்னதகன஭யும் தான் இத்தன஦ ஥ாள் முதுகு யலியி஦ால் அயதியுற்று யந்திருப்஧னத உணர்ந்தார்.

காதில் யாங்குயதாக சதரினவில்ன஬.

விட்டிருக்கிநமோம்!

அதன் பி஫கு அந்த ஷீ-னய தூக்கி ஋றிந்துவிட்டு ொதாபண கா஬னினன அணின சதாைங்கி஦ார், அயருக்கு ஌ற்஧ட்டிருந்த முதுகு யலியில் இருந்தும் விடுதன஬ ச஧ற்஫ார்.

இந்த கனதனன யாசித்து சகாண்டிருக்கும் ஋஦தருனந ஥ண்஧ர்கவ஭! ஒரு சி஬ வ஥பங்களில் ஥ாமும் கூை இந்த கடி஦ ந஦ம் ஧னைத்த நனிதனபப் வ஧ா஬ தான், ஥ம்மிைம் உள்஭ சி஬ வயண்ைாத ஧ாயங்கன஭யும், தீன ஧மக்கங்கன஭யும் தூக்கி ஋றின ந஦ம் இல்஬ாநல் சதாைர்ந்து அப்஧டிவன இருப்஧தால் ஥நக்கும் ஆண்ையருக்கும் உள்஭ உ஫வில் விரிெல் ஌ற்ப்஧ட்டு துனப நின஬க்கு செல்கிவ஫ாம். வயதம் இப்஧டினாக சொல்கி஫து”஥ம்மிைம் உள்஭ ஧ாயங்கவ஭ அயர் ஥ம்முனைன வயண்டுதல்களுக்கு செவி சகாடுக்க விைாநல் அயருனைன முகத்னத ஥ம்மிைம் இருந்து நன஫க்கி஫தாய் இருக்கி஫து”(஌ொ 59:2). ஥ாம் குணப்஧டும் ஧டி வதய யார்த்னதனா஦து பிபெங்கங்களின் யழினாகவும், வயதத்னத யாசிப்஧த்தின் மூ஬நாகவும், அவ஥க வதய நனிதர்களின் கடிந்து சகாள்ளுதலின் யழினாகவும் ஥ம்மிைம் யருகி஫து, ஥ாம் ெரி விட்டுவிடுவயாம் ஋ன்று தீர்நா஦ம் ஋டுத்த பி஫கு மீண்டும் அனதவன சதாைர்ந்து செய்யதால் ஧ரிசுத்த ஆவினா஦யர் ஥ம்மில் யாெம் செய்யது அரிதா஦ ஒன்று. நீதி 29:1 இல், “ அடிக்கடி கடிந்து சகாள்஭ப்஧ட்டும் தன் பிைரினனக் கடி஦ப்஧டுதுகி஫யன் ெகானமின்றிச் ெடிதியில் ஥ாெநனையான்” ஋ன்று சொல்஬ப்஧ட்டு உள்஭து. ஋஦வய வதய யார்த்னதனன அெட்னை செய்னாநால் விட்டு விை வயண்டின காரினங்கன஭ ஥ம்னந விட்டு தூக்கி ஋றிந்து விட்டு வதயனுக்கு பிரினநாக யாழ்வயாம். மீண்டும் உங்கன஭ அடுத்த இதழில் வயறு ஒரு கனதயின் யழினாக ெந்திக்கிவ஫ன். ஆண்ையர் தாவந உங்கன஭ ஆசீர்யதிப்஧ாபாக. குலநகள் இருந்஡ால் ஋ங்களுக்கு க஡ரி஦ப்தடுத்துங்கள் ! அது இந்஡ அல஥ப்பின் ஬பர்ச்சிக்கு உ஡வும் ! நிலநகள் இருந்஡ால் ஋ங்கள் சார்பில் கடவுளுக்கு ஢ன்றி கசால்லுங்கள் !! ☻☻ URYF

ைா......ைா........... By

Helan Kiruba Universal Revival Youth Fellowship, Coimbatore.


4

஢டக்கப்லதாகும் சம்த஬ம் - 4

சுவிலச஭ம் ஋ங்கும் கசால்னப்தடும்... பின் முடிவு ஬ரும்.... சீ஭ர்கள் இல஦சுவிடம், “உ஥து ஬ருலகக்கும் உனகத்தின் முடிவுக்கும் அலட஦ாபம் ஋ன்ண? ஋ன்று லகட்டணர். அ஡ற்கு இல஦சு”஧ாஜ்ஜி஦த்தினுலட஦ இந்஡ சுவிலச஭ம் பூலனாகக஥ங்குமுள்ப சகன ஜாதிகளுக்கும் சாட்சி஦ாக பி஧சங்கிக்கப்தடும், அப்லதாது முடிவு ஬ரும்” (஥த் 24:14). இந்஡ ல஬஡ ஬ாக்கி஦ம் ஋வ்஬ாறு நிலநல஬றி ஬ருகிநது ஋ன்று எரு சரித்தி஧ ஆ஡ா஧ங்கலபாடு தார்ப்லதாம். இந்஡ தகுதிக்கு ஢டக்க லதாகும் சம்த஬ம் ஋ன்று ஡லனப்பிடு஬ல஡ விட ஢டந்து஬ரும் சம்த஬ம் ஋ன்லந குறிப்பிடனாம். ஢஥க்கு க஡ரிந்திருக்கிநதடி தன வி஡ங்களில் ல஡஬னின் சுவிலச஭ம் உனகக஥ங்கும் த஧வி ககாண்டிருக்கிநது. அ஡ற்காண எரு சின ஆ஡ா஧ங்கள், 1.சீண ல஡சத்தில் 20ம் நூற்நாண்டு ஬ல஧ சுவிலச஭ ஬ாசல்கள் மூடி கிடந்஡ண. ஆணால் இன்லநா ஥லநமுக஥ாக உள்ப சலதகளில் ஥ட்டும் 100மில்லி஦ன் கிறிஸ்து஬ர்கள் இருக்கிநார்கள் ஋ன்று க஠க்கிட்டு இருக்கிநார்கள். இதில் 70% லதர் கம்யூனிச கட்டில் இருந்து விடுப்தட்ட஬ர்கள். 2.ஆப்பிரிக்க ல஡சத்தில் 1902ம் ஆண்டு 1 மில்லி஦ன் ஆக இருந்஡ கிறிஸ்஡஬ம் இன்று சு஥ார் 35 மில்லி஦ணாக உ஦ர்ந்து விட்டது. இங்கு 1.5 மில்லி஦ன் சலதகள் உள்ப஡ாக 2000ம் ஆண்டு க஠க்கிட்டு உள்பணர். 3.தாகிஸ்஡ானில் கிறிஸ்஡஬ம் ல஬க஥ாக ஬பர்ந்து ஬ருகிநது. சு஡ந்தி஧ம் அலடயும் லதாது 5% ஥ாக இருந்஡ கிறிஸ்஡஬ம் 2013 க஠க்கின்தடி சு஥ார் 13% கிறிஸ்஡஬ர்கள் இருக்கிநார்கள். 4.ஈ஧ாக் ல஡சத்தில் Gulf War க்கு பிநகு கிறிஸ்஡஬ம் ல஬க஥ாக ஬பர்ந்஡து, சின ஆண்டுகளில் 70,000 லதர் கிறிஸ்஡஬த்ல஡ ஌ற்று ககாண்டணர். மி஭கணரிகள் சுவில஭ச ஊழி஦த்தில் மிக முக்கி஦஥ாணது மி஭கணரிகலப அனுப்பு஬து. 2010ம் ஆண்டு க஠க்ககடுப்பின்தடி, அக஥ரிக்கா 127,000 மி஭கணரிகலப உனக ஢ாடுகளுக்கு அனுப்பி மு஡லிடத்தில் உள்பது, ஢஥து இந்தி஦ ல஡சம் சு஥ார் 10,000 மி஭கணரிகலப அனுப்பி 9ம் இடத்தில் உள்பது. ல஡஬ ஧ாஜ்ஜி஦த்தினுலட஦ சுவிலச஭ம் அதில஬க஥ாக பி஧சங்கிக்கப்தட்டு ஬ருகிநது. இன்னும் அல஢க இடங்களில் சுவில஭ச ஬ாசல்கள் இன்னும் அலடக்கப்தட்ட நிலனயிலனல஦ உள்பது. உ஡ா஧஠஥ாக ஬ட ககாரி஦ ல஡சத்தில் கிறிஸ்஡஬ர்கள் அதிக஥ாண இன்ணல்களுக்கும், ககாடுல஥க்கும் ஆபாகி ஬ருகின்நணர். 1970ம் ஆண்டு க஠க்கின்தடி க஬றும் 1% கிறிஸ்஡஬ர்கள் ஥ட்டுல஥ இருந்஡ணர், இந்஡ நிலன நீடித்஡ால் ஬ரும் 2020ம் ஆண்டில் அந்஢ாட்டின் க஥ாத்஡ ஥க்கள் க஡ாலகயில் க஬றும் 0.8% ஥ட்டுல஥ இருப்தர்(204,000 கிறிஸ்஡஬ர்கள்). இன்னும் தன கிறிஸ்஡஬ ஢ாடுகள் ஋ன்று அறி஦ப்தட்ட ல஡சங்களில் கிறிஸ்஡஬ர்களின் ஋ண்ணிக்லக விகி஡ம் குலநந்து ககாண்லட ஬ருகிநது. ல஡஬ ஧ாஜ்ஜி஦த்தினுலட஦ சுவிலச஭ம் ஋ங்கும் ஡ங்கு ஡லடயின்றி பி஧சங்கிக்க தட கஜபிப்லதாம். “Global Christianity” ஋ன்ந அல஥ப்பு கடந்஡ ஜூன் 2013 இல் ஋டுத்஡ எரு புள்ளிவி஬஧ம் இவ்஬ாறு கூறுகிநது, 1970ம் ஆண்டு இருந்஡ உனக கிறிஸ்஡஬ர்களின் ஋ண்ணிக்லக சு஥ார் 1.2 பில்லி஦ன், 2 0 2 0ம் ஆண்டில் சு஥ார் 2 . 6 பில்லி஦ன் கிறித்஡஬ர்கள் இருப்தார்கள் ஋ன்று கூறுகிநது. 1970ம் ஆண்டு 5ம் இடத்தில் இருந்஡ ஆப்ரிக்கா கண்டம், 2020ம் ஆண்டில் அதிக கிறிஸ்஡஬ர்கலப ககாண்ட கண்ட஥ாக மு஡ல் இடம் பிடித்து விடும். இது ஥னி஡ர்களின் க஠க்கு ஡ான், ஋ல்னா஬ற்றிக்கும் ல஥னாக ஢஥து ல஡஬ன் நிலணத்஡ால் இல஡ விட அதிக ஥க்கள் ஆண்ட஬ர் அண்லட ஬஧ ல஢ரிடும். கஜபிப்லதாம்!!! சுவில஭சத்ல஡ ககாண்டு கசல்ல஬ாம்!!! ல஡஬ ஧ாஜ்ஜி஦த்ல஡ கட்டுல஬ாம்!!!


5

க஬ர் ஸ்லடாரி

போதை

திரு. ராெர்ட் ராஜ்

URYF

கர்த்஡ருக்கு பிரி஦஥ாண ஬ாலித ஢ண்தர்கலப ஢ாம் ஏரிடம் விட்டு ஥ற்கநாரு இடத்திற்கு கசல்ன ஢஥க்கு உ஡வி஦ாய் இருப்தது தால஡஡ான். தால஡ இல்னா஥ல் ஢ாம் ஋ந்஡ த஦஠த்ல஡யும் ல஥ற்ககாள்ப முடி஦ாது, இப்தடி இந்஡ உனகத்தில் உள்ப சா஡ா஧஠ ஊர்களுக்கு கசல்னல஬ தால஡ ல஡ல஬ப்தடும்லதாது, ஢ாம் த஧லனாகம் கசல்ன ல஬ண்டுக஥னில் அ஡ற்கும் தால஡ அ஬சி஦ம்஡ான் ஆணால் அந்஡ தால஡யில் ஦ால஧ பின்தற்றுகிலநாம் ஋ன்தல஡ மிகவும் ஋ச்சரிக்லக஦ாண என்று. எருல஬லப ஢ாம் பின்தற்றுகிந ஢தர்கள் விழுந்துலதாணால் ஢ாமும் விழுந்துலதாக ஬ாய்ப்புகள் ஌஧ாபம். ஥னி஡லணப் பின்தற்றி ஢ம் த஧லனாக த஦஠த்ல஡ ஢டத்திணால் தாதியிலனல஦ தால஡ ஥நந்து த஦஠ம் நின்றுவிடும். ஌கணனில் ஥னி஡ன் ஋ன்த஬ன் தாவி஦ாகல஬஡ான் இருக்கிநான். தாவி ஋ன்தல஡ ஢ான் கசால்னவில்லன ல஬஡ம்஡ான் கசால்கிநது. அப்தடி஦ாணால் த஧லனாக தால஡ல஦க் கலடபிடிக்க ஢ான் ஦ால஧ பின்தற்ந ல஬ண்டும் ஦ால஧ பின்தற்நக் கூடாது ஋ன்ததில் ஢ாம் க஡ளி஬ாக இருக்க ல஬ண்டும்.

சிம்லசான் நி஦ா 13:3 ல் கசால்னப்தட்ட தீர்க்க஡ரிசணத்தின்தடி பிநந்஡஬ன் சிம்லசான். இந்஡ சிம்லசாலண கர்த்஡ர் இஸ்஧ல஬லன நி஦ா஦ம் விசாரிக்கவும், நி஦ாதிததி஦ாகவும், ஥க்கலப கதலிஸ்த்தி஦ர் லகயில் இருந்து காக்கவும் க஡ரிந்துக்ககாண்டார். அ஬னும் அப்தடில஦ ஢டந்஡ான் ஆணாலும் அ஬னுலட஦ ஬ாழ்க்லக தால஡ எரு ல஬சியிணால் சில஡வுண்டது ஋ன்தல஡ நி஦ா 1 6 : 1 விபக்குகிநது. அ஡ணால் அ஬னுலட஦ ஬ாழ்க்லக கதலிஸ்தி஦ல஧ாலட அழிந்஡து நி஦ா 16:30.

சவுல்

஢ாம் ஋ன்ண஡ான் கிறிஸ்து஬ர்கபாக இருந்஡ாலும், ஢ம்முலட஦ தால஡

சரி஦ாக 1சாமுல஬ல் 12:1 உங்களுக்கு எரு இ஧ாஜால஬ ஋ற்ப்தடுத்திலணன் ஋ன்று கர்த்஡ர் ஌ற்தடுத்திண஬ர்஡ான் ஢ம் அலண஬ருக்கும் க஡ரிந்஡ சவுல். இல்னா஥ல் இஸ்஧ல஬லின் மு஡ல் இ஧ாஜாவும் அ஬ல஧. கர்த்஡ர் ஡ம்முலட஦ ஜணத்஡ ி ன் லதாணால் !!! விருப்தத்தின்தடி சவுலன அ஬ர்களுக்கு இ஧ாஜா஬ாக ஋ற்தடுத்திணார். ஆணாலும் அ஬ர் ல஡஬னுலட஦ கட்டலபல஦ மீறி சாமுல஬ல் தீர்க்க஡ரிசி கசய்஦ல஬ண்டி஦ சர்஬ாங்க ஡கணதலில஦ கசலுத்திணார். 1சாமுல஬ல் 13:11,12. இ஡ன் விலபவு அ஬ன் ஡ன்னுலட஦ இ஧ஜ்஦தா஧த்ல஡ இ஫ந்஡ல஡ாடு ஡ணது உயில஧யும் இ஫ந்஡ான்.

சானல஥ான் 1இ஧ாஜாக்கள் 1:39 சானல஥ான் இ஧ாஜா஬ாக ஡ாவீதுக்குபின் ஋ற்தடு஡ப்தட்டார். இ஬ல஧ப்லதான ஞானில஦ இஸ்஧ல஬லில் ஥ட்டு஥ல்ன இது஬ல஧யும் இந்஡ உனகம் கண்டது இல்லன. ஦ாருக்கும் கிலடக்கா஡ தாக்கி஦ம் இ஬ருக்கு கிலடத்஡து அது஡ான் கர்த்஡ருக்ககன்று எரு ஆன஦த்ல஡க் கட்டிணார். இ஡ணால் இ஬ருலட஦ புகழ் உனகிற்க்லக த஧வி஦து. கர்த்஡ரின் தார்ல஬க்கு கசம்ல஥஦ாணல஡ கசய்஡ார் ஋னினும் எரு ச஥஦த்தில் இ஬ரும் விழுந்துலதாணார் (1இ஧ாஜாக்கள்11:1 -8) கர்த்஡ரின் தார்ல஬க்கு அரு஬ருப்தாணல஬களுக்கு அ஬ர் ல஥லட கட்டிணார். ஢ாம் தார்த்஡ இந்஡ மூன்று ஥னி஡ர்கலபயும் கர்த்஡ர் விலச஭஥ாய் க஡ரிந்க஡டுத்஡ார் ஆணாலும் இ஬ர்களின் தால஡ எல஧ இனக்லக ககாண்ட஡ாக இல்லன, எரு ச஥஦த்தில் இ஬ர்கள் ஡ங்கலப அறி஦ா஥லன ஥னி஡ர்கலப பின்தற்றி விழுந்து லதாணார்கள். ஆணாலும் ல஬஡த்திலிருந்து இன்னும் எரு சினல஧ நிலணப்பூட்ட விரும்புகிலநன்.


6

஫னம்திமந்து....

URYF

க஬ர் ஸ்லடாரி க஡ாடர்ச்சி ...

஫னம்திமந்து... ல஦ாசு஬ால஬யும்,

஋ண்஠ாக஥ம் 14:6ல் காலனலதயும் காணாலண ல஬வு தார்ப்த஡ற்காக அனுப்பிணார் ல஥ாலச, அ஡ற்கு முன் கசன்ந஬ர்கள் ஋ல்லனாரும் அந்஡ ல஡சமும் அதில் உள்ப ஥க்களும் மிகவும் ஆதத்஡ாண஬ர்கள் ஋ன்று கூறிக்ககாண்டு இருந்஡ணர்.இ஬ர்கள் இரு஬ரும் கர்த்஡ர் ஢஥க்கு காணான் ல஡சத்ல஡ ஡ரு஬ார் ஋ன்று விசு஬ாசம் ககாண்டு இருந்஡஡ால் அ஬ர்கள் இரு஬ர் ஥ட்டும் காணானுக்குள் குடில஦றும் ஬ாய்ப்லத கதற்நணர்(஋ண்஠ாக஥ம் 14:30). (அப்லதாஸ்஡னர் 8,9) சவுல் ஋ன்த஬ன் கர்த்஡ருலட஦ சீ஭ல஧ த஦முறுத்தி ககாலனகசய்஦ க஬றிககாண்டு திரிந்஡ான். ஆணாலும் கர்த்஡ர் அ஬லண க஡ாட்டார்,அ஬லண ஥ன்னித்து அ஬லண இ஧ட்சித்து சவுலன தவுனாக ஥ாற்றிணார். (அப்லதாஸ்஡னர் 21:13) ககாஞ்சம் ல஦ாசித்து தாருங்கள் ககாலனகசய்஦ நிலணத்஡஬ன் கர்த்஡ருக்காக ஥ரிக்கவும் ஡஦ா஧ாணான். ஢ாம் தி஦ானித்஡ இந்஡ அலண஬ருக்கும் எல஧ ல஡஬ன்஡ான் ஆணால் அந்஡ மு஡ல் மூன்று லதரும் ஥னி஡ர்கலப பின்தற்றிண஡ால் அ஬ர்கள் விழுந்துப் லதாணார்கள், ஆணால் இ஧ண்டா஬஡ாக குறிப்பிட்ட இ஬ர்கள் ல஡஬லண ஥ட்டுல஥ ஡ங்களுலட஦ தால஡஦ாக ககாண்டு இருந்஡ார்கள். அ஡ணால் அ஬ர்கள் வி஫ா஥ல் உறுதி஦ாய் இருந்஡ார்கள். ஆம் ஬ாலித ஢ண்தர்கலப ஢ம்முலட஦ ஬ாழ்க்லகயும் இப்தடி஡ான், ஢ாம் ஋ன்ண஡ான் கிறிஸ்து஬ர்கபாக இருந்஡ாலும், ஢ம்முலட஦ தால஡ சரி஦ாக இல்னா஥ல் லதாணால் ஢ாமும் விழுந்துலதாக அல஢க ஬ாய்ப்பு உண்டு. எருல஬லப ஢ாம் ஢ம்ல஥ சுற்றியுள்ப ஥னி஡ர்கலப பின்தற்றிணால் கண்டிப்தாக சிம்லசாலணப் லதான, சவுலனப் லதான, சானல஥ாலணப் லதான வி஫ ஬ாய்ப்புகள் அதிகம். ஋ணல஬ ஢ாம் ஥னி஡ர்கலப பின்தற்று஬ல஡ நிறுத்திவிட்டு, ஡ம்ல஥ லதால் ஢ம்ல஥ தலடத்஡ ல஡஬லணல஦ பின்தற்றுல஬ாம். வி஫ா஥ல் கர்த்஡ருலட஦ ஢ா஥த்ல஡ உ஦ர்த்துல஬ாம். ஆக஥ன்.

கிறிஸ்து இந஬சுவுக்குள் அன்போன சநகோை஭ சநகோைரிகளுக்கு.. கர்த்தரும் அருமந இபட்சகருநாகின இமனசு கிறிஸ்துவின் ஥ாநத்தி஦ாம஬ யாழ்த்துக்கள். மீண்டும் இந்த இதழ் மூ஬ம் உங்கம஭ சந்திக்க ஆண்டயர் ககாடுத்த இந்த யாய்ப்பிற்க்காக ஥ன்றிகள் ஧஬. இந்த கசய்திநடல் உங்களுமடன ஆவிக்குரின ய஭ர்ச்சிக்கு ஌துயாக இருக்கி஫து ஋ன்஧தம஦ நீங்கள் ககாடுக்கும் விநர்ச஦ங்கள் மூ஬ம் கதரிந்துக்ககாள்கிம஫ாம். மநலும் இதன் ய஭ர்ச்சியில் நீங்கள் ஧ங்ககடுத்து கெபிப்஧தற்க்கும், உங்கள் ஥ண்஧ர்களுக்கு அறிமுகம் கசய்து மயப்஧தற்கும் உங்களுக்கு ஥ன்றிகள் ஧஬. கர்த்தர் உங்கம஭ ஆசீர்யதிப்஧ார். ஥ண்஧ர்கம஭ இது கமடசி கா஬நாக இருக்கி஫து ஋ன்஧து ஥ாம் அறிந்தமத, ஥ாம் அம஦யரும் ஆண்டயரின் யருமகக்கு ஆனத்தநாக இருப்஧து அயசினம். அந்த ஆனத்த ஧ணிகளில் உங்களுக்கு ஥நது இதழும் எருயமகயில் உதவும் ஋ன்஧தில் சந்மதகம் இல்ம஬. எருமயம஭ நீங்கள் இது ம஧ான்஫ உழினங்களில் ஆர்யமுமடனயபாக இருந்தால் தனவுகசய்து கதாடர்புக்ககாள்ளுங்கள், உங்களின் ஧மடப்புகம஭ கயளியிட முன்யாருங்கள். இன்னும் ஥ண்஧ர்கம஭ ஥நது இதழ் கயளியிடத் துயங்கி இதனுடன் ஒரு யருைம் நிம஫வு க஧றுகி஫து. மநலும் இந்த இதழில் கசய்ன மயண்டின நாற்஫ங்கள் ஌மதனும் இருப்பின் தனவுகசய்து கசால்லுங்கள். கண்டிப்஧ாக நிம஫மயற்஫ப்஧டும். ஥ம்முமடன நாற்஫மந சாத்தானுக்கு ஌நாற்஫நாக இருக்கட்டும்.

இந்ை அதமப்பு ஒருறொதும் இலாெ ற ாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்ெட்டது அல்ல.மாறாக இறேசுதவ இந்ை உலகம் முழுவதும் அறிவிக்கறவண்டும் ஋ன்ெைற்காகறவ உருவாக்கப்ெட்டது. இது றொன்ற பசேல்ொடுகதள டத்துவைற்கு றைதவ உங்களின் பெெம் மட்டுறம. றமலும் நீங்கள் ற ரம் கிதடக்கும்றொது ற ரடிோக இந்ை ஊழிேங்களில் ெங்குபெற றவண்டும் ஋ன்ெறை ஋ங்கள் ஆதச, கர்த்ைரின் பிரிேமும் அதுறவ.

ன்றி... கிறிஸ்துனய அறிவிக்கும் உண்னநனா஦ ஧ணியில்

஍சக் ஥லணா஬ா J URYF, INDIA +91 99 435 436 42


7

றவைதைகளுக்கு ஆரம்ெம்

எச்சரிக்கை

கலடசி ஢ாட்களில்

ககாடி஦ கானங்கள் ஬ரும் ஋ன்று அறி஬ா஦ாக(II தீல஥ா 3:1:5)

ெணப்பிரிேராயும்.... இந்஡ ஬ாக்கி஦ம் அல஢க஥ாக நிலநல஬றி ஬ருகிநது. ஥னி஡ர்கள் ஋ன்ண ஡ான் ஢ல்ன எரு தணியில் இருந்஡ாலும், ஢ல்ன ஬சதி஦ாண ஬ாழ்க்லக ஬ாழ்ந்து ஬ந்஡ாலும் த஠ ஆலச ஦ால஧யும் விட்டுல஬க்கா஥ல் த஠த்தின் மீது அதிக ல஥ாகம் ககாண்ட஬ர்கபாக இருக்கின்நணர். சமீத கானங்களில் இதுப்தற்றி஦ சம்த஬ங்கலப அதிக஥ாக லகள்விப்தடுகிலநாம். அ஧சு அதிகாரிகள் க஡ாடங்கி ஋ல்லனாரும் எரு தணில஦ முடிப்த஡ற்கு ஋திர்தார்ப்தது “னஞ்சம்”. அ஧சி஦ல்஬ாதிகள் த஡வில஦ ஡஥க்கு சா஡க஥ாக்கி ககாண்டு ஋ல்னா துலநகளிலும் ஊ஫லில் ஈடுப்தட்டு த஠த்ல஡ ககாள்லப அடிக்கின்நணர். அது஥ட்டு஥ல்ன தன சலதகளும் கூட த஠த்ல஡ ஥ட்டுல஥ அஸ்திதா஧஥ாக ககாண்டு இருப்தது ஋ன்தது மிகக்ககாடுல஥. சின ஥ா஡ங்களுக்கு முன்பு இந்தி஦ாவில் மிகவும் அதிக஥ாக லதசப்தட்டது கிரிக்ககட் Spot Fixing, எரு சின வீ஧ர்கள் இதில் சிக்கி ஡ங்களுலட஦ ஬ாழ்க்லகல஦ இ஫ந்துள்பணர். அற்த த஠த்திற்கு ஆலசப்தட்டு அ஬ர்களுட஦ ஋திர்கானல஥ லகள்விகுறி ஆகிவிட்டது. இது லதான அல஢கர் இந்஡ கலடசி கானங்களில் த஠த்தில் அதிக பிரி஦ம் ல஬த்஡஬ர்கபாய் ஆண்ட஬ல஧ விட்டு பின் ஬ாங்கி லதாய் ககாண்டிருகிநார்கள், த஠ம் ஋ப்லதாதும் எரு஬ல஧ த஧லனாகம் லசர்க்க முடி஦ாது, த஠ம் ஬ாழ்க்லகக்கு ல஡ல஬஡ான் ஆணால் த஠ம் ஥ட்டுல஥ ஬ாழ்க்லக அல்ன.. ஋ணல஬ த஠த்ல஡ ல஢ாக்கி஦ த஦஠த்ல஡ விட்டுவிட்டு த஧லனாகத்ல஡ ல஢ாக்கி த஦஠ம் க஡ாடருல஬ாம்.

சுகறொகப்பிரிேராயும் ஢ாம் ஬ாழ்ந்து ஬ரும் இந்஡ கலடசி ஢ாட்களில் கிறிஸ்து஬ சமு஡ா஦த்தில் உள்ப ஥க்கள் முன் ஋ப்லதாதும் இல்னா஡ அபவிற்கு ஡ங்கள் ஥ணம் லதாண லதாக்கில், உனகத்ல஡ாடு எத்஡ ஬ாழ்க்லகக்கு ஡ங்கலப ஈடுதடுத்தி ஬ருகின்நணர். தவுல் கசால்கிநார் ”ல஡஬ப்பிரி஦஧ாய் இ஧ா஥ல் சுகலதாக பிரி஦஧ாய்” இருப்தாா் ஋ன்று. அந்஡ ஬ாக்கி஦த்திற்கு ஌ற்ந஬ாலந ல஡஬னுக்கு பிரி஦஥ாண ஬ாழ்லகல஦ ஬ாழ்஬ல஡ விட்டுவிட்டு சுகலதாக பிரி஦஧ாகவும், உனக ஆலச இச்லசகளுக்கும், உனக ஥க்கலப லதானவும் இருக்கின்நணர். எரு சின உழி஦ங்களும், சலதகளும் ஥க்களுக்கு ஆசீர்஬ா஡ம், ஆசீர்஬ா஡ம் ஋ன்லந லதாதித்து லதாதித்து உனக ஆசீர்஬ா஡ங்களுக்கு அ஬ர்கலப அடில஥ ஆக்கி விட்டணர். ல஡஬னுக்கு பிரி஦஥ாண ஬஫க்லக ஬ாழ்஬ல஡ ஥நந்து சுகலதாக ஬ாழ்விற்கு ஡ங்கலப அர்ப்தணித்து ல஡஬லண ஥நந்஡஬ர்கபாய், அ஬஧து ஆசீர்஬ா஡ங்களுக்கு ஥ட்டும் ல஡டுகிந ஜணங்கபாய் ஥ாறி ஬ருகின்நணர். அ஬஧து ஆசீர்஬ா஡ங்களுக்கு ஥ட்டும் அல்ன அ஬஧து ஥ண விருப்தல஡ அறிந்து அ஬ருக்கு பிரி஦஥ாண ஬ாழ்க்லக ஬ாழ்ந்஡ால் ஥ட்டுல஥ அ஬ருக்கு உகந்஡ ஜணங்கபாக இருக்க முடியும். சுகலதாக பிரி஦஧ாய் ஬ா஫ா஥ல் ல஡஬னுக்கு பிரி஦஥ாக ஬ா஫ ஢ம்ல஥ எப்பு ககாடுப்லதாம், ல஡஬ ஧ாஜ்ஜி஦த்ல஡ சு஡ந்஡ரிப்லதாம். இது லதான்ந காரி஦ங்கலப உலட஬஧ாய் இ஧ா஥ல் ஥ட்டு஥ல்ன, இப்தடிப்தட்ட஬ர்கலப விட்டு வினகி

ஆண்ட஬ர் ஬ருலகக்கு ஆ஦த்஡தடுங்கள்...... இந்஡ ஥டலில் கூநப்தடும் காரி஦ங்கள் அலணத்தும் ஢ம்முலட஦ ஥ாற்நத்திற்கு ஥ட்டுல஥, ஦ால஧யும் குற்நப்தடுத்஡ அல்ன. உங்கள் ஥ணம் ஌ற்றுக்ககாள்பா஡ காரி஦ங்கள் இதில் இருக்கு஥ாணால் ஡஦வு கசய்து ஥ன்னிக்கவும்... உண்ல஥ல஦ உ஠஧ல஬க்கும் தணியில்

URYF

ம்தம ாறம ைாழ்த்துகின்றெடிோல் ாம் ஋தையும் இழந்து றொவறையில்தல..... மாறாக, ஒரு ாளில்

“ல஡஬ன்” ம்தம உேர்த்துவார். - சகரியா பூணன்


஢ம்பிணால் ஢ம்புங்கள்

URYF-INDIA

ல஬஡ ஬ாக்கி஦ங்கள் உண்ல஥஦ா? அல஢கர் ஢ம்முலட஦ ல஬஡ாக஥ம் எரு கட்டுக்கல஡ ஋ன்றும், இ஬ற்றில் கூநப்தட்ட சம்த஬ங்கள் அலணத்தும் சித்஡ரிக்க தட்டல஬ ஋ன்றும் கருதுகிநார்கள். ஆணால் ல஬஡ ஬ாக்கி஦ங்கள் ஋ல்னாம் ல஡஬ஆவி஦ாண஬ரின் துல஠க் ககாண்டு ஋ழு஡ப்தட்டுள்பது. இந்஡ தகுதி உங்களுக்கு எரு க஡ளி஬ாண கண்ல஠ாட்டத்ல஡ ககாடுக்கும். ஢ாம் ல஬஡த்தில் ஬ாசிக்கும் சம்஬ங்கள் ஋வ்஬பவு உண்ல஥ ஋ன்தல஡ நிரூபிக்கும்.

ல஬஡ ஬சணம்: “..எரு கதரி஦ மீலண கர்த்஡ர் ஆ஦த்஡ப்தடுத்தியிருந்஡ார். அந்஡ மீன் ஬யிற்றிலன ல஦ாணா இ஧ாப்தகல் மூன்று ஢ாள் இருந்஡ான். ..கர்த்஡ர் மீனுக்கு கட்டலபயிட்டார். அது ல஦ாணால஬ கல஧யிலன கக்கி விட்டது.” -ய ோனோ 1:20, 2:10 ல஦ாணா 3 ஢ாட்கள் மீன் ஬யிற்றில் இருந்஡து எரு கற்தலண சம்த஬ம்஡ான் ஋ன்று “MODERN THEOLOGIANS” கூறுகின்நணர்.  ல஦ாப்தா இன்று “JAFFA” ஋ன்நல஫க்கப்தடுகிநது. அன்லந஦ ஡ர்சீஷ் இன்லந஦ “ENGLAND” ஆகும். சரித்தி஧ பூர்஬஥ாண இடத்தில்஡ான் இந்஡ சம்த஬ம் ஢டந்துள்பது.  கதரி஦ மீன் ஋ன்ந ஬ார்த்ல஡க்கு மூனதால஭யில்(கில஧க்கு) “KETOS” ஋ன்ந த஡ம் உள்பது. அ஡ற்கு மிகப் கதரி஦ கடல் ஜீ஬ன்(A GREAT AQUATIC ANIMAL) ஋ன்று அர்த்஡ம். அது கதரி஦ கடல் ஜந்து஬ாக அல்னது மீணாக இருக்கனாம். ஥னி஡ர்கலப முழு஬து஥ாக அப்தடில஦ விழுங்கக் கூடி஦ மீன்கள் இன்றும் கடலில் இருப்தது ஋ல்லனாருக்கும் க஡ரியும். RHINODAN TYRICUS (எரு ஬லக சுநா) SPERM WHALE, WHITE SHARK, WHALE SHARK லதான்ந஬ற்றின் ஬யிற்றில் ஥னி஡ர்கலப விட கதரி஦ வினங்கிணங்கள் கண்டு பிடிக்கப்தட்டிருகிநது.  இ஧ாப்தகல் 3 ஢ாள் ஋ன்தது எரு “ IDIOMATIC EXPRESSION” ஆகும். 24X3=72 ஥ணி ல஢஧ங்கபாக இருக்க ல஡ல஬யில்லன. உ஡ா஧஠஥ாக திங்கள் இ஧வு ல஦ாணால஬ விழுங்கி஦ மீன் பு஡ன் காலனயில்(3ம் ஢ாள்) அ஬லண கக்கி இருக்கனாம். அப்தடிக஦ன்நால் 38 ஥ணி ல஢஧ங்கள்஡ான் ஆகிநது. JAMES BARTLERY ஋ன்த஬ர் 1985-ல் எரு திமிங்கனத்஡ால் விழுங்கப்தட்டு அவ்஬பவு ல஢஧ம் (38 ஥ணி ல஢஧ம்) கழித்து உயில஧ாடு மீட்கப்தட்ட஡ர்க்கு ஆ஡ா஧஥ாண கசய்திகள் உண்டு.  ஋ந்஡ மீனின் ஬யிற்றிலும் விழுங்கப்தட்ட ஜீ஬ன் சாகும் ஬ல஧யில் ஜீ஧஠ம் க஡ாடங்காது. திமிங்கனத்தின் ஬யிற்றில் பி஧ா஠஬ாயு இருப்த஡ாக ஆ஧ாய்ச்சி஦ாபர்கள் கூறுகின்நணர். 3 ஢ாலபக்கு ஋துவும் சாப்பிடா஥ல் ஥னி஡ன் உயில஧ாடு இருக்க முடியும். 40 ஢ாட்களுக்கு க஬றும் ஡ண்ணீர் ஥ட்டும் சாப்பிட்டு உயில஧ாடு இருக்கனாம். இது ஥ருத்து஬ உண்ல஥. 

ல஦ாணாவின் சம்த஬ம் உண்ல஥ல஦. கற்தலணல஦ா, கல஡ல஦ா அல்ன, ஆ஡ா஧ம்

THE BIBLE HAS THE ANSWER

ANSWERS TO TOUGH QUESTIONS

MORE STRANGE FACTS FROM THE BIBLE

THE CHRISTIAN VIEW OF SCIENCE AND SCRIPTURE Visit Our

Website

www.uryf.wordpress.com Send your

Feedbacks

@

uryfyuth@gmail.com

Contact Us: UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP 1/284 R.C CHETTIPATTI, OMALUR (TK) SALEM(DT)-636455

News letter 6  

URYF Newsletter 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you