Page 1

ம஫ , ஜூன் : 2013

செய்தி஫டல் – 4

உன் இ஭மநமனக் குறித்து எருயனும் அசட்ம ஧ண்ணாத஧டிக்கு, நீ யார்த்மதயிலும், ஥ க்மகயிலும், அன்பிலும், ஆவியிலும், விசுயாசத்திலும், கற்ப்பிலும், விசுயாசிகளுக்கு நாதிரினாயிரு. IIதீபநாத்பதயு 4:12

1

URYF UNIVERSAL REVIVAL YOUTH Fellowship இயவச஫ாய் பபற்மதை இயவச஫ாய் ைருகிறமாம் Visit Us : www.uryf.wordpress.com

தகயல்கள்.. 

஧மமன ஌ற்஧ாட்டின் முதல் 5 புத்தகங்கம஭ ஋ழுதினயர் பநாபச. புதின ஌ற்஧ாட்டின் மிக ஧மமநனா஦ புத்தகம் னாக்பகாபு(கி.பி.45) புதின ஌ற்஧ாட்டின் ப஬ட் ஸ் ாக ஋ழுதப்஧ட் புத்தகம் வயளிப்஧டுத்தி஦ விபரசம் (கி.பி.95) பயதாகநத்தில் ஧ாட்டி ஋ன்஫ உ஫வு மும஫ குறித்து எபப எரு மும஫ தான் ஋ழுதப்஧ட்டுள்஭து (IIதீபநா1:5) பயதாகநத்தில் அதிகநாக ப஧சப்஧டும் வி஬ங்கு ஆடு. ஥ாய்கள் ஧ற்றி 14 மும஫யும், சிங்கத்மத ஧ற்றி 55 மும஫யும் குறிப்பி ப்஧ட்டுள்஭து.

ந ோக்கம்:

பு஫ம் கூறுயது, சண்ம யிடுயது, தூசிப்஧து, ஋ன்று இருந்தால் ஥ாம் ஋ப்஧டி இபனசு கிறிஸ்துமய பின்஧ற்றுகிப஫ாம் ஋ன்று நற்஫யர்கள் ஌ற்றுக்வகாள்யார்கள்.

வோழ்ந்து கோட்டுநவோம்

 உலகத்தில் உள்ள அன஦த்து வொலி஧ர்களும் இபட்சிப்பு அனைன வவண்டும்.  உலகத்தில் உள்ள அன஦த்து கிறிஸ்தவ வொலி஧ர்களும் எழுப்புதல் அனைன வவண்டும்.

கயர் ஸ்ப ாரி உள்ப஭ ...

஋ன்஦ா ப஧சுறீங்க...?

஋பிபபனன் ஋஦ பயதாகநத்தில் முதன் முதலில் அமமக்கப்஧ட் யர் “ஆபிபகாம்”

உள்ப஭ ... மூன்மில் ஒருவர்

2

ெிறு கதத

3

நம்பினால் நம்புங்கள்

4

஫னம் திமந்து

5

கவர் ஸ்மடாரி

6

இ஭த்த ொட்ெி

7

அமி஬ வாய்ப்பு !!!

8

நம்஫ எல்லயோருக்கும் லபசுவது ர஭ோம்ப பிடித்த஫ோன ஒன்று, இந்த லபச்சை அடிப்பசை஬ோக சவத்துதோன் பய வோரனோலி நிசய஬ங்கள், ரதோசயக்கோட்சி நிறுவனங்கள், எல்யோ அ஭சி஬ல் கட்சிகளுல஫ இ஬ங்குகின்மன என்பது நோம் எல்லயோரும் அறிந்தலத. ஆனோல் கிறிஸ்துசவ ரதளிவோக அறிந்துக்ரகோண்ை நோம் லபசும்லபோது எப்படி லபைலவண்டும் என லவதோக஫ம் ரதளிவோக பய இைங்களில் ரதரிவிக்கிமது. குறிப்போக நீதிமநொழிகள் 12:18 ல் கூமப்படுவது லபோய நம்முசை஬ வோயின் வோர்த்சதகள் ஫ற்மவர்கசர கோ஬ப்படுத்துகிம பட்ை஬க்குத்துகள் லபோல் இல்யோ஫ல் ஫ற்மவர்களுசை஬

கோ஬த்சத ஆற்றுகிம ஫ருந்சதப்லபோய (ஒரஷோதம்) இருக்க லவண்டும். அது஫ட்டு஫ல்ய கிறிஸ்துசவ அறிந்துரகோண்ை நோம் ஒருவருக்ரகோருவர் லபசும்லபோது மிகவும் கவன஫ோன முசமயில் லபை லவண்டும். ஏரனனில் கைவுள் இதசன கவன஫ோக லகட்டுக்ரகோண்டு இருக்கிமோர் என்பதோல் ஫ட்டு஫ல்ய அதசன ஞோபக புத்தகத்தில் எழுதிக்ரகோண்டும் இருக்கிமோர் (நல்கினொ 3:16) நினொனதீர்ப்பு஥ொளுக்கொக ! நண்பர்கலர ஒரு நிமிைம் ல஬ோசித்துப்போருங்கள் . ஆண்ைவர் நம்ச஫ கவனிக்கிமோர் என்பசதயும் ஫மந்து லதசவயில்யோ஫

஋ன்஦ா ப஧சுறீங்க...?


2

URYF

UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP

மூன்றில் எருயர்! ஥நது பதயன் பிதா, குநாபன், ஧ரிசுத்த ஆவி ஋ன்று மூன்று நிம஬களில் காண஧டுகி஫ார். மூன்று நிம஬களில் இருப்஧மத ஥ாம் திரித்துயம் ஋஦஬ாம். திரித்துயம் ஋ன்஫ வசால் பயதாகநத்தில் இல்ம஬, முதன் முதலில் திரித்துயம் ஋ன்஫ வசால்ம஬ வதர்துல்லினன் ஋ன்஫ பயத ஧ண்டிதர் ஧னன்஧டுத்தி஦ார். கிபபக்க வநாழியில் க வும஭ குறிப்பிடுயதற்கு ELOHIM, JEHOVA ஋ன்஫ இபண்டு யார்த்மதகள் ஧னன்஧டுத்த஧ட்டிருகி஫து. இதில் ஧ன்மந நிம஬க்கு ELOHIM, எருமந நிம஬க்கு JEHOVA ஋ன்஧தாகும். ஧மமன ஌ற்஧ாட்ம யும், புதின ஌ற்஧ாட்ம யும் என்று஧டுத்தி ஆபாய்ந்தால் ஥நது பதயன் பிதா, குநாபன், ஧ரிசுத்த ஆவினா஦யர் ஋ன்஫ மூன்று நிம஬களில் நம஫ந்திருப்஧மதக் காண஬ாம்.

஧மமன ஌ற்஧ாடு ஧மமன ஌ற்஧ாட்டில் இருந்பத மூன்றில் எருயபாகின ஧ரிசுத்த ஆவினா஦யரின் வசனல்கள் வயளிப்஧டுகி஫து. பதயன் யா஦த்மதயும், பூமிமனயும் ஧ம க்கும் ப஧ாது பதய ஆவினா஦யர் ஜ஬த்தின் பநல் அமசயாடி஦ார்(ஆதி 1:2) ஋ன்று யாசிக்கிப஫ாம். பதயன் இந்த உ஬கத்மத ஧ம க்கும் ப஧ாது ஧ரிசுத்த ஆவினா஦யரின் துமண வகாண்ப ஧ம த்தார், சங் 104:30 ல் பதயன் தம்மும ன ஆவிமன அனுப்பிபன சிருஷ்டித்து பூமியின் ரூ஧த்மத புதிதாக்கி஦ார் ஋ன்று யாசிக்கிப஫ாம். ஧மமன ஌ற்஧ாட்டில் ஧ரிசுத்த ஆவிமன வ஧ற்஫ நனிதர்கள் அப஥கர் உள்஭஦ர். (஋ண்ணா 27:18) இல், பதயன் பநாபசயி ம் ஆவிமன வ஧ற்றிருக்கி஫ புருர஦ாகின பனாசுயாமய இஸ்பபயல் ஜ஦ங்களுக்கு அதிகாரினாக நினமிக்கும்஧டி கூறுகி஫ார். இதுப஧ா஬ பதய ஆவிமன வ஧ற்஫ நனிதர்கள் ஧மமன ஌ற்஧ாட்டு கா஬த்தில் இருந்த஦ர்.

றைற்ம஭வாரன்

றபாதித்து வழி நடத்துகிமவர்

ந஫க்காக றவண்டுைல் பசய்கிமவர்

ந஫க்காக சாட்சி பகாடுக்கிமவர்

இருை஬ங்கதர ஆ஭ாய்ந்து பார்க்கிமவர்

ஆவி ஋ன்னும் அச்சா஭஫ானவர்

முத்தித஭஬ாக பபமப்பட்டவர்

கிருதபயின் ஆவி஬ானவர்

விண்ணப்பத்தின் ஆவி஬ானவர்

கண்டித்து உணர்த்துகிமவர்

புதின ஌ற்஧ாடு புதின ஌ற்஧ாட்டில் ஥ம் அம஦யருக்கும் வதரிந்திருக்கி஫ ஧டி, இபனசுயா஦யர் தநது ஊழினத்மத ஆபம்பிக்கும் முன்பு பனார்தான் ஥தியில் ஞா஦ஸ்஥ா஦ம் வ஧ரும்வ஧ாழுது பதய ஆவினா஦யர் பு஫ாமய ப஧ா஬ இ஫ங்கி஦ார். வ஧ந்தபகாஸ்பத ஥ாளில் சீரர்கள் எருந஦ப்஧ட்டு கூடியிருந்தப஧ாது ஧ரிசுத்தஆவினா஦யர் எவ்வயாருயர் பநலும் யந்து இ஫ங்கி஦ார் ஋ன்று ஧ார்க்கிப஫ாம்.

஧ரிசுத்த ஆவிமன வ஧றுயதற்கா஦ அயசினங்கள் ஥ாம் ஧ரிசுத்த ஆவிமன வ஧றும்ப஧ாது ஧ாயத்தின் யல்஬மநயிலிருந்து முழுமநனா஦ விடுதம஬ கிம கி஫து. எருயர் ஧ரிசுத்த ஆவிமன வ஧ற்று வகாள்ளும்ப஧ாது த஦து னாபபா வசான்஦ார்கள் ஧மமன ஧ாய யாழ்க்மகயிலிருந்து விடு஧ட்டு ஧ரிசுத்த யாழ்வுக்கு ம஧பிள் வசால்லின் வசல்லும்஧டி ஧ரிசுத்த ஆவினா஦யர் யழி ஥ த்துயார். அயர் ஋ப்வ஧ாழுதும் ஥ம்மு ப஦ தங்கியிருக்கும்஧டி பிதாவி஦ால் விரியாக்கம் அனுப்஧ப்஧ட் சத்தின ஆவினாகின பதற்஫பயா஭ன். ஧ரிசுத்த B.I.B.L.E ஆவினா஦யர் யரும் ப஧ாது ஋ல்஬ாயற்ம஫யும் ப஧ாதித்து யழி஥ த்துயார். Basic  ஧ாயம் நன்னிக்க஧ட் தா ஋ன்஫ சந்பதகத்திலிருந்து விடுதம஬  வ஧஬வீ஦த்திலிருந்து விடுதம஬ Instructions  நாம்சத்தின் கிரிமனகளிளிருந்து விடுதம஬ Before  ஧னம், வயட்கம் ப஧ான்஫யற்றிலிருந்து விடுதம஬ Leaving பயதம் வசால்கி஫து, கர்த்தரும ன ஆவி ஋ங்பகபனா அங்பக விடுதம஬ உண்டு ஋ன்று, அம஦த்து ஧ாயக்கட்டுகளிலிருந்தும் விடுதம஬ Earth கிம க்கி஫து. ஥ாம் ஋ப்஧டி வஜபிக்க பயண்டும் ஋ன்று அறினாநல் இருக்கி஫஧டினால் ஥நக்காக பிதாவினி த்தில் பயண்டுதல் வசய்கி஫யபாய் இருக்கி஫ார், பயதம் யசிக்கும் ப஧ாது சத்தினத்மத வதளியாக அறிந்து வகாள்஭ உதவுகி஫ார்.

஧ரிசுத்த ஆவிமன வ஧ற்஫தற்கா஦ அம னா஭ங்கள் ஧ரிசுத்த ஆவினா஦யர் ஆபாதம஦ பயம஭களில் நட்டும் கிரிமன வசய்னநாட் ார், அனுதி஦ யாழ்வில் எவ்வயாரு காரினங்களிலும் வசனல்஧டுயார். ஧ரிசுத்த ஆவிமன வ஧ற்஫யர்கள் எவ்வயாரு விதநாக வயளிப்஧டுத்துயார்கள், ஆவிமன வ஧ற்஫ நிம஫வி஦ால் சி஬ர் அழுயார்கள், குதிப்஧ார்கள், கீபம விழுயார்கள். அமயகம஭ நட்டும் அம னா஭ங்க஭ாக ஋டுத்து வகாள்஭ கூ ாது. அது எவ்வயாருயரும ன ந஦நிம஫மய வ஧ாறுத்தது. மிக சரினா஦ அம னா஭ம் ஋ன்஦வயனில், பபாநர் 8-ம் அதிகாபத்தில் கூ஫ப்஧ட்டுள்஭஧டி, ஧ரிசுத்த ஆவிமன உம னயர்கள் உ஬கத்துக்குரின காரினங்களுக்கு முதலி ம் வகாடுக்காநல் ஆவிக்குரின காரினங்களுக்கு தங்களும ன யாழ்மகயில் முதலி ம் வகாடுப்஧ார்கள். பதய ஆவிமன உம னயர்கள் பதயனும ன புத்திபர்கள்.

நீங்கள் னாரும ன புத்திபர்?


3

URYF

சிறுகதை

STORY TIME...

இப்஧டிக்கு !

உன் அன்பிற்குரின அப்஧ா ஋ன் அருமந ஥ண்஧ர்கப஭, மீண்டும் உங்கம஭ இந்த கமதயின் யழினாக சந்திப்஧தில் மிகுந்த நகிழ்ச்சி. இந்த அருமநனா஦ யாய்ப்ம஧க் வகாடுத்த பதயனுக்கு ஋஦து ஥ன்றிமன வதரிவித்து வகாள்கிப஫ன். சரி ஥ாம் கமதக்கு வசல்பயாம். வகாச்சி ஋ன்஫ ஧ட் ணத்தில் ரூபி ஋ன்஫ எரு யாலி஧ வ஧ண் இருந்தாள். அயள் மிகவும் ஥ல்஬ வ஧ண். தன்னும ன ஧ள்ளி ஧டிப்ம஧ முடித்து கல்லூரியில் பசர்யதற்காக காத்திருந்தாள். அயளும ன அப்஧ா எரு கணிப்வ஧ாறினா஭ர். அயர்கள் ஥ல்஬ யசதினா஦ குடும்஧நாய் இருந்தாலும், தன்னும ன நகள் ஥ன்஫ாக ஧டித்து எரு ஥ல்஬ பயம஬க்கு வசல்஬ பயண்டும் ஋ன்று விரும்பி஦ார். அயர் ஆண் யர் பநல் ஥ல்஬ விசுயாசம் உள்஭யர். ஋஦பய அயளும ன வீட்டில் தி஦மும் இபண்டு பயம஭யும் குடும்஧ வஜ஧ம் வசய்யது யமக்கநாக இருந்தது. ரூபியின் அப்஧ா அயம஭ தி஦மும் பயதம் யாசிக்க வசால்லுயார். ரூபி எரு ஥ல்஬ கல்லூரியில் பசர்ந்தாள். அது அயளும ன வீட்டிற்க்கு சற்று வதாம஬வில் அமநந்துள்஭தால் கல்லூரி விடுதியில் தங்கி ஧டித்தாள். அயள் கல்லூரி ஧டிக்க வசல்யதற்கு முன்஧ாக, அயளும ன தந்மத எரு அமகின பயதாகநத்மத ஧ரிசாக வகாடுத்து அமத தி஦மும் யசிக்குநாறு கூறி஦ார். ஆ஦ால் அயள் பயதம் யாசிப்஧மதயும் வஜ஧ம் வசய்யமதயும் அடிபனாடு ந஫ந்து விட் ாள். அயள் தி஦மும் தன் வ஧ற்ப஫ாருக்கு ப஧ான் வசய்து ப஧சுயாள். அயளும ன அப்஧ா தி஦மும் அயளி ம் வஜ஧ம் நற்றும் பயத யாசிப்பு ஧ற்றி பகட்஧ார், அயளும் தான் தய஫ாநல் பயதம் யசிப்஧தாக கூறுயாள். தந்மதயும் அமத ஧ற்றி அதற்கு பநல் ஋துவும் பகட்க நாட் ார். ரூபி தன்னும ன கல்லூரி யாழ்க்மகமன மிகவும் சந்பதாசநாக அனு஧வித்தாள். த஦து முத஬ாம் ஆண்டு ஧டிப்ம஧யும் முடித்தாள். அடுத்த ஆண்டுக்கா஦ வசநஸ் ர் பீஸ் கட்டுயதற்கா஦ ப஥பம் யந்தது. அயள் தந்மதயி ம் பகட் ாள். அப்வ஧ாழுது அயளும ன தந்மத அயர் ஧ரிசாக அளித்த பயதாகநத்மத அயள் இது யமப தி஫க்காநல் இருப்஧மத வதரிந்து வகாண் ார். அயர் உ ப஦ ருபியி ம் பயதத்மத தி஦மும் யாசி உ஦க்கு பதமயனா஦ ஧ணம் உ஦க்கு தா஦ாகபய கிம க்கும் ஋ன்஫ார், அயளும் சரி ஋ன்று தம஬ ஆட்டி஦ாள். ரூபி ஧டிப்பில் சி஫ந்து வி஭ங்கி஦ாள் அதப஦ாடு நற்஫ தும஫களிலும் மிகவும் தி஫மநசாலினாக இருந்தாள். ஆ஦ால் அயள் இன்னும் பயதத்மத தி஫ந்து யசிக்கவில்ம஬. இன்வ஦ாரு ஥ாள் தன் தந்மதயி ம் கல்லூரி கட் ணம் ஧ற்றி பகட் ாள், தி஦மும் பயதம் யாசித்தும் இன்னும் ஧ணத்மத தான் வ஧ற்று வகாள்஭வில்ம஬ ஋ன்஫ாள். நறு஧டியும் அயள் தந்மத முதலில் கூறின ஧திம஬பன கூறி஦ார். எரு ஥ாள் காம஬ பயதத்மத தி஫ந்து யாசிக்க஬ாநா? பயண் ாநா? ஋ன்று பனாசித்து வகாண்டு இருந்தாள். சற்று ப஥பம் கழித்து பயதத்மத தி஫ந்து யாசிக்க஬ாம் ஋ன்று முடிவு வசய்து எரு அதிகாபத்மத ஋டுத்து யாசித்தாள். அடுத்த

஧க்கத்மத திருப்பி஦ாள். அங்பக அயளுக்கு எரு ஆச்சர்னம் காத்திருந்தது. புத்தம் புதின நூறு ரூ஧ாய் தாள் என்று அந்த ஧க்கத்தில் இருப்஧மத கண் ாள். அமத ஋டுத்து மயத்து வகாண் ாள். அதன் பி஫கு பயதத்மத யாசிக்க ஆபம்பித்தாள். உங்களுக்கு வதரிகி஫தா அயளும ன தந்மத ஋ன்஦ வசய்திருந்தார் ஋ன்று? புத்தம் புதின நூறு ரூ஧ாய் தாட்கம஭ பயதத்தின் எவ்வயாரு ஧க்கத்திலும் ஋டுத்து மயத்திருந்தார். அயள் முழு பயதத்மதயும் ஧டித்து முடிக்கும் வ஧ாழுது கல்லூரிக்கு கட்டுயதற்கு பதமயனா஦ ஧ணத்மத வி அதிகநா஦ ஧ணம் கிம த்தது கூ பய கம சி ஧க்கத்தில் எரு கடிதம் என்று இருந்தது. அதில், "அன்பு நகள் ரூபிக்கு அப்஧ா ஋ழுதுயது, ஋ன்஫ாயது எரு ஥ாள் பயதத்மத ஧டித்து முடிப்஧ாய் ஋ன்று ஋஦க்கு வதரியும். ஥ான் அதில் ஧ணத்மத மயத்தது உ஦து பதமயக்கு ஧னன்஧டும் ஋ன்஧தற்காக அல்஬, நீ பயதத்மத ஧டிக்க பயண்டும் ஋ன்஧மத யலியுறுத்தபய அப்஧டி வசய்பதன். ஧ணத்மத நீ அப஥க யழிகளில் சம்஧ாதிக்க முடியும் ஆ஦ால் உண்மநனா஦ அன்ம஧ நீ னாரி மும் வ஧ற்று வகாள்஭ முடினாது. இமய ஋ல்஬ாயற்ம஫யும் ஥நது பதய஦ாகின கர்த்தர் இந்த ஧ரிசுத்த பயதத்தில் மயத்திருக்கி஫ார், இதில் உ஦க்கு பதமயனா஦ ஞா஦ம், வசழிப்஧ா஦ யாழ்மக நற்றும் உண்மநனா஦ அன்ம஧ நீ வ஧ற்று வகாள்஭ முடியும். இப்வ஧ாழுது நீ பயத யாசிப்பின் அயசினத்மத புரிந்திருப்஧ாய் ஋ன்று நிம஦கிப஫ன். கர்த்தர் உன்ம஦ ஆசீர்யதிப்஧ார் நகப஭!”

஫க்கு கிடைக்கும் வோய்ப்புகடய ோந஫ தவம விட்டிருக்கிநமோம்!

இப்஧டிக்கு, உன் அன்பிற்குரின அப்஧ா. அயள் அந்த கடிதத்மத யாசித்தவு ன் பயதத்மத கட்டி பிடித்து வகாண்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதாள். அதன் பி஫கு பயதத்மத தய஫ாநல் யாசித்து யந்தாள், கல்லூரி ஧டிப்பிலும் சி஫ந்து வி஭ங்கி஦ாள். இறுதி ஆண்டு முடிக்கும் ப஧ாது கல்லூரியில் முதல் நாணவினாக திகழ்ந்தாள்.

பயதத்மத யாசிப்஧து இன்஧ம், தினானிப்஧து அமதவி இன்஧ம்! பயதம் வதவிட் ாத சுமயனா஦ உணவு. தி஦மும் அந்த உணமய உண்ப஧ாம், ருசிப்ப஧ாம், ஥ாள் முழுயதும் அமத தினானித்து, கர்த்தருக்குள் ய஭ருபயாம், நித்தின ஜீயம஦ வ஧ற்று, ஧பப஬ாகத்தில் பயத யார்த்மதனாகின கர்த்தபபாடு ஋ன்வ஫ன்றும் யாழ்பயாம், ஆவநன். மீண்டும் அடுத்த இதழில் சந்திப்ப஧ாம்

வெ஬ன் கிரு஧ா, URYF-க ோயம்புத்தூர்


4

஥ம்பி஦ால் ஥ம்புங்கள்!

஥ க்கப்ப஧ாகும் சம்஧யம் - 2

இபனசுவின் யருமகக்கு தனாபாகும் இனற்மககள் இபனசுகிறிஸ்துவின் இபண் ாம் யருமக குறித்து ஥ாம் ஧஬ வசய்திகம஭யும் , எரு சி஬ அம னா஭ சம்஧யங்கம஭யும் பகட்டிருக்கிப஫ாம், இமய ஋ல்஬ாம் பகட்டு ஥ாம் அயரின் யருமகக்கு தனாபகிப஫ாபநா இல்ம஬பனா அயர் மூ஬ம் உண் ாக்கப்஧ட் இனற்மககள் தனாபாகிவிட் ஦.

எலிய நம஬ இபனசு கிறிஸ்துவின் யருமகமன குறித்து பயதத்தில் ஧஬ இ ங்களில் கூ஫ப்஧டுகி஫து, அதிலும் குறிப்஧ாக இபனசுகிறிஸ்து பூமிக்கு யரும்வ஧ாழுது எலியநம஬யின் பநல் யந்து இ஫ங்குயார் ஋ன்று சகரினா 14:4ல் அந்஥ாளிப஬ அயரும ன ஧ாதங்கள் கிமக்பக ஋ருசப஬முக்கு ஋திபப இருக்கி஫ எலியநம஬யின்பநல் நிற்கும்; அப்வ஧ாழுது நகாவ஧ரின ஧ள்஭த்தாக்கு உண் ாகும்஧டி எலியநம஬ தன் ஥டுமநனத்திப஬ கிமக்கு பநற்காய் ஋திபாக பி஭ந்துப஧ாம்; அதி஦ாப஬ எரு ஧ாதி ய ஧க்கத்திலும் எரு ஧ாதி வதன்஧க்கத்திலும் சாயும். இந்த யச஦ங்கள் நிம஫பய஫ தக்கதாக க ந்த எருசி஬ ஆண்டுங்களுக்கு முன்஧ாக எலியநம஬யிப஬ எரு மிகப்வ஧ரின பொட் ல் கட்டுயதற்காக ஧ணக்காபர் எருயர் திட் மிட்டு அந்த நம஬யின் உறுதி தன்மநமன அறிந்துக்வகாள்஭ ஆபாய்ச்சி வசய்துள்஭ார், அந்த ஆபாய்ச்சியின் முடிவு எருசி஬ நாதங்களுக்கு முன்பு வயளியந்தது,அது அயருக்கு வ஧ரிதும் ஌நாற்஫த்மதபன வகாடுத்தது, ஌வ஦னில் அந்த எலியநம஬மன ஆபாய்ச்சி வசய்தயர்கள் கூறினதாயது, எலிய நம஬யின் மநனப்஧குதியில் அதன் உறுதி தன்மநனா஦து மிகவும் யலிமந இமந்து காணப்஧டுயதாகவும், அத஦ால் இன்னும் எரு சி஬ ஆண்டுகளில் அதன் மநனப்஧குதியில் மிகப்வ஧ரின ஧ள்஭த்தாக்கு உண் ாகும் ஋஦வும் வதரிவித்துள்஭஦ர். இந்த வசய்தி ஧஬ருக்கு எரு தகய஬ாக இருக்க஬ாம், ஆ஦ால் அதன் உண்மந நிம஬மன ஧ார்த்தால் எலிய நம஬னா஦து கிறிஸ்துவின் யருமகக்காக தன்ம஦ தனார்஧டுத்திக் வகாண்டு உள்஭து ஋ன்஧து வதளியாகி஫து.

஍ப்பிபாத்து(யூப்படிஸ்) ஥தி ஌பதன் பதாட் த்தில் இருந்து ஏடின ஥ான்காயது ஆற்றின் வ஧னர் தான் ஍ப்பிபாத்து (யூப்படிஸ்). இந்த ஥தி நத்தின கிமக்கில் உள்஭ அப஥க ஥ாடுகளுக்கு ஧னன்னுள்஭தாக உள்஭து. குறிப்஧ாக துருக்கி நற்றும் சிரினா ஥ாடுகள் யழினாக ஧ாய்கி஫து. க ந்த சி஬ ஆண்டுக஭ாக துருக்கி ஧குதியில் அமண கட்டும் ஧ணி ஥ ந்து யருயதால் இந்த ஥திக்கு ப஧ாகும் தண்ணீமப அமணக்காக பதக்கி மயத்து யருக்கின்஫஦ர். இதன் காபணநாக ஍ப்ப்பிபாத்து ஥தியின் நீர்ய஭ம் கும஫ந்து யருகி஫து. இன்னும் சி஬ ஆண்டுகளில் இதன் தண்ணீர் முழுயதும் யற்றி விடும் ஋ன்று ஆய்யா஭ர்கள் க ந்த நார்ச் நாதம் எரு ஆய்வில் வதரிவித்துள்஭஦ர். இந்த ஥திமன ஧ற்றி வயளி஧டுத்தி஦ விபசரத்தில் எரு தீர்க்கதரிச஦ம் கூ஫ப்஧ட்டுள்஭து. “வயளி 16:12 இல், ஆ஫ாம் தூதன் தன் க஬சத்தில்லுள்஭மத ஍ப்ப்பிபாத்து ஥தியின் பநல் ஊற்றி஦ான், கிமக்கு ஧குதியிலிருந்து பாஜாக்கள் க ந்து யரும்஧டி அந்த ஥தியின் நீர் யற்றி ப஧ாய் விட் து”. கம சி அர்நவகவதான் ப஧ாருக்காக இந்த ஥தியின் யழினாக தான் யருயார்கள் ஋ன்று சி஬ பயத ஧ண்டிதர்கள் கூறுகி஫ார்கள். தீர்க்கதரிச஦ம் நிம஫பயறி யருகி஫து, ஆண் யர் யருமக மிக சமீ஧நாய் இருக்கி஫து.

நீங்கள் தனாபாகி விட்டீர்க஭ா? இந்த ந லில் கூ஫ப்஧டும் காரினங்கள் அம஦த்தும் ஥ம்மும ன நாற்஫த்திற்கு நட்டுபந, னாமபயும் குற்஫ப்஧டுத்த அல்஬. உங்கள் ந஦ம் ஌ற்றுக்வகாள்஭ாத காரினங்கள் இதில் இருக்குநா஦ால் தனவு வசய்து நன்னிக்கவும்... உண்மநமன உணபமயக்கும் ஧ணியில்

URYF

♥ காதல் கசக்குதய்னா ♥ அப஥க கிறிஸ்தய யாலி஧ர்களி ம் இருக்கும் பகள்வி

கிருஸ்துயர்கள் காதலிக்க஬ாநா ??? விம மன வதரிந்துக்வகாள்஭ அடுத்த இதழ் யமப காத்திருங்கள்!!! எருபயம஭ இபனசுவின் யருமக தாநதிக்குபநனா஦ால் தாநதம் இல்஬ாநல் யந்து பசரும் ஥நது அடுத்த வசய்திந ல்

கோத்திருங்கள்!

த஬ோ஭ோகுங்கள்!


5

஫னம்திமந்து....

URYF

஫னம்திமந்து...

உங்களுடை஬டத ககோடுத்து விட்டீர்கயோ?? வகாடுங்கள்..வகாடுங்கள்..வகாடுங்கள்..

கிறிஸ்து இந஬சுவுக்குள் அன்போன சநகோத஭ சநகோதரிகளுக்கு...

஋ன்஦

மீண்டும் இந்த இதழ் மூ஬ம் உங்கம஭ சந்திப்஧தில் வ஧ரு நகிழ்ச்சினம கிப஫ாம். நீங்கள் இந்த அமநப்பிற்கும் இந்த வசய்திந லுக்கும் வகாடுத்துயரும் ஆதபவிற்கு மிகுந்த ஥ன்றிகள் க ந்த நார்ச் , ஌ப்பல் இதழ் அப஥க யாலி஧ருக்கு அதாயது உங்களுக்கு மிகுந்த வதாடுத஬ாக இருந்தது ஋ன்஧மத உங்களின் SMS நற்றும் வதாம஬ப஧சி அமமப்புகள் மூ஬ம் வதரிந்துக்வகாண்ப ாம். குறிப்஧ாக இந்த இதமம ஧டித்தப்பின் ஧஬ யாலி஧ர்கள் இந்த அமநப்ப஧ாடு இமணந்து கர்த்தமப அறிவிக்கும் ஧ணிகளில் ஈடு஧ முன் யந்துள்஭து குறித்து அருள்஥ாதர் இபனசுவிற்கு ஥ன்றிகம஭ வதரிவிதுக் வகாள்ளுகிப஫ாம். வ஧த்பதல் ஍க்கினம் ஊழினங்கள் - ஥ாகர்பகாவில் நற்றும் ஥நது அமநப்பும் இமணந்து பச஬ம் நாயட் த்தில் எருமும஫ கூ VBS (விடுமும஫ பயதாகந ஧ள்ளி) ஥ம ப்வ஧ற்றிபாத நம஬ கிபாநங்களில் தன்஦ார்ய ஆசிரினர்கம஭ உருயாக்கி அந்த ஧குதிகளில் உள்஭ சம஧களு ன் இமணந்து VBS ஥ம வ஧஫ ஌ற்ப்஧ாடு வசய்னப்஧ட்டுள்஭து.

இந்த யார்த்மதமன பகட் தும் அ இயங்களும் காணிக்மக பகக்க ஆபம்பிச்சி ங்க஭ா! ஋ன்று நீங்கள் நிம஦க்கி஫து ஋ங்களுக்கு புரிகி஫து. அப்஧டி஬ாம் என்றும் இல்ம஬ ஆ஦ால் வகாடுக்கி஫து ஧ற்றி தான் இங்கு ஋ழுதுகிப஫ாம். ஥ாம் யாபம் தய஫ாநல் சம஧யில் காணிக்மக வசழுத்துகிப஫ாம், நாதம் நாதம் தசந஧ாகம், அப஥க ஧ங்கா஭ர் திட் ங்களுக்கு, அப஥க உழினங்களுக்கு இப்஧டினாக ஥ம்மும ன காணிக்மகமன வகாடுக்கிப஫ாம். தயறு ஋ன்று வசால்஬வில்ம஬. அ இதுக்கு பந஬ ஋ன்஦ வகாடுக்க பயண்டும் ஋ன்று பகட்கிரீர்க஭ா, கண்டிப்஧ா வசால்கிப஫ாம்.

உண்மநயில் ஥ாம் வகாடுக்க பயண்டினது ஥ம்மும ஥ம்மும ஥ம்மும ஥ம்மும

ன ன ன ன

யாழ்க்மகமன... ப஥பத்மத... தா஬ந்துகம஭... இருதனத்மத...

஋ல்஬ாயற்றிற்க்கும் பந஬ாக ஥ம்மநபன ஥ாம் ஜீய ஧லினாக ஆண் யருக்கு வகாடுக்கபயண்டும்

இந்த ஧குதிகளில் யரும் ஥ாட்களில் பின் வதா ர் பயதம் வசால்லுகி஫து வகாடுங்கள் அப்வ஧ாழுது ஧ணினாக சிறுயர் ஊழினங்கள் ஥நது அமநப்பின் உங்களுக்குக் வகாடுக்கப்஧டும் ஋ன்று, ஥ாம் மூ஬ம் ஥ம வ஧஫ வஜபியுங்கள் நற்றும் ஋ங்களு ன் ஧ணத்மத நட்டும் வகாடுப்஧மத ஆண் யர் உங்கம஭ இமணத்துக்வகாள்ளுங்கள். எருப஧ாதும் விரும்஧வில்ம஬ அயர் விரும்புயது இந்த ஧ணிகளுக்கு நீங்கள் உதய விரும்பி஦ால் பநப஬கூ஫ப்஧ட்டுள்஭மயகள்தான்... நீங்கள் எருயருக்காயது இந்த இதமம அறிமுகம் வசய்து மயயுங்கள்.

இந்ை அத஫ப்பு ஒருறபாதும் இயாப றநாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது அல்ய.஫ாமாக இற஬சுதவ இந்ை உயகம் முழுவதும் அறிவிக்கறவண்டும் ஋ன்பைற்காகறவ உருவாக்கப்பட்டது. இது றபான்ம பச஬ல்பாடுகதர நடத்துவைற்கு றைதவ உங்களின் பெபம் ஫ட்டுற஫. ற஫லும் நீங்கள் றந஭ம் கிதடக்கும்றபாது றந஭டி஬ாக இந்ை ஊழி஬ங்களில் பங்குபபம றவண்டும் ஋ன்பறை ஋ங்கள் ஆதச, கர்த்ைரின் பிரி஬மும் அதுறவ.

ன்றி... கிறிஸ்துனவ அறிவிக்கும் உண்னநனொ஦ ஧ணியில்

Issac Manova J UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP INDIA

கவற்றியின் இ஭கசி஬ம் ..! பி஫க்கும் வ஧ாழுபத மக, கால்கள் இல்஬ாநல் பி஫ந்தயர் B r o .நிக். தன்னி ம் உள்஭ கும஫கம஭ வ஧ரிதாக ஋ண்ணாநல், மக இல்ம஬ ஋ன்஫ாலும் இபனசுமய தன் ஥ம்பிக்மகனாக வகாண்டு, ஆண் யர் காட்டும் ஧ாமதயில் ஥ ந்து சாதாபண நனிதம஦ப்ப஧ா஬ யாழ்ந்து யருகி஫ார். அயர் ஆண் யர் த஦க்கு வகாடுத்த இந்த யாழ்க்மகமன கும஫னாக ஋ண்ணாநல் ஆண் யரின் ஧ணிமன நிம஫யாக வசய்து யருகி஫ார். அயரும ன யாழ்க்மகயின் வயற்றியின் இபகசினத்மதயும்,அயரும ன ஊழின வசனல்஧ாடுகம஭யும் பநலும் வதரிந்துக்வகாள்஭ ஥நது இமணனத஭த்மத ஧ாருங்கள். இமணனத஭ முகயரி

www.uryf.wordpress.com


6

கயர் ஸ்ப ாரி

வோழ்ந்து கோட்டுநவோம் சறகா . இ஭ாபர்ட் ஭ாஜ் கிறிஸ்துய யாழ்மகயில் ஥ாம் அதிகம் ஋ங்பக ப஧ா஦ாலும் உ஧பதசங்கம஭க் பகட்கிப஫ாம், சி஬ சநனங்களில் ஥ாமும் உ஧பதசங்கம஭ நற்஫யருக்கு ப஧ாதிக்கிப஫ாம். இப்஧டி ஥ாம் ஋ன்஦தான் அப஥கமும஫ ப஧ாதம஦கம஭ பகட் ாலும், ப஧ாதம஦கம஭ வசய்தாலும் ஥ம்மும ன யாழ்வில் அதம஦ ஥ம மும஫ வசய்யதில்ம஬. ஌வ஦ன்஫ால் ஥ாம் கிறிஸ்துயர்கள் ஥ம்மும ன க மந நற்஫யருக்கு ப஧ாதம஦ வசய்யது நட்டுபந ஋ன்று ஥ாம் நிம஦த்து விடுகிப஫ாம். ஆ஦ால் இபனசு கிறிஸ்துபயா வசால்யபதாடு நட்டுநல்஬ாநல் தன்னும ன யாழ்விலும் ஥ம மும஫ வசய்து காண்பித்தார் ஋ன்஧தம஦ பயதம் வதளியாக கூறுகி஫து.

஌வ஦ன்஫ால் இபனசு ஥ம்மந நட்டுநல்஬ அயமப அறினாதயர்கள், பு஫ ஜாதிகள், தன்ம஦ நிந்தித்தயர்கள் ஋஦ அயரும ன சிப஥கிதர்கள் துயங்கி சத்துருக்கள் யமப ப஥சித்தார். இப்஧டியிருக்க ஥ாம் னாமப ப஥சிக்கிப஫ாம்??

URYF

஥ம்மும ன க மந நற்஫யருக்கு ப஧ாதம஦ வசய்யது நட்டுபந!!

உங்கள் சிப஥கிதர்கம஭ நட்டுநல்஬ உங்களுக்கு தீமந வசய்ன நிம஦க்கும் சத்துருக்கம஭யும் சிப஥கியுங்கள். அயர்களுக்காக வஜபியுங்கள்! இதன் மூ஬ம் அயர்களும் ஥ம் அருள்஥ாதரின் அன்பிம஦ புரிந்து ஌ற்றுக்வகாள்஭ நத்பதயு 5:38ல் எருயன் உன்ம஦ ய஬து யாய்ப்புகள் உள்஭து. ஋ப்஧டிவனனில் இபனசு கன்஦த்தில் அம஫ந்தால் அயனுக்கு நறு ஥ம்மும ன ஧ாயங்கம஭ நன்னித்து ஥ம்மந கன்஦த்மதயும் திருப்பிக் வகாடு ஋ன்று ப஧ாதம஦ ஌ற்றுக்வகாண் ார் அல்஬யா அதுப஧ா஬தான். வசய்தார், நத்பதயு 26:67,68ல் யாசிக்கும் வ஧ாழுது, “அப்வ஧ாழுது அயரும ன முகத்தில் இபனசு கிறிஸ்து ஥ம்பநல் அன்஧ாய் துப்பி அயமப குட்டி஦ார்கள்; சி஬ர் அயரும ன இருப்஧துப஧ா஬, ஥ாமும் பி஫ர் பநல் அன்஧ாய் கன்஦த்தில் அம஫ந்து, கிறிஸ்துபய, உம்மந இருந்தால்தான் ஥ம்மந கிருஸ்துயர்கள் ஋ன்று அடித்தயன் னார்? அமத ஞா஦திருஷ்டியி஦ால் ஌ற்றுக்வகாள்யர். ஋ங்பக ஋ங்களுக்கு வசால்லும் ஋ன்஫ார்கள்”. காரி துப்பி஦ார்கள், கன்஦த்தில் அம஫ந்தார்கள் அமதவிட்டு விட்டு, ஥ாமும் அயர்கம஭ வகாஞ்சம் பனாசித்துப் ஧ாருங்கள் உ஬கத்மதபன (கிறிஸ்துமய அறினாதயர்கம஭) ப஧ா஬ நினானம் தீர்க்க யல்஬யர் அயர், ஆ஦ால் நற்஫யர்கம஭ குறித்து பு஫ம் கூறுயது, அயருக்கு ஌ற்ப்஧ இந்த நிம஬மநமன சண்ம யிடுயது, தூசிப்஧து, ஋ன்று இருந்தால் ஥ம்நால்கூ தாங்கிக்வகாள்஭பய முடினாததாய் ஥ாம் ஋ப்஧டி இபனசு கிறிஸ்துமய இருந்தப஧ாதிலும் இபனசுபயா லூக்கா 23: 34 ல் பின்஧ற்றுகிப஫ாம் ஋ன்று நற்஫யர்கள் பிதாபய இயர்களுக்கு நன்னியும் ஋ன்று ஌ற்றுக்வகாள்யார்கள். பிதாமய ப஥ாக்கி வசான்஦ார். நீங்கப஭ பனாசித்துப் ஆத஬ால் பிரினநா஦யர்கப஭ , ஧ாருங்கள் அயமப அடித்தும் கூ அயர்களுக்காக அயர் நன்னிப்ம஧ பகட் ார். ஥ம்மும ன அப்஧ா இபனசுமயப்ப஧ால் ஆ஦ால் கிறிஸ்துயர்க஭ாகின ஥நக்கு இந்த ஋ல்ப஬ாமபயும் சிப஥கித்து அயரும ன ஥ாநத்மத அ஭விற்கு வ஧ாறுமந இருக்கி஫தா? உனர்த்துபயாம்! ஥ாமும் அயமபப்ப஧ால் நற்஫யருக்கு முன்நாதிரினாக யாழ்ந்துக் அதுநட்டுநல்஬ , காட்டுபயாம்! உங்கள் பயதாகநத்மத ஋டுத்து தினா஦த்திற்கு : நத்பதயு 18: 22 முதல் 35யமப யாசித்துப்஧ாருங்கள் நத்பதயு 6:44 இவ்யாறு (தனவு வசய்து யாசிக்கவும்) கூறுகி஫து உங்கள் சத்துருக்கம஭ சிப஥கியுங்கள்,


7

றவைதனகளுக்கு ஆ஭ம்பம்

எச்ெரிக்தக

஫த்மதயு 24: 8,9

கம சி கா஬த்தில் இமயவனல்஬ாம் சம்஧விக்கும் ஋஦ பயதாகநத்தில் கூ஫ப்஧ட்டுள்஭ ஧ல்பயறு சம்஧யங்கள் ஥ாம் பகள்விப்஧ட்டு இருக்க஬ாம், ஆ஦ால் இந்தப் ஧குதி நீங்கள் பகள்விப்஧ட் அம஦த்தும் ஥ ந்துக்வகாண்டுதான் இருக்கின்஫஦ ஋ன்஧மத உங்களுக்கு வதளிவுப்஧டுத்தும். கர்த்தமபயும் , இபனசுமயயும் சார்ந்திருக்கும் விசுயாசிகளும், ஧஬ உழினர்களும் எரு குறிப்பிட் சி஬பால் ஧ல்பய஫ா஦ ஧ாதிப்புகம஭ அம ந்துள்஭஦ர். அந்த யரிமசயில் இபதா...

கிறிஸ்துவுக்குள் எரு இபத்தசாட்சி ! இபனசு கிறிஸ்து முன்னுமபத்த யாக்கினங்கள் நூற்றுக்கு நூறு அப்஧டிபன ஥ ந்து யருயமத ஥ாம் கண்கூ ாக ஧ார்த்து யருகிப஫ாம். ஥ம்மும ன இபனசு கிறிஸ்து வசால்லியிருப்஧து ப஧ா஬ நத்பதயு 24:9 ல்

இவ்யாறு வசால்஬ப்஧ட்டுள்஭து அப்வ஧ாழுது உங்கம஭ உ஧த்திபயங்களுக்கு எப்புக்வகாடுத்து, உங்கம஭ வகாம஬வசய்யார்கள்; ஋ன் ஥ாநத்தினிமித்தம் சக஬ ஜ஦ங்க஭ாலும் ஧மகக்கப்஧டுவீர்கள். தமிழ் ஥ாட்டில் கிறிஸ்துயர்கள் அதிகநாக உள்஭ வ஧ரும்஧ா஬ா஦ சட் நன்஫, ஧ாபாளுநன்஫ கிறிஸ்த்துய உறுப்பி஦ர்கம஭ வகாண் ஧குதி கன்னினாகுநரி நாயட் ம். இந்த நாயட் த்திப஬ எரு 29 யனது இம஭ஞர் கிருஸ்துயர் ஋ன்஫ எபப காபணத்துக்காக வகாம஬ வசய்னப்஧ட்டுள்஭ார். 15ப஧ர் நட்டுபந கூடின எரு வீட்டு வஜ஧க்கூட் த்திற்கு ஋திர்ப்பு வதரிவித்த எரு கும்஧ல் அங்கு நின்றிருந்த யாக஦ங்கம஭யும் ,வசாத்துக்கம஭யும் பசதப்஧டுத்தி விட்டு அந்த இம஭ஞமபயும் வகான்றுப் ப஧ாட்டுவிட்டு வசன்஫து.அமத வதா ர்ந்து குற்஫யாளிகம஭ அபசு பிடிப்஧மத நிறுத்திவிட்டு , அமநதினாக இபங்கல் வதரிவித்து ப஧பணி வசன்஫ 13,000ப஧ர் யமக்கு ஧திவுவசய்னப்஧ட்டுள்஭து. ஋ன்஦ எரு வகாடுமநனா஦ சம்஧யம் . கர்த்தர் தாபந இ஫ந்துப஧ா஦ சபகாதபர் .஋ட்வின் பாஜ் அயர்களின் குடும்஧த்திற்கு ஆறுதலும் , பதறுதலும் அளிப்஧ாபாக!

இ஭ண்டு வருடக஬ோ ? இ஭ண்ைோம் வருடக஬ோ? கம சி கா஬ங்கள் !! தனாபாகுங்கள் !! இபதா இபனசு சீக்கிபநாய் யருகி஫ார் !! இந்த யாசகங்கம஭ ஥ாம் அடிக்கடி பகட்டுக் வகாண்டுதான் இருக்கிப஫ாம்,அப்஧டிவனனில் இபனசு ஋ப்ப஧ாதுதான் யருயார்? ஋ன்஫ பகள்வி உங்கள் ந஦தில் பயருன்றி இருக்க஬ாம், ஆம் உண்மநயில் இது கம சி கா஬ங்கள்தான், அந்த கம சிக்கா஬த்தில் ஥ம வ஧றும் ஋ன்று பயதாகநம் குறிப்பிட்டுள்஭ அம஦த்தும் ஏப஭வு ஥ம ப்வ஧ற்றுக்வகாண்டுதான் இருக்கி஫து ஋ன்஧மத 4 யது ஧க்கத்தில் உள்஭ ஥ம்பி஦ால் ஥ம்புங்கள் ஧குதி உங்களுக்கு வதளிவு஧டுத்தும், ஆ஦ால் ஧஬ருக்கு குமப்஧ம் நீடிக்க காபணம் இபனசுவின் இபண் ாம் யருமக ஋ன்஫ யார்த்மததான் , அது இபனசுவின் யருமக இபண்டு யருமகனா? இல்ம஬ இபண் ாம் யருமகனா?? ஋ன்றுதான்.

குமப்஧பந பயண் ாம் இபனசு இபண்டு மும஫தான் யருயார், அயரின் முதல் யருமக இபகசினநாகவும், இபண் ாயது யருமக ஧கிபங்கநாகவும் இருக்கும் ஋஦ பயதம் வதளியாக கூறுகி஫து. இன்னும் உங்களுக்கு சந்பதகநா பின்யரும் அட் யமண உங்களுக்கு ஧தில் வசால்லும்...

இ஭கசி஬ வருதக

பகி஭ங்க வருதக

வயளிப்஧டுத்துதல் 22:16ன் ஧டி இபட்சகர் இபனசு விடிவயள்ளி ஥ட்சத்திபத்மத ப஧ால் யருயார்.

சகரினா 4:2ன் ஧டி இபனசு நீதியின் சூரின஦ாய் உதிப்஧ார். (விடிவயள்ளி முதலில் யரும் விடிந்த பின் சூரினன் யரும்).

1வதச 4:16இன் ஧டி கர்த்தர் தாபந (Himself) யருயார்.

யூதா15இன் ஧டி ஆயிபநாயிபம் ஧ரிசுத்தயான் - க ோடு வருவோர். (அவர் யரும் ப஧ாது கிறிஸ்துவுக்குள் நரித்தயர்கள் முத஬ாயது ஋ழுந்திருப்஧ார்கள்).

1வதச 4:17 இன் ஧டி ஧ரிசுத்தயான்கள் அயருக்கு ஋திர் வகாண்டு ப஧ாக ஥டுயானில் சகரினா 14:4இன் ஧டி எலிய நம஬யின் பநல் சந்திப்஧ார்கள், ஋஦பய இபனசு பூமிக்கு யப இ஫ங்கி யருயார். நாட் ார். (நத் 25:6, வயளி 19:7)இன் ஧டி இபனசு கிறிஸ்து நணயா஭஦ாக யருயார். அயர் பாஜாதி பாஜாயாக யருயார். அயர் யரும் ப஧ாது தநது யரும் ப஧ாது பூமியில் அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சிமன ஸ்தாபித்து ஆயிபம் யரு ம் அபசாளுயார். ஆட்சி அறிமுகநாகும்.

அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கு முன்பு இபகசின யருமகயும் அவ்யாட்சிக்கு பின்஦ர் ஧கிபங்க யருமகயும் இருக்கும் ஋ன்஧மத பயதம் ஥நக்கு வதளியாக வியரித்து வசால்கி஫து....

இவனசுவொல் நன்னிக்க முடினொத ஧ொவமும் இல்னல.. இவனசுவொல் ஧னன்஧டுத்த முடினொத நனிதனும் இல்னல !


செய்திகள்

URYF-INDIA

“உங்களுக்கு

ஒரு அறி஬ வோய்ப்பு”

யரும் கல்வினாண்டில் எருசி஬ இ ங்களில் ஥நது அமநப்பின் மூ஬ம் நாம஬ ப஥ப டியூரன் வசன் ர் துயங்கப் ஧ உள்஭து, இந்த டியூரன் வசன் ர் மூ஬ம் கல்வினறிவில் பின்தங்கி இருக்கும் கிபாநப்பு஫ பிள்ம஭களின் அறிவிம஦ வ஧ருக்குயபதாடு நட்டுநல்஬ாநல் அயர்களுக்கு இ஬யசநாக கணிணி நற்றும் ஆங்கி஬ ஧யிற்சி யகுப்புகளும் வகாடுக்கப்஧டுகி஫து. இந்த டியூரன் வசன் ரின் முக்கின ப஥ாக்கம் இபனசு கிறிஸ்துமய அறிவிப்஧பத, இந்த சுவிபசர ஧ணியில் நீங்கள் ஋ங்கப஭ாடு இமணந்து வசனல்஧ அன்பு ன் அமமக்கிப஫ாம். ஋ப்஧டிவனனில் உங்கள் ஧குதியில் உள்஭ சிறுயர்கள் இபனசுமய அறிந்துக்வகாள்஭ உங்கள் ஧குதியில் நீங்களும் எரு டியூரன் வசன் மப வ஧ாறுப்வ஧டுத்து ஧ணினாற்஫஬ாம். அதப஦ாடு உங்களுக்கு வதரிந்த ஥ண்஧ர்கம஭ அறிமுகம் வசய்து மயக்க஬ாம், உங்கள் தா஭ந்துகம஭ கர்த்தருக்காக ஧னன்஧டுத்த எரு அறின யாய்ப்பு தனவு வசய்து தய஫ வி ாதீர்கள் ! கர்த்தருக்காக வசய்ன முன் யாருங்கள். தாநதிக்காநல் வதா ர்புக்வகாள்ளுங்கள்! பசர்ந்து கட்டுபயாம் பதயனும ன பாஜ்னத்மத.

தயறுகம஭ திருத்திக்வகாள்ளுங்கள் !

இன்ம஫ன சூழ்நிம஬யில் ஧஬ கிறிஸ்தயர்கள் சம஧க்கு வசல்஬ காபணம் அயர்களின் அண்ம யில் யசிப்஧யர்கள், இன்று ஞாயித்துக்கிமமந நீங்க சர்சுக்கு ப஧ாகம஬னா? அப்஧டின்னு பகட்ருயாங்கனுதான் !

கண்டிப்போ ோங்க உங்கய வசால்஬஬! கெபந஫ கெ஬ம்!

கெபந஫ ஜீவன் !

Prayer Ministry

Visit Our Website

www.uryf.wordpress.com Send your

Feedbacks @

uryfyuth@gmail.com Connect with www.facebook.com/uryf

எருயர் ஧ாபத்மத எருயர் சுநந்து இப்஧டினாய் கிறிஸ்துவின் பிபநாணத்மத நிம஫பயற்றுபயாம்

உங்களின் அம஦த்து வஜ஧ பயண்டுதல்கம஭யும் ஥ண்஧ர்கப஭ பின்யரும் ஋ண்ணிற்கு S M S மூ஬ம் ஧ம ப்பிம஦ நீங்கள் அனுப்பிமயயுங்கள் உங்களுக்காக வஜபிக்க ஥ாங்கள் உங்களின் காத்துக் வகாண்டு இருக்கிப஫ாம்..! இந்த இதழில் கர்தருக்காக ஋ழுத அன்஧ார்ந்த வஜ஧வீபர்கப஭! விரும்பி஦ால் தனவுவசய்து நீங்கள் இந்த வஜ஧ ஍க்கினத்தில் க஬ந்துக்வகாள்஭ விரும்பி஦ால் வதா ர்புக்வகாள்ளுங்கள் உங்களுக்கு வதா ர்புக்வகாள்஭வும். வஜ஧க் குறிப்புகள் அனுப்பி மயக்கப்஧டும் . வதா ர்புக்கு மெ஧ விண்ணப்஧ங்கள் அனுப்஧ :

நப஦ாயா - 9943543642 சறகா : சாது சுந்ைர் சிங் 96778 93124 ஍சக் E-Mail ; uryfyuth@gmail.com Contact Us:

UNIVERSAL REVIVAL YOUTH FELLOWSHIP 1/284 R.C CHETTIPATTI, OMALUR (TK) SALEM(DT)-636455

கும஫கள் இருந்தால் ஋ங்களுக்கு வதரினப்஧டுத்துங்கள் ! இந்த அமநப்பின் ய஭ர்ச்சிக்கு உதவும் !

அது

நிம஫கள் இருந்தால் ஋ங்கள் சார்பில் க வுளுக்கு ஥ன்றி வசால்லுங்கள் !! ☻☻

News letter 4  
Advertisement