Page 20

20

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

Aktuellt i skogen

VINTER 2018

FEBRUARI 2018

www.uppvidingetidning.se

JAKT, SKOG & NATUR

Leif får ofta besök när han är håller kontoret öppet på måndagarna.

Klas Sandberg och Leif Edvardsson utanför kontoret i Ramkvilla.

Välbesökt skogsfilial i Ramkvilla I oktober 2016 utökade Värendskog med ett kontor i Ramkvilla. En satsning som visat sig vara uppskattad. Det är nu snart ett och ett halvt år sedan det var invigning av Värendskogs nya filialkontor i Ramkvilla. Kontoret har öppet två eftermiddagar i veckan och det har visat sig vara mycket uppskattat. -Det är alltid besök här på måndagarna. En del kommer

in för att ta en kopp kaffe och andra för att diskutera skogliga åtgärder, berättar Leif Edvardsson som är på plats varje måndag eftermiddag. På torsdagarna är det Joakim Gustafsson, Klas Sandberg och Lars-Erik Frisk som turas om att bemanna kontoret.

När Värendskog startade 1991 var Hördegårds Trä mottagare av nära hälften av företagets timmeranskaffning. Åren 1998-2002 var Hördegårds Trä även delägare i Värendskog, så det har alltid funnits en stark koppling till Ramkvillabygden. När Leif Edvardsson, som bor i Granshult, Södra Solberga och arbetat skogligt i området under många år, anställdes kän-

des det givet att öppna en filial. -Ramkvilla ligger dessutom centralt beläget med flera sågverk inom fem mils radie vilket gör att Värendskog AB, som är en del av ATA-koncernen, ser möjligheter att öka servicen till skogsägarna ytterligare genom de egna sågverken i Rörvik och Sandsjöfors, Åboda och Moheda, förklarar Klas Sandberg, verksamhetschef på Värendskog. -ATA´s sågverksförvärv un-

der senare år har möjliggjort avsättning för fler sortiment. Vi hugger idag både kubb och klentimmer och kan, beroende av trädslag och bestånd, välja det som blir mest lönsamt för markägaren. Det har gått över förväntan med förskaffning av kubb och till nästa säsong kommer kapaciteten i Sandsjöfors att fördubblas tack vare utbyggd tork- och hyvlingskapacitet, berättar Klas Sandberg.

Entreprenad AB 0474-311 88

070-680 32 02

Vi erbjuder

Avloppspaket till fast pris

54.900 kr

Kostnadsfri rådgivning utan köptvång

Vintern är här, läge för gallring! Hög efterfrågan och gynnsam prisnivå. Utnyttja de höjda råvarupriserna för ett ökat netto.

Välkommen till din lokala skogliga partner.

I paketet ingår: • Ansökan och kontakt med kommunen • Slamavskiljare (2 m3) med självfall och komplett infiltration • Rördragning från hus till tank (10 m), djup 1 m • Rördragning från tank till infiltration (25 m) • Infiltration med infiltrationssand (30 cm) och makadam (30 cm) samt fyllnadsjord över bädden (30 m2) • Grovåterställning av arbetsområdet Vi erbjuder även andra alternativ till fast pris Förutsättningar Normal skyddsnivå, normalt byggbar mark. Eventuellt sprängningsarbete tillkommer samt att rot-avdrag på 30% av arbetskostnaden beviljas. Kommunens avgifter tillkommer. Diplomutbildning för enskilda avlopp finns. Erbjudandet gäller under 2018. Andreas Holmér 070-523 11 97 andreas@flygeras.se

Kontor 0474-312 60 • info@varendskog.se • www.varendskog.se ÖPPETTIDER VÅRA KONTOR Lenhovda Tingsgatan 5, Lenhovda Mån-Tor 08.00-16.00, Fred 08.00-12.00 Ramkvilla: Mån. & Tor. 14.00-18.00

Rolf Karlström 070-680 32 02 rhk.entreprenad.ab@gmail.com

LÄS SENASTE NUMRET AV U.T. PÅ NÄTET www.uppvidingetidning.se

Han konstaterar också att företaget tack vare kontoret i Ramkvilla har fått många nya kunder och just nu är det mycket gallringar i fokus. -Det är brist på massaved och stor efterfrågan, vilket höjt råvarupriserna. Det är därför ypperligt läge att gallra nu om man vill utnyttja de höjda råvarupriserna för ökat netto, menar Leif och Klas.

Mycket snö ökar risken för betesskador i Jämtland En snörik vinter innebär ofta att älgar samlas i större grupper på begränsad yta. Detta ökar risken för stora betesskador på ungskog med ekonomiska förluster som följd. Vintern 2017/2018 har varit väldigt snörik på de flesta håll i Jämtlands län. Det blir då stora vandringar av älg från mer höglänta områden som samlas i mindre och större grupperingar. – Signaler har kommit till oss att det kan handla om mellan 50 och 100 älgar på vissa platser säger Jörgen Sundin, skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Dessa ansamlingar av älg på en begränsad yta gör att betestrycket på ungskogarna i dessa områden blir väldigt högt med stora skador som följd. Framförallt handlar det om toppskottsbetning, stambrott och barkgnag på tallungskog. Skador som kan ge ekonomiska konsekvenser senare vid gallring och slutavverkning. – Det är viktigt att du som skogsägare skapar dig en bild av hur det ser ut på din fastighet, framförallt om du har ungskog under 4 meters höjd säger Helena Eriksson, distriktschef på Skogsstyrelsen.

UPPVIDINGE TIDNING FEBRUARI 18  
UPPVIDINGE TIDNING FEBRUARI 18