Page 1

- alla i m책l -


– alla i mål – Med skolstrategin – alla i mål – vill vi göra Upplands Väsbys kommunala skolor ännu bättre. Strategins utgångspunkt är vad skolforskning säger är effektiva metoder och viktiga perspektiv. Skolan ska ge alla elever möjlighet att nå målen för undervisningen. Alla elever har enligt lag rätt att få det stöd de behöver för att nå minst godkänt i alla ämnen. Ändå är vi inte där. Det finns exempel som visar att man kan skapa en skola där alla verkligen når målen. Det är inte enkelt och det kräver hårt arbete. Vi vet att det kommer att innebära att alla måste dra sitt strå till stacken. Vi är beredda att kavla upp ärmarna för att skapa riktigt bra skolor.


Ann Forsberg, Lärare Runby skola:

Väsby välfärds skolstrategi

Den grundläggande komponenten i strategin är att alla elever ska lyckas i skolan. Om alla barn ska lyckas måste skolan anpassa sig till varje barns behov. Vi måste ha individfokus och inte skylla på barnets förutsättningar. Det finns helt enkelt inte plats för några ursäkter, alla barn ska lyckas. Devisen – alla i mål – vill betona att måluppfyllelse är en del i ett ständigt pågående arbete. Vi ska ge förutsättningar så att alla kan nå sina mål, både de som har det svårare och de som har det lättare i skolan.

Elevernas lärande påverkas genom att de börjar förstå att vi inte kommer att ge oss förrän vi har alla i mål. Det jag har märkt redan nu hos eleverna är att de är mindre ängsliga när de inte förstår något. De litar på att de kommer att förstå. De vågar ta sig an uppgifter som de tidigare inte skulle vågat ge sig på. Många har fått en större tilltro till sin förmåga. Det kommer att krävas långsiktighet och tålamod om vi ska nå dit vi vill: – alla i mål – .

Gabriella Brundin, Rektor Smedby skola: – alla i mål – har g jort att lärarna fokuserar på måluppfyllelsen ännu mer än tidigare. Arbetet ger underlag för gemensamma pedagogiska diskussioner. Genom att ha dessa diskussioner så strukturerat, kommer det också eleverna tillgodo direkt i vardagen. Om alla strävar ännu mer åt samma håll, så ger det avtryck i verksamheten.

Marie Anestedt, Biträdande rektor Borgen och Bryggans förskolor:

Att tillsammans med kollegor sätta ord på vad och varför man gör det man gör, med förskolans läroplan i fokus, ger utveckling och större medvetenhet om förskolans uppdrag där barnet sätts i centrum. Vi ser fram emot ett nära samarbete med övriga kommunala förskolor för att ta tillvara det kollegiala lärandet ännu mer.


Strategin innehåller 10 huvudpunkter 1.

Kollegialt lärande - effektiv fortbildning

2.

Renodla - få mål och fokusering

3.

Utvärderingskultur

4.

Formativ bedömning och pedagogiskt ledarskap

5.

Läsning och matematik - upptäcka tidigt

6.

Rutiner och skyddsnät - särskilt stöd

7.

IT strategi som pedagogiskt stöd

8.

Förskolorna - förstärkt språkutveckling

9.

Skolorna - egna strategier utifrån läge

10. Stolta och nöjda medarbetare


1. Kollegialt lärande – effektiv fortbildning

Det enligt forskning mest effektiva sättet att utveckla skolor på är när lärare tillsammans utvecklar sin undervisning. Därför är olika former av kollegialt lärande den centrala metoden i strategin. Alla lärare, i alla kommunala skolor får tid och verktyg med vars hjälp undervisningen kan utvecklas i samarbete med kollegor.

2. Renodla – få mål och fokusering

Skolan har begränsad tid och begränsade resurser. Vi måste fokusera på det som är viktigt – att alla når sina mål.

3. Utvärderingskultur

Vi arbetar mycket med utvärdering av undervisning. Men det är viktigt att det sker utan att det upplevs som bara kontroll. Det är för varje lärare precis som för eleverna helt okej att misslyckas så länge man rör sig framåt och lär sig hela tiden.


4. Formativ bedömning och pedagogiskt ledarskap

Det pedagogiska synsätt som samlas ihop under namnet formativ bedömning, eller bedömning för lärande, tillhör enligt forskning det mest effektiva man kan göra i skolan. Det handlar om att hela tiden anpassa och förändra sin undervisning efter vad eleverna lär sig och att leda klassrumsarbetet på ett effektivt sätt. Därför ska skolorna arbeta med att utveckla sitt arbete med och lära sig mer om formativ bedömning.

5. Läsning och matematik – upptäcka tidigt Det är viktigt att man upptäcker vilka barn som riskerar att halka efter och det tidigt. På Väsby välfärds skolor pågår redan arbete på flera skolor, till exempel det prisbelönade

TIM (Tidig Intensiv Matematikinlärning) på Runby skola och Breddenskolan. Vi ska sprida det vi gör bra, och lärare och skolor ska också ta fram fler instrument. I detta har vi ett speciellt fokus på svenska och matematik eftersom de lägger grunden för andra ämnen.

6. Rutiner och skyddsnät – särskilt stöd

En del elever behöver mer stöd än det undervisande lärare kan ge. För dessa elever ska vi skapa tydliga system och bra samverkan mellan undervisande personal, elevhälsa och i förekommande fall sociala myndigheter, barnpsykiatrin eller andra stödfunktioner.


7. IT strategi som pedagogiskt stöd

Vi ska ta fram en pedagogisk IT-strategi som en integrerad del av strategin

– alla i mål –.

8. Förskolorna – förstärkt språkutveckling

Förskolans roll i barns språkutveckling ska tydliggöras och personalens arbete med det stödjas.


9. Skolorna – egna strategier utifrån läge

Det är viktigt att ta hänsyn till att alla skolor och klassrum har sina specifika utmaningar och möjligheter. Varje skola har inom skolstrategin stor frihet att arbeta med de mål och de brister i måluppfyllelse som man identifierar på just den skolan. Varje skola ska upprätta egna verksamhetsplaner utifrån strategin.

10. Stolta och nöjda medarbetare

Sverige står inför en stor lärarbrist. Det är därför viktigt för oss att behålla de lärare vi har och samtidigt vara attraktiva för nya lärare. En del i det arbetet är skolstrategin. Möjligheten att få arbeta i en verksamhet som utvecklas och att också själv få utvecklas, är en viktig motivationsfaktor. Upplands Väsby deltar också med maximalt antal lärare i den statliga matematiksatsningen och har ansökt om maximalt antal förstelärare i regeringens karriärreform för lärare. Vi ska också arbeta med att stärka känslan av att de kommunala skolorna i Väsby är de bästa arbetsplatserna.


Utmaningar och utvärdering

Väsby välfärds arbete med att utveckla skolornas verksamhet är beroende av beslut i den övergripande kommunala organisationen. Det finns ett antal områden vi har identifierat som är av betydelse för att strategins mål ska uppfyllas. Exempel är organisationen kring mottagningen av nyanlända och tydlighet när det gäller regler och rutiner för elever som behöver extra stöd. Utvärdering och uppföljning av strategin ska göras med hjälp av kvantitativa instrument som till exempel betyg och resultat på nationella prov, mätningar av matematisk förmåga och läsförståelse. Dessa kompletteras med medarbetar-, föräldra- och elevenkäter. Resultaten redovisas både till styrelsen för Väsby välfärd och till utbildningsnämnden.


Vad kan jag som vårdnadshavare göra?

Utgångspunkten i strategin är vad skolan tänker göra, men självklart finns det mycket vi kan hjälpa varandra med! När du som är vårdnadshavare har läst det här kanske du undrar – vad kan jag göra? Det är för det första alltid positivt om du som vårdnadshavare engagerar dig i skolan och skolarbetet. Alla våra skolor har olika former av samverkan med föräldrar i styrelser eller föräldraråd. Och det finns alltid möjlighet att engagera sig i den enskilda klassens arbete. Det kan betyda mycket för en klass om föräldrar samverkar och medverkar i skolan. Förutom själva skolarbetet får man gärna engagera sig i skolornas yttre och inre miljö. Våra skolor ägs gemensamt av oss som bor i Upplands Väsby. Det finns inget vinstintresse så allt du gör för skolan går direkt till barnen.

Om du har barn i förskola och de första årskurserna i skolan kan det vara bra att veta att forskning visar hur oerhört viktigt det är för barns senare utveckling att man läser mycket och umgås med ord, böcker och tal. Så, om du har tid, läs för och med ditt barn, låt barnet vara med och räkna små enkla tal hemma och följ med i vad ditt barn har för läxor. När barnet blir äldre kan det ha stor betydelse att du stöttar och följer upp ditt barns närvaro i skolan. Alla barn blir skoltrötta ibland men med stöttning och hjälp från både hem och skola kan det vara lättare att gå till skolan. Att vårdnadshavare har gemensamma spelregler kring saker som kostnad för presenter på kalas, alkohol och rökning med mera kan ha stor betydelse för tryggheten i skolan.


U P P L A N D S VÄ S BY KO M M U N , 2 013 - 0 8 - 0 6 , 10 0 0 E X .

upplandsvasby.se • Väsby Direkt tel: 08-590 970 00 • Besöksadress: Drabantvägen 9c vasbydirekt@upplandsvasby.se facebook.com/upplandsvasby • twitter.com/upplandsvasby 

Alla i mål  

Skolstrategi för Upplands Väsby 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you