Page 1


PREDUZETNICE DOPRINOSE

„Žensko preduzetništvo ne sme da bude svrstano u socijalnu kategoriju društva, već u razvojnu šansu privrede Srbije“...

UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE 1


CILJ PROJEKTA Projekat „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu“ ima za cilj jačanje dijaloga između UPŽ Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i parlamenta, kako bi se uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kada je reč o preduzetništvu.

AKTIVNOSTI / PUT DO MEMORANDUMA •

Promocija nacrta Memoranduma za podršku ženskom preduzetništvu u 7 gradova Radionice o rodnom budžetiranju Kvartalne ekonomske analize

2

Okrugli sto i B2B multietnički sastanak preduzetnica u Bujanovcu

Javno slušanje sa Ženskom parlamentarnom mrežom u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Svečano predstavljanje i potpisivanje Memoranduma u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Snimanje filma o projektu „Preduzetnice doprinose“


UNAPREDENJE POSLOVNOG AMBIJENTA KLJUČ ZA UBRZANI EKONOMSKI RAZVOJ

Dr Sanja Popović Pantić PREDSEDNICA UPŽ SRBIJE I GLAVNA KOORDINATORKA NA PROJEKTU

Koji su to važni predlozi Odbora za javno zagovaranje UPŽ Srbije, koji su do sada uvaženi i sprovedeni u praksi, i koliko su poslovne žene zainteresovane da učestvuju u akcijama takvog tipa dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ Srbije i koordinatorka projekta „Preduzetnice doprinose“ kaže: S obzirom na to da je reč o strateškim pitanjima, a naš Odbor za javno zagovaranje je aktivan nepune dve godine, ne očekujemo brzo rešavanje ovih prioriteta, pogotovu što su neki od njih i na evropskoj agendi srodnih udruženja, poput uključivanja žena u lanac dobavljača. Jedan od prioriteta sa kojim smo upoznale nadležne odbore u Narodnoj skupštini Republike Srbije, još krajem 2013. godine je bilo i integrisanje privatnog zdravstva u zdravstveni sistem Srbije. Ovih dana smo svedoci toga da će se konačno napraviti veliki pomak u tom pravcu, kako obećavaju nadležni, već krajem 2014. godine. Glavni inicijatori u tom procesu su pri-vatnici u zdravstvu i njihovo udruženje osnovano nedavno. Drago nam je što smo kao udruženje prve podržale ovu inicijativu, i nadamo se da smo time dale makar mali doprinos. Takođe, podržavamo svesrdno inicijativu naše lokalne partnerske organizacije iz Čačka (Udruženja poslovnih žena „Nadežda Petrović“) da se u školski program uključi kao izborni predmet „Dečja ekonomija“. Postoji još niz problema koje smo markirali kao prioritete tokom ove godine, za čije rešavanje je potrebno vreme i upornost. Smatramo da je bitno što smo ih i predstavili nadležnim institucijama u čijoj nadležnosti je njihovo rešavanje.

Šta je zapravo glavni cilj projekta „Preduzetnice doprinose“? Želimo da se stavovi preduzetnica prenesu direktno do donosioca odluka, da na tom putu ne bude šumova i da svi akteri budu upoznati sa problemima u njihovom poslovanju. Očekujemo da zajedno sa predstavnicima zakonodavne vlasti dođemo do regulative koja će unaprediti ambijent za obavljanje privredne aktivnosti, kako ženskim preduzećima, tako i svim privrednim subjektima.

U čemu se ogleda važnost donošenja Memoranduma o saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i koja su to nova poglavlja koja će se ovim dokumentom otvoriti za ekonomiju Srbije? To je prvi dokument koji jedno Udruženje poslovnih žena potpisuje sa nadležnim odborima u Narodnoj skupštini Republike Srbije na temu ženskog preduzetništva i predstavlja važan osnov za buduću saradnju ne samo našeg, već i svih drugih udruženja preduzetnica. Ovim otvaramo vrata zainteresovanim stranama da utiču na zakonodavnu vlast u pravcu unapređenja ambijenta za žensko preduzetništvo. Kao oblasti od značaja definisali smo: uvođenje rodne statistike u preduzetništvo i praćenje indikatora razvoja ženskog preduzetništva u Srbiji, rodno budžetiranje, organizovanje javnog slušanja na aktuelne teme iz ženskog preduzetništva, konsultativne sastanke sa nadležnim odborima u parlamentu i Ženskom parlamentarnom mrežom, kao i prikupljanje mišljenja i komentara preduzetnica na zakone u proceduri. 3


REKLI SU O PROJEKTU ...

Ivana Ćirković

DIREKTORKA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE Odlukom da putem sufinansiranja pruži podršku Udruženju poslovnih žena Srbije kroz projekat „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu“, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije jasno je pokazala važnost šireg društvenog značaja teme ekonomskog osnaživanja žena u Republici Srbiji. Uspostavljanje saradnje lokalnih udruženja preduzetnica i donosioca odluka treba da doprinese daljem osnaživanju i podsticanju umrežavanja udruženja preduzetnica u cilju osiguranja finansijske nezavisnosti i održivosti kao osnovnog preduslova za njihov poslovni razvoj. Nadam se da će rezultati ovog projekta biti inspiracija i drugim ženskim organizacijama u cilju daljeg podizanja svesti oko značaja unapređenja uslova za veće ekonomsko osnaživanje žena i njihovu aktivnu ulogu u privrednom razvoju Republike Srbije.

Dr Aleksandra Tomić

NARODNA POSLANICA I PREDSEDNICA ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TURIZAM I ENERGETIKU U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE Srbija će sigurno napraviti sve korake kako bi olakšala poslovanje ženama u biznisu, ali i da bi ispunila evropske standarde. Uz podršku države, usvajanje Strategije za razvoj preduzetništva do 2018, definisanje Akcionog plana, uz finansijsku podršku, nova zakonska rešenja i neizostavnu ličnu sposobnost svake preduzetnice, uspešne žene će prepoznati prednosti koje treba da iskoriste.

4


SARADNJA POSLANICA I PREDUZETNICA... Marija Obradović

PREDSEDNICA ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAŠNJE POSLOVE U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE I PRVA KOORDINATORKA ŽENSKE PARLAMENTARNE MREŽE Sa 33,4 odsto žena u Narodnoj skupštini, Srbija je na visokom 22. mestu u svetu, na 5. mestu u Evropi prema zastupljenosti žena u parlamentu, a u regionu je u samom vrhu zajedno sa Makedonijom. U Srbiji je u ovom momentu prioritet ekonomija, i zato je obaveza nas poslanika da damo doprinos zakonima, koji će doprineti poboljšanju poslovne klime, odnosno da preduzetnici i preduzetnice mogu bolje da funkcionišu. Krucijalna stvar u narednom periodu biće i rodno budžetiranje, koje ne samo da je poželjno, već će uskoro biti i zakonska obaveza. Tu se ne radi o posebnim budžetima za žene i muškarce, već o tome da postojeća preraspodela sredstava odgovara na potrebe žena i muškaraca u jednoj zajednici. Takođe, važnu ulogu u tom procesu imaće narodne poslanice.

Dubravka Filipovski

NARODNA POSLANICA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE I KOORDINATORKA ŽENSKE PARLAMENTARNE MREŽE Ekonomsko osnaživanje žena jedan je od osnovnih ciljeva Ženske parlamentarne mreže. Preduzetnice čine trećinu ukupnog broja privrednika u Srbiji i prilikom otvaranja preduzeća suočavaju se sa brojnim teškoćama: rodnom diskriminacijom, stereotipima, teškoćama u usklađivanju porodičnih i poslovnih obaveza. Zbog toga preduzetnice s pravom očekuju od institucija države da omoguće što povoljniji ambijent za stimulisanje privatnog preduzetništva u Srbiji. Smatraju da je za politiku razvoja Srbije neophodno i nekoliko novih zakona i to: Zakon o zadrugama, Zakon o zanatstvu i Zakon o socijalnom preduzetništvu.

Olivera Popović

POTPREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SRBIJE Učestvujući na okruglim stolovima u okviru projekta „Preduzetnice doprinose” opazila sam veliki napredak u načinu komuniciranja preduzetnica sa predstavnicama institucija, pre svega narodnim poslanicama. Sve učesnice ovih događaja, u svih 7 gradova u Srbiji, izrazile su veliko zadovoljstvo da im je pružena prilika da u direktnom kontaktu sa predstavnicama parlamenta mogu da iznesu svoje probleme, opažanja i predloge kako da se razreše. Pitanja su bila, pre svega, formulisana adekvatno funkciji koju gošća obavlja, tj. bila su primerena adresi na koju se upućuju. To pokazuje viši nivo komunikacije između privrede i predstavnika institucija nego ranijih godina kao direktnog rezultata napora lokalnih udruženja na edukaciji svojih članica za lobiranjem. 5


PREDUZETNICE KREIRAJU LOKALNU POLITIKU

PRIORITETI

6


ZAGOVARANJEM DO BOLJIH USLOVA...…

Gordana Đurđevićđđ PREDSEDNICA ODBORA ZA JAVNO ZAGOVARANJE UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

Odbor za javno zagovaranje Udruženja poslovnih žena Srbije daje predloge od strateškog značaja za razvoj ženskog preduzetništva, a i predloge za rešavanje aktuelnih tekućih problema. Predlozi su inicirani od strane preduzetnica, ali je često njihov značaj i širi i utiče na celokupnu preduzetničku populaciju, a time i na ukupan privredni razvoj. Žensko preduzetništvo traži kompleksnu podršku, zbog uticaja tradicionalnih i savremenih uslova života, u ambijentu ekonomske krize. Udruživanjem u preduzetništvu se stvaraju uslovi za uticaj na kreiranje ekonomske politike, koja će to omogućiti. Od nas zavisi da li ćemo iskoristiti tu šansu ili ne!

Odbor za javno zagovaranje... Udruženje poslovnih žena Srbije dugi niz godina unazad ima dobru saradnju sa institucijama koje podržavaju mala i srednja preduzeća i rodnu ravnopravnost. Shodno tome, početkom 2013. godine UPŽ Srbije je formiralo Odbor za javno zagovaranje, sa ciljem da što organizovanije komu-

nicira sa predstavnicima vlasti i da se aktivno radi na identifikaciji, definisanju i rešavanju opštih problema sa kojima se preduzetnice i preduzetnici u Srbiji suočavaju. Kao rezultat ovih aktivnosti nastao je projekat „Preduzetnice doprinose“.

7


B2B MULTIETNIČKI POSLOVNI SASTANCI U BUJANOVCU

JAVNO SLUŠANJE SA ŽENSKOM PARLAMENTARNOM MREŽOM U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

ODBOR ZA JAVNO ZAGOVARANJE OSNOVAN U FEBRUARU 2013.

PROJEKTNI TIM - PLANIRANJE STRATEGIJE I REALIZACIJA AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Brojke: 7 GRADOVA 30 PRIORITETA PREDUZETNICA 1.000 PREDUZETNICA I PREDSTAVNIKA

LOKALNIH VLASTI SE UPOZNALO SA PROJEKTOM

90 MEDIJSKIH OBJAVA O PROJEKTU 8

PREDUZETNICE U RAZGOVORU SA PREDSTAVNICIMA RELEVANTNIH ODBORA U PARLAMENTU


5 INICIJATIVA ODBORA ZA JAVNO ZAGOVARANJE UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE 1. Amandman na predlog Zakona o privatizaciji odnosi se na potraživanja prema

3. Integrisanjem privatnog zdravstva u zdravstveni sistem Srbije omogućilo bi se le-

karima u privatnom sektoru da odobravaju bolovanje, čime bi se sistem primarne zdravstvene zaštite u državnom sektoru rasteretio. Pacijent bi mogao da bira lekara koji će ga lečiti, bez obzira na to da li pripada privatnom ili državnom sektoru. Osnovne troškove lečenja u oba sektora bi pokrio Republički fond za zdravstveno osiguranje.

4.

preduzećima u restrukturiranju koja su u većinskom državnom vlasništvu. Odbor za javno zagovaranje UPŽ Srbije predlaže konverziju nenaplaćenih potraživanja koja mala i srednja preduzeća imaju prema preduzećima u restrukturiranju, u obveznice a ne u kapital, kako se predlaže u aktuelnoj verziji Zakona o privatizaciji.

uključivanje žena u lanac dobavljača, UPŽ Srbije se zalaže za ravnopravno učešće žena u lancima snabdevanja.

2.

5.

Nejedinstvena metodologija obračuna lokalne komunalne takse (firmarine) je problem sa kojim se suočavaju firme sa filijalama u većem broju gradova. Predlog je da se firmarine ne naplaćuju kao procenat od ukupnog prometa preduzeća, već u zavisnosti od prometa koji firma ostvaruje u tom gradu.

Shodno petom principu Agencije Ujedinjenih nacija za žene, kojim se podržava

UPŽ Srbije se pridružuje kampanji „P(B)ravo za mame“ koju su pokrenula tri

udruženja građana: Srbija u pokretu, Udruženje Roditelj i Centar za mame, a koja ima za cilj promenu Zakona o finansijskoj podršci porodici, čime bi se stvorili uslovi za direktnu uplatu naknada porodiljama na račun, umesto preko poslodavca.

9


7 LOKALNIH INICIJATIVA PREDUZETNICA IZ BAČKOG PETROVCA Jana Zabunovđđ

DIREKTORKA AKADEMIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA I LOKALNA KOORDINATORKA NA PROJEKTU

„Pravna država je temelj demokratije. Organizacije koje zastupaju interese preduzetnica moraju biti ključni faktor i ravnopravan partner u dijalogu sa zakonodavnom i izvršnom vlašću u cilju pripreme kvalitetnih zakona i povoljnih uslova za poslovanje u Srbiji.“

1.

Poreska Uprava Republike Srbije Računovodstvene agencije u Srbiji, kojim rukovodi preko 80% žena, imaju primedbe na dugotrajnost postupka dokazivanja PIO fondu da je nešto plaćeno kod Poreske uprave ili da je došlo do promena u APR-u. Neophodno je uspostaviti jedinstven računarski sistem (registar) naplate poreza i doprinosa, koji bi automatski bio vidljiv i u PIO fondu, Poreskoj upravi i APR-u.

2.

Paušalno oporezivanje - Povećanje poreskog

opterećenja za 10% za svakog novozaposlenog radnika. Ovo posebno ugrožava žene kao teže zapošljivu kategoriju, jer je zapošljavanje oba pola ovom odredbom Uredbe ugroženo. Problem bi mogao da se reguliše dopunom ili amandmanom „Uredbe o bližim uslovimа, kriterijumimа i elementimа zа pаušаlno oporezivаnje obveznikа porezа nа prihode od sаmostаlne delаtnosti.“

3.

Porez na imovinu - Postoji veliki raspon procenta stope poreza i velika „sloboda” lokalnih poreskih uprava u pogledu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, što negativno utiče i finansijski opterećuje privredu. Predlažemo veću kontrolu ili utvrđivanje osnovice i stope poreza na imovinu od strane države, tj. ograničavanje lokalnih poreskih uprava po ovom pitanju. 10

4.

Komercijalne banke -

Zalaze u privatnost preduzeća i preduzetnika/-ca, kontrolišu poslovanje firmi u Srbiji koje posluju sa svojim partnerima u EU/inostranstvu. Ukoliko preduzetnica želi platiti robu firmi u EU, određen novac za robu ide prvo na prelazni račun da bi poslovna banka utvrdila da li se radi o robi koja treba da je plaćena prema ispostavljenoj fakturi, i zatim odobrava isplatu inostranim partnerima. Bankarske provizije su u poređenju sa provizijama banaka u EU dva do tri puta veće. Neophodno je donešenje odredbi kojima NBS reguliše politiku i poslovanje komercijalnih banaka, u cilju da se uskladi politika poslovanja i politika cena i kamatnih stopa sa EU direktivama i praksom komercijalnih banaka u EU.

5.

Zakonski rokovi plaćanja robe -

Rokovi plaćanja od 30 do 60 dana nisu stimulativni, jer sredstva koja preduzetnica ulaže u proizvodnju ne mogu se ponovo investirati i ceo proces se ne zatvara, te takav način isplate koči napredovanje u poslu.

6.

Priznavanje EU standarda i normi -

Roba koja je uvezena u Srbiju, a ima poreklo i proizvedena je u EU, mora ponovo biti reatestirana u Republici Srbiji. U svetlu usklađivanja srpske i EU jurisdikcije, predlažemo ukidanje obaveze izdavanja potvrda o usaglašenosti proizvoda uvezenih iz EU.

7.

Uprava carine Republike Srbije - Službenici u Upravi carine prema svojoj slobodnoj proceni određuju da li iznos za fakturisanu robu koja dolazi iz inostranstva/ EU odgovara vrednosti robe. Vezano za to, neophodno je službenike Uprave carine posebnim kodeksom obavezati da poštuju postojeći zakon i pravila.


5 LOKALNIH INCIJATIVA VALJEVSKIH PREDUZETNICA Ljubica Markovićđđ

PREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA „EVE“ I LOKALNA KOORDINATORKA NA PROJEKTU

„Memorandum je dugo očekivani dokument koji će sabrati sve ono što preduzetnice traže da bude preduzeto kako bi bolje i lakše poslovale.“

1.

Uvodenje preduzetničkog obrazovanja kao obaveznog programa obrazovanja Ministarstvu prosvete i nauke uputiti predlog da se u obrazovne programe uvede preduzetničko obrazovanje kroz odgovarajuće obrazovne module, kako bi se kod učenika od osnovne škole, pa nadalje ne samo podsticao preduzetnički duh, već sticala i konkretna znanja koja imaju praktičnu vrednost za rane preduzetničke poduhvate.

2.

Jasno izdvajanje sredstava za podsticaj žapošljavanja žena - Imajući u vidu da na regio-

nalnom području kontinuirano učešće žena u ukupnoj nezaposlenosti iznosi preko 50% očigledno je da mere stimulisanja zapošljavanja treba usmeriti na žene do 25 godina i preko 45 godina starosti, jer one spadaju u kategoriju teško zapošljivih. U tom pravcu sredstva koja se plasiraju preko Nacionalne službe za zapošljavanje i fondova treba da nose jasnu oznaku „za žensko preduzetništvo” i da se kriterijumi usklađuju sa realnim stanjem na terenu, a ne da se pozivi za apliciranje za sredstva ponavljaju sa istim, neizmenjenim uslovima.

3.

Formiranje Fonda za podršku poslovanju u ženskom preduzetništvu - Formirati Fond

za podsticaj poslovanja u ženskom preduzetništvu,

na lokalnom i nacionalnom nivou. Osnov za ubiranje sredstava mogu biti mehanizmi poreza i taksi, donacije, namenska izdvajanja. Sredstva bi se usmeravala za podršku ženskim poslovnim subjektima u početnoj fazi, kao i za investiranje u nove, inovativne poslovne poduhvate.

4.

Inicijativa za podsticanje udruživanja u klastere - Polazeći od podatka da na regionalnom području preko 70% ženskog preduzetništva čine mikro preduzeća, potrebno je stimulisati njihovo udruživanje, kako bi učinila svoje poslovanje lakšim i povoljnijim kod nabavke repromaterijala i sirovina. U tom pravcu potrebno je reafirmisati i nastaviti akciju stvaranja proizvodnih i poslovnih klastera.

5.

Predlog za smanjenje taksi za zaštitu prava intelektualne svojine na minimum

Vladi Republike Srbije uputiti zahtev o snižavanju taksi za zaštitu prava intelektualne svojine na najniži mogući nivo, jer će se na taj način obezbediti zaštita i čuvanje originalnih tvorevina. Istovremeno će se povećati broj zaštićenih proizvoda koji će nositi svoje robne marke i čija će tehnologija pripreme i izrade kroz zaštitu postupka biti obezbeđena. Takođe, treba podsticati kolektivni žig kao dobar vid zaštite proizvoda karakterističnih za udruženja, geografska područja i sl. 11


4 LOKALNE INICIJATIVE ČAČANSKIH PREDUZETNICA Gorana Tanasković

DIREKTORKA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA „NADEŽDA PETROVIĆ“ I LOKALNA KOORDINATORKA NA PROJEKTA

„U Čačku posluje više od 6.000 privrednika, a od toga 25% zauzimaju žene. Ključni zadaci udruženja su umrežavanje preduzetnica, njihova afirmacija i edukacija.“

1.

Obavezan predmet „Dečja ekonomija“ u osnovnim školama, a u srednjim školama predmet „Preduzetništvo“-

Učenice i mlade žene nisu upoznate sa aktuelnim zahtevima tržišta i stanja u privredi, što dovodi u brojnim slučajevima do pogrešnog izbora budućeg zanimanja. Profesionalizam, znanje, kompetencije i iskustvo privrednica regiona, prepoznale su neophodnost povezivanja sa obrazovnim sistemom za koji smatraju da ne sme ostati zatvoren u sebe i školovati kadrove nespremne za realno tržište rada. Da bi se stvorio povoljan privredni ambijent, moramo krenuti od početka, vratiti se u škole i nastojati da se uvede kao fakultativni predmet „Dečja ekonomija“, a u svim srednjim školama predmet „Preduzetništvo“ kao obavezni predmet.

2.

Omogućiti povoljnu infrastrukturu za ženska preduzeća - Neophodno je uticati na

izmene „Zakona o planiranju i izgradnji“, gde bi se predvidelo da se parcele za izgradnju industrijskih zona, proglase od „javnog interesa“, kako bi lokalne samouprave mogle da finansiraju izgradnju istih (grad Čačak) i time se pružila mogućnost da preduzetnice koje imaju dobru biznis ideju, dođu do povoljnije i kvalitetnije infrastrukture uz smanjenu administraciju. Takođe, Zakon o konverziji treba da bude sačinjen u cilju stimulacije investiranja, a ne obratno, kao i da razmatra mogućnost povlastica za firme na čijem su čelu žene.

12

3.

Omogućiti lakše upošljavanje sezonskih radnika koji predstavljaju značajni procenat u ženskim firmama - Veliki broj firmi i

radnji na čijem čelu se nalaze žene, obavljaju sezonske poslove (izraženo u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi hrane, obrazovnim uslugama). Olakšavajuća okolnost, koja bi bila ogromna za ove nisko-profitabilne firme je uvažavanje sezonskog poslovanja od strane Zakona o radu, gde bi se omogućavalo zapošljavanje istih radnika duži niz godina, ali samo u određenom vremenskom periodu, sa smanjenom komplikovanom administracijom prijave i odjave radnika ili izmene Ugovora o delu u delu obavljanja poslova van delatnosti poslodavca.

4.

Uticati na Vladu Republike Srbije na Izmena čl. 5 Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur kvar i lom) za poplavljena preduzeća - Imajući u vidu da poplave imaju nemerljive posledice i u pitanje dovode nastavak rada mnogih kompanija, koja nemaju mogućnost dodatnog zaduživanja, tražimo da se oslobode plaćanja PDV-a na uništene zalihe roba, materijala i gotovih proizvoda na osnovu potpisnih lista. Potrebno je izmeniti čl. 5 Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur kvar i lom) za poplavljena preduzeća koju je donela Vlada Repbulike Srbije (Sl.gl. RS 124 od 19.11.2004.g.) za 2014. godinu, i osloboditi ih unapred plaćenog PDV-a na uništena dobra.


5 LOKALNIH INICIJATIVA PREDUZETNICA IZ ZAJEČARA Dragoslava Đokić GLAVNA KOORDINATORKA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA TIMOČKA KRAJINA

„Danas se brzo otvaraju firme, ali još brže i zatvaraju. Ono što umrežavanjem možemo da dobijemo je da se učimo na tuđim greškama.“

1.

Prevencija zdravlja žena - Nekadašnju praksu

da jednom godišnje žene imaju preventivne preglede, retko koja firma danas organizuje. Promena vlasničke strukture, otežani uslovi poslovanja, nedostatak vremena, dovodi žene u situaciju da se lekaru javljaju, tek kada je bolest već uznapredovala. Cilj održavanja mesečnih tribina o prevenciji zdravlja žena je da one steknu svest o važnosti očuvanja istog, i da mogu da postavljaju konkretna pitanja koja ih interesuju.

2.

Uspostavljanje, širenje i jačanje lokalne ženske mreže - Cilj je dodatno osnaživanje lokalnih

udruženja preduzetnica, kako bi aktivnije učestvovala u kreiranju politike razvoja preduzetništva na nivou opštine i regiona. Udruženje poslovnih žena Srbije, sa drugim udruženjima žena, Ženskom parlamentarnom mrežom, Privrednom komorom Srbije će raditi na izradi Akcionog plana za podršku razvoju žena u ruralnim područjima. Na ovaj način bi se izvršio snažan uticaj na bankarski sistem da omogući povoljnije uslove kreditiranja za žene iz seoskih područja.

3.

Targetiranje seoskih žena iz ruralnih područja - Udruženje poslovnih žena Srbije, preko svojih partnerskih organizacija, a u saradnji sa

poljoprivrednim stručnim službama koje imaju direktne podatke sa terena, bilo bi inicijator jednog ili više projekata koji će se baviti afirmacijom ženskog preduzetništva u poljoprivredi, ali i pronalaženjem novih mogućnosti za ostanak žena i mladih u selima.

4.

Implementacija rodno senzitivnog budžetiranja na nivou opština Poslovne žene moraju da se izbore za svoj deo novca u lokalnim budžetima, koji bi se koristio za stvaranje bolje poslovne klime za ohrabrivanje žena da se osamostale i pokrenu sopstveni biznis, zatim da im omogući usavršavanje i sticanje novih znanja, kao i da im se pomogne da lakše nastupaju na tržištu.

5.

Osnaživanje kapaciteta nezaposlenih žena - Doprineti dijalogu između organizacija civilnog

društva, predstavnika lokalne samouprave i institucija za podršku privredi u cilju povećanja konkurentnosti ženske radne snage. Putem većeg broja treninga, seminara i edukacija upoznati nezaposlene žene sa aktivnostima i programima Nacionalne službe za zapošljavanje, približiti im tržište rada, a time uticati i na promenu stava i načina traženja posla. Poseban akcenat staviti na mentorske programe za žene koje su na početku svojih karijera, ali i na one koje posluju tri do četiri godine. 13


55 LOKALNIH LOKALNIH INCIJATIVA INCIJATIVA SUBOTIČKIH SUBOTIČKIH PREDUZETNICA PREDUZETNICA Prof. dr Danica Drakulić GLAVNA KOORDINATORKA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SUBOTICA

„Lokalna samouprava treba da posveti više pažnje preduzetnicama koje su najčešće stub porodice i pozitivan primer onima koji stvaraju i proizvode.“

1.

Fond za žensko preduzetništvo - Formiranje na lokalnom nivou Fonda za podsticaj otvaranja i razvoja preduzeća u oblasti ženskog preduzetništva. Tim Fondom obezbediti stimulaciju za firme koje su izvozno orijentisane, kao i ženskim firmama, za zapošljavanje žena.

2.

Podrška civilnom sektoru - Dati prioritet u

dodeli sredstava civilnom sektoru, za aktivnosti obuke, prekvalifikacije i motivacije za otpočinjanje sopstvenog biznisa, za nezaposlene žene i studentkinje na završnim godinama.

3.

Udruživanje preduzetnica u klastere -

Potrebna je medijska i od lokalne samouprave podržana afirmacija udruživanja preduzetnica u klastere. Edukacija i pomoć ženama oko sagledavanja prednosti stvaranja proizvodnih i poslovnih klastera.

4.

Bolja saradnja ključnih aktera na lokalu - U lokalnom kontekstu stvarati širi front svih ak-

tera- Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Regionalne privredne

14

komore, UPŽ Subotice i škola u kojima se već sprovode projekti za podsticaj preduzetništva, da se intenzivno radi na edukaciji, kao i stimulisanjem učenica, studentkinja nagradama za preduzetnička zalaganja.

5.

Socijalno preduzetništvo -

Jedan od centralnih problema u društvu je kako rešiti visok nivo nezaposlenosti. Na nacionalnom i lokalnom nivou jedan od izlaza iz ovog problema je u razvoju socijalnog preduzetništva. Primat u svetu dobijaju socijalne inovacije, odnosno socijalno preduzetništvo. Poželjno je da se i Srbija usmeri na aktivnosti za korišćenje ovog segmenta, što bi mogao biti dodatan izvor posebno za zapošljavanje žena.


BORBA PROTIV NEZAPOSLENOSTI ŽENA JUGA SRBIJE Fazila Azemović

PREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA BUJANOVAC

„Sastav UPŽ Bujanovca je krajnje mešovit i sa različitim prioritetima (preduzetnice, studentkinje, nezaposlene žene, kao i žene koje se bave ručnom radinošću), ali opet sa zajedničkim ciljem da kroz različite sektore, grupno napreduju.” Izuzetna podrška lokalne zajednice je bila prisutna kroz sve aktivnosti koje je do sada sprovodilo Udruženje poslovnih žena Bujanovac, a koje je osnovano pre samo godinu dana. Sastanke koje smo imali sa temama „Javno zagovaranje”, „Pisanje biznis planova za početnice u biznisu”, nastup naših članica, a tada inicijatorki udruživanja, podržao je svojim prisustvom i lično predsednik Opštine Bujanovac, dr Nagip Arifi, kao i sve odbornice u lokalnom parlamentu. Stopa nezaposlenosti žena u bujanovačkoj opštini iznosi 49%, tako da sve aktivnosti UPŽ Bujanovac imaju za cilj: • povećanje broja žena koje započinju sopstveni biznis

B2B multietnički poslovni sastanci preduzetnica u Bujanovcu Udruženje poslovnih žena Srbije u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Bujanovac od 2. do 3. oktobra 2014. godine organizovalo je skup preduzetnica, predstavnika lokalnih samouprava i institucija za podršku privredi, u okviru projekta „Preduzetnice doprinose“ u Bujanovcu. U sklopu pratećeg programa, organizovani su i B2B multietnički poslovni sastanci namenjeni povezivanju privrednica. Za preduzetnice iz Bujanovca i okoline ovo je bila jedinstvena prilika za umrežavanje i sklapanje novih poslovnih saradnji sa preduzetnicama iz Beograda, Niša, Šapca i Vranja. Predsednik opštine Bujanovac, dr Nagip Arifi, je tom prilikom izjavio da odgovorna lokalna samouprava ne može da funkcioniše, ako se ne posveti odgovarajuća pažnja rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju grupa stanovništva koje se nalaze u podređenom položaju.

• povećanje vidljivosti žena koje su vlasnice preduzeća • ohrabrivanje vlasnica preduzeća da šire biznis • stvaranje i podsticanje foruma na kome preduzetnice mogu da razmenjuju ideje i stiču nove poslovne kontakte

15


POLOŽAJ ŽENA U SRBIJI

16


MEMORANDUM O SARADNJI SA NARODNOM SKUPŠTINOM REPUBLIKE SRBIJE

17


Preambula Izrada ovog dokumenta je rezultat projekta kojim rukovodi Udruženje poslovnih žena Srbije „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu“, a podržava ga Delegacija Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u periodu od 27.11.2013. do 27.11.2014. godine. U ovom projektu Narodna skupština Republike Srbije je institucionalni partner, što je i potvrdila dopisom od 09.05.2013. godine. Projektom je predviđeno potpisivanje i promocija Memoranduma o saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije u novembru 2014. godine. Potpisivanju će prisustvovati poslanici, članice Udruženja poslovnih žena Srbije, predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, predstavnici medija, poslovnog sektora i ostalih relevantnih institucija za oblast privrednog razvoja i rodne ravnopravnosti.

18


MEMORANDUM O SARADNJI SA NARODNOM SKUPŠTINOM REPUBLIKE SRBIJE

Imajući u vidu dobru praksu Evropskog parlamenta koji je 7. decembra 2011. usvojio Rezoluciju za podršku ženskom preduzetništvu u malim i srednjim preduzećima, Narodna skupština Republike Srbije ovim dokumentom daje podršku razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji, kao odgovor na rastuću ulogu žena u srpskoj ekonomiji i društvu. Evropska unija kroz Zakon o malim preduzećima naglašava da je žensko preduzetništvo politički prioritet i brojnim aktivnostima podstiče žene da započinju svoje biznise ili jačaju postojeće. Vlada Republike Srbije poslednjih godina sve više stavlja naglasak na žensko preduzetništvo i nastoji da omogući dobro poslovno okruženje za razvoj ženskog preduzetništva u Srbiji. U uvodnoj Izjavi Republike Srbije na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, (Pregovaračka pozicija Republike Srbije, Brisel, 21. januar 2014. godine), istaknuto je ukupno šest oblasti kojima će Srbija posvetiti posebnu pažnju u usaglašavanju sa pravnim tekovinama EU. Jedna od tih oblasti je i koheziona politika, čiji je sastavni deo obezbeđivanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima. U Srbiji je uspostavljen zakonski, institucionalni i strateški okvir za razvoj preduzetništva žena, kroz sledeća dokumenta: Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti 2009-2015, Nacionalni akcioni plan za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti 2010-2015. i Nacionalnu strategiju zapošljavanja. Ključni problem predstavlja nedovoljna integrisanost rodne perspektive odnosno dosledno i efektivno sprovođenje svih zakona, propisa i strategija koji utiču i na žensko preduzetništvo. Preduzetnice čine trećinu ukupnog broja privrednika u Srbiji, a prisutan je i trend povećanja broja žena na čelnim funkcijama preduzeća u Srbiji. Ipak, statistički podaci ukazuju na izrazito slabo iskorišćen ekonomski

potencijal žena u Srbiji. Samo 38.1% žena radnog uzrasta (15-64) bilo je zaposleno u aprilu 2013. godine, u odnosu na 53.6% muškaraca. Među zaposlenim ženama tek 15,6% obavlja samostalni posao, dok to čini 30.5% zaposlenih muškaraca. U Srbiji se žene odlučuju za otvaranje preduzeća većinom iz nužde i suočavaju sa brojnim poteškoćama kod osnivanja i vođenja poslovanja. Iako je većina ovih teškoća zajednička za oba pola, u mnogim slučajevima one imaju poseban uticaj na preduzetnice – uslovljene su izborom sektora, rodnom diskriminacijom i postojanjem stereotipa, nedovoljno razvijenom i nefleksibilnom brigom o deci, teškoćama u usklađivanju porodičnih i poslovnih obaveza. Žene poseduju i manje nekretnina registrovanih na svoje ime, što im otežava dobijanje kredita usled nedostatka sredstava obezbeđenja. Zbog toga se Narodna skupština Republike Srbije zalaže za podsticanje ženskog preduzetništva, kako kroz samozapošljavanje tako i kroz podršku, već uspostavljenim biznisima kako bi bili održivi i kako bi se što bolje integrisali u glavne ekonomske tokove. Narodna skupština Republike Srbije će podržati inicijativu razvoja ženskog preduzetništva koju više od decenije zastupa Udruženje poslovnih žena Srbije, a kojoj se priključuju i nova udruženja preduzetnica, kroz različite mere: - organizovanje javnog slušanja na teme relevantne za žene u preduzetništvu - podrška vođenju rodne statistike u preduzetništvu i razvoju indikatora ženskog preduzetništva - podršku rodnom budžetiranju - konsultativne sastanke sa Odborima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, relevantnim za prioritete koje identifikuje reprezentativno udruženje preduzetnica - prikupljanje mišljenja i komentara udruženja preduzetnica na Zakone u proceduri, koji su relevantni za obavljanje njihovog poslovanja - podržavanje rada Ženske parlamentarne mreže na jačanju ženskog preduzetništva i rešavanju svih pitanja relevantnih za efikasnije obavljanje poslovanja počevši od administrativnih barijera do usklađivanja porodičnog i profesionalnog života, kao tipičnog problema za preduzetništvo žena.

19


REČ PREDUZETNICA... Dr Jasmina Knežević

DIREKTORKA I SUVLASNICA OPŠTE BOLNICE „BEL MEDIC“ IZ BEOGRADA

Odbor za javno zagovaranje svojim radom značajno je uticao na pokretanje dijaloga i razmenu informacija sa onima koji donose političke odluke, pišu i usvajaju zakone. Svoja iskustva prenosili smo predstavnicima državnih institucija, kako bi mogli realno da sagledaju situaciju na terenu i da na pravi način spoznaju probleme sa kojima se preduzetnici suočavaju. Javljaju se i prvi rezultati. Upravo ovih dana, ministar zdravlja je saopštio da će pacijenti moći da idu sa zdrastvenom knjižicom i u privatni sektor, i da će samim tim privatan lekar moći i da otvara bolovanje i prepisuje lekove, a to je upravo bila jedna od naših inicijativa koje smo pokrenule kroz Odbor za javno zagovaranje, zajedno sa poslanicama u parlamentu. Nastavićemo i dalje da svojim aktivnostima utičemo na poboljšanje poslovnog ambijenta i razvoj preduzetničkog duha.

Ljiljana Karaklajić

VLASNICA I DIREKTORKA PREDUZEĆA „D EXPRESS“ IZ BEOGRADA

Država jeste ukinula značajan broj fiskalnih i parafiskalnih nameta i to je za pohvalu. Međutim, ekonomski paradoksi su postali prateći deo naše stvarnosti. Tako se na primer firmarine za preduzeća koja imaju filijale u više gradova u Srbiji naplaćuju u svakom gradu i to kao procenat od ukupnog prometa, umesto da se naplaćuju kao procent od prometa koji firma ostvaruje u tom gradu. Zaista je nelogično da jedna firma plaća isti iznos firmarine u Beogradu, gde ostvaruje najveći promet i na primer u Novom Pazaru gde je neuporedivo manji.

Dragica Božinović

SUVLASNICA PREDUZEĆA „NOVITAS“ IZ ŠAPCA

Zahtevi preduzetnica, ukoliko ne dobiju podršku države teško da mogu biti ostvareni, tako da je ovakav dijalog dobrodošao. Naravno, neke žene vlasnice dele iste probleme kao i muškarci, ali neophodno je podržati ih da se više bave preduzetništvom, jer je trenutno žensko preduzetništvo na oko 31 odsto od ukupnog bruto društvenog proizvoda.

Maruška Topalović

VLASNICA STUDIJA „MARUŠKA“ IZ PRELJINE KOD ČAČKA

20

Nosilac razvoja u svim zemljama je privatni sektor, i zato država mora i treba da podrži one koji odgovorno posluju i ostvaruju dobre rezultate. Samo uz adekvatnu podršku, celovite reforme, a ne parcijalna rešenja, možemo biti još konkurentniji. Prvenstveno moramo da se izborimo i radimo za domaće tržište, da se udružujemo, jer ćemo samo tako biti interesantni kako za investicije, tako i za inostrano tržište kome težimo.


KVARTALNE ANALIZE EKONOMSKIH KRETANJA I RODNO BUDŽETIRANJE

21


KVARTALNE ANALIZE... Radojka Nikolić EKONOMSKA ANALITIČARKA I GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA ČASOPISA „EKONOMETAR“ I „MAGAZIN BIZNIS“

Ideja da se realizuju Kvartalne ekonomske analize (KEA) tokom kojih će se preduzetnice okupljene u UPŽ Srbije detaljnije upoznavati sa makroekonomskim tokovima i trendovima, pokazala se kao veoma značajan model informisanja poslovnih žena. Na tromesečnim susretima preduzetnice su imale priliku da se upoznaju sa makroekonomskim podacima o industrijskoj proizvodnji, spoljnotrgovinskoj razmeni, prometu u trgovini na malo, rastu cena na malo, javnom dugu, kretanju kursa domaće valute. Takođe, preduzetnicama su se prezentovale i sve aktuelnosti vezane za ekonomske mere Vlade Republike Srbije, koje mogu imati uticaj na poslovanje kompanija, kao i procene očekivanja pravca kretanja ekonomskih tokova.

22

Koncept održavanja radne večere na kojoj se prezentuju Kvartalne analize ekonomskih kretanja je takav da se u prvom delu susreta saopštavaju detaljne analize svih relevantnih parametara i procena makro i mikro ekonomskih tokova. U drugom delu su razgovori sa preduzetnicama, njihovi komentari i pitanja koja se odnose na poslovanje i ekonomsku situaciju u zemlji i regionu. Upravo je ta kombinacija – teorije i prakse – pokazala najveće benefite za preduzetnice koje prisustvuju KEA. Naime, to je prilika da se proveri uticaj makroekonomskih kretanja na mikro planu i da se pruži prilika preduzetnicama da iz toga izvuku neposredne koristi za poslovne odluke koje donose i da unaprede ukupno poslovanje. Još jedna dimenzija ovih susreta je veoma značajna: preduzetnice se još bolje međusobno upoznaju, uspostavljaju kvalitetne kontakte i komunikaciju i pokazuju spremnost da jedna drugoj pomognu u rešavanju određenih poslovnih problema.


POLITIKE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI... Jana Zabunov DIREKTORKA AKADEMIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA IZ BAČKOG PETROVCA

U okviru projekta realizovani su treninzi o rodnom budžetiranju u periodu od juna do oktobra 2014. godine u pet gradova i opština širom Srbije: Beograd, Bački Petrovac, Zaječar, Subotica, Bujanovac. Cilj navedenog treninga bio je da se zainteresovane preduzetnice i predstavnici lokalnih vlasti upoznaju sa značajem ravnomernog trošenja budžeta u korist oba pola podjednako, kao i kontrolom tog procesa. Ova informacija je posebno važna u kontekstu lokalnog ekonomskog razvoja, jer se on zasniva upravo na saradnji svih segmenata društva i aktera lokalne sredine. Učesnici su se upoznali sa osnovnim pojmovima rodne

ravnopravnosti, sa strateškim okvirima na lokalnom i republičkom nivou. Pričali smo o diskriminaciji žena u ekonomskom kontekstu i objasnili budžetski proces i rodno budžetiranje, kao važan instrument ka postizanju rodne ravnopravnosti u društvenom i ekonomskom životu. Budžetiranje sa rodne perspektive (rodno budžetiranje) predstavlja pravednu preraspodelu javnih sredstava u smislu da žene i muškarci imaju jednak pristup finansijskim resursima koje društvo generiše. Rodno budžetiranje je deo politike jednakih mogućnosti u cilju da se finansijska sredstva iz javnih budžeta usmere ka zadovoljavanju potreba i interesa žena i muškaraca podjednako, bez diskriminacije i protežiranja.

23


UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE U BROJKAMA 16 godina postojanja Udruženja 900 članica širom Srbije 9 partnerskih organizacija udruženja poslovnih žena u 9 gradova 120 realizovanih projekata 30.000 žena direktno ili indirektno je upoznato sa radom UPŽ Srbije 4.000 žena prošlo kroz različite edukacije za otpočinjanje i razvoj biznisa 603 medijske objave o Udruženju i njegovim članicama u 2013. godini 86 žena u Srbiji dobilo prestižno priznanje „Cvet uspeha za ženu zmaja“ 40.000 pregleda na YouTube kanalu UPŽ Srbije 2.190 fanova na Facebook stranici UPŽ Srbije UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE je osnovano pre šesnaest godina i kroz različite projekte intenzivno radi na promociji ženskog preduzetništva. UPŽ Srbije je prepoznato i nagrađeno od strane Evropske komisije 2013. godine specijalnim priznanjem za razvoj mreže lokalnih udruženja preduzetnica i promociju preduzetničkog duha među ženama.

Misija

Vizija

Udruženje poslovnih žena Srbije je najveća nacionalna organizacija preduzetnica. UPŽ ima vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena i pružanju vrhunske podrške, kao i promociji preduzetnica Srbije. Udruženje se bavi aktivnim javnim zagovaranjem u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja umrežavanja na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Udruženje poslovnih žena Srbije je snažan, prepoznatljiv i kompletan partner u dijalogu državnog i privatnog sektora, koji doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju, sa posebnim naglaskom na žensko preduzetništvo, kao faktor ekonomskog rasta.

24

www.poslovnezene.org.rs


Publikacija PREDUZETNICE DOPRINOSE  

Projekat „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu“ ima za cilj jačanje dijaloga između UPŽ Srbije, lo...

Publikacija PREDUZETNICE DOPRINOSE  

Projekat „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu“ ima za cilj jačanje dijaloga između UPŽ Srbije, lo...

Advertisement