Page 1

J a n u a ry 2 0 1 4 . V O L U M E 0 2 . I S S U E 0 7

BACK TO YOUTH CELEBRATING THE CHILDEN AND OUR HOPE FOR THE FUTURE

FREE CO PY I S S N : 2 35 0 -9 236


04 a w o r d f ro m

the editor สวัสดีปีใหม่ค่ะ เพื่อน ๆ ชาว Urban Retail Society ทุกท่าน พวกเรา หวังว่าทุกท่านคงจะชาร์จแบตมาเต็มทีพ ่ ร้อม กลับมาลุยกันต่ออีกปีนะคะ มาเริม่ ต้นปี 2014 กันแบบแฮปปี้กันดีกว่า เชื่อว่าหลายคนคง จะได้เจอทัง้ เรือ่ งดีทท่ี �ำ ให้ยม้ิ ไม่หบุ หรือเรือ่ ง วุ่นชวนปวดหัวไม่รู้จบ ไม่ว่ายังไงพวกเรา ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกท่าน เจอแต่เรื่องดี ๆ กันตลอดทัง้ ปีนะคะ และถึงแม้จะได้เวลากลับ มาทำ�งานตามหน้าที่ของตัวเองกันอย่าง เต็มตัวแล้ว แต่ยงั ไงก็อย่าลืมจัดตารางชีวติ ให้สมดุลย์และแบ่งเวลาให้ครอบครัวกัน ด้วยนะคะ บางคนเผลอตัวเอาเวลางานมา แย่งเวลาของครอบครัวไปซะหมด จนลืมไปว่า เราก็มหี น้าทีใ่ นครอบครัวนัน่ ก็คอื การดูแลกัน และกันด้วย เพราะทุกคนคงไม่เถียงใช่มั้ยล่ะ

ว่าครอบครัวคือพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุด และ กำ�ลังใจทีด่ ที ส่ี ดุ ก็คอื คนใกล้ตวั เรานีเ่ อง ทีจ่ ะ เป็นพลังให้เรากลับไปลุยงานต่อกันได้ เพราะ บางครั้งเราอาจมองข้ามความสุข เล็ก ๆ น้อย ๆ รอบตัวเราไป ลองสำ�รวจตัวเอง ว่าพลาดอะไรไปหรือเปล่า ลองหยุดหมุนตาม โลกดูสัปดาห์ละ 1 ถึง 2 วันแล้วใช้เวลา กับครอบครัวอย่างเต็มที่ หรือใครอยากจะ ลองเริ่มที่วันดี ๆ อย่างวันเด็ก ดูก็ได้นะคะ เพือ่ น ๆ เคยลองคิดเล่น ๆ ไหมคะว่าตอน เด็กทำ�ไมเราช่างมีอสิ ระเสรี ชีวติ มีแต่รอยยิม้ และความสดใสร่าเริง มีชีวิตชีวาเหลือเกิน และถึงแม้เราจะย้อนเวลากลับไปเป็นเด็ก เหมือนในอดีตไม่ได้แล้ว แต่หลายครัง้ ก็ยงั นึก อยากจะแค่ยอ้ นกลับไปเพราะคิดถึงช่วงเวลา ความสุขเหล่านั้น ที่วัยทำ�งานอย่างเราอาจ

ThinkWork Company Limited เป็นบริษัทที่ปรึกษา ทางด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การค้าปลีก (Retail Property Development) โดยมุ่งเน้น “การนำ�เสนอความเปลี่ยนแปลง ที่สร้างสรรค์สู่วงการอสังหาริมทรัพย์” เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุน ผู้เช่าพื้นที่โครงการ ตลอดจนผู้บริโภค ได้อย่างครบถ้วน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ThinkWork Company Limited 283/66 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 tel: 02 712 8001-2 | e-mail: thinkofus@thinkwork.co.th website: www.thinkwork.co.th | facebook: facebook/ThinkWork Where to Find Restaurant Three Mangoes / Coffee Beans by Dao Coffee Shop au bon pain / Starbucks / Coffee World Black Canyon / True Coffee / Cafe DoiTung Coffee Gallery / Tom n Toms Coffee / Gloria Jean’s Coffees Cafe Amazon / Wawee Coffee / Banrie Coffee Coffee Today /The Coffee Club Ice-Cream Shop iberry Cafe Sport Club The Royal Bangkok Sports Club / The Royal Bangkok Polo Club Published by Preyarom Publishing 93/212 The Emporio Place สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ลืมมันไป ทั้ง ๆ ที่มันก็เป็นโลกใบเดิมนี่เอง ลองปล่อยตัวเองให้เป็นเด็กดูซักวัน ออก ไปทำ�อะไรสนุก ๆ ใช้เวลาให้คมุ้ ค่า มองปัญหา ให้เป็นเรื่องท้าทาย เหมือนที่เราเคยเล่น เกมส์ในวัยเด็ก ก็เหมือนเราได้ย้อนเวลา กลับไปเป็นเด็กได้อกี ครัง้ เลย แต่เปลีย่ นกัน ตรงที่ค�ำ ถามทีเ่ รามักจะโดนถามตอนเด็ก ๆ ว่าโตขึน้ อยากเป็นอะไร ก็เปลีย่ นคำ�ถามเป็น ว่าปีนเ้ี ราจะทำ�ให้เป็นปีที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไร แล้วใช้เวลาทุกวันให้คุ้มค่า แค่นี้ก็แฮปปี้ แล้วล่ะค่ะ กอง บ.ก.

Editor-in-Chief บรรณาธิการบริหาร Ratiporn Tantadvanichkul | รติพร ตันทัดวาณิชย์กุล Nupatra Tantadvanichkul | ณุภัทรา ตันทัดวาณิชย์กุล Executive Editor บรรณาธิการ Sariya Saengsawang | ศริยา แสงสว่าง Phongsathorn Ariyasinsuwong | พงศธร อริยสินสุวงศ์ Suvachara Charumilinda | สุวัชรา จารุมิลินท Art Director ฝ่ายศิลป์ Bussanee Chanchamroen | บุษณี จันทร์จำ�เริญ Business Columnist คอลัมน์ธุรกิจ Brand Buffet Healthy Life คอลัมน์สุขภาพ MS’ Happy Diet Photo by Akkapon Kumpusan | อรรคพล คำ�ภูแสน Thanongsak Chupongwattana | ทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา Patitta Tunyanitikul | ปทิตตา ธันยนิติกุล Production by Preyarom Publishing & Sanskrit Creative Thanongsak Chupongwattana | ทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา Patitta Tunyanitikul | ปทิตตา ธันยนิติกุล Nisakorn Pituya | นิสากร ปิตุยะ Panissara Hansirisawasdi | พนิศรา หาญศิริสวัสดิ์

HAPP-IT.com

TASTE-IT | SHA RE-IT | HA PP-IT VISIT US NOW !

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในนิตยสารฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ในการ ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ�ข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด


05

CONTENTS

JANUARY 2014 vol. 02 /issue.07

feature.articles

12

06 | URBAN look

สร้างสไตล์ที่แตกต่างในแบบของคุณ กับแบรนด์แฟชั่น 2 ร้าน 2 สไตล์ 08 | URBAN spot light

หลากหลายเหตุผล ทำ�ไมครอบครัวไหน ๆ ก็ชอบไป Community Mall 10 | URBAN life

เสริมประสบการณ์สร้างทักษะ ให้สมาชิกตัวน้อย เก่งรอบด้าน ไปกับกิจกรรมสนุก ๆ 12 | URBan talk

พูดคุยกับคุณดู๋ ก่อเกียรติ งามดำ�รงค์ เจ้าของร้านข้าวห่อไข่แสนอร่อย 16 | urban taste

พาครอบครัวไปชิมอาหารไทยฟิวชั่น จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ตบท้ายด้วยของหวานอันแสนนุ่มลิ้น

10

08 20 | URBAN SHARE

Google Zeitgeist จัดอันดับคำ�ค้น สุดฮิตในปี 2013 จาก Google 22 | URBAN secret

แนะนำ� 4 ของหวานทานง่าย อร่อย และมีประโยชน์ 22 | URBAN Astrology

16

มาเช็คดวงกันหน่อยดีกว่า ราศีไหน เป็นอย่างไรกันบ้าง


06 U

R

B A

N

L O

O

K

Fashion - forward infants ไม่ใช่แค่ผู้ ใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถสนุกสนานไปกับการแต่งตัว เพราะเดี๋ยวนี้แฟชั่นเด็ก ๆ ก็มีมาให้เลือกมากมาย ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกแต่งตัวลูกน้อย ให้ออกมาน่ารักน่าชังไม่ซำ�้ ใคร

Brown as a berry ความเป็นวินเทจไม่ใช่แค่สไตล์ของผูใ้ หญ่เท่านัน้ แม้แต่เด็ก ๆ ก็สามารถ สัมผัสแฟชัน่ แบบย้อนยุคได้เช่นกัน กับแบรนด์เสือ้ ผ้าเด็ก Brown as a berry ทีม่ จี ดุ เด่นทีส่ ไตล์และลายผ้าทีอ่ อกแบบกันเอง จึงให้อารมณ์วนิ เทจแต่ไม่ลมื แฝงความเป็นไทยลงไปด้วย ทำ�ให้สามารถหยิบมาใช้ได้ในทุกโอกาส และด้วย แนวคิดว่าอยากออกแบบชุดเด็ก ที่เกี่ยวกับการพักผ่อนและเล่นสนุกกับ ธรรมชาติ ปีนต้นไม้ วาดรูปเล่น กระโดดน้� ำ หรือจะวิง่ ไล่จบั กับเพือ่ น ๆ ซึง่ ชวน ให้นกึ ถึงสำ�นวนฝรัง่ ทีว่ า่ “brown as a berry” ทีใ่ ช้ได้กบั เวลาเด็ก ๆ วิง่ เล่น ซนตากแดด จนผิวสีน�ำ้ ตาลเหมือนผลเบอร์ร่ี นัน่ แหล่ะทีม่ าของชือ่ ร้าน Brown as a berry ซึง่ นอกจากเสือ้ ผ้าแล้ว ทีน่ ย่ี งั มีเครือ่ งประดับทั้งหมวก แว่นตา ไปจนถึงรองเท้า ให้อารมณ์วินเทจกันทั้งตัวเลยทีเดียวยิ่งเมื่อได้ความเป็น วินเทจมาอยู่ในไซส์เด็กตัวเล็ก ๆ ยิ่งให้ความรู้สึกน่ารักไม่เบา The Circle & The Promenade 083 078 5169 www.brownasaberryshop.com https://www.facebook.com/brownasaberryshop/info

Ing Ing Shop สำ�หรับครอบครัวไหนทีช่ น่ื ชอบการใช้วนั หยุดสุดสัปดาห์ไปกับการพักผ่อน ในสถานที่สุดฮิตอย่างหัวหินแล้วล่ะก็ อยากให้ลองแวะร้าน Ing Ing Shop ในโครงการ Porto Chino กันก่อนซักนิด จะได้เพลิดเพลินไปกับสินค้าเด็ก ๆ ราคาน่ารักสบายกระเป๋า หลากสไตล์หลายสีสัน เพราะที่ร้าน Ing Ing Shop มีให้เลือกครบทุกความต้อ งการของสมาชิ ก ตั ว น ้ อ ยในครอบครั ว ตั ้ ง แต่ แรกเกิดจนถึงอายุ 4 ขวบ ทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการทีเ่ หมาะสำ�หรับเป็น กิจกรรมร่วมกันในยามว่างระหว่างเด็ก ๆ และสมากชิกในครอบครัว หรือจะ เป็นเสื้อผ้าใส่ได้สบาย ๆ เหมาะกับการพักผ่อนของครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ นักช้อปที่ได้แวะเข้าไปที่ Ing Ing Shop จะต้องได้ของติดไม้ติดมือไปฝาก สาวน้อยน่ารักหรือหนุ่มน้อยแสนซนของครอบครัวอย่างแน่นอน Porto Chino 081 373 7414 babiespig@hotmail.com


08 U

R

B A

N

S

P

O T

L

I

G

H

T

IT’S ALL ABOUT FAMILY! ต้องยอมรับว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของคนในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก โดยจะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น ซึ่งได้กระทบไปถึงหน่วยเล็กที่สุดอย่างครอบครัวด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอาจเริ่มห่างกัน ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ด้วยเหตุนี้จึงมีศูนย์การค้าแบบใหม่หรือที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูว่า Community Mall เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของ แต่ละคน รวมไปถึงเป็นแหล่งรวมกิจกรรมของคนในครอบครัวให้ ได้ทำ�ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

TOGETHER IS BETTER! การแบ่งเวลาให้กบั ครอบครัวกลายเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายและทำ�ได้ยากใน ยุคปัจจุบนั วันหยุดทัง้ ทีหลายบ้านก็คงอยากให้เป็นวันของครอบครัวทีส่ มาชิก ทุกคนจะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้า มีกิจกรรมสนุก ๆ ทำ�ร่วมกัน สร้างความ ใกล้ชิดกันภายในครอบครัวให้เหนียวแน่น ก่อเกิดความสามัคคี อยากพา ครอบครัวไปเดินเล่นพักผ่อนในสถานทีท่ เ่ี ดินทางไปได้สะดวก ไม่ไกลจากบ้าน มากเกินไป เพราะนอกจากจะเสียเวลาไปกับการเดินทางแล้ว ปัญหารถติด ในเมืองก็ยังเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดมากอีกด้วย ยิ่งถ้ามีสมาชิกในครอบครัว เป็นเด็กตัวเล็ก ๆ แล้วละก็ การเดินทางที่ต้องเผชิญกับรถติดนาน ๆ กับ ลูกน้อยก็คงจะไม่สนุกแน่ แถมปัจจุบันราคาน้ำ�มันก็มีแต่จะสูงขึ้นและไม่มี ทีทา่ ว่าจะลงง่าย ๆ แล้วยังจะต้องไปแย่งกันหาทีจ่ อดรถอีก แทนท่วี นั หยุดจะได้ พักให้หายเหนือ่ ยอาจกลายเป็นการเพิม่ ความเครียดไม่ตา่ งจากวันทำ�งานเลย จึงมีคำ�ถามว่าแล้วเราจะจัดการกับเวลาที่มีอยู่จำ�กัดนี้อย่างไรดี? ครอบครัวยุคปัจจุบันจึงนิยมมองหาแหล่งนัดพบใหม่ ๆ อย่างเช่น Community Mall ใกล้บ้าน ที่เน้นการตอบสนองความต้องการในเรื่อง ความรวดเร็วและสะดวกสบายตามแบบฉบับของคนเมือง เพื่อหลีกหนีปัญหา การจราจร แต่ยังคงตอบสนองไลฟ์สไตล์ครบทุกด้านของสมาชิกทุกคนใน ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ หรือบางที่ที่สามารถให้ บริการ 24 ชั่วโมงก็ดีไม่น้อย


ความหลากหลายของร้านอาหารที่มีให้เลือก ที่เหมาะกับการ มาใช้เวลาทานอาหารร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคน ได้อยูพ ่ ร้อมหน้ากันเพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นเรือ่ งราวต่าง ๆ ร้านอาหารประเภท ทีเ่ หมาะกับการแวะนัง่ ทานง่าย ๆ ก่อนกลับบ้านหลังเลิกงาน หรือที่เหมาะกับใช้ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง หรือคูร่ กั ก็มใี ห้เลือกเหมือนกัน นอกจากนี้แล้ว ก็ ยั ง มี ส ถาบั น การศึ ก ษาสำ � หรั บ เพิ่ ม การเรี ย นรู้ แ ฝงความสนุกสนานให้ กับสมาชิกตัวน้อยของครอบครัว ซึง่ ระหว่างรอลูกน้อย คุณพ่อ คุณแม่ก็ สามารถใช้เวลาไปกับการช้อปปิ้งหลากหลายร้านค้าที่เปิดให้บริการภายใน บริเวณศูนย์การค้าได้อีกด้วย ข้อได้เปรียบของ Community Mall ที่มีขนาดเล็กที่ไม่ต้องการ ใช้ขนาดพื้นที่มากเหมือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คือ มักจะตั้งอยู่ในทำ�เล ที่มีจำ�นวนประชากรสูง และเน้นที่กลุ่มครอบครัวเป็นหลัก ทำ�ให้เข้าถึงกลุ่ม ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อย คือ การ ออกแบบบรรยากาศอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีแนวคิดที่โดดเด่น สะท้อนความทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจ แตกต่างไปจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ Community Mall แต่ละแห่งก็จะมีไอเดียไม่เหมือนกัน และเน้นไปที่การ เป็นศูนย์การค้าแบบเปิด มีอากาศถ่ายเทสะดวก สร้างบรรยากาศในการ เดินเล่นแบบสบาย ๆ ชิว ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ ถือเป็นเป็นหัวใจสำ�คัญของ Community Mall และส่งผลให้คนที่มาใช้ บริการรู้สึกสนุกสนานไปกับการตกแต่งที่ไม่ซ้ำ�ซากจำ�เจนี้ด้วย อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ Community Mall มักได้รับความนิยม จากกลุ่มครอบครัว คือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ คนในชุมชนเฉพาะพื้นที่ เนือ่ งจากความต้องการ ของครอบครัวในแต่ละพืน้ ที่ นั้นมีความแตกต่างกัน Community Mall จึงได้รับการออกแบบให้ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเน้นการเข้าถึงคนทีอ่ ยูอ่ าศัยในหมูบ่ า้ น

09

และคอนโดมิเนียมในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเป็นหลัก มีการทำ�วิจยั เพือ่ ศึกษาความต้องการ ของผู้บริโภคในบริเวณแหล่งชุมชนนั้น เพื่อเป็นการวางแผนให้ตอบสนอง ความต้องการของครอบครัวในปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยูเ่ สมอ Community Mall จึงจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าทุกประเภทไว้ให้ครบทุกความต้องการ ทั้งร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และการบริการต่าง ๆ ที่มีให้เลือกไม่แตกต่างจาก ศูนย์การค้าในเมือง แต่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางฝ่ารถติดเข้าไป คงจะดีไม่นอ้ ยทีว่ นั หยุดสบาย ๆ จะได้ใช้เวลาอย่างเต็มทีก่ บั ครอบครัว ในสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อน และยังมอบความรู้สึกที่เหมือนกับว่า ความสุขอยูใ่ กล้บา้ นนิดเดียว เพียงแค่น ้ี ครอบครัวก็จะมีเวลาอยูด่ ว้ ยกันมากขึน้ เพราะถึงแม้ทุกวันนี้จะมีเทคโนโลยีทีทำ�ให้การติดต่อกันง่ายขึ้นผ่านการ สัมผัสแค่เพียงปลายนิ้วบนอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ แต่การได้นั่งอยู่ด้วยกัน พูดคุยกัน และได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างใกล้ชิด คงจะดีกว่าการเจอกันผ่าน หน้าจอโทรศัพท์ เพราะการที่คุณพ่อ คุณแม่ และลูก ๆ ได้ใช้เวลาด้วยกัน อย่างอบอุ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ถึง 2 วัน ก็จะช่วยให้คนในบ้านรู้สึก ผูกพันและมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน เป็นการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และ พร้อมเผชิญกับโลกภายนอกทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขันและเร่งรีบกันอยูท่ กุ วัน


10 U

R

B A

N

L

i

f

e

THE Utmost

importance OF PLAY วัยเด็ก คือวัยแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 3-4 ขวบนั้น จะมีพัฒนาการในการเรียนรู้ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุน้ี คุณพ่อคุณแม่ จึงนิยมสรรหา คอร์สพิเศษต่าง ๆ ให้กบั ลูกหลานของตน ซึง่ ปัจจุบนั นีม้ คี อร์สต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ ยังไม่รู้ว่าจะพาลูก ๆ หลาน ๆ ไปเรียนอะไรดี Urban Retail Society มีไอเดียคอร์สเรียนน่าสนใจ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถสุดพิเศษ ให้กับลูกหลานของคุณได้

Fight Me Up

โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้สำ�หรับเด็กอายุ 4 ขวบครึ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น Muay Thai for Kids หรือ Teakwando Yoga Kick Boxing ที่ นอกจากจะได้ ส นุ ก ไปกั บ การออกกำ � ลั ง ทุ ก ส่ ว นของร่ า งกายที่ จ ะช่ ว ย เพิ่มความแข็งแรงแล้ว ยังเพิ่มทักษะการควบคุมตัวเอง แถมยังฝึกสมาธิได้ดี อีกด้วย หรืออย่าง Voice Dubbing คอร์สสอนพากย์เสียงสำ�หรับเด็ก ๆ ที่จะฝึกน้อง ๆ ให้เป็นนักพากย์การ์ตูนรุ่นจิ๋วและได้พัฒนาการอ่าน การฟัง การพูดไปพร้อมกัน ที่สำ�คัญคือเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว และยังฝึก ความมั่นใจ พร้อมกล้าแสดงออกอีกด้วย แถมทีน่ ไ่ี ม่ได้เน้นแค่เด็กเท่านัน้ คุณพ่อคุณแม่ทม่ี ารอลูกเรียนคอร์ส ต่าง ๆ ก็สามารถเลือกเรียนที่ Fight Me Up ได้เช่นกัน  2nd FL Chamchuri Square 02 160 5056 fightmeupschool@gmail.com

Dance Me Up

โรงเรียนสอนเต้น หลากหลายสไตล์ ของครูกบ๊ิ เขมิษา บุณยเกียรติ ทีเ่ น้นการเรียนสนุกตอบโจทย์ตามความชอบของน้องแต่ละคนในบรรยากาศ เป็นกันเอง เน้น Class ขนาดเล็ก ไม่เกิน 8 คน ทำ�ให้น้อง ๆ ได้สนุกไปกับ การเรียนรู้คำ�ศัพท์ พร้อมท่าทางที่ถูกต้องตามหลักการของบัลเล่ต์ Dancing with my Mommy: คอร์สบัลเล่ต์หลักสูตรพิเศษที่ มีเฉพาะที่ Dance Me Up เท่านั้น เหมาะสำ�หรับน้อง ๆ อายุ 2 ถึง 3 ขวบ ความพิเศษของคอร์สนี้ คือ ให้คุณแม่เข้าเรียนพร้อมลูก ๆ ด้วยเลย คุณแม่ จะได้มีส่วนร่วมกับการสอนน้อง ๆ ด้วยตัวเอง ได้ช่วยดัดตัวลูกเพื่อเป็น พืน้ ฐานของการเรียนบัลเล่ต์ ส่วนตัวคุณแม่เองก็จะได้สนุกไปด้วย ซึง่ นอกจาก จะได้เรียนรูท้ า่ บัลเล่ตง์ า่ ย ๆ ผ่านเสียงเพลงแล้ว คอร์สนีย้ งั เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ย ส่งเสริมสายใยความรักความอบอุน่ ด้วยพลังของการสัมผัสและการกอด ทีจ่ ะ ทำ�ให้น้อง ๆ ได้รู้สึกถึงความรักระหว่างคุณแม่และลูกได้ดีอีกด้วย Baby Ballerina: เหมาะสำ�หรับน้องอายุ 3 ถึง 4 ขวบ ซึ่งคอร์สนี้ จะให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ศัพท์เทคนิคพร้อมท่ายืนของบัลเล่ต์ เพื่อเตรียมพร้อม สำ�หรับขั้น Pre Primary ตามหลักสูตรของ Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ทีส่ �ำ คัญ ครูกบ๊ิ จะพานักเรียนทีน่ อ่ี อกงานโชว์ตวั ตามเทศกาลต่าง ๆ เป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ ฝึกความมั่นใจและ การกล้าแสดงออกให้กับน้อง ๆ อีกด้วย

http://www.facebook.com/fightmeup

2nd FLChamchuri Square 02 160 5321 dancemeup@gmail.com http://www.dancemeup.com/ https://www.facebook.com/dancemeup


11

Play Station Kidz Club สำ�หรับคุณพ่อคุณแม่ทอ่ี ยากฝึกฝนทักษะรอบด้านให้กบั น้อง ๆ ที่ Play Station Kidz Club สโมสรกิจกรรมและสนามเด็กเล่นในร่มแห่งนี้ เหมาะสำ�หรับ เด็กอายุ 1 ถึง 7 ขวบ ซึ่งน้อง ๆ จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายใต้แนวคิด Integrated Natural Learning ผ่านการเล่นในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ Active Station: พัฒนาทักษะทางร่างกายและสมอง กับสนามเด็ก เล่นในร่มที่ออกแบบให้น้อง ๆ ได้เล่นสนุกผ่านการปีนป่าย กระโดด ทรงตัว ลื่น โหน ที่จะทำ�ให้น้อง ๆ ได้มั่นใจว่า “หนูทำ�ได้!” Sand and Soil Station: พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและเสริม ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ ความเข้าใจเรื่องสสาร และสร้างประสบการณ์กับวัสดุ ธรรมชาติ ผ่านการขุด ตัก พิมพ์ เท โดยน้อง ๆ ไม่ต้องห่วงเรื่องเลอะ และคุณแม่ ไม่ต้องห่วงเรื่องล้าง Art Station: กิจกรรมศิลปะธรรมชาติและงานประดิษฐ์ ที่ช่วยส่งเสริม จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเพลิดเพลิน เด็ก ๆ จะได้สนุกกับ การปั้นดินเหนียว ระบายสีภาพกระดาษเปียก และทำ�งานศิลปะที่เรียบง่าย แต่ ให้ผลลัพธ์น่าอัศจรรย์ Creative Station: การเล่นอย่างอิสระกับบทบาทสมมุติและกิจกรรม ในชีวิตประจำ�วัน กับวัสดุธรรมชาติหรือสิ่งของในชีวิตจริง แล้วโลกของหนูก็จะ ไม่ใหญ่โตน่ากลัวอีกต่อไป Reading Station: ส่งเสริมทักษะทางภาษากับหนังสือคุณภาพทั้ง ภาษาไทยและอังกฤษที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย Edu-game Station: ท้าทายไหวพริบกับเกมส์การศึกษาแสนสนุก ที่ช่วยพัฒนาความพร้อมด้านตรรกะและมิติสัมพันธ์ ที่ฝึกให้เด็ก ๆ ได้รู้จัก การเล่นตามกติกา เสริมทักษะทางสังคมและความมีน้ำ�ใจนักกีฬา Rainbow Station: เวทีสำ�หรับเด็ก ๆ ที่อยากแสดงออกด้านดนตรี และความสามารถพิเศษต่าง ๆ เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งกันและกัน พร้อมอิ่มอร่อยสุขภาพดีกับ DIY Snack Bar และกิจกรรม Cooking ที่ทั้งอร่อยและสนุกสนาน

The Nine : 02 716 7950, 081 696 1219 Porto Chino : 034 110 810 http://www.playstationkid.com https://www.facebook.com/playstationkid


12 U

r

b a

n

T A

L

K

Omu Japanese Omurice & Café ด้วยหน้าตาทีด่ แู ตกต่างไปจากอาหารญีป่ นุ่ แบบดัง้ เดิม ทำ�ให้ ใครๆ ไม่คอ่ ยนึกถึง อาหารญีป่ นุ่ สไตล์ฝรัง่ อย่าง “ข้าวห่อไข่” Urban Retail Society ฉบับนี้ จึงขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ Omu Japanese Omurice & Café และได้พูดคุยกับ คุณดู๋ ก่อเกียรติ งามดำ�รงค์ เจ้าของร้าน ถึงการแบ่งเวลาดูแลธุรกิจ และการเลี้ยงลูกสาวตัวน้อยไปพร้อม ๆ กัน

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว หากพูดถึงอาหารญี่ปุ่น ภาพ ของคนไทยที่นึกถึงอาหารญี่ปุ่นก็คงหนีไม้พ้น ซูชิ หรือราเมง แต่ความจริงแล้วข้าวห่อไข่ก็เป็น อาหารที่เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นอาหาร Top Five ของชาวญี่ปุ่น ได้เลย แต่ด้วยหน้าตาของอาหารที่ดูเหมือน อาหารตะวันตก อาจทำ�ให้คนไทยไม่ได้คิดถึง ข้าวห่อไข่ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นจริง ๆ


13

OMU จึงเป็นร้านข้าวห่อไข่เจ้าแรกที่มาเปิดในเมืองไทย ที่มีเมนูหลัก เป็นข้าวห่อไข่โดยเฉพาะ “ผมกับภรรยาซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นตั้งใจทำ�ร้านนี้มาก ๆ เพราะการทีไ่ ด้ไปใช้ชวี ติ อยูท่ ป่ี ระเทศญีป่ นุ่ มา จะเห็นได้ชดั เจนเลยว่าเวลาคน ญี่ปุ่นทำ�อะไรจะต้องทำ�ออกมาให้เนี้ยบทุกอย่าง ต้องใส่ใจทั้งเรื่องคุณภาพ และการบริการ ที่เลือกมาทำ�ร้านข้าวห่อไข่เพราะส่วนตัวเองและภรรยา ชอบทาน เลยอยากจะนำ�เสนออะไรใหม่ ๆ เพราะตอนนัน้ ทีไ่ ทยก็ไม่มรี า้ นอาหาร ที่เป็นร้านข้าวห่อไข่โดยเฉพาะเหมือนที่ญี่ปุ่น สูตรอาหารที่นี่ก็อยากให้ได้ รสชาติเหมือนกับที่ญี่ปุ่นจริง ๆ เหมือนบินไปทานที่ญี่ปุ่นกันเลย พอดีได้ รู้จักกับเชฟชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่เคยทำ�งานที่โรงแรมระดับห้าดาว และมี ความเชีย่ วชาญอาหารญีป่ นุ่ สไตล์ตะวันตกทีเ่ รียกว่า ‘โยโชคุ’ ซงึ่ ปัจจุบนั เชฟ ท่านนั้นก็ได้เปิดร้านอาหารโยโชคุเล็ก ๆ อยู่ที่บ้านเกิด เชฟของที่ร้าน OMU ก็จะต้องบินไปเทรนด์อยู่ที่นู้นก่อนที่จะกลับมาเป็นเชฟของที่ร้านได้”

ความอร่อยของข้าวห่อไข่อยู่ที่ซอสต่าง ๆ ที่มีรสชาติแตกต่าง กันออกไป OMU จึงใส่ใจกับซอสรสชาติเข้มข้นแบบโฮมเมด โดยเฉพาะ ซอสเดมิกลาส ทีเ่ คีย่ วเองและเป็นสูตรของทีร่ า้ นโดยเฉพาะทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความอร่อยให้กับข้าวห่อไข่ได้เป็นอย่างดี เมนูเด่นที่นี่คงจะหนีไม่พ้น ข้าวห่อไข่สไตล์ลาวา หรือทีเ่ รียกในภาษาญีป่ นุ่ ว่า Tampopo Omurice ซึ่งเป็นเมนูที่ทำ�ยาก และหาทานไม่ได้ง่าย ๆ แม้ในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม ต้องเป็นร้านประเภทโยโชคุระดับสูงเท่านั้นถึงจะทำ�ได้ ด้วยความที่ได้มี โอกาสเรียนรูจ้ ากเชฟทีเ่ ชียวชาญโดยเฉพาะ ก็เลยลองเอามาทำ�เป็นเมนู ทีร่ า้ นซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่วนของหวานก็จะเป็น สไตล์ญี่ปุ่นสูตรพิเศษเฉพาะที่หาได้ที่ร้าน OMU เท่านั้น โดยมีภรรยา เป็นคนคิดค้นสูตรทั้งหมดให้เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลย ของหวานสไตล์ ญีป่ นุ่ มีจดุ สำ�คัญคือจะไม่ได้ดทู ห่ี น้าตาเพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้จะดู Simple แต่รสชาติจะต้องโดดเด่น เพราะฉะนั้นวัตถุดิบก็ต้องนำ�เข้ามา จากญี่ปุ่นเพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติใกล้เคียงกับต้นตำ�รับมากที่สุด


14

“ผมมักจะสนุกกับการคิดเมนูใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกลอง เป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อเพิ่มความหลากหลายแปลกใหม่อยู่เสมอ เพราะความพิเศษของข้าวห่อไข่คือเป็นเมนูที่ไม่ตายตัว สามารถ เอาซอสอะไรมาผสมกันให้เกิดเป็นเมนูใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ตลอด จะ เลือกทำ�เป็นสไตล์ตะวันตก ไทย หรือจีนก็ได้” ตอนนี้ OMU ก็มี 2 สาขาแล้ว คือที่ Park Lane และ Central World และคุณดู๋ต้องลงมาดูแลด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ก็ ไม่เคยเหนื่อย เพราะคุณดู๋บอกว่า ... น้องมะลิถือเป็นส่วนสำ�คัญ ที่มาเติมเต็มชีวิต “หลังจากมีลูกสาว ทำ�ให้ต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัว มากขึ้น เพราะด้วยความที่ภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่น การเลี้ยงดูลูกก็ จะต้องเลี้ยงเองและต้องให้เวลากับเค้าค่อนข้างเยอะ ทำ�ให้ต้องแบ่ง เวลาทีเ่ คยใช้ท�ำ งานไปช่วยกันเลีย้ งลูก แต่ดว้ ยธรรมชาติของธุรกิจ ร้านอาหารที่สามารถเริ่มงานได้สายกว่าปกติ ตื่นเช้ามาก็จะมีเวลา อยู่กับน้องมะลิจนถึงช่วง 10 ถึง 11 โมง ก็จะเข้ามาที่ร้าน ช่วง กลางวันน้องมะลิก็จะใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ พอช่วงเย็นก็จะกลับไป ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน คือธุรกิจจะต้องดำ�เนินต่อไปเพราะต้องควบคุม คุณภาพด้วยตัวเอง แต่ถึงยังไงก็จะแบ่งให้เวลากับครอบครัว มากกว่าเสมอ การที่ต้องทำ� 2 อย่างไปด้วยกันถึงแม้จะเหนื่อย แต่ก็มีความสุขมาก” “ปกติต้องไปญี่ปุ่น 3 ถึง 4 ครั้งอยู่แล้ว เพื่อไปดูงาน และหาไอเดียใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำ�คัญมากกับการทำ�ธุรกิจ ร้านอาหาร การที่ได้ออกไปดูอะไรที่แปลกใหม่ในต่างประเทศหรือ แม้แต่ในประเทศก็ตาม ก็เหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง เมื่อได้ เปิดโลกทัศน์ และเห็นโอกาสอะไรใหม่ ๆ ก็ทำ�ให้เรามีไอเดียเพิ่ม มากขึ้น แต่จากที่เคยไปกัน 2 คน ตอนนี้ก็จะพาน้องมะลิออกไป เปิดหูเปิดตาด้วย ถือเป็นการพักผ่อนกับครอบครัวไปด้วยในตัว หรือหากมีเวลาช่วงสั้น ๆ ก็มักจะพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ ต่างจังหวัดใกล้ ๆ อย่างเช่น เขาใหญ่ หรือหัวหินอยู่เสมอ” ใครที่อยากลองเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวอย่างข้าวห่อไข่ สไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ ก็อย่าลืมแวะมาที่ OMU เพราะนอกจากจะได้ ทานอาหารอร่อย ๆ ในบรรยากาศแบบครอบครัวแล้ว คงจะได้สมั ผัส ถึงความน่ารักอบอุ่นและความใส่ใจของเจ้าของร้านได้เป็นอย่างดี ParK LANE & 6TH FL CENTRAL WORLD 02 382 0138 OMU.BANGKOK@GMAIL.COM https://www.facebook.com/OMU.JAPANESEOMURICE OMUBANGKOK


16 U

r

b a

n

T a

s

t

e

เดี๋ยวนี้ เวลาที่เราอยากจะพาครอบครัวออกไปทานอาหารนอกบ้าน มักจะมีปัญหาตามมาคือ ไม่รู้จะไปทานอาหารที่ร้านไหนดี Urban Retail Society ฉบับนี้ จะพาคุณไปร้านอาหารหลากหลายสัญชาติทั้งไทย เกาหลี จีน และญี่ปุ่น ก่อนจะตบท้ายด้วยร้านของหวาน รับรองได้ว่าแต่ละร้านนั้นจะสร้างความประทับใจให้แก่ครอบครัวคุณได้อย่างแน่นอน

Four Seasons Royal China @ Thonglor

ย่างเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว ในเดือนแห่งครอบครัวเดือนนี้ หลาย ๆ คนคง อยากจะหาร้านอาหารอร่อย ๆ รับประทานร่วมกับครอบครัว และ อาหารยอดนิ ย มตลอดกาลของคนไทยก็ ค งหนี ไ ม่ พ้ น อาหารจี น อย่างแน่นอน วันนี้เราขอพาไปชิมอาหารจีนที่มีชื่อเสียงเรื่องเป็ดย่าง อย่าง Four Seasons ที่โด่งดังมาตั้งแต่ลอนดอน จนได้มาเปิดสาขา ทีก่ รุงเทพ ฯ ถึง 3 สาขาแล้วด้วยกัน ซึง่ สาขาทองหล่อแห่งนี้ จะแตกต่าง ไปจากสาขาอืน่ ๆ เพราะได้มกี ารร่วมมือกับ Royal China ร้านอาหาร จีนติ่มซำ�ชื่อดังนั่นเอง นอกจากอาหารจานเป็ดอันโด่งดังของ Four Seasons แล้ว ทางร้านยังมีอาหารจีนจานอื่น ๆ ที่น่าลิ้มลอง ไม่ว่าจะ เป็นข้าวหน้าเป็ด หรือ ข้าวหน้ารวมมิตรสามอย่าง ที่คุณจะสามารถ ลิ้มลองได้ทั้งเป็ดย่าง หมูแดง และหมูกรอบในคราวเดียวกัน ซึ่ง ทีเด็ดอยูท่ ซ่ี อสสำ�หรับราดนัน่ เอง ส่วนติม่ ซำ�นัน้ จะเริม่ ให้บริการตัง้ แต่ 11.00-17.00 ซึ่งจานเด็ดในเมนูติ่มซำ� ก็คือซาลาเปาไส้ครีม ทีไ่ หลเยิม้ ออกมา ส่วนติม่ ซำ�จานอืน่ ๆ อย่าง ก๋วยเตีย๋ วหลอดปาท่องโก๋ หรือเกี๊ยวกุ้งกุยช่ายก็อร่อยไม่แพ้กัน รับรองว่าพาครอบครัว มาแล้ว จะได้อิ่มหนำ�สำ�ราญกันอย่างเต็มที่ หากเป็นครอบครัวใหญ่ ทางร้านก็มหี อ้ งส่วนตัวไว้รองรับ ด้วยเป็ดย่างจานเด็ด คุณภาพระดับ Four Seasons แห่งลอนดอน บวกด้วยติ่มซำ� ของ Royal China มาเพิม่ ความอร่อย หากได้มาชิมทีร่ า้ นสักครัง้ การันตีได้วา่ คุณจะติดใจ ไม่รลู้ มื

02 392 6212

11.00 - 22.00


17 Jiro Raw Bar & Grill

@ Manhattan Hotel แน่นอนว่าอาหารญี่ปุ่นจานโปรดของคนไทย คงจะปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าต้องเป็นซูชิ ซึง่ ปัจจุบนั มีรา้ นซูชมิ ากมายเปิดขึน้ มาในกรุงเทพ ฯ แต่หากต้องการพาครอบครัวมารับประทานซูชิอร่อย ๆ แล้วละก็ ร้าน Jiro Raw Bar & Grill จะไม่ทำ�ให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน ด้วยสไตล์การแต่งร้านทีน่ า่ รัก ๆ เหมือนนัง่ รับประทานซูชอิ ยูใ่ นสวน ซึ่งไม่ได้มีเพียงบรรยากาศสบาย ๆ เท่านั้นที่ต้องทำ�ให้เดินทางมา รับประทานซูชทิ ร่ี า้ นนี้ แต่ปริมาณและคุณภาพของซูชแิ ต่ละจานนัน้ คับแน่นจริง ๆ ซึ่งเมนูที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมาเองอย่าง Jiro Warm Breeze ทีม่ ชี โู ทโร่ชน้ิ หนา ๆ ราดด้วยชูโทโร่สลัด วางด้วยไข่หอยเม่น ด้านบน พร้อมกับไข่นกกระทา และไข่ปลาคาเวียร์ เป็นเมนูเด็ดที่ ไม่สั่งไม่ได้เลยทีเดียว แต่หากใครไม่ชอบรับประทานอาหารดิบ ทางร้านมีเมนูทอดและย่างให้เลือกรับประทานอีกด้วย ถูกปาก ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างแน่นอน ที่สำ�คัญราคาไม่แพงเลย เมือ่ เทียบกับคุณภาพและปริมาณของอาหาร ครอบครัวไหนทีช่ อบ ซูชิเป็นชีวิตจิตใจแล้วละก็ ไม่ควรพลาดที่จะมาลองลิ้มชิมรสซูชิ อร่อย ๆ ที่ร้านนี้เด็ดขาด

081 413 4411

11.00 - 15.00 , 17.00 - 23.00

School Food @ Mercury Ville

แม้ว่าเกาหลีฟีเวอร์จะเข้ามาโด่งดังในเมืองไทยนานพักใหญ่แล้ว แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ทำ � ให้ อ าหารเกาหลี เ ป็ น ที่ นิ ย มน้ อ ยลงแต่ อ ย่ า งใด เพราะมีร้านอาหารเกาหลีเปิดขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้แต่ ร้านอาหารแฟรนไชส์จากเกาหลี อย่างร้าน School Food แห่งนี้ ที่เปิดขึ้นเป็นสาขาแรกในเมืองไทยที่เมอคิวรี่ วิลล์ หลังจากที่ประสบ ความสำ�เร็จในการเปิดกว่าร้อยสาขาทัง้ ในเกาหลี อเมริกา และเอเชีย ซึ่งร้าน School Food แห่งนี้ ฉีกแนวไปจากร้านอาหารเกาหลี ธรรมดา ๆ ด้วยอาหารเกาหลีสไตล์ฟิวชั่นที่ผสมผสานกับอาหาร ตะวันตกจนออกมาเป็นเมนูใหม่ที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะ Mari หรือข้าวปั้นในแบบเกาหลี อย่าง Blooming Mari ที่เป็นเมนูเด่น ของทางร้าน ซึง่ จัดมาในรูปแบบดอกไม้ได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีเมนู Topokki ทีด่ ดั แปลงให้เข้ากับอาหารตะวันตกอย่าง Spicy Carbonara Topokki ที่มีความเผ็ดนิด ๆ เข้ากับเค้กข้าว หรือ ต๊อก ได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่ ก็คงจะถูกปากไม่นอ้ ย และ สบายใจได้เลยว่าอาหารของทางร้านทำ�สด ๆ ใหม่ ๆ ไม่มีการทำ� ค้างเอาไว้ เพราะเชฟจะทำ�อาหารขึ้น เมื่อมีออเดอร์เท่านั้น ทำ�ให้ได้ ลิม้ รสอาหารสดใหม่ทกุ จาน ใครท่อี ยากลองชิมอาหารเกาหลีสไตล์ ใหม่ ๆ ไม่ซ้ำ�ซากจำ�เจแล้วละก็ ร้าน School Food แห่งนี้จะไม่ทำ�ให้ คุณผิดหวังอย่างแน่นอน 085 484 7373

11.00 - 22.00


18 Parlour @ CDC

หลาย ๆ คนคงจะรู้จัก The Scenery สถานที่เที่ยวและที่พัก ยอดนิยมแห่งสวนผึง้ ซึง่ ขณะนีไ้ ด้เปิดร้านอาหารไทยฟิวชัน่ ขึน้ มาใหม่ ทีก่ รุงเทพ ฯ แล้ว แฟน ๆ The Scenery คงจะพลาดไม่ได้แน่ ๆ เพราะทางร้านได้นำ�กลิ่นอายของโรงทอขนแกะมาไว้ที่นี่ พร้อมกับ อาหารไทยฟิวชั่นที่ไม่ว่าใครก็จะต้องชอบ ภายในร้านมีการตกแต่ง อย่างน่ารัก แถมยังมีที่นั่งด้านนอกที่ได้อารมณ์อีกแบบด้วย แม้ว่า จะเปิดตัวมาได้ไม่นานมากนัก แต่ก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ด้วย เมนูทส่ี ร้างสรรค์มากมาย อย่างผัดไทยนีร้ กั สงบ ทีเ่ ป็นผัดไทยไม่มี เส้น แต่จะใช้วิธีการห่อแผ่นก๋วยเตี๋ยวแผ่นใหญ่กับเครื่องผัดไทย ทั้งสนุกทั้งอร่อยไปพร้อมกันเลยทีเดียว ส่วนเมนูที่ค่อนข้างไปทาง ฝรั่งหน่อย อย่าง Sunny Parma ซึ่งเป็นจานสลัดที่ใช้ส้มเป็นส่วน ประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็นซอส หรือผลส้ม ที่ถูกหั่นอย่างสวยงาม จัดลงในจาน พร้อมกับพาร์มาแฮมชิน้ โต ๆ ส่วนอาหารจานสปาเก็ตตี้ อย่าง COC ก็เป็นเมนูที่หารับประทานได้ไม่ง่ายนักในสมัยนี้ เพราะ คอร์นบีฟที่มีการผลิตน้อยลง รับรองว่าแฟน ๆ คอร์นบีฟจะต้อง ถูกใจอย่างแน่นอน ส่วนของหวานนั้นก็พลาดไม่ได้กับไอศกรีม นมแพะทีห่ ารับประทานไม่ได้จากที่ไหน หากไม่อยากเดินทางไปไกล ถึงสวนผึ้งแล้วละก็ Parlour เปิดประตูต้อนรับคุณและครอบครัว อยู่เสมอ 02 102 2566

11.00 - 00.00

Mekiki no Ginji @ K Village

ขอเอาใจครอบครัวที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นกันอีกสักหน่อยกับ ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอกินาว่าแท้ ๆ ทีพ ่ ง่ึ เปิดตัวมาได้ไม่นานนีเ้ อง อย่างร้าน Mekiki no Ginji ที่มีสาขาที่ญี่ปุ่น และเอเชียกว่า 13 สาขาแล้ว ตัวร้านมีสไตล์ที่โด่ดเด่นแบบต้นตำ�หรับโอกินาว่าด้วย การใช้ไม้ตกแต่งเป็นเฟอร์นเิ จอร์มกี ารนำ�ถังไม้ขนาดใหญ่มาทำ�เป็น ทีน่ ง่ั รับรองว่าได้กลิ่นอายความเป็นโอกินาว่าอย่างแน่นอน ส่วน เมนูอาหารนั้น ไม่ได้มีเพียงอาหารจากโอกินาว่าเท่านั้น แต่ยังมี เมนูเด็ด ๆ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดต่าง ๆ มารวมกันไว้ในที่เดียว เมนู ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ เซ็ต Mekiki no Goten Oke Mori Sashi ซึ่งเป็นเซ็ตซูชิ ซาชิมิที่เปี่ยมไปด้วยปลาสด ๆ และอาหาร ทะเลอยู่ทร่ี าคาเพียงชุดละ 299 บาทเท่านัน้ นอกจากนีย้ งั มีอาหารจาน ย่างต่าง ๆ ทีย่ า่ งด้วยถ่านสไตล์โอกินาว่าทีจ่ ะทำ�ให้อาหารมีกลิน่ หอมไม่ เหมือนใครเลยทีเดียว และเนือ่ งจากว่าทางร้านเป็นสไตล์กนิ ดืม่ หรือ Izakaya จึงพลาดไม่ได้เลยกับการสั่งสาเกทีจ่ ะมีการเปลีย่ นยีห่ อ้ ให้ ไม่ซ�ำ้ กันในแต่ละวัน หากคุณเบื่อที่จะรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบ เดิม ๆ แล้วละก็ ร้าน Mekiki no Ginji แห่งนี้คือร้านที่คุณกำ�ลัง มองหาอยู่เลยล่ะ

02 661 3840

10.00 - 02.00


Patisserie Mori Osaka @ Mercury Ville

หลังจากรับประทานอาหารแล้ว หลาย ๆ คนคงอยากจะพาเด็ก ๆ ไปรับประทานขนมหวานกันต่อ เราขอแนะนำ�ร้านขนมหวานสไตล์ ญี่ปุ่นแท้ ๆ อย่าง Patisserie Mori Osaka ที่เปิดสาขาที่ 2 แล้ว ที่เมอคิวรี่ วิลล์ โดยที่เค้กและขนมในร้านจะถูกส่งตรงมาจากสาขา ใหญ่ท่ี RCA จึงรับรองได้เลยว่ารสชาติของขนมไม่มผี ดิ เพีย้ นไปจาก สาขาแม่อย่างแน่นอน ทางร้านมีขนมหวานและเค้กกว่า 30 ชนิด ทีม่ กี ารผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาล แต่ขนมยอดนิยมของร้าน เห็นจะหนีไม่พ้น Ichigo Short Cheesecake ที่ไม่หวานจนเกินไป หรือ Strawberry Banana Combo ที่มีสตอว์เบอร์รี่และกล้วยพูนจาน แม้แต่ผู้ใหญ่ก็คงต้อง รับประทานจนหมดอย่างไม่กลัวอ้วนเป็นแน่ นอกจากนี้ ทางร้านยัง มีเครื่องดื่มต่าง ๆ มากมายให้เลือกดื่มคู่กับขนมหวาน ส่วนใหญ่ คนไทยจะเลือกดื่มกาแฟ แต่ถ้าหากเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วละก็ Matcha Latte จะเป็นตัวเลือกหลักเลยทีเดียว ด้วยชาเขียวคุณภาพดี สไตล์ ญี่ปุ่นแท้ ๆ แต่ถ้าหากใครไม่ชอบดื่มชาหรือกาแฟแล้วละก็ Wild Berry Soda คงจะเป็นเครื่องดื่มที่คุณจะต้องถูกใจอย่างแน่นอน ด้วยความซ่าบซ่า หวานอมเปรีย้ วทีจ่ ะทำ�ให้คณ ุ สดชืน่ ขึน้ มาเลยทีเดียว รับรองว่าจะเป็นการปิดท้ายมื้ออาหารกับครอบครัวที่มีความสุข ที่สุดมื้อหนึ่งของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย 02 658 5518

08.00 - 21.00

Creamery Boutique Ice Creams @ U Center

ไอศกรีมเป็นของหวานที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดกาล และ สำ�หรับใครที่อยากลองอะไรใหม่ ๆ ลองมาที่ร้าน Creamery Boutique Ice Creams ที่อาจดูเหมือนร้านไอศกรีมเล็ก ๆ ทั่วไป แต่ความพิเศษของทางร้านอยู่ที่รสชาติของไอศกรีมที่เกิน จินตนาการ มีการนำ�รสชาติของอาหารคาวอย่าง Bread Toast หรือขนมปังปิ้งที่จะได้กลิ่นขนมปังหอม ๆ แถมด้วยเศษขนมปังผสม กับเนื้อไอศกรีมนุ่ม ๆ แต่หากต้องการไอศกรีมรสชาติที่แปลกกว่า นั้น ก็คงจะหนีไม่พ้น Brit-Pop หรือเบคอนกับไข่นั่นเอง มาทำ�เป็น ไอศกรีมหวาน ๆ ที่มีชิ้นเบคอนเล็ก ๆ ผสมอยู่ในเนื้อไอศกรีม และ โรยอยู่ด้านหน้า นอกจากไอศกรีมรสชาติเหนือความคาดหมายทั้ง หลายแล้ว ทางร้านยังมีคุ้กกี้ร้อนสุด ๆ ที่เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีม ให้เลือกรับประทานอีกด้วย รับรองว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะต้องติดใจ ในรสชาติอันนุ่มลิ้นที่หวานกำ�ลังดีกันถ้วนหน้า แม้ว่าภายในร้าน อาจจะมีที่นั่งไม่มากนัก แต่ก็สามารถสั่งไปรับประทานข้างนอกได้ ด้วย หากใครอยากจัดงานเลี้ยงที่ใช้ไอศกรีมที่ไม่เหมือนใคร ทาง ร้านก็สามารถรับออเดอร์ทำ�ล่วงหน้าไว้ให้ได้ รับรองว่างานเลี้ยง ของคุณจะต้องมีชีวิตชีวาขึ้นแน่ ๆ 02 611 6490

10.00 - 21.00

19


20 U

R

B A

N

S

H

A

R

E

b y B r a n d B u f f e t. i n . t h

Google REVEALS THAILAND top searchs of 2013 Google ได้ทำ�การจัดอันดับคำ�ค้นหายอดนิยมของทั่วโลก หรือเรียกว่า Google Zeitgeist เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่สามารถสรุปเทรนด์ยอดนิยมในปี 2013 ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป ซึ่งสำ�หรับในประเทศไทยนั้น Google ได้จัดอันดับรายการค้นหาเป็นประเภทต่าง ๆ จำ�นวนทั้งสิ้น 14 ประเภท ดังนี้ คำ�ค้นยอดนิยม ประจำ�ปี

ลิสต์นี้จะรวมคำ�ค้น ทุกประเภท แล้วมาจัดอันดับว่า คำ�ใดถูกค้นหา มากที่สุด ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสังเกตได้ว่า คนไทยดูจะสนใจเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ มากเป็นพิเศษ และนี่คือ 10 อันดับคำ�ค้น ยอดนิยมประจำ�ปี 1. รถมือสอง, 2. ราคาทอง, 3. คนอวดผี 4. นารูโตะ, 5. พยากรณ์อากาศ 6. พี่มากพระโขนง, 7. พระเครื่อง 8. คุกเข่า, 9. หางาน 10. เดี่ยว 10

สถานที่ท่องเที่ยว และที่พักแห่งปี

ชื่อแบรนด์หรือ ตราสินค้าแห่งปี

จากลิสต์นี้ สามารถสรุปได้อย่างมั่นใจว่า “ทะเล” ยังคงเป็นสถานที่ที่คนไทยนิยม เลือกไปพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด ในขณะที่ “เกาหลี” เป็นชื่อประเทศเพียง หนึ่งเดียว ที่ติดอันดับในลิสต์นี้ 1. เกาะล้าน, 2. เอเชียทีค, 3. สวนสยาม 4. เกาะช้าง, 5. ที่พักหัวหิน, 6. เกาะเสม็ด 7. ดรีมเวิลด์, 8. พัทยา, 9. เกาหลี 10. เชียงราย

ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นรถยนต์ ประเภทซีดาน มีรถจักรยานยนต์เพียงแค่ 3 ชื่อ ที่ติดลิสต์นี้ และนี่คือรายชื่อรถรุ่นต่าง ๆ 10 อันดับ ที่ถูกค้นหามากที่สุดในปี 2013 1. Vios 2013, 2. Nissan Pulsar, 3. Isuzu Mu-x, 4. Mitsubishi Attrage, 5. Accord 2013, 6. MSX 125 7. Z250, 8. Mazda CX-5, 9. Suzuki Ertiga 10. Zoomer-X

รถยอดนิยม

ธุรกิจสายการบินนับเป็นธุรกิจยอดนิยม ของการค้นหาข้อมูลอย่างแท้จริง เพราะ AirAsia และ นกแอร์ ติดอันดับ 1 และ อันดับ 2 (ตามลำ�ดับ) ของลิสต์นี้ และการบินไทย ก็ยังถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ 8 อีกด้วย และนี่คือ 10 อันดับแบรนด์หรือตราสินค้า ที่ถูกค้นหามากที่สุดในปีที่ผ่านมา 1. AirAsia, 2. นกแอร์ 3. dtac, 4. Samsung 5. AIS, 6. กสิกรไทย, 7. ไปรษณีย์ไทย 8. การบินไทย, 9. ธนาคารกรุงเทพ, 10. Major

แน่นอนว่าคำ�ค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ ย่อมเป็นคำ�ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ระดับอุดมศึกษา มาดูกันดีกว่าว่ามีคำ�ใดบ้าง 1. มสธ, 2. มมส, 3. รามคำ�แหง 4. มศว, 5. จันทรเกษม 6. Reg Chula, 7. สวนสุนันทา 8. Rmutt, 9. มจพ 10. ลาดกระบัง สถาบันการศึกษา

ยอดนิยม

คำ�ค้นยอดนิยม ผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

รายชื่อ 10 อันดับคำ�ค้นยอดนิยม ประจำ�ปี ที่เกิดจากการค้นหาผ่านทาง สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ได้แก่ 1. ราคาทองคำ�วันนี้, 2. พยากรณ์อากาศ 3. รถมือสอง, 4. นารูโตะ, 5. คนอวดผี 6. Dealfish, 7. จันดารา, 8. นกแอร์ 9. พี่มากพระโขนง, 10. แอร์เอเชีย


21

สำ�นักข่าวแห่งปี ธุรกิจข่าวผ่านสื่อ Mass Media กับสื่อออนไลน์ย่อมแตกต่างกัน ซึ่งลิสต์นี้ก็พอจะแสดงให้เห็นว่า สำ�นักข่าว ที่นำ�เสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ จะได้รับการติดตามผ่านโลกออนไลน์ มากกว่าสำ�นักข่าวที่ไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ 1. Sanook, 2. Kapook, 3. ไทยรัฐ, 4. สยามกีฬา 5. MThai, 6. Pantip, 7. Manager 8. ข่าวสด, 9. ช่อง 3 10. ช่อง 7

คนดังประจำ�ปี (ชาย)

ภาพยนตร์แห่งปี

ละครแห่งปี

เป็นที่แน่นอนว่า อันดับ หนึ่งย่อมจะหนีไม่พ้น “พี่มากพระโขนง” ทว่า ที่ น่าประหลาดใจคือ มีภาพยนตร์ ต่างประเทศเพียงเรื่องเดียวที่ ติดอันดับนี้ ซึ่งก็คือ “ไอรอนแมน 3” 1. พีม่ ากพระโขนง, 2. จันดารา, 3. น�ำ้ ตาลแดง 4. คู่กรรม, 5. คุณนายโฮ, 6. ก้านกล้วย 7. แหยมยโสธร 3, 8. ทองสุก 13 9. ผูห้ ญิง 5 บาป, 10. ไอรอนแมน 3

ดารานักร้อง ยังคงเป็นอาชีพที่ถูก ค้นหามากที่สุด เพราะจากรายชื่อทั้ง 10 อันดับ มีเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง ซึ่งก็คือ “บัวขาว” แชมป์มวยระดับโลก และ ต่อไปนี้คือรายชื่อทั้ง 10 คนที่ถูกค้นหามากที่สุด ผ่านเว็ปไซต์ Google ในประเทศไทย 1. บอย ปกรณ์, 2. ณเดช, 3. บัวขาว, 4. หมาก ปริญ, 5. ไผ่ พงศธร, 6. สายัณห์ สัญญา, 7. แกงส้ม, 8. เจสัน 9. เจมส์ จิ, 10. โตโน่

คนดังประจำ�ปี (หญิง)

ลิสต์นี้ ยิ่งตอกย้ำ�ว่า วงการบันเทิงเป็นที่สนอกสนใจ ของชาวไทยบนโลกออนไลน์มากมายขนาดไหน แต่ที่ น่าสนใจยิ่งกว่านั้น ก็คือ ในปีที่ผ่านมาศิลปินนักร้องลูกทุ่ง ก็เป็นไปตามคาดอีกเช่นกันว่า “คุณชายพุฒพ ิ ตั ร” นั ้นฮอตเอามาก ๆ เพราะใน 5 อันดับแรก มีถึง 3 คนที่เป็น ครองอันดับหนึ่งในลิสต์นี้ ตามมาติด ๆ ด้วย นักร้องลูกทุ่ง มาดูกันเลยดีกว่า ว่ามีใครอยู่ใน “ทองเนื้อเก้า” ที่มาแรงในช่วงท้ายปี ประเด็นที่ ท็อปลิสต์นี้บ้าง น่าสนใจก็คือจากจำ�นวน 10 เรื่อง มีถึง 8 เรื่อง เพลงและมิ ว สิ ค ที่เป็นละครจากช่อง 3 และมี 2 เรื่อง คือ 1. หญิง ลี, 2. ใบเตย, 3. ญาญ่า วิดีโอแห่งปี “ฟ้าจรดทราย” และ “อาญารัก” ที่เป็นละครของ 4. เจนี,่ 5. ต่าย อรทัย, 6. ตัก๊ แตน ช่อง 7 และนี่คือ 10 รายชื่อละครที่ถูกค้นหามาก 7. แพนเค้ก, 8. เนย โชติกา สาเหตุเดียวที่ทำ�ให้ ที่สุดในปีที่ผ่านมา 9. ตั๊ก บงกช, 10. หญิงแย้ เพลงยอดนิ ย มแห่ ง ปี อ ย่ า ง 1. คุณชายพุฒิพัตร, 2. ทองเนื้อเก้า “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร” ไม่ติดอยู่ใน 3. แรงปรารถนา, 4. แค้นเสน่หา, 5. พรพรหม อลเวง ลิ ส ต์ น ี้ น่าจะมาจากคนส่วนใหญ่คงนิยมค้นด้วย 6. บ่วงบาป, 7. ดาวเกี้ยวเดือน, 8. ฟ้าจรดทราย คำ � ว่ า “หญิงลี” มากกว่า และที่น่าสนใจก็คือ 9. มนต์จันทรา, 10. อาญารัก ชื่อเพลงส่วนใหญ่ที่ถูกค้นหา เป็นเพลงประเภท ไทยสากล โดยมีเพลงลูกทุ่งเพียง 2 เพลง และทั้งสองเพลง เป็นเพลงของ ใบเตย อาร์สยาม 1. คุกเข่า, 2. แน่นอก, 3. ไม่บอกเธอ ย่อมเป็นการต่อสู้กันระหว่าง 2 ค่ายยักษ์ใหญ่ 4. แค่คุณ, 5. ลมเปลี่ยนทิศ ลิสต์นี้ไม่ใช่ชื่อคน แต่จะเป็นเหตุการณ์ เรื่องราว อย่าง Apple และ Samsung ซึ่งจากลิสต์ 6. ภูมิแพ้กรุงเทพ, 7. อาย ละคร ภาพยนตร์ เพลง หรือหัวข้ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ก็จะเห็นได้ว่าใครถูกค้นหามากกว่ากัน 8. แสงสุดท้าย ในปี 2013 และกำ�ลังมาแรง คือ ซึ่งมีปริมาณการ 1. iphone 5s, 2. ios 7, 3. iphone 5c 9. โป๊ (ใจมันเพรียว) ค้นหาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา 4. ipad mini, 5. Samsung Galaxy S4, 10. พูดไม่ค่อยถูก ไปดูลิสต์กันเลยดีกว่า 6. Samsung Galaxy Grand, 1. เดี่ยว 10, 2. คุณชายพุฒิพัตร 7. Note 3 3. พีม่ ากพระโขนง, 4. ฮอร์โมนวัยว้าวุน่ , 5. ทองเนือ้ เก้า 8. Nokia Lumia 6. iphone 5s, 7. โดเรม่อน, 8. ภูมิแพ้กรุงเทพ Gadget และ 9. Nokia Asha 501 9. คุกเข่า, 10. แน่นอก เทคโนโลยียอดนิยม 10. Baidu PC Faster

ดาวรุ่งพุ่งแรง ประจำ�ปี

อนึ่ง นอกจาก Google จะมีการรวบรวมคำ�ค้นหายอดนิยมของแต่ละประเทศทั่วโลกแล้ว และ Google ยังทำ�คลิปวิดีโอ “Google Zeitgeist | Here’s to 2013” เพื่อสรุปคำ�ค้นหายอดนิยมจากทั่วโลก เสมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในปี 2013 ที่ผ่านมา ด้วยระยะเวลาเพียง หนึ่งนาทีครึ่ง ซึ่งแน่นอนว่า ไฮไลต์ส่วนใหญ่ย่อมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้มีชื่อเสียง เช่น การประสูติของเจ้าชายจอร์จแห่งราชวงศ์อังกฤษ พระสันตะปาปาองค์ใหม่ ความสูญเสียของบุคคลสำ�คัญ เช่น มาร์การ์เรต แทชเชอร์ เนลสัน แมนเดลา พอล วอล์คเกอร์ ฯลฯ รวมไปถึง โศกนาฎกรรมต่าง ๆ เช่น ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เหตุระเบิดในบอสตันมาราธอน และเรื่องราวต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก ที่จะเป็น แรงบันดาลใจให้กับทุกคนในปีต่อ ๆ ไป เพื่อชีวิตและโลกที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม www.google.com/zeitgeist


22

U

r

b a

n

s

e

c

r

e

t

by MS’HappyDiet สวัสดีค่ะ ฉบับนี้เมย์ขอแนะนำ�เมนูน่าทานง่าย ๆ ที่เราสามารถทำ�ร่วมกับน้อง ๆ ตัวเล็ก หรือจะทำ�ไว้ทานเองได้อย่างสบาย แต่ละเมนูใช้เวลาน้อยมาก แถมอร่อย และยังได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ

“For the Kids

You”

1

เมนูที่สาม Crispy Toast with Choco-Banana Ice Cream and Mixed Berries เป็นของหวานง่าย ๆ สำ�หรับคุณหนู ๆ ที่ชื่นชอบไอศกรีม ให้นำ� กล้วยหอมไปแช่แข็ง เมื่อไหร่อยากทานไอศกรีมให้นำ�กล้วยที่แช่แข็งไปปั่นกับ ผงโกโก้ ใครอยากให้นม่ิ หน่อย ก็เติมนมเล็กน้อยได้คะ่ เสิรฟ ์ พร้อมขนมปังโฮลวีท หรือถ้าอยากทานอุ่น ๆ กรอบ ๆ ให้นำ�ขนมปังไปปิ้งก่อน ทานกับเบอร์รี่ต่าง ๆ อร่อยมากค่ะ เมนูสุดท้ายเป็น Frozen Yogurt Cubes เพียงแค่นำ�โยเกิร์ตไขมันต่ำ�ใส่ถาด ทำ�นำ้ �แข็งพร้อมกับท็อปปิ้งที่อยากทาน ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลต ผลไม้ ถั่วและ ธัญพืชต่าง ๆ แล้วนำ�ไปแช่ช่องแข็ง แค่นเ้ี ราก็ได้ขนมเพือ่ สุขภาพทีอ่ ร่อย

2

เมนูแรก Choco-Berry Toast ขนมปังโฮลวีทปิ้งกรอบ ๆ ทาด้วย ช็อคโกแลตอัลมอนด์ (เลือกยี่ห้อที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและน้ำ�ตาลน้อย) ทานกับสตรอว์เบอร์รี่สดและอัลมอนด์สไลด์ เมนูนี้หวานอมเปรี้ยว ลองทำ�ดู เมย์รับรองว่าจะติดใจ เมนูที่สอง Sesame Banana Roll โรลกล้วยหอมงาดำ� เพียงแค่นำ�ขนมปัง โฮลวีท ทาด้วยเนยงาดำ� วางกล้วยหอมและห่อเป็นโรล เพียงเท่านี้ก็ได้เมนู ทานเล่นหรือเมนูเล็ก ๆ ที่ดูดีไว้สำ�หรับงานปาร์ตี้ @mshappydiet MS Happy Diet แล้วค่ะ

URBAN ASTROLOGY Libra

19 OCT - 16NOV

เริม่ ต้นปีใหม่น้ี ชาวราศีตลุ ย์ควรจะเปลีย่ นแปลง ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เพือ่ ทีจ่ ะได้เปิดรับสิง่ ใหม่ ๆ เข้ามา รวมถึงความรักด้วย ส่วนด้านสุขภาพ ในเดือนนี้อาจไม่ดีนัก โดยเฉพาะสุขภาพตา พยายามอย่าใช้สายตามากจนเกินไป

3

4

JANUARY 2014

Scorpio 17 Nov - 16 Dec

Sagittarius 17 Dec - 16 Jan

ด้วยความช่างเลือกของชาวราศีพิจิก คุณอาจ จะมีปัญหากับเพื่อน ๆ ได้ตั้งแต่ต้นปี คุณอาจ จะมองข้ามคนที่กำ�ลังสนใจคุณอยู่ได้ง่าย ๆ แม้ จะไม่ มี ดวงด้ า นความรั ก มากนั ก ในเดื อ นนี้ แต่การทำ�งานของคุณจะราบรื่นขึ้นตั้งแต่ต้นปี เลยทีดียว

ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน หรือความรัก ราศี ธนูเห็นจะเป็นราศีหนึ่งที่มีโชคมาก ๆ ในเดือนนี้ หากกำ�ลังดูใจกับใครอยู่ ให้เปิดเผยตนแสดงให้ รู้ไปเลย เพราะโอกาสของคุณกำ�ลังมาแล้ว ไม่เช่นนั้นอาจจะชวดไปอีกหลายเดือนเลยล่ะ

Pisces 15 Mar- 12 Apr

Capricorn 17 Jan - 13 Feb

Aquarius 14 Feb - 14 Mar

นอกจากการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในเดือนนี้แล้ว ชาวราศีมงั กรอาจได้ท�ำ อะไรทีใ่ ฝ่ฝนั มานาน ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจ หรือความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว อย่าเร่งรีบที่จะตัดสินใจจนเกินไป เพราะอาจ ทำ�ให้คุณพลาดท่าเสียทีได้

ชาวราศีกมุ ภ์ในเดือนนี้ อาจได้เลือ่ นขัน้ ในหน้าที่ การงาน แต่อย่าชะล่าใจไป เพราะตำ�แหน่งที่ คุณได้อาจไม่มั่นคงนัก ให้ระวังคนที่คิดอิจฉา ริษยาคุณไว้ให้ดี และรับฟังคำ�เตือนต่าง ๆ จาก ผู้หลักผู้ใหญ่ อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

การเริ่มต้นเรียนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ถือว่า เป็นสิ่งดีในการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวราศีมีน คุ ณ อาจได้ ค้ น พบความสามารถของคุ ณ ที่ ไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้ และอาจได้โยกย้าย สถานทีท่ �ำ งานอีกด้วย แต่อย่าด่วนตัดสินใจอะไร รวดเร็วจนเกินไป

Aries 13 Apr - 14 May

Taurus

Gemini 16 Jun - 16 Jul

แม้จะมีงานเข้าอยู่ตลอดเวลา แต่ชาวราศีมีนจะ มีผลงานที่ดีขึ้น ทำ�งานได้คล่องขึ้น เพราะฉะนั้น เตรียมรอรับรางวัลให้กบั ความสำ�เร็จของตัวเอง ได้เลย ระวังอย่าโหมงานหนักจนเกินไป เพราะ คุณอาจแบ่งเวลากับคนรักได้ไม่เพียงพอนัก

Cancer 17 Jul - 17 Aug

ความสัมพันธ์กับคนรักของชาวราศีกรกฏจะ ดียิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นปีใหม่นี้ อาจมีข่าวดีในเร็ววัน เพราะฉะนั้นการวางแผนครอบครัวควรจะเริ่มขึ้น ตัง้ แต่ตอนนี ้ หากต้องการโยกย้ายงานทีม่ น่ั คง กว่าเดิม ก็อย่าได้ลังเลเลย

15 May - 15 Jun

เดื อ นแรกในปี ใ หม่ ข องชาวราศี พ ฤษภอาจ ไม่คอ่ ยดีนกั แม้วา่ คุณจะรูถ้ งึ สาเหตุทท่ี �ำ ให้เกิด การทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ตวั แต่ความไม่แน่ใจ ของคุณ อาจทำ�ให้ถึงขั้นเลิกรากันได้ พยายาม อย่าใช้คำ�พูดที่รุนแรง ให้หลีกเลี่ยงการปะทะกัน จะดีที่สุด

Leo 18 Aug - 17 Sep

เดือนนี้ เป็นเดือนที่ไม่แน่นอนของชาวราศีสิงห์ หน้าทีก่ ารงานอาจมีขน้ึ ๆ ลง ๆ บ้าง อย่าได้ลงมือ ทำ�อะไรคนเดียว เพราะอาจทำ�ให้คุณตัดสินใจ ผิดพลาดได้ ลองเปิดใจรับข้อเสนอต่าง ๆ จาก คนรอบข้างดู เพราะมีแต่คนที่เต็มใจช่วยเหลือ คุณอยู่มากมาย

ชาวราศีเมถุนอาจจะต้องกลับมาตั้งเป้าในการ ทำ�งานเสียใหม่ คุณอาจต้องจัดการวินัยในการ ใช้ชวี ติ ประจำ�วันของคุณ รวมไปถึงการคำ�นวณ รายรับรายจ่ายต่าง ๆ เพราะปัญหาทั้งด้าน การงานและการเงินกำ�ลังจะมาเยือน หากคุณ ยังนิ่งเฉย

Virgo

18 Sep - 18 Oct

ชาวราศี กั น ย์ อ าจไม่ ค่ อ ยอยากจะพบปะกั บ ผู้คนมากมายเท่าไหร่ โดยเฉพาะงานเลี้ยง สั ง สรรค์ ที่ กำ � ลั ง รุ ม เร้ า อยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน เดือนนี้ แต่อย่าได้ปฏิเสธคำ�ชวนของเพื่อน ๆ หรือคนใกล้ตัว เพราะอาจผิดใจกันได้


Urban News ปอกเปลือก: นิทรรศการวิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรมภายใน ประจำ�ปี 2556 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าชมผลงานนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานวิทยานิพนธ์การจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของนิสิตสถาปัตยกรรมภายใน ประจำ�ปี 2556 “ความงามเพียงเปลือก ไม่อาจตัดสิน รสชาติได้” สถาปัตยกรรมภายในก็เช่นกัน เปลือก อาจเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอก ที่ต้องปอก ออกเพื่อเผยและสัมผัสถึงความงามที่แท้จริง

เปิดตัวสนามมวยไทยระดับโลก THAI FIGHT ARENA @SHOWDC

วันและเวลาที่จัดแสดง: 11 – 17 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 – 21.00 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร และ 21 – 27 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.30 – 19.00 SCG Experience รามอินทรา

บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำ�กัด นำ�โดยคุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ (ที่ 3 จากขวา) ประธาน กรรมการบริหาร พร้อมด้วย มิสเตอร์โกซูซิง (ที่ 2 จากขวา) และ มิสเตอร์โลวเฮียงทง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้แทนกลุ่มนักลงทุนชาวมาเลเซีย เดินทางมาที่สนามหลวงเพื่อร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัว สนามมวยไทยระดับโลก THAI FIGHT ARENA @SHOWDC จุดหมายปลายทางสำ�หรับนักท่องเทีย่ ว ทั่วโลก พร้อมเปิดที่ SHOWDC พระรามเก้า-จตุรทิศ ปลายปี 2557 นี้ โชว์ดีซี ศูนย์การค้าและมหัศจรรย์ความบันเทิง มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวระดับโลก เปิดให้จองพื้นที่สำ�หรับร้านค้าแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02-203-1888, 02-712-8001-2, Website: www.showdc.co.th, Email:sales@showdc.co.th

Make Me Up by Dance Me Up ขอเชิญคุณแม่และน้อง ๆ ทีส่ นใจรักการแต่งหน้า ครูกบ๊ิ จะมาแนะแนวเทคนิค และเคล็ดลับส่วนตัวสำ�หรับการแต่งหน้าที่เหมาะกับโอกาสต่าง ๆ ให้กับ น้อง ๆ และคุณแม่ได้มีกจิ กรรมร่วมกัน ในวันทีเ่ สาร์ท ่ี 26 มกราคม 2557 นี้ รอบเดียวเท่านัน้ ใครที่สนใจสำ�รองที่นงั่ ได้ที่หมายเลข 02 160 5321 และพลาดไม่ได้ กับคอร์ส Voice Dubbing ที่จะฝึกน้อง ๆ ให้เป็นนักพากย์การ์ตูนรุ่นจิ๋ว ใครที่สนใจอยากฝึกการใช้เสียงที่ถูกต้องพร้อมกับการเล่าเรียนใช้จินตนาการไปกับ การ์ตูนสนุก ๆ อย่าพลาดติดตามข่าวสารทาง Facebook ให้ดี ๆ เพราะคอร์สนี้ครูกิ๊บรับจำ�นวนจำ�กัด https://www.facebook.com/dancemeup http://www.facebook.com/fightmeup


URS Issue 07_JAN 2014  
URS Issue 07_JAN 2014  
Advertisement