Page 1

გარაჟი პოტენციური ს აჯარო სივრცე

ა ხ ა ლ გ ა ზ რ დ ა ა რ ქ ი ტე ქ ტ ო რ თ ა თ ბ ი ლ ი ს ი ს ო ლ ი მ პ ი ა დ ა

ავტოფარეხების გადააზრება, ტრანსფორმაცია და ადაპტაცია 2018 წ. მარტი-ივნისიproeqti ganxorcielda qalaq Tbilisis municipalitetis meriis kulturis, ganaTlebis, sportisa da axalgazrdul saqmeTa saqalaqo samsaxuris mxardaWeriT

ორგანიზატორი: kerZo umaRlesi saswavleblebis asociacia

თანაორგანიზატორი: jgufi "urbanuli eqsperimentebi" nuca kandelaki SoTa saganeliZe nuca nadareiSvili

საორგანიზაციო ჯგუფი:

ხელმძღვანელები:

proeqtis menejeri:

nuca kandelaki

qeTi yifSiZe

SoTa saganeliZe

proeqtis koordinatori:

nuca nadareiSvili

nika kvernaZe

nika lekveiSvili

sazogadoebasTan urTierTobis menejeri:

uCa zRudaZe

elene margalitaZe

TinaTin gurgeniZe

მონაწილეები: ana gogliZe

giorgi CaCaniZe

daviT tabataZe

ana mdinaraZe

nino kviatkovskaia

nana ivardava

ana RvinianiZe

mariam bainduraSvili

giorgi razmaZe

ani ratiani

lika vadaWkoria

qeTevan kaWarava

sofio buzariaSvili

irakli koWlaSvili

kaxi faCoSvili

Tamar xuciSvili

rati kupataZe

tata zaqaraia

guram xmiadaSvili ana nucubiZe nino Sonia roza barsegiani andro qorTua barbare kaWarava nino lomsaZe levan mWedluri konstantine gafrindaSvili


წინასიტყვაობა TbilisSi

1965-70-iani

manqanebis dacvis mizniT, e.w sazogadoebrivi

sivrcis

wlebidan,

adgilobriv

'garaJebiT'

arsebul

mitaceba-

danawevrebam masobrivi xasiaTi miiRo. dResac qalaqSi arsebuli ezoebis didi

mosaxleobisTvis,

sivrceebs

gaaCnia

rom

potenciali

iyos keTilmowyobili sazogadoebrivi TavSeyris

adgili,

komerciuli,

rekreaciuli an sxva funqciis mqone.

nawili qaosurad ganTavsebul 'garaJebs'

seminaris 'garaJi

sivrce gadaqceulia manqanis dasayenebel

gvjera, rom es sivrceebi perspeqtivaSi

adgilad.

SesaZlebelia kompleqsur sajaro sivrced

xSir

SemTxvevaSi

potenciuri

gamomdinare

uWiravs da ubnis es potenciuri TavSeyris Sedegad,

-

saTauridan

sajaro

dakargulia saTamaSo sportuli moednebi,

gadaiqces.

Sexvedrisa

kvlevis safuZvelze maTi gadaazreba da

da

rekreaciuli

interaqciis da

adgilebi,

sazogadoebrivi

amisaTvis

ki

sivrce'

aucilebelia

potencialis aRmoCena.

sivrceebi.

mosaxleobis gamokiTxvam da adgilze

kerZo

umaRlesi

saswavleblebis

muSaobis procesma gviCvena, rom dRes

asociaciis inicirebiT SemuSavda proeqti

avtofarexebis

romlis mizania es problema gamoviyenoT

funqcia SeiZina, magaliTad,

SesaZleblobad, risTvisac aucilebeli

Tu

iqneba am sivrceebis gadaazreba da maTi

saSeni

potencialis aRmoCena.

SemTxvevaSi bostanic ki; avtofarexebis

seminaris kvleviT nawilSi dadginda, Tu ra rols TamaSobs msgavsi sivrceebi qalaqis

da

samezoblos

sursaTis

es

didma maRazia,

masalebis

cxovrebaSi, ra potenciali aqvs mas da

mSenebloba

rogor SeiZleba misi transformacia da

wlebidan daiwyo

adaptacia dRevandel gamowvevebTan.

90-ianebSi

warmoadgenda

Semecnebis dizainisa

donis da

meTodis dasavleTSi

studentebisaTvis

amaRleba,

kvlevis

im

maTTvis

specifikuri

gacnoba,

romelsac

bottom up (qvemodan

zeviT)

miiRo.

mizani

iyo

erTgvari gzamkvlevis Seqmna, romelSic mocemuli

iqneboda

dakavebuli

sazogadoebriv

ganviTarebis vorkSopis gansxvavebuli

avtofarexebiT

am

dacvis

mizniT

Sendeboda,

movlena iyo. bolo

15

welia

sagrZnoblad

ganicada

es

tendencia

Seicvala,

manqanis

dayenebis dakarga,

da

aucilebloba

pirvandeli funqcia transformacia

bevri

adamianisTvis

alternatiuli Semosavlis wyaroc gaxda. sainteresoa is faqti, rom avtofarexi rogorc

arqetipi

sxvadasxva

scenari;

nageboba

xasiaTdeba

monawileebi

Seecadnen daenaxebinaT

vinaidan

manqanebis moparva im periodSi 'bunebrivi'

sivrceTa

scenariT

droisTvis

avtofarexebis umetesi nawili manqanebis

nel-nela vorkSopis

1965-70-iani

da masobrivi saxe

gaqra, am nagebobam

amasTanave,

avtofarexebis

TbilisSi

urbanistebis damyarebuli.

zogierT

samezoblos

avRniSneT,

avtofarexSi

urTierTobazea

saamqro,

sawyobi,

hqvia da mosaxleobisa da arqiteqtormWidro

Tone,

moTxovnebidan gamomdinareobs. rogorc

mizans

axali

tansacmlisa

transformacia

yoveldRiur

aRsaniSnavia, rom vorkSopis umTavres

nawilma

adaptirebadi

Tu

arqiteqturuli cvalebadi

funqciiT,

igi

da

ergeba

dros da mflobelebis Tu samezoblos


5

moTxovnilebebs. Cveni azriT, avtofarexebis pirveladi funqciiT datvirTva iqneboda im resursis xarjva, romelic am nagebobas da arsebul sazogadoebriv

sivrces

potenciurad

gaaCnia. proeqtis

farglebSi

masStabiT

damuSavda

lokacia:

qalaqis

ori

gareubani:

gldani

da

aseve,

qalaqis

baxtrionis

Tbilisis

sami

konkretuli bipolaruli

varkeTili,

centris

da

magaliTisaTvis

mimdebare

teritoria;

proeqtis mizani iyo sami iseTi magaliTis Seqmna, romelic momavalSi SesaZleblobas mogvcems gamoviyenoT is rogorc Sabloni sxva lokaciebisTvisac. erTi

mxriv,

vorkSopis

Sedegad

sxvadasxva adgilebisa da mocemulobebis gaTvaliswinebiT Seiqmna garaJebis da maT mier

danawevrebuli

sazogadoebrivi

sivrcis ganviTarebis scenarebi, momavalSi am scenarebze dayrdnobiT SesaZlebeli gaxdeba msgavsi problemebis met-naklebad standartizireba da CarCoebSi moqceva, rac

gaaadvilebs

SemdgomSi

aseTive

amocanebze muSaobas; meore mxriv, vorkSopSi monawileobiT studentebma

SeiZines

gamocdileba,

romelic iTvaliswinebs sazogadoebrivi sivrceebis analizs da socialur kvlevaze dayrdnobiT, kerZod, mosaxleobasTan mWidro

muSaobiT

gaTvaliswinebiT

da qalaqSi

maTi

azris

arsebuli

problemebis gamovlenas da Semdgom maTi gaumjobesebis scenarebis SeTavazebas. jgufi urbanuli eqsperimentebi


6

ჯგუფი #1 - სტიქსი 42 - ბახტრიონი

proeqtis xelmZRvanelebi: nuca kandelaki,nikoloz lekveiSvili proeqtis avtorebi: levan mWedluri, lika vadaWkoria, babi kaWarava, sofio buzariaSvili, nuca lomsaZe, kaxi faCoSvili, kote gafrindaSvili, rati kupataZe

saproeqto teritoriis kvleva

ro met T 5 1 w ipodr omi 15 wT

i r iu T mz 5 w 1


garaJebis aSenebaSi Zalian didi fuli, dro da energia CavdeT, ver SeveleviT.

arafris xelis mokideba ar gvinda.

7

manqanebs mainc ar ayeneben garaJebSi.

garaJebi aris privatizebuli da xelSeuxebeli.

daangrion da Ria parkingi gaakeTon. .

bavSvobaSi garaJis saxuravebze ar gviSvebdnen, rom ar gafuWebuliyo. .

asaki

ramdeni welia cxovrobT am ubanSi?

4%

11%

>5w

5-10w

atarebT Tu ara dros ezoSi?

romeli asakobrivi jgufisTvis aris gamoyofili sivrce teritoriaze ?

15% 6-18

25%

23% 19%

53%

18-35

20+

32% 10-20w

avtomobilis raodenoba ojaxSi

19%

diax

11% 51+

17%

21%

35-50

31-50

13-30

avtofarexs flobs

70%

rogori sazogadoebrivi sivrce aklia Tqvens sacxovrebel garemos?

sayofacxovrebo

sportuli moednebi

24%

sportuli

22%

Sexverdis adgilebi

24%

gasarTobi

33%

yvela tipis

29%

savaWro

ezo

18% avtosadgomi

72% marani

10%

ra tipis momsaxurebis obieqtebs isurvebdiT Tqvens sacxovrebel garemoSi?

3% 20%

4% 12% 15% 16%

sawyobi

9%

55%

ara

22%

funqcia

28%

45%

0-12

50-65

9% 54%

28%

arcerTi

65+

gamwvanebuli sivrce

kulturuli

saTamaSo moednebi

6X3X3 sm. arsebuli nageboba arsebuli nageboba

6X6X3 sm.

arsebuli nageboba

meore sarTuli meore sarTuli

6X9X3 sm.

6X3X6 sm.

meore sarTuli

svetebi rigelebi svetebi

/ svetebi

pirveli sarTuli

pirveli sarTuli pirveli sarTuli


8

S

W

centraluri mdebareoba garaJebis erTiani struqtura didi sivrce mikroklimati parkebis siaxlove

O

gayofili sazogadoeba cudi kavSirebi funqciuri erTferovneba saz. transportis simcire zeda zonis araorganizebuloba

T

safexmavlo kavSirebi universitetebTan siaxlove ipodromi / mziuri reliefi

kriminalis zrda ubnis sruli izolacia saZile ubnad gardaqmna axali sacxovreblis gaCena

koncefcia kunZuli kunZuli

universitetebis universitetebissiaxlove siaxlove universitetebis siaxlove

kunZuli

Tssu Tssu stu stu

iliauni iliauni

kardo dekumano

Tsu Tsu

kunZulis integrireba qalaqSi ubnis integrireba integrireba qalaqSi kunZulis qalaqSi

kardo kardodekumano dekumano

ipodromi ipodromi

mziuri mziuri


arsebuli Cixebi

horizontaluri kavSirebi

soc. aqtiuri sivrce

kardo dekumano

moedani

axali moculobebi

bilikebis gadakveTa

moedani da axali nageboba

funqciis gansazRvra

9

proeqtis iersaze

axali moculobebi

kardo dekumano

arsebuli iersaxe


10 gen-gegma


11

koncefcia 1. teritoriis integracia urbanul qsovilSi; 2. komunikaciebis gaumjobeseba qalaqis masStabiT; 3. mziurisa da ipodromis safexmavlo kavSiris mowesrigeba; 4. baxtrionisa da metros safexmavlo kavSiris mowesrigeba; 5. kardo dekumanos anu gzajvaredinis gaCena avtofarexebze; 6. axali socialurad aqtiuri sivrcis (moednis), gaCena gzajvaredinze; 7. axali moculobebi, romelic aZlierebs teritoriis identobas; 8. sajaro sivrce da servisebi,rogorc samezoblos ise qalaqs; 9. ubnis integracia qalaqSi.


12

ჯგუფი #2 - ვარ-კეთილი?!

proeqtis xelmZRvanelebi: nuca nadareiSvili, SoTa saganeliZe proeqtis avtorebi: giorgi CaCaniZe, ana mdinaraZe, nana ivardava, mariam bainduraSvili, ani ratiani, ana gogliZe, daviT tabataZe, nino kviatkovskaia, ana RvinianiZe, giorgi razmaZe

saproeqto teritorize - varkeTilSi, dasaxlebis simWidrove da mosaxleobis cxovrebis xarisxi centralur ubnebTan SedarebiT dabalia. Tuki gaviTvaliswinebT axali miwaTsargeblobis gen. gegmis koncefcias, es ubani policentruli ganviTarebis erT-erTi subcentri unda gaxdes, rac centris gantvirTvasa da kompaqturi qalaqis Seqmnas isaxavs miznad. amitom, saWiroa varkeTilis, rogorc saZile raionis gamococxleba da axali mizidulobis centrebis gaCena. proetis idea aris avtofarexis, rogorc postsabWoTa memkvidreobis SenarCuneba da misTvis funqciisa da vizualis saxecvlilebiT axali sicocxlis SeZena. koncefcia - codnis RerZi adgilis kvlevam da mosaxleobis gamokiTxvam dagvanaxa ramdenad saWiroebs konkretuli teritoria sazogadoebrivi TavSeyris adgilebs. proeqtiT gamokvleuli sacxovreblebi (varkeTilis 3, I m/r. korp: 2, 3, 1, 8) mdebareobs parkis gverdiT. sacxovreblebis SemogarenSi ganTavsebulia iseTi sazogado da saganmanaTleblo funqciis mqone Senobebi, rogoricaa: mediaTeka, skola da sabavSo baRi. garemos kvlevisa da dakvirvebis Sedegad proeqtis koncefciad Camoyalibda araformaluri ganaTlebis RerZis Seqmna, romlis konceptualur magaliTad airCa wnorSi ganxorcielebuli proeqti-'codniskafe'. proeqtis RerZuli ganviTareba landSaftidan gamomdinareobs, Tumca gegmarebiTad 3 blokad iyofa (a, b da g). konkretuli bloki gamoirCeva


13 Tavisi 'adgilis suliT' (Genius Loci). individualuri midgomiT vecadeT SegvenarCunebina igi da gagvezarda misi sicocxlis unarianoba.

ezos SegrZneba da mogvagona 'tfilisis hamqrebis gaerTianeba'. SevecadeT SegvenarCunebina misi suli. gegmarebiTad gamovyaviT ramodenime garaJi romelTa wertilovani ganviTareba qmnis Tanabrad gadanawilebul funqciur datvirTvas. aq SevxvdebiT saxelosnoebs: samxatvro, musikis, minanqrisa da rkinis samWedloebis. aseve gamoiyofa avtofarexebi sportuli aqtivobisaTvis da saorganizacio saqmianobisTvis.

'a' bloki - eko habi 'a' blokis mTavari mizania moduluri sistemis Seqmna, romelic imuSavebs yvelgan da yovelTvis, Tundac erT avtofarexSi; alternatiuli funqciis Cveneuli idea mosaxleobis gamokiTxvidan daibada,

Tqveni profesia

koncefcia: pedagogi

mobiloba +

50.4%

diasaxlisi

sivrce+sociumi

12.5% 13.8%

moswavle

dizaineri

3.6%

meqanikosi

12.6%

studenti

21%

GSEducationalVersion

rogori sazogadoebrivi sivrce aklia Tqvens ubans?

47.6%

keTilmowyobili ezo 19%

gamwvanebuli sivrce saTamaSo moednebi

27%

sportuli moednebi

27%

19%

Sexvedris adgilebi ar mawuxebs es mxare

2%

flobT Tu ara avtofarexs? GSEducationalVersion

ki

saidanac gairkva, rom aqcenti metwilad gadatanilia mcirewlovan bavSvebze. proeti or doniania: qvedabavSvebisTvis, zeda-yvelasaTvis. qveda donem SeiZina eko habis funqcia, sadac bavSvebi Seiswavlian xeebisa da yvavilebis movla gaxarebas, rac SemdgomSi borjomxaragaulis gadamwvari tyis aRdgenas an Tbilisis gamwvanebas moxmardeba. monawileebis maqsimaluri raodenoba 10ia, maTgan 5-s mflobeli airCevs, xolo 5 unda iyos im ubanSi mcxovrebi, romelTa mSobelic ar flobs garaJs. zeda done iqneba mxviara mcenareebiT Semofargluli talaveri, romelic zafxulis periodSi uzrunvelyofs karg ganiavebasa da daCrdilvas. 'b' bloki - codnis centri koncefcia daibada blokis wriuli, Caketili gegmarebidan.amgvari gegmareba myudro atmosferos qmnis, da mogvagonebs Tbilisur ezos; kvlevisas aRmovaCineT macxovreblebi, romlebic TavianT avtofarexebSi qmnian samuSao sivrceebs(mag: rkinis samWedlo). aseTma suraTma gaamZafra Tbilisuri

45.3%

ara

54.7%

GSEducationalVersion

ra funqciiT iyenebT Tqvens avtofarexs?

ramdeni welia cxovrobT am ubanSi?

sawyobi 20+

47.6%

38.9%

avtosadgomi 10-20

42.9%

23.4%

marani 5-10

-5

7.1%

22.7%

mxolod miwaa

14.5%

5%

GSEducationalVersion GSEducationalVersion

'g' bloki-droebiTi sivrceebi am blokSi saintereso reliefia: avtofarexebis gadaxurva miwis donezea, rac TavisTavad xels uwyobs saxuravis aTvisebas; koncefcia ar akeTebs aqcents funqciaze, misi mTavari saTqmeli funqciaTa dinamiuri monacvleobaa. SesaZlebelia avtofarexi RamiT darCes parkingis saxiT, xolo dRisiT aq Catardes prezentaciebi, filmis Cveneba an ubralod samezoblos TavSeyris adgilad iqces.aseTi mobiluri funqciebi adgils mravalferovnebas SesZens, xolo mudmivad carieli garaJebi gardaiqmneba studentur sacxovreblad, rac uzrunvelyofs SemecnebiTi funqciebis amoqmedebas.


14

A bloki: mebaReoba arsebuli situacia

arsebuli korpusebi arsebuli garaJebi saproeqto garaJebi saproeqto situacia

1. moduluri sistemis Seqmna; 2. eko-habis Seqmna bavSvebisTvis; 3. miRebuli

CiTilebiT

borjom-

xaragaulis tyis aRdgena / Tbilisis gamwvaneba; 4. Tanasworuflebianoba • 5 bavSvs irCevs garaJis mflobeli; • 5 ki ubnis macxovrebelia da maT mSoblebi ar floben avtofarexs; 5. zeda saCrdiloblis Seqmna yvela asakis adamianisTvis;


15

B bloki: codnis centri 1. TviTorganizebadi,

araformalurad

dagegmili da TviTganviTarebadi samezoblos precedenti; 2. mosaxleobis "codnebis" Tavmoyris adgili; 3. saorganizacio

jgufi

&

sakonferencio

darbazi; 4. yvela mosaxles SeuZlia CaerTos socialur iniciativaSi: gauziaros an sxvisgan miiRos codna - araformaluri gziT; 5. garaJebi,

romlebmac

odesRac

sajaro

sivrceebi STanTqes, TviTon Seqmnian sabWoTa gegmarebiT erTmaneTisgan pirad

sakuTrebaSi

TavSeyris adgils;

kibeebi galerea sentimentebis sacavi sakonferencio stadioni Ria kinoTeatri saswavlo sivrceebi sportuli trenaJorebi

distancirebuli,

Caketili

adamianebis


16

C bloki: droebiTi sivrceebi 1. reliefisa da arsebuli landSaftis sainteresod gamoyeneba; 2. droebiTi sivrceebis Seqmna; 3. saprezentacio, filmis TavSeyris adgilebi;

Cvenebis

4. teritoriis mravalferovani multifunqciuri ganviTareba;

da da

5. axali funqciebis Setana radikaluri cvlilebebis gareSe;


17

saboloo Sedegi

aplikacia 'daraji'

proeqtis saboloo mizania sxvadasxva funqciaTa gaerTianeba, sasawyobed gamoyenebuli avtofarexebis gamoTavisufleba da maTi sajaro sivrced gardaqmna; miznis misaRwevad SesaZlebelia Seiqmnas mobiluri aplikacia - romelic moicavs interaqtiul rukas, zed datanili im avtofarexebiT, romlebic CarTulni arian sajaro sivrceSi TavianTi funqciiT. magaliTad: 1. "xsnian kars"", raTa nebismierma adamianma daaTvalieros wlobiT Senaxuli Zveli nivTebi da survilis SemTxvevaSi Seisyidos kidec. 2. avtofarexSi ganTavsebulia sxvadasxva saganmanaTleblo, gasarTobi Tu komerciuli (sajaro interesis mqone) funqcia. aplikaciis meSveobiT SeZlebT gaigoT Tu qalaqis romel "garaJSi" xdeba TqvenTvis saintereso aqtivoba da miiRoT masSi monawileoba;


18

ჯგუფი #3 - “ბროკოლი”, გლდანის V მიკრო

proeqtis xelmZRvaneli: TinaTin gurgeniZe proeqtis avtorebi: guram xmiadaSvili, ana nucubiZe, nino Sonia, roza barsegiani, andro qorTua

arsebuli mdgomareobis Sefaseba/ analizi mocemuli

saproeqto

teritoria

kvlevis

mdebareobs gldanis V m/r-Si. gvevline-

erT-erTi

ba avtofarexebis ori tipologia: indi-

uqonlobis gamo, avtofarexs iyenebs sacx-

vidualuri (kerZo) da saerTo (komunal-

ovreblis saxiT.

uri). sakadastro monacemebis meSveobiT

kvlevis mixedviT (raodenoba 50 adami-

gamovlinda ramodenime ukanonod miT-

ani), respodentTa 72%-s hyavs avtomobili

visebuli miwis nakveTi, sadac dRes avto-

da maTi raodenobis 50%-ze mets ar aqvs

farexebi dgas. aRsaniSnavia is faqti, rom

avtofarexi da mocemul arealSi, Ria sa-

garkveul maTganSi sazogadoebrivi mom-

parkinge sivrcis deficitis gamo, prob-

saxurebis obieqtebia ganTavsebuli: sur-

lema eqmnebaT avtomobilebis dayenebisas.

saTisa da meoradi tansacmlis maRazia,

gamokiTxul ojaxTa Soris 4-s ar hyavs

afTiaqebi, Tone, samkervalo, samSeneblo

avtomobili, Tumca iyeneben avtofarexebs

masalebis damzadeba da a.S. zog SemTx-

sawyobis funqciiT.

procesSi ojaxi,

aRmoCnda,

rom

sacxovrebeli

binis

Cvens mier Catarebuli

vevaSi garda avtosadgomisa, mflobeli iyenebs mas rogorc sawyobs an marans.

kvlevis Catarebisa da arsebuli mdgo-

Tamamad SeiZleba iTqvas, rom sarekrea-

mareobis analizis Sedegad gamovlinda

cio sivrceebis deficits teritoria ar

ramdenime mniSvnelovani faqtori, ro-

ganicdis. erTaderTi problema aris maTi

melic am WrilSi gansazRvravs mocemu-

mdgomareoba. Zvel parkebsa da skverebs ga-

li mikroraionis saubno struqturas.

naxleba da organizeba sWirdebaT. agreTve,

gamoikveTa sami Sekrebis adgili, sadac adgilobrivi mosaxleoba Zalian did dros atarebs. erT SemTxvevaSi aseTi adgili ubralod quCaSia garaJebTan axlos, xolo danarCeni ori garaJebs Soris an uSualod maTSi.


19 aRsaniSnavia is, rom saWiroa sabavS-

mosaxleobis didi nawili (TiTqmis 80%)

vo moednebis reorganizacia, radgan arc

ezoSi did dros atarebs, Tumca saproeq-

erTi maTgani ar aris daproeqtebuli Ses-

to teritoriaze deficituria TavSeyris

abamisi normebis dacviT. am RonisZiebebis

adgilebi da axalgazrdebze morgebuli

Catareba aucilebelia im pirobiT, rom

dawesebulebebi. respondentTa ZiriTadi

mosaxleobam isargeblos ukve aTvisebu-

nawili axali gadmosulia (5 welze nakle-

li teritoriebiT da maT moTxovnebSi ar

bi an 20 welze metia aq cxovrobs (ZiriTa-

igulisxmebodes axali sarekreacio sivr-

dad axalgazrdebi da asakovnebi).

ceebis gaCena.

mizani/koncefcia rogorc proeqtis dasaxeleba gvamcnobs,

bilikis erT mTlian sistemaSi CarTva

aucilebelia

avtofarexebis

da misi saSualebiT urbanuli birTvebis

gadaazreba potenciur sajaro sivrcee-

SeerTeba, romelTa yvelaze mniSvnelovan

bad. am miznis misaRwevad aucilebelia

nawils warmoadgens TavSeyris adgilebi.

aradiskriminaciuli

Seqmna

garda amisa, Cvenma jgufma prioritetulad

TiToeuli mosaxlesaTvis, rac katego-

CaTvala "saubno mebaReobis" koncefciis

riulad

usafuZvlod,

danergva, radgan teritoriaze arsebobs

gaumiznavad maTi garaJebis aRebas da maT

adgilebi (xSir SemTxvevaSi ukanonod mi-

magivrad axali obieqtebis ganTavsebas

sakuTrebuli), sadac mosaxleobas saku-

aucilebelia

denadobis

Tari mcire baR-bostani aqvs moSenebuli.

aRdgena, romelic fexmavalTa gadaadg-

am koncefciis danergvis mTavari mizania

ilebaSi problemas qmnis. konkretulad

mezobluri urTierTobebis SenarCuneba/

moiazreba baRis CrdiloeTiT arsebu-

gaumjobeseba, romelic mniSvnelovan biZgs

li kvlevis procesSi dadginda is, rom

miscems adamianuri resursebis gacvlas.

ar

arsebuli

pirobebis

gulisxmobs

struqturuli


20 saproeqto

teritoriaze

arsebuli

am ideis mikroidead realizeba Sesa-

ori komunaluri garaJis saerTo teva-

Zlebelia swored komunaluri garaJeb-

doba Seadgens 48 avtosadgoms. maTi Ria

is saxuravebis aTvisebiTa da maTi sajaro

saparkinge sivrced warmodgenis da efeq-

sivrceebad mowyobiT. gamokiTxvis far-

tiani dagegmarebis SemTxvevaSi ki miviReT

glebSi gamovlinda SemTxvevebi, rodesac

63 adgili (arsebuli 15 sadgomiT meti).

mosaxleobis nawili dainteresebuli iyo

am moqmedebis ganxorcielebis mTavari

an hobad hqondaT iseTi saqmianobebiro-

idea iyo rezervi Segveqmna damatebiTi

gorebicaa kerva, dekoratiulisanTlebis

avtomobilebis dasayeneblad, romlebsac

Seqmna, eleqtronuli sportis matCebis ko-

SevTavazebT mosaxleobas maTi avtofar-

mentireba da sxva. SedarebiT mcire zomis

exebis teritoriebis nacvlad. gldanis

komunalur garaJSi gamoTavisuflebuli

dagegmarebis mTavari aqcenti ordonian

farTidan aviReT 8 garaJis adgili (213

moZraobaze

m2), sadac moewyoba saerTo moxmarebis

iyo

gamaxvilebuli

safexmavlo, qveda satransporto

(zeda

samuSao sivrceebi.


21 garda komunaluri garaJebis sivrceebis aTvisebisa, Sekrebis adgilebze moviazreT "saubno baRebisa" da saTamaSo sivrceebisTvis modulis Seqmna. es ukanaskneli gulisxmobs

avtofarexebis

gamoTavisu

flebul adgilze martivi, msubuqi da iafi konstruqciiT Seqmnil elements, romelic ufro Ria da sajaro iqneba, vidre garaJi, rogorc vizualurad aseve funqciuradac.


22

ჯგუფი #4 - 9-11

proeqtis xelmZRvaneli: uCa zRudaZe proeqtis avtorebi: qeTevan kaWarava, irakli koWlaSvili, Tamar xuciSvili, tata zaqaraia

gldanis III mikro raionis 9 da 11 korpusebs Soris mdebareobs 91 garaJi. erTi SexedviT es sivrce arafriT gansxvavdeba sxva TbilisisTvis damaxasiaTebeli garaJebis usasrulo rigisagan - igive masalebi, igive ferebi, igive qaosi. garaJebis ori paraleluri rigi erTgvari ormagi kedelia romelic warsulSi vrcel sazogadoebriv sivrces orad yofs da anawevrebs mas. am kedlebis fizikuri masiurobis miuxedavad aris ramdenime Zalzed viwro RriWo, romelic gagiZRvebaT saidumlo baRSi. sinamdvileSi es ori kedeli sazogaroebriv sivrces orad ki ara samad hyofs - 9_e korpussa da I kedels Soris sivrce, 11_e korpussa da II kedels Soris sivrce da saidumlo baRi - I da II kedels Soris arsebuli Sida sivrce. es Sualeduri mdgomareoba TiTqos aravis ekuTvnis da misi mcire masStabidan gamomdinare TiTqos arcaa mniSvnelovani. saidumlo baRSi izrdeba 50 wlis, 103 wiTel wignSi Setanili eldaris fiWvi. am fiWvebisa da im myudro garemos gamo, rasac es Sualeduri sivrce gvTavazobs TiToeuli gamokiTxuli adamiani gamoTqvamda survils es viwro, mcire mgaram samezoblosTvis Zalzed mniSvnelovani sivrce Cven, arqiteqtorebs dagvenaxa rogorc sxva nebismieri srulfasovani rekreaciuli sivrce.


vertikaluri parkingi ? ? ?

23

molodini

realoba

simaRliT II TbilisSi


24

ganSla -11 korpusis win

ganSla - 9 korpusis ukan

S

M

L

XL

tipologiebi zomis mixedviT S

M

L

XL

12-20

20-30

30-40

40-50

31,112 m2 24,203 m2

15,125 m

2

13,322 m2

13,511 m2

33,127 m2

30,179 m2

36,162 m2

30,109 m2 27,439 m2

33,812 m2 28,094 m2

29,456 m2

26,625 m2

27,977 m2

24,937 m2

27,830 m2

27,140 m2

29,658 m2

24,490 m2

23,751 m2

28,239 m2

24,598 m2

25,124 m2

26,715 m2

27,824 m2

S

M

L

XL

12-20

20-30

30-40

40-50

22,475 m2

28,920 m2 32,220 m2

2 12,394 m2 13,629 m2 13,799 m2 13,890 m2 14,679 m2 13,844 m

45,984 m2

49,084 m2

16,375 m2 21,405 m2

22,060 m2 22,105 m2 21,350 m2

26,349 m2

16,232 m2

16,445 m2

17,622 m2

16,990 m2

14,573 m2 13,395 m2 14,208 m2 24,203 m2

15,125 m2

13,322 m2

13,511 m2

33,812 m2 28,094 m2

2 2 17,012 m2 18,769 m 2 2 2 2 13,614 m2 15,948 m2 15,786 m2 16,045 m 16,343 m 16,539 m 16,912 m 16,039 m

21,250 m2 22,330 m2 13,080 m2 14,358 m2 13,261 m2 12,755 m2 20,114 m2

14,723 m2

12,154 m2 12,812 m2

23,238 m2

22,362 m2

22,096 m2

20,908 m2

20,185 m2

14,168 m2 13,924 m2 15,721 m2 15,765 m2

25,681 m2

18,471 m2

19,175 m2

17,622 m2

17,082 m2

19,601 m2

24,988 m2

29,456 m2

26,625 m

22,303 m2 22,131 m2

29,398 m2 32,244 m2

19,754 m2

16,234 m2

21,250 m 13,080 m2 14,358 m2 13,261 m2 12,755 m2 20,114 m2

GSPublisherVersion 0.2.100.100

funqciuri dajgufeba GSPublisherVersion 0.2.100.100

14,723 m2

12,154 m2 12,812 m2

23,238 m2

25,681 m2


25

ganivi WriliMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.