Page 15

13,000,000.00 12,000,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00

2008 2009

u em st b O er c N tob ov er e D mb ec e em r b Ja er nu Fe ary br ua r M y ar ch

ly

ug

Ju

Se

pt

A

Ju

M

A

pr

il ay

ne

2010

Month

Revenue by Quarters for the Financial Period 08/09 & 09/10 9,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00

2009 - 10

.0 8 -M A a pr r. .0 09 9 -J Ju un l. 09 .0 9 Se O ct pt .0 .0 9 9 -D Ja ec n. .0 10 9 -M ar .1 0 09

n. Ja

.0 ct

O

ec

t. 8

-D

-S ep

08 l.

8

-J

un

e

08

08

2008 - 09

Ju

pr .0 A

Revenue

ANNUAL REPORT 2009 - 2010

Revenue for the Period April 2008 - March 2010

Month

14

Annreport09 10  
Advertisement