Page 1

XXII ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ JUVENIL MÀ OBERTA- COR OBERT IMMACULADA

AJMACOR IMMACULADA [C/València 370, 08009] http://immaculada.fajmacor.org


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

Índex Ordre del dia......................................................................................................2 Pla d’Acció de la Junta directiva curs 2012-2013..............................................3 Valoració de la Junta.........................................................................................4 Activitats realitzades durant el curs 2012-2013................................................6 Valoració Branques i funcionament Associació.....................................6 Memòria d’activitats curs 2012-2013....................................................8 Pla d’Acció de la Junta directiva del curs 2013-2014........................................12 Memòria d’activitats i activitats previstes curs 2013-2014..............................14 Resultats de l’Exercici Econòmic 2012-2013.....................................................17 Pressupost per l’Exercici Econòmic 2013-2014.................................................19

2


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

XXII ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ MÀ OBERTA COR OBERT IMMACULADA Dia: divendres 28 de Febrer de 2014 Hora: 19:30h. Lloc: Sala de conferències (Col·legi Maristes la Immaculada)

Ordre del dia 1. Pregària i salutació de la Presidència. 2. Constitució de l’Assemblea i presentació de la Junta Directiva. 3. Aprovació de l’ordre del dia. 4. Exposició i ratificació del Pla d’Acció de la Junta Directiva del curs 2012-2013. 5. Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria del curs 2012-2013 6. Exposició i ratificació, si s’escau, del Pla d’Acció de la Junta directiva per al curs 2013-2014. 7. Examinar i aprovar, si s’escau, els resultats de l’exercici econòmic del curs 2012-2013. 8. Examinar i aprovar, si s’escau, els pressupost d’ingressos i despeses de l’Associació per al curs 2013-2014. 9. Torn obert de Paraula.

La secretària

La Presidenta

Laia Jiménez Prat

Andrea Sánchez Carpintero

3


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

PLA D’ACCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CURS 2012-2013  GESTIONS:  

  

 

Destinació d’un 10% dels ingressos a projectes solidaris. Vetllar pel bon funcionament de les comissions  Sant Jordi  Festa solidària  Pelegrinatge a Montserrat Organitzar l’Aniversari de l’Associació Actualitzar el llistat de socis i adaptar-lo a la futura nova base de dades de FAJMACOR. Establir les gestions oportunes amb la Federació:  assegurança obligatòria  pagament d’activitats. Subvencionar els animadors a les sortides d’associació. Gestionar els balanços i donar suport als tresorers de branca

 SUBVENCIONS:  

Sol·licitud i gestió de la subvenció de l’A.M.P.A. Sol·licitud i gestió de la subvenció de la Federació.

 RELACIÓ ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA, COORDINADORS I ANIMADORS:   

Restar a la disposició dels coordinadors de branca per aclarir les funcions d’aquest càrrec. Realitzar el seguiment dels animadors/es. Acompanyament dels animadors/es nous.

 RELACIONS EXTERNES:     

Donar suport a les branques en el que necessitin pel desenvolupament de les seves activitats solidàries. Crear una borsa d’alternatives per als joves que no poden integrar-se a l’equip d’animadors a principi de curs. Compartir pregària i sopar amb les comunitats Maristes properes a l’escola. Participació en el Pelegrinatge a Montserrat. Actualització de la plana web.

4


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

 FORMACIÓ:     

Realitzar acompanyament personal a les animadores i animadors. Afavorir la participació a les activitats formatives organitzades per la Federació, de l’Equip de pastoral de l’escola i de la província i altres activitats formatives externes. Informar d’altres activitats formatives en altres organitzacions. Arribar a la titulació total dels animadors i animadores de l’Associació. Llançar l’escola d’animadors com espai de formació i compartir.

VALORACIÓ DE LA JUNTA DE L’ACOMPLIMENT DEL PLA D’ACCIÓ: Pel que fa a les gestions es valora positivament a l’acompanyament de les comissions, sobretot es va fer una gran feina amb la comissió de l’Aniversari. Es destaca com a quelcom positiu el fet que les comissions funcionessin tal i com s’esperava. La relació entre la Junta directiva, coordinadors i animadors ha estat de proximitat. Era senzill accedir a la junta. Pel que fa al seguiment dels animadors, l’avaluació de final de curs ha estat la més exhaustiva que hem fet en els darrers anys, però potser durant el curs no s’ha fet seguiment d’algunes situacions que potser sí que hagués calgut. Referent al percentatge destinat a projectes solidaris, fer esmenta que aquest any, tenint en compte la quantitat s’ha decidit fer la donació a mitges entre dos entitats: Centre Compartir i Nen Déu. En referència a les relacions externes, es valora com a factor a millorar i amb el que continuar treballant el donar suport a les branques en el que necessitin pel desenvolupament de les seves activitats solidàries. La Junta valora que potser no s’ha sabut transmetre la importància d’aquest pilar. També destacar que, tot i que el resultat final de la Mà-rató va ser molt positiu, cada cop és més una activitat de branca, enlloc de ser un excusa per fer associació, que de fet és com va ser creada. Les propostes que s’han fet de cara a l’estiu han tingut èxit, però no s’ha fet una borsa d’alternatives com a tal, sinó una bateria de propostes puntuals. De cara a l’any vinent és un aspecte a considerar i treballar. En el punt de compartir pregària i sopar amb les comunitats Maristes properes s’ha insistit, però les propostes de dates no han tingut èxit. No obstant, hi havia predisposició a l’equip. A l’escola, per contra, hem participat massivament de totes les activitats pastorals. Pel que fa al pelegrinatge, se’n fa una valoració molt positiva. Totes les branques van participar en petita o gran mesura excepte Mà Oberta, només representada per un animador.

5


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

Durant el curs, amb excusa de l’aniversari, s’ha fet un gran treball d’actualització de la pàgina web de l’Associació. Això ha estat molt ben valorat per monitors i famílies. Per últim, referent l’apartat de formació. L’acompanyament als monitors nous tot i no estar institucionalitzat s’ha fet. Es valora que potser ha faltat un acompanyament per aquells monitors que són de segon any. La participació a les activitats es valora com un èxit. Hi ha hagut representació a MarCha, cursos d’acompanyament, trobades formatives, Pasqua i curs d’animadors. A més, la secretària ha fet molt bona feina donant sempre ressò de totes les informacions que ens arribaven d’entitats. Fet que ha motivat alguns monitors a participar. L’escola d’animadors s’ha llençat aquest any.

6


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL CURS 2012-2013 Valoració Branques i funcionament Associació i Junta Directiva:  GRUMETS Va ser un grup molt xerraire, motivat i participatiu. Uns 20 grumets. El curs es valora molt positivament. La participació dels infants a les activitats, locals i federatives, va ser total. S’ha intentat treballar el respecte i la unió de grup. Com a equip de monitors el funcionament va anar molt bé. Un equip amb molta capacitat organitzativa i unit. Al final del curs, va haver-hi una mica més de problemes per trobarnos, però que es van saber solucionar.

 ULLS OBERTS Va ser un grup molt nombrós, 35 Ulls oberts. El curs es valora molt positivament. L’actitud dels nens va ser molt participativa i motivada tant en les propostes locals com a les activitats federatives. A nivell d’equip de monitors va funcionar correctament tot i que a meitat del curs va haverhi una baixa i una nova incorporació. Un equip molt unit i proper als infants.

 MÀ OBERTA Era un grup de 22 Mà Obertes, tots de primer any. El grup de monitors valora la feina realitzada amb el grup molt positivament amb un final d'any molt participatiu després d'un curs amb algun que altre contratemps. El número de nens a les sortides locals i federatives va ser intermitent. L’equip de monitors va funcionar correctament i es va mostrar proper als infants, sempre atents a les necessitats dels nens i a la recerca d'activitats que els poguessin interessar.

 COR OBERT I El grup va reforçar els vincles entre ells, van ser força constants en l'assistència a les activitats tot i que queda per millorar la puntualitat. Vam treballar molts aspectes personals però ens va faltar un voluntariat una mica més social. Quant a l'equip de monitors teníem dificultats per coincidir en horaris per preparar les activitats, i ens va fallar bastant l'aspecte comunicatiu entre nosaltres, però ens vam complementar bé en els altres aspectes.

7


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

 COR OBERT II Un grup amb trajectòria en el que hi ha hagut algunes incorporacions que han fet canviar els rols i les dinàmiques. És un grup amb molta capacitat i ganes de fer coses. Alguns d’ells volien entrar com a monitors i d’altres tenien altres motivacions. 5 persones del grup s’han confirmat durant aquest curs. Com a equip de monitors les formes de funcionar eren molt diferents, però es van saber combinar per tirar el curs endavant. Una de les animadores feia el servei de Coordinació de Branca de Catalunya.

 JOVES Actualment existeixen 3 grups de joves a l’Associació que es reuneixen setmanalment, o bisetmanalment, depenent del grup. Els grups estan formats per ex-alumnes de l’escola i altres escoles Maristes, així com altres joves no vinculats als Maristes. En general, la dinàmica dels grups de Joves es valora molt positivament. Hi ha un alta participació i implicació en les activitats federatives. Els grups són peça clau en el tarannà setmanal dels joves animadors.

 GENERALS DE L’ASSOCIACIÓ I VALORACIÓ DE LA JUNTA Degut a les activitats realitzades conjuntament, en motiu de l’Aniversari, els vincles entre animadors de l’Associació es van enfortir. L’Aniversari va ser un èxit. L’equip d’Animadors va fer un esforç perquè aquell dia fos un dia de celebració i el resultat va ser excepcional. La Sortida Familiar, tot i estar preparada, no es va poder celebrar per manca d’assistents i això és un punt de millora de cara al curs vinent. Tot i que es va trobar a faltar aquesta activitat, l’Aniversari, Lip dub... van permetre moments de trobada. El pelegrinatge a Montserrat es valora molt positivament i es pretén seguir amb el mateix entusiasme per properes edicions. A nivell de funcionament de Junta s’ha valorat que van faltar reunions, però malgrat les poques trobades s’han complert els objectius del pla d’Acció. Les poques trobades de junta es van compensar amb l’augment de trobades d’animadors.

8


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

Memòria d’activitats: Activitats 2012-2013 Activitat Reunió d’Animadors

Beneficiaris Animadors

Dates 2012/09/08

Lloc Gurb

Participants 16

Sortida Monitors

Animadors Immaculada Junta directiva

2012/09/0809 2012/10/09

Gurb

16

Escola

6

Animadors

2012/10/19

Escola

19

2012/10/2425

Llavaneres

10

2012/10/27 2013/10/28

Collserola Rubí

15 4

Llinars del Vallès Escola

14

Junta directiva

Reunió d’Animadors

Sortida Grup Germanetes de Germanetes de Marcel·lí Marcel·lí Sortida local CO I Cor oberts I Trobada de Animadors Monitors Nous nous Trobada Formativa Animadors Reunió d’animadors

Animadors

2012/11/1718 2012/11/24

Sortida Local Grumets Km0

Grumets

2013/11/10

Barcelona

18

Grumets

Calafell

17

Secret de Marcel·lí

Ulls Oberts Mà Obertes

Arenys de Mar Badalona

10

Sortida1ò Ruta Betlem

Cor Obert I Ulls oberts

Maristes Valldemia Arenys de

15

Sortida Local Ulls

2012/12/0102 2012/12/0102 2012/12/0102 2012/12/0102 2012/12/07-

9

12

4

15

Ressò Revisió activitats d’estiu, aprovació de graella i comissions

Estat de branques i reunió de pares Estat de branques, revisió reunió de pares i aniversari

Estat de branques, revisió trobada formativa i calendari


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

oberts Trobada Advent Marxa de Nadal Mà-rató Pamtumakada Sortida Local Mà Oberta Sopar de Nadal Reunió de Monitors

XX Assemblea General de FAJMACOR

Curs d’Acompanyament Reunió de Monitors

2012/12/15 2012/12/21 2012/12/22

Mar Maristes Badalona Centre Compartir Barcelona Escola Collserola

Animadors Animadors Immaculada

2012/12/23 2013/01/13

Escola Escola

21 15

Junta FAJMACOR, representats i compromissaris d’Associacions Animadors

2013/01/20

Sants- Les Corts

8

2013/01/2627 2013/02/02

Llinars del Vallés Escola

4

Bigues i Riells Planoles

14

Arenys de Mar Aiguafreda

18

Sants les Corts Maristes Badalona

19

Immaculada Maristes la

75

Cor obert II Animadors i Joves Mà oberta Animadors Mà obertes

Animadors Immaculada

08 2012/12/1516 2012/12/14

Sortida Cor Obert 3-4 Aventura a la Neu

Cor obert 3-4

2013/02/16

Ulls Oberts

Grumetada

Grumets

Sortida del misteriós triangle Blau Torneig FAJMACOR Trobada de Quaresma

Cor obert I

2013/02/2224 2013/02/22 23 -24 2013/02/2324

Festa Solidària Gravació Lip dub

Animadors i cor obert 3-4 Joves, Animadors i Cor obert 3-4 Associació Associació

2013/03/03 2013/03/08

2013/03/09 2013/03/16 10

7 15 15 9 6

16

21

15

18

Estat de branques, preparació sortida familiar, preparació aniversari i Assemblea Fajmacor

Revisió sortida familiar, preparació Aniversari


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

Junta directiva

Immaculada Escola

11

2013/03/2831

Avellanes

26

2013/03/2325 2013/04/12

Comarruga

7

Escola

15

2013/04/28

Avellanes

4

2013/05/0405 2013/05/11

Montserrat

40

Maristes la Immaculada

100

Trobada Jove

Junta Associació Joves, Animadors i Cor obert 3-4 Cor obert 1-2

Reunió de Monitors

Animadors Immaculada

Revisió Material Campaments Pelegrinatge a Montserrat Aniversari AJMACOR Immaculada Junta directiva

Joves Animadors Associació

Junta Associació

2013/05/22

Escola

10

Sortida Local Ulls oberts Sortida Local Mà Oberta Sortida Local Grumets Sortida Local Ulls oberts Muntatge Campaments Campaments Ulls oberts i Cor Obert 1-2 Campaments Grumets Campaments Mà oberta Trobada Internacional de Joves Maristes i

Ulls oberts

2013/06/01

Collserola

8

Mà oberta

Càmping el Far Barcelona

9

Grumets

2013/06/0809 2013/06/14

18

Ulls Oberts

2013/06/14

Barcelona

20

Joves Animadors Ulls oberts i Cor obert 1-2

2013/06/27

Camprodon

2

2013/07/213

Camprodon

31

Grumets

2013/07/1321 2013/07/1324 2013/07/1728

Camprodon

20

Camprodon

15

Rio de Janeiro

2

Pasqua Avellanes

Associats i altres

Mà oberta Joves

2013/03/18

11

Revisió de comissions

Estat de branques, Montserrat, Sant Jordi i logística Aniversari

Estat de branques, revisió de l’Aniversari i reunió pares campaments


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

JMJ Camps de Treball Desmuntatge del Campament Junta directiva Trobada MarCha Curs d’Acompanyament Interprovincial Ruta Jove

Cor obert 3-4 Joves Animadors Junta Associació Joves Animadors Animadors Maristes d’Espanya Joves i Animadors

2013/07/2230 2013/07/24

Planoles

7

Camprodon

3

2013/07/31

Escola

6

2013/08/0309 2013/08/0309

Huelva

3

Córdoba

3

Pica d’Estats

2

2013/08/2125

12

Monitors nous i graella


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

PLA D’ACCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA PEL CURS 20132014  GESTIONS:  

 

      

Destinació d’un 10% dels ingressos a projectes solidaris. Vetllar pel bon funcionament de les comissions.  Sant Jordi  Festa solidària  Pelegrinatge a Montserrat Actualitzar el llistat de socis i adaptar-lo a la futura nova base de dades de FAJMACOR. Establir les gestions oportunes amb la Federació:  assegurança obligatòria  pagament d’activitats. Subvencionar els animadors a les sortides d’associació. Actualitzar els Estatus d’Immaculada adequats als de Federació. Actualitzar el Reglament de Règim Intern Valorar la possibilitat de sol·licitar la subvenció a l’Ajuntament en cursos posteriors. Establir un nou sistema d’emmagatzematge de dades. Intentar millorar els espais disponibles a les necessitats de l’Associació. Gestionar els balanços i donar suport als tresorers de branca.

 SUBVENCIONS:  

Sol·licitud i gestió de la subvenció de l’A.M.P.A. Sol·licitud i gestió de la subvenció de la Federació.

 RELACIÓ ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA, COORDINADORS I ANIMADORS:   

Restar a la disposició dels coordinadors de branca per aclarir les funcions d’aquest càrrec, i acompanyar-los en allò que necessitin. Realitzar el seguiment dels animadors/es. Acompanyament dels animadors/es nous i de 2n any.

 RELACIONS EXTERNES: 

Actualització de la plana web.

13


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

     

Donar suport a les branques en el que necessitin pel desenvolupament de les seves activitats solidàries. Continuar donant sortida a la borsa d’alternatives per als joves que no poden integrar-se a l’equip d’animadors a principi de curs. Participació en el Pelegrinatge a Montserrat. Identificar i reflexionar sobre els diferents grups de persones als quals l’Associació adreça les activitats, per tal de donar a cada grup un tractament específic (especialment les famílies). Compartir pregària i sopar amb les comunitats Maristes properes a l’escola. Promoure i enfortir els vincles amb les famílies dels Associats (Replantejament de la Sortida Familiar).

 FORMACIÓ:     

Realitzar acompanyament personal a les animadores i animadors. Afavorir la Participació a les activitats formatives organitzades per la Federació, de l’Equip de pastoral de l’escola i de la província i altres activitats formatives externes. Informar d’altres activitats formatives en altres organitzacions. Arribar a la titulació total dels animadors i animadores de l’Associació. Posar en funcionament l’escola d’animadors.

14


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

Memòria d’activitats i activitats previstes: ACTIVITATS CURS 2013-2014 Activitat Reunió d’Animadors

Beneficiaris Animadors Immaculada

Dates 2013/09/05

Lloc Escola

Participants 24

Sortida Monitors

Animadors Immaculada

2013/09/2829

Avellanes

20

Sortida de Joves I Trobada Formativa Sortida Local Cor obert I Trobada de Monitors Nous Sortida Germanetes de Marcel·lí Sortida Local Ulls oberts Sortida Local Grumets Km0 24h per Salvar Maria Sortida1ò

Grup Joves I

2013/10/0506 2013/10/0910 2013/10/2627 2013/10/27

Viladrau

13

Llinars del Vallès Planoles

20

Rubí

11

Grup Germanetes de Marcel·lí Ulls oberts

2013/10/31

Vallvidrera

12

2013/11/16

28

Grumets

2013/11/16

Grumets Ulls Oberts

2013/11/30 2013/11/30

Maristes la Immaculada Maristes la Immaculada Comarruga Calafell

Mà Obertes

2013/11/30

15

Ruta a Betlem

Cor obert I

2013/11/30

Reunió d’Animadors Marxa de Nadal Llum de la Pau

Animadors Immaculada Animadors i Joves Animadors, Joves

2013/12/06

Maristes la Immaculada Maristes Sants Escola Ciutat Vella/ Sta Coloma Santa Maria de Sants

15

Animadors Cor obert I Animadors nous

2013/12/13 2013/12/15

15

Ressò Revisió activitats d’estiu, aprovació de graella i proposta de renovació de JD. Revisió de tendes i sortida d’animadors

17

21 24 11

15 18

5

Revisió del trimestre


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

Mà-rató Pamtumakada Voluntariat Cor obert I Sopar de Nadal

Mà oberta Animadors Cor obert I

2013/12/15 2013/12/20 2013/12/23

Barcelona Escola Barcelona

20 13 7

Animadors

2013/12/27

Escola

23

Junta Directiva

Junta Associació

2014/01/13

Immaculada

6

Assemblea XXI FAJMACOR

2014/01/19

Maristes Montserrat

8

Isortida 3-4

Junta FAJMACOR, representats i compromissaris d’Associacions Cor obert 3-4 Animadors Immaculada Animadors Immaculada Grumets

Maristes la Immaculada Immaculada

8

Reunió d’Animadors Escola d’Animadors Grumetada

2014/01/2526 2014/02/09 2014/02/09

Immaculada

Aventura a la Neu Cap de setmana d’interioritat XXII Assemblea AJMACOR IMMACULADA Torneig FAJMACOR

Ulls oberts

2014/02/1416 2014/02/1416 2014/02/2223

Arenys de Mar Port del Compte Avellanes

AJMACOR IMMACULADA

2014/02/28

Escola

Animadors FAJMACOR i Cor obert 3-4 Associació Cor obert I

2014/03/02

Immaculada

2014/03/08 2014/03/1516 2014/03/1516 2014/03/28

Escola Queralbs

Festa solidària Sortida Local Cor obert I Sortida Local Mà Oberta Trobada de Quaresma Sortida Local Grumets Reunió

Joves i Animadors

Mà Obertes Joves, Animadors i Cor obert 3-4 Grumets Animadors

2014/03/2930 2014/04/06 16

Planoles Maristes Badalona

Immaculada

Revisió 1r trimestre i Planificació 2n trimestre


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

d’Animadors Escola d’Animadors Trobada Jove

Immaculada Animadors Immaculada Cor obert 1-2

Setmana de Jesús Pasqua Avellanes

Mà obertes

Sortida Familiar Pelegrinatge de Montserrat Campaments Ulls oberts i Cor obert 1-2 Campaments Grumets Campaments Mà oberta Ruta Cor obert 3-4 Trobada MarCha

Trobada Taizé

Joves, Animadors i Cor obert 3-4 Associació

2014/04/06 2014/04/1214 2014/04/1216 2014/04/1720

Immaculada

Llinars del Vallès Avellanes

2014/05/1718 2014/05/31

Montserrat

Ulls Obert i Cor obert 1-2

2014/07/1-12

Queralbs

Grumets

2014/07/1220 2014/07/1223 2014/07/1926 2014/08/0309

Queralbs

Associació

Mà oberta Cor oberts 3-4 Joves i Animadors Maristes Espanya Joves Animadors

2014/08/1724

17

Queralbs Vall de Núria Tuí

Taizé


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

RESULTATS DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2012 – 2013 INGRESSOS 2012-2013 1 2 3 4 5 6

CONCEPTE Quotes (97) Aniversari (samarretes) Sant Jordi AMPA Inscripcions sortides Subvenció Federació TOTAL INGRESSOS

VALOR 4.850,00 € 1.135,00 € 926,00 € 400,00 € 1.615,00 € 1.238,13 € 10.164,13 €

DESPESES 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONCEPTE Material Aniversari Sant Jordi Montserrat Pagament Sortides (locals) Reunions/Formacions Lip Dub Subvencions (sortides federatives) Comissions la Caixa i tràmits Assegurances quotes federació Solidaritat TOTAL DESPESES Ingressos Despeses Balanç 12-13

18

VALOR 501,23 € 3.892,26 € 815,68 € 135,22 € 2.175,01 € 295,95 € 219,20 € 455,00 € 208,55 € 860,00 € 194,00 € 1016,00 € 10.768,10 € 10.164,13 € 10.768,1 € -603,97 €


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

Despeses Aniversari Desglosades 1 2 3 4 5

CONCEPTE Fotografies Material Menjar Llibrets Roba

VALOR 64,17 € 106,30 € 601,96 € 600,00 € 2.519,83 € 3.892,26 €

Ingressos i Despeses Sortides Desglosades 1 2 3 4 5

BRANCA Sortides Grumets Sortides Ulls Oberts Sortides Mà Oberta Sortides Cor Obert 1 Sortides Cor Obert 2

INGRESOS 0,00 € 770,00 € 345,00 € 300,00 € 200,00 €

DESPESES 14,85 € 910,00 € 627,94 € 387,00 € 235,22 €

1.615,00 €

2.175,01 €

19


Associació Juvenil Mà Oberta – Cor Obert La Immaculada / Febrer 2014

PRESSUPOST PER L’EXERCICI ECONÒMIC 2013-2014 INGRESSOS 2013-2014 1 2 3 4 5

CONCEPTE Quotes Sant Jordi AMPA Inscripcions Subvencions Federació

VALOR 7.000,00 € 900,00 € 400,00 € 1.500,00 € 1.400,00 €

TOTAL INGRESSOS

11.200,00 €

DESPESES 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONCEPTE Material Sant Jordi Montserrat Sortides Festa Solidària Reunions/Formacions Subvencions Tràmits Assegurances quotes federació Solidaritat transport Sortida Familiar

VALOR 1.050,00 € 800,00 € 350,00 € 2.500,00 € 30,00 € 600,00 € 1.000,00 € 300,00 € 950,00 € 400,00 € 1120 € 600,00 € 1.500,00 €

TOTAL DESPESES Ingressos Despeses Balanç 13-14

20

11.200,00 € 11.200,00 € 11.200,00 € 0,00 €

Llibret XXII Assemblea Associació  
Llibret XXII Assemblea Associació  
Advertisement