__MAIN_TEXT__

Page 1

ČSSD

DESATERO pro spokojený život na Vysočině

Vize pro krajské volby 2020

Kraj Vysočina


Úvodní slovo PRO OTEVŘENÝ A PROSPERUJÍCÍ KRAJ, Jiřího Běhounka v čele dobrého týmu pro Vysočinu.

Milí sousedé, děkuji Vám za to, že jste si našli čas přečíst si pár řádků o tom, co chceme udělat pro naši krásnou Vysočinu. Je to totiž důležité. Máme jasný plán, jak v příštích čtyřech letech zlepšit život lidí na Vysočině.

ČSSD nepotřebuje

střílet od boku. Nepotřebujeme se schovávat za nesplnitelné návrhy a líbivá hesla. Jsem Váš hejtman a chci jednat fér. Za ty roky už mě znáte a víte, co ode mne můžete čekat. Když je třeba zabrat, zabereme společně. S námi máte jistotu, že nebudeme měnit to, co funguje a napravíme to, co potřebuje změnu. Žijeme tu spolu celý život a posledních 12 let jsem Vám mohl sloužit jako hejtman. Neopustím Vysočinu a své sousedy v době krize. Na to se můžete spolehnout. Přečtěte si prosím naši nabídku pro příští čtyři roky. Je férová, otevřená a jasná. Bez vytáček a dlouhých řečí.

USPĚŠNÝ KRAJ VYSOČINA MUDR.

ČSSD

MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina

1.


2.

„Umíme našim lidem pomoci a přitom být odpovědní". Ing. Vladimír Novotný

náměstek hejtmana Kraje Vysočina

„Bude se stavět a užitek z toho budeme mít všichni". Ing. Tomáš Škaryd starosta města Chotěboř

3.

„Zase se to u nás zazelená".

4.

Ing. Martin Hyský radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství

„Dobré vzdělání je základ". Ing. Jana Fialová, MBA radní Kraje Vysočina pro oblast školství

5.


Desatero pro spokojený život na Vysočině 1    Nepřipustíme zadlužení příštích generací 2      Zajistíme rozvoj sociálních služeb 3      Udržíme dostupné zdravotnictví 4      Vrátíme lesy do krajiny a vodu do studní 5      S námi budete jezdit po silnicích bez výmolů a spoji bez zpoždění 6      Budeme mít dobré školy a šikovné absolventy 7      Podpoříme kulturu a cestovní ruch 8      Fandíme městům, obcím, podnikání a lidské síle 9      Umíme řádně pečovat o veřejný majetek 10    Budeme pokračovat v modernizaci #uspesnykraj


Pět „P“ podpoříme

1      Každou obec, která bude stavět dostupné byty 2       Obnovu lesa a zachování krajinné tváře Vysočiny 3       Udržení vody v krajině a tradiční zemědělství 4       Kvalitní zdravotnictví ve všech koutech Vysočiny 5      Zachování pracovních míst a tvorbu nových

Desatero pro spokojený život na Vysočině


Desatero pro spokojený život na Vysočině

Nepřipustíme zadlužení příštích generací

ČSSD dokázala i přes hospodářskou krizi udržet 12 let vyrovnaný rozpočet. Investovali jsme přitom ve velkém. Díky tomu nikdo nezůstal na dlažbě. V nakládání s veřejnými penězi je Vysočina dávána za vzor, jak se to má dělat. Zvládli jsme jednu krizi, zvládneme i druhou!

Jak na to?

V první řadě musíme rozpočtovat reálně – každá investice musí být obhájena. Musíme mít jasnou představu, jak moc naše plány zatíží rozpočet. Úvěrů

se

nebojíme,

ale

jen

když

slouží

na

dofinancování

strategických aktivit kraje. Nesmíme si půjčovat na spotřebu. Nejdůležitější je absolutní otevřenost hospodaření. Účty nejsou žádné čáry. Na krajské peníze musí být i nadále vidět. Chceme efektivně řídit příspěvkové organizace. I ony musí být zcela transparentní. Posílíme

komunikaci

zaměstnanců.

s

podnikatelskými

subjekty

a

zástupci


#uspesnykraj

Zajistíme rozvoj sociálních služeb

ČSSD dobře chápe zásadní společenské změny, nárůst chronických nemocí, prodlužování lidského života. A právě proto zajistila nové sociální služby, díky kterým je postaráno o všechny, kdo to potřebují. Odpovídá tomu i péče o lidi s postižením, seniory a umírající.

Jak na to?

Podpoříme masivní výstavbu domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zefektivníme krajskou síť sociálních služeb s minimálně tříletým financováním. Podpoříme rodinnou politiku kraje a rozvoj náhradní rodinné péče Budeme modenizovat a rozšiřovať síť sociálních služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel, zejména pak v péči o fungující rodinu. Zavedeme dlouhodobou péči o staré, nemocné a handicapované, propojíme zdravotní a sociální služby. Zasadíme se o minimálně 10 % navýšení reálných platů všech pracovníků v sociálních službách.


Desatero pro spokojený život na Vysočině

Udržíme dostupné zdravotnictví

ČSSD zvýšila investice do nemocnic a zmodernizovala je. Zároveň jsme zamezili snahám o jejich privatizaci. Podařilo se nám také udržet kvalifikovaný personál v bílých pláštích. Lidé se také nemusí bát, že by sanitka nepřijela včas.

Jak na to?

Budeme investovat především do přístrojového vybavení a následné zdravotní péče Zachováme akutní péči ve všech nemocnicích zřizovaných krajem. Posílení spolupráce nemocnic a udržení ekonomické stability všech zařízení. Stabilizujeme personál v nemocnicích, a to za

pomocí rozumného

růstu mezd, motivačních příspěvků a stipendií. Budeme dbát na to, aby byla péče dostupná i ve venkovských oblastech. Podpoříme zachování a vznik nových stomatologických ordinací a praxí obvodních lékařů. Zvláštní programy podpory zajistíme i pro specialisty. Budeme spolupracovat na transformaci psychiatrické péče.


#uspesnykraj

Vrátíme lesy do krajiny a vodu do studní

ČSSD se podařilo zmírnit důsledky kůrovcové kalamity a sucha v regionu. Vlastníci lesů dostali peníze na jejich obnovu, v obcích se budují nové vodovody a také kanalizační sítě. Velké pomoci se rovněž těší zemědělci a lidé na venkově nejsou odsunuti na druhou kolej.

Jak na to?

Podpoříme snižování emisí u zdrojů znečišťování. Zajistíme zlepšení kvality ovzduší v obcích. Budeme pečovat o chráněná území. Ochráníme krajinný ráz a půdní fond. Chceme přísnou regulaci větrných a fotovoltaických elektráren. Potřebná je i optimalizace bioplynových stanic. Zachováme vysokou jakost pitné vody pro obyvatele. Mimořádnou pozornost budeme věnovat vodním nádržím Švihov a Vír. Podpoříme mnohem více agrární sektor a tradiční zemědělství. Zajistíme ochranu vody a jejího zadržování v krajině, včetně efektivního čištění odpadních vod. Uvědomujeme si podíl kraje na ceně vody. Proto podpoříme budování vodovodních a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu. Podpoříme další rozvoj jaderné energetiky. Přijdeme

s

novými

programy

propagace

potravin

vyrobených

v

regionu.

Potřebujeme posílit spotřebu domácí produkce, s čímž se váže podpora včelařů, chovatelů, ale i zahrádkářů.


Desatero pro spokojený život na Vysočině

S námi budete jezdit po silnicích bez výmolů a spoji bez zpoždění

Snad každý si musel všimnout, že ČSSD dokázala protlačit obrovské investice na modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Opravili jsme nejeden most, vybudovali důležité obchvaty měst a obcí, díky čemuž si mnozí lidé oddechli. Konečně se o integrovaném dopravním systému jen nemluví, ale realizuje se v praxi ve formě Veřejné dopravy Vysočiny.

Jak na to?

Je nutné ještě zvýšit investice do modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. tříd. K tomu zajistíme maximální využívání evropských dotací. Budeme investovat do zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Důležité je vážení kamionů na silnicích a omezení transitní těžké nákladní dopravy na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd, včetně mýtného na vybraných silnicích kraje.  Podporujeme konceptu Smart City v oblasti dopravy, zavádění moderní telematiky a propojení s agendou Smart Region. Přidáme

ve

výstavbě

obchvatů

obcí

enormně

zatížených

transitní

dopravou. Budeme pokračovat v zavádění Veřejné dopravy Vysočiny. Cílem je zajištění kvalitní veřejné dopravy ve všech koutech kraje a optimalizace dopravní obslužnosti.


#uspesnykraj

Budeme mít dobré školy a šikovné absolventy ČSSD si je dobře vědoma, že pro budoucnost našeho kraje je určující kvalitní školství. Základem jsou tak dobré školy a šikovní absolventi. Všimli jste si, že jsme se pustili do velké modernizace všech typů škol? Nejlepší žáci a studenti díky tomu získávají prospěchová stipendia. Cílíme na podporu technického vzdělávání. To zaručí absolventům uplatnění. Nechceme totiž fronty na úřadech práce.

Jak na to? Podpoříme technické a přírodovědné vzdělávání ve všech úrovních. Zajistíme funkční systém motivačních stipendií ve vybraných oborech. Více se zaměříme na tvořivost a zručnost v základních školách. Navážeme na jedinečný  přístup kraje právě k těmto školám, které zřizují města a obce. Budeme pokračovat  ve spolupráci s firmami. To přináší originální a atraktivní projekty v rámci studia. Přinesli jsme vysokou investiční podporu, z fondů EU.  Na vybavení škol a  výstavbu areálů je to přes 300 mil Kč. V tom stojí za to pokračovat.  Přizpůsobíme kapacity středních škol počtu žáků a díky efektivnější koncentraci veřejných prostředků v odborných centrech budeme pružněji reagovat na poptávku po atraktivních oborech


Desatero pro spokojený život na Vysočině

Podpoříme kulturu a cestovní ruch Rozvoj cestovního ruchu, péče o kulturní památky, kulturní život - to jsou vizitky našeho kraje a života našich občanů. V posledních letech dokázala ČSSD zvýšit počet návštěvníků našeho kraje, zvelebila a opravila mnoho kulturních památek a podpořila kulturní akce v celém kraji.

Jak na to?

Podpoříme dalšíprojekty financované z evropských fondů. Pomůžeme zájemcům o získání finančních prostředků z nových výzev FM EHP/Norsko. Trváme

na

odpovědném

a

systémovém

řízení

příspěvkových

organizací. Přidáme v úsilí o zachování bohatého kulturního dědictví. Podpoříme jeho obnovu i rozvoj regionální kultury. Rozjedeme nové dotační tituly na úseku kultury a památkové péče. Posílíme spolupráci s obcemi i soukromníky a organizacemi. Podpoříme inovativní a originální projekty na podporu cestovního ruchu. Budeme atraktivně a vtipně prezentovat Kraj Vysočina na veletrzích cestovního ruchu. Zaměříme se i na podporu regionálních potravin, řemesel a specialit.


#uspesnykraj

8

Fandíme městům, obcím, podnikání a lidské síle ČSSD vždy stála za venkovem, který neodmyslitelně patří k Vysočině. Život se tu daří rozvíjet například díky našemu úspěšnému čerpání evropských peněz. Na venkově se tak nejen staví a opravuje ve velkém, ale také se daří udržet služby. Funguje například krajský program na udržení prodejen potravin v menších obcích. Stěžejní pro budoucnost kraje je pak výstavba pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, kterou dlouhodobě podporujeme.

Jak na to?

Posílíme dotační politiku kraje. Zaměříme se na systematickou podporu měst a obcí v regionu. Každoročně podrobně a komplexně vyhodnotíme potřeby území. Chceme skutečně účinně podpořit zachování a rozvoj nebo i doplnění potřebných služeb. Navážeme na úspěšnou podporu Programu obnovy venkova, Fondu Vysočiny, Místních akčních skupin a místní Agendy 21 Budeme pravidelně aktualizovat Regionálního akční plán pro území Kraje Vysočina. Využijeme také mezinárodní vztahy, kontakty a naše mnohaleté zkušenosti.  Zajistíme atraktivní a dobře zorganizované podnikatelské mise. Máme Regionální inovační strategii Kraje Vysočina. Ta zajistí tolik potřebnou podporu technologií s vysokou přidanou hodnotou. Víme jak pomoci modernizaci ekonomiky v našem kraji. Připravíme kraj na programovací období 2020+ s důrazem na regionální dimenzi Zajistíme

naplnění

územní

energetické

koncepce

Kraje

Vysočina

a

přínosnou

spolupráci s územními partnery (nestátní neziskový sektor, podnikatelský sektor, veřejná správa).


Desatero pro spokojený život na Vysočině

Umíme řádně pečovat o veřejný majetek

ČSSD každoročně investovala nemalé částky do majetku kraje. Prokoukly nemocnice, domovy důchodců, silnice a spoustu dalšího. Nerozhazovali jsme však bezhlavě. I přes finanční krizi, kdy bylo třeba mnohé zachránit díky krajským penězům, jsme za 12 let dokázali uspořit téměř 1,5 miliardy na další investice.

Jak na to?

Zodpovědným rozpočtováním udržíme fond strategických rezerv naplněný dost na to, abychom mohli dále investovat. A to i bez podpory z EU. Maximálně využijeme různých možností dotačních projektů a programů mimo rozpočet kraje. Zavedeme aplikaci pro střednědobé plánování investic. Každý ví, že nám záleží na kvalitní majetkoprávní přípravě dopravních staveb a investic do nemovitého majetku. Jen tak si můžeme být jisti, že s penězi daňových poplatníků nakládáme skutečně odpovědně. Připravíme nové investice do efektivnějšího a úsporného provozu krajských budov – zateplování, pasivní domy.  Budeme modernizovat školní budovy. Zkvalitníme infrastrukturu krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu.   Zaměříme se na kvalitní přípravu projektů do Integrovaného regionálního operačního programu II.


#uspesnykraj

Budeme pokračovat v modernizaci

ČSSD dala zelenou technologiím. Fandili jsme a nadále fandíme elektronizaci. Daří se nám to například ve zdravotnictví. Je skvělé sledovat, jak to zlepšuje péči o pacienty. Sázíme přitom na zahraniční spolupráci a mnozí naši lidé se učí od těch nejlepších. Užitek z toho mají všichni. Vyřizování úředních věcí postupně přesouváme na internet, vytváříme mobilní aplikace, budujeme datové sklady.

Jak na to?

Spolupracujeme s vyspělými zeměmi, kde nacházíme inspiraci Podpoříme rozvoj služeb. Zaměříme se na oblast eGovernmentu, na eParticipation a  eInclusion.  Zmodernizujeme technologické centrum a jeho služby. Budeme rozvíjet síť Rowanet.  Naší prioritou jsou znalostní systémy a podpora rozhodování – datové sklady a geoinformatika.  Úspěch slaví elektronické služby ve zdravotnictví, kultuře a cestovním ruchu. Je však potřeba větší důraz na bezpečnost informačních a komunikačních technologií.  Budeme pokračovat v podpoře mobilních aplikací a mobilních ICT služeb veřejné správy. Zajistíme efektivní systémy řízení spotřeby energií.  Obrovské příležitosti vidíme v rozvojových projektech IoT a eHealth.


vize pro krajské volby 2020

Desatero pro spokojený život na Vysočině

USPĚŠNÝ KRAJ

USPĚŠNÝ KRAJ VYSOČINA ČSSD

MUDR.

USPESNYKRAJ CSSDKRAJVYSOCINA #USPESNYKRAJ ZADAVATEL: ČSSD / ZPRACOVATEL ČSSD

Profile for Urbanal

DESATERO pro spokojený život na Vysočině.  

Advertisement
Advertisement