Page 1

Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Ambientalització de l’organització 2013

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Ambientalització d’actes institucionals i celebracions

Els esforços que la URV fa per la sostenibilitat s’han d’estendre a totes les seves activitats i s’han de fer palesos a tots els escenaris en que hi sigui present com a institució. Els actes institucionals i celebracions són un aparador davant l’entorn social i científic, i es fa necessari facilitar les eines per a fer-los més sostenibles. Aquest document recull algunes recomanacions en aquest sentit. Els objectius d’aquest proposta d’acció són:

Objectius

Ambientalització de l’organització 2013

Garantir que els actes organitzats per la URV s’ajustin a la política ambiental i per la sostenibilitat vigent Fer visible el compromís de la URV amb la sostenibilitat als assistents als actes

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 1


Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Inicialment es contemplen quatres línies d’actuació per a la sostenibilització dels actes institucionals i celebracions a la URV:

Ambientalització de l’organització 2013

Ambientalització de la comunicació Ambientalització dels serveis de càtering Selecció d’espais Ambientalització de la mobilitat associada

Ambientalització de la comunicació

Bona part de les accions d’ambientalització que s’incorporin al funcionament habitual dels diferents actes requeriran de la participació dels assistents, com ara en la separació de residus, l’acceptació de l’ús de materials reciclats i de elements reutilitzables i l’adaptació als criteris d’estalvi energètic (climatització/confort). La comunicació d’aquesta necessitat de col·laboració és necessària per a fer saber als assistents el compromís dels organitzadors amb la sostenibilitat. D’altra banda, la pròpia estratègia de comunicació haurà de ser congruent amb aquesta voluntat de sostenibilitat, en especial en la selecció dels suports emprats, reduint l’edició de material imprès.

Ambientalització de l’organització 2013

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 2


Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Ambientalització de l’organització 2013 Difusió prèvia a l’acte Aprofitar al màxim la comunicació digital (correu electrònic, web, xarxes socials) per a la difusió dels missatges. Evitar l’edició de targetes d’invitació i l’ús de correu convencional quan el protocol ho permeti. Quan sigui necessari emprar material imprès, fer-ho en suports reciclats o reutilitzats.

Ambientalització de l’organització 2013

Documentació per als assistents Oferir als assistents l’opció de descarregar tota la informació necessària en suport digital per a portàtils, tabletes i telèfons. En el moment de la preinscripció, cal demanar quins assistents necessitaran la documentació de l’acte en suport imprès i quins ho preferiran en digital. Imprimir la documentació ajustant-se a la demanda. En el cas que els assistents necessitin més d’un document, tractar d’unificar-los tots en una sola impressió: programa, llistat d’assistents, discursos, bloc de notes... Incloure en la documentació un esment al compromís per la sostenibilitat en l’organització de l’acte i informació sobre les accions que s’han adoptat (documentació en format digital, reducció de residus, estalvi energètic, càtering amb comerç de proximitat i/o just.

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 3


Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Ambientalització de l’organització 2013 Cartelleria S’utilitzaran les pantalles informatives disponibles als centres en substitució dels cartells en formats tradicionals sempre que sigui possible. Els cartells i indicadors necessaris pel correcte desenvolupament de l’acte s’imprimiran sobre suports reutilitzats o reciclats. La quantitat de cartells s’ajustarà al càlcul de necessitats prèviament fet.

Material corporatiu El material corporatiu lliurat als assistents als actes estarà fet amb materials reutilitzats o reciclats. Es recomana que el material corporatiu tingui una aplicació addicional, per afavorir que els assistents als actes el conservin i no el llencin.

Ambientalització de l’organització 2013

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 4


Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Ambientalització de l’organització 2013

Ambientalització dels serveis de càtering dels actes URV

En alguns actes de la URV, es contracta empreses de càtering per donar servei de begudes i menjar a les pauses i les cloendes. L’ambientalització dels actes passa necessàriament per l’aplicació de criteris de sostenibilitat a aquests serveis, tant pel cost ambiental directe que poden arribar a tenir com per congruència amb la resta de l’acte.

Subministrar productes de comerç just S’oferiran productes de comerç just degudament documentats, informant del seu origen mitjançant petits rètols.

Facilitar productes locals i de temporada En el càtering hi haurà oferta de productes de producció local i de temporada, indicant la seva procedència i les baixes emissions associades al seu transport mitjançant petits rètols.

Ambientalització de l’organització 2013

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 5


Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Ambientalització de l’organització 2013 Reducció de residus i reciclatge correcte dels generats Caldrà parar molta atenció a evitar la generació de residus d’envasos i a separar adequadament els residus que es generin: • Les begudes es serviran des d’envasos de gran volum (evitant envasos individuals). En el cas que no sigui possible, es recomana emprar envasos de vidre reutilitzables o, com a última opció, envasos reciclables. Cal evitar l’ús de llaunes de beguda. • Emprar plats, gots i coberts reutilitzables. • El parament de taula hauria de ser de roba. Evitar el d’un sol ús. Es dotarà l’espai on es fa el càtering de la infraestructura necessària per a la correcta recollida selectiva dels residus generats. Els treballadors encarregats d’atendre el càtering hauran rebut la formació necessària en matèria de classificació de residus per a garantir la correcta separació de les fraccions reciclables.

Ambientalització de l’organització 2013

La quantitat de menjar ofert en el càtering s’adequarà al nombre d’assistents a l’acte. En el cas que es generin excedents es recomana fer una donació dels excedents a una organització d’acció social.

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 6


Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Ambientalització de l’organització 2013

Selecció d’espais Optimització energètica

Accessibilitat universal Els espais on es programin actes URV hauran de garantir l’accessibilitat universal.

Ambientalització de l’organització 2013

En la selecció dels espais on dur a terme actes URV es posarà especial atenció en els requeriments d’il·luminació i climatització. Aprofitant en la mesura del possible il·luminació i ventilació natural. Sempre que les normes de protocol ho permetin, les temperatures de climatització dels espais on es realitzin actes s’adequaran a la consigna general URV. Si és necessari caldrà informar als assistents d’aquests temperatures amb antelació. Els espais es triaran adequant-se al número de participants. S’estudiarà la possibilitat d’aprofitar els espais oberts en èpoques climàtiques favorables per a dur a terme part de les activitats.

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 7


Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Ambientalització de l’organització 2013

Ambientalització de la mobilitat associada Promoció del transport públic entre els assistents

Promoció dels desplaçaments a peu o bicicleta

Es facilitarà als assistents informació sobre els medis de transport públic disponibles per a desplaçar-se fins el lloc on es du a terme l’acte. Aquesta informació haurà de ser transmesa de forma prèvia (mitjançant la invitació, en el moment de la inscripció, etc.). S’estudiarà la possibilitat d’establir descomptes especials per a l’ús del transport públic pels assistents a l’acte.

S’informarà de les rutes recomanades per accedir a peu fins al lloc de l’acte i de les rutes en bicicletes, cas que n’hi hagi. S’informarà als assistents de la disponibilitat d’aparcaments per a bicicletes que té el centre on es realitzi l’acte.

Ambientalització de l’organització 2013

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 8


Pla de medi ambient Pla d’acció ambiental 2011-2015 Ambientalització de l’organització 2013 Promoció del cotxe compartit S’oferirà als assistents el sistema de cotxe compartit existent a la URV, facilitant el contacte entre els assistents.

Selecció de la ubicació dels actes En el moment de la tria del lloc on es farà l’acte, valorar la seva fàcil accessibilitat a peu i en bicicleta. Caldrà valorar la seva connexió amb la xarxa de transport públic.

Observacions: Atenent les normes de protocol d’alguns dels actes URV, algunes de les recomanacions seran més difícils d’aplicar. En aquests casos s’estudiaran les alternatives més adients. Tots aquells materials reciclats que s’utilitzin hauran d’anar identificats com a tals amb els logos oficials dels organismes certificadors. Els productes de comerç just hauran d’anar acompanyats de les certificacions corresponents

Ambientalització de l’organització 2013

Ambientalització d’actes institucionals i celebracions 9

Guia Criteris sostenibles en actes i esdeveniments  

Aquesta és una guia que us ajudarà a incorporar criteris socials i ambientals en l'organització d'actes i esdeveniments a la URV

Advertisement