Page 1

YMPÄRISTÖ T E K S T I J A K U V A T Ar to Rautio

Leinot halusivat

kestävän ratkaisun Leinon perhe rakensi nykyaikaiset mukavuudet lomaasuntoonsa Hausjärvelle. Samalla he päättivät laittaa jätevesien käsittelyn kerralla kuntoon.

K

un Tiina Leino sai vuonna 1994

Leinot saivat Hausjärven kunnasta tietoja

perinnöksi 1800-luvun lopun hirsi-

jätevesisuunnitelmia tekevistä yrityksistä.

talon Hausjärven Haminankylästä,

Avuksi valittiin jo yli sataa kiinteistöä aut-

päätettiin huonohkoon kuntoon päässyt

tanut Hämeen Ympäristösuunnittelu, jolla

talo korjata.

on maine kerralla läpi menevien suunnitel-

– Nämä nurkat tulivat rakkaiksi jo pikku-

mien tekijänä. Keskusteleminen asiantunti-

tyttönä. Uuden talon rakentaminen olisi var-

jan kanssa muutti ajatukset nopeasti maa-

masti ollut helpompaa kuin korjata runkoa

suodatuksesta panospuhdistamon hankki-

vaille kaikki. Mutta silloin olisi mennyt van-

misen kannalle.

haan taloon ja paikkaan liittyvä tunnelma, Tiina Leino miettii.

HELPPOUS IHASTUTTI

Tiina ja Jari Leinon aloittaessa urakkaan-

Maasuodatus savisessa maassa olisi vaa-

sa perheet lapset Mira ja Toni olivat kak-

tinut isot maanvaihdot. Lisäksi olisi tarvit-

si- ja viisivuotiaita. Tiina muistaa hyvin esi-

tu erillinen fosforikaivo, mikä olisi lisännyt

merkiksi katonkorjauksen ongelmat, kun

sekä rakennus- että hoitokuluja merkittä-

jommankumman piti vähän väliä kipittää

västi.

innostuivat ajatuksesta. Kun he tilasivat

tikkaat alas lasten takia. Talo kuitenkin saa-

– Hausjärvellä kunta kuuntelee mielel-

myös asennuksen meiltä, sovimme samal-

tiin veden- ja lämmönpitäväksi, ja siitä on

lään suunnitelman tekijän ajatuksia. Niinpä

la, että pidämme yhdessä KWH Pipen kans-

muodostunut Leinoille jokaviikkoinen kak-

saatoimme tarjota mielestämme parasta

sa täällä asennusnäytöksen uudesta tuot-

koskoti Espoon Uusmäen rivitaloasunnon

vaihtoehtoa eli biologis-kemiallista pienpuh-

teesta, Heinonen jatkaa.

rinnalle.

distamoa, jolle Leinojen kiinteistön käyttö-

Hämeen Ympäristösuunnittelun väki

– Vuonna 2004 päätimme ottaa yläker-

aste on jo riittävä, kertoo Hämeen Ympä-

asensi WehoPuts 5 -puhdistamon ja tarvit-

ran asuinkäyttöön. Samalla tehtiin myös mi-

ristösuunnittelun toimitusjohtaja Antti Hei-

tavat viemäriputket aamulla ennen esittely-

nulle ja Tonille riittävän korkeat tilat muut-

nonen.

tilaisuutta. Kaivanto oli tehty valmiiksi edel-

tamalla harjakatto mansardikatoksi. Kun makuutilat siirtyivät ylös, saatoimme teh-

KWH Pipen puhdistamot olivat Heinoselle tuttuja jo aiemmista töistä.

lispäivänä. Lopulliset täytöt tehtiin esittelytilaisuuden jälkeen.

dä alakertaan saniteettitilat. Rakennuslu-

– Ehdotimme Leinoille uutta WehoPuts

– Puhdistamo on tosi helppo asentaa.

van ehtona oli jätevesiasioiden ratkominen

5 -puhdistamoa, joka on pienikokoinen ja

Kaivannon teko ja täyttö, puhdistamon ja

samalla, kuvailee Jari Leino.

hyvin piha-alueelle maisemoituva. Hekin

vähäisten putkien asennus ja sähköliitän-

10


Hämeen Ympäristösuunnittelun väki asensi WehoPuts 5 -puhdistamon ja tarvittavat viemäriputket edellispäivänä tehtyyn kaivantoon ennen aamun esittelytilaisuutta. Lopulliset täytöt tehtiin esittelytilaisuuden jälkeen.

vat nähdä konkreettisesti, millainen upouusi WehoPuts 5 oikein on. Hausjärven Oitista tullut Seppo Vuorikoski tarvitsee uuden ratkaisun liki 25 vuotta vanhan teräksisen umpisäiliönsä tilalle. Nurmijärveläiset Väinö Vaulasto ja Jussi Heikkilä asuvat taloissa, joiden järjestelmät eivät enää täytä uusia vaatimuksia. Lopen Launosista saapunut Jaakko Tschokkinen puolestaan on rakentamassa uutta taloa. Kävijäotantaan sattuneet olivat tyytyväisiä näytökseen sekä esiteltyyn tuotteeseen ja saatuun informaatioon. – Siisti paketti näyttää olevan, Jaakko KWH Pipen Tomi Mäensivu esittelee WehoPuts 5:n toimintaa Tiina Leinolle. – Tämähän olisi blondillekin ymmärrettävä, Tiina Leino kiittää käytön helppoutta tilanteen leppoisaan luonteeseen sopien.

Tschokkinen tiivistää arvionsa WehoPuts 5:stä monipuolisen esittelyn jälkeen. – Kyllä täältä jäi paljon mieleen. Minusta tuntuu, että vanha kannattaa korjata kuntoon mahdollisimman pian. Tilalle on hyvä laittaa niin nykyaikainen järjestelmä kuin mahdollista, jotta se kelpaa myös jälkipolville tai kiinteistökaupan yhteydessä uudelle omistajalle, Seppo Vuorikoski pohtii. – Kunnasta ei oikein saa kunnon tietoa, Jussi Heikkilä harmittelee. Antti Heinosen mukaan joissakin kunnissa annetaan jopa virheellistä tietoa etenkin

Asennusnäytöksessä voitiin konkreettisesti esitellä WehoPuts 5 -pienpuhdistamon toimintaa. Hämeen Ympäristösuunnittelun Jyrki Kuosmanen lisää tässä saostuskemikaalia säiliöön.

panospuhdistamoista. – Olisi hyvä, että kunnat yhtenäistäisivät määräyksiään aiheesta. Näin saataisiin kuntien asukkaat tasa-arvoisempaan asemaan. Esimerkiksi Ympäristökeskus voisi

nän veto riittävät. Leinoille asennettiin li-

– Tämä on tosi yksinkertaista, kun pääosin

olla se taho, joka ohjeistaisi toimintamallin.

säksi uudet viemärit sekä keittiöstä että sa-

riittää, että seuraa vain puhdistamon ulko-

Joissakin kunnissa ei hyväksytä kuin osa

niteettitiloista puhdistamolle, Antti Heino-

puolella olevaa merkkivaloa, Tiina Leino

vaihtoehdoista sekä annetaan määräyksiä,

nen toteaa.

naurahtaa tyytyväisenä.

Leinon perhe halusi varman ja kestävän ratkaisun jätevesipuhdistukseen. – WehoPuts 5:n kanssa ei ole riskiä, että suodatuskenttää pitäisi uusia kymmenen vuoden välein tai että loka-auto jyräisi pihamme joka kesä. Huolto on helppoa. Ny-

Kun perheen lapset muuttavat muuta-

joita pidämme kiinteistönomistajan kannalta kohtuuttomina, Heinonen ihmettelee.

man vuoden päästä kotoa, on todennäköis-

Puhdistusjärjestelmän pitää täyttää var-

tä, että Tiina ja Jari muuttavat Haminanky-

masti myös tulevat vaatimukset. Toisaalta

lään kokonaan.

kannattaa huomioida, että tekijöiden saa-

– WehoPuts 5:n kanssa voimme elää silloinkin huoletta, Leinot toteavat.

kykäytöllämme siirrämme vain pari kertaa

minen vaikeutuu koko ajan. – Kun kysyin alkukeväästä ensi kesäksi traktoreita ja kaivureita, oli tarjolla enää

vuodessa lietepussin puhdistamosta kom-

MAHDOLLISIMMAN PIAN JA PARASTA

postoitumaan ja lisäämme kemikaalia, Jari

Asennusnäytös veti Hausjärvelle runsaasti

nykyisistä ainakaan laske, Seppo Vuorikos-

Leino myhäilee.

väkeä ympäri Etelä-Suomen. Kävijät halusi-

ki arvioi.

kaksi aikaa. Eivätkä ne hinnatkaan varmaan

11

Wehoputs 5 hausj%c3%a4rvi  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/solutions/waste-water-treatment/referenssit/wehoputs_5_hausj%C3%A4rvi.pdf?version=1

Wehoputs 5 hausj%c3%a4rvi  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/solutions/waste-water-treatment/referenssit/wehoputs_5_hausj%C3%A4rvi.pdf?version=1