__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 28

En sommar i

L ON DON Varje år delar Uppsalaekonomerna ut ett sommarkursstipendium på 25 000 kronor till en student med goda studieresultat som vill studera sommarkurser vid ett prestigefullt utländskt universitet. År 2016 var det Ibrahim som vann priset och nedan berättar han om sin sommar på London School of Economics.

Text & Bild: IBRAHIM MAKDESSI Bild & Illustration: KERSTIN FALK

"SOMMARKURS, VAD ÄR DET? VÄNTA,

uppleva ett utländskt toppuniversitet,

PLUGGA FRIVILLIGT PÅ SOMMAREN?”

möjligheten att läsa ämnen som inte

Många studenter skulle ställa sig

undervisas hemma, lättnaden att slippa

oförstående till varför man väljer

söka ett “riktigt” sommarjobb eller för

bort ledighet under den bästa tiden

att kunna ta ledigt halva vårterminen

på året då det är sol, bad och varma

och fly kylan. Samtliga faktorer vägde

sommarkvällar (även om vi nu alla

in för min del när jag bestämde mig

vet att det är rätt begränsat på våra

för att genomföra en kurs på London

breddgrader) som gäller.

School of Economics and Political Science, eller LSE som skolan också

Anledningarna till varför man borde

kallas.

göra det kan variera; Chansen att få

LSE

Studier

Det som gjorde att valet föll just på Lon-

På många universitet med sommarkur-

Kursens innehåll var rätt specialiserat

KURSEN

don och inte någon annanstans var att

ser finns chansen att läsa antingen 3

och jag fann ämnena både intressanta

jag verkligen ville prova på att bo där

eller 6 veckors kurs. Jag valde att läsa

och lärorika, om än på en något lättare

men också att LSE har en av Europas

Alternative Investments FM230 och

nivå än jag hade förväntat mig. Det jag

främsta fakulteter i finans. Misströsta

det var en fördjupande finanskurs som

gillade med kursen var att den fyllde

dock inte om ni tyckte att Finansiering i

motsvarade 7,5 hp. Svårighetsnivån var

ett tydligt kunskapsgap då kursens

FEK B eller Finansiell ekonomi i NEK B

i paritet med Uppsala eller möjligen ett

innehåll bestod av sådant som inte

kändes som en ökenvandring, LSE har

snäpp högre med ett relativt högt tem-

går att studera på Uppsala Universitet

över 80 sommarkurser inom många

po då kursen avverkades på 3 veckor.

överhuvudtaget. Det jag lärde mig på

olika ämnen och det finns definitivt

Lärarledd undervisning, föreläsningar

LSE var på en mer teoretisk basis och

något för alla.

och seminarium under 5 timmar dag-

jag saknade en tydligare tillämpning

ligen gav en något högre arbetsbelast-

av ämnena vi lärde oss. Med det sagt så

ning än i Uppsala. Detta innebär dock

har jag fortfarande haft stor nytta av

inte att man inte hinner med annat än

det jag lärde mig på LSE, framförallt i

studier – sommarkursen är ett perfekt

efterföljande finanskurser jag har läst.

sätt att kunna utforska och uppleva en stad under en lite längre period.

"Detta innebär dock inte att man inte hinner med annat än studier – sommarkursen är ett perfekt sätt att kunna utforska och uppleva en stad under en lite längre period." 28

Profile for Föreningen Uppsalaekonomerna

Reversen nummer 6, 2016  

Reversen nummer 6, 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded