Page 1

10

[sueer efnvoer efceueeHe, nwojeyeeo

nceeje Menj, MeefveJeej, 30 cee®e&, 2013

Menj ceW Deeies

keÀe@ces[er yeæ[e iebYeerj keÀece nw : Dee³eg<ceeve Kegjevee nwojeyeeo, 29 cee®e&-(efceueehe y³etjes) `keÀe@ces[er F]pe meerejf ³eme efye]pevesme..' keÀnves Jeeues DeefYeveslee Dee³eg<ceeve Kegjevee ceeveles nQ efkeÀ YeeJegkeÀ ¢M³e keÀer DeefYeJ³eefkeÌle keÀer leguevee ceW keÀe@ces[er, efJeMes<ekeÀj, Ssmee nem³e pees mebobg j ueies, Gmes hewoe keÀjvee yeæ[e iebYeerj keÀe³e& nw~ he$ekeÀej, jsef[³ees pee@keÀer mes ìsueerefJepeve kesÀ peefj³es efHeÀuceer ef]pevoieer ceW ®eues Dee³es Dee³eg<ceeve Deepe Deheveer veF& efHeÀuce `veewìbkeÀer meeuee' kesÀ Òe®eej kesÀ efueS efveosMekeÀ jesnve efmehheer kesÀ meeLe nwojeyeeo Dee³es~ GvneWves Deheveer veF& efHeÀuce kesÀ yeejs ceW oeJee efkeÀ³ee efkeÀ ³en cenpe ®egìkegÀueeW Jeeueer nem³e efHeÀuce veneR nw, yeefukeÀ 2 Iebìs keÀer efHeÀuce keÀes ceer"s nem³e ceW heefjJee|lele keÀjves keÀe Òe³eeme nw~ meeLe ner GvneWves keÀne efkeÀ efHeÀuce keÀer keÀneveer GvekeÀer Deheveer peerJeve ³ee$ee mes efceueleer-pegueleer nw Deewj keÀF& meejer YetefcekeÀeSB, pees GvneWves efouueer SJeb ®eb[erieæ{ ceW jnles ngS JeemleefJekeÀ peerJeve ceW efveYeeF& LeeR, Fme efHeÀuce ceW efveYeeveer heæ[er nQ~ efHeÀuce ceW DeefYeveslee kesÀ ªhe ceW GvneWves keÀe@ces[er keÀer nw, peyeefkeÀ ³en YetefcekeÀe Jen SbkeÀj kesÀ ªhe ceW Deoe keÀj ®egkesÀ nQ~ Fme

efHeÀuce ceW Yeer veewìbkeÀer keÀer nw Deewj GmekesÀ oes ieerle Yeer iee³es nQ~ efHeÀuce ceW efveYeeS hee$e kesÀ yeejs ceW GvneWves keÀne,`efHeÀuce ceW GvekeÀe veece jece nw, uesefkeÀve efkeÀjoej jeJeCe keÀe nw~ pewmee efkeÀ veece nw, efHeÀuce ceW Yeer veewìbkeÀer nw~ nce meye ef]pevoieer ceW Yeer lees veewìbkeÀer ner keÀjles nQ~' Deheves mebIe<e& kesÀ oewj keÀe GuuesKe keÀjles ngS Dee³eg<ceeve ves keÀne efkeÀ Jen efHeÀuceer heefjJeej mes veneR nQ, FmeefueS GvnW ³eneB Deeves lekeÀ uebyeer ³ee$ee le³e keÀjveer heæ[er~ meeLe ner GvneWves mJeerkeÀej efkeÀ³ee ef k eÀ ef H eÀuceer heef j Jeej mes nes v es hej keÀueekeÀej mes GcceeroW yeæ{ peeleer nQ Fmeef u eS ] i ew j ef H eÀuceer heef j Jeej kes À DeefYeveslee keÀe keÀece kegÀí Deemeeve jnlee nw~ GvneWves jbieceb®e kesÀ Deheves efoveeW keÀes ³eeo keÀjles ngS keÀne efkeÀ efHeÀuceeW ceW J³emle nesves kesÀ keÀejCe Jes jbieceb®e keÀer Deesj DeefOekeÀ O³eeve veneR os hee jns nQ~ GvneWsves me®®eeF& Yeer ye³eeve keÀer,`efLeSìj Deelcee keÀer YetKe lees efceìe mekeÀlee nw, uesefkeÀve hesì keÀer veneR~' efHeÀuce efJekeÌkeÀer [esvej mes keÀeHeÀer ®e®ee& ceW Dee³es Fme

DeefYeveslee ves keÀne efkeÀ ncesMee SkeÌìj keÀes efHeÀuce ®egveves keÀe DeJemej veneR efceuelee, yeefukeÀ keÀYeer-keÀYeer efHeÀuce ner DeefYeveslee keÀes ®egveleer nw~ GvneWves keÀne efkeÀ ³en mece³e efnvoer efHeÀuceeW kesÀ efueS keÀeHeÀer De®íe nw~ nj meeue ®eej heeB®e ve³es keÀueekeÀej efHeÀuceeW ceW Deheveer hen®eeve yeveeves keÀe Òe³eeme keÀj jns nQ~ efJeK³eele efHeÀucekeÀej jcesMe efmehheer kesÀ heg$e jesnve efmehheer kesÀ Devegmeej, jbieceb®e GvekesÀ efueS ncesMee efoue®emheer keÀe efJe<e³e jne nw Deewj he=LJeer efLeSìj hej nesves Jeeues Dee³eespeveeW ceW Jes ªef®e uesles jns nQ~ Fme efHeÀuce keÀer ÒesjCee Yeer GvneWves jbieceb®e mes ueer nw~ JeemleefJekeÀ peerJeve keÀer veewìbkeÀer keÀes Yeer GvneWves efHeÀuce ceW hejesmeves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw~ GvneWves mJeerkeÀej efkeÀ³ee efkeÀ DeefYe<eskeÀ ye®®eve kesÀ DeueeJee efkeÀmeer Deewj DeefYeveslee kesÀ meeLe GvekeÀer ³en henueer efHeÀuce nw~ FmeceW GvneWves DeefYe<eskeÀ keÀes cesnceeve keÀueekeÀej kesÀ ªhe ces hesMe efkeÀ³ee nw~ GvneWves Gcceero peleeF& efkeÀ 12 DeÒewue keÀes efjueer]pe nes jner ³en efHeÀuce oMe&keÀeW keÀes keÀeHeÀer hemebo DeeSieer~

ûeer<cekeÀeueerve Oeee|cekeÀ efMeefJej 24 mes

nesìue Heeke&À ceW Deeke=Àefle Sueerì SkeÌpeerefyeMeve keÀer Òe®eej meeceûeer keÀe ueeskeÀeHe&Ce keÀjles ngS DeefYeveslee Dee³eg<ceeve Kegjevee SJeb MeefMe veenìe~ (HeÀesìes : efceueeHe)

Þeer DeeefoveeLe mesJee ûethe Üeje Þeer jepemLeeveer pewve éesleecyej cete|le hetpekeÀ mebIe kesÀ heeve yeepeej efmLele pewve YeJeve ceW Deeieeceer 24 mes 28 DeÒewue lekeÀ ûeer<cekeÀeueerve Oeee|cekeÀ efMeefJej keÀe Dee³eespeve oeshenj 12 mes 3 yepes lekeÀ efkeÀ³ee peeSiee~ Deepe ³eneB peejer Òesme efJe%eefhle kesÀ Devegmeej, efMeefJej ceW owefvekeÀ Oeee|cekeÀ ef¬eÀ³eeSB, peerJe efJe®eej, veJe lelJe Deeefo kesÀ mebyebOe ceW ÒeefMe#eCe efo³ee peeSiee~ ue#ceer®ebo meceoefj³ee, Jeemebleeryesve Meen Je jef#eleeyesve Meen efMeefJej ceW DeO³eeheve keÀe keÀe³e& mebYeeueWies~ efMeefJej kesÀ meceeheve hej efMeefJejee|Le³eeW keÀes DeekeÀ<e&keÀ Ghenej YeWì efkeÀ³es peeSBies leLee ÒeefleYeeJeeve efJeÐeee|Le³eeW keÀes hegjmkeÀej Òeoeve efkeÀ³es peeSBies~ FmeceW Yeeie uesves kesÀ efueS ceveer<ee meceoefj³ee mes pewve YeJeve DeLeJee Þeer DeeefoveeLe efpeveeue³e ceW mecheke&À efkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ efMeefJej ceW Òeefleefove ceO³eeÚ Deuheenej keÀer J³eJemLee nesieer~ meeLe ner efMeefJejee|Le³eeW keÀes Oeee|cekeÀ mLeueeW keÀer ³ee$ee Yeer keÀje³eer peeSieer~ Ge|ceuee ieesues®íe, efvece&uee jecehegefj³ee, DeeMee PeeyekeÀ, ceveer<ee Meen, leveJeer meesveer, De®e&vee ceKeevee Je Yeejleer Yeueieì efMeefJej keÀer meb³eesefpekeÀe nQ~

DeeF&Sceheer-yeerSHeÀ otmejs yew®e ceW DeeJesove 5 lekeÀ

Deeke=Àefle Sueerì ÒeoMe&veer keÀer Òe®eej meeceûeer ueeB®e nwojeyeeo, 29 cee®e&-(efceueehe y³etjes) DeefYeveslee Dee³eg<ceeve Kegjevee ves Deepe Deeke=Àefle Sueerì ÒeoMe&veer keÀer Òe®eej meeceûeer ueeB®e keÀer Deewj ÒeoMe&veer kesÀ meHeÀue nesves keÀer MegYekeÀecevee oer~ nesìue heeke&À ceW Òe®eej meeceûeer kesÀ ueeB ® e kes À yeeo meb J eeooeleeDeeW mes

yeele®eer l e keÀjles ng S Deeke= À ef l e keÀer efveosMekeÀ MeefMe veenìe ves yelee³ee efkeÀ 5 SJeb 6 DeÒew u e keÀes Gieeef o kes À Gheue#³e ceW Deeke=Àefle Sueerì ÒeoMe&veer keÀe Dee³eespeve nesìue leepe okeÀkeÀve ceW ef k eÀ³ee peeSiee~ ef [ ] p eeFvej SJeb heejbheeefjkeÀ Glheeo kesÀ mìe@ue ÒeoMe&veer

ceW mLeeefhele efkeÀ³es peeSBies~ Òe®eej meeceûeer kesÀ ueeB®e DeJemej hej ©cceer Dee] p eeo, uew u ee, ceer v ee DeûeJeeue, keÀefJelee iegues®íe, keÀefJelee js·er, MeesYee megOeekeÀj, DeeueeskeÀ veenìe, Meer l eue veenìe, Deveb l e veenìe SJeb Deb®eue Yeer GheefmLele Les~

Gmceeefve³ee efJeéeefJeÐeeue³e heefjmej efmLele Fbmìerìd³etì Dee@HeÀ heefyuekeÀ FbìÒeeFpesme (DeeF&heerF&) Üeje yeQeEkeÀie SJeb efJeÊe ceW S[dJeebm[ cewvespeceWì keÀe³e&¬eÀce (DeeF&Sceheer-yeerSHeÀ) kesÀ otmejs yew®e ceW ÒeJesMe keÀer Òeef¬eÀ³ee Megª keÀj oer ie³eer nw~ Deepe ³eneB peejer Òesme efJe%eefhle kesÀ Devegmeej, FefC[³eve Fbmìerìd³etì Dee@HeÀ yeQeEkeÀie SC[ HeÀeFveebme (DeeF&DeeF&yeerSHeÀ), cegcyeF& kesÀ men³eesie mes meb®eeefuele Fme hee"d³e¬eÀce ceW ÒeJesMe kesÀ efueS DeeJesove-he$e 5 DeÒewue lekeÀ oeefKeue efkeÀ³es pee mekeÀles nQ~ FmekeÀer keÀ#eeSB 7 DeÒewue mes DeejbYe nesieer~

³etp[ FueskeÌì^e@efvekeÀ GhekeÀjCeeW keÀer Kejero-efye¬eÀer keÀe kesÀvê JeeF& v³et mìesj DeejbYe nwojeyeeo, 29 cee®e&-(efceueehe y³etjes) Ghe³eesie efkeÀ³es ie³es (³etp[) uewheìe@he, mceeì& HeÀesve, ìsueerefJepeve, [smkeÀìe@he Fl³eeefo keÀer Kejero-efye¬eÀer keÀe mìesj `JeeF& v³et' efncee³eleveiej efmLele meeF& oÊee S¬esÀ[dme ceW DeejbYe ngDee~ Deepe ³eneB mebJeeooelee meccesueve keÀes mecyeesefOele keÀjles ngS muees³es[ JeW®eme& kesÀ mebmLeehekeÀ efveosMekeÀ oMejLe jece veewìekeÀer ves yelee³ee efkeÀ nwojeyeeo ceW Fme ÒekeÀej keÀe keÀebmeshì henueer yeej DeejbYe efkeÀ³ee ie³ee nw~ jespe ve³es GhekeÀjCe yee]peej ceW Dee jns nQ Deewj Leesæ[s ner efove GvekeÀe Ghe³eesie keÀj

ueesie ve³es Glheeo ues uesles nQ~ kegÀí ueesie nesles nQ, pees neF& keÀebefÖeÀûesMeve Jeeues Glheeo lees ®eenles nQ, uesefkeÀve hewmes kesÀ DeYeeJe ceW GvnW Kejero veneR heeles~ Fve ueesieeW keÀer peªjle keÀes hetje keÀjves kesÀ GÎsM³e mes ner JeeF& v³et mìesj DeejbYe efkeÀ³ee ie³ee nw~

oMejLe ves yelee³ee efkeÀ mìesj ceW Deeves Jeeues GlheeoeW keÀer peeB®e keÀjves kesÀ yeeo efJe¬esÀlee keÀe veece, helee SJeb yeQkeÀ Keelee Fl³eeefo keÀe efJeJejCe ueskeÀj Glheeo mìesj ceW jKes peeles nQ Deewj GmekeÀer efye¬eÀer kesÀ yeeo Jen jeefMe GmekesÀ Keeles ceW mLeevebeleefjle

keÀj oer peeleer nw~ GvneWves keÀne efkeÀ mìesj mes Glheeo Kejeroves JeeueeW keÀes ÒeceeCe-he$e Yeer efo³ee peelee nw~ meeLe ner 11 ceen keÀer Jeejbìer Yeer oer peeleer nw~ GvneWves keÀne efkeÀ efye¬eÀer kesÀ efueS Deeves Jeeues mceeì& HeÀesve keÀer DeeF&SceF& keÀer peeB®e keÀjJee³eer peeleer nw efkeÀ keÀneR ³en Glheeo ®eesjer keÀe lees veneR nw Deewj peeB®e kesÀ yeeo ner Glheeo keÀes efye¬eÀer kesÀ efueS ÒeceeefCele efkeÀ³ee peelee nw~ GvneWves keÀne efkeÀ Glheeo yeukeÀ ceW nesves hej [esj ef[ueerJejer keÀer mesJee Yeer GheueyOe keÀjJee³eer peeleer nw~ Fme ÒekeÀej kesÀ 30 mes 40 mìesj Deeieeceer mece³e ceW osMeYej ceW Megª efkeÀS peeSBies~

jkeÌleoeve SJeb jkeÌle peeB®e efMeefJej kesÀ mebyebOe ceW Dee³eesefpele yewþkeÀ keÀe ¢M³e~

nesueer mvesn efceueve keÀue

jkeÌleoeve SJeb peeB®e efMeefJej kesÀ mebyebOe ceW ngF& yew"keÀ nwojeyeeo, 29 cee®e&-(efceueehe y³etjes) Dee@ue Fbef[³ee éesleecyej mLeevekeÀJeemeer pewve keÀe@vÖeWÀme kesÀ lelJeeJeOeeve ceW Dee®ee³e& Deevebo $e+ef<epeer ce.mee. kesÀ hegC³e mce=efle efoJeme kesÀ Gheue#³e ceW leLee ³egJee®ee³e& Þeer efceÞeerceue `ceOegkeÀj' ce.mee., keÀvee&ìkeÀ iepe kesÀmejer ieCesMeueeuepeer ce.mee. kesÀ pevce Meleeyoer ceneceneslmeJe kesÀ Debleie&le jefJeJeej, 31 cee®e& keÀes osMeYej ceW Dee³eesefpele nesves Jeeues jkeÌleoeve SJeb peeB®e efMeefJej ceW SkeÀ ueeKe

³etefveì jkeÌle SkeÀef$ele keÀjves keÀe ue#³e jKee ie³ee nw~ Deepe ³eneB Òeebleer³e ceneceb$eer keÀebelf eueeue veenj Üeje peejer Òesme efJe%eefhle kesÀ Devegmeej, Dee@ue Fbe[f ³ee éesleecyej mLeevekeÀJeemeer pewve keÀe@vÖeWÀme, DeevOe´-ÒeosMe keÀer Òeebleer³e MeeKee, ³egJee MeeKee SJeb ceefnuee MeeKee Üeje jkeÌleoeve Je peeB®e efMeefJej leLee ceneheg©<eeW keÀer iegCeevegJeeo meYee keÀe Dee³eespeve keÀjves kesÀ mebyebOe ceW yew"keÀ keÀer ie³eer~ efmekeÀvojeyeeo,

cee©efle JeereOf e mLeevekeÀ ceW jefJeJeej, 31 cee®e& keÀes megyen 10 mes oeshenj 1 yepes lekeÀ jkeÌleoeve Je peeB®e efMeefJej leLee megyen 10.30 yepes mes iegCeevegJeeo meYee keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee peeSiee~ DeevOe´-ÒeosMe pewve keÀe@vÖeWÀme kesÀ DeO³e#e ieewlece®evo iegieefue³ee ves yelee³ee efkeÀ Fme keÀe³e&¬eÀce mes Dev³e meceepeeW keÀes pees[æ les ngS meYeer mes men³eesie keÀer Deheerue keÀer ieF& nw~ jkeÌleoelee kesÀ ªhe ceW keÀe[& efJeleefjle efkeÀ³es peeSBies, efpemeceW yue[ ûethe Je Dev³e

peevekeÀejer nesieer, leeefkeÀ peªjle heæ[ves hej ueesie Demheleeue peekeÀj jkeÌleoeve keÀj mekeWÀ~ yew"keÀ ceW DeeYeej De©Ce kegÀceej cegLee ves %eeefhele efkeÀ³ee~ Fme DeJemej hej jepesvê keÀerceleer, YebJejueeue Yeb[ejer, ieewlece®evo iegieefue³ee, keÀebelf eueeue veenj, Meebelf eueeue yeesnje, De©Ce kegÀceej cegLee, Devethe keÀebkeÀefj³ee, MeefMe keÀes®esìe, [e³e®evo okeÀ, efoueerhe OeejerJeeue, Oecexvê veenj, megjvs ê keÀìeefj³ee, jepesMe Yeb[ejer, Deefveue heerheeæ[e, veJeveerle veenj Deeefo GheefmLele Les~

nwojeyeeo, 29 cee®e&-(efceueehe y³etjes) DeesmeJeeue pewve mebIe, keÀes"er Üeje jefJeJeej, 31 cee®e& keÀes Meece 6.01 yepes veJepeerJeve yeeefuekeÀe efJeÐeeue³e, jecekeÀesì ceW nesueer mvesn efceueve keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee peeSiee~ FmeceW cegK³e DeefleefLe kesÀ ªhe ceW mejoejceue yejces®ee Yeeie ueWies~ Fme DeJemej hej lecyeesuee meebmke=ÀeflekeÀ keÀe³e&¬eÀce nesiee~ meeLe ner Jeefjÿ meom³eeW keÀe mecceeve efkeÀ³ee peeSiee~ keÀe³e&¬eÀce ceW Yeeie uesves kesÀ efueS ÒeJesMe-he$e DeeJeM³ekeÀ nw~

Þeerceleer efMeKee pewve SJeb Depe³e pewve kesÀ megHeg$e DebMe pewve keÀe ÒeLece pevceefoJeme mJeerì efveJee&Cee (keÀeJetjer efnume) ceW iele efoveeW GuueemeHetJe&keÀ cevee³ee ie³ee~ 1830 nçÇjçí vçb. 2100 IççlçkçÀ

Jçvç

0855 çÆpçvoiççÇ

vç çÆcçuçíiççÇ

®eejcenue HeÀeie ceb[ue keÀe nesueer ceneslmeJe keÀue nwojeyeeo, 29 cee®e&-(efceueehe y³etjes) ®eejcenue HeÀeie ceb[ue Üeje nesueer ceneslmeJe keÀe Dee³eespeve jefJeJeej, 31 cee®e& keÀer Meece ieg©Üeje meenye ®eejcenue ceW efkeÀ³ee peeSiee~ GkeÌle peevekeÀejer ³eneB peejer Òesme efJe%eefhle ceW ceb[ue kesÀ ceveceesnve Òemeeo efleJeejer Üeje oer ieF&~ ceneslmeJe kesÀ Debleie&le Oetuehesì keÀer yeg×g eEmen yew"keÀ HeÀeie ceb[ueer, otOe yeeJeueer HeÀeie ceb[ueer, heerheue nvegceeve HeÀeie ceb[ueer leLee efnvoer veiej ieesMeecenue HeÀeie ceb[ueer Deeefo kesÀ meom³eeW Üeje keÀe³e&¬eÀce Òemlegle efkeÀ³es peeSBies~ Fme DeJemej hej HeÀeie ceb[efue³eeW kesÀ ÒecegKeeW keÀe mecceeve Yeer efkeÀ³ee peeSiee~ ®eejcenue HeÀeie ceb[ueer kesÀ Þeerjece ®eewOejer `ueeuee', yeueosJe Òemeeo ogyes, ÒekeÀeMe Jecee&, efkeÀMeesj ogyes, meef®eve Jecee& ves veiejܳe kesÀ mecemle HeÀeie Òesecf e³eeW mes keÀe³e&¬eÀce ceW Yeeie uesves keÀe Deeûen efkeÀ³ee nw~

Deye ÒeoefMe&le

jeceke=À<Cee leejkeÀjecee HeodceeJeleer

efmevesHueskeÌme

eqiueÆsjsìer 70 SceSce

G<eece³etjer

70 SceSce

DeûeJeeue meceepe, M³eece cebefoj MeeKee keÀe `nesueer ³eejes "gcekeÀes' Dee³eesefpele

oçíyççjç

30 cçç®ç& 2013,

2000 oíJççW kçíÀ oíJç cçnçoíJç 2100 ncçvçí uççÇ nÌ MçHçLç 2200 mççJçOççvç FbçÆ[³çç 2300 SkçÀ LççÇ vçççƳçkçÀç

nwojeyeeo, 29 cee®e&-(efceueehe y³etjes) DeûeJeeue meceepe, M³eece cebefoj MeeKee Üeje nesueer efceueve `nesueer ³eejes "gcekeÀes' keÀe Dee³eespeve OetceOeece mes efkeÀ³ee ie³ee~ Deepe ³eneB peejer Òesme efJe%eefhle kesÀ Devegmeej, nesìue ®eìveerme ceW Dee³eesefpele Fme keÀe³e&¬eÀce ceW GheeO³e#e jcesMe ieghlee, GheeO³e#e megjsMe mejeHeÀ, ceb$eer keÀceue ieghlee, men-ceb$eer heJeve ®eewOejer, keÀes<eeO³e#e ÒeYeele DeûeJeeue, kesÀvêer³e meefceefle kesÀ DeO³e#e cesIejepe DeûeJeeue, GheeO³e#e ceneJeerj Òemeeo DeûeJeeue, efJepe³e peeueeve, ìer.Deej. iees³eue, jcesMe DeûeJeeue ves Yeeie efue³ee~ MeeKee kesÀ DeO³e#e jcesMe ieghlee ves keÀe³e&¬eÀce keÀer meb³eesefpekeÀe keÀefJelee iees³eue keÀes meHeÀue Dee³eespeve kesÀ efueS Oev³eJeeo efo³ee~ DeJemej hej ueesieeW ves SkeÀ-otmejs keÀes nesueer keÀer yeOeeF& oer leLee nesueer kesÀ ieerleeW hej ve=l³e Yeer efkeÀ³ee~

HeerJeerDeej efmevesceeme

DeûeJeeue meceepe, ®esueehegje keÀe nesueer efceueve mechevve

0730 JççÇjç 1000 mççLç çÆvçYççvçç 1100 JççÇjç 1330 mçjmJçlççÇ®çbê 1900 mççLç çÆvçYççvçç 2000 Dçpç&ávç 2100 vç®ç yççÆuç³çí 2200 Dçpç&ávç

mçççÆLç³çç

meHevee 35 SceSce

efÒe³ee 70 SceSce

MeceeB efmevescee

Þeerjecee 70 SceSce

MççÆvçJççj

1230 çÆHçÀucç 1530 ¬çÀçF&cç Hçíì^ç@uç 1810 mççÇDççF&[çÇ 1930 Dçoçuçlç 2030 çÆHçÀucçë lçuççMç

] 1130 cçOçáyççuçç 1500 yçççÆuçkçÀç JçOçÓ 1930 MçÌlççvç 2330 vç yççíuçí lçávç vç

kçáÀs kçÀnç

0800

®çMcçç

oáçÆvç³çç

0600 iuççíyçuç ìíuççÇcççuç 0700 ìíuççÇcççì& 0730 pççiçjCç 0900 DçHçÀmçj çÆyççÆì³çç 1130 çÆnìuçj oçÇoçÇ 1930mçHçvçí mçánçvçí uçæ[kçÀHçvç kçíÀ 2000 çÆnìuçj oçÇoçÇ 2030 ³çnçB cçQ Içj Içj KçíuççÇ 2100 FbçÆ[³ççpç yçímì [^çcçíyççpç 2230 çÆHçÀ³çj HçÀçF&umç

0930

çÆHçÀucç

cçÌvçW

çÆHçÀucç çÆHçÀucç çÆHçÀucç çÆHçÀucç

0900 çÆHçÀucç 1230 çÆHçÀucç 1600 çÆHçÀucç 2000 çÆHçÀucç

mçvç Dçç@HçÀ mçjoçj jççÆ$ç 9.00 yçpçí cçÓJççÇpç DççíkçíÀ Hçj lççjkçÀ cçínlçç kçÀç Guìç

1730 içáìj 1800 Dççj

kçÀçÇ

1040 1410 1745 2000

mçççÆLç³çç

0730 ìíuççÇMçç@çÆHçbiçB 0800 kçÀnçvççÇ kçÀç@cçí[çÇ

ieerlee SefMe³eve (efvepeeceeyeeo)

1230 iççíuçcççuç 3 1545 jçmçkçÀumç 1840 vçHçÀjlç kçÀçÇ pçbiç 2100 mçvç Dçç@HçÀ mçjoçj

mçkç&Àmç

içÓb kçíÀ uç#cçCç kçÀçÇ

2030 içáìj içÓb 2100 lççjkçÀ cçínlçç

®çMcçç

1025 cçíjçÇ pçbiç 1335 ncç çÆkçÀmççÇ mçí 1710 jçíyççíì 2100 1920SçÆJçuç

0800 cçíjçÇ lççkçÀlç 1130 o nçÇjçí 1545 nákçáÀcçlç kçÀçÇ

kçÀç Guìç

kçÀcç vçnçÇ çÆjìvç&mç

pçbiç

0710 çÆuççÆcçìuçímç 1000 o nç@ì çÆ®çkçÀ 1215 o SJçWpçmç& 1440 ìçÆcç&vçíìj 1700 ÒççÇmì 1950 HçQÀìççÆmìkçÀ HçÀçíj 2 2100 S JnçF&ì mvçíkçÀmç çÆjJçWpç 2310 mçíHçÀ nçTmçmç

0710 Fìdmç kçÀçFb[ Dçç@HçÀ S HçÀvççÇ mìçíjçÇ 0905 HçáMç Fvç yçÓìdmç 1100ìÓçÆjmìmç 1240 jíLç Dçç@HçÀ o ìçF&ìvmç 1445 o çÆj³çuç HçÀçF&ìj 1655 vççíçÆcç³ççí Sb[ pçÓçÆuç³çì 1840 v³çÓ F&³çmç& F&Jç 2100 çÆcçMçvç FcHççíçÆmçyçuç 2350 Dççcç&iç[vç Fvç mçYççÇ ®çÌvçuççW kçíÀ kçÀç³ç&¬çÀcç cçW DçbçlÆ çcç mçcç³ç lçkçÀ HççÆjJçlç&vç mçbYçJç nÌ

1920 SçÆJçuç

efMeJeeveer (efouemegKeveiej) iewueskeÌmeer (ìesueer®eewkeÀer)

efJeceue 70 SceSce

ÞeerjceCee keÀecHueskeÌme

megOee (Meeueeryeb[e)

jeIeJeWêe keÀecHueskeÌme

efMeJee 70 SceSce

mJeHvee (keÀeìsoeve)

ÒeleeHe 70 SceSce

p³eesefle (Deej.meer.Hegjce)

mecHetCee& 70 SceSce

efJepeslee (yeesjeyeb[e)

keÀu³eeCeer

megjsMe (meerleeHeÀueceb[er)

efMeJejbpeveer (FmeveeHegj)

meWmesMeve Fvemeesceefve³ee

p³eesefle (DeeF&[erS yeesueejce)

Deefûece yegefkebÀie Yeejer Yeeræ[ ceW peejer

cetJeer cewkeÌme (Deesu[ yeesFveHeuueer)

S ³etìerJeer ceesMeve efHekeÌ®eme& efJelejCe

nwojeyeeo, 29 cee®e&-(efceueehe y³etjes) DeûeJeeue meceepe, ®esueehegje MeeKee kesÀ nesueer efceueve keÀe³e&¬eÀce keÀe Dee³eespeve yeeueepeer cebefoj, ®esueehegje ceW efkeÀ³ee ie³ee~ DeJemej hej jepemLeeveer keÀueekeÀejeW Üeje ieerle-mebieerle SJeb ve=l³e keÀe keÀe³e&¬eÀce Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee~ Deepe ³eneB peejer Òesme efJe%eefhle kesÀ Devegmeej, keÀe³e&¬eÀce ceW kesÀvêer³e meefceefle kesÀ DeO³e#e cesIejepe DeûeJeeue, GheeO³e#e ceneJeerj Òemeeo, ceeveo-ceb$eer ieesefJevo jece ieghlee, men-ceb$eer megMeerue kegÀceej leguem³eeve, kesÀvêer³e meom³e jcesMe®evo, Jeefjÿ meom³e hejceevevo yebmeue, ceveespe kegÀceej keÀe mJeeiele MeeKee kesÀ DeO³e#e efJe<Ceg kegÀceej oes®eeefve³ee, GheeO³e#e efJepe³e kegÀceej, ceb$eer DeMeeskeÀ heesÎej, menceb$eer cecelee DeûeJeeue, keÀes<eeO³e#e GcesMe kegÀceej, efveJele&ceeve DeO³e#e efkeÀMeesj kegÀceej (ue·è YeeF&), kesÀvêer³e meefceefle meom³e Deevevo efyenejer DeûeJeeue, DeMeeskeÀ ieghlee, hejeceMe&oelee Debpeveer kegÀceej iees³eue ves efkeÀ³ee~ Fme oewjeve ceneJeerj efheÊeer, megOeejeveer, efjlesMe kegÀceej, megjsMe kegÀceej, censMe kegÀceej, jcesMe heesÎej, ueeskesÀMe kegÀceej, efJepe³e pewve, ³eMe kegÀceej, Meerleue heesÎej, IeveM³eece, DeMeeskeÀ kegÀceej, DeeMee osJeer, efveleerve DeûeJeeue, jepesMe DeûeJeeue Deeefo GheefmLele Les~

lçuççMç jççÆ$ç 8.30 yçpçí mççívççÇ Hçj

çÆjìvç&mç jççÆ$ç 9.00 yçpçí mçíì cçÌkçwmç Hçj

Median Mentions of YNew  

Published on 30-03-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you