Page 1

GRAD ZAGREB Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje

VODIČ KROZ GRAD ZAGREB ZA OSOBE S INVALIDITETOM HR

GB

D


GRAD ZAGREB Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje

VODIČ KROZ GRAD ZAGREB ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Ožujak 2007.


Poštovani sugrađani! Grad Zagreb posebnu pažnju posvećuje svojim sugrađanima koji zbog različitih oštećenja trebaju snažniju podršku društva kako bi uspješno realizirali svoje ukupne potencijale i svoja osobna i profesionalna postignuća upotrijebili za dobrobit cijele zajednice! U cilju poboljšanja kvalitete vaših života, rješavanja svakodnevnih životnih problema i ublažavanja posljedica invaliditeta, donijeli smo Zagrebačku strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom koja, sadržajno i akcijski, poboljšava vaše životne uvjete. Unatoč velikom broju uspješno ostvarenih projekata i programa još uvijek jedan dio gradskih sadržaja i programa nije dostupan svim građanima našega grada, a često, zbog niza razloga, ostanu prikraćeni upravo oni kojima su ti sadržaji namijenjeni i neophodni za svakodnevni život. Radi potpunijeg informiranja svih svojih građana, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje izradio je novo izdanje Vodiča kroz grad Zagreb za osobe s invaliditetom. Vodič sadrži snimku stanja objekata i površina s obzirom na njihovu dostupnost osobama s različitim vrstama oštećenja s pripadajućim stupnjem prilagođenosti. Vodič naedalje sadrži informacije o temeljnim zakonskim propisima, njihovu provođenju i ostvarivanju prava s područja socijalne i zdravstvene skrbi, mirovinskog osiguranja, rada, zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, obrazovanja, športa i rekreacije, te kulture i prometa. Poseban dodatak Vodiču čini popis organizacija i udruga osoba s invaliditetom s kratkim prikazom djelovanja i druge korisne informacije i obavijesti. Želim zahvaliti Zajednici saveza osoba s invaliditetom Republike Hrvatske za pomoć u izradi Vodiča Nadam se da će vam Vodič biti pouzdan savjetnik u prevladavanju svakodnevnih životnih poteškoća i pomoć u bržem i jednostavnijem ostvarivanju prava i obveza. S poštovanjem GRADONAČELNIK GRADA ZAGREBA Milan Bandić, dipl. politolog


Dear Fellow Citizens The City of Zagreb pays particular attention to persons with disabilities who need assistance and aims to enable them to realize their potential and use their personal and professional skills for the benefit of the community. In order to improve the quality of your lives, we have devised a strategy aimed at alleviating the day-to-day difficulties faced by people with some form of disability. Despite a large number of successful projects and programmes, some of Zagreb's facilities are still not accessible to everyone, often to those for whom they are intended and which are indispensable to their daily lives. The Zagreb City Office for Health, Work, Social Welfare and War Veterans has published a new edition of the Zagreb City Guide for persons with disabilities. The Guide contains photographs of the state of buildings and open spaces regarding their accessibility to people with various types of disability, along with the degree to which these places have been adapted. The Guide also contains information about the basic legal provisions and their implementation concerning social and health benefits, pensions, work, employment, professional rehabilitation, education, sport, recreation, culture and transport. An appendix to the Guide contains a list of organisations and societies for persons with disabilities with a short description of their activities as well as other useful information. I would like to thank Croatian Union of Assosiations of Persons with Disabilities for help in the compilation of the Guide I hope that the Guide will help you deal with the difficulties you encounter in day-to-day life and assist you in quickly and easily securing your rights. Yours truly Milan Bandić Mayor of the City of Zagreb


GRAD ZAGREB - opći podaci Grad Zagreb je posebna, jedinstvena, teritorijalna upravna i samoupravna jedinica koja ima položaj županije. Ujedno je i jedinica lokalne uprave, odnosno državne uprave na lokalnoj razini i jedinica lokalne samouprave. Teritorijalno je podijeljen u 17 gradskih četvrti granice kojih su određene gradskom odlukom. Unutar tih granica ustrojeno je 70 naselja. Prema popisu stanovništva provedenom 2001., Zagreb broji 779.145 žitelja, od kojih je 10,3 % osoba s invaliditetom. Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske koji je svojom demografskom veličinom, kulturnom, gospodarskom i znanstvenom osobitošću najvažniji grad na dodiru srednje i jugoistočne Europe. Zagreb je političko i administrativno sjedište Republike Hrvatske u kojem su smješteni Hrvatski sabor, Predsjednik i Vlada Republike Hrvatske, te većina ministarstava i državnih institucija. Zagreb je zanimljiva turistička destinacija koja privlači svojim povijesnim i kulturnim znamenitostima. GRAD ZAGREB ŽELI BITI GRAD PO MJERI SVAKOG ČOVJEKA!


The City of Zagreb - general information The City of Zagreb is an integral territorial unit of government which has the status of a county. It is both a unit of central government at the local level and a unit of local government. Territorially, it is divided into 17 districts which are determined by City decision. There are 70 settlements within these boundaries. According to the census carried out in 2001, Zagreb has a population of 779,145, of which 10.3% are persons with disabilities. Zagreb is the capital of the Republic of Croatia. The size of its population and its cultural, economic and scientific attributes make it the most important city at the junction between central and south-east Europe. Zagreb is the political and administrative centre of the Republic of Croatia; it is the seat of the Croatian Parliament, the President and Government of the Republic of Croatia, and the majority of ministerial and state institutions. Zagreb is an attractive tourist destination due to its places of historical and cultural interest. THE CITY OF ZAGREB WANTS TO BE A PEOPLE ORIENTED CITY


TEMELJNA NAČELA UJEDINJENIH NARODA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM Orijentacija međunarodne i europske politike djelovanja prema osobama s invaliditetom utemeljena je na promociji i dosljednom provođenju ljudskih prava u cilju potpune integracije i neovisnog življenja osoba s invaliditetom. Na temelju iskustava u primjeni odredbi Standardnih pravila UN-a o izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom, Ministarske deklaracije o osobama s invaliditetom u Malagi i mnogih starteških odrednica u drugim međunaronim dokumentima, Konvencije UN-a o pravima osoba s inavaliditetom koja nakon prihvaćanja, postaje obvezujući dokument za sve zemlje potpisnice. Konvencija promovira temeljna načela: a) poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije, uključujući slobodu izbora i neovisnost osoba; b) nediskriminacija; c) potpuno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; d) poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske različitosti i čovječnosti; e) jednakost mogućnosti; f)

pristupačnost;

g) jednakost muškaraca i žena; h) poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta.


General Principles of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities The international and European policy on persons with disabilities is based on the promotion and consistent implemention of human rights with the aim of the full integration and independence of persons with disabilities. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, based on experiences in the application of the regulations in the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, the Malaga Ministerial Declaration on People with Disabilities and many strategic guidelines in other international documents, shall, when adopted, become a binding document for all signatory countries. The general principles of the Convention are: a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons; b) Non-discrimination; c) Full and effective participation and inclusion in society; d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity; e) Equality of opportunity; f)

Accessibility;

g) Equality between men and women; h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities.


SADRŽAJ I.

PODACI O PRISTUPAČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . 1-142

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi . . . . . . . . . 145 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi . . . . . 167 3. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 4. Mirovinsko osiguranje . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5. Odgoj i obrazovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 6. Sport i rekreacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 7. Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 8. Ostala prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom . . . . . . . . . . . . . . . . 211

III. KORISNE OBAVIJESTI I INFORMACIJE


I. PODACI O PRISTUPAト君OSTI


SADRŽAJ CENTENTS – INHALT 1.

ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN

1

1.1.

BOLNICE HOSPITALS – KRANKENHÄUSER

1

1.2.

DOMOVI ZDRAVLJA I AMBULANTE PUBLIC HEALTH OFFICES – GESUNDHEITSÄMTER

7

1.3.

LJEKARNE PHARMACIES – APOTHEKEN

23

2.

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN

35

2.1.

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE HOMES FOR THE AGED – ALTERSHEIME

35

2.2.

UREDI ZA SOCIJALNU SKRB SOCIAL WORK CENTRES – ZENTREN FÜR SOZIALE ARBEIT

37

2.3.

UDRUGE SOCIETES – VEREINE

39

2.4.

DRUŠTVENO-HUMANITARNE ORGANIZACIJE SOZIAL-HUMANITARY ORGANIZATIONS - SOZIAL-HUMANITÄRE ORGANIZATIONEN

43

3.

KULTURA CULTURE – KULTUR

45

3.1.

KINEMATOGRAFI CINEMAS – KINOS

45

3.2.

KAZALIŠTA I KONCERTNE DVORANE THEATRES AND CONCERT HALLS – THEATER UND KONZERTSÄLE

46

3.3.

MUZEJI MUSEUMS – MUSEEN

49

3.4.

KNJIŽNICE LIBRARIES – BIBLIOTHEKEN

52


SADRŽAJ CENTENTS – INHALT 3.5.

CRKVE I VJERSKE ZAJEDNICE CHURCHES AND RELIGIOUS SOCIETIES - KIRCHEN

57

4.

OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN

63

4.1.

OSNOVNE ŠKOLE PRIMARY SCHOOL - VOLKSSCHULE

63

4.2.

SREDNJE ŠKOLE HIGH SCHOOLS – MITTELSCHULE

81

4.3.

FAKULTETI FACULTIES –HOCHSCHULEN

91

5.

UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE

97

5.1.

HOTELI, MOTELI HOTELS, MOTELS – HOTELS, MOTELS

97

5.2.

TURISTIČKE AGENCIJE TOURIST OFFICES – TOURISTISCHE INFORMATIONSSTELLEN

102

5.3.

ĐAČKI DOMOVI PUPILS’ HOSTELS – SCHÜLERHEIME

105

5.4.

STUDENTSKI DOMOVI YOUTH HOSTELS – STUDENTENHEIME

107

6.

UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN

108

6.1.

MINISTARSTVA I JAVNE SLUŽBE MINISTRIES AND PUBLIC SERVICES – MINISTERIEN UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN

108

6.2.

SUDOVI LAW COURTS – JUSTIZGEBAUDE

113

6.3.

UREDI GRADSKE UPRAVE LOCAL BOARDS – GEMEINDEANSTALTEN

115


SADRŽAJ CENTENTS – INHALT

6.4.

POLICIJSKE POSTAJE POLICE STATIONS – POLIZEISTATIONEN

117

6.5.

POŠTE POST OFFICES – POSTÄMTER

119

6.6.

PROMET TRAFFIC – VERKEHR

129

7.

ŠPORT I REKREACIJA SPORT AND RECREATION – SPORT UND REKREATION

134

7.1.

ŠPORTSKE DVORANE I STADIONI SPORT HALLS AND STADIONS – SPORTHALLEN UND STADION

134

7.2.

BAZENI SWIMMING POOLS – SCHWIMMBÄDER

135

7.3.

ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTRI SPORT AND RECREATION CENTERS – SPORT UND ERHOLUNGSZENTREN

136

SESVETE

138


ZNAČENJE PIKTOGRAMA - EXPLANATION OF SYMBOLS – ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME –

-

PRISTUPAČAN OBJEKT FULLY ACCESSIBLE ZUGÄNGLICH

-

DJELIMIČNO PRISTUPAČAN OBJEKT RESTRICTED ACCESSIBILITY EINGESCHRÄNKT ZUGÄNGLICH

-

NEPRISTUPAČAN OBJEKT NOT ACCESSIBLE NICHT ZUGÄNGLICH

-

REZERVIRANO PARKIRALIŠNO MJESTO PARKING FOR DISABLED BEHINDERTEPARKPLÄTZE

-

PARKIRALIŠTE PARKING PARKPLÄTZE

-

Ulaz u razini ili prag visine do 3 cm Access without step or threshold up to 3 cms Eingang stufenlos oder Schwele bis 3 cm

-

Jedna stepenica One step Eine Stufe

-

Više od jedne stepenice More than one step Mehr als eine Stufe

-

Kosina nagiba do 5% Ramp with a gradient of up to 5% Rampe bis 5%

-

Kosina nagiba preko 5% Ramp with gradient of more than 5% Rampe über 5%

-

Širina vrata najmanje 80 cm Doors with a width of at least 80 cms Türbreite mindestens 80 cm


ZNAČENJE PIKTOGRAMA - EXPLANATION OF SYMBOLS – ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME –

-

Širina vrata između 65 i 80 cm Doors with a width of between 65 and 80 cms Türbreiten zwischen 65 und 80 cm

-

Dizalo Lifts Lift

- širina vrata najmanje 80 cm, dubina najmanje 140 cm - width of doors is at least 80 cms, lifts is at least 140 cms deep - Türbreiten mindenstens 80 cm, Tiefe mindestens 140 cm

-

Dizalo Lifts Lift

- širina vrata najmanje 65 cm, dubina najmanje 90 cm - width of doors is at least 65 cms, lifts is at least 90 cms deep - Türbreiten mindenstens 65 cm, Tiefe mindestens 90 cm

-

POKRETNA PLATFORMA STAIR'S LIFT TREPPENLIFT

-

TELEFON DOSTUPAN OSOBAMA S INVALIDITETOM ADAPTED PUBLIC TELEPHONE BOOTS ROLLSTUHLGERECHTE TELEFONZELLEN

-

Visina aparata 100 cm Height of the phone is 100 cms Telefonhöhe 100 cm

-

POSTOJI TELEFON PUBLIC TELEPHONE BOOTS TELEFONZELLEN

-

PRILAGOĐEN WC WC FOR WHEELCHAIR USERS WC FÜR ROLLSTUHLFAHRER

-

Vrata širine 80 cm Width of door is 80 cms Turbreiten mindestens 80 cm

-

Prostor najmanje širine 190 x 190 cm Area of toilet is at least 190 x 190 cms Fläche mindestens 190 x 190 cm

-

WC KOJEG OSOBE S INVALIDITETOM MOGU KORISTITI PUBLIC TOILET ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN 1.1.

BOLNICE

HOSPITALS – KRANKENHÄUSER KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB “ŠALATA” Šalata 2-4, tel. 45 52 333

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB “ŠALATA” – KLINIKA ZA ORTOPEDIJU Šalata 3, tel. 45 52 333

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR “REBRO” Kišpatićeva 12, tel. 23 33 233

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE Petrova 13, tel. 46 04 646

KLINIČKA BOLNICA “SESTARA MILOSRDNICA” Vinogradska cesta 29, tel. 37 87 111

KLINIČKA BOLNICA “SESTARA MILOSRDNICA” KLINIKA ZA OČNE BOLESTI Vinogradska cesta 29, tel. 37 87 111

1


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN KLINIČKA BOLNICA “SESTARA MILOSRDNICA” KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI Vinogradska cesta 29, tel. 37 87 111

KLINIČKA BOLNICA “SESTARA MILOSRDNICA” KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU – HITNA SLUŽBA Vinogradska cesta 29, tel. 37 87 111

KLINIČKA BOLNICA “SESTARA MILOSRDNICA” KLINIKA ZA PEDIJATRIJU KLINIKA ZA UHO, GRLO I NOS Vinogradska cesta 29, tel. 37 87 111

KLINIČKA BOLNICA “SESTARA MILOSRDNICA” KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU, KLINIKA ZA KIRURGIJU Vinogradska cesta 29, tel. 37 87 111

KLINIČKA BOLNICA “DUBRAVA” Avenija izviđača 6, tel. 29 02 444

KLINIČKA BOLNICA “MERKUR” Zajčeva 19, tel. 24 31 390

2


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN SVEUČILIŠNA KLINIKA ZA DIABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA “VUK VRHOVEC”, Dugi Dol 4A, tel. 23 53 800

KLINIČKA ZA PLUĆNE BOLESTI JORDANOVAC Jordanovac 104, tel. 23 85 100

KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU Draškovićeva 19, tel. 46 97 000

KLINIKA ZA TUMORE Ilica 197, tel 37 83 555

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI “DR. FRAN MIHALJEVIĆ” Mirogojska 8, tel. 46 03 222

OPĆA BOLNICA “SVETI DUH” Sveti Duh 64, tel. 37 12 111

3


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB Perkovčeva 3, tel. 48 03 200

POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „DR. DRAGO ČOP“ - “TERAPIJA” Mihanovićeva 3, tel. 45 77 500

POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU ZAGREB, Draškovićeva 13, tel. 46 12 346

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA “VRAPČE” UPRAVNA ZGRADA I, II, Bolnička 32, tel. 37 80 666

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA “VRAPČE” ODJEL 6, OVISNOST, Bolnička 32, tel. 37 80 666

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA – “SVETI IVAN” Jankomir 11, tel. 34 30 000

4


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI, SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI Rockefellerova 3, tel. 46 84 400

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB Klaićeva 16, tel. 46 00 111

BOLNICA ZA TBC PLUĆA I PLUĆNE BOLESTI DJECE I MLADEŽI Srebrnjak 100, tel. 24 30 783

STOMATOLOŠKA KLINIKA KBC Gundulićeva 5, tel. 48 02 111

KLINIČKI ZAVOD ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKA POMAGALA, KBC ZAGREB Božidarevićeva 11, tel. 23 62 330

SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S MOTORIČKIM SMETNJAMA, Goljak 2, tel. 49 25 200

5


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECE I MLADEŽI Ivana Kukuljevića 11, tel. 48 22 504

ZAVOD ZA PROMETNU MEDICINU I PSIHOLOGIJU PROMETA Park prijateljstva 1, tel. 38 32 354

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, tel. 46 00 333

KLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU Avenija Većeslava Holjevca 22, tel. 65 28 755

POLIKLINIKA “SUNCE” Park prijateljstva 1, tel. 30 46 666

DIJAGNOSTIČKI CENTAR Nemetova 2, tel. 46 93 111

6


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA “SUVAG” Kneza Ljudevita Posavskog 10, tel. 46 29 600

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA “SUVAG”, AMBULANTE Kneza Ljudevita Posavskog 10, tel. 46 55 488

1.2.  

DOMOVI ZDRAVLJA I AMBULANTE

PUBLIC HEALTH OFFICES – GESUNDHEITSÄMTER DOM ZDRAVLJA “CENTAR” Runjaninova 4, tel. 48 97 666

AMBULANTA Palmotićeva 32a, tel. 48 73 380

AMBULANTA Hercegovačka 109, tel. 37 55 493

AMBULANTA Šestinska cesta 1, tel. 46 37 999

7


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA Kamenita 15, tel. 48 51 702

AMBULANTA Tuškanac 23, tel. 48 34 366

AMBULANTA Nova Ves 36, tel. 46 66 366

DOM ZDRAVLJA “CENTAR” Kruge 44, tel. 61 12 011

AMBULANTA “CVJETNO NASELJE” Odranska 10, tel. 61 95 143

AMBULANTA “SAVICA” Ulica Ljerke Šram 2, tel. 61 50 534

8


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA “SIGEČICA” Rapska 37, tel. 61 81 887

AMBULANTA “VRBIK” VIII Vrbik 10a, tel. 60 40 214

DOM ZDRAVLJA “CENTAR” Laginjina 16, tel. 46 04 111

AMBULANTA Martićeva 63a, tel. 46 04 111

AMBULANTA Nike Grškovića bb, tel. 46 83 806

AMBULANTA Isce 13a, tel. 46 45 020

9


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA Vrbanićeva 6, tel. 46 49 654

AMBULANTA Kneza Borne 3, tel. 46 12 601

AMBULANTA Mirogojska 1, tel. 46 66 160

DOM ZDRAVLJA “ČRNOMEREC” Prilaz baruna Filipovića 11, tel. 37 74 444

AMBULANTA Klaićeva 44, tel. 37 75 196

AMBULANTA Ilica 87, tel. 37 70 226

10


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA Mikulići 189, tel. 37 36 481

AMBULANTA Vrtlarska 1a, tel. 37 69 085

AMBULANTA Radnički dol 24, tel. 48 21 411

AMBULANTA Kordunska 4, tel. 37 71 306

AMBULANTA Zrinskog 9, tel. 37 03 528

AMBULANTA Zvonigradska, tel. 30 15 262

11


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA “CIGLENICA” Zagorska II br.18, tel. 36 45 045

AMBULANTA “GAJEVO-JARUN” Hrvoja Macanovića 2, tel. 36 30 878

AMBULANTA “HORVATI-KNEŽIJA” Rudolfa Bićanića 3, tel. 38 35 096

AMBULANTA “JOŽA VLAHOVIĆ” Nova cesta 85a, tel. 38 20 907

AMBULANTA “KALINOVICA” Albaharijeva bb, tel. 38 35 100

AMBULANTA “PREČKO” Prečko 2, tel. 38 86 782

12


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA “RUDEŠ” Anina 96, tel. 38 15 021

AMBULANTA “SREDNJACI” Srednjaci 13, tel. 38 43 853

AMBULANTA “VOLTINO” Drvinje 34A, tel. 36 67 732

AMBULANTA “PONGRAČEVO” Baštijanova 52, tel. 36 67 545

AMBULANTA “VRAPČE” Vrabečak 4, tel. 34 50 036

AMBULANTA “ŠPANSKO” Trg Ivana Kukuljevića bb, tel. 38 96 989

13


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA “GAJNICE” Mahatme Gandhija 5, tel. 34 55 037

AMBULANTA “GORNJE VRAPČE” Vrapčanska ulica 166, tel. 34 87 726

AMBULANTA “PODSUSED” Podsusedska aleja 79, tel. 34 90 662

AMBULANTA MIROVNI DOM “SVETI JOSIP" Dunjevac 17, tel. 37 45 444

DOM ZDRAVLJA “CENTAR” Remetinečki gaj 14, tel. 61 41 333

AMBULANTA DOMA UMIROVLJENIKA “SVETA ANA”, Islandska 2, tel. 66 79 559

14


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA “SIGET” Avenija Većeslava Holjevca 22, tel. 65 98 444

AMBULANTA “SIGET II” Siget 18a, tel. 65 28 218

AMBULANTA Savski gaj IX put 2a, tel. 65 52 270

AMBULANTA “Dr. ANTE VULETIĆ” Trg I. Meštrovića 16, tel. 66 74 571

AMBULANTA “TRNSKO” Trnsko 34, tel. 65 23 417

AMBULANTA “DUGAVE-TRAVNO” Kauzlarićev prilaz 7, tel. 66 70 722

15


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA “UTRINA” Karamanov prilaz 4, tel. 66 74 391

AMBULANTA “BOTINEC” Zlatarova zlata 65a, tel. 65 45 904

AMBULANTA “LUČKO” Lučko 2a, tel. 65 31 497

AMBULANTA “BREZOVICA” Brezovička 102, tel. 65 37 141

AMBULANTA “HORVATI” Horvaćanski trg, tel. 65 39 350

AMBULANTA “DRAGONOŽEC” Šipkovina 1, Donji Drogonožec, tel. 62 50 606

16


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA “ODRA-HRAŠĆE” Trg Juraja Muliha 11, tel. 62 61 110

AMBULANTA “KAJZERICA” Bencekovićeva 46, tel. 65 50 445

AMBULANTA “SLOBOŠTINA” Vladimira Varićaka 1, tel. 66 41 068

AMBULANTA “BUZIN” Buzinska cesta 49, tel. 65 28 755

DOM ZDRAVLJA “ISTOK” Grižanska 4, tel. 29 60 444

AMBULANTA Ljubijska 60, tel. 29 95 196

17


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA “STUDENTSKI GRAD” Vile Velebita 1k, tel. 29 30 085

AMBULANTA “DANKOVEC” Pršaki 34, tel. 29 84 072

AMBULANTA “RETKOVEC” Cazinska bb, tel. 28 51 503

AMBULANTA “SLAVONSKA” Slavonska 35, tel. 29 95 202

AMBULANTA “TRNAVA” Resnički put 81, tel. 28 52 168

DOM ZDRAVLJA “ISTOK” Švarcova 20, tel. 23 50 100

18


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA Ožegovićeva 5, 23 13 290

AMBULANTA “RAVNICE” Vilko Šeferov 1, tel. 23 23 987

AMBULANTA “MARKUŠEVAČKA TRNAVA” Vida Ročića 148, tel. 29 80 623

AMBULANTA “MARKUŠEVAC” Trg Sv. Šimuna 1, tel. 45 75 900

AMBULANTA Kosa 1, tel. 23 41 184

AMBULANTA Bukovačka cesta 271, tel. 24 45 336

19


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN DOM ZDRAVLJA “ISTOK" Ivanićgradska 38, tel. 23 05 670

AMBULANTA Njegoševa 10, tel. 23 16 689

AMBULANTA Ivekovićeva 17, tel. 24 51 542

AMBULANTA Vidrićeva 35a, tel. 24 36 496

AMBULANTA Žitnjak 1, tel. 24 08 570

AMBULANTA “KOZARI BOK" Odvojak IX. 11, tel. 24 07 350

20


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN AMBULANTA Porečka 7b, tel. 23 70 300

AMBULANTA “BOROVJE” Zdeslava Turića 1, tel. 61 37 714

DOM ZDRAVLJA “ISTOK” Trg žrtava fašizma 10, tel. 46 03 666

AMBULANTA STUDENTSKI DOM “STJEPAN RADIĆ” Jarunska 2, tel. 30 28 455

AMBULANTA STUDENTSKI DOM “CVJETNO NASELJE” Odranska 8, tel. 61 91 231

DOM ZDRAVLJA “ŽELJEZNIČAR” Grgura Ninskog 3, tel. 45 73 244

21


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN DOM ZDRAVLJA MUP-a REPUBLIKE HRVATSKE Šarengradska 3, tel. 48 01 444

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI Masarykova 15a, tel. 48 41 043

AMBULANTA Jurkovićeva 3, tel. 46 33 536

AMBULANTA Školska bb, Donja Lomnica, tel. 62 34 605

AMBULANTA “GORNJI STUPNIK” Gornjostupnička 88, tel. 65 89 131

22


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN 1.3.  

LJEKARNE

PHARMACIES – APOTHEKEN LJEKARNA Albaharijeva 1, tel. 38 34 400

LJEKARNA Anina 90, tel. 38 15 019

LJEKARNA Avenija Većeslava Holjevca 22, tel. 65 25 425

Imaju noćnu službu. LJEKARNA Bencekovićeva 44, tel. 65 36 450

LJEKARNA Braće Cvijića 7, tel. 38 36 274

LJEKARNA Braće Domany 8, tel. 38 44 209

23


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Cvjetna cesta 9, tel. 61 83 766

LJEKARNA Draškovićeva 13, tel. 46 12 287

LJEKARNA Donjodragonoška cesta 30, Donji Dragonožec tel. 62 19 650

LJEKARNA Drvinje 32, tel. 36 65 180

LJEKARNA Dubrava 54, tel. 29 10 891

LJEKARNA Gornjostupnička 88, Gornji Stupnik, tel, 65 89 095

24


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Gruška 22, tel. 61 57 617

LJEKARNA Grižanska 4, tel. 29 92 350

LJEKARNA Grškovićeva bb, tel. 46 83 801

LJEKARNA Hrvatskih iseljenika 1, tel. 34 54 064

LJEKARNA Ilica 43, tel. 48 48 450

LJEKARNA Ilica 79, tel. 37 71 651

25


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Ilica 139a, tel. 37 04 310

LJEKARNA Ilica 150, tel. 37 01 461

LJEKARNA Ilica 301, tel. 37 50 321

LJEKARNA Isce 13, tel. 46 45 909

LJEKARNA Ivanićgradska 33, tel. 23 12 165

LJEKARNA Jurišićeva 3, tel. 48 82 300

26


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Kamenita 9, tel. 48 52 109

LJEKARNA Kaptol 17, tel. 48 11 784

LJEKARNA Karamanov prilaz 4, tel.66 74 360

LJEKARNA Klaićeva 28, tel. 37 76 000

LJEKARNA Kontakova 6, tel. 23 31 741

LJEKARNA Koprivnička bb, tel. 36 91 337

27


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Kosorova 17, tel. 23 16 124

LJEKARNA Kralja Zvonimira 30, tel. 46 55 918

LJEKARNA Kruge 44, tel. 61 51 609

LJEKARNA Laurenčićva 8, tel. 61 44 616

LJEKARNA Maksimirska 14, tel. 23 11 090

LJEKARNA Maksimirska 81, tel. 23 19 234

28


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Maksimirska 104, tel. 23 35 285

LJEKARNA Masarykova 2, tel. 48 72 850

LJEKARNA Mirka Deanovića 19, tel. 29 20 958

LJEKARNA Ozaljska 132, tel. 36 31 579

LJEKARNA Pakoštanska 5, tel. 36 40 582

LJEKARNA Park prijateljstva 1, tel. 38 32 346

29


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Petrinjska 43, tel. 48 16 377

LJEKARNA Podsusedski trg 13, tel. 34 90 448

LJEKARNA Prečko 1b, tel. 38 17 684

LJEKARNA Prilaz Gjure Deželića 38, tel. 37 71 989

LJEKARNA Pršaki 34, tel. 29 13 113

LJEKARNA Remete 125, tel. 45 80 449

30


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Remetinečki gaj 14, tel. 61 41 333

LJEKARNA Savska cesta 10, tel. 48 36 277

LJEKARNA Savska cesta 133, tel. 61 90 639

LJEKARNA Savski gaj IX put 2a, tel. 65 52 270

LJEKARNA Slavenskog 6, tel. 38 85 672

LJEKARNA Slavenskog 12, tel. 38 82 852

31


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Slavonska 42, tel. 29 95 576

LJEKARNA Školska bb, Donja Lomnica, tel. 62 34 605

LJEKARNA Trg bana J. Jelačića 3, tel. 48 16 198

LJEKARNA Trg Ivana Kukuljevića 1, tel. 38 98 553

LJEKARNA Trg Ivana Kukuljevića 14, tel. 38 98 009

LJEKARNA Trg kralja Tomislava 13, tel. 45 72 122

32


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Trg Nikole Šubića Zrinskog 20, tel. 48 73 873

LJEKARNA Trg Petra Svačića 17, tel. 48 56 545

LJEKARNA Trg Stjepana Konzula 4, tel. 23 38 464

LJEKARNA Trg žrtava fašizma 8, tel. 46 11 141

LJEKARNA Ulica grada Vukovara 60, tel. 61 30 070

LJEKARNA Ulica grada Vukovara 239, tel. 61 52 905

33


ZDRAVSTVO PUBLIC HEALTH SERVICE – GESUNDHEITSWESEN LJEKARNA Vilko Šeferov bb, tel. 23 12 895

LJEKARNA Vile Velebita 1d, tel. 29 31 220

LJEKARNA Vlaška 84, tel. 46 17 428

LJEKARNA Vrapčanska 166, tel. 34 87 101

LJEKARNA Zlatareva zlata 64, Botinec, tel. 6546 450

LJEKARNA Zvonimira Rogoza 1, tel. 61 19 858

34


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN 2.1.

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

HOMES FOR THE AGED – ALTERSHEIME

DOM UMIROVLJENIKA “CENTAR” Klaićeva 10, tel. 49 24 100

DOM UMIROVLJENIKA “CENTAR” Crnatkova 14, tel. 48 43 404

DOM UMIROVLJENIKA “DUBRAVA” Ulica Milovana Gavazzija 26, tel. 28 51 552

DOM UMIROVLJENIKA “KSAVER” Nemetova 2, tel. 46 74 133

DOM UMIROVLJENIKA “MAKSIMIR” Hegedušićeva 20, tel. 23 51 111

DOM UMIROVLJENIKA “MEDVEŠČAK” Trg Draga Iblera 8, tel. 46 12 333

35


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN DOM UMIROVLJENIKA “MIROVNI DOM” Drenovačka 30, tel. 30 95 455

DOM UMIROVLJENIKA “PARK” Ivanićgradska 52, tel. 23 33 422

DOM UMIROVLJENIKA “PEŠĆENICA” Donje Svetice 89, tel. 23 58 500

DOM UMIROVLJENIKA “SVETA ANA” Islandska 2, tel. 66 00 655

DOM UMIROVLJENIKA “SVETI JOSIP” Dunjevac 17, tel. 37 45 444

DOM UMIROVLJENIKA “TREŠNJEVKA” Trg Slavoljuba Penkale 1, tel. 36 59 555

36


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN DOM UMIROVLJENIKA “TRNJE” Poljička poljana 12, tel. 61 51 300

2.2.

UREDI ZA SOCIJALNU SKRB

SOCIAL WORK CENTRES – ZENTREN FÜR SOZIALE ARBEIT URED ZA SOCIJALNU SKRB “CENTAR” Haulikova 6, tel. 45 77 211

URED ZA SOCIJALNU SKRB “ČRNOMEREC” Ilica 259, tel. 37 50 010

URED ZA SOCIJALNU SKRB “DUBRAVA” Dubrava 47, tel. 29 88 501

URED ZA SOCIJALNU SKRB “MAKSIMIR” Maksimirska 51a, tel. 23 35 883

37


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN URED ZA SOCIJALNU SKRB “MEDVEŠČAK” Trg hrvatskih velikana 2, tel. 48 10 481

URED ZA SOCIJALNU SKRB “NOVI ZAGREB” Avenija Dubrovnik 12, tel. 65 85 555

URED ZA SOCIJALNU SKRB “PEŠĆENICA” Zapoljska 1, tel. 61 00 220

URED ZA SOCIJALNU SKRB “SUSEDGRAD” Aleja grada Bologne 2, tel. 34 54 038

URED ZA SOCIJALNU SKRB “TREŠNJEVKA” Vitezićeva 57, tel. 36 39 733

URED ZA SOCIJALNU SKRB “TRNJE” Cvijete Zuzorić 53, tel. 61 12 284

38


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN 2.3.

UDRUGE

SOCIETES – VEREINE ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH, tel. 48 29 394 SAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA HRVATSKE tel. 48 29 314 HRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADA tel. 48 29 295 UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA ZAGREBA, Savska cesta 3, tel. 48 29 315

ZAJEDNICA ŽUPANIJSKIH ZAJEDNICA UDRUGA HVIDR-A REPUBLIKE HRVATSKE Galovićeva 10, tel. 23 95 104

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE Nova Ves 44, tel. 46 66 327 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE Nova Ves 44, tel. 46 66 849

HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH Palmotićeva 4, tel. 48 14 114

HRVATSKA UDRUGA PARAPLEGIČRA I TETRAPLEGIČARA Park prijateljstva 1, tel. 38 31 195

39


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH Draškovićeva 80, tel. 48 12 501 UDRUGA SLIJEPIH ZAGREBA Draškovićeva 80, tel. 48 11 124

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA TJELESNIH INVALIDA Šoštarićeva 8, tel. 48 12 004

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM Prilaz Gjure Deželića 43, tel. 37 74 247

HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I MOBILITET Trg bana Josipa Jelačića 3, tel. 48 16 155

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA Zinke Kunc 3a, tel. 60 44 333

DODIR – HRVATSKA UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA Vodnikova 8, tel. 48 75 431

40


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN SAVEZ DRUŠTAVA MULTIPLE SKLEROZE HRVATSKE, Trnsko 34, tel.65 54 757 DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Trnsko 34, tel. 65 39 529

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE GRADA ZAGREBA, Trnsko 34, tel. 65 52 265

DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB Dalmatinska 1, tel. 48 48 908 DRUŠTVO INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE ZAGREB Dalmatinska 1, tel. 48 48 905

DRUŠTVO OBOLJELIH OD MIASTENIJE GRAVIS HRVATSKE ZAGREBAČKO DRUŠTVO MIASTENIČARA Laginjina 16, tel. 46 41 356

SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA, Kneza Mislava 7, tel. 46 19 116

DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA Gundulićeva 21, tel. 48 54 182

DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO RETARDIRANIM OSOBAMA, Ilica 113, tel. 37 73 105

41


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN ZAJEDNICA UDRUGA HVIDR-a GRADA ZAGREBA Slovenska 21, tel. 37 57 878

UDRUGA INVALIDA RADA GRADA ZAGREBA Savska cesta 3, tel. 48 29 392

ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA Crnojezerska 20, tel. 34 57 818

DRUŠTVO ZA UZAJAMNU POMOĆ I SPREČAVANJE CEREBROVASKULARNIH BOLESTI Kruge 44, tel. 61 12 011

UDRUGA DIJABETIČARA HRVATSKE “VUK VRHOVEC” Dugi dol 4a, tel. 23 32 222

UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH BOLESNIKA Kišpatićeva 12 (soba 245), tel. 24 21 956

42


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ Savska cesta 5, tel. 48 29 294

2.4.

DRUŠTVENO-HUMANITARNE ORGANIZACIJE

SOZIAL-HUMANITARY ORGANIZATIONS – SOZIAL-HUMANITÄRE ORGANIZATIONEN HRVATSKI CRVENI KRIŽ Crvenog križa 14, tel. 46 55 814

CRVENI KRIŽ GRADA ZAGREBA Ilica 223, tel. 37 77 893

“CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE” Kaptol 26, tel. 48 16 103

“CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE” Budaševska 20, tel. 48 17 716

KULTURNI CENTAR CARITASA Albaharijeva 2, tel. 38 35 443

43


USTANOVE SOCIJALNE SKRBI SOCIAL INSITUTIONS – SOZIALANSTALTEN CENTAR ZA REHABILITACIJU „ZAGREB“SLOBOŠTINA I Nikole Andrića 3, tel. 66 40 166

CENTAR ZA REHABILITACIJU „ZAGREB“SLOBOŠTINA II Nikole Andrića 3, tel. 66 08 744

CENTAR ZA REHABILITACIJU „ZAGREB“ILICA Ilica 83, tel. 37 72 530

CENTAR ZA REHABILITACIJU „ZAGREB“ORLOVAC Orlovac 2, tel. 46 73 256

HRVATSKI SAVEZ DIJABETIČKIH UDRUGA Ilica 48/I, tel. 48 47 807

UDRUGA ZA SINDROM DOWN Cilićeva 10, tel.099 21 03 000

44


KULTURA CULTURE – KULTUR 3.1.

KINEMATOGRAFI CINEMAS – KINOS  “BROADWAY KINA” Nova ves 11, tel. 46 67 686

“CINESTAR” Kneza Branimira 29, tel. 46 86 600

“EUROPA” Varšavska 3, tel. 48 72 888

“FORUM” Jarunska 2, tel. 30 11 448

“GRIČ” Jurišićeva 6, tel. 48 10 793

“STUDENTSKI CENTAR” Savska cesta 25, tel. 45 93 611

Postoji prijenosna drvena rampa.

45


KULTURA CULTURE – KULTUR “TUŠKANAC” Tuškanac 1, tel. 48 34 962

3.2.

KAZALIŠTA I KONCERTNE DVORANE

THEATRES AND CONCERT HALLS – THEATER UND KONZERTSÄLE “HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE” Trg maršala Tita 15, tel. 48 28 550

SATIRIČKO KAZALIŠTE “KEREMPUH” Ilica 31, tel. 48 33 347

DRAMSKO KAZALIŠTE “GAVELLA” Frankopanska 8, tel. 48 49 222

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE “KOMEDIJA” Kaptol 9, tel. 48 12 657

Podaci se odnose na alternativni ulaz ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH Teslina 7, tel. 48 74 560

46


KULTURA CULTURE – KULTUR “TEATAR ITD” Savska cesta 25, tel. 45 93 510

OFF THEATRE “BAGATELLA” Bednjanska 13, tel. 61 70 423

NARODNO SVEUČILIŠTE “DUBRAVA” DJEČJE KAZALIŠTE “DUBRAVA” Cerska 1, tel. 29 10 487

Podaci se odnose na alternativni ulaz “MALA SCENA” Medveščak 2, tel. 46 83 352

TEATAR “EXIT” Ilica 208, tel. 37 04 120

KAZALIŠTE “TREŠNJA” Mošćenička 1, tel. 36 38 010

47


KULTURA CULTURE – KULTUR SCENA “VIDRA” Draškovićeva 80, tel. 48 10 111

SCENA “CKO ZAGREB” Ulica grada Vukovara 68, tel. 61 19 869

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA Trg kralja Tomislava 19, tel. 48 78 444

GRADSKO KAZALIŠTE “ŽAR PTICA” Bijenička cesta 97, tel. 23 47 228

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD Gundulićeva 6, tel. 48 30 822

KONCERTNA DVORANA “VATROSLAV LISINSKI” Trg Stjepana Radića 4, tel. 61 21 111

48


KULTURA CULTURE – KULTUR 3.3.  

MUZEJI

MUSEUMS – MUSEEN ARHEOLOŠKI MUZEJ I LAPIDARIJ Trg N. Š. Zrinjskog 19, tel. 48 73 000

ETNOGRAFSKI MUZEJ Mažuranićev trg 14, tel. 48 26 220

FUNDACIJA IVANA MEŠTROVIĆA Mletačka 8, tel. 48 51 123

HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ Matoševa 9, tel. 48 51 990

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ Demetrova 1, tel. 48 51 700

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ Andrije Hebranga 40, tel. 48 55 716

49


KULTURA CULTURE – KULTUR HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI Ćirilometodska 3, tel. 48 51 911

HRVATSKI LOVAČKI MUZEJ Nazorova 63, tel. 48 34 559

MUZEJ GRADA ZAGREBA Opatička 20, tel. 48 51 361

Muzej raspolaže s informativnim Vodičem za slijepe i slabovidne osobe na Braillovom pismu.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI Habdelićeva 2, tel. 48 51 930

MUZEJ MIMARA Trg Franklina Roosevelta 5, tel. 48 28 100

MGC KLOVIĆEVI DVORI Jezuitski trg 4, tel. 48 51 926

50


KULTURA CULTURE – KULTUR MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT Trg maršala Tita 10, tel. 48 82 111

MUZEJ HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA Jurišićeva 13, tel. 49 11 589

TEHNIČKI MUZEJ Savska cesta 18, tel. 48 44 050

TIFLOLOŠKI MUZEJ Augusta Šenoe 34, tel. 48 11 102

51


KULTURA CULTURE – KULTUR 3.4.  

KNJIŽNICE

LIBRARIES – BIBLIOTHEKEN NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA Brezje bb, tel. 61 64 111

GRADSKA KNJIŽNICA Starčevićev trg 6, tel. 45 72 081

KNJIŽNICA “KNEŽIJA” Albaharijeva 7, tel. 38 37 246

KNJIŽNICA “IVAN GORAN KOVAČIĆ” Ulica grada Vukovara 35, tel. 61 10 314

“PUČKO OTVORENO UČILIŠTE” Ulica grada Vukovara 68, tel. 61 19 879

KNJIŽNICA “MARIN DRŽIĆ” Ulica grada Vukovara 222, tel. 61 51 697

52


KULTURA CULTURE – KULTUR KNJIŽNICA “DUBRAVA” Dubrava 51, tel. 28 51 788

KNJIŽNICA “VOLTINO” Drvinje 36, tel. 36 65 668

KNJIŽNICA “MARIJA JURIĆ ZAGORKA” Krvavi most 2, tel. 48 13 993

KNJIŽNICA “AUGUST CESAREC” Maksimirska 13, tel. 23 13 066

KNJIŽNICA “AUGUST CESAREC” Radauševa 7, tel. 23 18 729

KNJIŽNICA “VJEKOSLAV MAJER” Meštrovićev trg bb, tel. 66 76 893

53


KULTURA CULTURE – KULTUR KNJIŽNICA “SAVSKI GAJ” Nehruov trg 46, tel. 65 20 439

KNJIŽNICA “BOGDAN OGRIZOVIĆ” Preradovićeva 5, tel. 48 10 637

KNJIŽNICA “VLADIMIR NAZOR” Ulica grada Mainza 37, tel. 37 03 414

KNJIŽNICA “VLADIMIR NAZOR”-ŠPANSKO JUG Slavka Batušića 4, tel. 38 97 993

KNJIŽNICA “VLADIMIR NAZOR”-ŠPANSKO SJEVER Trg Ivana Kukuljevića 9, tel. 38 98 001

KNJIŽNICA “VLADIMIR NAZOR” Podsusedski trg 3, tel. 34 90 442

54


KULTURA CULTURE – KULTUR KNJIŽNICA “VLADIMIR NAZOR” Vrapčanska ulica 166, tel. 34 87 060

KNJIŽNICA “PREČKO” Slavenskog 12, tel. 38 82 853

KNJIŽNICA “MEDVEŠČAK” Trg žrtava fašizma 7, tel. 46 11 480

KNJIŽNICA “NOVI ZAGREB” Ulica Božidara Magovca 15, tel. 66 04 088

KNJIŽNICA “DUGAVE” Ulica Sv. Mateja 7, tel. 66 70 868

KNJIŽNICA “SLOBOŠTINA” Vladimira Varićaka 6, tel. 66 40 748

55


KULTURA CULTURE – KULTUR KNJIŽNICA “SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ” Zapoljska 1, tel. 23 18 596

KNJIŽNICA “SAVICA” Ljerke Šram 4, tel. 61 15 927

KNJIŽNICA “STAGLIŠĆE” Augusta Prosenika 7, tel. 36 33 538

56


KULTURA CULTURE – KULTUR 3.5.

CRKVE I VJERSKE ZAJEDNICE

CHURCHES AND RELIGIOUS SOCIETIES - KIRCHEN KATEDRALA MARIJINA UZNESENJA Kaptol 31, tel. 48 14 727

CRKVA SV. FRANJE ASIŠKOG Kaptol 9, tel. 48 11 125

Ulaz iz Opatovine. CRKVA SVETE MARIJE Kaptol 3, tel. 48 14 959

CRKVA SV. MARKA Trg Svetog Marka 5, tel. 48 51 611

CRKVA SVETOG KRIŽA Aleja pomoraca 2, tel. 65 50 288

CRKVA SV. VINKA PAULSKOG Frankopanska 17, tel. 48 30 239

57


KULTURA CULTURE – KULTUR CRKVA AUGUSTINA KAŽOTIĆA Ivanićgradska 71, tel. 23 62 610

CRKVA SV. KATARINE Katarinin trg bb, tel. 48 51 950

BAZILIKA SRCA ISUSOVOG Palmotićeva 33, tel. 48 03 000

CRKVA MARIJE POMOĆNICE Omiška 10, tel. 38 36 643

CRKVA SV. BLAŽA Prilaz Gjure Deželića 64, tel. 37 70 102

CRKVA SV. PETRA Vlaška 93, tel. 46 33 534

58


KULTURA CULTURE – KULTUR CRKVA MAJKE BOŽJE LURDSKE Vrbanićeva 35, tel. 46 60 555

SVETIŠTE KRALJICE SVETE KRUNICE Kontakova 1, tel. 23 92 555

CRKVA KRISTA KRALJA Trg kardinala F. Šepera 1, tel. 61 55 556

CRKVA SVETE MATI SLOBODE Park prijateljstva, tel. 36 36 521

CRKVA SV. ŠIMUNA I JUDE TADEJA Markuševačka 203, tel. 45 74 374

CRKVA POHOĐENJA MARIJINA Trg Sv. Marije Čučerske 2, tel. 29 86 594

59


KULTURA CULTURE – KULTUR CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE Česmičkoga 1, tel. 45 80 952

CRKVA SV. NIKOLE TAVELIĆA Svetog Nikole Tavelića 2, tel. 37 03 492

CRKVA SV. KLARE Mrkšina 67, tel. 65 70 624

ŽUPNA CRKVA SVETE OBITELJI Avenija Marina Držića 31, tel. 61 80 268

CRKVA “SVETOG ANĐELA” Prektarova 29, tel. 65 53 545

CRKVA“TIJELA KRISTOVA” Zemljakova 2, tel. 66 83 766

60


KULTURA CULTURE – KULTUR CRKVA “SV. IVANA EVANĐELISTA” Hrastin prilaz bb, tel. 66 73 060

CRKVA “MARIJE MAJKE CRKVE” Puklavčeva 22, tel. 29 30 833

CRKVA “SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA” Sv. Leopolda Mandića 4, tel. 29 58 200

CRKVA “SV. JERONIMA” Maksimirska 125, tel. 23 16 171

CRKVA “SV. MIHAELA” Isce bb, tel. 46 45 103

KRISTOVA PENTEKOSTNA CRKVA Ilica 200, tel. 37 76 035

61


KULTURA CULTURE – KULTUR DŽAMIJA – ISLAMSKI CENTAR Gavellina 40, tel. 61 37 162

GRKO-KATOLIČKA CRKVA SV. ĆIRILA I METODA Ćirilometodska 1, tel. 48 51 773

CRKVA SVETOG PREOBRAŽENJA Preobraženska 1, tel.48 30 216

EVANGELISTIČKA LUTERANSKA CRKVENA OPĆINA Gundulićeva 28, tel. 48 55 622

ŽIDOVSKA OPĆINA Palmotićeva 16, tel. 49 22 692

62


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN 4.1.

OSNOVNE ŠKOLE

PRIMARY SCHOOL - VOLKSSCHULE OSNOVNA ŠKOLA “MATE LOVRAKA” Aleja Blaža Jurišića 13, tel. 29 90 915

OSNOVNA ŠKOLA “GRANEŠINA” Aleja Hrvatske mladeži bb, tel. 29 84 078

OSNOVNA ŠKOLA “RETKOVEC” Aleja javora bb, tel. 28 53 888

OSNOVNA ŠKOLA “MALEŠNICA” Ante Topić Mimare 36, tel. 37 32 496

OSNOVNA ŠKOLA “SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA” Bogišićeva 13, tel. 46 49 706

OSNOVNA ŠKOLA “DRAGUTINA TADIJANOVIĆA” Bolnička 60a, tel. 34 53 99

63


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “STENJEVEC” Bolnička 92, tel. 34 50 047

OSNOVNA ŠKOLA “GUSTAVA KRKLECA” Božidara Magovca 103, tel. 66 59 170

OSNOVNA ŠKOLA “BREZOVICA” Brezovička cesta 98a, tel. 65 38 411

OSNOVNA ŠKOLA “IVANA CANKARA” Cankarova 10, tel. 37 02 048

OSNOVNA ŠKOLA “CVJETNO NASELJE” Cvjetna cesta 17, tel. 61 95 299

OSNOVNA ŠKOLA “ČUČERJE” Čučerska cesta 382, tel. 29 86 487

64


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “ČUČERJE” PODRUČNO ODJELJENJE “DANKOVEC” Dankovec bb, tel. 29 84 074

OSNOVNA ŠKOLA “BOROVJE” Davora Zbiljskog 7, tel. 63 31 520

OSNOVNA ŠKOLA “MATIJE GUPCA” Davorina Bazjanca 2, tel. 38 36 571

OSNOVNA ŠKOLA “PREČKO” Dekanići 6, tel. 38 83 023

OSNOVNA ŠKOLA “BREZOVICA”, PODRUČNA ŠKOLA “DRAGONOŽEC” Donjodragonoška 44, tel. 62 50 141

OSNOVNA ŠKOLA “DR. IVANA MERZA” Dr. Franje Račkog 4, tel. 46 10 408

65


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “ANTUNA MIHANOVIĆA” Dubečka 5, tel. 29 24 862

OSNOVNA ŠKOLA “ODRA” Đačka 5, tel. 62 61 999

OSNOVNA ŠKOLA “AUGUSTA CESARCA” Ferenščica II 9a, tel. 24 51 967

OSNOVNA ŠKOLA “IVANA FILIPOVIĆA” Filipovićeva 1, tel. 24 31 462

OSNOVNA ŠKOLA “DRAGUTINA DOMJANIĆA” Gajnice bb, tel. 34 54 058

OSNOVNA ŠKOLA “GRAČANI ” Gračani 4a, tel. 46 45 689

66


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “IVANA GUNDULIĆA” Gundulićeva 23a, tel. 48 54 186

OSNOVNA ŠKOLA “AUGUSTA HARAMBAŠIĆA” Harambašićeva 18, tel. 23 12 920

OSNOVNA ŠKOLA “PANTOVČAK” Hercegovačka 108, tel. 48 24 148

OSNOVNA ŠKOLA “HORVATI” Horvaćanska 6, tel. 38 38 870

OSNOVNA ŠKOLA “STJEPANA BENCEKOVIĆA” Horvaćanski trg 1, Horvati, tel. 65 39 010

OSNOVNA ŠKOLA “NIKOLE TESLE” Ivana Matetića Ronjgova bb, tel. 38 81 561

67


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “FRANA KRSTE FRANKOPANA” Ivanićgradska 24, tel. 23 11 003

OSNOVNA ŠKOLA “RUDEŠ” Jablanska 51, tel. 38 61 584

OSNOVNA ŠKOLA “JABUKOVAC” Jabukovac, tel. 48 34 391

OSNOVNA WALDORFSKA ŠKOLA “SVETOG JURJA” Jakuševačka 6, tel. 66 09 758

OSNOVNA ŠKOLA “IVANA MAŽURANIĆA” Javorinska 1, tel. 28 52 082

OSNOVNA ŠKOLA “LUČKO” Područni razredni odjel “JEŽDOVEC” Ježdovečka 32, tel. 65 60 040

68


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIRA NAZORA” Jordanovac 23, tel. 23 21 188

OSNOVNA ŠKOLA “JORDANOVAC” Jordanovac 108, tel. 23 46 738

OSNOVNA ŠKOLA “MIROSLAVA KRLEŽE” Kaptol 16, tel. 48 17 460

OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST” Karamanov prilaz 3, tel. 66 75 171

OSNOVNA ŠKOLA “SUSEDGRAD” Karlovčanova bb, tel. 34 53 991

OSNOVNA ŠKOLA “ANTE KOVAČIĆA” Kotarnica bb, tel. 38 97 567

69


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “TINA UJEVIĆA” Koturaška 75, tel. 61 70 501

OSNOVNA ŠKOLA „ Dr VINKA ŽGANCA“ Kozari Bok, X. Odvojak bb, tel. 24 07 336

OSNOVNA ŠKOLA “DOBRIŠE CESARIĆA” Ksavera Šandora Đalskog 29, tel. 23 19 360

OSNOVNA ŠKOLA “PETRA ZRINSKOGA” Krajiška 9, tel. 39 08 520

OSNOVNA ŠKOLA “BREZOVICA”, PODRUČNA ŠKOLA “KUPINEČKI KRALJEVEC” Kraljevečki Bregi 90, tel. 65 87 187

OSNOVNA ŠKOLA “DAVORINA TRSTENJAKA” Krčka 3, tel. 61 70 626

70


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “IZIDORA KRŠNJAVOG” Kršnjavoga 2, tel. 48 28 066

OSNOVNA ŠKOLA “GRIGORA VITEZA” Kruge 46, tel. 61 57 836

OSNOVNA ŠKOLA “KUSTOŠIJA” PODRUČNO ODJELJENJE “KUSTOŠIJA GORNJA” Kustošijanska 272, tel. 37 02 905

Podaci se odnose na alternativni ulaz OSNOVNA ŠKOLA “DRAGUTINA KUŠLANA” Kušlanova 52, tel. 23 23 400

OSNOVNA ŠKOLA “MATKA LAGINJE” Laginjina 13, tel. 46 40 806

OSNOVNA ŠKOLA “LOVRE PL. MATAČIĆA” Laurenčićeva bb, tel. 61 44 315

71


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “MARKUŠEVEC” PODRUČNO ODJELJENJE “BAČUN” Markuševečka cesta 38, tel. 45 74 876

OSNOVNA ŠKOLA “MARKUŠEVEC” Markuševečka cesta 160, tel. 45 74 921

OSNOVNA ŠKOLA “IVANA MEŠTROVIĆA” OSNOVNA ŠKOLA “ALOJZIJA STEPINCA” Martina Pušteka 1, tel. 36 32 217

OSNOVNA ŠKOLA “IVE ANDRIĆA” Milovana Kovačevića 18, tel. 66 72 980

OSNOVNA ŠKOLA “KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG” Mlinarska 35, tel. 46 66 121

Podaci se odnose na stražnji ulaz.

OSNOVNA ŠKOLA “IVANA GORANA KOVAČIĆA” Mesićeva 35, tel. 46 80 643

72


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “ MIROSLAVA MRKŠE ” Mrkšina ulica 42, tel. 65 70 660

OSNOVNA ŠKOLA “NAD LIPOM” Nad lipom 13, tel. 37 71 551

OSNOVNA ŠKOLA „MARINA DRŽIĆA“ Nalješkovićeva 4, tel. 61 58 302

OSNOVNA ŠKOLA “VINKA BEKA” Nazorova 53, tel. 48 21 660

OSNOVNA ŠKOLA “KRALJA TOMISLAVA” Nova cesta 92, tel. 38 20 593

OSNOVNA ŠKOLA “JULIJA KLOVIĆA” Nova cesta 133, tel. 30 95 454

73


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “BREZOVICA”, PODRUČNA ŠKOLA “ODRANSKI OBREŽ” Obreška 10, tel. 65 37 160

OSNOVNA ŠKOLA “BANA JOSIPA JELAČIĆA” Podgradski odvojak 1, tel. 34 91 879

OSNOVNA ŠKOLA “ŠESTINE” Podrebernica bb, tel. 46 74 261

OSNOVNA ŠKOLA “VUKOMEREC” Porečka 7c, tel. 23 70 222

OSNOVNA ŠKOLA “BREZOVICA”, PODRUČNA ŠKOLA “HRVATSKI LESKOVAC” Potočna 9, tel. 65 51 131

Nastava od 1. do 4. razreda

OSNOVNA ŠKOLA “LUČKO” Puškarićeva 102, Lučko, tel. 65 30 121

74


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA „ŽITNJAK“ I Petruševac 1, tel. 24 08 497

OSNOVNA ŠKOLA “RAPSKA” Rapska 3, tel. 61 80 278

OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIRA NAZORA” PODRUČNA ŠKOLA “REMETE” Remete 99A, tel. 45 80 084

OSNOVNA ŠKOLA “SAVSKI GAJ” Remetinečka cesta 64 a, tel. 65 47 294

OSNOVNA ŠKOLA “DAVORINA TRSTENJAKA”, PODRUČNO ODJELJENJE Savska cesta 77, tel. 61 76 088

OSNOVNA ŠKOLA “AUGUSTA ŠENOE” Selska cesta 95, tel. 30 26 707

75


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA “RUDOLFA MATZA” Selska cesta 114, tel. 36 30 530

OSNOVNA ŠKOLA “VEĆESLAVA HOLJEVCA” Siget 23, tel. 65 22 613

OSNOVNA ŠKOLA “KUSTOŠIJA” Sokolska 7, tel. 37 50 307

OSNOVNA ŠKOLA “JOSIPA RAČIĆA” Srednjaci bb, tel. 38 44 999

OSNOVNA ŠKOLA “OTONA IVEKOVIĆA” Stjepana Pasanca bb, tel. 38 60 696

OSNOVNA ŠKOLA “OTOK” Stjepana Gradića 4, tel. 66 40 458

76


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “MEDVEDGRAD” Strma cesta 15, tel. 37 01 022

OSNOVNA ŠKOLA “LUČKO” PODRUČNA ŠKOLA “STUPNIK” Svetog Benedikta 31, G. Stupnik, tel. 65 88 008

OSNOVNA ŠKOLA DR. “ANTE STARČEVIĆA” Sv. Leopolda Mandića bb, tel. 28 51 615

OSNOVNA ŠKOLA “PAVLEKA MIŠKINE” Sveti Duh 24, tel. 37 00 772

OSNOVNA ŠKOLA “ LJUBLJANICA ” Svetoivanska bb, tel. 36 94 704

OSNOVNA ŠKOLA “BRAĆE RADIĆA” Šenoine Branke 22, tel. 65 45 002

77


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “FRANA GALOVIĆA” I. OSNOVNA ŠKOLA “DUGAVE” Školski prilaz bb, tel. 66 71 733

OSNOVNA ŠKOLA “NIKOLE HRIBARA” Školska bb, tel. Donja Lomnica, 62 34 581

OSNOVNA ŠKOLA “TITUŠA BREZOVAČKOG” Špansko 29, tel. 38 97 080

OSNOVNA ŠKOLA “MARIJE JURIĆ ZAGORKE” Štefanovečka cesta bb, tel. 29 10 701

OSNOVNA ŠKOLA “ZAPRUĐE” Trg Ivana Meštrovića 8a, tel. 66 00 747

OSNOVNA ŠKOLA “BUKOVAC” Trnac 42, tel. 23 41 165

78


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “TRNJANSKA” Trnjanska cesta 99, tel. 60 50 204

OSNOVNA ŠKOLA “ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA” Trnovčica bb, tel. 28 64 000

OSNOVNA ŠKOLA “TRNSKO” Trnsko 25, tel. 65 20 737

OSNOVNA ŠKOLA “JOSIPA JURJA STROSSMAYERA” Varšavska 18, tel. 48 78 980

OSNOVNA ŠKOLA “MARKUŠEVEC” PODRUČNO ODJELJENJE “VIDOVEC” Vidovec 168, tel. 29 80 385

OSNOVNA ŠKOLA “VJENCESLAVA NOVAKA” Vile Velebita 15a, tel. 28 53 800

79


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “VOLTINO” Vinkovačka 1, tel. 36 66 526

OSNOVNA ŠKOLA “JURE KAŠTELANA” Vladimira Ruždjaka 2a, tel. 63 31 550

OSNOVNA ŠKOLA “GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA” Vrapčanska 7, tel. 34 83 812

OSNOVNA ŠKOLA “GORNJE VRAPČE” Vrapčanska 188, tel. 34 54 963

OSNOVNA ŠKOLA “VRBANI” Vrbani bb, tel. 38 72 659

I. OSNOVNA ŠKOLA “BARTOLA KAŠIĆA” Vrisnička 4, tel. 38 32 902 II. OSNOVNA ŠKOLA “BARTOLA KAŠIĆA” Vrisnička 4, tel. 38 33 137

80


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OSNOVNA ŠKOLA “ŽUTI BRIJEG” Vrtnjakovečka bb, tel. 28 52 224

OSNOVNA ŠKOLA “PETRA PRERADOVIĆA” Zapoljska 32, tel. 23 11 680

4.2.

SREDNJE ŠKOLE

HIGH SCHOOLS – MITTELSCHULE l.GIMNAZIJA – OPĆA Avenija Dubrovnik 36, tel. 66 01 153 IV. GIMNAZIJA – JEZIČNA Avenija Dubrovnik 36, tel. 66 77 188

INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA Avenija Marina Držića 14, tel. 61 56 611

STROJARSKO TEHNIČKA ŠKOLA “FAUSTA VRANČIĆA“ Avenija Marina Držića 14, tel. 61 18 713

81


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA Avenija Većeslava Holjevca 13, tel. 66 70 503

GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA Avenija Većeslava Holjevca 15, tel. 66 00 648

XIII. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA Avenija Većeslava Holjevca 17, tel. 66 70 506

IX. GIMNAZIJA – OPĆA Dobojska 12, tel. 30 97 197 DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA Dobojska 12, tel. 30 97 195

XII. GIMNAZIJA – OPĆA, tel. 29 92 356 PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA tel. 29 92 357 POLJOPRIVREDNA ŠKOLA, tel. 29 88 670 VETERINARSKA ŠKOLA, tel. 29 92 354 Đure Prejca 2

82


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA Frankopanska 8, tel. 48 48 543

GRAFIČKA ŠKOLA Getaldićeva 2, tel. 23 71 070

TEHNIČKA ŠKOLA “RUĐERA BOŠKOVIĆA” Getaldićeva 4, tel. 23 71 061

GIMNAZIJA “TITUŠA BREZOVAČKOG“ Habdelićeva 1, tel. 48 52 410

XV. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA Jordanovac 8, tel. 23 02 255

PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA Katarinin trg 5, tel. 48 52 142

83


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN V. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA Klaićeva 1, tel. 48 28 070

I. TEHNIČKA ŠKOLA “TESLA” Klaićeva 7, tel. 37 71 400

X. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA Klaićeva 7, tel. 37 71 879

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE Kombolova 2a, tel. 66 86 986

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA Konavoska 2, tel. 36 66 114 STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA “FRANA BOŠNJAKOVIĆA“ Konavoska 2, tel. 36 65 022

II. GIMNAZIJA – OPĆA Križanićeva 4, tel. 46 11 729 VII. GIMNAZIJA – OPĆA Križanićeva 4, tel. 46 11 741

84


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN XVI. GIMNAZIJA – OPĆA Križanićeva 4A, tel. 46 11 516 KLASIČNA GIMNAZIJA Križanićeva 4A, tel. 46 11 718

III. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA Kušlanova 52, tel. 23 05 454

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA Medulićeva 33, tel. 48 28 096

XVIII. GIMNAZIJA – NJEMAČKA JEZIČNA Mesićeva 35, tel. 46 80 641

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA Palmotićeva 84, tel. 48 39 910

ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN Prilaz baruna Filipovića 30, tel. 37 73 133

85


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE Savska cesta 23, tel. 48 86 180

XI. GIMNAZIJA – OPĆA Savska cesta 77, tel. 61 77 398

DRVODJELJSKA ŠKOLA Savska cesta 86, tel. 61 77 502

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA Selska cesta 83, tel. 30 23 823

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA Selska cesta 119, tel. 30 14 943

EKONOMSKA ŠKOLA “BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA“ Sveti Duh 129, tel. 37 00 742

86


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA Sveti Duh 129, tel. 37 00 736

GIMNAZIJA “LUCIJAN VRANJANIN” Trg hrvatskih pavlina 1, tel. 37 32 240

Podaci se odnose na alternativni ulaz TRGOVAČKA ŠKOLA Trg Johna Kennedyja 4, tel. 23 35 702

TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA Trg Johna Kennedyja 5, tel. 23 36 116

ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET Trg Johna Kennedyja 8, tel. 23 03 444

POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA Trg Johna Kennedyja 9, tel. 23 00 708

87


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA Trg maršala Tita 11, tel. 48 28 093

GLAZBENA ŠKOLA “PAVLA MARKOVCA” Trg žrtava fašizma 9, tel. 45 52 590

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA “VLADIMIRA PRELOGA” Ulica grada Vukovara 269, tel. 61 84 764

UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA Varšavska 17, tel. 48 30 773

NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA Voćarska 106, tel. 46 97 232

ZDRAVSTVENO UČILIŠTE Medvedgradska 55, tel. 46 68 273

88


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE “VINOGRADSKA” Vinogradska cesta 29, tel. 37 68 457

ŠKOLA ZA PRIMALJE Vinogradska cesta 29, tel. 37 68 285

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE – “MLINARSKA” Mlinarska cesta 34, tel. 46 68 079

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Zagorska 14, tel. 36 43 437

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE “GOLJAK” Goljak 2, tel. 48 24 152

CENTAR ZA ODGOJ I BRAZOVANJE “SLAVA RAŠKAJ” Nazorova 47, tel. 48 21 202

89


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE “SLAVA RAŠKAJ” Ilica 83, tel. 37 72 658

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE “VINKO BEK” Kušlanova 59A, tel. 48 21 660

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I PREKRIŽJE Gornje Prekrižje 48, tel. 46 73 844

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DJECE I MLADEŽI Špoljarov prilaz 2, tel. 29 11 665

NARODNO SVEUČILIŠTE “DUBRAVA" Dubrava 51a, tel. 28 51 038

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Ulica grada Vukovara 68, tel. 60 03 040 besplatne informacije 0800 321 321

90


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN CENTAR ZA STRANE JEZIKE Vodnikova 12, tel. 48 29 222

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE SOVA LINK Varšavska 14, tel. 48 30 570

4.3.  

FAKULTETI

FACULTIES –HOCHSCHULEN HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, tel. 48 95 111

REKTORAT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU PRAVNI FAKULTET Trg maršala Tita 14, tel. 45 64 332

AGRONOMSKI FAKULTET Svetošimunska 25, tel. 23 93 777

91


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN ARHITEKTONSKI FAKULTET GEODETSKI FAKULTET GRAĐEVINSKI FAKULTET Andrije Kačića Miošića 26, tel. 46 39 222

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Unska 3, tel. 61 29 999

EKONOMSKI FAKULTET Trg Johna Kennedyja 6, tel. 23 83 333

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI Lepušićeva 6, tel. 46 42 000

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Vukelićeva 4, tel. 23 80 222

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Ivana Lučića 1, tel. 61 68 222

92


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN TEHNIČKO VELEUČILIŠTE Ivana Lučića 5, tel. 61 68 580

FAKULTET EDUKACIJSKIH I REHABILITACIJSKIH ZNANOSTI Kušlanova 59a, tel. 23 38 022

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET Marulićev trg 20, tel. 48 18 288

FILOZOFSKI FAKULTET Ivana Lučića 3, tel. 61 20 111

FILOZOFSKI FAKULTET DRUŽBE ISUSOVE ZAGREB Jordanovac 110, tel. 23 54 200

GRAFIČKI FAKULTET Getaldićeva 2, tel. 23 71 080

93


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET Vlaška 38, tel. 48 90 400

KINEZIOLOŠKI FAKULTET Horvaćanski zavoj 15, tel. 36 58 666

MEDICINSKI FAKULTET Šalata 3, tel. 45 66 777

PRAVNI FAKULTET Gundulićeva 10, tel. 48 31 777

PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET Pierottijeva 6, tel. 46 05 000

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Horvatovac 102a, tel. 46 06 000

94


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET Pierottijeva 6, tel. 46 05 000

STOMATOLOŠKI FAKULTET Gundulićeva 5, tel. 48 02 111

ŠUMARSKI FAKULTET Svetošimunska cesta 25, tel. 23 52 555

VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, tel. 23 90 111

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI Ilica 85, tel. 37 77 300

MUZIČKA AKADEMIJA Gundulićeva 6, tel. 48 30 823

95


OBRAZOVNE USTANOVE EDUCATION INSITUTIONS – BILDUNGSANSTALTEN UČITELJSKI FAKULTET Savska cesta 77, tel. 63 27 300

HRVATSKI STUDIJI Ulica grada Vukovara 68, tel. 61 17 962

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA Nazorova 51, tel. 48 95 083

TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Prilaz baruna Filipovića 30, tel. 37 12 500

ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MENAGEMENTA Jordanovac 110, tel. 23 54 242

STUDENTSKI CENTAR Savska cesta 25, tel. 45 93 555

96


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE 5.1.

HOTELI, MOTELI

HOTELS, MOTELS – HOTELS, MOTELS HOTEL “SHERATON” Kneza Borne 2, tel. 45 53 535

HOTEL “THE REGENT” Mihanovićeva 1, tel. 45 66 666

HOTEL “WESTIN” Kršnjavoga 1, tel. 48 92 000

HOTEL “PALACE - AUSTROTEL” Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, tel. 48 99 600

HOTEL “ANTUNOVIĆ” Zagrebačka avenija bb, tel. 20 41 111

HOTEL “INTERNATIONAL” Miramarska 24a, tel. 61 08 800

97


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE HOTEL “DUBROVNIK” Ljudevita Gaja 1, tel. 48 73 555

HOTEL “I” Remetinečka 106, tel. 61 41 222

HOTEL “ARCOTEL” Kneza Branimira 29, tel. 46 96 000

HOTEL “ARISTOS” Buzin, Cebini 33, tel. 66 95 900

HOTEL “FOUR POINTS - PANORAMA” Trg Krešimira Ćosića 9, tel. 36 58 333

HOTEL “CENTRAL” Branimirova 3, tel. 48 41 122

98


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE HOTEL “LAGUNA” Kranjčevićeva 29, tel. 30 47 000

HOTEL “GOLDEN TULIP HOLIDAY” Jankomir 25, tel. 34 96 621

HOTEL "TOMISLAVOV DOM" Sljeme bb, tel. 45 60 400

HOTEL “SNJEŽNA KRALJICA” Sljeme bb, tel. 45 80 397

HOTEL “ILICA” Ilica 102, tel. 37 77 522

HOTEL “JADRAN” Vlaška 50, tel. 45 53 777

99


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE HOTEL “ZAGREB” Bundek bb, tel. 66 37 333

HOTEL “ASTORIA” Petrinjska 71, tel. 48 08 900

HOTEL-RESTORAN “DORA” Trnjanska cesta 11E, tel. 63 11 900

HOTEL-RESTORAN “PORIN” Sarajevska cesta 41, tel. 66 07 888

HOTEL “THE MOVIE PUB” Savska cesta 141, tel. 60 03 600

MOTEL “PLITVICE” Lučko bb, tel. 65 30 446

100


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE HOTEL “YOUTH HOSTEL” Petrinjska 77, tel. 48 41 261

HOTEL RAVNICE “YOUTH HOSTEL” I Ravnice 38d, tel. 23 32 325

HOTEL “NAŠ DOM” Avenija Dubrava 176, tel. 28 64 259

HOTEL “EXPRESS” Habdelićeva 2, tel. 48 51 462

HOTEL “SLIŠKO” Bunićeva 7, tel. 61 94 210

HOTEL “FALA” Trnjanske ledine II 18, tel. 61 11 062

101


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE 5.2.

TURISTIČKE AGENCIJE

TOURIST OFFICES – TOURISTISCHE INFORMATIONSSTELLEN “TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR” Trg bana Josipa Jelačića 11, tel. 48 14 051

“TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR” Trg Nikole Šubića Zrinskog 14, tel. 49 21 645

“ATLAS” Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, tel. 48 73 064

“CROATIA EXPRESS” Nikole Tesle 4, tel. 48 11 842

“CROATIA EXPRESS” Trg kralja Tomislava 17, tel. 49 22 237

“EUROTOURING” Avenija Marina Držića bb, tel. 61 17 774

102


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE “SPEKTAR” Strossmayerov trg 8, tel. 49 22 222

“DALMACIJATURIST” Trg Nikole Šubića Zrinskog 16, tel. 48 73 072

“GLOBTOUR ZAGREB” Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, tel. 48 10 019

“GENERALTURIST” Ilica 1a, tel. 48 12 990

“GENERALTURIST” Praška 5, tel. 48 05 555

“GENERALTURIST” Trg Nikole Šubića Zrinskog 18, tel. 48 73 121

103


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE “KOMPAS” Gajeva 6, tel. 48 11 536

PUTNIČKA AGENCIJA “VLADIMIR NAZOR” Petrinjska 73, tel. 48 41 221

“RIVIERA POREČ – AEROFLOT” Varšavska 13, tel. 48 72 055

“ATLAS AMERICAN EXPRESS” Lastovska 23, tel. 61 24 422

“DINERS CLUB ADRIATIC” Praška 5, tel. 45 54 511

104


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE 5.3.

ĐAČKI DOMOVI

PUPILS’ HOSTELS – SCHÜLERHEIME UČENIČKI DOM “ANTUN GUSTAV MATOŠ” Trg Marka Marulića 6, tel. 48 54 092

UČENIČKI DOM “DORA PEJAČEVIĆ” Kennedyev trg 3, tel. 23 23 236

UČENIČKI DOM “MAKSIMIR” Trg Johna Kennedyja 9, tel. 23 00 632

HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT Klaićeva 56, tel. 37 75 082

UČENIČKI DOM “IVAN MAŽURANIĆ” Trg Ivana Mažuranića 12, tel. 48 28 362

UČENIČKI DOM “MARIJE JAMBRIŠAK” Opatička 14, tel. 48 51 809

105


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE UČENIČKI DOM MEDICINSKIH SESTARA Mlinarska 34, tel. 46 68 079

UČENIČKI DOM “SELSKA” Selska 119, tel. 30 14 932

UČENIČKI DOM “LUKE BOTIĆA” Trg Luke Botića 1, tel. 61 84 284

UČENIČKI DOM “ANTE BRUNE BUŠIĆA” Gajeva 31, tel. 49 22 406

UČENIČKI DOM “FRANJO BUČAR” Trnjanska cesta 33, tel. 61 14 652

ĐAČKI DOM GRADITELJSKE STRUKE Avenija V. Holjevca 3, tel. 66 00 645

106


UGOSTITELJSTVO CATERING – HOTELGEWERBE ĐAČKI DOM UČENICA SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA Palmotićeva 59, tel. 48 39 390

5.4.

STUDENTSKI DOMOVI

YOUTH HOSTELS – STUDENTENHEIME STUDENTSKI DOM “CVJETNO NASELJE” Odranska 8, tel. 61 91 245

STUDENTSKI DOM “IVAN MEŠTROVIĆ” Trg žrtava fašizma 11, tel. 46 11 750

STUDENTSKI DOM “LAŠĆINSKA” Lašćinska 32, tel. 24 30 615

STUDENTSKI DOM “DR. ANTE STARČEVIĆ” Ljubljanska avenija 2, tel. 30 95 435

STUDENTSKI DOM “STJEPAN RADIĆ” Jarunska 2, tel. 30 18 665

107


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN

6.1.

MINISTARSTVA I JAVNE SLUŽBE

MINISTRIES AND PUBLIC SERVICES – MINISTERIEN UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN HRVATSKI SABOR Trg svetog Marka 6, tel. 45 69 222

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Trg svetog Marka 2, tel. 45 69 222

MINISTARSTVO FINANCIJA Katančićeva 5, tel. 45 91 333

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA Avenija Dubrovnik 32, tel. 65 01 111

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA Ulica grada Vukovara 78, tel. 61 06 111

108


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN MINISTARSTVO KULTURE Runjaninova 2, tel. 48 66 666

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Park Stara Trešnjevka 4, tel. 36 57 888

MINISTARSTVO OBRANE Trg kralja Petra Krešimira IV 1, tel. 45 67 111

Ulaz iz Stančićeve ulice MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Prisavlje 14, tel. 61 69 111

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Ulica Republike Austrije 20, tel. 37 82 444

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Trg hrvatskih velikana 6, tel. 45 69 000

109


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Dežmanova 6, tel. 37 10 666

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Savska cesta 39, tel. 61 22 111

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA Trg Nikole Šubića Zrinskog 7, tel. 45 69 964

Podaci se odnose na alternativni ulaz. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Ksaver 200a, tel. 46 07 555

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Rockefellerova 7, tel. 48 63 222

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA Mirogojska 16, tel. 46 96 111

110


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Klovićeva 4, tel. 23 96 999

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Ivekovićeva 17, tel. 45 95 500

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Margaretska 3, tel. 48 06 333

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Andrije Žaje 44, tel.45 95 500

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Jukićeva 12, tel. 48 82 100

Podaci se odnose na alternativni ulaz. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Tvrtkova 5, tel. 45 95 500

U rekonstrukciji.

111


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Mihanovićeva 3, tel. 45 95 500 (besplatni tel. 0800 636 363)

ZAVOD ZA SOCIJALNO-ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH OSOBA Šestinski dol 53, tel. 37 70 545

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Kralja Zvonimira 15, tel. 46 99 999

SAJAMSKI PROSTOR - ZAGREBAČKI VELESAJAM Avenija Dubrovnik 15, tel. 61 23 111

112


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN

6.2.

SUDOVI

LAW COURTS – JUSTIZGEBAUDE VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, tel. 48 10 022

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU Trg N. Š. Zrinskog 5, tel. 48 01 111

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Frankopanska 16, tel. 48 10 022

OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZAGREB

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO GRADA ZAGREBA OPĆINSKI SUD U ZAGREBU Ulica grada Vukovara 84, tel. 61 14 222

OPĆINSKI SUD ZAGREB – OSTAVINE Vodnikova 12, tel. 61 00 350

113


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE Ljudevita Gaja 30A, tel. 45 91 888

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Petrinjska 2, tel. 48 97 222

PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU Trg Johna Kennedyja 11, tel. 23 35 211

114


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN

6.3.

UREDI GRADSKE UPRAVE

LOCAL BOARDS – GEMEINDEANSTALTEN GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA Ćirilometodska 5, tel. 48 51 444

Prema potrebi se koristi prijenosnik POGLAVARSTVO GRADA ZAGREBA Trg Stjepana Radića 1, tel. 61 01 111

Ulaz sa zapadne strane. PODRUČNI URED “CENTAR” Ilica 25, tel. 48 33 300

PODRUČNI URED “ČRNOMEREC” Trg Francuske Republike 15, tel. 37 76 722

PODRUČNI URED “DUBRAVA” Dubrava 49, tel. 65 85 444

PODRUČNI URED “MAKSIMIR” Petrova 116, tel. 23 32 922

115


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN PODRUČNI URED “MEDVEŠČAK” Draškovićeva 15, tel. 46 03 555

PODRUČNI URED “NOVI ZAGREB” Avenija Dubrovnik 12, 65 85 555

PODRUČNI URED “PEŠĆENICA” Zapoljska 1, tel. 23 33 777

PODRUČNI URED “SUSEDGRAD” Sigetje 2, tel. 65 85 888

PODRUČNI URED “TREŠNJEVKA” Park stara Trešnjevka 2, tel. 30 27 233

PODRUČNI URED “TRNJE” Ulica grada Vukovara 56a, tel. 61 00 777

116


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN

6.4.

POLICIJSKE POSTAJE

POLICE STATIONS – POLIZEISTATIONEN POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA Matičina 4, tel. 45 63 111

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE I STRANCE Petrinjska 30, tel. 45 63 111

POSTAJA PROMETNE POLICIJE Heinzelova 98, tel. 63 33 333

I. POLICIJSKA POSTAJA - CENTAR Trg Josipa Jurja Strossmayera 3, tel. 45 63 111

II. POLICIJSKA POSTAJA - ČRNOMEREC Ilica 245, tel. 37 75 924

III. POLICIJSKA POSTAJA - DUBRAVA Dubrava 137, tel. 29 91 444

117


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN IV. POLICIJSKA POSTAJA - MAKSIMIR Petrova 152, tel. 23 02 122

V. POLICIJSKA POSTAJA - MEDVEŠČAK Antuna Bauera 1, tel. 46 17 866

VI. POLICIJSKA POSTAJA - NOVI ZAGREB Remetinečki gaj 1, tel. 61 41 455

VII. POLICIJSKA POSTAJA - TREŠNJEVKA Nehajska 7, tel. 36 56 666

VIII. POLICIJSKA POSTAJA - TRNJE Kruge 52, tel. 63 05 711

118


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN

6.5.

POŠTE

POST OFFICES – POSTÄMTER GLAVNA POŠTA ZAGREB 1 – 10101 Jurišićeva 13, tel. 48 11 095

KOLODVORSKA POŠTA ZAGREB 2 – 10000 Branimirova 4, tel. 48 40 066

AUTOBUSNI KOLODVOR, POŠTA – 10151 Avenija Marina Držića bb, tel. 61 19 077

POŠTA – 10160 - Zagrebački velesajam Avenija Dubrovnik 2, tel. 65 26 555

POŠTA – 10010 Vladimira Varićaka 13, tel. 66 41 230

POŠTA – 10020 Siget 18c, tel. 65 28 071

119


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10040 Dubrava 53, tel. 29 89 882

POŠTA – 10060 Markuševačka 2a, tel. 45 74 081

POŠTA – 10090 Vrapče, Ilica 508, tel. 34 63 381

POŠTA – 10103 Basaričekova 11, tel. 48 51 496

POŠTA – 10104 Republike Austrije 38, tel. 37 00 088

POŠTA – 10105 Britanski trg 11, tel. 48 21 001

120


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10106 Gundulićeva 8, tel. 48 30 851

POŠTA – 10109 Prilaz baruna Filipovića 54, tel. 37 78 916

POŠTA – 10110 Ozaljska 152, tel. 36 98 457

POŠTA – 10111 Ozaljska 32, tel. 36 32 662

POŠTA – 10112 Nova Ves 57, tel. 46 66 941

POŠTA – 10113 Kralja Zvonimira 38, tel. 46 49 617

121


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10114 Folnegovićeva 5, tel. 61 87 112

POŠTA – 10115 Savska cesta 17, tel. 48 29 160

POŠTA – 10116 Ulica grada Vukovara 86, tel. 61 19 098

POŠTA – 10119 Hrgovići 38, tel. 38 30 555

POŠTA - 10120 Sveti Duh 73, tel. 37 00 718

POŠTA – 10121 Laurenčićeva 8c, tel. 61 43 341

122


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10122 Nova cesta 39, tel. 36 46 114

POŠTA – 10124 Albaharijeva, tel. 38 38 904

POŠTA – 10126 Ulica grada Vukovara 35, tel. 61 71 652

POŠTA – 10128 Studentski dom “Cvjetno naselje” Odranska 8, tel. 61 91 248

POŠTA – 10129 Trg Ivana Meštrovića bb, tel. 66 03 381

POŠTA – 10130 Petrinjska 30, tel. 46 19 111

123


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10131 Gruška 18, tel. 61 57 240

Prilaz u razini s južne strane. POŠTA – 10133 Podsused, Meksička bb, tel. 34 54 043

POŠTA – 10134 Marijane Radev 2, tel. 38 80 669

POŠTA – 10135 Trg Stjepana Konzula 4, tel. 23 32 013

POŠTA – 10137 Studentski dom “Stjepan Radić” Jarunska 2, tel. 30 11 378

POŠTA – 10138 Drvinje 28, tel. 36 65 422

124


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10139 Božidara Magovca 31, tel. 66 86 966

POŠTA – 10140 Braće Domany 8, tel. 38 44 353

POŠTA – 10141 Vile Velebita 1b, tel. 29 31 199

POŠTA - 10142 Trg Johna Kennedyja 11, tel. 23 01 268

POŠTA – 10145 Jablanska 24, tel. 38 79 041

POŠTA – 10147 Trg Ivana Kukuljevića 5, tel. 38 99 140

125


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10148 Maksimirska 286, tel. 29 10 363

POŠTA – 10149 Portoroška bb, Vukomerec, tel. 23 70 264

POŠTA – 10150 Pleso bb, Zračna luka, tel. 65 26 832

POŠTA – 10153 Vilko Šeferov 4, tel. 23 03 169

POŠTA – 10156 Prisavlje 14, tel. 61 96 512

POŠTA – 10167 Vinec bb, tel. 24 45 315

126


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10168 Šestinski trg 10, tel. 46 37 708

POŠTA – 10172 Dvoriček 2, tel. 34 90 449

POŠTA – 10173 Remetinečki gaj 1, tel. 65 43 147

POŠTA – 10175 KLARA Mrkšina 38, tel. 65 70 620

POŠTA – 10177 Trnava I 49, tel. 29 47 326

POŠTA – 10250 LUČKO Puškarićeva 78, tel. 65 30 945

127


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN POŠTA – 10251 HRVATSKI LESKOVAC Mirka Bedeka 24, tel. 65 78 246

POŠTA - 10253, DONJI DRAGONOŽEC Turopoljska cesta 12, tel. 62 50 516

POŠTA – 10254 ODRA Odranska 82, tel. 62 61 130

POŠTA – 10256 BOTINEC Šegrta Hlapića bb, tel. 65 46 102

POŠTA – 10257 BREZOVICA Brezovička cesta 100, tel. 65 38 239

POŠTA – 10412 DONJA LOMNICA Donja Lomnica, Stepanska 10, tel. 62 35 014

128


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN

6.6.

PROMET

TRAFFIC – VERKEHR AUTOBUSNI KOLODVOR Avenija Marina Držića bb, tel. 61 57 987

ZAGREB GLAVNI KOLODVOR Trg kralja Tomislava 12, tel. 45 51 111

ZAGREB ZAPADNI KOLODVOR Trg Francuske Republike 13, tel. 45 51 111

ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE “MAKSIMIR”

ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE “KUSTOŠIJA”

ŽELJEZNIČKO KOLODVOR “VRAPČE” Aleja Bolonje, tel. 37 64 648

129


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE “GAJNICE”

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR “PODSUSED” Samoborska cesta 308C, tel. 34 98 638

ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE “ČULINEC”

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR “HORVATI” Horvati

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR “HRVATSKI LESKOVAC” Hrvatski Leskovac, 15. travnja 1944., tel. 37 82 701

ZRAČNA LUKA “ZAGREB” Pleso bb, tel. 62 65 222

130


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ UPRAVNA ZGRADA – PRODAJA KARATA Ozaljska 105, tel. 36 51 555

“ZET" – USPINJAČA – Donja postaja Tomićeva ulica, tel. 48 33 912

“ZET” –USPINJAČA – Gornja postaja Strossmayerovo šetalište, tel. 48 33 912 Donja postaja

Gornja postaja

“ZET” - ŽIČARA Gračani bb, tel. 45 80 316

Podaci se odnose na alternativni ulaz “ZET” - ŽIČARA Sljeme bb, tel. 45 80 394

TRAMVAJSKI TERMINAL ZET-a Savski most, Savska cesta 179, tel. 30 18 894

AUTOBUSNI TERMINAL ZET-a Savski most, Savska cesta 179, tel. 30 18 892

131


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN TRAMVAJSKI TERMINAL ZET-a Dubrava, tel. 29 11 143

AUTOBUSNI TERMINAL ZET-a Dubrava, tel. 29 11 142

TRAMVAJSKI TERMINAL ZET-a Dubec, tel. 29 12 565

AUTOBUSNI TERMINAL ZET-a Dubec, tel. 29 12 566

TRAMVAJSKI TERMINAL ZET-a Borongaj, Budakova, tel. 23 17 88

TRAMVAJSKI TERMINAL ZET-a Mihaljevac, tel. 46 73 763

132


UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

ADMINISTRATION AND BUSSINES BUILDINGS–VERWALTUNGS UND ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN AUTOBUSNI TERMINAL ZET-a Mihaljevac, tel. 46 73 763

TRAMVAJSKI TERMINAL ZET-a Črnomerec, tel. 37 70 039

AUTOBUSNI TERMINAL ZET-a Črnomerec, tel. 37 70 506

“ZET” – ODJEL ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM Tel. 66 00 443

PRILAGOĐENI PJEŠAČKI PODHODNIK: SIGET – ZAGREBAČKI VELESAJAM

PRILAGOĐENI PJEŠAČKI PODHODNIK: ZAPRUĐE - UTRINE

133


ŠPORT I REKREACIJA SPORT AND RECREATION – SPORT UND REKREATION 7.1.

ŠPORTSKE DVORANE I STADIONI

SPORT HALLS AND STADIONS – SPORTHALLEN UND STADION DOM ŠPORTOVA Trg športova 11, tel. 36 50 333

STADION “MAKSIMIR” Maksimirska 128, tel. 23 86 111

STADION “ZAGREB” Kranjčevićeva 4, tel. 36 68 111

KOŠARKAŠKI CENTAR “DRAŽEN PETROVIĆ” Trg Dražena Petrovića, tel. 48 43 333

DOM ODBOJKE “BOJAN STRANIĆ” Jarunska 5, tel. 36 58 520

BOĆARSKI DOM “ZRINJEVAC” Prisavlje 2, tel. 61 95 713

134


ŠPORT I REKREACIJA SPORT AND RECREATION – SPORT UND REKREATION ŠPORTSKA DVORANA “SUTINSKA VRELA” Dvoriček 2, tel. 34 90 444

ŠPORTSKA DVORANA ZA OSOBE S INVALIDITETOM “VINKO BEK” Kušlanova 59a, tel. 23 02 004

ŠPORTSKA DVORANA ZA OSOBE S INVALIDITETOM S KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA Horvaćanski zavoj 15, tel. 36 58 666

ŠPORTSKA DVORANA “TRNSKO” Trnsko 25a, tel. 65 28 204

7.2.

BAZENI

SWIMMING POOLS – SCHWIMMBÄDER ZIMSKO PLIVALIŠTE “MLADOST” (zatvoreni bazen) Trg športova 10, tel. 36 50 333

ŠPORTSKI PARK “MLADOST” (otvoreni i zatvoreni bazen) Jarunska 5, tel. 36 58 555

Podaci za gledatelje.

135


ŠPORT I REKREACIJA SPORT AND RECREATION – SPORT UND REKREATION BAZEN “UTRINE” Balotin prilaz bb, tel. 66 59 666

Postoji spuštalica u vodu.

SVETICE (otvoreni bazen) Svetice bb, tel. 23 18 297

ŠALATA (otvoreni bazen) Schlosserove stube 2, tel. 46 17 255

7.3.

ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTRI

SPORT AND RECREATION CENTERS – SPORT UND ERHOLUNGSZENTREN RŠC “JARUN” KUPALIŠTE PRILAGOĐENO ZA OSOBE S INVALIDITETOM Hrvatskog sokola bb, tel. 38 31 888

VIŠEOSJETILNI PARK Jarun

ŠUMSKA STAZA ZA OSOBE S INVALIDITETOM “BLIZNEC”

136


ŠPORT I REKREACIJA SPORT AND RECREATION – SPORT UND REKREATION JEZERO “BUNDEK”

RIBOLOVNO PODRUČJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, JEZERO “GRANEŠINA”

ŠRC “ŠALATA” Schlosserove stube 2, tel. 46 17 255

ŠPORTSKI PARK “MLADOST” Jarunska 5, tel. 30 11 461

REKREACIJSKI CENTAR “GRANA - KLAKA” Aleja Blaža Jurišića bb, tel. 29 90 590

ŠRC “SVETICE” Svetice bb, tel. 23 18 297

137


SESVETE DOM ZDRAVLJA “ISTOK” AMBULANTA SESVETE Ninska ulica 10, tel. 20 50 777

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB Bjelovarska 2, tel. 20 01 411

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Varaždinska 1, tel. 20 00 703 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Varaždinska 1, tel. 20 01 965

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, SESVETE Trg Dragutina Domjanića 6, tel. 20 02 068

MUZEJ PRIGORJA Trg Dragutina Domjanića 5, tel. 20 01 601

KNJIŽNICA “SESVETE” Trg Dragutina Domjanića 6, tel. 20 02 064

138


SESVETE ČITAONICA “SESVETE” Trg Dragutina Domjanića 6, tel. 20 02 064

CRKVA “SVI SVETI” Trg Dragutina Domjanića 10, tel. 20 01 605

SREDNJA ŠKOLA “SESVETE” Bistrička 7, tel. 20 02 466

OSNOVNA ŠKOLA “BRESTJE” Ulica potočnica bb, tel. 2012 075

OSNOVNA ŠKOLA “IVANA GRANĐE” Soblinečka 68 tel. 20 42 008

I. i II. OSNOVNA ŠKOLA “LUKA” Otona Ivekovića 16, tel. 20 01-392

139


SESVETE OSNOVNA ŠKOLA “SESVETSKI KRALJEVAC” Školska 10, tel. 20 46 615

OSNOVNA ŠKOLA “SESVETE” Ivana Gorana Kovačića 19, tel. 20 00 254

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE Trg Dragutina Domjanića 6, tel. 20 02 060

OPĆINSKI SUD U SESVETAMA Zagrebačka 22, tel. 20 40 244

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SESVETAMA Trg Dragutina Domjanića 6, tel. 20 01 835 PREKRŠAJNI SUD U SESVETAMA Trg Dragutina Domjanića 6, tel. 20 02 065

PODRUČNI URED SESVETE Trg Dragutina Domjanića 4, tel. 61 01 600

140


SESVETE IX. POLICIJSKA POSTAJA Kašinska 1B, tel. 20 00 111

FINA – FINANCIJSKA AGENCIJA Varaždinska 1, tel. 61 27 111

HOTEL “ANTUNOVIĆ” Kobiljačka 102, tel. 20 02 268

HOTEL “MELODY” Soblinečka 46, tel. 20 40 800

HOTEL “PHOENIX” Sesvetska cesta 17, tel. 20 06 333

HOTEL “MARTINI” Sesvetska cesta 109, tel. 20 02 268

141


SESVETE POŠTA – 10260 - SESVETE Varaždinska 1, tel. 20 00 822

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR SESVETE Ninska ulica 1, tel. 20 00 958

AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE Ninska ulica 1, tel. 20 05 521

HRVATSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO “BAN JELAČIĆ”, OGRANAK SESVETE Bistrička bb, tel. 20 01 751

142


II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA


Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

1. SOCIJALNA SKRB I PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

147 Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi: centri za socijal-nu skrb, domovi socijalne skrbi, centri za pomoć i njegu i obiteljski centri. Djelatnost socijalne skrbi u nadležnosti je Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i dijelom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Među korisnicima socijalne skrbi značajno mjesto pripada osobama s invalidi-tetom. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Ksaver 200a tel: 46 07 555 www.mzss.hr Uprava za ekonomske poslove Ksaver 200a tel: 46 77 065 Uprava za pravne poslove Ksaver 200a tel: 46 77 071 Uprava za sanitarnu inspekciju Ksaver 200a tel: 46 77 102 Uprava za stručno medicinske poslove Ksaver 200a tel: 46 77 103 Uprava za socijalnu skrbk Ksaver 200 a tel: 4698 462 Uprava za zaštitu žrtava i sudionika rata Ksaver 200 a tel: 4596 150 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za obitelj-Odjel za osobe s invaliditetom Zagreb, Savska cesta 41/III telefon 01/6176-858, 6177-452 telefaks 01/6176 857 Odjel za osobe s invaliditetom promiče prava osoba s invaliditetom na ravnopravnost, izrađuje stručne podloge, izvješća i predlaže mjere za zaštitu osoba s invaliditetom na lokalnoj i državnoj razini, daje prijedloge polazišta za izradu propisa na osnovi praćenja i provođenja znanstveno-istraživačkih projekata usmjerenih osobama s invaliditetom, prati provedbu postojećih zakonskih propisa koji se odnose na osobe s


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

148 invaliditetom i obveze preuzete međunarodnim dokumentima, provodi mjere za unaprijeđena kvalitete udomiteljske skrbi za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i jačanje drugih izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom. Odjel za osobe s invaliditetom sudjeluje u edukaciji stručnjaka i drugih djelatnika uključenih u rad s osobama s invaliditetom - međuresorna suradnja, analizira mogućnosti uvođenja instituta za zaštitu prava osoba s invaliditetom (uredi, pravobranitelj,…), prati provedbu nacionalnih strategija i programa koji se odnose na zaštitu osoba s invaliditetom, te procjenjuje i evaluira programe i projekte udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, prikuplja podatke o aktivnostima namijenjenim a osobama s invaliditetom koje poduzimaju tijela državne vlasti, ustanove, vjerske zajednice, udruge i druge organizacije, te predlaže mjere za njihovu djelotvorniju provedbu i podatke o iskustvima drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom. Potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom (sukladno nacionalnim programima i strategijama), promiče obiteljske vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, potiče osnivanje savjetovališta za osobe s invaliditetom u okviru obiteljskih centara, prati njihov rad, djeluje u cilju senzibiliziranja javnosti o problematici osoba s invaliditetom, te obavlja druge stručne poslove u vezi sa zaštitom osoba s invaliditetom. Prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruju se na temelju rješenja centra za socijalnu skrb prema prebivalištu osobe. U Gradu Zagrebu djeluje Centar za socijalnu skrb Zagreb, Kumičićeva 5, sa jedanaest ureda socijalne skrbi za područje svake od bivših gradskih općina Svi područni uredi socijalne skrbi imaju posebne odjele za zaštitu osoba s invaliditetom. Centar za socijalnu skrb je ustanova koja donosi rješenja o ostvarivanju prava, ali i savjetuje, informira, te pomaže u ostvarivanju prava iz drugih sustava, aktivno djeluje sljedećim područjima: •

predškolski odgoju i rehabilitacija, stručni defektološki tretmani u obitelji, osnovnoškolsko obrazovanje, osposobljavanje za samostalan život i rad - u ustanovama socijalne skrbi (medicinska i druga potrebna rehabilitacija i obrazovanje provode se i u ustanovama obrazovanja ili zdravstva); dnevni boravak, radno-proizvodne aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije - u ustanovama socijalne skrbi;


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

149 URED ZAJEDNIČKIH POSLOVA

ADRESA

TELEFON

Kumičićeva 5

45 50 220

CENTAR

Haulikova 6

45 77 211

ČRNOMEREC

Ilica 259

37 77 150

DUBRAVA

Avenija Dubrava 47

29 88 501

MAKSIMIR

Maksimirska 51

23 32 792

MEDVEŠČAK

Trg hrvatskih velikana 2

48 10 481

NOVI ZAGREB

Avenija Dubrovnik 12

65 22 937

PEŠČENICA

Zapoljska 1

61 00 215

SESVETE

Trg Dragutina Domjanića 6

20 03 103

SUSEDGRAD

Aleja Bologne 2

34 54 038

TREŠNJEVKA

Vitezićeva 57

36 39 733

TRNJE

Cvijete Zuzorić 53

61 12 284

svi oblici institucionalnog zbrinjavanja u ustanovama socijalne skrbi;

novčana pomoć;

savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća;

informiranje o pravima u okviru drugih sustava;

podrška, zastupanje;

zaštita osobnih interesa i imovine - skrbništvo.

Osnova za ostvarivanje prava za osobe s invaliditetom u sutavu socijalne skrbi je nalaz i mišljenje koje daje Prvostupanjsko tijelo vještačenja u sustavu socijalne skrbi. Prigodom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje bilo kojeg prava iz socijalne skrbi ili prava na uvećani dječji doplatak nadležni centar za socijalnu skrb pokrenut će prethodno postupak vještačenja, a može koristiti i nalaze drugih komisija za vještačenje ako oni sadržavaju podatke potrebne za rješavanje zahtjeva.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

150 Postupak vještačenja potrebno je provesti radi: utvrđivanja vrste i stupnja oštećenja; utvrđivanja težine oštećenja; težine oštećenja zdravlja u ostvarivanju prava na dječji doplatak; utvrđivanja potrebe prijeke pomoći i njege druge osobe; utvrđivanja sposobnosti za osposobljavanje za samostalan život i rad; utvrđivanja radne nesposobnosti i dr. Vještačenje se u socijalnoj skrbi provodi na temelju Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava prema posebnim propisima (NN 64/02). Nakon završenog vještačenja donijet će se nalaz i mišljenje na temelju kojeg će osobi s invaliditetom pripadati određena prava u okviru socijalne skrbi, a ponekad u drugim sustavima (mirovinskom, zdravstvenom, prosvjeti). Dokumentacija potrebna u postupku vještačenja: -

domovnica, rodni list, uvjerenje o prebivalištu djetetova roditelja ili odrasle osobe s invaliditetom;

-

ispunjen obrazac izvješće liječnika…( dobije se u centru);

-

postojeća medicinska dokumentacija.

Centar za socijalnu skrb će u postupku prikupiti socijalno-anamnestičke podatke o osobi sa zdravstvenim poteškoćama, izvršiti uvid u cjelokupne obiteljske prilike, te uputiti osobu Prvostupanjskom tijelu vještačenja. U nalazu i mišljenju tijela vještačenja navedeno je razdoblje ponovnog vještačenja, a ono se može provesti i tijekom svake promjene u zdravstvenom stanju osobe ili nekih drugih okolnosti (npr. neuspjeh u školovanju i sl.). Prigodom donošenja nalaza i mišljenja Prvostupanjsko tijelo vještačenja rukovodi se ne samo i jedino dijagnozom, već uzima u obzir dob i obrazovanje osobe, obiteljske prilike i druge okolnosti bitne za utvrđivanje činjenica. Vrsta i stupanj oštećenja u sustavu socijalne skrbi utvrđuju se prema Pravilniku o vještačenju u kojem su opisana mentalna i tjelesna oštećenja i psihičke bolesti. U ostvarivanju većine prava u socijalnoj skrbi osobito je važna TEŽINA oštećenja. U čl. 38. Pravilnika o sastavu i radu tijela vještačenja opisano je što znači teže tjelesno ili mentalno oštečenje ili psihička bolest. Tako utvrđena težina oštećenja omogućuje osobi ostvarivanje šireg opsega prava, uz povoljnije uvjete i sl.( npr. ne uzima u obzir materijalni cenzus i sl.). Mjerila za utvrđivanje težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti (čl. 38. Pravilnika)


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

151 -

nesposobnost samostalnog kretanja niti uz ortopedska pomagala (štake, hodalice, kolica, vozilo i dr.);

-

hranjenje preko sonde ili gastrostome;

-

nemogućnost samostalnog održavanja osobne higijene i obavljanja fizioloških potreba, te samostalnog svlačenja i oblačenja - Barthelov indeks 0 - 22;

-

nemogućnost primanja i pamćenja raznih informacija i neposobnost uspostavljanja socijalnih odnosa s drugim osobama, što ju čini potpuno ovisnom o brizi druge osobe;

-

promjene osobnosti u ponašanju i reakcijama s progresivnim oštećenjem u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju, uz potpunu ovisnost o brizi druge osobe.

Dvije osobe s istom dijagnozom ne moraju ostvarivati i jednaka prava. Dakle, ako se npr. jedna osoba sa cerebralnim oštećenjem može samostalno kretati uz pomoć hodalice, a druga osoba s istom dijagnozom to ne može, obje će ostvarivati prava, ali različita. Socijalni je radnik dužan nakon dobivenog nalaza i mišljenja osobi, odnosno djetetovu roditelju dati potpunu informaciju o činjenicama koje su u nalazu utvrđene i o pravima koje na temelju tog nalaza može ostvariti. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI Prava iz socijalne skrbi utvrđena su Zakonom o socijalnoj skrbi i podzakonskim aktima: • pomoć za uzdržavanje; • jednokratna novčana pomoć; • skrb izvan vlastite obitelji; • savjetovanje; • pomaganje uprevladavanju posebnih teškoća; • doplatak za pomoć i njegu; • pomoć i njega u kući; • osobna invalidnina; • dopust ili skraćeno radno vrijeme roditelja zbog njege teže hendikepiranog djeteta; • pravo na osposobljavanje za samostalan život i rad; • naknada do zaposlenja; • druge pomoći; Novčana prava iz socijalne skrbi određuju se u odnosu na osnovicu iz čl.16.Zakona o socijalnoj skrbi. Visinu osnovice pomoći za uzdržavanje određuje Vlada Republike Hrvatske, a trenutno iznosi 400,00 kn.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

152 Pomoć za uzdržavanje - je pravo koje može ostvariti svaka osoba koja nema dovoljno sredstava za život. Pomoć se određuje u postotku od iznosa osnovice : - samac - 100% osnovice; - odrasli u obitelji - 80% osnovice; - dijete do 7 godina - 80 %; - dijete 7-15 godina - 90% osnovice; - dijete 15-18 godina - 100% osnovice; - dodatak za radno nesposobne osobe 30%/50%; - dodatak za trudnicu nakon 12 tjedana trudnoće i rodilju dva mjeseca nakon poroda - 50% osnovice; - dijete samohranog roditelja - 25 % osnovice. Ako obitelj ili osoba ostvaruju bilo kakav prihod tako dobivena pomoć umanjuje se za taj prihod te se razlika isplaćuje kao mjesečna pomoć. Jednokratna novčana pomoć može se odobriti u visini potrebe, najviše do 1200,00 kn, a u većem iznosu uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Ta se pomoć odobrava za osnovne životne potrebe, zbog trenutačnih - izvanrednih okolnosti vezanih uz, npr., bolest, invalidnost, smrt, elementarne nepogode i slično. Isplaćuje se preko pošte, a u hitnim slučajevima može se isplatiti na blagajni centra za socijalnu skrb. Savjetovanje To je sustavna i programirana pomoć kojom se pažljivo programiranim i intenzivnim stručnim radom socijalnog radnika i drugih stručnjaka centra pomaže u prevladavanju svih životnih poteškoća. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća To je stručna pomoć koja se pruža osobi ili obitelji radi prevladavanja nedaća i teškoća u vezi s bolešću, starošću, invalidnošću… Doplatak za pomoć i njegu Doplatak za pomoć i njegu odobrit će se ako postoji više uvjeta: -

ako je komisija utvrdila potrebu i opseg potrebne njege zbog oštećenja zdravlja i trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti (vještačenjem utvrdila tijela vještačenja);

-

ako prihod obitelji ne prelazi 800,00 kuna po članu obitelji, ako živi u obitelji, odnosno 1000,00 kn ako živi kao samac;

-

ako potrebnu njegu u dovoljnoj mjeri ne mogu pružiti članovi obitelji.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

153 -

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti u punom (400,00 kn) ili smanjenom (280,00 kn) iznosu.

Iznimno, bez obzira na prihod i utvrđenu potrebu njege i pomoći, doplatak u punom opsegu može ostvariti osoba: -

s težim psihičkim, tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju;

-

slijepa, gluha, gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad,

a u smanjenom opsegu: -

osoba lišena poslovne sposobnosti;

-

slijepa, gluha, gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.

Pomoć i njega u kući - obuhvaća usluge organiziranja prehrane (nabava, priprema, gotovi obrok), obavljanje kućanskih poslova (pospremanje, glačanje, nabavka lijekova i dr.), održavanje osobne higijene i dr. Uvjeti za ostvarivanje ovog prava su: -

ako je utvrđena potreba njege zbog trajnih/privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti;

-

ako njegu ne mogu pružiti članovi obitelji;

-

ako prihod po članu obitelji ne prelazi 300 % osnovice, odnosno 1200,00 kn.

Osobna invalidnina-ovo je pravo vezano izričito uz težinu utvrđenog oštećenja, pa je može ostvariti osoba kojoj su u nalazu i mišljenju utvrđeni teže oštećenje i teža trajna promjena u zdravstvenom stanju prema Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja. Uz to, uvjet je i da je takvo oštećenje nastalo prije 18. godine života To se pravo može ostvariti bez obzira na prihode u obitelji. Osobna invalidnina iznosi 1000,00 kn mjesečno ili u iznosu od 500,00 kn ako roditelj koristi pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom ili dopust zbog njege djeteta, a dijete istodobno dnevno boravi u ustanovi. Osobna invalidnina umanjuje se za prihod osobe, ali se neće umanjiti ako osoba ostvaruje obiteljsku mirovinu ili alimentaciju. Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

154 Pravo na dopust do sedme godine djetetova života Pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju Ovo pravo ostvarit će: -

roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju;

-

roditelj zaposlen s punim radnim vremenom, a zaposlen je prema odredbama Zakona o radu (ako nije obrtnik);

-

iznimka - ako zaposleni roditelj napusti dijete, umre ili iz drugih razloga ne može brinuti, pravo može ostvariti roditelj obrtnik;

-

ako dijete ne boravi duže od osam sati u ustanovi (osim za samohranog roditelja);

-

ako dijete nije duže od dva mjeseca u bolnici.

Za vrijeme korištenja ovih prava roditelj: -

ostvaruje naknadu u visni pet osnovica za korištenje dopusta - 2000,00 kn mjesečno;

-

ostvaruje pola neto plaće koju bi ostvario da radi puno radno vrijeme.

Osposobljavanje za samostalan rad je pravo djeteta s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. Podrazumijeva se također osposobljavanje odrasle osobe, žene ako je oštećenje nastalo prije 40 godine života i muškarca prije 45 godine života, za rad na odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom. Nadležno ministarstvo može podmiriti i troškove adaptacije radnog mjesta, prilagodbu strojeva i prostorija ugovorom sa zainteresiranom pravnom ili fizičkom osobom. Osposobljavanje za samostalan život je pravo osobe s mentalnim ili tjelesnim oštećenjem na osposobljavanje za samozbrinjavanje. Ako je za vrijeme osposobljavanja za samostalan život i rad potreban smještaj u ustanovu izvan mjesta prebivališta, odluku donosi centar za socijalnu skrb. Korisnik koji je ostvario pravo na osposobljavanje za samostalan život i rad izvan mjesta prebivališta može ostvariti naknadu putnih troškova, a odluku o tom pravu donosi nadležni centar za socijalnu skrb. Postojanje sposobnosti za ostvarivanje ovih prava utvrđuje tijelo vještačenja. Naknada do zaposlenja Nakon što završi osposobljavanje za samostalan rad na temelju rješenja centra za socijalnu skrb i ako se, u roku 30 dana od završetka osposobljavanja, prijavi Zavodu za zapošljavanje, osoba može ostvariti pravo na ovu naknadu.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

155 Naknadu gubi ako se zaposli. Ako je radni odnos prestao neovisno o njegovoj volji ponovno može ostvariti naknadu ako se prijavi Zavodu za zapošljavanje. Ne može se istodobno ostvarivati naknada od zaposlenja i doplatak za tuđu pomoć i njegu. Institucionalno zbrinjavanje i smještaj To se pravo odnosi na sve vrste stalnog smještaja ili dnevnog boravka osobe izvan obitelji: kad je to potrebno radi provođenja stručnog tretmana i rehabilitacije, obrazovanja, učenja aktivnosti samozbrinjavanja i slično (npr. predškolski odgoj, osposobljavanje za rad uz dnevni boravak u ustanovi, stalni smještaj i sl.). Smještaj se može realizirati u domu socijalne skrbi ili u obitelji udomitelja. Zahtjev se podnosi nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta koji donosi rješenje o vrsti i trajanju smještaja, načinu plaćanja i dr., ali samo za smještaj u ustanove kojih je osnivač Republika Hrvatska ili u one koje imaju ugovor o međusobnim odnosima s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. Vrste smještaja: -

stalni s mještaj, tjedni smještaj, cjelodnevni boravak, poludnevni boravak, privremeni smještaj, organizirano stanovanje.

Za vrijeme stalnog smještaja može se odobriti pomoć za osobne potrebe u iznosu od 80,00 kuna mjesečno. Plaćanje i sudjelovanje u troškovima smještaja Troškove stalnog smještaja odrasla je osoba dužna podmirivati svojim prihodima i novčanim sredstvima (i iz imovine koja ne služi članovima obitelji). Ako se radi o djetetu koje je na stalnom smještaju, a ostvaruje vlastite prihode, onda ono plaća smještaj iznosom do 65% svojih prihoda. U troškovima obavezno sudjeluju obveznici uzdržavanja (roditelji, djeca), iznosom koji se utvrdi u sporazumu koji se sklapa u centru za socijalnu skrb. Ako obveznik uzdržavanja odbije sudjelovati u dijelu troškova smještaja, iznos i obvezu sudjelovanja utvrdit će sud. Ako je prihod obveznika uzdržavanja manji od trostrukog iznosa pomoći za uzdržavanje koja bi im pripadala da ne ostvaruju prihode, oni se oslobađaju od sudjelovanja u troškovima smještaja.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

156 Ako je osoba s invaliditetom na tjednom ili cjelodnevnom smještaju ili poludnevnom boravku, a ostvaruje vlastite prihode, onda sudjeluje u troškovima smještaja na sljedeći način: - do 40 % prihoda za tjedni smještaj; - do 25 % prihoda za cjelodnevni boravak; - do 10 % prihoda za poludnevni boravak; - obveznici uzdržavanja. U određivanju sudjelovanja obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja, centar za socijalnu skrb uzima u obzir njihove sveukupne prilike. Skrb izvan vlastite obitelji može se, osim u domovima socijalne skrbi, provoditi u drugim ustanovama ili udomiteljskim obiteljima. Slijedi popis ustanova : 1. Centar za rehabilitaciju «Zagreb» (rehabilitacija djece i mladeži i odraslih sa UMR i Težom MR od predškolske dobi do 55 god.života) - adresa: Orlovac 2, tel: 01/4673- 256, fax: 01/4673-255 2. Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži «Prekrižje» (odgoj, obrazovanje djece sa LMR i UMR od 7do 18 god. oba spola ) - adresa: Gornje Prekrižje 48, tel: 01/4873-844, fax: 01/4673-846 3. Dom za djecu i omladinu Tuškanac (smještaj LMR ili UMR osnovnoškolskog ili srednjoškolskog uzrasta ženskog spola) - adresa: Tuškanac 15, tel: 01/4834-384, fax: 01/4834-384 4. Dom za samostalno stanovanje (smještaj manje skupine odraslih osoba sa MR uz dnevno stručno praćenje i svakodnevnu pomoć) - adresa: Bleiweisova 15, tel: 01/3771-323, fax: 01/3751-696 5. Caritas Nadbiskupije zagrebačke (smještaj osoba s invaliditetom svih uzrasta prema podružnicama) - adresa: Kaptol 31, tel: 01/4817-716, fax: 01/4816-100 6. Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži Dubrava (djeca i mladež s tjelesnim invaliditetom) - adresa: Prilaz T. Špoljara 2, tel: 01/2911-665, fax:01/2911-673 7. Centar za odgoj i obrazovanje Goljak (spec. bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim poremećajima) - adresa: Goljak 2, tel/fax: 01/4824-179 8. Centar za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek» (odgoj, obrazovanje i rehabilitacija slijepe i slabovidne djece, mladeži i odraslih) - adresa: Kušlanova 59a, tel: 01/2305-054, fax: 01/2310-000 9. Mala kuća (programa ranih intervencija za djecu s oštećenjima vida i drugih višestrukih oštećenja) - adresa: Hermanova 17E, tel: 01/6521-106, fax:6521-096


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

157 10. Centar za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» (odgoj i obrazovanje i rehabilitacija slušanja i govora za djecu i mladež) - adresa: Nazorova 47, tel: 01/4821-201, fax: 01/4875-977 11. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora «Suvag» (specijalističko-konzilijarna zaštita osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji) - adresa: Ul. kneza Lj. Posavskog 10, tel: 01/4629-600, fax:01/4655-166 12. Centar za autizam (odgoj, obrazovanje, rehabilitacija i skrb za djecu, mladež i odrasle s autizmom i sl. teškoćama u razvoju te MR) - adresa: Dvorničićeva 6, tel: 01/2856-754, fax: 01/2856-756 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO, RAD, SOCIJALNU ZAŠTITU I BRANITELJE Grad Zagreb, preko nadležnoga Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, osigurava ostvarivanje prava s područja zdravstva, socijalne zaštite, te prava branitelja i članova njihovih obitelji. Grad Zagreb, osim pomoći osigurane Zakonom o socijalnoj skrbi dodatno pruža pomoć sukladno Odluci o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba. Prema područjima prava i nadležnosti Ured ima slijedeće ustrojstvene jedinice: - Sektor za zdravstvo Odjel za zdravstvo Odjel sanitarne inspekcije; -

Sektor za socijalnu zaštitu Odjel za socijalnu skrb Odjel socijalne zaštite;

-

Sektor za branitelje, obitelj i rad Odjel za branitelje Odjel za obitelji i stradalnike rata Odjel za rad;

-

Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom participiraju u ostvarivanju svih vrsta pomoći svih ustrojstvenih jedinica, a programiranje i planiranje djelovanja prema osobama s invaliditetom većim je dijelom u nadležnosti izvanustrojstvenog Odjela za osobe s invaliditetom. S obzirom na značajan udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu grada (10,3%) i na specifičnost obilježja i potreba ove iznimno osjetljive društvene grupe, Grad Zagreb je tijekom proteklih godina proveo niz mjera i aktivnosti sukladno Zagrebačkoj strategiji jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju 2003. do 2006.. Nakon donošenja na Gradskoj skupštini Grada Zagreba, 27. veljače 2003.,


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

158 Strategija je postala obvezujući dokument za sve gradske urede, ustanove i društva u vlasništvu Grada Zagreba u provođenju mjera i aktivnosti na područjima značajnima za svakodnevni život osoba s invaliditetom. U cilju učinkovitijeg provođenja mjera i aktivnosti Strategije, Poglavarstvo Grada Zagreba imenovalo je Povjerenstvo Grada Zagreba za osobe s invaliditetom koje s Gradskim uredom za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje koordinira realizaciju mjera i aktivnosti, potiče i prati provođenje, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć nositeljima i suradnicima. U okviru Zagrebačke strategije zakonske i druge pravne regulative u Gradu Zagrebu je proveden niz projekata i programa koji značajno unapređuju svakodnevni život građana grada Zagreba s različitim vrstama oštećenja, od kojih je potrebno istaknuti slijedeće. Vrste pomoći socijalne skrbi namijenjene osobama s invaliditetom Pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine Pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine ostvaruju korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine utvrđeni prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć korisnici se razvrstavaju u dvije skupine: –

korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine u punom iznosu prema Zakonu ostvaruju pravo na pomoć u iznosu od 200,00 kn;

korisnici doplatka za pomoći i njegu i korisnici osobne invalidnine u smanjenom iznosu, prema Zakonu, ostvaruju pravo na pomoć od 100,00 kn.

Pomoć i njega u kući Pomoć i njega u kući može se odobriti i osobi kojoj je, zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe; koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug i djeca; koja nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju; kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 400% osnovice. Pomoć i njega u kući može obuhvatiti: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.); obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština); održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba); zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

159 Novčana pomoć korisnicima iznosa namijenjenog za osobne potrebe (džeparca) Pravo na ovu pomoć ostvaruju korisnici domova za starije i nemoćne osobe osnivač kojih je Grad Zagreb, a kojima je pravo na iznos namijenjen za osobne potrebe (džeparac) utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb. Korisnike pomoći Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje utvrđuje svaki mjesec na temelju pravomoćnog rješenja centra za socijalnu skrb. Dostava obroka u kuću Može se odobriti osobama koje zbog tjelsnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti ne mogu same ili uz pomoć člana obitelji pripremati obroke i koje su korisnici pomoći socijalne skrbi. Ljetovanje i zimovanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom U okviru ove vrste pomoći, osobe s različitom vrstom oštećenja organizirano provode ljetne ili zimske praznike u objektima „Vladimira Nazora“ na moru ili u gradu Zagrebu. Tijekom boravka osigurana im je cjelovita stručna podrška. Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove obitelji Djeluje na dvije lokacije, u prostorijama Saveza gluhih grada Zagreba, na adresi Kneza Mislava 7., utorkom i četvrtkom od 16 do 18,30 sati i u Sesvetama, Zagrebačka 4a, ponedjeljkom i srijedom od 16 do 18,30. Osnovne metode rada su individualni savjetodavni i savjetovališni terapijski rad s osobama s invaliditetom, članovima obitelji i drugima koji rade u korist osoba s invaliditetom. Prema potrebi, pružaju se i usluge telefonskog savjetovanja. Savjetovanje je besplatno i obuhvaća ciljanu pomoć stručne osobe sa svrhom da se prevladaju teškoće na području zdravstva, socijalne skrbi, zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije, obiteljskih odnosa i dr.. U Savjetovalištu se također mogu dobiti informacije o ostvarivanju prava iz različitih područja Kroz Savjetovalište prosječno mjesečno prolazi do tridesetak osoba s invaliditetom i članova obitelji u okviru individualnog savjetovanja. Grupni se rad odvija dva puta mjesečno, a grupa broji do deset stalnih članova (članovi obitelji ). Telefon: 4619-117; Telefon Sesvete: 2058-868 Višeosjetilni park Sa svrhom unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu na RŠC Jarun otvoren je Višeosjetilni park koji predstavlja jedinstveno uređen prostor u ovom dijelu Europe.Višeosjetilni park sa svojim raslinjem izabranih boja, mirisa,


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

160 oblika i zvukova potiče aktivnost svih pet temeljnih osjetila, a popratni sadržaji dodatno razvijaju kreativne potencijale djece s teškoćama u razvoju. Tijekom godine u Parku se organiziraju druženja za osobe s invaliditetom i članove obitelji, kulturni i sociopedagoški sadržaji. Sukladno potrebama za rekreacijom i kvalitetnim odmorom osoba s invaliditetom otvoren je Športsko-rekreacijski centar Granešina koji je u potpunosti pristupačan osobama s invaliditetom, jednako je dostupan i svima drugima. Osobe s invaliditetom tamo provode vrijeme u ribolovu i rekreaciji. U Parku prirode Medvednica uređena je i otvorena Šumska staza Bliznec koja je u potpunosti, sadržajem i dužinom od oko 800 m, pristupačna osobama s invaliditetom. Jedinstvena je u svijetu. Otok Trešnjevka na Jarunu u potpunosti je, sadržajem i prostorom, prilagođen osobama s invaliditetom. Na otoku je uređeno igralište za djecu s različitim vrstama oštećenja. Sprave su postavljene na antitraumatskim podlogama. Tijekom ljeta na Otoku se odvijaju žive sportsko-rekreativne i kulturne aktivnosti. U prostoru dodijeljenom Stolnoteniskom klubu Novi Zagreb u Strohalovom prilazu bb odvijaju se aktivnosti u okviru Hendiping lige u kojoj sudjeluju djeca iz Zagreba i šire regije u natjecanjima u stolnom tenisu. Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju U listopadu 2003. Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući i Domom zdravlja Zagreb - Centar otvorio Ambulantu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju za osobe s najtežim invaliditetom na području grada Zagreba. Ambulanta se nalazi u Domu zdravlja Zagreb Centar, Runjaninova 7, a u njemu djeluje rehabilitacijski tim Ustanove za zdravstvenu njegu u kući. Sredstva za rad osigurava Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje. Ginekološka ambulanta za žene s invaliditetom Tijekom prošle godine otvorena je prva ambulanta za žene s invaliditetom u okviru Opće bolnice Sv. Duh. Nabavljen je specijalizirani ginekološki stol, ultrazvučni i drugi potrebni aparati. Stomatološka zaštita osoba s invaliditeom i djece s teškoćama u razvoju Na početku ove godine započeo je veliki projekt Gradskog ureda za zdravstvo koji provodi Stomatološka poliklinika u Perkovčevoj 3. Cilj projekta je utvrditi stvarni status svih osoba s invaliditetom, odrediti prioritete u djelovanju, sustavno pratiti ostvarivanje pojedinih faza projekta.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

161 Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata grada Zagreba Grad Zagreb omogućio je medicinsku rehabilitaciju svim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata grada Zagreba u lječilištima i toplicama u trajanju od dva tjedna. Pravo na medicinsku rehabilitaciju utvrđeno je Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata koja se primjenjuje od 3. svibnja 2003.. Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata utvrđena je posebna zaštita ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji. Zaštita se ostvaruje po osnovi oštećenja organizma ratnih, mirnodopskih i civilnih invalida rada (pravo na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak), po osnovi gubitka člana obitelji (pravo na obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu), te prema osnovi materijalnih potreba korisnika (korisnici osobne invalidnine, obiteljske invalidnine, sudionici rata imaju pravo na opskrbninu, dodatak za pomoć u kući). Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Odjel za promet izdaje rješenje za korištenje znaka pristupačnosti. Značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije, mjesto postavljanja, izdavanje i način uporabe znaka za označavanje vozila propisani su Pravilnikom o posebnom znaku za označavanje vozila invalida (NN 12/93 i 47/94). Znak pristupačnosti Kako bi osoba s invaliditetom stekla pravo na korištenje znaka pristupačnosti, podnositelj zahtjeva treba priložiti sljedeće dokumente: -

zahtjev ( dobiva se u prizemlju Gradskog poglavarstva Grada Zagreba); 70,00 kn administrativnih biljega; preslika rješenja o tjelesnom oštećenju (invaliditetu); presliku medicinske dokumentacije; presliku prometne dozvole; i fotografiju.

Osoba koja posjeduje znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom obraća se Odjelu za promet u Gradskom poglavarstvu zamolbom za obilježavanjem parkirališnog mjesta. Nakon zaprimljenog zahtjeva, djelatnici Ureda obavljaju očevid sa svrhom da utvrde postojanje legalno obilježenih parkirališnih mjesta od kojih se određeni broj može obilježiti i označiti, vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, za potrebe osoba s invaliditetom. U gradu Zagrebu je do sada obilježeno oko 850 parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, u što nisu uključena mjesta ispred velikih trgovačkih centara, ustanova i sl.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

162 S obzirom na nepostojanje ustanova za smještaj na osnovi invalidnosti, osobe s invaliditetom smještene su u okviru postojećih kapaciteta gradskih ili privatnih domova za stare i nemoćne osobe, u udomiteljskim obiteljima i drugim domovima socijalne skrbi.

OSNIVAČ GRAD ZAGREB

ADRESA

TELEFON

CENTAR

Klaićeva 10

Podružnica

Crnatkova 14

49 24 100 48 43 404

DUBRAVA

Milovana Gavazzija 26

28 51 552

KSAVER

Nemetova 2 Hegedušićeva 20

46 74 133 23 17 220

Podružnica

Aleja A. Augustinčića 1

-u adaptaciji

www.dom-maksimir.hr

MEDVEŠČAK*

Trg D. Iblera 8

46 12 333

www.dom-medvescak.hr

PARK

Ivanićgradska 52

23 33 422

PEŠČENICA*

Donje Svetice 89

23 58 500

SVETA ANA * SVETI JOSIP

Islandska 2

66 00 655

MAKSIMIR

Sv. Maksimilijan Kolbe

Dunjevac 17

TREŠNJEVKA

Slavoljuba Penkale 1

Podružnica

Drenovačka 30

TRNJE

Poljička 12

Topnička 29

WEB ADRESA

www.sv-ana.hr

37 45 444

37 75 658 36 59 555

30 95 455 61 51 300

* organiziran dnevni boravak

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi dom socijalne skrbi može osnovati i vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga, te druga domaća i strana pravna ili fizička osoba.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

163 OSNIVAČ DOMA VJERSKA ZAJEDNICA, TRGOVAČKO DRUŠTVO, UDRUGA, PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA

ADRESA

Sanatorij "AV -VITALIS"

Vogelska 18

34 66 280

Dom za starije i nemoćne "BENE VITA"

Gornji Bukovac 19d

23 41 922

Branovečina 17

29 83 416

Sesvete, Žerjavinečka 13, Soblinec

20 13 567

Dom za starije i nemoćne „GODAN“

Sermageova 16

23 37 570

Dom za starije i nemoćne osobe "GORNJI GRAD"

Šublinov brijeg 20b

48 51 422

Dom za starije i nemoćne "JURAKIĆ"

Žitnjak 67

24 08 536

Bukovačka cesta 55

24 21 544

Malomlačka 136

62 61 886

Dom za starije i nemoćne "NOVAK"

Sunčana 14, Granešina

29 84 173

Dom za starije i nemoćne "PEJAKOVIĆ"

1. Petruševec 24c

23 71 558

Sesvete, Brestovečka 130

20 06 833

Vlaška 17

48 18 141

Odra, Sv. Izidora 5

62 69 300

Dom za starije i nemoćne "SVETA KATARINA"

Sesvete, Ruvica, Okunšćak, Rugvička cesta 77

27 75 425

Dom za starije i nemoćne osobe "TOLIĆ"

Ježdovec, Ježdovečka 108e

65 26 698

Dom za starije i nemoćne "TRAG-PLUS"

Osekovska 18

23 11 475

Dom za starije i nemoćne osobe "BRANOVEČINA" Dom za starije i nemoćne osobe "DOM MARIJAN"

Dom zaklade LAVOSLAVA SCHWARZA Dom za smještaj starijih i nemoćnih "VELIKO SRCE“

Dom za starije i nemoćne „SESVETSKI DOM“ Dom za starije i nemoćne osobe "STARA VLAŠKA" Dom za starije i nemoćne osobe KUĆA SV. FRANJE

TELEFON


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

164 USTANOVA ″DOBRI DOM″ GRADA ZAGREBA Kruge 44/2 Tel: 63 11 640 www.dobri-dom.hr Socijalna skrb Tel: 61 51 798 Ustanova ″Dobri dom″ Grada Zagreba osnovana je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba, a u svrhu pružanja usluga provođenja vrsta pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba koje ne uključuju smještaj. DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE „ ZAGREB“ Šestinski dol 53 Tel: 3770 545 Radna jedinica Mirkovec 41223 Začretje Tel: 049/22 79 86 Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Zagreb“, s pripadajućom podružnicom Mirkovec, jedina je ustanova za smještaj psihički bolesnih odraslih osoba na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Osnivač ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dužnost osnivača obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Dom „Zagreb“ pruža: -

stalni smještaj psihički bolesnim odraslim osobama i to usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, te korištenja slobodnog vremena;

-

prihvatilište za odrasle osobe;

-

izvaninstitucijsku djelatnost - dostavu obroka u kuću.

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI Centar za pomoć i njegu u kući je ustanova koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih usluga navedenih u članku 51. Zakona o socijalnoj skrbi. Na temelju navedenog članka, pomoć i njega u kući obuhvaća: -

organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.);


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 1. Socijalna skrb i prava iz socijalne skrbi

165 -

obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

-

održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);

-

zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.;

Na području Zagreba trenutno su kao centri za pomoć i njegu u kući registrirane dvije ustanove: CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI ″ZANI″ Branimirova 53 Tel: 45 56 152, organizira: -

boravak s pacijentom (dnevni i noćni boravak), šetnje; pospremanje i održavanje kuća i stanova; nabavu i dostavu namirnica u kuću, pripremanje obroka, pomoć prigodom hranjenju; dostavu lijekova i drugih potrepština; održavanje i čišćenje poslovnih i drugih prostora.

Sve usluge Centra ″Zani″ plaćaju se gotovinom ili virmanom. Informacije: izravni kontakt ili telefon u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI „ZAGREB“ Štefanovec 138, organizira: -

prehranu; obavljanje kućanski poslova; održavanje osobe higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba


Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

2. ZDRAVSTVENA SKRB I PRAVA IZ ZDRAVSTVENE SKRBI


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

169 Sustav zdravstvene skrbi obuhvaća sustav državnih, skupnih i individualnih mjera za unapređivanje, čuvanje i vraćanje zdravlja. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 105/06, 118/06) propisuje da je zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj obvezno i dobrovoljno. Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti, a provodi ga Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje. U okviru obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se sljedeća prava: - pravo na zdravstvenu zaštitu; - pravo na novčane naknade. Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaća: - primarnu zdravstvenu zaštitu; - specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu; - bolničku zdravstvenu zaštitu; - pravo na korištenje lijekova koji se nalaze na Listi lijekova Zavoda; - pravo na stomatološko – protetsku pomoć i nadomjestke; - pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala; - pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Pravo na novčane naknade obuhvaća: - pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja; - novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici u skladu s propisima o doprinosima za obvezna osiguranja; - pravo na naknadu proškova prijevoza u vezi s korištenjem prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06) uređuje vrste uvjete i način provođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a provode ga društva za osiguranje. Dijeli se na dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Dopunskim osiguranjem osigurava se pokriće troškova do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog pokriva troškove usluga izvan osnovnog osiguranja. Osigurane osobe su dužne sudjerlovati u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, a Zakon određuje krug korisnika koji su oslobođeni plaćanja dodatnih troškova: djeca do 18 godina; - osobe s invaliditetom i druge osobe kojima se priznaje pomoć druge osobe u obavljanju većine ili svih životnih funkcija prema posebnim propisima; - osobe koje imaju najmanje 80% tjelesnog oštećenja (i gluhe osobe prema posebnoj odluci) prema propisima o mirovinskom osiguranju, odnosno prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema drugom posebnim propisima; - tjelesno hendikepirane osobe;


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

170 -

-

-

dobrovoljni davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene); osigurane osobe kojima je priznat status hrvatskoga ratnog vojnog invalida prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja Domovinskog rata; članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga branitelja Domovinskog rata; hrvatski branitelj Domovinskog rata s utvrđenim oštećenjem organizma najmanje 30%; osigurane osobe kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; osobe koje su pravo na zdravstveno osiguranje ostvarile priajvom Zavodu u zakonskim rokovima, npr.nakon prestanka radnog odnosa i sl. ; ukupan prihod kojih u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, ne prelazi iznos propisan Zakonom o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite .

Prigodom korištenja zdravstvene zaštite plaća se administrativna pristojba bez obzira na to je li osoba oslobođena plaćanja razlike do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja. Ukupan iznos plaćenih administrativnih pristojbi po osiguranoj osobi ne smije mjesečno prelaziti 30,00 kuna. Administrativna se pristojba ne plaća za preventivne preglede. Administrativnu pristojbu ne plaćaju djeca do 18 godina života i osobe s invaliditetom (oštećenje organizma od najmanuje 80% prema posebnim propisima). Za pomoć i njegu prema rješenju centra za socijalnu skrb, korisnici doplatka, osobne invalidnine i korisnici pomoći za uzdržavanje imaju pravo na povrat uplaćenih iznosa za administrativnu pristojbu, nakon upućenog zahtjeva nadležnom centru za socijalnu skrb. Osobe s invaliditetom korisnici su svih prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja prema uvjetima propisima Zakonom, a potrebno je izdvojiti ona koja su osobito značajna za tu populaciju. Zdravstvena njega u kući odobrava se u slučajevima: - nepokretnosti i slabije pokretnosti (tuđa pomoć ili upotreba kupaonice; - kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije (uz uvjet da izabran doktor istodobno provodi liječenje u kući: - prolaznih ili trajnih stanja u kojima nije moguće samozbrinjavanje; - nakon složenijih operativnih zahvata; Odobrenje za provođenje zdravstvene njege u kući daje liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda na prijedlog izabranog doktora opće/obiteljske medicine.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

171 Provođenje njege odobrava se, maksimalno, sedam puta tjedno, a provode ju medicinske sestre općeg smjera u privatnoj praksi, odnosno zaposlene u ustanovama za zdravstvenu njegu u kući, a koje imaju ugovor sa Zavodom. Fizikalna terapija u kući. Osigurana osoba može, iznimno, ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju da je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna zbog neuroloških bolesti, reumatskih bolesti, politraume, kompliciranih kirurških i ortopedskih zahvata, ostalih stanja za koja, za svaki slučaj posebno, navedeno pravo utvrđuje liječničko povjerenstvo područnog Zavoda. Odobrenje daje liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda u trajanju od najduže petnaest dana, a može se na prijedlog specijalista, produžiti na još petnaest dana. Prijedlog za provođenje fizikalne terapije daje izabrani doktora opće/obiteljske medicine na temelju mišljenja i nalaza liječnika odgovarajuće specijalnosti. Pravo na sanitetski prijevoz ima osigurana osoba koja je nepokretna, teško pokretna ili kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje. Potrebu prijevoza utvrđuje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, liječnik u službi hitne medicinske pomoći kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja ili liječničko povjerenstvo Zavoda. Pravo na ortopedska i druga pomagala osigurana osoba ostvaruje prema odredbama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koji propisuje pravo osiguranih osoba iz obaveznog osiguranja na ortopedska, očna, tiflotehnička, slušna, stomatološka, surdotehnička, te pomagala za omogućavanje glasnoga govora. Omogućen je popravak pomagala, rezervnih dijelova i potrošni materijal, te izrada pomagala određene kakvoće. Osigurana osoba ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala u opsegu, na način i prema postupku utvrđenom općim aktom Zavoda, ako ispunjava uvjet prethodnoga osnovnog zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje šest mjeseci neprekidno, odnosno devet mjeseci s prekidima u zadnje dvije godine prije nastupa osiguranog slučaja (potrebe za pomagalom). Postupak za ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja (ovjera ortopedskih pomagala, oslobađanje od participacije, poslovi u vezi s zdravstvenom iskaznicom) provodi se preko područnih ureda Zavoda i njihovih ispostava prema mjestu stanovanja osigurane osobe.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

172 ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZAGREB - ISTOK ZAGREB - ZAPAD ŽELJEZNIČARA

SJEDIŠTE Runjaninova 4 Švarcova 20 Prilaz baruna Filipovića 11 Grgura Ninskog 3

TELEFON 48 97 666 23 50 100 37 74 444 45 73 244

DEŽURSTVA subotom 15,00 - 22,00 nedjeljom i blagdanom 8,00 - 22,00

PREGLED USTANOVA KOJE IMAJU SA HZZO -om UGOVOR ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NAZIV USTANOVE ADRESA TELEFON Ustanova za zdravstvenu njegu Božidarevićeva 13 23 37 363 „ANIMA VITA “ Ustanova za zdravstvenu njegu „ĆORLUKA“

Mesnička 32

48 51 422

Cernička 3a

30 95 940

Srebrnjak 90a

24 30 982

Božidara Magovca 90

66 86 896

Ustanova za zdravstvenu njegu „MEDEOR“

Koturaška 71

61 71 274

Ustanova za zdravstvenu njegu „MELEM“

Bezdanska 5

38 87 640

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući „TOBIA“ Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „ZAGREB“ Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilitaciju „ZORICA“

Ulica grada Chicaga 2 Preradovićeva 17 Masarykova 15

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući „DOMNIUS“ Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilitaciju „GODAN“ Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju „KERN“

Križanićeva 16

POLIKLINIKE ADRESA OSNIVAČ I VLASNIK GRAD ZAGREB Poliklinika „PROMETNA MEDICINA“ za Park prijateljstva 1 oftalmologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada Poliklinika za bolesti dišnog sustava Prilaz baruna Filipovića 11 Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih Draškovićeva 13 bolesti i rehabilitaciju

61 31 334 48 72 264 48 41 040 45 54 127

TELEFON 38 32 354

37 76 044 46 12 346


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

173 POLIKLINIKE ADRESA OSNIVAČ I VLASNIK GRAD ZAGREB Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i Ljudevita Posavskog 10 govora „SUVAG “

TELEFON 46 29 600

Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu Mihanovićeva 3 medicinu i rehabilitaciju „DR. DRAGO ČOP“ Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Argentinska 2

34 57 518

Stomatološka poliklinika

48 28 488

Perkovčeva 3

45 77 500

OPĆA BOLNICA „SVETI DUH“, Sveti Duh 64, tel: 37 12 111

SPECIJALNE BOLNICE

Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“

ADRESA Srebrnjak 100 ASTMA PHONE* Jankomir 11

Psihijatrijska bolnica Vrapče

Bolnička cesta 32

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

Kukuljevićeva 11

Specijalna bolnica za plućne bolesti

Rockefellerova 3

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

Goljak 2

49 25 200

KLINIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE

ADRESA

TELEFON

KBC ZAGREB

Šalata 2

45 52 333

Rebro

Kišpatićeva 11

23 88 888

Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 113

46 04 646

Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala

Božidarevićeva 3

23 02 244

Gundulićeva 5

48 02 111

Dječja bolnica Srebrnjak

TELEFON 24 30 783 24 31 311 34 30 000 37 80 666 48 22 504 46 84 400

* medicinski stručni savjeti od 0 do 24 sata

Klinika za stomatologiju


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

174 KLINIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE

ADRESA

TELEFON

KLINIČKE BOLNICE Klinička bolnica Dubrava

Avenija Gojka Šuška 6

29 02 444

Klinička bolnica Merkur

Zajčeva 19

24 31 390

Klinička bolnica Sestre milosrdnice Vinogradska 29

37 87 111

KLINIKE Klinika za dijabetes „Vuk Vrhov ec“ Dugi dol 4a

23 53 800

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klaićeva 16

46 00 111

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Mirogojska 8

46 03 222

Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“

Jordanovac 104

23 85 100

Klinika za traumatologiju

Draškovićeva 19

46 97 000

Klinika za tumore i slične bolesti

Ilica 197

37 83 555

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

TELEFON

RADNO VIJEME

Aleja Javora BB (Retkovec)

28 51 201

ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00

Avenija Većeslava Holjevca 22*

65 25 425

dežurna ljekarna*

Braće Cvijića 7

38 36 274

ponedjeljak - petak: 8,00-16,00

Draškovićeva 13

46 12 287

Dubrava 54

29 10 891

Grižanska 4*

29 92 350

Gruška 22

61 57 617

Hrastin prilaz 3 (Utrine)

66 73 583

Hrvatskih Iseljenika 1 (Gajnice)

34 54 064

ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 dežurna ljekarna* ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

175 GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

TELEFON

RADNO VIJEME ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00

Ilica 43

48 48 450

Ilica 79

37 71 651

Ilica 301*

37 50 321

dežurna ljekarna*

Kamenita 9

48 52 109

ponedjeljak - petak: 8,00-16,00

Koprivnička BB

36 91 337

Kosorova 17

23 16 124

Maksimirska 14

23 11 090

Maksimirska 81

23 19 234

Masarykova 2

48 72 850

Medveščak 111

46 67 870

Ozaljska 1*

30 97 586

Ozaljska 132

36 31 579

Podsusedski trg 13

34 90 448

Runjaninova 4

48 43 459

Runjaninova 4

48 43 459

Savska cesta 10

48 36 277

Savska cesta 133

61 90 639

Šestinska cesta 1

46 37 568

ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 8,00-16,00

Trg bana Josipa Jelačića 3*

48 16 198

dežurna ljekarna*

Trg kralja Tomislava 13

45 72 122

Trg Nikole Šubića Zrinskog 20

48 73 873

Trg Petra Svačića 17

48 56 545

Trg žrtava fašizma 8

46 11 141

ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 dežurna ljekarna* ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 8,00-16,00

ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 2. Zdravstvena skrb i prava iz zdravstvene skrbi

176 GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

TELEFON

Ulica grada Chicaga bb

61 37 711

Ulica grada Vukovara 239

61 52 905

Vidrićeva 38 A

23 12 165

Vilka Šefera BB (Ravnice)

23 12 895

Vlaška 84

46 17 428

*Dežurne ljekarne: - dnevno radno vrijeme: 7,00 - 20,00 - noćna dežurstva: 20,00 - 7,00 - nedjelja i blagdani: 7,00 - 20,00

RADNO VIJEME

ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 8,00-16,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00 ponedjeljak - petak: 7,00-20,00 subota: 7,30-15,00


Prof. rehab. i zapoš. osoba s invaliditetom

3. PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 3. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

179 Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom je proces koji omogućuje bolje osposobljavanje za što samostalniji život i rad osoba koje su potpuno ili djelomično izgubile radnu sposobnost zbog bolesti, ozljede, ranjavanja, nesreće ili prirođene mane. Glavni je cilj provođenja profesionalne rehabilitacije osobu s invaliditetom osposobiti za određeno zanimanje ili posao koji je u skladu s njenim preostalim radnim sposobnostima, interesima i motivacijom, te postići što bolju radnu i socijalnu integraciju u radnoj i životnoj sredini. Profesionalna rehabilitacija odvija se u sljedećim fazama: 1. 2. 3. 4.

profesionalna orijentacija s radnom dijagnostikom, stručno osposobljavanje, odnosno obrazovanje, prilagođavanje na radno - socijalnu sredinu, zapošljavanje.

Za svaku osobu s invaliditetom potrebno je osigurati pravodobnost i kontinuitet ovog procesa, jer odgađanja i prekidi često rezultiraju lošim, ponekad i nepopravljivim posljedicama. Godine 2003. stupio je na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02), a 2005. su donesene izmjene i dopune istog zakona (NN 33/05). Zakon uređuje pitanja definicije osoba s invaliditetom, postupak profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje osoba s invaliditetom pod općim (kvotni sustav) i pod posebnim uvjetima (zaštitna radionica), te samozapošljavanje. Velika novost je rad u tzv. radnom centru koji je, organizacijski i sadržajno, između radne okupacije i radnog odnosa. Zakonom je instaliran Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji, na temelju Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 141/05), isplaćuje naknade-razlike zbog smanjenoga radnog učinka osoba s invaliditetom, financira troškove osobnog asistenta i radnog terapeuta, isplaćuje novčane poticaje na osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje, financijski potiče obrazovanje osoba s invaliditetom, te prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada. Osim toga, Hrvatski zavod za zapošljavanje, u okviru svojih poticajnih mjera, također sufinancira zapošljavanje posebnih skupina nezaposlenih osoba među kojima su i osobe s invaliditetom. U područnim uredima Zavoda postoje posebno educirani savjetnici za rad s osobama s invaliditetom. Njihova je zadaća individualno prilagođeni postupcima svakoj osobi s invaliditetom ponaosob pomoći u pronalaženju odgovarajućeg posla. Pravo na profesionalnu rehabilitaciju i nadalje je regulirano Zakonom o mirovinskom osiguranju. Bez obzira na dužinu mirovinskog staža, osiguranik ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, ako je invaliditet nastao zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 3. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

180 U gradu Zagrebu postoje sljedeće ustanove i poduzeća koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom : URIHO - ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom; LADA - poduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom; ZAPOS - poduzeće koje se bavi zapošljavanjem slijepih osoba.


Mirovinsko osiguranje

4. MIROVINSKO OSIGURANJE


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 4. Mirovinsko osiguranje

183 Mirovinsko osiguranje predstavlja iznimno značajan sustav socijalne politike, a temeljni zakon koji regulira to područje je Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 102/98, 127/00, 59/01, 147/02, 117/03.). Korisnikom mirovine podrazumijeva se osoba koja je stekla mirovinu prema osnovama Zakona o mirovinskom osiguranju. Mirovinskim osiguranjem ostvaruju se novčana davanja - mirovina, naknada zbog tjelesnog oštećenja, a posebno su zaštićeni slučajevi ozljede na radu i profesionalne bolesti, s iznimkom profesionalne rehabilitacije koja predstavlja davanje u naravi. PRAVA Osobe osigurane prema Zakonu o mirovinskom osiguranju mogu ostvariti pravo na: -

mirovinu ( starosnu, prijevremenu starost, invalidsku ili obiteljsku); naknadu zbog tjelesnog oštećenja; profesionalnu rehabilitaciju.

Najniža se mirovina osigurava za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, a osnovna mirovina za slučaj starosti. Osim toga osiguravaju se: pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknada putnih troškova vezanih uz ostvarivanje navedenih prava. Hrvatski mirovinski sustav razlikuje dvije vrste invalidskih mirovina: -

invalidska mirovina zbog opće nesposobnosti za rad kad se radi o potpunom gubitku radne sposobnosti;

-

invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad u slučaju kad kod osiguranika postoji preostala radna sposobnost te eventualna mogućnost za osoposobljavanje za rad na nekom drugom poslu uz pomoć postupaka profesionalne rehabilitacije.

Mirovinski sustav kao uzroke invaliditeta uzima bolest, ozljedu na radu, ozljedu izvan rada i profesionalnu bolest. Ako je uzrok invaliditeta ozljeda na radu ili profesionalna bolest, osiguranici stječu pravo na invalidsku mirovinu bez obzira na godine života u trenutku nastanka invaliditeta i bez obzira na dužinu mirovinskog staža. Prigodom određivanja visine invalidske mirovine, osiguraniku se stvarno navršenom mirovinskom stažu dodaje određeno razdoblje (tzv. pridodani staž), ako on na dan nastanka invaliditeta nije navršio 60 godina života. Dan nastanka invaliditeta uzima se kao početak računanja pridodanog staža. Naknada zbog tjelesnog oštećnja ovisi o uzroku i stupnju tjelesnog oštećenja. Da bi osiguranik stekao pravo na novčanu naknadu zboge tjelesnog oštećenja, ono mora biti u najmanje 30%-tnom iznosu i posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Ako osiguranik za isti slučaj tjelesnog oštećenja stekne pravo na naknadu prema ovom zakonu i još prema nekim drugim propisima, može izabrati samo jedan pravni temelj za ostvarivanje tog prava.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 4. Mirovinsko osiguranje

184 Zakon o listi tjelesnih oštećenja (NN 162/98) utvrđuje vrstu i postotak tjelesnog oštećenja na temelju kojeg se stječe pravo na naknadu. Profesionalna rehabilitacija uključuje postupke: -

prekvalifikacije (osposobljavanje za poslove drugačije od onih koje je osiguranik obavljao prije;

-

dokvalifikacije (dopunsko osposobljavanje za poslove prema preostaloj radnoj sposobnosti);

-

prilagođavanje za rad (postupna prilagodba i postizanje ročekivanog radnog učinka uz ulaganje normalnog napora).

Za ostvarivanje invalidske mirovine postupak se pokreće upućivanjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi Hrvatskoga zavoda mirovinskog osiguranja. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE A. Mihanovića 3 tel: 45 95 500, 54 77 500 www.mirovinsko.hr Otvoreni telefon 0800 63 63 63 Call centar 48 91 666 Središnja služba NAČELNIK ODJELA OBRAČUNA I ISPLATE MIROVINSKIH PRIMANJA A. Mihanovića 3 tel: 45 77 165 ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU Mihanovića 3 tel: 45 95 168 SAVJETNICI ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI - INOZEMNO OSIGURANJE A. Mihanovića 3 tel: 45 95 294, 45 95 292 Područna služba u Zagrebu Tvrtkova 5 tel: 45 95 500


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 4. Mirovinsko osiguranje

185 PREDSTOJNICA PODRUČNE SLUŽBE tel: 46 14 871 SAVJETNICI ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI - DOMAĆE OSIGURANJE tel: 45 95 578, 45 95 708, 45 95 716, 45 95 717 SAVJETNICI ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI - INOZEMNO OSIGURANJE tel: 45 95 750 ŠEF ODSJEKA OBRAČUNA I ISPLATE MIROVINSKIH PRIMANJA Tvrtkova 5 tel: 46 14 874, INFORMACIJE U VEZI S ISPLATOM MIROVINA Tvrtkova 5 tel: 45 95 531, 45 95 548 ISPOSTAVA HZMO - SESVETE Varaždinska cesta 1/II, 10360 Sesvete tel: 20 00 703


ODGOJ I OBRAZOVANJE

Odgoj i obrazovanje

5.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 5. Odgoj i obrazovanje

189 PREDŠKOLSKI ODGOJ Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97), u članku 17, utvrđuju se programi predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju te se ustrojavaju prema posebnim uvjetima i programu koji propisuje ministar prosvjete. Vrstu i stupanj teškoće u razvoju djeteta i potrebu odgovarajućih uvjeta za njegu, odgoj i zaštitu djece s teškoćama u razvoju utvrđuje, na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite, stručno tijelo vještačenja ustrojeno prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava prema posebnim propisima (Narodne novine 64/02). Odlukom o elementu standarda: Specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju (Narodne novine 47/87 i 10/97) utvrđeni su ustrojbeni oblici provedbe programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju: od integracijskih programa u redovitim dječjim vrtićima, patronažnog rada u djetetovoj obitelji, posebnih programa što se provode u posebnim odgojnim skupinama redovitih dječjih vrtića ili u posebnim ustanovama za djecu s većim teškoćama u razvoju, pa do različitih igraonica, savjetovališta za roditelje, skupina za potporu i dr.. Ovom su odlukom, također, ovisno o vrsti i stupnju teškoća u razvoju, razrađeni normativi za broj djece u odgojnoj skupini, normativi za broj i strukturu djelatnika u provedbi programa, te normativi za prostor, opremu, didaktička sredstva i rehabilitacijska pomagala za rad s djecom s teškoćama u razvoju. U četiri gradska dječja vrtića (DV Potočnica, DV V. Nazora, DV Duga, DV Utrina) osnovane su posebne odgojne skupine s posebnim programima predškolskog odgoja za djecu s većim tjelesnim i mentalnim teškoćama. U Dječjem vrtiću Vrbik provodi se Montessori program u odgojnim skupinama za djecu s višestrukim teškoćama u razvoju. Treba naglasiti da djeca iz posebnih skupina nisu izolirana od druge djece već su, uz provedbu programa prilagođenoga njihovim posebnim potrebama, uključena u sve redovite aktivnosti vrtića, a otvorena je mogućnost njihove kasnije integracije u redovite skupine. Iskustva stečena u posebnim skupinama dragocjena su i za unapređivanje stručnog rada s integriranom djecom u odgojnim skupinama s redovitim programom. Grad Zagreb iz svog proračuna financira veći dio ekonomske cijene programa za djecu s teškoćama u razvoju u onim vrtićima u kojima se program provodi. Roditelji integrirane djece sudjeluju u cijeni redovitog programa sukladno trajanju programa i socijalnom statusu obitelji, a roditelji djece u posebnim skupinama oslobođeni su sudjelovanja u cijeni programa, uz uvjet da sami osiguraju prijevoz. Člankom 3. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 134/97) predviđeno je da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira programe predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju, a koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama na način da se osiguraju mjesečna sredstva po djetetu u


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 5. Odgoj i obrazovanje

190 odgojnoj skupini za programe u iznosima kako slijedi: -

za 5- satni primarni program 400,00 kn; za 6-7- satni primarni program 600,00 kn; za 8-10- satni primarni program 800,00 kn.

U praksi se navedeni iznos isplaćuje samo za djecu u posebnim odgojnim skupinama, a ne i za djecu integriranu u redovite odgojne skupine. c) Posebne programe predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju provode i sljedeće odgojno-obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove i udruge: -

Centar za odgoj i obrazovanje «Goljak» - djeca s motoričkim oštećenjima;

-

Centar za autizam;

-

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG (Predškolski odjel) djeca s oštećenjima sluha i govora, odnosno s viševrsnim teškoćama i dominantnim govorno-jezičnim poremećajem;

-

Centar za rehabilitaciju «Zagreb» (Podružnica Sloboština) - djeca s višestrukim teškoćama;

-

Centar za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek» - djeca s oštećenjem vida;

-

Centar za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» - djeca s oštećenjem sluha i dodatnim teškoćama;

-

Udruga sa socijalno-humanitarnim ciljevima OZANA - djeca s višestrukim teškoćama.

SUSTAV OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA Sukladno člancima 60. i 61. Zakona o osnovnom školstvu (NN 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05.) i Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 23/91) u redovnim osnovnim školama Grada Zagreba školuju se djeca sa sljedećim teškoćama u razvoju a) Učenici s lakšim teškoćama u razvoju u potpunosti se integriraju u redovne razredne odjele i svladavaju redovne ili prilagođene nastavne programe uz primjenu individualiziranih postupaka i posebnu dodatnu pomoći defektologa odgovarajuće specijalnosti. U razredni odjel moguće je uključiti najviše tri učenika, a odjel ne smije imati više od 25 učenika (čl.4. Pravilnika). b) Učenici sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima djelomično se integriraju na način da se, nakon redovne nastave, organiziraju posebne odgojnoobrazovne grupe koje ostvaruju defektolozi odgovarajuće specijalnosti. Broj učenika u posebnim odgojno-obrazovnim grupama produženoga stručnog postupka može biti od 6 do 10. Ovaj program produženoga stručnog postupka u redovnim osnovnim školama u Gradu Zagrebu ostvaruje se u Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka (čl. 6. Pravilnika) i u Osnovnoj školi Jabukovac.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 5. Odgoj i obrazovanje

191 c) U Osnovnoj školi Horvati školuju se djeca sa cerebralnom paralizom iz različitih dijelova Grada Zagreba. d) Učenici na stupnju lake mentalne retardacije djelomično se integriraju na način da dijelove nastavnog programa svladavaju u matičnom redovnom razrednom odjelu, uz maksimalnu individualizaciju, a onaj dio koji ne mogu svladati svladavaju prema posebnom nastavnom planu i programu za učenike s lakom mentalnom retardacijom u posebnim odgojno-obrazovnim grupama. Programe u posebnim odgojno-obrazovnim grupama, u kojima broj učenika može biti od 5 do 10, ostvaruju defektolozi odgovarajuće specijalnosti, a program u matičnom razrednom odjelu učitelji. Takav oblik integracije provodi se u sljedećim osnovnim školama Grada Zagreba: 1. u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana; 2. u Osnovnoj školi Mate Lovraka; 3. u I.osnovnoj školi Dugave; 4. u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića ; 5. u II. osnovnoj školi Luka. e) Učenici s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju svladavaju poseban program u posebnim razrednim odjelima u redovnoj osnovnoj školi uz defektologe odgovarajuće specijalnosti. U redovnu osnovnu školu može se uključiti do 8% učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju u odnosu na ukupan broj učenika, a broj učenika u posebnom razrednom odjelu može biti od 5 do 10. U Zagrebu taj se program provodi u sljedećim redovnim osnovnim školama: 1. u Osnovnoj školi Grigora Viteza; 2. u Osnovnoj školi grofa Janka Draškovića; 3. u Osnovnoj školi Prečko (čl. 10. Pravilnika). f)

Učenici s većim teškoćama u razvoju (laka mentalna retardacija s utjecajnim teškoćama, umjerena i teža mentalna retardacija, oštećenja vida i ujtecajne teškoće, tjelesna invalidnost i utjecajne teškoće, organski uvjetovani poremećaji u ponašanju i utjecajne teškoće, autizam s utjecajnim teškoćama) školuju se prema posebnim planovima i programima u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja i u drugim organizacijama (zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa) - članak 12. Pravilnika.

1. Učenici na stupnju lake mentalne retardacije s utjecajnim teškoćama školuju se u Osnovnoj školi Nad lipom te u Osnovnoj školi Grigora Viteza. 2. Učenici s umjerenom i težom mentalnom retardacijom uključuju se u obrazovni proces u Centru za rehabilitaciju Zagreb (ustanova socijalne skrbi), odnosno u Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Prekrižje (ustanova socijalne skrbi). 3. Učenici s oštećenjima vida i utjecajnim teškoćama uključuju se u odgojnoobrazovni proces u Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ (ustanova socijalne skrbi).


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 5. Odgoj i obrazovanje

192 4. Učenici s oštećenjima sluha i utjecajnim teškoćama uključuju se u odgojnoobrazovni proces u Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" (ustanova socijalne skrbi), odnosno Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG (zdravstvena ustanova). 5. Učenici s tjelesnom invalidnošću i utjecajnim teškoćama školuju se u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak (zdravstvena ustanova). 6. Učenici s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i utjecajnim teškoćama u razvoju školuju se u Osnovnoj školi Grigora Viteza 7. Autistični učenici s utjecajnim teškoćama školuju se u Centru za autizam.

SUSTAV SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA Sukladno čl. 22. Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 26/93, 27/93, 50795, 59/01, 114/01 i 81705.) te Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (NN 86/92), učenici se, potpuno ili djelomično, integriraju u redovne srednje škole, odnosno učenici s većim teškoćama u razvoju školuju se u posebnim ustanovama prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa. Učenici s većim utjecajnim teškoćama, umjerenom ili težom mentalnom retardacijom i učenici s autizmom ne obrazuju se već se osposobljavaju do 21. godine života. Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, jedna je od posebnih ustanova za strukovno obrazovanje mladeži s mentalnom retardacijom i dodatnim utjecajnim teškoćama. Sukladno čl. 12. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (NN 19/92), ako posebna ustanova nema vlastitih radionica za provođenje stručne prakse, učenici s većim teškoćama u razvoju ostvaruju stručnu praksu u radionicama najbliže srednje škole, zaštitnim radionicama ili u radionicama privatnog i javnog vlasništva. Posebne ustanove koje pored predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja imaju srednjoškolsko obrazovanje i radno osposobljavanje su: 1. za oštećenje vida - Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek", registriran u djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, školovanjem i rehabilitacijom; 2. za oštećenje sluha - Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj", registriran u djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, školovanjem i rehabilitacijom; 3. tjelesna invalidnost i kronične bolesti - Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži "Dubrava", registriran u djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, školovanjem, zdravstvenom zaštitom, rehabilitacijom i radno-okupacijskom terapijom; 4. Centar za autizam - pored osnovnoškolskog obrazovanja ima i radno osposobljavanje; 5. Centar za rehabilitaciju "Zagreb", registriran u djelatnosti socijalne skrbi, pored predškolskog odgoja ima osnovnoškolsko obrazovanje sa smještajem te radno osposobljavanje osoba s umjerenom i teškom mentalnom retardacijom.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 5. Odgoj i obrazovanje

193 VRTIĆI, CENTRI I USTANOVE S POSEBNIM UVJETIMA OBRAZOVANJA R.BR. NAZIV DJEČJEG VRTIĆA 1

DV VLADIMIRA NAZORA

VRSTA O BJEKTA I ADRESA CENTRALNI OBJEKT Rapska bb UPRAVA RAVNATELJ - Tatjana Kapetanović područni objek Supilova 5 područni objekt Župančičeva 1

2

DV DUGA

3

DV TRNSKO

4

TELEFON

FAX

6180 279 6180 280 6184 196 6184 669 6144 054 6144 055

6180 280

CENTRALNI OBJEKT Ferenščica 1BB

2451 786 2451 787 RAVNATELJ - Ljerka Krošnjar (098) 357 038 područni objekt Budakova 16 2329 786 područni objekt Racinova BB 2303 202

DV UTRINA

2451 787

CENTRALNI OBJEKT Trnsko 19 TAJNIŠTVO RAVNATELJ - Mirjana Mikovčić područni objekt Trnsko 31 područni objekt Trnsko 39

6524 076 6521 820 6520 641 6524 285

6524 074

CENTRALNI OBJEKT Maretićeva 2 RAVNATELJ - Vesna Romih područni objekt Balotin prilaz bb područni objekt područni objekt Katićev prilaz 1 A

6673 178 6685 167 6674 875 6687 167 6600 632

6685 546

R.BR.

NAZIV CENTRA

TEL

FAX

ADRESA

1

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "GOLJAK"

4824 179

4824 179

Goljak 2

2

CENTAR ZA AUTIZAM školstvo

5683 867 2856 756 r 2853 717

4693 867 2856 756

Dvorničićeva 6 Ljevakovićeva 30a

3

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG

4629 600 c 4629 617 t 4629 616 r 4629 618

4655 166

Kneza Ljudevita Posavskog 10

4

CENTAR ZA REHABILITACIJU "ZAGREB"

4673 256

4673 255

Orlovac

Skraćenice za korisnike telefona r - ravnateljica / ravnatelj t - tajnica / tajnik


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 5. Odgoj i obrazovanje

194 R.BR.

NAZIV CENTRA

TEL

FAX

ADRESA

5

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "VINKO BEK"

4821 660 c 2305 054 t 2302 047 r 4821 661

4821 969

Nazorova 53

6

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ"

4821 201 t 4821 204 r 4821 202

4875 977

Nazorova 47

7

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE

4673 844 c 4673 845 r 4673 846 t

4673 846

Gornje Prekrižje 48

8

UDRUGA OZANA

6152 946

6114 290

Ulica grada Vukovara 68

OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA R.BR.

NAZIV OSNOVNE ŠKOLE

ADRESA

TELEFON

FAX 377 551 2924 863

1

NAD LIPOM

Nad Lipom 13

2

ANTUNA MIHANOVIĆA

Dubečka 5

3771 551 2924 862 2924 863

3

HORVATI

Horvaćanska 6

3835 102

3838 870

4

PREČKO

Dekanići 6

3886 323

5

I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE

Školski prilaz bb

6

FRANE KRSTE FRANKOPANA

Ivanićgradska 24

3883 023 6624 732 6671 733 2311 003 2303 052

7

GRIGORA VITEZA

Kruge 46

8

DAVORINA TRSTENJAKA

Krčka 3

6150 031 r 6157 836 t 6157 838 6170 626 r 6170 639 t 4834 391 t 4834 392 r 4834 390

9

JABUKOVAC

Jabukovac 30

10

GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA

Vrapčanska 7

11

II. OSNOVNA ŠKOLA LUKA

O. Ivekovića 16

3483 812 2003 838 r 2014 690

Aleja Blaža Jurišića 13

2990 915 t 2990 916 r

12

MATE LOVRAKA

Skraćenice za korisnike telefona r - ravnateljica / ravnatelj t - tajnica / tajnik

6670 174 2311 003

6150 031 6170 626 4834 392 4875 965 3792 130 2014 690 2990 915


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 5. Odgoj i obrazovanje

195 SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA R. BR.

NAZIV SREDNJE ŠKOLE

TELEFON

FAX

ADRESA

1

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "VINKO BEK"

2302 047 r 2305 054 t 2310 000

2302 047 2310 000

Kušlanova 59a

2

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" dislocirana jedinica

4821 2004 r 4821 201 4821 202 3772 658

4875 977 3764 800

Ulica Vladimira Nazora 47 Ilica 85

3

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

2911 665 c 2911 667 r

2911 667 2911 663

4

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

3643 437 r 3643 838 t

3647 064

Skraćenice za korisnike telefona r - ravnateljica / ravnatelj t - tajnica / tajnik

Prilaz Tomislava Špoljara 2

Zagorska 14


6. Sport i rekreacija

SPORT I REKREACIJA


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 6. Sport i rekreacija

199 Prema propisima s područja sporta, sportskom se djelatnošću, među ostalim, smatraju i organizirane izvannastavne ili izvanškolske učeničke i studentske tjelesne aktivnosti i igre te tjelesne aktivnosti i igre osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu koje se žele baviti određenom sportskom aktivnošću, uključene su u Zagrebački sportski savez invalida koji je član Zagrebačkog sportskog saveza. Danas Savez čine 33 sportska kluba i društva s ukupno 850 registriranih sportaša, koji pripadaju jednoj od četiri kategorije invaliditeta (gluhoća, sljepoća, mentalna retardacija i tjelesni invaliditet). Ta je činjenica značajna za organizaciju gradskih i državnih prvenstava. Sportski klubovi i društva okupljaju sportaše koji se bave sljedećim sportovima: rukomet, nogomet, šah, stolni tenis, streljaštvo, sjedeća odbojka, košarka u invalidskim kolicima, tenis u invalidskim kolicima, plivanje, atletika, zvučni pikado, kuglanje, badminton, boćanje i orijentacijsko trčanje. Gradska prvenstva se organiziraju posebno za pojedinu sportsku aktivnost i određenu kategoriju invaliditeta. Na taj način Zagrebački sportski savez u potpunosti prati ustroj, organiziranost međunarodnih natjecanja za osobe s invaliditetom. Sve aktivnosti Zagrebačkog sportskog saveza odvijaju se na nekoliko lokacija. Sportski sadržaji odvijaju se u dvorani Centra «Vinko Bek«, na Zimskom plivalištu «Mladost«, na badmintonskim terenima Zagrebačkog velesajma, na streljani «Savica«, te na teniskim terenima TC «Maksimir« i na bazenu Utrine. Sve su aktivnosti za osobe s invaliditetom besplatne. Sjedište Zagrebačkoga sportskog saveza invalida (ZSSI) je na adresi Crnojezerska 2, tel: 3457-818. Gradsko poglavarstvo je, sukladno mjerama Zagrebačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, donijelo odluku o provođenju programa sportske rekreacije po gradskim četvrtima, u objektima mjesne samouprave, pod nazivom „Sport za sve u objektima mjesne samouprave“, a koji je u potpunosti besplatan. Nositelji programske aktivnosti su Služba za mjesnu samoupravu i Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u suradnji sa Zagrebačkim sportskim savezom osoba s invaliditetom i Kineziološkim fakultetom. Glavni cilj ovoga programa je aktivno uključivanje osoba s invaliditetom u sportsku rekreaciju. Rekreacija ima psihološko i sociološko značenje, jer donosi poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovoj integraciji u zajednicu. Tijekom 2006. Ured, u suradnji s navedenim partnerima, provodi program u četiri objekta mjesne samouprave s tendencijom njegova širenja.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 6. Sport i rekreacija

200 Prikaz rasporeda sportske rekreacije za osobe sa invaliditetom po objektima mjesne samouprave :

1. BREZOVICA 2. ČRNOMEREC 3. DONJA DUBRAVA GORNJA DUBRAVA 4. GORNJA DUBRAVA 5. DONJI GRAD 6. GORNJI GRADMEDVEŠČAK 7. MAKSIMIR 8. NOVI ZAGREB-ISTOK NOVI ZAGREB-ISTOK

MS Brezovica Brezovička cesta 100 MS Bartol Kašić Selska cesta 3 MS Trnava Resnički put 1a MS Oporovec, Oporovečki vinogradi MS Trnovčica Trnovčica 2a MS Cvjetni trg Miškecov prolaz 3/1 MS August Cesarc Tkalčićeva 33 MS Dobri Dol Dobri Dol 49 MS Sloboština Varičakova 8 MS Središće I.Šibla 8

MS Kajzerica IV. Podbrežje 5 10.PEŠČENICA ŽITNJAK MS Ivanja Reka Marovska 2 12.PODSLJEME MS Šestine Šestinski trg 10 12.PODSUSED-VRAPČE MS Vrapče-Centar Ilica 421 13. SESVETE MS Sesvetski Kraljevec, Dugoselska 35 14. STENJEVEC MS Stenjevec Samoborska cesta 71/1 15. TREŠNJEVKA-SJEVER MS Pongračevo Opatijski trg 10 16. TREŠNJEVKA-JUG MS Knežija Albaharijeva 2

OSOBE SA INVALIDITETOM

TRENAŽNI PROCES

KORISNICI

PET 17:00 - 18:00

KOREKTIVNA GIMNASTIKA

-SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE

PON 14:00 - 15:00 SRI 14:00 - 15:00 PON 17:00 - 18:00 ČET 17:00 - 18:00 ČET 15:00 - 17:00

KOREKTIVNA GIMNASTIKA KOREKTIVNA GIMNASTIKA VISEĆA KUGLANA

-OSOBE SA METALNOM RETARDACIJOM

UTO 14:00 - 17:00 ČET 13:00 -16:00

BOĆANJE

9. NOVI ZAGREB-ZAPAD

17. TRNJE

MS Staro Trnje Trnjanska cesta 128

-INVALIDI RADA -INVALIDI RADA -OSOBE SA DISTROFIJOM -OSOBE SA CEREBRALNOM PARALIZOM


7.

Kultura

KULTURA


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 7. Kultura

203 Grad Zagreb, preko Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, vodi računa o specifičnim potrebama i mogućnostima korisnika kulturnih sadržaja i institucija, a osobe s invaliditetom to zaista jesu. Napori i aktivnosti Ureda na tom se području uglavnom odnose na sufinanciranje programa i projekata Grada Zagreba koji unapređuju kvalitetu života osoba s invaliditetom, te se inzistira na sadržajnoj i tehničkoj prilagodbi ustanova i programa kulture. Grad sufinancira različite radionice, igraonice, izložbe, književne susrete i tribine na kojima se prezentiraju stvaralaštvo i kreativnost osoba s invaliditetom. Knjižnica za slijepe i slabovidne osobe bavi se dostavom knjiga korisnicima s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije a knjige se koriste u tehnikama za slijepe, zvučne knjige na kazetanma i taktilne na brajici. Grad Zagreb sufinancira časopise i glasila koja služe zadovoljavanju interesa i potreba osoba s invaliditetom.. Kontinuirano se financiraju: časopis slijepih «Vidici« u zvučnoj tehnici, časopis „Dodir“, časopis „Pljesak jedne ruke“ i „Put“. Muzej grada Zagreba, uz financijsku potporu Zagrebačke banke, realizirao je projekt „Vodič za slijepe po Muzeju grada Zagreba“. Na području grada djeluje, donedavno jedino u Europi, kazalište za slijepe i slabovidne osobe «Novi život« koje organizira Međunarodni festival za slijepe. Kazalište «Mala scena« ima stalnu suradnju s osobama s teškoćama u slušanju i govorenju. U okviru programa filmske umjetnosti i audio-vizualnih medija Hrvatski filmski savez producirao je dva kratka filma koji tematiziraju životne priče osoba s invaliditetom. U programima urbane kulture i kulture sufinancirani su i programi i projekti koji se odnose na osobe s invaliditetom od kojih je najistaknutiji Festival jednakih mogućnosti u organizaciji Društva tjelesnih invalida. Grad Zagreb je osobama s invaliditetom osigurao pristup pojedinim umjetničkim zbirkama, smještenim izvan muzejskih prostora. Centri za kulturu organiziraju, povremene ili stalne, programe za osobe s invaliditetom kojima potiču njihovo kulturno i umjetničko stvaralaštvo te educiraju osobe s invaliditetom. U Kulturnom centru Peščenica organizirane su radionice koje omogućuju usavršavanje znakovnog jezika. U likovnoj djelatnosti, u organizaciji Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba „Dodir“, održana je humanitarno-prodajna izložba Kristijana Bezuha „Molitva tišine“ u prigodi obilježavanja Tjedna Helen Keller.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 7. Kultura

204 KAZALIŠTA U ZAGREBU

ADRESA

TELEFON

DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA

Frankopanska 8

44 48 552

GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

Kaptol 9

48 14 566

GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA

Mošćenička 1

36 38 556

GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA

Bijenička 97

23 47 227

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Trg maršala Tita 15

48 28 532

SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH

Ilica 31

48 33 347

SCENA VIDRA

Draškovićeva 80

48 10 111

TEATAR &TD

Savska 25

48 43 492

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA

Baruna Trenka 3

48 78 444

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH

Teslina 7

48 72 554

KINA U ZAGREBU

ADRESA

TELEFON

BLITZ - CINESTAR d.o.o.

Kneza Branimira 29

46 86 600

BRODWAY TKALČA

Nova Ves 11

46 67 686

CENTRAL

Petrinjska 4

48 10 536

CROATIA FILM

Katančićeva 3

48 13 711

EUROPA

Varšavska 3

48 72 888

FORUM (SD Stjepana Radića)

Jarunska 2

30 11 448


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 7. Kultura

205 KINA U ZAGREBU

ADRESA

TELEFON

GRIČ

Jurišićeva 6

48 10 793

JADRAN

Ilica 42

48 47 553

KIC ART KINO

Preradovićeva 5

48 10 714

KINOTEKA

Kordunska 1

37 71 753

KUSTOŠIJA

Vatrogasna 1

37 76 117

STUDENTSKI CENTAR

Savska cesta 25

45 93 611

TUŠKANAC

Tuškanac 1

48 34 039

ZAGREB

Trg P. Prera dovića 4

48 30 707

KONCERTNE DVORANE U ZAGREBU

ADRESA

TELEFON

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

Gundulićeva 6

48 30 822

KD VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4

61 21 166

PREPORODNA DVORANA PALAČE NARODNOG DOMA

Opatička 18

48 95 333

MUZEJI U ZAGREBU

ADRESA

TELEFON

ARHEOLOŠKI MUZEJ

Trg N.Š. Zrinskog 19

48 73 101

ETNOGRAFSKI MUZEJ

Mažuranićev trg 14

48 26 220

FUNDACIJA IVANA MEŠTROVIĆA

Mletačka 8

48 51 123

GLIPTOTEKA HAZU

Medvegradska 2

46 86 050

HRVATSKI MUZEJ ARHITEKTURA HAZU

I.G. Kovačića 37

48 34 551

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI

Ćirilometodska 3

48 51 911

HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

Matoševa 9

48 51 900


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 7. Kultura

206 MUZEJI U ZAGREBU

ADRESA

TELEFON

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Demetrova 1

48 51 700

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

Trg maršala Tita 4/I

48 55 716

HT MUZEJ

Jurišićeva 13

49 11 589

LOVAČKI MUZEJ

V. Nazora 63

48 34 560

MEMORIJALNA ZBIRKA JOZE KLJAKOVIĆA

Rokov perivoj 4

48 24 270

MEMORIJALNA ZBIRKA MIROSLAVA I BELE KRLEŽE

Krležin Gvozd 23

48 34 922

MUZEJ GRADA ZAGREBA

Opatička 20

48 51 364

MUZEJ I RADIONICA FRANJE SCHNEIDERA

Trg mar šala Tita 11

48 26 655

MUZEJ MIMARA

Rooseveltov trg 5

48 28 100

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

Katarinin trg 2

48 51 808

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT

Trg maršala Tita 10

48 82 111

TEHNIČKI MUZEJ

Savska cesta 18

48 44 050

TIFLOLOŠKI MUZEJ

Draškovićeva 80/II

48 11 102

GALERIJE U ZAGREBU

ADRESA

TELEFON

GALERIJA 11

Kamenita 11

48 51 939

GALERIJA AMADEO

Basaričekova 18

48 51 475

GALERIJA „BADROV“ - FOTO ART GALERIJA

Trg žtava fašizma 1

45 72 575

GALERIJA „BECK“

Habdelićeva 2

48 51 934

GALERIJA „DEČI“

Radićeva 19 Nikole Tesle 16 Kaptol 13 Harambašićeva 10 Jezuitski trg 4

48 30 944 48 10 710 48 14 816 23 14 915 48 51 926

GALERIJA FORUM GALERIJA KAPTOL GALERIJA KARIKATURA FELIXA F.F. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 7. Kultura

207 GALERIJE U ZAGREBU

ADRESA

GALERIJA LAV

Opatička 2

49 22 108

GALERIJA MALA

Trg bana J. Jelačića 6

48 16 954

GALERIJA „MIRKO VIRIUS“ - Hrvatsko društvo naivnih umjetnika

Tkalčićeva 14

48 13 730

GALERIJA „MIROSLAV KRALJEVIĆ “

Šubićeva 29

45 92 696

GALERIJA „MONA LISA“

GALERIJA OFF THEATER BAGATELLA

Tkalčićeva 77 Nikole Tesle 7 Bednjanska 13

46 68 649 48 72 582 61 70 423

GALERIJA SPOT FOTOKLUBA ZAGREBA

Ilica 29/III

48 33 359

GALERIJA STUDENTSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Savska 25

45 93 602

NABISKUPSKI DUHOVNI STOL

Tkalčićeva 14 Ilica 40 Bauerova 33 Trg žrtava fašizma bb Praška 4 Strossmayerov trg 12 Hebrangova 1 Kaptol 31

48 13 746 48 47 371 45 67 926 46 11 818 48 11 561 48 95 154 49 22 368 48 94 879

STROSSMAYEROVA GALERIJA STARIH MAJSTORA HAZU

Trg N.Š. Zrinskog 11

48 95 117

UMJETNIČKI PAVILJON

Trg kralja Tomislava 22

48 41 070

GALERIJA NOVA

GALERIJA ULUPUH GALERIJA URLICH - LIKUM GALERIJA „ZVONIMIR“ HDLU - Dom hrvatskih likovnih umjetnika HDLU - Salon galerije Karas KABINET GRAFIKE HAZU MODERNA GALERIJA

TELEFON


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 7. Kultura

208 KNJIŽNICE U ZAGREBU

ADRESA

TELEFON

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

Trg Ante Starčevića 6

45 72 344

AUGUSTA CESARCA

Radauševa 7

23 18 729

BOŽIDARA ADŽIJE

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2

46 55 025

DUBEC

Rudolfa Ivankovića bb

29 22 208

DUBRAVA

Dubrava 51a

28 51 788

DUGAVE

Svetog Mateja 7

66 23 202

IVANE BRLIĆ -MAŽURANIĆ

Laurenčićeva 8

61 44 533

KNEŽIJA

Albaharijeva 7

38 37 246

MARIJE JURIĆ-ZAGORKE

Krvavi Most 4

48 13 993

PREČKO

Slavenskog 12

38 82 853

S.S. KRANJČEVIĆA

Zapoljska 1

23 18 596

SAVSKI GAJ

Nehruov trg 46

65 20 439

SLOBOŠTINA

Vladimira Varićaka 6

66 40 748

STAGLIŠĆE

Augusta Prosenika 7

36 33 538

TINA UJEVIĆA

Ulica grada Vukovara 14

30 95 221

TRAVNO

Božidara Magovca 15

66 04 088

VJEKOSLAVA MAJERA

Trg Ivana Meštrovića bb

66 76 893

VOLTINO

Drvinje 36

36 65 668

KNJIŽNICA I ČITAONICA BOGDANA OGRIZOVIĆA

Preradovićeva 5

48 10 704

KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA

Ulica grada Vukovara 35

61 71 730

ZNANSTVENA KNJIŽNICA JURJA HABDELIĆA

Jordanovac 110

23 54 250

KNJIŽNICA MARINA DRŽIĆA

Ulica grada Vukovara 222

61 51 697

KNJIŽNICA MEDVEŠČAK

Trg žrtava f ašizma 7

46 11 481

KNJIŽNICA VLADIMIRA NAZORA

Vodovodna 13

37 03 414

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

Hrvatske bratske zajednice 4

61 64 111


8.

Ostala prava

OSTALA PRAVA


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 8. Ostala prava

211 Carinska povlastica za uvoz automobila Uredba u postupku za ostvarivanje oslobađanja od carine (NN 154/03 i 189/03) propisuje da se osobe s invaliditetom, pod određenim uvjetima oslobađaju plaćanja carine prigodom uvoza osobnog automobila sa tjelesnim oštećenjem i to: -

za osobu sa 100%-tnim oštećenjem donjih i drugih ekstremiteta, funkcije bubrega, vida (slijepe osobe), te osobe s tetra ili paraplegijom;

-

za osobu sa 80% ili više tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno oštećenja hrptenjače ili središnjega nervnog sustava koje ima posljedicu oštećenje funkcija donjih ekstremiteta.

Dječji doplatak Zakon o doplatku za djecu (NN 94/01) za djecu s invaliditetom utvrđuje određene pogodnosti. Ako je prema propisima iz socijalne skrbi djetetu utvrđeno teže oštećenje zdravlja određuje mu se doplatak u iznosu od 25% od proračunske osnovice, neovisno o visini ukupnoga mjesečnog dohotka po članu kućanstva. Djetetu s težim oštećenjima zdravlja,nastalim prije navršene 18.godine, pripada doplatak do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života.


9.

Udr. i org. za pomoć osobama s invalid.

UDRUGE I ORGANIZACIJE ZA POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

215 Naziv Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Petrovaradinska BB 3773-105 3773-105 Udruga građana sa socijalno -humanitarnom koja pruža podršku unapređivanju kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji. Naziv Udruga za promicanje inkluzije Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Bleiweissova 5 3758-932 3751-696 Udruga se bavi deinstitucionalizacijom osoba s mentalnom retardacijom prema kojem programu je osnovana ustanova socijalne skrbi - Dom za samostalno stanovanje. Naziv Udruga za sindrom Down Adresa Telefon: Zagreb, Cilićeva 10 099/21-03-00 Djelatnost udruge je poticanje punog uključivanja osoba sa Sy Down u zajednicu u kojoj žive. Naziv Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama ″IDEM″ Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Ilica 48 4813-081 4870-070 Udruga organizira edukacije za učitelje u cilju prihvaćanja djece s posebnim potrebama, pruža organizacijsku i stručnu pomoć u provedbi integracije djece s posebnim potrebama u društvo. Naziv Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb

Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Dalmatinska 1 4848-905 4848-911 Društvo pruža pomoć članovima u ostvarivanju rehabilitacije, nabavci ortopedskih i drugih pomagala, rješavanju stambenih pitanja, smještaju u ustanove, te organizira aktivnosti na usmjeravanju roditelja u provođenju rehabilitacije invalidne djece i dr. Naziv Društvo distrofičara Zagreb

Adresa Zagreb, Dalmatinska 1

Telefon: 4848-908

Fax: 4848-018


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

216 Naziv Društvo tjelesnih invalida Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Gundulićeva 21 4854-182 4854-169 Društvo se bavi promicanjem zajedničkih interesa, aktivnog sudjelovanja u skrbi o rehabilitaciji i socijalizaciji, te pružanjem raznolikih pomoći osobama s invalidnošću. Naziv Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Park prijateljstva 1 3831-195 3648-582 Udruga se bavi unapređivanjem kvalitete življenja osoba s paraplegijom i tetraplegijom . Naziv Udruga za pomoć osobama s ozljedama glave ″Glava gore″ Adresa Telefon: Zagreb, Trg sportova 10 3091-611 Udruga se bavi unapređivanjem rehabilitacije i kvalitete življenja osoba s ozljedom glave, uvažavanjem njihovih potreba i dostojanstva. Naziv Udruga roditelja djece s posebnim potrebama «Put u život» - PUŽ Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Veslačka 19 6199-547 6112-599 Udruga okuplja i organizira roditelje djece s poteškoćama u razvoju i druge osobe koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života osoba s posebnim potrebama. Naziv Udruga invalida rada grada Zagreba Adresa Telefon Fax: Zagreb, Savska cesta 3 4829-392 4876-296 Udruga se bavi rješavanjem pitanjem invalida rada s područja ostvarivanja mirovinskih, radnih, socijalnih zdravstvenih i drugih prava. Naziv Udruga civilnih invalida rata grada Zagreba Adresa Telefon: Zagreb, Savska cesta 3 4829-315 Djelatnost udruge je pružanje pomoći članovima radi ostvarivanja prava iz mirovinsko invalidskog osiguranja.

-


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

217 Naziv Udruga za rehabilitacijsko i terapijsko jahanje «Pegaz» Adresa Telefon: Zagreb, Kušlanova 25 2440-137 Osnovna djelatnost je terapijsko jahanje osoba s tjelesnim oštećenjima. Naziv Udruga ″Zamisli″ Adresa Telefon: Ulica grada Vukovara 68 091/5195-376 Udruga promiće kvalitetno obrazovanje mladih s invaliditetom. Naziv «JOB», Humanitarna udruga za osmišljavanje života invalidima

Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Ozaljska 93 091/3131-313 3736-352 Udruga uglavnom organizira putovanja u zemlji i inozemstvu vlastitim prijevoznim sredstvom, prilagođenim prijevozu osoba s invaliditetom. Naziv Udruga slijepih Zagreb

Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Draškovićeva 80/ III 4811-124 4811-123 Udruga je humanitarna, neprofitna udruga koja okuplja i brine o slijepim osobama s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Naziv Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet Adresa Telefon/Fax: Zagreb, Trg J. bana Jelačića 3 4816-155 Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet pomaže u osposobljavanju slijepih za korištenje dugog štapa i dodjelom pasa vodiča radi njihova uključivanja u redovni život. Naziv Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike - HUPRT Adresa Telefon: Zagreb, Gundulićeva 26 4839-534


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

218 Naziv «ŠIŠMIŠ» udruga slijepih i slabovidnih studenata

Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Odranska 8, S D Cvjetno naselje (paviljon 6) 6191-239 6191-239 Udruga pruža podršku i pomoć slijepim i slabovidnim studentima u ostvarivanju prava vezanih uz studij i školovanje, te u nabavci literature (brajica i zvučna literatura). Naziv KORAK - Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom

Adresa Zagreb, Odranska 8, S D Cvjetno naselje (paviljon 6) Udruga pruža pomoć i podršku studentima s tjelesnim invalid prava vezanih uz studij i školovanje.

Telefon: Fax: 091/5354294 6191-239 itetom, u ostvarivanju

Naziv Zaklada «Marko Brkić» Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Draškovićeva 80 4812-501 4812-507 Zaklada dodjeljuje stipendije za slabovidne i slijepe učenike i studente ( novčana davanja). Zaklada za vrijeme školovanja pomaže i posudbom skupih i nedostupnih pomagala, računala i drugog. Naziv Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Kneza Mislava 7 4619-116 4613-117 Udruga okuplja osobe k oje su potpuno izgubile sluh, te osobe kojima je sluh oštećen u znatnoj mjeri u cilju pružanja podrške. Naziv Hrvatska udruga za disleksiju Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Kušlanova 59 a ( Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) 091/5681009 2333-360 Osnovni cilj Udruge je pomoć djeci i osobama s teškoćama čitanja i pisanja. Naziv Hrvatsko društvo za kohlearnu implantaciju Adresa Zagreb, Vinogradska 29.( KB Sestre milosrdnice)

Telefon: 3787-430

Fax: 3768-293


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

219 Naziv Hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju Adresa Zagreb, Klaićeva 16 ( Klinika za dječje bolesti Zagreb) Udruga „Hinko Freud“ pruža pomoć osobama koje mucaju.

Telefon: 4600-153

Fax: 4826-050

Naziv Udruga za pomoć osobama s autizmom Hrvatske Adresa Zagreb, Dvorničićeva 6

Telefon: Fax: 4684-749, 4683-867 098/191 5864 Udruga je osnovana radi pružanja pomoći djeci, mladeži i odraslim osobama s autističnim poremećajem, a djeluje na području Zagreba i Zagrebačke županije. Naziv Udruga «Kišni čovjek» Adresa Telefon: Zagreb, Ljevakovićeva 5 ( Katarina Bach) 28 61-096 Udruga se bavi promicanjem programa zdravog i funkcionalnog života autističnih osoba . Naziv «DUGA», udruga za unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života duševno

oboljelih Adresa Telefon: Zagreb, Ksaver 200 4678-426 Djelatnost Udruge je pružanje pomoći osobama narušenoga duševnog zdravlja nakon liječenja u psihijatrijskim ustanovama. Naziv Društvo za socijalnu pomoć bolesnicima u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče Adresa Telefon: Fax: Zagreb, Bolnička 32 3780-600 3483-660 Društvo skrbi o socijalnom statusu i problemima psihijatrijskih bolesnika za vrijeme liječenja PB Vrapče i nakon liječenja. Naziv Zagrebačko društvo miasteničara Adresa Zagreb, Laginjina 16 ( DZ Medveščak)

Telefon: Fax: 098/387 420 4641-356


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

220 Naziv Centar za rehabilitaciju Fakulteta edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti Adresa Telefon: Kušlanova 59a 2338-022 Centar djeluje kao klinička jedinica fakulteta u kojem se provode višestruka dijagnostika i terapija djece s različitim teškoćama od dojenačke dobi do adolescencije. Osnovne djelatnosti Centra su: klinički , nastavni, istraživački, i savjetovališni rad te popularizac ija struke i prevencije. Naziv Društvo osoba oboljelih od multiple skleroze grada Zagreba Adresa Telefon/Fax: Zagreb, IX. Podbrežje 35 6552-265 Udruga brine o unapređivanju kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze. Naziv Zagrebački savez za šport i rekreaciju invalida Adresa Ulica Pavla Hatza 16

Telefon/Fax: 4839-985

Naziv Centar za rehabilitaciju Zagreb Adresa Ilica 118

Telefon: 37 72 530


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

221 SAVEZI UDRUGA INVALI DA

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje pa ralize, Zagreb, Nova Ves 44, tel: 4666 327, fax: 4667-880 Savez društava distrofičara hrvatske, Zagreb, Nova Ves 44, tel: 4666 -849, Hrvatski savez slijepih, Zagreb, Draškovićeva 80, tel: 4812-501, fax:4812-507 Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Zagreb, Palmotićeva 4, tel: 4814-114, fax: 4835-585 Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom, Zagreb, Prilaz Gj. Deželića 43, tel: 3774-247, fax: 3775-470 Društvo multiple skleroze Hrvatske, Sekcija Zagreb, Gruška 22, tel. 6157-645, Savez civilnih invalida rata Hrvatske, Zagreb, Savska 3, tel. 4829-314, fax: 4829-315 Hrvatski savez invalida rada, Zagreb, Savska 3, tel/fax: 4829 -295, mobitel: 098/468191 Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, Zagreb, Savska 3, tel. 4829-394, fax: 4812-551 "Dijaliza" - Savez društava dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Hrvatske, Zagreb, Kišpatićeva 12, tel. 2333-233/595, Debra - Hrvatsko društvo za buloznu epidermolizu, Prilaz Gjure Deželića 30, tel: 4555-200, fax: 4555-199 Savez hrvatskih vojnih invalida rata, Zagreb, Galovićeva 10, tel. 2335 -997, fax:2303074 Hrvatski športski savez invalida, Zagreb, Pavla Hatza 14, tel/fax: 4839 -985, mobitel: 098/211632 Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, Zagreb, Šoštarićeva 8, tel/fax: 4812-004


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

222 LOGOPEDSKI CENTRI: LOGOPEDSKI CENTAR, Mandaličina 19, organizira edukativne tečajeve za roditelje, tel: 3772-643 LOGOFON, Tratinska 53 LOGOKOR, Domagojeva 4, tel: 4610-261, LOGOPED, Belostenčeva 3, tel: 4666-222, 4666-051 LOGOPEDSKI CENTAR, Nehajska 36, tel: 3094-783 LOGOPEDSKI KABINET, Lopatinečka 13, tel: 3817- 428 LOGOS - KALOS D.O.O., Kaumafova 10, tel: 4664-047 LOGOS, Studio za govornu komunikaciju, Šoštaričeva 4 Pomoć u učenju, Pučko otvoreno učilište, Ulica gradaVukovara 68, tel: 6003-000 Savjetovalište "Učenje problema nema", Svibovac VERBUM SANUM, M.Dragmana 2. SUVAG, Ljudevita Posavskog 10, tel: 4629 -600, 4655-386, fax: 4655-166


III. KORISNE INFORMACIJE


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

225 PROIZVOĐAČI OPREME I POMAGALA I ODGOVARAJUĆI SERVISI ZA OSOBE S INVALIDITETOM PROIZVOĐAČI OPREME I POMAGALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM Agmar d.o.o.

Čazmanska 8/3

tel: 61 19 210, 61 19 271

Bauerfeind

Draškovićeva 56

tel: 48 14 919

Delko

Ilica 246a Marijana Getaldića 5 Amruševa

tel: 37 78 525 tel: 23 71 010 tel: 45 60 555

Ghetaldus d.d. Hospitalija d.d. Inel medicinska tehnika

Av. Dubrovnik 10a

tel: 65 20 546

Instrumentaria d.d.

Rapska bb

tel: 61 87 055

Instrumentarij d.o.o.

Wickerhauserova 20

tel: 61 12 693, 46 19 871

Medical Centar d.o.o. Medika d.d.

Savski gaj 4. put 10 Jukićeva 12

tel: 65 25 965 tel: 46 00 555

Oktal pharma d.o.o. Ortopedija d.d.

Utinska 40 Rudolfa Valdeca 14

Ott bock Adrija

Jakova Gotovca 5, Samobor

tel: 33 61 544

Kraljevićeva 13

tel: 23 95 374

tel: 37 77 772, 37 01 861

Simbex d.o.o.

Međimurska 13 Andrije Hebranga 10

tel: 45 55 613

Spid, ovlašteni servis vozila ″Škoda″

Savica-Šanci 111

tel: 24 09 110

Stoma medical d.o.o.

Savska 41

tel: 61 21 624, 61 19 271

Radi ortopedija d.o.o. Revitaortopedski centar

tel: 65 95 777 tel: 23 05 396


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

226 VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI Policija 92 Vatrogasana služba 93 Hitna pomoć 94 Točno vrijeme 95 Telefonska predaja brzojava 96 Razne obavijesti 981 Obavijesti o telefonskim brojevima 988 Najava neđunarodnih razgovora 901 Obavijesti o međunarodnim telefonskim brojevima 902 Pomoć na cesti 987 Centar za obavješčivanje 985 Taxi - služba 970, 01/6682 558 Buđenje 9100 Tečajna lista 060 500 500 Loto i sportska prognoza 060 400 400 Sportske obavijesti 9841, 9842 Stanje na cestama, vremenska prognoza 9866 Željezničke informacije 060 333 222 Autobusne informacije 060 31333 Zračna luka «Zagreb» 6525 222 Prijevoz osoba s invaliditetom 6600 443 Elektra 9820 Plinara 6302 333 Vodoopskrba i odvodnja 4829 420


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

227 PRILAGOĐENI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM Zagrebački električni tramvaj, javni prijevoznik putnika u gradu Zagrebu, obavlja i prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju sa trinaest posebno prilagođenih kombi-vozila. Osim navedenoga, zadnjih se godina nabavljaju isključivo niskopodni autobusi marke MAN i MERCEDES - BENZ te niskopodni tramvaji. Zagrebački električni tramvaj danas ima vizualnu i govornu najavu stajališta u tramvajskim vozilima s planom to uvede i u autobusima na području Grada Zagreba. Prijevoz odraslih osoba u invalidskim kolicima broj vozila:8 kapacitet: četiri osobe u kolicima s maksimalno dvije osobe u pratnji najava vožnje: jedan dan unaprijed narudžba vožnje: 07:45 - 14:00 (PON-PET) vrijeme vožnje: 06:00 - 24:00 (cijeli tjedan) područje opsluživanja: prometno područje grada Zagreba cijena vožnje: cijenu karte plaća samo pratnja prema važećoj tarifi ZET-a telefon: 01/2995-956, 01/2995-964 Prijevoz djece s teškoćama u razvoju broj vozila: 5 kapacitet: šestero djece u sjedalicama s maksimalno jednom osobom u pratnji narudžba vožnje: 07:45 - 14:00 (PON-PET) vrijeme vožnje: 06:00 - 24:00 (cijeli tjedan) područje opsluživanja: prometno područje grada Zagreba telefon: 01/6676-006 Ptrijevoz djece odvija se prema prethodno utvrđnom popisu djece koja pohađaju redovne predškolske ustanove i osnovne škole na području grada Zagreba. Autobusni podsustav Autobusni podsustav ZET-a broji 291 autobus za gradski prijevoz putnika i 8 autobusa za turistički prijevoz. Od ukupnog broja autobusa za gradski prijevoz, ZET raspolaže sa 173 niskopodna autobusa (92 klasična 81 zglobni). U tablici 1 prikazane su autobusne linije na kojima prometuju niskopodni autobusi.


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

228 NAZIV AUTOBUSNE LINIJE 101 BRITANSKI TRG - GORNJE PREKRIŽJE 102 BRITANSKI TRG - MIHALJEVAC 105 KAPTOL - BRITANSKI TRG 106 KAPTOL - MIROGOJ - KREMATORIJ 107 JANKOMIR - ŽITNJAK 109 ČRNOMEREC - DUGAVE 113 LJUBLJANICA - JARUN 114 LJUBLJANICA - PREČKO 115 LJUBLJANICA - ŠPANSKO 116 LJUBLJANICA - PODSUSED 117 LJUBLJANICA - STENJEVEC 118 TRG MAŽURANIĆA - VOLTINO 119 ČRNOMEREC - PODSUSED 121 ČRNOMEREC - KARAŽNIK 122 ČRNOMEREC - SUSEDGRAD 125 ČRNOMEREC - GORNJE VRAPČE 134 ČRNOMEREC - PREČKO 136 ČRNOMEREC - ŠPANSKO 146 RELJKOVIĆEVA - MALEŠNICA -STENJEVEC 201 KAPTOL - PETROVA ULICA 202 PETROVA ULICA - KOZJAK 203 SVETICE - VINEC - KREMATORIJ 205 DUBRAVA - MARKUŠEVEC - BIDROVEC 208 DUBRAVA - VIDOVEC 209 DUBRAVA -ČUČERJE - GORNJE ČUČERJE 210 DUBRAVA - STUDENTSKI GRAD - KLIN 212 DUBEC - SESVETE 213 DUBRAVA - JALŠEVEC 214 KOLEDINEČKA - RESNIČKI GAJ - TRNAVA 216 KVATERNIKOV TRG - RESNIK - IVANJA REKA 218 GLAVNI KOLODVOR - SAVICA - BOROVJE 219 GLAVNI KOLODVOR - SLOBOŠTINA 220 GLAVNI KOLODVOR - DUGAVE 221 GLAVNI KOLODVOR - TRAVNO 222 REMETINEC - ŽITNJAK 223 DUBEC - TRNOVČICA - DUBRAVA 224 DUBEC - NOVOSELEC 225 SESVETE - KOZARI BOK 226 KAPTOL - REMETE - SVETICE


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

229 NAZIV AUTOBUSNE LINIJE 227 SVETICE - GORNJI BUKOVAC - ČRET 228 SVETICE - KOZJAK 230 DUBRAVA - GRANEŠINSKI NOVAKI 231 BORONGAJ - NOVI RETKOVEC 232 DUBRAVA - JAZBINA 233 MIHALJEVAC - MARKUŠEVAC 234 GLAVNI KOLODVOR - KAJZERICA - LANIŠTE 269 BORONGAJ - SESVETSKI KRALJEVEC 270 DUBEC - SESVETE - BLAGUŠA 271 DUBEC - SESVETE - JESENOVEC - GLAVNICA DONJA 272 DUBEC - SESVETE - MORAVČE 273 DUBEC - SESVETE - LUŽAN 274 DUBEC - SESVETE - LAKTEC 275 SESVETE - SESVETSKA SOPNICA Tablica 1. Autobusne linije na kojima su disponirani niskopodni autobusi Napomena: U slučaju izvanrednih događaja u prometu ili nedostatka niskopodnih autobusa disponiraju se visokopodni autobusi. Tramvajski podsustav Tramvajski podsustav ZET-a na dan 31.listopada.2006. ima 267 tramvajskih motornih kola i 135 prikolica. Od ukupnog broja tramvajskih motornih kola ZET raspolaže sa 41 niskopodnim tramvajem (ugovorena je nabava 70 niskopodnih tramvaja). U Tablici 2. prikazane su tramvajske linije na kojima prometuju niskopodni tramvaji.

NAZIV TRAMVAJSKE LINIJE 17 PREČKO - BORONGAJ 4 SAVSKI MOST - DUBEC* 6 ČRNOMEREC - SOPOT* 7 SAVSKI MOST - DUBRAVA* 11 ČRNOMEREC - DUBEC* 12 LJUBLJANICA - DUBRAVA* Tablica 2. Tramvajske linije na kojima prometuju niskopodni tramvaji * prema dinamici isporuke niskopodni tramvaji uključuju se u promet zajedno sa visokopodnim


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom

II. PODRUČJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 9. Udruge i organizacije za pomoć osobama s invaliditetom

230 Popis terminala i početno - krajnih stajališta ZET-a TERMINALI I POČETNO KRAJNA STAJALIŠTA ZET -a BORONGAJ BRITANSKI TRG ČRNOMEREC DUBEC DUBRAVA GLAVNI KOLODVOR JANDRIĆEVA JANKOMIR KAPTOL KVATERNIKOV TRG LJUBLJANICA MANDALIČINA MIHALJEVAC PETROVA ULICA PREČKO RELJKOVIĆEVA REMETINEC SAVSKI MOST SESVETE SVETICE TRG MAŽURANIĆA VELIKA GORICA* ZAPREŠIĆ* ZAPRUĐE ŽITNJAK *prometno područje Zagrebačke županije

BUS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TRAMVAJ TELEFON X

X

X X X

X X X X

X X

X X X

X

X

X

X X X X X X

X


Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom  

Grad Zagreb posebnu pažnju posvećuje svojim sugrađanima koji zbog različitih oštećenja trebaju snažniju podršku društva kako bi uspješno rea...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you