Page 1

NÖVELJÜK bizalmát

NÖVELJÜK

bizalmát


I dENT IT ás uNk

NÖVELJÜK bizalmát

Az Euralis Group 15 000 farmert fog össze Európa szerte, akik közül 12 000 gazda az EURALIS részvényese és 5 000 fô pedig a cég munkatársa. Ôket az az elkötelezettség egyesíti, hogy szövetkezetként dolgozzanak, a fenntarthatóság, a szolidaritás és a versenyképesség szellemében. Christian Pèes a Csoport elnöke

“Bizonytalangazdasági környezetben,egyduális irányításúszövetkezet,amely aszolidaritás,ademokráciaés afelelôsségelveinalapul,igen eredményeséssikereslehet”. Az alapításuk - 1936- óta három, egymással kölcsönösen összefüggô szövetkezeti érték járult hozzá az EURALIS identitásának létrehozásához. Ezen értékek mindegyike jelentôs szerepet játszik a döntéshozatali folyamatban.

Elkötelezettség: elhatározás a ha-

ladásra, a mezôgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére és védelmezésére. Ugyanis annak az országnak, amelynek nincsenek gazdálkodói, annak jövôje sincs.

Teljesítmény:

ezt a nemzetközi és az európai piacokon elfoglalt pozíciók széles skálája tükrözi.

Idôtállóság:

azon dolgozunk, hogy tagjaink termékeihez értéket adjunk, mialatt védjük a környezetet és megfelelünk a fogyasztók elvárásainak. Mindezen törekvéseink hosszútávú és folyamatos beruházást eredményeznek.

Mindezen értékek arra irányulnak, hogy célkitûzésünket megvalósítsuk: növeljük bizalmát.

2


2009 Az EURALIS többségi részvényessé vált a Jean Stalaven-ben. A csoport folytatja expanzióját KeletEurópában három új vetômag forgalmazó leányvállalat létrehozásával Bulgáriában, Magyarországon és Romániában.

2007 Az EURALIS megerôsíti pozícióját a kelet-európai vetômag piacon azáltal, hogy leányvállalatot és vetômagüzemet indít el Ukrajnában és Oroszországban. Létrejön a Jean Stalaven-ben megalapított Deli Products Division (élelmiszeripari divízió).

2006 Az EURALIS szerepet játszik egy bioethanol üzem létrehozásában Lacq-ban (Dél-Nyugat Franciaország) A csoport átveszi a Jean Stalaven tökéjének egy részét

2002 kivásárolja a Rougié Bizac International, a liba-, kacsamáj ágazat vezetô cég többségi tulajdonosát. Pierre Couderc Csoport vezérigazgató

“Egyerôsmárkát csakisszilárdalapra lehetépíteni”.

1997 A Limagrain-al együtt, az EURALIS részvényessé válik a Biogema-ban, amely az európai biotechnológiai kutatás egyik élenjáró cége.

1995 Az EuRALIs Group kivásárolja a Grimaud Monfort-ot és így meghatározóvá válik a liba-, kacsamáj termelésben

1991

A szövetkezetirányítás kettôs aspektusai Egy szövetkezetnek speciális igazgatásra van szüksége, amely két fô igazgatási testületbôl áll. Az Igazgatósági Tanácsot a dél-nyugat franciaországi 12 000 EURALIS részvényes tag képviselôi választják meg, a Végrehajtási Bizottság pedig a Csoport hat fô managerébôl áll. Az Igazgatósági Tanács, együttmûködve a Végrehajtási Bizottsággal, felelôs meghatározni a Csoport fôbb stratégiai direktíváit. A Végrehajtási Bizottság felelôs a jóváhagyott intézkedések megvalósításáért. Ez a struktúra az alkalmazott szerkezet a Csoport négy divíziójának mindegyikére, amelyek a Csoport mûveleteit irányítják. E divíziók mindegyikét egy igazgató és egy alelnök irányítja. E kiegyensúlyozott irányítás biztosítja a koherenciát a felsô ágban helyet foglaló mezôgazdasági termelés, valamint az alsó ágban lévô élelmiszeripar között. Látogassameghonlapunkatawww.euralis.frcímenésszerezzentöbbismeretet azEuralisCsoportirányításáról.

A Csoport elkezdi szolgáltatási és beszállítói tevékenységét Bordeaux borászati vidékén.

1975 Az EURALIS úttörô a csemegekukorica piacon a Green Giant-val és késôbb a Bonduelle-vel létesített 50-50 % arányú partneri viszonynak köszönhetôen.

1950

A kukorica, az EuRALIs fejlesztések legjelentôsebb tényezôje. Ekkor érkeznek meg Franciaországba az elsô hibridkukorica fajták. A vetômag termelés beindítása.

1936 Megszületik a szövetkezet: az Adour tartományi farmerek, búzájuk értékesítése céljából egyesítik erôiket.


A C s OP ORT

BE MuTAT kO Z Ik

Euralis,

a mezôgazdasági és élelmiszer piacok jelentôs szereplôje Az EURALIS bázisa Dél-Nyugat Franciaországban van, ám bôvülését követôen Franciaország szerte, valamint a Európa más országaiban és a tengerentúlon is megjelent. Az 1,29 milliárd € pénzforgalmával, a mezôgazdasági és élelmiszeripari vonatkozásban európai piacvezetô szerepet tölt be.

EuRALIs, uN GROuPE LEAdER AZ EuRALIs, EGY VEZETÔ CsOPORT A VILáG ELsÔsZáMÚ liba-, kacsamáj elosztója

1 BEsZáLLÍTÓJA

No.

a Bordeaux-i és Bergerac-i bortermelôknek

EuRÓPA ELsÔsZáMÚ sZEREPLÔJE

1 NAGYkEREskEdÔ

No.

dél-Nyugat Franciaországban a feldolgozott zöldségek ágazatban

a kukorica piacon

EuRÓPA EGYIk VEZETÔ VETÔMAGTERMELÔ CsOPORTJA

FRANCIAORsZáG VEZETÔ ÉLELMIsZERIPAR TERMÉk FORGALMAZÓJA

CAP 2012 – egy ambiciózus stratégia Azért, hogy piaci pozícióit konszolidálja, 2007-ben a Csoport egy stratégia fejlesztési tervet dolgozott ki, miszerint 2012-re realizálja az 1,5 milliárd eurós pénzforgalmat.

Három irányvonal 1 dÉL-NYuGAT FRANCIAORsZáGBAN

MEGERÔsÍTENI A CsOPORT POZÍCIÓJáT Az EURALIS, úgy ôrzi értékeit, hogy szoros kapcsolatokat tart fenn a szövetkezet tagjaival. Többek között, az EURALIS továbbra is folytatja a mezôgazdasági jellegû ellátó üzletek megnyitását (Point Vert, Gamm Vert, Coop Vert), ezek mûködését továbbfejleszti Gersben és állandóan keresi az új realizálási lehetôségeket (mint pl. a kenderipar fejlesztése). 2 áGAZATOk kITERJEsZTÉsE

A NÖVEkVÔ PIACI sZEkTOROkBA Hogy a Csoport expanzióját elôsegítse, az EURALIS politikája mindig is a többszínûség, a több lábon való állás volt. 2009-ben, a csoport többségi részvényessé vált a Jean Stalaven-ben, aki vezetô szerepet tölt be a friss

4

élelmiszerek gyártásában, erôsítve ezzel a Deli Termékek DivIzióját. 3 A NEMZETkÖZIsÉG FEJLEsZTÉsE

Az EURALIS sohasem kételkedett abban, hogy szükséges-e saját képviseleteket nyitnia külföldön is, ha ez a stratégia képviselte tagjai érdekeit. 2009-ben ez tovább konszolilálódott, különösen Kelet-Európában, a Cherkassy-i (Ukrajna) vetômagüzem termelésének megduplázásával, valamint a három új EURALIS vetômagforgalmazó leányvállalat létrehozásával Romániában, Bulgáriában és Magyarországon. A projekt elôsegítése érdekében, a Vezérigazgatóság, együttmûködve az Igazgatósági Tanáccsal, elkezdte a Csoport új struktúrájának a létrehozását abból a célból, hogy a különbözô alegységek között növelje az együttmûködés hatékonyságát.


sZáMAdATOk

Egyéb € 88 M (7%)

Vetômag divízió €107 M (8%)

Philippe sein

Deli Products- élelmiszeripari termékek divízió* €128 M (10%)

Az árbevétel megoszlása [Divíziónként]

Gasztronómiai divízió €428 M (33%)

Humán erôforrás és szervezeti igazgató

Mezôgazdaság termelési és forgalmazási Divízió € 543 M (42%)

“Sikeresenkombináltuk szövetkezetistátuszunkat versenyképességünkkel“

2008/2009 PÉNZFORGALOM

€1,29 MILLIáRD

FENNTERTHATÓ FEJLÔdÉs Egyéb 226 (4%)

A jó mezôgazdasági és élelmiszeripari gyakorlat a mindennapi célkitûzés Az EURALIS szövetkezeti státusza elôsegíti társadalmi és helyi érdekeit. A Csoport összes tevékenysége úgy van összehangolva, hogy egy fenntartható fejlôdési stratégia részeként, fejlessze a mindennapi gyakorlatot. A fejlôdés irányvonalai határozottak, úgy a mezôgazdasági termelés, mint az élelmiszeripar mûveletei vonatkozásában. Az elôbbiek szemléltetésére például az EURALIS megszervezi a növényvédôszer feleslegek vagy hulladékok éves begyûjtését, belépett a bio anyagok piacára, a farmereket ellátja a gazdaságirányítási számítógépes programokkal (EURECA, Optivigne) és egyeztetéseket szervez az AGEFIPH –vel (francia mg-i szervezet), hogy segítsen hátrányos helyzetû munkásokat toborozni és integrálni ôket a szezonális munkaerô áramlási rendszerbe. Látogassa meg honlapunkat a www.euralis.fr címen és szerezzen több ismeretet az EURALIS Csoport fenntartható fejlôdést célzó kezdeményezésekrôl.

Deli Products- élelmiszeripari termékek divízió* 1,368 (26%)

Vetômag divízió 699 (14%)

A munkaerô megoszlása [Divíziónként]

Mezôgazdaság termelési és forgalmazási divízió 1,112 (21%)

Gasztronómiai divízió 1,857 (35%)

MUNKAERÔ

5 262 munkatárs * A 2009 évi könyvvitelében, az EURALIS Csoport a Jean Stalaven 2008/09/01-tôl 2009/08/31-ig bonyolított teljes pénzforgalmának az 50%-át konszolidálta.

5


A

Cs O PO RT s Z E RVE Z E T E

különbözô, kiegészítô tevékenységek Az EURALIS a mezôgazdasági termelését és élelmiszeriparát négy divízióba szervezte meg. Ezek mindegyike elkötelezett üzleti tevékenysége mellett és szorosan kapcsolódik piacaihoz. A Központi Szolgálat a Csoport mûködési forrásait biztosítja. A Csoport szövetkezetek (EURALIS Coop, EURALIS Coopeval, EURALIS Bordeaux) köré van felépítve, amelyek közel 12.000 farmert fognak össze, akik széleskörû tevékenységi körrel rendelkeznek (kacsa és liba nevelés, vetômagelôállítás, kukorica, búza, szárnyas, baromfi, stb. ágazatok). “Sikeresenösszehoztukakiegészítômezôgazdasági termeléstésazélelmiszeriparitevékenységeket”.

NÖVELJÜK

Mezôgazdasági Termelés és Forgalmazás Divízió

Vetômag Divízió

küldött vezérigazgató

bizalmát

Gasztronómia Divízió

Központi Szolgálat HR, Beszerzés, Jog, IT, Pénzügy, Kommunikáció

V VEZÉRIGAZGATÓSÁG VE EZÉRIGAZGATÓSÁG EZÉ ZÉRI ÉRI RIG RIGA GAZG GA ZGAT GAT ATÓS ÓSÁG Ó SÁG G IGAZGATÓSÁGI IGAZ IG AZGA GA TÓ ÓSÁ ÁGI GI TANÁCS TA T ANÁC ANÁ AN ÁCS CONSEIL D'ADMINISTRATION

Szövetkezetek 15 000 farmer, 12 000 taggal

6

Renaud Lelarge

Deli Termékek Divizió


A

Cs OP ORT T E RüL ETI JEL E NL ÉT E

dél-nyugaton és külföldön erôsítjük pozíciónkat, Franciaország szerte pedig expanziót folytatunk Az EURALIS továbbra is erôsíti pozícióját Dél-Nyugat Franciaországban, ahol eredetileg létrejött. Terjeszkedik Franciaország többi részein is, Vendée, Bretagne és a Közép Pirineusok tartományiban. A Csoport szintén létrehozott vállalatokat Kanadában, Bulgáriában és Kínában, hogy megerôsítse a világ elsôszámú liba-, kacsamáj termelôi pozícióját. A Csoport elsôként telepedett meg Kelet-Európában is, amikor egy vetômagüzemet vett át Ukrajnában. “AzexpanzióFranciaországbanéskülföldön, hozzáadottértéketésknow-how-tbiztosít“.

Jean-Paul Lataste Farmer és alelnök

Dunkirk Perpezac-le-Noir

Saint-Brieuc

Brive-la-Gaillarde

Guingamp

Izon Bordeaux Sainte-Foyla-Grande

Yffiniac

Sarlat-la-Canéda

Blois

Roye Thiais Troyes Château-Renard

Hagetmau Solférino

Les Herbiers Les Essarts Labatut

Bordères

St Vincent de Paul

Dieupentale

Launac Ondes Lavaur Aucamville Labenne Castelnau-Rivière-Basse Toulouse Bayonne Ramous Maubourguet Nouilhan Marquefave Mont Rabastens-de-Bigorre LESCAR Cazères Vic-en-Bigorre Saint-Gaudens Barcelonne-du-Gers

2 termelési zóna > Dél-Nyugat Franciaország > Vendée and Brittany

La-Tour-du-Pin Sorgues Saint-Félix-de-Lodez LESCAR

Aspiran

Az EURALIS Csoport központja Lescar

Hambourg (DE) Geldern (DE)

Dingelstedt (DE) Niederhummel (DE)

Carignan (CA)

Budapest (HU)

Guadalajara (MX) Szeged (HU)

Kiev (UA) Cherkassy (UA) Rostov (RU) Bucarest (RO)

Irun (ES)

Mezôgazdasági Termelés és Forgalmazás divízió Vetômag divízió Gasztronómia divízió

Yanqing (CN)

Séville (ES)

Sofia (BG)

Çorlu (TR) Brezovo (BG)

Santiago (CL)

Marchena (ES)

Vendéglátási divízió

7


M E ZÔ GAZ dAs áGI T E RME L É s F ORGALMAZ ás d IVÍ Z IÓ

És

A Mezôgazdasági Termelés és Forgalmazás Divízió az EURALIS Csoport egyik eredeti üzletágából, a kukorica ágazatból fejlôdött ki. Egybefogja a mezôgazdasági termelési tevékenységeket, valamint a szolgáltatási és forgalmazási mûveleteket. A Divíziónak öt tevékenysége van, ami Dél-Nyugat Franciaország mezôgazdasági termelésének sokféleségét tükrözi: gabona, kender, zöldségfélék, nagybani kereskedelem és borászat. Marc Martin

Jean-Michel Patacq

A divízió vezetôje

Farmer és alelnök

“Tagjainkathozzásegítjük,hogyalegjobb piacipozíciókatérjékel”.

TEVÉkENYsÉGEk

Gabonafélék Gabona nagybani kereskedelem és marketing az Eurasud Céréales segítségével – EURALIS fiókvállalat – mely jó hírnévnek örvend az európai piacon. A mezôgazdasági inputanyagok forgalmazása (mûtrágyák és növényvédô szerek) valamint mezôgazdasági szolgáltatások. Tanácsadás a jól bevált mezôgazdasági módszerekrôl és az integrált farmergazdálkodás elôsegítése.

kender A kender termesztése és feldolgozása Tulajdonságai: szerepe kitûnô a vetésforgóban, javítja a talaj struktúráját, ellenáll a forróságnak és igénytelen; mivel nem igényel növényvédô szereket, kevés nitrogén mûtrágyára és kevés vízre van szüksége. Hasznosítása: szigetelés, állatgondozás, gépkocsiipar, papírgyártás, kozmetikumok, stb.

Zöldségfélék Termesztés és nagybani értékesítés: DélNyugat Franciaország termelôitôl származó csemegekukorica, zöldbab, brokkoli és zöldborsó A feldolgozás helyileg biztosított a négy telephelyünkön, amelyek 50-50%-os arányban közös üzemelésben mûködnek az ipar jelentôs szereplôivel: Green Giant (General Mills) és Bonduelle.

8

Nagybani kereskedelem Viszonteladás a szupemarketek számára: takarmányok, kertészeti termékek, ruházati cikkek és lábbelik. Nagybani viszonteladás a szövetkezeti tagok számára (inputanyagok). Zöldterületek gondozásában nyújt segítséget termékek és szolgáltatások szállításával a helyi hatóságok, a közszféra vagy az ezzel foglalkozó magánvállalkozások számára.

szôlészet-borászat Nagybani áruszétosztás az ágazathoz szükséges termékekbôl, a szôlômûvelési eszközöktôl a szôlôvédô berendezésekig, a borkészítés termékeitôl a dugókig és csomagoló anyagokig konzultációk: a szôlôtermesztés és a borkészítés témáiban, bevonva az elemzô laborokat. szolgáltatások: szûrés és palackozás, csomagolás-kiszerelés és a leszállításra kész raklapok tárolása.

AMBÍCIÓINk Elôsegíteni a Csoport hagyományos tevékenységeit a földrajzi határok kiterjesztésével. A gazdák támogatása erôs értékesítési politikával annak érdekében, hogy segítsünk nekik a nemzetközi piacok egyenetlenségeinek simításában.

sZáMAdATOk Európa elsôszámú szereplôje a kukorica piacon. Nr.1. termék és szolgáltatás szállítója a Bordeaux és Bergerac borvidékek gazdáinak. Nr.1. csemegekukorica termelô a Bonduelleel s a Green Giant (General Mills)-val megkötött megállapodásoknak köszönhetôen. Pénzforgalom: 543 Millió € 1 112 alkalmazott 1 515 648 tonna értékesített gabona (kukorica és búza) 73 db. Point Vert, Gamm Vert és Coop Vert üzlet.


A

VETÔMAG dIVÍZIÓ

Az EURALIS 1950 óta az európai piac egyik vezetô vetômagtermelôje a kukorica-, napraforgó-, és repcevetômagok szegmensében. Jelentôs európai pozícióját egyedülálló know-how-jának és technikai szakismereteinek köszönheti. Az EURALIS vetômagjait teljes egészében ellenôrzött folyamatok során állítják elô és több mint 10 ország különféle minôsítô hatóságai számára elfogadott bizonyítvánnyal rendelkeznek. Pierre Pagès

Roger Catala

Farmer és alelnök

divízióvezetô

“Erôsebbjelenlétünkakelet-európaiországokban lehetôvétesziszámunkraazújlehetôségek megragadását“.

TEVÉkENYsÉGEk Kutatás-Fejlesztés. Az EURALIS Vetômag részlege, a pénzforgalmának 12%-át a kutatásra fordítja és Európaszerte 8 vetômag nemesítô állomással rendelkezik. Vetômag termelés a mezôgazdaság számára kukoricából, repcébôl és napraforgóból folyik, három telephelyen: Lescar, Seville (Spanyolország) és Cherkassy (Ukrajna). Marketing: a vetômagvak négy márkanév alatt kerülnek értékesítésre: EURALIS Semences (ES), Cherlis, France Canada Semences és Rustica.

AMBÍCIÓk Magas szintû kutatási tevékenység folytatása, hogy elôsegítsük az EURALIS Vetômag divíziójának a növekedését. Offenzív stratégiát folytatni Kelet-Európán át, amely a késôbbiekben a gazdálkodás jövôje lesz.

sZáMAdATOk Pénzforgalom 107 millió € € 699 alkalmazott 350 000 vásárló gazda Európában Évente több mint 3 millió ha vetésterület Európában, melyen az EURALIS vetômagjait vetik.

PARTNERI kAPCsOLATOk Az együttmûködési programok az EURALIS Vetômag részlegének részére lehetôvé teszik, hogy a kutatási programjaiban, pozíciója és hatékonysága erôsödjön. Az EURALIS részesedést tudhat magáénak a Biogema- ból, amely Európa elsô olyan biotechnológiai vállalata, amely mezôgazdasági növényekkel dolgozik. 2007-ben, egy megállapodást írtak alá a BayerCrop Science-vel, új téli repce fajok kifejlesztésére.

Tény, hogy a Soltis - mely az EURALIS Semences és a Limagrain közös vállalata- átvette az Advanta napraforgó programot, konszolidálta e fajták génállományát. Az Eurosorgho, amely jelenleg a legnagyobb európai ciroktermelô, 2009-ben lett létrehozva 50-50 % arányban, közösvállalatként a Sud Céréales-val

9


G AsZ T RONÓMI A

dIVÍZ IÓ

Az EURALIS Csoport 1995-ben lépett be a kacsaés libamáj termelés szektorában. Ekkor ugyanis megvásárolta a Grimaud Montfort (GMD) vállalatot. 2002-ben a Rougié Bizac vállalat megvásárlásával tovább erôsítette piaci pozícióit. Az elmúlt pár év alatt, e két cég fúziója a Gasztronómiai Divizió számára lehetôvé tette, hogy vezetô szerepet töltsön be a liba-, kacsamáj piacon. Ezt úgy érte el, hogy mindegyik szektorban (szupermarketek, éttermek, export, stb.) jelen van. Francis Bon

Claude Laberdesque

divízióvezetô

Farmer és alelnök

“Jelenlétünkazösszesszektorban biztosítjavezetôpozíciónkat anemzetköziszárnyasmájpiacon”.

TEVÉkENYsÉGEk szárnyasok tenyésztése: kacsa, liba és magas minôségû csirke állományok. Feldolgozás: liba-, kacsamáj, hizlalt kacsák és kacsahús termékek kutatás, fejlesztés és innováció Marketing: Az EURALIS Gastronomie a liba-, kacsamáj piac minden szegmensében pozícionálva van a kiegészítô márkái által a hipermarketekben és szupermarketekben. A Montfort márkával a vendéglátóiparban és az exportpiacokon, a Rougié márkával, a Pierre Champion márkával az elôzetes megrendeléseket postán megküldô cégek szegmensében vannak jelen.

10

sZáMAdATOk

AMBÍCIÓk A gazdasági válsággal sújtott periódusban, a márkák erôsítésére van szükség. A liba-, kacsamáj fogyasztást szintén növelni kell innováció által, úgy a fogyasztási alkalmak, mint a különbözô fogyasztási módozatok vonatkozásában.

Világelsô a liba-, kacsamáj termelés terén. Világelsô a liba-, kacsamáj export terén. Pénzforgalma 428 millió € (amelyben nem szerepel a magas minôségû csirke). 1 857 alkalmazott 700 termelô 2 fô termelési területen: Dél-Nyugat Franciaország és a Loire-völgyi tartományok. 5 telephely Franciaországban és további 5 világszerte. 10 millió felnevelt kacsa és 180 000 liba. Franciaország magas minôségû csirketermelésének a 8%-a.


d E LI

TERMÉ kE k dIVÍ Z IÓ

A Deli Temékek Divízió 2007-ben lett létrehozva, a Jean Stalaven vállalat tôkéjére támaszkodva, melynek 65%-át az Eurlais birtokolja. A Jean Stalaven know-how-ja, amely az elôételektôl a desszertekig terjed a deli termékek vonatkozásában, a vállalatot hozzásegítette, hogy a friss termékek vezetô francia termelôjévé váljon a helyi élelmiszerüzletek számára. A tökéletes minôség elkötelezettjeként, a fogyasztói megelégedettségre alapított dinamikus innovációs politikát folytat.

Christian Pèes

Renaud Lelarge

Farmer és a Csoport elnöke

A Jean stalaven vállalat igazgatósági tanácsának az elnöke

“JeanStalavenvilágospéldájaazEurlalis képességének;hogyazinnovatív,növekvô piacokhozkapcsolódjon“.

TEVÉkENYsÉGEk Elôsegíteni és megôrizni a szakácsmûvészet minôségét azáltal, hogy a fogyasztóknak, az általuk kiválasztott idôpontban és helyre leszállítjuk a legjobb feltételek között és a legmagasabb szinten elkészített friss termékeket az elôételektôl a desszertekig. Termékeink: saláták, (hideg vagy meleg) elôételek, fôfogások, köretek, aperitivek, gyorsételek, hideg húsok, gyümölcsök, stb. Marketing: helyi üzletek (a pénzforgalom 49%-a), szupermarketek (a pénzforgalom 37%-a), független éttermek és étterem láncok (a pénzforgalom 14%-a) erôs támogatásával. áruszállítás és logisztika: az Yffiniac-i központi raktárban 3000 tároló raklap raktározási lehetôsége áll rendelkezésre. A megrendelések elôkészítési kapacitása napi 120.000 csomag, a logisztikai kapacitás pedig több mint 130 kamion. Ezek képesek 2.600 különféle terméket szállítani Franciaország szerte. Új termékek kerültek kifejlesztésre, hogy eleget tegyenek a piaci trendeknek és a fogyasztói igényeknek. Az Yffiniac-i kulináris központban pedig az ágazat professzionális szakembereit képzik ki.

AMBÍCIÓk Továbbra is fenntartani a növekedést célzó stratégiát, hogy a szupermarketeket ellássuk a friss és deli termékek innovatív termékskálájával. Továbbra is szoros kapcsolatokat fenntartani a fogyasztókkal és figyelni a napi igényeiket, például egy, az innovációnak szánt egység létrehozásával.

sZáMAdATOk Pénzforgalom 128 millió €* 1 368 alkalmazott 51 000 tonna termék a piacon

* A 2009 évi könyvvitelében, az EURALIS Csoport a Jean Stalaven 2008/09/01-tôl 2009/08/31-ig bonyolított teljes pénzforgalmának 50%-át konszolidálta.

11


Photo Credit: EURALIS photo library - Olivier Robinet

NÖVELJÜK

bizalmát

Avenue Gaston Phoebus / 64231 Lescar Cedex / FRANCE Tél.: 33 (0)5 59 92 38 38 / Fax: 33 (0)5 59 92 39 89 / contact@euralis.fr

w w w.eu ral i s.fr

Euralis Group  

Az Euralis Group bemutatkozó prospektusa

Euralis Group  

Az Euralis Group bemutatkozó prospektusa

Advertisement