Page 1

CEIP PLURILINGรœE Nยบ1 TUI curso 2013-2014


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN..................................................................................

2

2. BASES LEGAIS......................................................................................

4

3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA........................................................

6

4. ANÁLISE OU DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO………………………….....................

7

5. OBXECTIVOS XERAIS........................................................................

10

6. ACTUACIÓN PREVISTAS..................................................................

11

7. NORMAS DE CONVIVENCIA (RRI).................................................

14

7.1 PRINCIPIOS XERAIS DAS NORMAS DE CONVIVENCIA 7.2. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA REFERENTES AO ALUMNADO. 7.3. REXISTRO DE CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA ESCOLAR 7.4. CORRECCIÓN DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA 7.5. CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO. 8. AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA...............................

23

ANEXOS: 1. PROTOCOLO

XERAL

DE

PREVENCIÓN,

DETECCIÓN

E

TRATAMENTO DO ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO. 2. PROGRAMA

DE

HABILIDADES

SOCIAIS

PARA

REDUCIR

OU

ELIMINAR CONDUTAS DISRUPTIVAS NO CENTRO. 3. PROTOCOLO SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

1


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

1.

INTRODUCIÓN

Aprender a convivir forma parte das fnalidades básicas da educación e constitúe un dos principais desafíos dos sistemas educativos actuais na procura de sociedades máis modernas, xustas e democráticas; máis igualitarias, cohesionadas e pacífcas, nas que fenómenos como o acoso escolar, a violencia doméstica, a violencia de xénero, o maltrato... non teñan cabida.

A educación para a convivencia responde á necesidade de formar unha cidadanía preparada para desenvolver a súa vida respectándose a si mesma, ás demais persoas e responsabilizándose dos seus actos. A presenza no currículo da nova materia de educación para a cidadanía e os dereitos humanos, con entidade propia, non nos libera da responsabilidade profesional de formar aos nosos alumnos e alumnas dun xeito comprensivo, harmónico e integral.

Os centros educativos son espazos onde compartir vivencias xuntos, iso é a convivencia. Todo canto alí acontece, non só o que pasa dentro das aulas, adquire carácter educativo e pode facilitar ou dificultar a convivencia.

Así, a escola é un lugar privilexiado de convivencia. É un espazo de encontro, de aprendizaxe, de experiencias compartidas, e de descubrimento do mundo. Na escola reprodúcense as situacións conflitivas da sociedade, pero tamén as posibilidades de superación e integración que favorecen os ambientes educativos. É, sen dúbida, un lugar idóneo onde aprender a convivir.

Dende a escola temos que falar de prevención, motivación, comunicación e mediadores, de obxectivos, proxectos e experiencias, de profesores, alumnos e compañeiros. As novas situacións que vive a escola poden ser foco de conflitos, pero son tamén oportunidades para aprender.

Os nenos que crezan, aprendan e maduren xuntos nun ambiente educativo de convivencia, serán cidadáns capaces de asumir as diferenzas, respectar aos outros, dialogar e convivir. Este é o obxectivo primordial do noso Centro, lograr un clima de convivencia

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

2


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

baseado no respecto e na comunicación fluída, aberta e sincera entre todos os membros da Comunidade Educativa.

Para acadar os obxectivos que se inclúen neste Plan de Convivencia escolar resulta imprescindible a colaboración estreita de todos os sectores da Comunidade Educativa, o desenvolvemento de actividades que favorezan a mellora do clima de convivencia escolar e o seguimento titorial e docente continuo que advirta e axude a previr as condutas que alteren o clima de convivencia escolar.

Neste sentido, algunhas das ideas que debemos ter en conta neste Plan de Convivencia son: • O noso traballo non pode ser só como “lexisladores” ou “sancionadores”. • A solución debe ser: global, preventiva, democrática, adaptada á nosa realidade e debe implicar a toda a comunidade educativa. • Trátase de crear un documento verdadeiramente útil, realista, dinámico e adaptado ás peculiaridades e necesidades do centro, que axude a mellorar o conxunto de relacións que en toda comunidade educativa se establecen para mellorar, en definitiva, a vida social do centro.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

3


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

2.

BASES LEGAIS

Á hora de elaborar este Plan de Convivencia tivéronse en conta as seguintes bases legais e documentos do centro:

Lei Orgánica 2/2006 do 3 de Maio de educación (LOE) Nesta lei recóllese entre os principios e fins do sistema educativo a educación para a prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica, así como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. No seu artigo 121, inclúe un matiz importante no que afecta aos instrumentos de planificación, xestión e control, pois fala dun Proxecto Educativo de centro (PEC) que:

-

Recolla os valores, obxectivos e prioridades de actuación.

-

Incorpore a Concrección Curricular que aprobe o Claustro.

-

Recolla a forma de atender á diversidade do alumnado.

-

Recolla a acción titorial (PAT).

-

Incorpore o Plan de Convivencia.

Lei 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da educación e da cultura de paz. Esta lei establece unha serie de medidas, para o ámbito educativo, de fomento da

educación e da cultura de paz, co fin de promover a cultura de paz e non-violencia na nosa sociedade.

Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, de dereitos e deberes dos alumnos/as e normas de convivencia.(BOE 2 de junio)

LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunicade educativa .

O obxecto desta lei vincula a regulación das normas básicas de convivencia nos centros docentes coa participación directa das familias no proceso educativo O título segundo da lei ocúpase de definir os dereitos e deberes que, en relación co obxecto dela, corresponden aos distintos membros da comunidade educativa: nais e pais ou titoras ou titores, alumnado, profesorado e persoal de administración e de servizos.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

4


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

Recóllese tamén o recoñecemento ao profesorado da condición de autoridade pública, que produce dous efectos legais: a extensión a aquel da protección do ordenamento xurídico que corresponde a tal condición e a atribución de valor probatorio aos feitos que o profesorado constate no exercicio das súas funcións de corrección disciplinaria e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente. No capítulo segundo deste título terceiro abórdase a tipificación das condutas contrarias á convivencia e das medidas correctoras destas, así como a regulación do procedemento para a súa aplicación. Dedica integramente o capítulo III do Título II á prevención e tratamento das situacións de acoso escolar. O cuarto e último título da lei aborda a regulación da participación directa das familias no ensino e no proceso educativo.

Regulamento de Réxime Interno do centro (RRI).

Proxecto Educativo de centro (PEC)

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

5


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

3.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA

3.1. Composición En función da Lei 4/2011 do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar e a Lei 16/2010 do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no noso centro, a comisión de convivencia está formado polos seguintes integrantes: Presidente. Cristina Nóvoa Freijido Xefa de estudios: Ruth Gómez Diegues Representantes do profesorado: Marta Álvarez Iglesias e Nuria Garabal González. Orientadora: Manola A. Zafra González Representante de pais/nais: Mª Inés Cataldo Representante do persoal non docente: Marina Ribadomar Abal Profesor dinamizador da Convivencia Escolar durante este curso: Manola A. Zafra González. 3.2. Funcións Unha das tarefas implícitas nas funcións é impulsar a elaboración e posta en marcha do Plan de Convivencia e o seu seguimento e avaliación. As funcións básicas: a) Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa. b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro. c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actividades para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica dos conflitos. d) Propoñer ao Consello Escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso. e) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións. f) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

6


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

g) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro. Este informe será trasladado ao Consello Escolar e ao servizo territorial de inspección educativa. h) Aqueloutras que o Consello Escolar ou a administración lle encomende. 3.3. Xuntanzas A comisión de convivencia manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocado pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de polo menos, unha terceira parte dos seus membros.

4.- CONTEXTUALIZACIÓN E AVALIACIÓN INICIAL

4.1. 4.1.I.

Características do centro e do seu contorno: O medio no que se sitúa: O CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui está situado no municipio pontevedrés de Tui na

comarca do Baixo Miño. Un municipio que a partir do 10 de febreiro de 2012, xunto coa cidade de Valença do Miño (Portugal), forma unha Eurocidade como mostra de cooperación e integración entre ambas cidades separadas tan só por dúas Pontes que atravesan o río. 4.1.II.

Situación socioeconómica: Actualmente, a cidade de Tui está realizando un gran proceso de modernización no

ámbito da industria e da agricultura, á que se une o turismo dunha xente que busca coñecer a súa historia e disfrutar da tranquilidade desta fermosa zona de Galicia. É o sector servicios o que lidera a actividade económica das familias de Tui, cun 70% do total, ocupando as dúas terceiras partes da población activa. As familias deste centro son de mediana idade, aínda que recentemente esta tendencia se está a invertir, ao vir familias cada vez máis xóvenes, con estudios de grado medio e cun nivel socioeconómico tamén medio. Son bastante participativas e se implican bastante no proceso educativo dos seus fillos. Colaboran co centro en todas as actividades que se propoñen e, dende fai varios anos, agrúpanse en torno a Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA Diomedes), dende onde colaboran activamente co centro e organizan actividades paralelas e conxuntas. 4.1.III.

Como é o noso centro?

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

7


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

• O noso centro conta cun cadro de profesores cunha excelente e ampla preparación, ademais dunha grande experiencia profesional. • O noso colexio valora tanto a preparación académica como a formación integral da persoa. • É un centro público onde impartimos: o Educación Infantil de 3, 4 e 5 anos (3 grupos) o Educación primaria de 1º a 6º nivel, de 6 a 12 anos (6 grupos). A tendencia é de incremento de matrícula todos os cursos, neste momento só dispoñemos de dúas prazas en 1º e en 5º de primaria; asemade , hai aulas con máis de 25 alumnos. O gran handicap do centro, recae no espacio físico exterior para desenvolver diferentes actividades educativas; faise escaso para o número de alumnado que ten que facer quendas nos recreos para convivir axeitadamente.(Solicitude de ampliación ao concello). 4.2.

Situación actual da convivencia no centro

Para coñecer a situación actual de convivencia do noso centro empregáronse dúas clases de fontes de datos, por un lado realizouse una análise dos partes de incidencias no curso 2012-13 e máis dos dous cursos anteriores; e por outro lado tívose en conta a opinión de todo o claustro no que a convivencia escolar se refire. a) Revisión dos partes de incidencias Con respecto a esta revisión de partes sinalar en primeiro lugar: No relativo á etapa de Infantil salientar a non existencia de partes de incidencias. No relativo á etapa de Primaria pódense calificar as incidencias acaecidas como mínimas e que as mesmas foron resoltas polos diferentes titores e o equipo directivo con pequeñas actuacións ou sancións. Dos resultados anteriores pódese concluír una serie de afirmacións: Que tendo en conta o reducido número de faltas graves, a conflitividade nas aulas foi escasa. Podemos apreciar que os partes de amonestacións concéntranse nun reducido número de alumnos. b) Profesorado Os mestres do centro valoran como bo/moi bo o clima de traballo no centro e as relacións entre os diferentes membros da comunidade educativa.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

8


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

Consideran que os conflitos que se producen con máis frecuencia no centro son: -

Entre o alumnado (Bastantes veces)

-

Entre as familias (Algunhas veces)

-

Co persoal de administración e servizos.(Algunhas veces).

Os conflitos que se teñen producido con mais frecuencia son: -

Condutas violentas (dano físico ou verbal entre o alumnado).

-

Condutas disruptivas nas aulas (Interromper,..)

En resumo, podemos concluír que na actualidade o clima de convivencia no noso centro é bo. Non se observan serios problemas. Nos cursos altos aparecen conflitos esporádicos que se resolven fundamentalmente co diálogo e con medidas disciplinarias de carácter menor. 4.3.- Actuación levadas a cabo ata o momento Principalmente e a través do plan de acción titorial realízanse actividades encamiñadas a mellorar a convivencia no noso centro, tales como: a divulgación da organización e funcionamento do centro, o adestramento en habilidades sociais, a análise de dereitos e deberes, debates sobre a normativa da aula e do centro, actividades de fomento da tolerancia, a aceptación da diversidade e a resolución pacífica de conflitos,...

As iniciativas que mais destacan para mellorar a convivencia serían as seguintes: 1.

Facer grupos de alumnado máis reducidos.

2.

Formar ao profesorado sobre resolución de conflictos.

3.

Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo.

4.

Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado.

5.

Unificar os criterios de actuación entre ou profesorado.

6.

Consensuar normas entre alumnado e profesorado.

7.

Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflictos.

8.

Reforzar a disciplina no centro.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

9


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

4.- OBXECTIVOS XERAIS

Ademais dos fins e principios informadores das normas sobre convivencia nos centros docentes establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa, os obxectivos do noso Plan de convivencia son:

1. Desenvolver accións que faciliten as relacións entre os membros da comunidade educativa. 2. Desenvolver unha intervención preventiva como medio para lograr un bo clima de convivencia na aula. 3. Cimentar as relacións persoais no respeto mutuo, a comprensión, a solidariedade e a interiorización das normas de convivencia. 4. Reducir ao mínimo as condutas disruptivas que perturban o clima de clase para evitar a conflictividade e diminuír as condutas máis graves. 5. Priorizar a resolución dos conflictos de xeito formativo mediante a negociación e o esforzo conxunto do profesor e os alumnos. 6. Proceder ante os problemas de conduta seguindo uns principios de actuación coherentes que orienten as intervencións de todo-los mestres, evitando contradiccións que desorienten os alumnos. 7. Analizar as causas das condutas disruptivas e procurar resolvelas como paso previo para liquidar problemas de convivencia. 8. Priorizar a formación do profesorado e familias para a convivencia. 9. Fomentar a existencia de actividades, espazos e tempos para mellorar as relacións entre compañeiros/as. 10. Conseguir a integración de todo o alumnado sen discriminación por raza, sexo, idade, crenzas,... Valorar positivamente a diversidade cultural de todo o alumnado.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

10


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

5.- ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA

ACTUACIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

TEMPORAL IZACIÓN

Presentación do Plan de

Equipo directivo,

.Páxina web

Primeiro

convivencia a principio de

titores e Dpto. De

.Plan de Convivencia

trimestre.

curso aos pais, alumnos e

Orientación

.Normas de

mestres.

Revisión do Plan de

Comisión de

Convivencia e aprobación

convivencia, Equipo

convivencia(circulares

Ao longo do

necesarias)

curso

O Plan de Convivencia

Primeiro trimestre.

directivo e Consello Escolar. Establecemento dun clima

Todos os mestres en

Normas de convivencia do

Primeiro mes

de clase adecuado dende as

xeral, e o profesor

R.R.I

do curso

primeiras semanas para

titor en cada aula

Decisións tomadas polo

Todo o

todo o profesorado en

Claustro para levar a cabo

curso.

materia de convivencia

unha actuación coherente .

mantelo durante todo o curso. Información o 1º día de clase das normas e regras da aula e do centro. Actuación coherente de

Aula de reflexión

Todo o profesorado.

Orientadora/Director/ Aula de Orientación

Todo o

Xefe de estudios

Técnicas de reflexión.

curso.

Celebración do “Día

Todos os mestres do

Normas de convivencia.

Semana do

Escolar da Paz e a Non

centro

Documentos escritos e

30 de

audiovisuais que falen da

Xaneiro

Violencia”.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

11


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

paz e da non violencia Actividades e traballos de

O mestre titor de

Distintos materias

Unha vez ao

aula para mellorar a

cada aula/

didácticos sobre a

mes

convivencia e as

Orientador/a

convivencia, habilidades

habilidades sociais.

sociais, xogos cooperativos

Charlas para toda a

Comunidade

Persoal especializado

1º trimestre

comunidade educativa

educativa

(Plan Director para a

sobre convivencia.

(profesorado,

Convivencia e a mellora da

(Formación)

alumnado, familias)

seguridade dos centros”)

Colocación dunha caixa de

Xefe/a de estudios ou Caixa de correo

Ao longo do

correo, onde se poida

director/a

ano

expoñer calquer suxestión. Fomentar o traballo

Todo o profesorado

cooperativo nas aulas. Programa de Educación

Todo o profesorado

para a Saúde (Proxecto das

Plan de Formación

Ao longo do

permanete do profesorado

ano

Distintos materias

Ao longo do

didácticos

ano

Caderno de titoría.

Ao inicio de

Información diversa.

curso

froitas) Plan de acollida ao

Equipo directivo

profesorado Plan de acollida ao novo

Todo o profesorado e Período adaptación.

Ao longo do

alumnado

alumnado.

ano

Información e reunións pertinentes.

Plan de actuación co

Todo o profesorado

alumnado estranxeiro Participar no coidado da

Toda a comunidade

“ecoloxía da clase e do

Documento de actuación.

Ao longo do

Persoal docente.

ano

Recollida selectiva do lixo

Ao longo do

por quendas

ano

Material e técnica precisa.

1º trimestre

centro” Taller de reciclado de papel 3º ciclo

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

12


Plan de Convivencia

Talleres interculturais para

Curso 2013-2014

Titor/a de 6º curso

o alumnado. Colaboración co centro nas

Persoal especializado

1º trimestre

(Concello) Familias

Información pertinente

cuestións que se lle

Ao longo do ano

soliciten Informar ao titor/a de

Familias

Información pertinente

situación que alteren as

Ao longo do ano

normas, así como colaborar nas medidas impostas dende o centro. Colaborar e ter un contacto

Departamento de

periódico con asuntos

orientación

Reunións pertinentes

Ao longo do ano

sociais Solicitude de colaboración

Departamento de

cos Equipos de orientación

orientación

Reunións pertinentes

Ao longo do ano

específicos Liñas de colaboración con

Departamento de

sanidade

orientación

Colaboración cos servicios

Departamento de

de xustiza. Casos de tutela,

orientación

Campañas

Ao longo do ano

Reunións pertinentes

Ao longo do ano

absentismo,… Celebración das

Equipo de

Comunicados informativos Ao longo do

commemoracións

actividades

ás familias.

complementarias e

Traballo nas aulas con

extraescolares

distinto material didáctico.

Toda aquela actividade

Concretarase no

Concretarase no momento

Ao longo do

interesante para unha

momento que xurda

que xurda

ano

ano

mellora da convivencia

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

13


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

6. NORMAS DE CONVIVENCIA NO CENTRO (RRI)

Na disposición transitoria segunda da Lei 4/2011 do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa, sinálase que mentres non entren en vigor as disposicións regulamentarias de desenvolvemento desta lei, seguirá sendo aplicable en materia de convivencia nos centros docentes o establecido no RD 732/1995 sobre dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia; excepto os prazos e o procedemento de correción das condutas contrarias á convivencia que se adaptarán ao previsto na nova Lei.

6.1 PRINCIPIOS XERAIS DAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 1.

As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán sempre un carácter educativo e recuperador.

2.

Nas correccións dos incumprimentos das normas de convivencia deberase ter en conta o que segue: Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, nin do seu dereito á escolaridade. Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do alumnado. A imposición das correccións respectará a proporcionalidade coa conduta do alumno/a e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo. Na imposición das correccións deberase ter en conta a idade do alumnado, así como as súas circunstancias persoais, familiares ou sociais. O alumnado que cause danos de forma intencionada ou por neglixencia ás instalacións do centro ou ó seu material, quedan obrigados a repara-lo dano causado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación. En todo caso as familias son os responsables civís nos termos previstos nas leis. A falta a clase de modo reiterado pode implica-la imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación, ademais das medidas adoptadas, a xuízo do titor. O RRI, establecerá o número de faltas máximo por curso e os sistemas extraordinarios de avaliación. Poderán corrixirse os actos contrarios ás normas de convivencia do centro realizados polo alumnado no recinto escolar, durante a realización de actividades complementarias e extraescolares e fóra do recinto escolar se están motivadas ou

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

14


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

relacionadas coa vida escolar e afectan a calquera membro da comunidade educativa.

6.2. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA REFERENTES AO ALUMNADO.

NORMA 1.

Nas relacións sociais entre os membros do centro usaranse sempre “condutas asertivas”, consistentes

CONDUTAS CONTRARIAS Á NORMA - Imposición das propias ideas e puntos de vista.

na expresión libre dos propios sentimentos e ideas, - Agresión física ou verbal ós demais. pero de forma positiva e respectuosa, sen ofender nin agredir ós demais. 2.

3.

- Submisión ós desexos dos outros, anulando os propios pensamentos e sentimentos.

Usarase en tódalas situacións e por parte de

- Tacos, frases malsoantes, blasfemias...

todos/as unha linguaxe correcta, tanto na forma

- Insultos, motes, agresións verbais....

coma no fondo.

- Berros

Usaranse as normas de cortesía en tódalas

- Non usa-las normas de cortesía.

situacións de convivencia: saúdos, desculpas,

- Interromper constantemente mentres outro

agradecementos, respecto das quendas de

ten a quenda de palabra.

palabra.... 4.

Respectarase sempre a integridade física dos

- Agresións físicas: pegar, pelexar, empurrar...

demais, así coma a súa dignidade. A violencia

- Tratos vexatorios: insultos, bromas

debe ser desterrada do centro, xa que se considera

5.

6.

humillantes....

a paz e o diálogo como valores fundamentais.

- Discriminacións

O alumnado participará en tódalas actividades

- Non realizar algunha tarefa na aula, non

orientadas ó desenvolvemento dos plans de

asistir a actividades extraescolares sen

estudio: PEC, Concrecións Curriculares, PXA,

xustificación, non participación nalgunha

Programacións,..

actividade extraescolar......

O alumnado seguirá en todo momento as

- Non realizar tarefas na aula.

instruccións do profesorado respecto ó proceso de

- Non traer o material preciso.

ensino-aprendizaxe, e respectará o dereito dos seus - Molestar na aula.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

15


Plan de Convivencia

7.

Curso 2013-2014

compañeiros ó estudio.

- Entorpecer a marcha normal da clase.

Extremarase a puntualidade en tódolos actos do

- Falta de puntualidade: á entrada e saída do

centro.

colexio, á entrada e saída do recreo, en cada clase e demais actos programados do centro

8.

9.

Os desprazamentos polos corredores, escaleiras e

- Carreiras

demais dependencias do centro faranse con orde,

- Empuxóns

normalidade e naturalidade.

- Berros

Os papeis e demais desperdicios depositaranse

- Tirar desperdicios ou papeis no chan do

sempre nas papeleiras ou contedores destinados a

colexio ou no do patio.

tal fin. 10. O profesorado encargado da vixilancia do recreo en - Deixar ós alumnos/as sós durante o recreo e cada xornada ordenará tamén as entradas do

as entradas ó colexio.

alumnado. 11. O profesor/a que se atope dando clase no momento - Deixar ós alumnos/as sós durante o cambio, de entradas e saídas da aula, responsabilizarase de

a entrada ou a saída das aulas.

que os alumnos/as o fagan en orden. 12. En horario lectivo os alumnos/as deberán permanecer sempre dentro do recinto escolar,

- Saír do recinto escolar sen compañía dos pais e sen permiso da dirección.

podendo abandonalo só en compañía dos seus pais e previa comunicación á dirección do centro ou ó seu titor/a. 13. O material e as instalacións do centro son para uso común, e tódolos membros da comunidade deben

- Deterioro intencionado do material ou das instalacións do centro.

usalo con sumo coidado e velar pola súa conservación.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

16


Plan de Convivencia

14. O material de uso común (medios audiovisuais, libros, material escolar funxible, mobiliario....) deben permanecer sempre no seu sitio e en boas condicións. Polo tanto, unha vez que son usados débense deixar sempre como se atoparon.

Curso 2013-2014

- Abandonar o material unha vez usado fóra do seu lugar. - Deixar o material fóra de uso, sen comunicar o seu deterioro. - Apropiarse de material de uso común propiedade do centro.

15. O recreo é un tempo necesario para que o

- Permanencia na zona docente durante o

alumnado xogue, descanse e se relacione cos

período de recreo sen presencia dalgún

compañeiros, polo tanto, salvo prescrición dalgún

profesor.

profesor e acompañamento do mesmo, todo alumno/a deberá estar na zona de recreo durante ese tempo. 16. As clases e corredores de acceso ás mesmas (zonas - Acceso e deambulación polas zonas docentes) son de uso docente. Os pais ou

docentes por parte de pais e acompañantes

acompañantes do alumnado non deben acceder a

do alumnado.

elas se autorización expresa, para non interromper nin dificultar o tránsito de alumnado e profesorado. 17. A convivencia no centro é responsabilidade de todo o profesorado. Todo conflicto debe ser

- Ignorar conflitos. - Pasa-la responsabilidade ós demais.

resolto, a ser posible, polas persoas implicadas en primeira instancia. Se non quedase resolto interviría o titor, o xefe de estudos, o director e, en último caso, o Consello Escolar.

6.3. REXISTRO DE CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA ESCOLAR.

Para rexistrar as condutas negativas empregaranse dous sistemas:

1. Rexistro de conduta: neste rexistraranse todas aquelas condutas contrarias as normas de convivencia que amosen os alumnos tanto na aula como noutras

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

17


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

instalacións do centro. As condutas serán rexistradas polo mestre encargado da atención dos alumnos.

2. Parte de incidencias: No parte de incidencias anotaranse as condutas gravemente perxudiciais para a convivencia no centro, así como unha reiteración (3 nun mes) de condutas contrarias ás normas de convivencia que aparezan no rexistro de condutas. O parte de incidencias cubrirao o mestre e levará a firma do alumno, quedando constancia da conduta e da súa aceptación por parte do alumno.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

18


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

6.4. CORRECCIÓN DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA. A efectos de gradación, considéranse circunstancias que atenúan a responsabilidade: a.

Recoñecemento espontáneo da incorrección da conducta, así como a reparación espontánea do dano producido;

b.

A falta de intencionalidade;

c.

A petición de escusas.

Considéranse circunstancias que agravan a responsabilidade: a) A premeditación, b) A reiteración, c) Os danos, inxurias ou ofensas causados aos compañeiros/as, en particular aos de menor idade ou aos recén incorporados ao Centro; d) As accións que impliquen discriminación; e) A incitación á actuación colectiva lesiva dos dereitos dos demais membros da comunidade educativa; f) A natureza e entidade dos prexuízos causados ó Centro ou a calquera dos integrantes da comunidade educativa.

POSIBLES CORRECCIÓNS a. Amoestación privada ou por escrito

ÓRGANO

CONDICIÓNS OU

COMPETENTE

REQUIRIMENTOS

- Os profesores do alumno. O titor do

- Escoitar ó alumno - Dar conta ó titor e ó Xefe de estudos

alumno. b. Comparecencia inmediata ante o xefe de

- Os profesores do alumno.

estudos ou o director

- O titor do alumno.

c. Realización de traballos

- O titor do alumno

específicos en horario non lectivo.

- O xefe de estudios ou o

- Dar conta ó titor e ó xefe de estudios.

- Escoitar previamente ó alumno, ó titor e/ou ó profesor.

director

d. Realizar tarefas dirixidas - O titor do alumno

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

- Escoitar ó alumno.

- Escoitar previamente ó alumno, ó

19


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

á mellora das actividades - O xefe de estudios ou o ou das instalacións do

titor e/ou ó profesor.

director

centro. e. Suspensión do dereito a participar en actividades

- O xefe de estudios ou o director

- Escoitar previamente ó alumno, ó titor e/ou ó profesor.

extraescol. e complement. f. Cambio de grupo do alumno por un prazo

- O xefe de estudios ou o director

- Escoitar previamente ó alumno, ó titor e/ou ó profesor.

máximo dunha semana. g. Suspensión do dereito de - O consello escolar asistencia a determinadas

(Director)

clases por un prazo

- O alumno deberá realizar deberes e traballos para non interrumpi-lo seu proceso educativo. - Audiencia do alumno, do titor, do

máximo de tres días

equipo directivo e dos pais do alumno. h. Suspensión do dereito de - O Consello escolar asistencia ó centro por

(Director)

un prazo máximo de tres

- O alumno deberá realizar deberes e traballos para non interrumpi-lo seu proceso educativo. - Audiencia do alumno, do titor, do

días

equipo directivo e dos pais do alumno. i. Restitución do ben roubado ou deteriorado

- Consello escolar.

- Unha vez probados os feitos.

- Equipo directivo.

intencionadamente ou por neglixencia.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

20


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

6.5. CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO.

A sanción correctiva terá relación directa coa conduta contraria á norma

ÓRGANO CONDUCTA

COMPETENTE E

CORRECCIÓNS

CONDICIÓNS 1. Actos de indisciplina, inxuria ou

Consello escolar, previo

- Realización de tarefas, en

ofensas graves contra os membros da

desenvolvemento e

horario non lectivo, que

comunidade educativa (segundo

tramitación de expediente

contribúan á mellora do

valoración do consello escolar)

disciplinario, que terá

centro ou a repara-lo dano

como instructor a un

causado nas instalacións

profesor do centro.

ou materiais do centro ou

2. Agresión grave (segundo valoración do consello escolar), física ou moral, ou discriminación grave contra os

dalgún membro da

membros da comunidade educativa.

comunidade educativa.

3. Reiteración (dúas ou máis) nun

- Suspensión do dereito de

mesmo curso de condutas contrarias

participar en actividades

ás normas de convivencia do centro,

extraescolares ou

sempre que foran formalmente

complementarias.

sancionadas e corrixidas con anterioridade. 4. Suplantación de personalidade (por

- Cambio de grupo, con carácter definitivo. - Suspensión do dereito de

ex.: facerse pasar por outro nun

asistencia a determinadas

exercicio), falsificación ou sustración

clases por un período

de documentos académicos.

comprendido entre seis e

5. Danos graves causados polo uso

catorce días. Neste

indebido ou intencionado nos locais,

período o alumno deberá

material ou documentos do centro ou

realizar os deberes e

nos bens doutros membros da

traballos que se lle

comunidade educativa.

marquen.

6. Actos inxustificados que perturben

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

- Suspensión do dereito de

21


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

gravemente o normal funcionamento

asistencia ó centro por un

do centro.

período comprendido

7. Actividades ou actos prexudiciais para

entre os catro e os trinta

a saúde (física ou psíquica) e a

días, con deberes e

integridade persoal.

traballos específicos.

8. Incumprimento das sancións impostas.

- Cambio de Centro, en caso excepcional.

Procedementos de corrección das conductas leves e gravemente prexudiciais para a convivencia (Pendente de revisión co Decreto que desenvolverá a Lei 4/2011, do 30 de xuño).

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

22


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

8. AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA

A avaliación do Plan de Convivencia debe realizarase durante toda a aplicación do Plan:

1.

Inmediatamente despois da realización de cada actividade.

2.

De forma máis xeral unha vez ao trimestre a través da Comisión de Convivencia.

3.

De forma global, ao terminar o ano escolar, na memoria final de curso onde se recollerán : Nivel de consecución de obxectivos propostos. Actividades realizadas. Grao de participación dos compoñentes da comunidade educativa. Conclusións. Propostas de mellora para o seguinte curso escolar.

A avaliación debe ser crítica e constructiva dos seus obxectivos e actividades para conseguir que cada curso escolar podamos mellorar.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

23


Plan de Convivencia

C.E.I.P. PlurilingĂźe NÂş 1

Curso 2013-2014

24


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS PARA REDUCIR OU ELIMINAR CONDUTAS DISRUPTIVAS NO CENTRO

As relacións sociais apréndense mediante as interaccións cos demais. Moitos dos problemas da convivencia teñen a súa orixe na falta de habilidades sociais.

Este programa é para realizar dentro da acción titorial co fin de desenvolver habilidades que melloren a competencia social dos alumnos que presentan condutas disruptivas nas nosas aulas. Consideramos que, por ser un colexio de primaria, o seu desenvolvemento debe realizarse con todo o grupo, xa que tratamos de lograr un modelo de convivencia cooperativo onde as variables de personalidade sirvan para beneficiar ao grupo. Os alumnos máis conciliadores e partidarios de axudar, poderán modelar condutas de forma natural, construtiva e humanitaria, aumentando a autoestima do alumnado que presenta as condutas problemáticas.

Os contidos do programa organízanse en tres bloques: coñecerse a sí mesmo, comunicación e aprender a facer fronte a determinadas situacións sociais e resolución de conflitos e toma de decisións.

Complementaremos a consecución destes obxectivos con outros dous non menos importantes: -

Proporcionar un nivel de competencia curricular axeitado ao nivel.

-

Buscar unha maior implicación familiar dando as pautas necesarias.

1. Coñecerse a sí mesmo e aos outros. Obxectivos Integrar o coñecemento de sí mesmo e dos outros na

Contidos 1. Saúdos e despedidas.

Actividades tipo - Xeneralizar e controlar o saúdo e entrada da aula.

práctica cotiá da aula.

- Saúdos ao entrar noutros espazos.

Crear hábito de relación

- Presentación dos alumnos indicando

positiva e sincera. Xeneralizar unha linguaxe de

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

cada un as súas características. - Actuación para pedir un favor ou

25


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

aceptación e tolerancia.

unha información. - Dar unha información demandada. - Despedirse. - Facer afirmacións positivas de sí mesmo e dos outros. 2. Sentimentos.

- Recoñecer as características persoais propias. - Recoñecer e identificar sentimentos. - Recoñecer as causas e consecuencias dos sentimentos. - Comunicación verbal dos sentimentos. - Relacionar sentimentos e conduta.

3. Relacións intra e interpersoais.

- Coñecemento de sí mesmo. - Sentimento de respecto a sí mesmo e aos demais. - Aprender a dicir o positivo. - Aprender a quererse. - Aprender a estar cos outros.

2. Comunicación. Aprender a facer fronte a situacións sociais. Obxectivos Aprender a comunicarse para

Contidos 1. Falar en grupo.

Actividades tipo - Actividades que fomenten a

poder facer fronte a situacións

participación perdendo o medo a

sociais.

falar en grupo.

Aprender a estabelecer

2. Comunicación

- Actividades para coñecerse mellor.

comunicación sincera.

positiva.

- Aprender a mirar e decir o positivo.

Ser quen de se poñer no lugar

- Aprender a quererse.

dos demais.

- Aprender a estar cos outros. 3. Comunicacións

- Dar unha negativa.

concretas.

- Pedir favores. - Presentar queixas. - Preguntar por que.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

26


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

- Solicitar un cambio de conduta. 3. Resolución de conflitos e toma de decisións. Obxectivos Aprender a resolver conflitos mediante un proceso de

Contidos 1. Desenvolvemento da empatía.

Actividades tipo - Que é a empatía. - Traballo cooperativo.

diálogo e seguindo un proceso

- Exercicio de defensa de opinións.

sistemático de toma de

- Defensa da opinión contraria.

decisións.

2. Aprender a detectar e

- -Análise de situacións cotidiás

definir problemas.

problemáticas.

3. Buscar solucións a un

- Pasos a seguir.

problema.

- Exercizos con ejemplos concretos e cotidianos.

4. Aprender a manexarse - -Participar en debates. a sí memo. 5. A liberdade.

- Que é a liberdade para ti? - Obstáculos diarios para ser libres.

AVALIACIÓN DO PROGRAMA Realizaremos unha valoración obxectiva en función de: Disminución ou eliminación das condutas disruptivas. Cambio de actitude do alumno. Implicación do alumno en outras actividades do centro. Información proporcionada polas familias.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

27


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

PROTOCOLO XERAL DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO. • Para os casos especiais de alumnado que protagonice posibles situacións de acoso e intimidación entre iguais remitirémonos aos protocolos establecidos pola Xunta de Galicia ( 22 Maio de 2013). • É imprescindible diferenciar claramente outro tipo de manifestacións violentas (sen continuidade no tempo, sen inferioridade dalgunha das persoas participantes,...) dos casos de verdadeiro acoso ou ciberacoso escolar. • Non esquecer que calquer membro da comunidade educativa ten a obriga de poñer en coñecemento do equipo directivo do centro a posible existencia de indicios razoables dunha situación desta índole. • A tal efecto, colocarase unha “caixa de correo” para que se poidan comunicar calquer tipo de situacións ou suxerencias de xeito anónimo. A partir desta deteción hai que realizar unha recollida de información e contraste da mesma, que permita tomar a decisión máis axeitada a cada caso. • Unha vez detectado o acoso ou ciberacoso, deberemos actuar así: a) A dirección do centro redactará un informe no que

se reflictan os datos

significativos recollidos na investigación, que se remitirá á Inspección educativa. b) O centro informará da situación ao Delegado Provincial e a Fiscalía de Menores, que se porán en contacto con servizos Sociais do Concello. c) Convén estar en contacto cos distintos sectores e institucións para realizar as actuacións coordinadas. d) A dirección do centro manterá informado do proceso ao Consello escolar, que é o responsable de impoñer as opotunas correccións. e) O expediente seguirá o curso establecido no R.D. 732/1995 do 5 de maio, dereitos e deberes dos alumnos de convivencia (Capítulo III). En todo caso, ao intevir a Fiscalía de menores, o expediente quedará en suspenso en espera da correspondente resolución xudicial. f) O centro educativo arbitrará medidas de actuación, complementarias ás correctivas. Para a organización das mesmas é fundamental ter en conta a información recollida ao longo do proceso de investigación para poder adaptalas a cada caso en concreto. g) Estas actuacións deben ser coñecidas polo Consello Escolar, que valorará a súa eficacia

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

28


Plan de Convivencia

Curso 2013-2014

PROTOCOLO SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR

TEMA

QUEN

1 Información a través A do

Plan

CANDO

OBSERVACIÓNS

2º Claustro (Outubro)

de direcció

Convivencia

ao n

principio de curso Información

as Titor/a

familias

das

consecuencias absentismo medidas

coas

do e

Na reunión do titor/a O titor/a informará á dirección sobre familias

ao os

alumnos/as

con

condutas

comezo do curso

absentivas.

Mensualmente

Utilizarase o programa de control de

as

previstas

polo centro. 2 Rexistro ausencias

de Titor/a e

faltas XADE-WEB

xustificacións 3 Control xustificación

de Titor/a

Mensualmente

de

En

casos

significativa

ausencias

absentismo

de

acumulación

de

faltas,

reiterado,

dun

o

titor/a

comunicará as faltas á familia cada 15 días. 4 Faltas sen xustificar

Titor/a

Obrigatoriamente cando Cando

o

titor/a

sospeite

da

Solicitude de cita

un alumno acumule 5 autenticidade das xustificacións ou

coa familia

faltas sen xustificar nun haxa faltas sen xustificar, citará a mes.

familia

para

acudir

ao

centro,

primeiro telefonicamente e senón acúdese

ou

non

fose

posible

contactar, por carta certificada. 5 Información

á Titor/a

Xefatura de estudos

Cando se decida citar á O titor/a informará á xefatura de familia

estudos

que

poderá

requerir

a

colaboración do departamento de Orientación.

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

29


Plan de Convivencia

6 Entrevista

Curso 2013-2014

coa Titor/a

No día pactado

familia

O

titor/a

tomará

comparecencia

así

acta

desa

como

dos

compromisos e acordos acadados. Os pais firmarán dita acta. 7 A

situación Titor/a

Finaliza aquí o proceso

A recondúcese 7 A

situación

B recondúcese

non Titor/a

Cando aconteza a 1º A xefatura de estudos convocará

Xefa de sesión estudos

sen

xustificar unha xuntanza entre titor e orientador

despois da entrevista e deseñerán un plan de intervención aos pais.

8 Comunicación pais

do

plan

intervención

aos Xefatur de a

A xefatura citará por escrito á familia

de

e comunicará o plan de actuación e

estudos

as

consecuencias

do

seu

incumprimento. (todo isto desenvolto ao mes da situación do absentismo) 8 A

situación Titor/a

Finaliza aquí o proceso

A recondúcese 8 A

situación

non Titor/a

B recondúcese

Acumuladas 20 sesións Cumplimentación do anexo I non xustificadas dendeo Envío

do

expediente

ao

o incio do proceso, en departamento municipal encargado e todo caso, dentro do 2º con rexistro de saída. mes

iniciado

expediente.

o Envío dunha copia do expediente á Inspección. O expediente queda custodiado na Secretaría do centro e ubicado no expediente do alumno.

9 Seguimento no caso Departa Aos 15 días do envío do O seguimento pactarase entre o de

servizos

Concello

do mento

expediente

de

información

solicítase Departamento

de

Orientación

servizos sociais.

Orienta ción

C.E.I.P. Plurilingüe Nº 1

30

e

Plan de convivencia 2013 14  
Plan de convivencia 2013 14  
Advertisement