Page 1

Maaseudun

parhaaksi Uponor TALOSSA JA TILALLA

Lue ja säilytä!

Uponor edistää asumista ja yrittäjyyttä suomalaisella maaseudulla.


PÄÄKIRJOITUS

Uponor mukana maaseudun arjessa Elämä maaseudulla ei ole pelkkää idylliä ja toisiaan iloisesti tervehtiviä kyläläisiä. Tiedämme, että rakennemuutos on koskettanut kaikista voimakkaimmin juuri maaseutua. Moni tila on menettänyt elinkelpoisuuden ja jäljelle jääneet ovat joutuneet investoimaan voimakkaasti pärjätäkseen kilpailussa. Elinkeinorakenne on monipuolistunut, kun on ollut pakko keksiä uusia tulonlähteitä.

UPONOR TUTUKSI

Uponor on vahvasti rikastuttamassa maaseudun elinvoimaisuutta. Lämmön ja veden siirtoon tarkoitetut järjestelmämme huolehtivat arjen sujumisesta mutkattomasti. Palvelumme puolestaan säästävät niin suunnittelijoiden, asentajien, maaurakoitsijoiden kuin maaseutuyrittäjienkin aikaa ja vaivaa.

Uponorin juuret ovat Lahdessa. Asko Osakeyhtiös-

Uponorin tarina alkoi Upon muovitehtaalta Nastolasta sä huomattiin jo varhain 1960-luvulla, että muovi on hyvä ja luotettava materiaali moneen käyttöön. Putket olivat yksi muovin käyttökohteista. Nastolan tehtaamme, missä valmistetaan enemmistö

Muoviset salaojaputket ovat hoitaneet peltojen kuivatuksen jo pitkään. Ne tunnettiin aina 1980-luvulle asti Veto-salaojaputkina. Putkien väri on vaihtunut keltaisesta valkoiseen, mutta laadusta ja helposta asennettavuudesta emme ole tinkineet. Kun pelto salaojitetaan, putkitetaan usein myös valtaojat ja korjataan rummut. Näin saadaan isommat ja helpommin viljeltävät peltokuviot. Työtunteja säästyy ja maatilan koneita voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

maaseudulla käytettävistä putkistamme, valmistui vuonna 1965. Koko toimintamme ajan olemme panostaneet tuotteittemme laatuun. Tänä päivänä Uponorilla on toimintaa 30 maassa ja myyntiä yli sataan maahan.

Jokaisen maatilan vedenhankinta sekä asuinrakennukseen että tuotantotiloihin on hoidettu muoviputkilla jo vuosikymmenten ajan. Puhtaan ja hyvälaatuisen veden tärkeys niin ihmisille kuin eläimillekin korostuu entisestään. Maatilamatkailun sekä mökkimajoituksen kasvu asettaa omat haasteensa veden laadulle. Asumisen vaatimusten kasvu tuo investointipaineita myös maaseudulle. Kiristyvä lainsäädäntö ja muuttuneet käyttötottumukset näkyvät uusien talojen ja kesämökkien rakentamisessa. Energiatehokkuudesta puhutaan yhä enemmän. Vanhat käyttövesiputkistot muutetaan remonteissa muovisiksi järjestelmiksi, lämmönjako saneerataan lattialämmitykseksi, ilmanvaihto muutetaan koneelliseksi ja samassa yhteydessä ilmanvaihtokanaviksi valitaan muovikanavat esieristyksellä tai ilman. Jätevesien puhdistaminen entistä paremmin on sekin ajankohtaista. Lainsäädäntö velvoittaa muuttamaan haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät säädöksiä vastaaviksi vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä. Uponorin ratkaisuilla puhdistustavoitteet ovat helposti saavutettavissa. Talotekniikan hankkiminen aiheuttaa usein päänvaivaa. Omakotirakentajien urakkaa helpottamaan Uponor on kehittänyt helppokäyttöisen Uponor KOTI -verkkopalvelun, josta rakentaja voi hankkia kaikki tarvitsemansa LVI-ratkaisut suunnittelusta asennukseen saakka. Uutuutena nyt myös monipuoliset Uponor KOTI -remontit LVI-saneeraukseen. Lisätietoja löydät kotisivuiltamme www.uponor.fi.

Uponor kehittää ja valmistaa kestäviä yhdyskuntateknisiä putkistoratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella.

Kun seuraavan kerran valitset taloon, mökkiin tai tuotantorakennukseen putkistoja, varmista että niiden valmistaja on Uponor. Saat laadukkaat, pitkäikäiset ja huolettomat muoviset järjestelmät alansa markkinajohtajalta.

Nämä ratkaisut suojaavat ja kuljettavat vettä, ilmaa, sähköä ja dataa. Tutkimuksella ja yhteistyötä tekemällä kehitämme raaka-ainettamme, muovia, yhä

Aurinkoista ja menestyksekästä kesää Teille jokaiselle

ympäristöystävällisemmäksi ja kestävämmäksi vaihtoehdoksi. Keskitymme pohjoisiin olosuhteisiin ilmaston ja ympäristön sekä teknisten ja viranomaisvaatimusten suhteen. Luomme näin pohjan vakaalle ja turvalliselle yhteiskunnalle.

Keijo Tulokas, Uponor Suomi Oy

Maaseudun parhaaksi Julkaisija: Uponor Suomi Oy Pl 21, 15561 Nastola Puh. 020 129 211 www.uponor.fi • infofi@uponor.com Päätoimittaja: Keijo Tulokas Toimitus: Keijo Tulokas, Jaana Suur-Askola, Elina Hietala, Dakota Lavento Ulkoasu ja taitto: Adpro Oy, Vesijärvenkatu 76, 15140 Lahti Maatilapiirros: Junnu, NagreMedia Painopaikka: Keskisuomalainen Oyj


Teksti: Dakota Lavento

Kuva: Salaojayhdistys ry

Salaojituksella pellosta parempaa satoa Toimiva, oikein toteutettu salaojitus auttaa viljelijää saamaan peltoalaltaan hyvän sadon myös vaihtelevissa sääoloissa. Toimivalla peltomaan salaojituksella on merkitystä myös vesistöjen suojelun kannalta, muistuttaa Salaojayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Helena Äijö.

Tilan salaojakartat voi tilata Salaojayhdistyksestä, jolla on lähes kaikki Suomen peltosalaojakartat tallessa, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja DI Helena Äijö. Kuva: Dakota Lavento

Peltojen kuivatuksen merkitys on käynyt viime vuosina

listaa suurilla tiloilla myös töiden järkevän jaksottamisen

salaojitus parantaa myös maan rakennetta esimerkiksi

selväksi kaikille. Sadonkorjuuta on vaikeuttanut peltojen

pitemmälle aikajänteelle. Jokaisella pellolla ei tarvitse

päisteissä, joissa koneilla käännytään.

liiallinen märkyys. Runsaslumisten talvien jälkeen sulavat

olla samaan aikaan. Erityisesti pitkää kasvukautta edel-

lumimassat ovat puolestaan aiheuttaneet suuria valumia.

lyttävillä viljelykasveilla toukotöiden aikaistumisesta on

Tasaiset pellot ja vettä huonosti läpäisevä maa aiheut-

selvää etua.

tavat sen, että pelto kuivuu keväällä hitaasti. Mikäli

Vielä salaojittamattomia peltoja salaojitetaan nykyi-

Salaojien tehtävänä on poistaa pellolta liiallista vettä, mutta erityisesti hyvin läpäisevillä mailla niitä voidaan käyttää myös pellon altakasteluun. Esimerkiksi Pohjanmaalla perunan ja porkkanan satotasoa on saatu alta-

ilmastonmuutoksen ennusteet pitävät paikkaansa, talvet

sin ensimmäisen kerran usein tilakoon laajentamisen

kastelun avulla kasvatettua merkittävästi. Altakastelu

tulevat olemaan nykyistä leudompia ja kesät kuivempia.

yhteydessä. Kun peltoala vaihtaa omistajaa tai vuokra-

takaa perunoille ja juureksille tasaisemman vedensaan-

Rankkasateet saattavat lisääntyä, jolloin toimivan sala-

taan, uusi viljelijä haluaa parantaa sen käytettävyyttä

nin myös kuivina kesinä läpi kasvukauden.

ojituksen merkitys tulee entisestään korostumaan.

ja tuottavuutta.

Viljelijälle hyvin toimiva salaojitus tuo merkittäviä

– Vuokrapeltojenkin salaojittaminen on kaikkien etu.

Parhaan mahdollisen salaojakokonaisuuden määrittelee ammattitaitoinen ja kokenut suunnittelija. Suun-

etuja. Riittävän tiheä ja hyvin toimiva salaojitus paran-

Vuokraaja saa paremman sadon ja omistaja myöhemmin

nitelma takaa, että myös tulevaisuudessa tiedetään,

taa viljelymaan rakennetta. Se puolestaan parantaa

peltoalaa myydessään siitä paremman hinnan. Tukea

missä salaojaverkosto tarkalleen sijaitsee. Myös valtion

satoa. Salaojitus myös vähentää ravinteiden pintahuuh-

pellon salaojittamiseen voi hakea viljelijä omistamilleen

investointituki edellyttää ammattitaitoista suunnittelua.

toutumista pois viljelykasvien käytöstä ja vesistöjä rehe-

tai vuokraamilleen pelloille, Helena Äijö neuvoo.

Hintaan sen hankkiminen ei kaadu: suunnittelun kustan-

vöittämästä. Silti Suomessa on avo-ojitettuja peltoja

Vanhoja avo-ojapeltoaloja salaojitetaan yhä useam-

yhä noin 600 000 hehtaaria eli noin neljännes koko

min myös tilusjärjestelyiden yhteydessä. Myös tilusjär-

peltoalasta.

jestelyhankkeisiin myönnetään valtiontukea.

Vuokrapellotkin kannattaa salaojittaa

Täydennyssalaojituksesta hyötyä

Maanviljelys on muuttunut lyhyessä ajassa perinteisestä

Tiiviillä mailla toteutetaan paljon täydennyssalaojituksia.

elämänmuodosta moderniksi yritystoiminnaksi. Viljelyn

Vanhoilla pelloilla salaojitus on tehty aikansa tarpei-

kannattavuuden kasvattaminen edellyttää myös viljelys-

den perusteella. Esimerkiksi 1930-luvulla tehdyissä

maan suunnitelmallista parantamista ja hoitoa.

salaojituksissa ojavälit ovat huomattavasti suuremmat

Vanhoja avo-ojaisia peltoja on varsinkin nykyaikai-

kuin nykyisissä ojituksissa. Sittemmin viljelytekniikka

sella kalustolla ja tekniikalla hankala viljellä. Mitä suu-

on muuttunut, koneet kasvaneet ja maahan kohdistuva

remmasta peltoalasta on kysymys, sitä enemmän sala-

rasitus moninkertaistunut. Aika on kypsä salaojituksen

ojitus lisää pellon hyötypinta-alaa. Entistä suuremmat

täydentämiselle.

ja painavammat maatalouskoneet edellyttävät hyvin kuivatettua peltoa. Nopeammin toukotöihin kuivuva peltomaa mahdol-

Täydennyssalaojituksesta saadaan merkittäviä etuja. Aikaisempaa tiheämpi salaojitus ehkäisee osaltaan maan tiivistymistä, kun käytössä on raskaita koneita. Tiheämpi

nus on salaojitushankkeen kokonaiskustannuksista hyvin pieni osa, 4-7 prosenttia.

a Salaojitukseen sa investointitukea! ointitukea voi hakea Salaojituksen invest n tai vuokraamilleen viljelijä omistamillee an alueelliselta pelloille. Tukea haeta en ätietoja investointitu ELY-keskukselta.Lis a est itte oso t äristä saa edellytyksistä ja mä ys.fi www.salaojayhdist


Uponor talossa Maa- ja metsätalous Uponorilta saat luotettavat ja helposti asennettavat ratkaisut maan kuivatukseen ja pellon tuottavuuden parantamiseen.

Peltosalaojitus Uponorilta saat kaiken tarvittavan peltosalaojitukseen: peltosalaojaputket, kaivot ja laajan valikoiman yhteitä. Yleisimmin tuotteitamme käytetään peltojen ja viheralueiden salaojittamiseen. Tavallisten rei’itettyjen kieppi- ja salkoputkien lisäksi valikoimassa on kookossuodattimella päällystetyt sekä rei’ittämättömät putket.

Peltosalaojakaivot Peltosalaojitukseen voidaan hyvin käyttää myös muovikaivoja. Uponor-tarkastuskaivot toimivat peltosalaojalinjastossa tarkastus- ja huoltokaivoina. Uponorin säätösalaojakaivoa käytetään pohjaveden pinnan korkeuden säätämiseen. Uponor-kansivälppäkaivoa käytetään suurien sivuvesimäärien johtamiseen putkistoon tai sitä voidaan käyttää niskakaivona. Laskuaukkoja käytetään purkuputken päässä, josta vesi lasketaan avo-ojaan.

Valtaojaputket Valtaojien siirtämisellä tai putkittamisella halutaan yleensä vähentää peltojen pilkkoutumista ja siten helpottaa viljelyä. Tien läheisyydessä sijaitseva valtaoja voi olla myös vaarallinen. Lisäksi avo-oja vie peltomaata ja sen kunnossapito on hankalaa. Valtaojaputkina voidaan käyttää Uponor-sadevesiputkia ja -yhdistelmäputkia.

Sadevesi- ja rumpuputket Rumpuputkia käytetään tierumpuina metsäautoteillä sekä ajorampeilla kiinteistöille tai tonteille. Rumpuputket soveltuvat myös peltojen ja tieojien putkittamiseen. Suuremmat rumpuputket toimivat liittymärumpuina tai avo-ojien jatkeena. Rumpuputkia voidaan soveltaa myös muuhun käyttöön, esim. pilarimuotiksi. Uponorilla on laaja valikoima sadevesi- ja rumpuputkia.

Uuden rakentaminen Uponorilla on kattava valikoima laadukkaita taloteknisiä järjestelmiä, joilla uudisrakentaminen sujuu vaivattomasti.

Eristetyt putkistot

Uponor KOTI rakentajan apuna

Turvaa talosi käyttöveden toimivuus säällä kuin säällä ja

Uponor KOTI -verkkopalvelusta voit tilata uudiskohteeseesi

valitse Uponorin eristetyt putkistot. Uponorin laadukkaat

LVI-suunnitelmat sekä LVI-urakoinnin avaimet käteen -periaatteella.

eristetyt putkielementit soveltuvat lämpimän käyttöveden

Palvelun avulla voit hankkia kätevästi myös laadukkaat ja energia-

siirtoon rakennuksesta toiseen, esimerkiksi päärakennuk-

tehokkaat LVI-ratkaisut. Talon valmistuttua saat sähköisen talokansion,

sen ja autotallin tai tuotantorakennuksen välillä. Eriste-

joka sisältää järjestelmätodistusten lisäksi talotekniikan huolto- ja

tyllä putkistolla voidaan myös suojata kiinteistöön tulevaa

käyttöohjeet. Tämän helpommin ei talon LVI-ratkaisuja voi toteuttaa!

vesijohtoa jäätymiselle alttiissa kohdissa.

Tutustu palveluumme osoitteessa www.uponor.fi.


ja tilalla

Jotta myös jälkipolvilla olisi maaseudulla hyvä elää ja yrittää...

Remontointi Hyvinkin palvellut talo vaatii ikääntyessään huoltoa ja kunnostusta. Uponorin avulla toteutat tärkeimmät remontit helposti, ammattilaisten tekeminä. Asennuksissa käytetään ainoastaan Uponorin testattuja ja turvallisia järjestelmiä.

Käyttövesiremontti Ajoissa tehty putkiremontti säästää ikäviltä vesivahingoilta! Samalla asumismukavuus paranee ja kiinteistön arvo nousee. Uponor-käyttövesiremontti on nopea ja vaivaton tapa uusia vanhan talon käyttövesiputkisto ja varmistaa hyvä juomaveden laatu. Pinta-asennettavalla Uponor-komposiittiputkella käyttövesiputkien uusiminen on helppoa rakenteita purkamatta. Vanhoja putkia voidaan yleensä käyttää kunnes uusi putkisto kytketään päälle.

Jätevesiremontti Jätevesiremonttia varten Uponorin laajasta valikoimasta löytyy sopiva ja oikeinmitoitettu ratkaisu lähes jokaiselle kiinteistölle. Ratkaisuna voi olla maapuhdistamo, umpisäiliö, pienpuhdistamo tai harmaavesisuodatin. Kesämökkikäyttöön tai esimerkiksi rantasaunalle riittää usein kevyt ja edullinen ratkaisu, vaikkapa Uponor-saunakaivo. Uponor on toiminut jätevesialalla jo parikymmentä vuotta ja on markkinoiden ylivoimaisesti luotetuin ja tunnetuin valmistaja.

Sadevesi- ja salaojaremontti Talon perustuksia ja rakenteita suojaavan salaojituksen asianmukainen rakentaminen on tärkeää, sillä sen toimintahäiriöt ja korjaaminen tulevat myöhemmin kalliiksi. Toimiva kuivatus suojaa talon rakenteet kosteus-, home- ja routavaurioilta. Salaoja kerää maassa olevan haitallisen veden pois perustusten luota. Putkiston huoltoa varten tarvitaan salaojakaivo rakennuksen jokaiseen nurkkaan. Sadevesiviemäri johtaa katolta valuvat sadevedet pois. Sadevesiviemärit alkavat heti kourujärjestelmään kuuluvien syöksytorvien alta. Niiden väliin sijoitetut rännikaivot siivilöivät ensin suurimmat roskat pois. Salaojan ja sadevesiviemärin johtamat vedet kootaan perusvesikaivoon, Uponor-pihakaivoon.

Radonremontti Radon on haitallinen jalokaasu, jota esiintyy Suomen sora- ja kalliopitoisessa maaperässä. Radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja. Uponorilta löytyy ratkaisut radonsaneeraukseen. Peruskorjaajia varten on kehitetty valmis radonsaneerauspaketti, jonka asennus ei vaadi rakenteiden purkamista. Paketti koostuu muovisista imu- ja siirtokanavista, puhallinkaivoon asennetusta poistoilmapuhaltimesta sekä tuuletuspaalusta. Mittaus on ainoa tapa selvittää onko huoneilmassa radonia. Koulutettujen jälleenmyyjiemme kautta saat nopean radonmittauksen ja radonjärjestelmät asennettuina.


Uponorin kumppanit salaojaurakoinnissa EURA Salaojitusyhtiö Päiviö & Kumppanit Altti Päiviö puh. 0400 320 678 HAAPAVESI Salaojaurakointi Veljekset Petäjä Unto Petäjä puh. 050 323 2408 Esa Petäjä puh. 08 455 434 Timo Petäjä puh. 0400 175 945 Jalasjärvi Salaojaurakointi Arto Yli-Kivistö puh. 0400 666 152 arto.ylikivisto@netikka.fi JANAKKALA T:mi Jukka Salonen puh. 0400 359 080 salonen.jukka@armas.fi

NIVALA Salaojaurakointi Jarmo Piiroinen puh. 040 505 3708 merja.piiroinen@kotinet.com jarmo.piiroinen@kotinet.com NURMES Salaojaurakointi Unto Peltonen puh. 050 075 3190 u.peltonen@oppivaylakarjala.fi PEDERSÖRE Sundström Ab Ulf Sundström puh. 0400 139 216 ulf.sundstrom@sundstroms.fi RANTASALMI Koneurakointi Nissinen Jouko Nissinen puh. 040 512 4749 jouko.nissinen@suursaimaa.com

KOKEMÄKI Mikko Hemmilä puh. 0400 784 444 hemmila@hemmila.fi

SAVITAIPALE T:mi Konepalvelu Mikko Vainikka puh. 0500 242 543 mikko.vainikka1971@ luukku.com

LAIHIA Salaojaurakointi Arto Jussila puh. 0500 365 809 arto.jussila@netikka.fi

TOHOLAMPI Salaojaurakointi Pentti Polso puh. 0400 950 360 pentti.polso@kotinet.com

LAPINJÄRVI Kaivinkoneyhtymä Markku Lindholm Oy puh. 0400 314 625 lindholmoy@co.inet.fi

TUUSULA Urakoitsija Ari Nyman puh. 0400 945 944

LAPUA Salaojaurakointi Esko Mastomäki puh. 0400 365 024 LEPPÄVIRTA Savon Salaoja Hannu Kolehmainen puh. 0400 278 710 hannu.kolehmainen@ savonsalaoja.fi

Ylistaro Salaojaurakointi Malkamäki & Ristimäki puh. 050 036 5192 erkki.ristimaki@valokaista.fi jouko.malkamaki@valokaista.fi Salaojaurakointi Jukka Mäkinen puh. 050 511 1326 jukka.m.makinen@ kolumbus.fi

Salaojaurakointi Jouni Raunio & Jaakko Viita LIPERI Jouni Raunio Salaojitus puh. 045 314 3848 Matti Saukkonen jouni.raunio@netikka.fi puh. 0500 276 444 matti.saukkonen49@gmail.com Jaakko Viita puh. 040 512 7643 MÄNTSÄLÄ Ylivieska Salaojaurakointi Salaojapalvelu Savola Eino Pietala Antero Savola puh. 0400 314 611 puh. 050 528 0099 eino.pietala@pp.inet.fi antero.savola@kotinet.com arto.savola@kotinet.com Kuva: Jussi Siuko

Kuva: Salaojayhdistys ry

Laadukas suunnittelu on onnistuneen investointihankkeen perusta Investointihankkeen suunnittelu tähtää toiminnalliseen

kiinteistölle soveltuvat ratkaisut ja eri puhdistusteknii-

ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Lisäksi on

kat sekä arvioi niiden käyttökelpoisuutta kiinteistöllä.

huomioitava suunnitelman rahoituskelpoisuus ja lupa-

Asiansa osaava suunnittelija tuntee myös eri järjestel-

viranomaisen näkökulma. Näin hanke etenee jouhevas-

mien ylläpidon tarpeen, käyttökustannukset ja käyttö-

ti ja lopputulos on hyvä, tietää Maveplan Oy:n toimitus-

iän. Näiden tietojen perusteella kiinteistönomistajan on

johtaja Mika Mikkola.

helppo varmistua siitä, mikä järjestelmä soveltuu juuri hänelle parhaiten.

Hyvin tehty suunnitelma maksaa itsensä pitkässä juoksus-

Valitun vaihtoehdon pohjalta laaditaan kiinteistölle

sa ja parhaimmillaan moninkertaisestikin takaisin. Koko-

räätälöity suunnitelma kustannusarvioineen järjestelmän

naisvaltainen asioiden yhdistely sujuu asiantuntevalta ja

hankintaa, rakentamista, luvitusta ja rahoitusta varten.

kokeneelta suunnittelijalta ilman sen kummempia kom-

Tuloksena on toimiva ja kokonaiskustannuksiltaan edulli-

mervenkkejä.

nen jätevesijärjestelmä, jonka soveltuvuus kiinteistölle on etukäteen varmistettu.

Koko tilan kuivatustarpeet kerralla tarkasteluun Kuivatustarpeita on yhä useammin syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti. Salaojateknikko laatii alueelle salaojitussuunnitelman ja sen lisäksi esityksen putkitettavista

Maveplan Oy tarjoaa maaseudun tarpeisiin kattavan teknisten suunnittelu- ja mittauspalvelujen valikoiman, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mika Mikkola.

avo-ojista, jotta lohkokoko ja -muoto palvelisivat viljelyn nykytarpeita. Suunnittelu tehdään aina yksilöllisesti tilan tarpeet huomioiden, tavoitteena kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen ratkaisu. Maveplanin salaojateknikot arvioivat samalla myös alueen peruskuivatustarvetta ja avustavat niin pienimuotoisten kuin laajojenkin peruskuivatushankkeiden ja tilusjärjestelyjen käynnistämisessä. Suunnittelu on tärkeää käynnistää hyvissä ajoin ennen arvioitua toteutusaikaa, jotta aikaa jäisi riittävästi rahoituksen järjestämiseen ja kilpailutukseen – peruskuivatushankkeissa myös mahdolliseen ojitustoimitukseen. Suunnitelmallisesti tehty ja dokumentoitu salaojitus lisää maan arvoa. Kaikki laaditut salaojakartat arkistoidaan Salaojayhdistys ry:n tietokantaan, josta ne saa käyttöönsä tarvittaessa.

Suunnittelija avuksi jätevesijärjestelmän valintaan Jätevesijärjestelmän valinta on aina syytä aloittaa asiantuntijan käynnillä paikan päällä. Suunnittelija esittää

OTA YHTEYS LÄHIMPÄÄN SALAOJASUUNNITTELIJAAN Etelä-Suomen Salaojakeskus Tampere puh. 020 747 2815 www.etela-suomensalaojakeskus.fi ProAgria Farma Pro Agria, Etelä-Pohjanmaa Turku Seinäjoki puh. 010 273 1500 puh. 06 416 3111 Maveplan Oulu puh. 08 534 9400 www.maveplan.fi

Kuopio puh. 017 288 8130

Salaojayhdistys ry Helsinki puh. 09 694 2100 www.salaojayhdistys.fi


Martin neuvot iin: käyttövesiremontt talliemontti ajoissa. Me • Teetä käyttövesir otta. käytössä 20-30 vu putket kestävät la toteutettuna • Komposiittiputkil 2-5 päivää. remontti kestää ntoitua usyhtiöissä remo • Monissa vakuut n ään putkivahingo putkistoa käsitell . den talon putkistoa sattuessa kuin uu ttaa • Työn osuus oikeu nykseen. kotitalousvähen Kesämökille riittää yleensä kevyt ja edullinen ratkaisu: umpisäiliö, maaperäkäsittely, harmaavesisuodatin tai saunakaivo. Sopivin ratkaisu löytyy Uponorin maan laajimmasta jätevesituotteiden valikoimasta.

Teksti: Dakota Lavento

Käyttövesiremontti kreivin aikaan Kuva: Martti Ruha

Vanhan talon vesijohtojen vaihtaminen uusiin kannattaa tehdä ennen kuin vahinko sattuu. Martti Ruhan Ylämyllyyn vuonna 1979 rakennetun talon käyttövesiremontti toteutettiin saunan ja pesuhuoneen remontin yhteydessä. Ajan tavalle tyypillisesti käyttö-

Jätevesiremontti kannattaa toteuttaa

vesiputket kulkivat rakenteiden sisällä, joten niiden

Jäteveden käsittelyn vaatimukset lieventyivät

kunnosta ei ollut varmaa tietoa.

hieman viime vuonna, mutta muuten ne säilyivät kutakuinkin ennallaan. Vanhoissa kiinteistöissä

Projekti sujui helpommin ja nopeammin kuin talon isäntä oli uskaltanut toivoakaan. Koska muualla talossa

jätevesijärjestelmät tulee korjata vuoden 2016

ei tehty pintoja rikkovaa remonttia, käyttövesiputket oli

maaliskuuhun mennessä, uudisrakennuksia ja

järkevintä toteuttaa pintavetona Uponorin komposiitti-

rakennuslupaa vaativia saneerauksia vaatimukset

putkilla. Työ sujui nopeasti.

koskevat heti.

– Jos kaikki olisi voitu toteuttaa yhtäjaksoiseksi, koko remontti olisi ollut ohi parissa päivässä. Vesikatkoskin kesti vain pari tuntia, Martti Ruha kertoo.

Lopputulos on erittäin siisti. Putket ja osat on valmiiksi pintakäsitelty valkoisiksi, joten niitä ei tarvitse maalata. Putket voidaan myös piilottaa koteloihin, jotka saadaan tapetoimalla huomaamattomiksi.

Pelkkä saostuskaivo ei enää riitä, vaikka se olisi toiminut pitkäänkin. Asianmukaisella jätevesijärjestelmällä asukas suojelee erityisesti omaa lähiympäristöään. Alan suurimpana toimijana Uponor tarjoaa useita

Käytä

eri vaihtoehtoja jätevesijärjestelmän uusimiseen. Valikoimasta löytyvät esimerkiksi erilaiset maaperä-

energiasi oikein

käsittelyt, panospuhdistamot, umpisäiliöt, kaksoisviemäröinnit sekä mökkiratkaisut. Ammattitaitoiset jälleenmyyjämme ja suunnittelijamme voivat kertoa

• Tilaa LVIsuunnitelma

Palvelusta saat kaiken suunnittelusta asennukseen.

• Löydä osaava urakoitsija

Palvelussa on huomioitu uudet, kiristyneet kokonaisenergiankulutukseen perustuvat määräykset. Uponorilta saat käyttöösi kotimaiset

• Urakointi ja käyttöönotto

LVI-järjestelmät sekä

näistä tarkemmin.

Suojelet omaa ja naapurisi juomavesikaivoa sekä lähivesistöjä Kiinteistökohtaiset jätevesienpuhdistuksen suurimmat vaikutukset kohdistuvat lähivesistöihin ja juomavesiin. Asianmukainen jätevesijärjestelmä suojelee uloste-

ammattitaitoisen jälleenmyyjä- ja asentajaverkoston.

• Sähköinen talokansio

peräisiltä bakteereilta ja ravinteilta lähijärveä ja omaa kaivoa. Toimiva jätevesijärjestelmä pienentää myös hajuhaittoja.

Uusi Uponor KOTI -verkkopalvelu tekee kotisi LVIjärjestelmien toteuttamisesta

Helppokäyttöinen Uponor Clean I -panospuhdistamo vaatii vähän tilaa ja sille löytyy paikka tontilta helposti.

helppoa.

Tutustu palveluun: www.uponorkoti.fi

– energiatehokkaita LVI-ratkaisuja pientaloihin.

UponorKOTI_ilmoitus_252x184mm.indd 1

23.5.2012 12.54


Teksti: Dakota Lavento Kuva: Mikko Ortamala/Vesijärvisäätiö

Kosteikkojen avulla parannetaan järvien tilaa Kosteikkoja ei suotta kutsuta luonnon aarreaitoiksi.

Vesijärven tila kohentuu

Ne tarjoavat ravintoa ja elinympäristön monille lajeille. Lisäksi ne auttavat parantamaan vesistö-

Kosteikkojen perustaminen on tärkeä osa Päijät-Hämeen

jen tilaa.

helmen, Vesijärven, ja alueen pienempien järvien pelastamiseksi luotua Puhdas Vesijärvi -ohjelmaa. Projektin

Kosteikot ovat yksi arvokkaimmista ja uhanalaisimmista

aikana Vesijärven valuma-alueelle on suunniteltu

luontotyypeistä maapallolla. Aikojen kuluessa maatalous-

kymmeniä kosteikkoja ja valuma-altaita hillitsemään

ympäristön luontaisia kosteikkoja on kuivatettu. Se on

metsistä ja pelloilta Vesijärveen kulkeutuvia ravinteita.

lisännyt ravinteiden huuhtoutumista pelloilta sekä maa-

Näiden toimien seurauksena järven tila on parantunut

perän eroosiota.

merkittävästi. Kosteikot auttavat pitämään Vesijärven

Kosteikot ovat myös yksi kustannustehokkaimmis-

puhtaampana myös tulevaisuudessa.

ta toimista maatalouden vesiensuojelun edistämiseksi. Kosteikko voi sitoa vuositasolla jopa kolmasosan valu-

Lisätietoja: www.puhdasvesijarvi.fi.

mavesien typestä ja reilusti yli puolet fosforista. Vaikutusta voidaan tehostaa sijoittamalla tulouomaan fosforin saostusautomatiikkaa. Uusista kosteikoista on muutakin

Kosteikoilla on tärkeä tehtävä vesistöjen

iloa. Niin lintuharrastajat kuin metsästäjätkin riemas-

suojelussa. Uponor on Puhdas Vesijärvi

tuvat vesilintujen parvista, erityisesti muuttoaikoina.

-ohjelman pääyhteistyökumppanina mukana

Kosteikkoja voi hyvin käyttää myös kasteluvesialtaana

pelastamassa Vesijärveä.

tai vaikkapa ravunkasvatukseen.

Uponor on lähellä Uponor on vahva toimija, jolla on valtava määrä jälleenmyyjiä eri puolella Suomea, niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. ”Talossa ja tilalla” -ratkaisujamme saat näin ollen monesta eri paikasta. Yksittäinen tuote, kokonainen järjestelmä tai kaikki helposti avaimet käteen -palveluna – sinä päätät! Uponor Koti

Rautia

Agrimarket

K-rauta

Salaojaurakoitsija

Peltosalaojitus Rumpu- ja valtaojaputket Sadeveden poisto ja salaojitus Jäteveden puhdistus Umpisäiliöt Eristetyt putkistot Käyttövesi Lattialämmitys Ilmanvaihto Kiinteistöviemäröinti Radonin poisto Painevesijohdot

Lisätietoja: www.uponor.fi

Uponor Suomi Oy Kouvolantie 365, PL 21 15561 Nastola

T 020-129 211 F 020-129 210 W www.uponor.fi E infofi@uponor.com

LVI-liike

Maaseudun parhaaksi 2013 vrs2  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/general-information/magazines/maaseudun_parhaaksi_2013_vrs2.pdf?version...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you