Page 1

snabb enkel rättvis lönsam

värdering från Upptec Assure


Värdering Vi pratar inte med din kund. Vi avgör inte om din kund har rätt till ersättning eller inte. Vi håller inte reda på vad din kund har för försäkringar. Det har ni redan egna avancerade system för.

Vi tar fram underlag för en värdering, det är den delen som saknas i era system. På bråkdelen av en sekund gör Upptec miljoner beräkningar och på samma tid bearbetas hela marknaden för att snabbt och enkelt skapa ett objektivt beslutsunderlag för en rättvis värdering. Det tjänar alla på. Kunden får en snabb hantering av sitt skadeärende. Konsekvent, enhetligt och rättvist. Precis som det ska vara. Skaderegleraren får ett enkelt och lättförståeligt verktyg som möjliggör snabbare hantering, ökar effektiviteten och frigör tid som kan investeras i goda kundrelationer. Beslutsunderlaget kan enkelt förklaras och ger en värdering som ligger till grund för ett snabbt beslut om rättvis ersättning till kunden. Försäkringsbolaget får nöjdare kunder, anställda som mår bättre och är mer motiverade. Effektiviteten och lönsamheten ökar.

Upptecs värdering Miljoner beräkningar på bråkdelen av en sekund

Genomgång av hela marknaden på bråkbråk delen av en sekund

Beräkningarna utförs i bakgrunden utan att det märks.

I nuläget omfattar databasen mer än 60 000 unika produkter.

Snabbhet Enkelhet Rättvisa Lönsamhet


Snabbhet Enkelhet Rättvisa LÜnsamhet


Snabb värdering Snabbt! Det vinner alla på. Men skadefrekvensen ökar och värderingen bromsar upp. Hur skulle det då passa med ett system som gör miljoner beräkningar i bakgrunden och på bråkdelen av en sekund ger dig hela marknaden i din hand? Två klick och en värdering är gjord.

Samhället förändras kontinuerligt. Trots ett ökat tempo ställs idag ständigt högre krav på tillgänglighet och ökad service. Och snabbt måste det gå. Utvecklingen går mot fler direktregleringar i telefon eller på webben. Detta är bara möjligt med automatiserade processer. Som Upptecs värdering. Två knapptryckningar, kanske tre. Det är allt som krävs för en fullständigt objektiv värdering. Det går otroligt snabbt och det frigör tid. Mycket tid.

Artikeln ovan är hämtad ur ”Finansliv”, nummer 5, 2011


Snabbhet Enkelhet Rättvisa LÜnsamhet

Enkelt!


Enkel värdering För att något ska kunna gå snabbt måste det vara enkelt. Som Upptecs värdering. Två frågor räcker. När? och Vad?

En värdering ska vara enkel att genomföra. Men den måste också vara enkel att förstå. Så att man enkelt kan förklara den. Med enkelheten och en noggrann dokumentation som stöd ökar skadereglerarens säkerhet och självförtroende, vilket i sin tur skapar förtroende och ger trygghet åt kunden. Nöjda kunder är trogna kunder. Det är enkelt.


Snabbhet Enkelhet Rättvisa Lönsamhet

Svenska försäkringar, som är försäkringsföretagens branschorganisation, har tagit fram grundläggande principer för skadebehandling: Försäkringsbolaget skall lämna aktiv service och utredningen skall utföras så snabbt som möjligt. Råd och anvisningar skall lämnas om vilka åtgärder som skall vidtagas för att begränsa en skadas verkningar. Kunden skall på ett enkelt och lättfattligt sätt informeras om sina rättigheter och skyldigheter samt om bolagets åtgärder och beslut. Bolaget skall i samarbete med kunden tillse att utredningen blir så fullständig som möjligt. Om ett skadeärende fördröjs är det viktigt att upplysa kunden om anledningen. Beror dröjsmålet på kunden, bör han informeras om att den fortsatta handläggningen är beroende av hans åtgärder. Handläggningen skall ske smidigt och med lyhördhet för kundens individuella förhållanden. Gällande sekretessbestämmelser skall iakttas. Om flera försäkringsbolag berörs av samma skada, skall bolagen komma överens om handläggningen så att skaderegleringen inte fördröjs. Skaderegleringen skall vara konsekvent, enhetlig och rättvis. Ersättningen skall bestämmas med tillämpning av försäkringsavtalets bestämmelser, skaderegleringspraxis och gällande rättsregler. Kunden skall ha den ersättning han är berättigad till, även om han på grund av otillräckliga kunskaper om ersättningsregler eller av andra skäl begär mindre. Om det finns anledning anta att kunden inte agerar korrekt skall bolaget sträva efter att skydda samtliga försäkringstagares intressen. Beslut skall motiveras. Det är nödvändigt att inta en fast hållning mot hot och otillbörliga påtryckningar. Om det visar sig att ett ärende blivit felbedömt, skall kunden omedelbart informeras härom och ändring ske snarast. Om ersättning inte lämnas eller om den reduceras, skall bolaget lämna kunden upplysning om de möjligheter till prövning av bolagets beslut som finns. Definition: Med ”kunden” avses den som kan vara berättigad till ersättning från försäkring eller som på annat sätt berörs av skaderegleringen.


Rättvis värdering Skadereglering ska vara konsekvent, enhetlig och rättvis. Så står det i försäkringsbranschens grundläggande principer för skadebehandling. Då så, då är saken klar.

Vårt kollektiva rättvisepatos – att inte behandlas annorlunda än någon annan – sitter djupt och är den starkaste känslan i alla försäkringsärenden; alla ska behandlas lika. Att överlåta en värdering till kunden sätter detta ur spel. Det är inte objektivt. Att kolla runt på webben, ringa en butik för en värdering är inte heller optimalt för vad vet vi egentligen om tredje parts objektivitet? Då återstår att skaderegleraren gör sin egen bedömning med risk att denna skiljer sig från kollegans. För all del, det finns lagar och förordningar. Normer och moral. Och individuella uppfattningar. Men, fakta är fakta. Om man konsekvent vid varje enskild värdering ställer en och samma fråga, inte till en eller några utvalda källor utan till en hel marknad, då blir svaret rättvist. Varje gång.

Vad tycker användarna?

”Ett fantastiskt verktyg som ger snabb hjälp och har förändrat vårt arbetssätt positivt” Skadechef, Jönköping

”Bra och enkelt att använda nya inslag. Lätt att ta till sig nyheter. Upptec gör systemet bra och flexibelt.” Gruppchef, Värmland

”Jättebra – självklart att starta Upptec varje morgon ihop med skadesystemet, rutin.” Gruppchef, Halland

”Ett mycket bra hjälpmedel för skadereglerarna. Vi kan inte själv ha all den kunskap som behövs om produkter. Viktigt att få färska prisuppgifter – det får vi. Snabbar upp processen. Ett stöd som behövs och som ger service till kunden. Bara positivt.” Gruppchef, Gävleborg Citaten ovan är hämtade ur en kundundersökning, gjord av Upptec: ”Årsavstämning 2012 Gruppchefer”


Snabbhet Enkelhet Rättvisa Lönsamhet

billig? Givande

lönsam! Ekonomisk


Lönsam värdering Lägre kostnader, färre värderingsmän, nöjda försäkringstagare, medarbetare som får tid över. En snabb, enkel och rättvis värdering är en lönsam affär. För alla inblandade. Ersättningen ska vara korrekt! För kunden såväl som för bolaget. Den får inte vara för låg, då riskeras missnöjda kunder. Den får inte heller vara för hög eftersom det inte är rättvist. Och det är kostsamt. Undersökningar visar att när tillräckligt underlag saknas finns en risk för övervärdering. Denna sk ”gardering” innebär att skadereglerare går på sin intuition och ”lägger på” lite extra ersättning för att inte hamna för lågt och därmed riskera missnöjda kunder. Ett enkelt räkneexempel visar vad en vanligt förekommande ”gardering” kostar bolaget. Uträkningen är ett konkret exempel på att Upptecs värdering innebär ökad lönsamhet. Anställda som mår bra och känner stolthet är ett annat. Nöjda kunder med förtroende för sitt försäkringsbolag är ännu ett.


värdering online Välkommen till morgondagens värderingssystem. Redan idag.

www.metaform.se

Upptec är en molntjänst. Det innebär att ni får tillgång till applikationen över internet - ingen installation, ingen hårdvara, inga underhållskostnader. Värderingar görs direkt i webbläsaren från kontoret, eller på fältet av en besiktningsman. Eller så kan ni hantera värderingen via vårt RESTAPI med väl underbyggda beslutsunderlag - direkt i era befintliga skaderegleringssystem.

Slottsgatan 20, 211 33 Malmö

www.upptec.se

info@upptec.se

Upptec värdering  

Vi pratar inte med din kund. Vi avgör inte om din kund har rätt till ersättning eller inte. Vi håller inte reda på vad din kund har fö...