Page 1

Uponor Radon System for retrofit in large buildings Guidance for installation Uponor-radonjärjestelmä saneeraukseen isoille kiinteistöille Asennusohje Uponor radonsystem för sanering av större fastigheter Installationsanvisning Uponor-radonsystem til eftermontering i store bygninger Monteringsvejledning Uponor-radonsystem for renovering av store eiendommer Installeringsanvisning

EN

FI

SE

DK

NO


English

EN

Uponor Radon System for retrofit in large buildings The Uponor Radon Package is a radon reduction system suitable for retrofitting into large buildings, such as terraced houses, apartment houses, public buildings, schools, daycare centres, office premises and industrial facilities.

4. After installing the tarpaulin, add fill soil to the pit, up to the sump's floor level (cover the upper end of the suction pipe for the duration of the filling operation.) Compact the soil using a plate compactor, to avoid potential soil settling.

The Package comprises a maintenance basin, a set of cast-iron covers, pipes and connectors, a fan with the associated adjustment gear, and a stainless-steel vent stack. The package can be supplemented with other Uponor products to meet sitespecific requirements.

NB! The floor level of the well must be 1.9 m below ground level.

A single Radon Package is sufficient to cover an area of 2.000 m2. Installation: 1. Begin installation by digging a 3.5 to 4 m deep pit, at least 3 m from the building's wall, and cover the bottom with a levelled gravel layer of 0.5 m. The gravel's grain size must be over 10 mm. The gravel must not contain any fine particles that may end up in the fan, compromising the functioning of the system. 2. The system's perforated suction pipe is erected perpendicular to the ground, and a further gravel layer of 0. 5 m is laid around the pipe. NB! The lower end of the suction pipe must be at least 3 m below ground level. 3. Cover the sump pit's gravel layer with a light-duty tarpaulin (3x5 m), in which you have made a penetration for the suction pipe in the midpoint of the tarpaulin. The penetration must be sealed, e.g. using cable ties. The purpose of the tarpaulin is to prevent air leakage from above.

2

5. Install the fan and the exhaust silencer to the end of the suction pipe, using the latches included in the delivery. (Extend the silencer unit before attaching to the fan.) Connect the insulated power cable to the fan. Where necessary, use a cable duct to sheathe the power cable. NB: Make sure that the fan direction is correct, i.e. air flows upwards from the suction pipe (see the arrows on the side of the unit). 6. Place the well ring in the pit so that the fan is near the wall of the well ring. Make sure that the coupling at the end of the suction pipe meets the exhaust pipe. 7. Use a latch to mount the exhaust silencer onto the exhaust pipe's coupling on the wall of the well ring. Make sure that the couplings of the fan and the exhaust silencer are secured into place. 8. Add fine-grained fill soil around the well ring, up to the upper edge of the coupling.

10. The exhaust pipe is extended from the sump to the selected exhaust location and then connected to the vertical pipe using a pipe elbow. The double collar used to couple the horizontal extension with the vertical pipe must always be placed below ground level. Remember to install gaskets onto every connection point, and use lubricant for ease of installation. NB: The exhaust location must be at least 6 to 8 m from the building's wall. The exhaust location should not lie in the vicinity of playgrounds, communal areas or ventilation intake grilles. 11. Add fill soil around the sump and the exhaust pipe. 12. Set the cast-iron covers in place. On asphalted ways, space should be reserved between the cover and the well, to allow for settling. 13. Mount the steel-plate vent stack on top of the riser. The vent stack is equipped with a cap featuring a mesh guard and rain water protection. 14. The fan is started and adjusted using the control gear included in the delivery. Only a skilled electrician is permitted to connect the fan and perform any further installation work required. To complete the installation, the electrician should check that the fan blade is set to turn in the correct direction.

9. Install the gasket on the well ring and set the upper sump component in place (the ladders of the well ring and the sump component must be placed on the same side). Brush lubricant onto the gaskets for ease of installation.

I N S TA L L AT I O N I N S T R U C T I O N S F O R T H E U P O N O R R A D O N S Y S T E M F O R R E T R O F I T I N L A R G E B U I L D I N G S 2 0 12


English

EN

Approx. 3.3 m (2 transfer ducts 1.2 m each) The minimum distance of the system from building wall is 3 m 13.

12.

9.

11.

6.

7. 10.

A 8.

3.0 m

1.9 m

5.

NB! Use fine-grained fill soil around the well

3.

2. 0.5 - 1.0 m

Pit depth 3.5 – 4 m

4.

Grain size > 10 mm (no fine particles)

A

Alternative routes for cabling (We recommend using cable conduits to protect the cables)

NB! The dimensions in the image refer to installations implemented using the products included in the Basic Package.

I N S TA L L AT I O N I N S T R U C T I O N S F O R T H E U P O N O R R A D O N S Y S T E M F O R R E T R O F I T I N L A R G E B U I L D I N G S 2 0 12

3


Suomi

FI

Uponor-radonjärjestelmä saneeraukseen isoille kiinteistöille Uponor-radonpaketti soveltuu isojen kiinteistöjen, kuten rivi- ja kerrostalojen, julkisten rakennusten, koulujen, päiväkotien sekä liike- ja teollisuustilojen radonsaneeraukseen. Paketti sisältää huoltokaivon, valurautakansiston, putket ja yhteet, puhaltimen säätimineen sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetun tuuletuspaalun. Pakettia voi täydentää muilla Uponorin tuotteilla kohteeseen sopivaksi. Yhdellä radonpaketilla voidaan kattaa jopa n. 2 000 m2 maa-alaa. Asennus: 1. Radonjärjestelmän asentaminen aloitetaan kaivamalla 3,5-4 metriä syvä kaivanto vähintään 3 metrin päähän talon seinästä, jonka pohjalle tasataan vähintään 0,5 metrin sepelikerros. Käytettävän sepelisoran raekoon tulee olla yli 10 mm. Sepelissä ei saa olla mukana hienoainesta, joka voisi kulkeutua puhaltimelle ja heikentää järjestelmän toimivuutta. 2. Järjestelmään kuuluva rei’itetty imuputki asennetaan pystysuoraan ja putken ympärille tulevaa sepelikerrosta korotetaan n. 0,5 metriä. Huom! Imuputken alapään tulee olla 3 m maan pinnan tasosta. 3. Imukuopan sepelikerroksen päälle asennetaan kevytpeite (3x5 m), jonka keskelle tehdään läpivientireikä imuputkea varten. Läpivienti tulee tiivistää esim. nippusiteellä. Kevytpeitteen avulla estetään ilman virtaus yläpuolelta.

4

4. Kevytpeitteen asentamisen jälkeen kaivantoa täytetään maa-aineksella kaivon pohjaa vastaavalle tasolle (peitä imuputken yläpää täytön ajaksi). Tiivistä maa-aines täryttimellä painumisen ehkäisemiseksi. Huom! Kaivon pohjan tason tulee olla 1,9 m maan pinnasta. 5. Imuputken päähän asennetaan puhallin ja äänenvaimennin paketin mukana toimitettavilla kiinnityspannoilla (pidennä äänenvaimenninta ennen sen kiinnittämistä puhaltimeen). Sähkömaakaapeli kytketään puhaltimeen. Tarvittaessa maakaapeli voidaan tuoda puhaltimelle suojaputkessa. Huom! Tarkista, että puhallussuunta tulee oikein päin, eli imuputkesta ylös (ks. nuolet puhaltimen kyljestä). 6. Kaivorengas asennetaan kaivantoon siten, että imuri on kaivon toisessa reunassa. Varmista, että poistoputken lähtöyhde tulee oikeaan suuntaan. 7. Äänenvaimennin liitetään kaivon kyljessä olevaan poistoputken yhteeseen kiinnityspannalla. Varmista, että puhallin sekä äänenvaimentimen alapää pysyvät liitoksissaan. 8. Kaivon renkaan ympärys täytetään hienolla maa-aineksella yhteen alareunaan saakka.

9. Asennetaan kaivon renkaan tiiviste ja kaivon yläosa paikoilleen (kaivorenkaan ja yläosan tikkaat samalle puolelle). Sivele tiiviste liukuaineella asennuksen helpottamiseksi. 10. Poistoputki jatketaan kaivosta haluttuun poistopaikkaan ja liitetään pystyputkeen kulmayhteellä. Pystyputken jatkamisessa käytettävän kaksoismuhvin tulee jäädä maanpinnan tason alapuolelle. Laita tiivisteet jokaiseen liitokseen ja käytä liukuainetta asennuksen helpottamiseksi. Huom! Poistopaikka tulee sijoittaa vähintään 6-8 metrin päähän talon seinästä. Poistopaikkaa ei suositella oleskelu- ja leikkialueiden lähistölle eikä sisäilmantuloventtiileiden lähettyville. 11. Kaivon ja poistoputken ympärystäyttö. 12. Asenna kaivon valurautakansisto paikoilleen. Asfaltoiduilla kulkureiteillä kannen ja kaivon väliin on jätettävä painumavara. 13. Nousuputken päälle asennetaan teräslevystä valmistettu suojaputki. Suojaputken hattu on varustettu sadesuojalla sekä verkolla. 14. Puhaltimen tehonsäätö ja käynnistys tehdään paketin mukana tulevalla moottorisäätimellä. Kytkennän ja muut tarvittavat sähkölaitteet saa asentaa vain sähköasentaja. Lopuksi sähköasentaja tarkastaa, että puhaltimen siipipyörä pyörii oikeaan suuntaan.

U P O N O R- R A D O N J Ä R J E S T E L M Ä N A S E N N U S O H J E S A N E E R A U K S E E N I S O I L L E K I I N T E I S T Ö I L L E 2 0 12


Suomi

FI

n. 3,3 m (2 kpl siirtoputkia á 1,2 m) Järjestelmän etäisyys rakennuksen seinästä vähintään 3 m 13.

12.

9.

11.

6.

7. 10.

A 8.

Huom! Käytä kaivon ympärystäytössä hienoa maa-ainesta.

4. 3.

2. 0,5 - 1,0 m

Kaivannon syvyys 3,5 - 4 m

3,0 m

1,9 m

5.

Raekoko > 10 mm (ei hienoainesta)

A

Vaihtoehtoiset maakaapelin asennusreitit (suojaputken käyttö suositeltavaa)

Huom! Kuvassa esitetyt mitoitukset kuvaavat peruspaketin sisällön mukaista rakennetta.

U P O N O R- R A D O N J Ä R J E S T E L M Ä N A S E N N U S O H J E S A N E E R A U K S E E N I S O I L L E K I I N T E I S T Ö I L L E 2 0 12

5


Sverige

SE

Uponor radonsystem för sanering i större fastigheter Uponor radonpaket är avsett för radonsanering av markradon i större fastigheter, t.ex. offentliga byggnader såsom sjukhus, affärs- och industrilokaler samt rad- och höghus, förskolor och skolor. Paketet innehåller servicebrunn, körbart segjärnslock, rör och anslutningar, fläkt med regleringsdon samt en luftningspelare tillverkad av rostfritt stål. Paketet kan kompletteras med andra produkter från Uponor som är lämpliga för objektet. Ett radonpaket kan täcka upp till ca 2 000 m2 beroende på markens förhållanden. Installation: 1. Påbörja installationen av radonsystemet genom att gräva ett 3,5–4 meter djupt schakt på minst 3 meters avstånd från väggen. Fyll upp schaktet med minst 0,5 meter tjockt makadamskikt på bottnen. Kornstorleken i makadamskiktet ska överstiga 10 mm. Makadamen får inte innehålla något finmaterial som kan tränga in i fläkten och försämra funktionen i systemet. 2. Installera utsugsröret som ingår i systemet vertikalt och fyll på makadamskiktet runt röret med ytterligare ca 0,5 meter. Obs! Undre ändan av utsugsröret ska vara 3 m under markytans nivå.

3. Lägg en presenning (3x5 m) på makadamskiktet i schaktet och gör en genomföring för sugröret i mitten på presenningen. Täta genomföringen med t.ex. ett spänn/buntband. Presenningens uppgift är att spärra luftflödet ovanifrån. 4. Efter installationen av presenningen ska schaktet fyllas med fyllnadsmaterial till en nivå som motsvarar brunnens botten. (täck utsugsrörets övre ända medans återfyllningen pågår). Komprimera fyllnadsmassan med t ex en "Padda" för att motverka sättningar. Obs! Schaktets botten ska vara 1,9 m under markytan. 5. Montera fläkten och ljuddämparen i änden av utsugsröret med de fästband som följer med paketet (se till att ljuddämparen är i utdraget läge). Anslut inkommande el till fläkten. Se till att elkabeln dras i ett kabelskyddsrör. Obs! Kontrollera att fläktens flödesriktningen är korrekt, dvs. uppåt ur utsugsröret (se pilarna på fläkten). 6. Installera brunnen i schaktet så att utsugsröret är placerat vid brunnsväggen. Se till att utgående anslutning för utloppsröret är riktat från fastigheten. 7. Anslut ljuddämparens utlopp. Kontrollera att fläktens och ljuddämparens anslutning är tät mot fläkten.

9. Montera tätningsringen på brunnen och installera brunnskonan (brunnsringens och övre delens stege på samma sida). Pensla smörjmedel på tätningen för att underlätta monteringen. 10. Förläng utloppsröret från brun�nen till önskad utloppsplats och anslut det vertikala röret med en böj. Dubbelmuffen skall ska placeras under markytan. Montera tätningar på alla anslutningar och använd smörjmedel för att underlätta monteringen. Obs! Utloppet ska placeras på minst 6–8 meters avstånd från husväggen. Vi rekommenderar att utloppet inte placeras i närheten av rekreation och lekområden och inte heller nära til�luftsventiler. 11. Fyll upp kring brunnen och utloppsröret. 12. Montera segjärnslocket. Sättningsmån måste lämnas mellan locket och brunnen vid asfalterade passager. 13. Montera ett skyddsrör av metall på stigarröret. Skyddsrörets huv ska vara försett med regnskydd och insektsnät. 14. Använd motorstyrningen som följer med fläkten för effektreglering och start av fläkten. All elinstallation ska utföras av en behörig elektriker som även kontrollerar att fläkthjulet roterar i rätt riktning.

8. Fyll upp schaktet till brunnens genomföring för utsugsröret.

6

I N S TA L L AT I O N S A N V I S N I N G A R F Ö R U P O N O R R A D O N S Y S T E M F Ö R S A N E R I N G AV S T Ö R R E F A S T I G H E T E R 2 0 12


Sverige

SE

Ca 3,3 m (2 utsugsrör á 1,2 m) Systemets avstånd från byggnadens vägg minst 3 m 13.

12.

11.

9.

6.

7. 10.

A 8.

3,0 m

1,9 m

5.

3.

2. 0,5 - 1,0 m

Schaktdjup 3,5 - 4 m

4.

Kornstorlek > 10 mm (inte finmaterial)

A

Alternativa dragningar av jordkabeln (skyddsrör rekommenderas)

Obs! De dimensioner som anges i bilden avser en konstruktion enligt innehållet i grundpaketet.

I N S TA L L AT I O N S A N V I S N I N G A R F Ö R U P O N O R R A D O N S Y S T E M F Ö R S A N E R I N G AV S T Ö R R E F A S T I G H E T E R 2 0 12

7


Dansk

DK

Uponor-radonsystem til eftermontering i store bygninger Uponors radonpakke er et system til begrænsning af radon, der egner sig til eftermontering i store bygninger, f.eks. rækkehuse, etageejendomme, offentlige bygninger, skoler, institutioner, kontorbygninger og industribygninger.

4. �������������������������������� Etter at presenningen er installert, tilfør fylljord i gropen til synkebrønnens gulvnivå (dekk øvre ende av sugeledningen for jordfyllingen.) Bruk en platekompaktor til å presse jorden ned for å unngå at jorden synker.

Pakken indeholder et vedligeholdelsesbassin, et sæt støbejernsdæksler, rør og konnektorer, en ventilator med tilhørende justeringsudstyr og en udluftningsskakt i rustfrit stål. Pakken kan utfylles med andre Uponor-produkter for å overholde stedsspesifikke krav.

Obs! Gulvnivået til brønnen må være minst 1,9 m under bakkenivå.

En enkelt radonpakke er tilstrækkeligt til at dække et område på 2 000 m2. Montering: 1. Påbegynd monteringen ved at grave et 3,5 til 4 m dybt hul minst 3 m fra bygningsveggen, og dæk bunden med et jævnt gruslag på 0,5 cm. Grusets kornstørrelse skal være over 10 mm. Gruset må ikke indeholde fine partikler, som kan ende i ventilatoren og nedsætte systemets funktion.

8

5. Monter ventilatoren og udsugningslyddæmperen på enden af indsugningsrøret ved at bruge de låse, der fulgte med leveringen. (Utvid lyddemperen før du fester den til viften.) Tilslut det isolerede strømkabel til ventilatoren. Der kan om nødvendigt anvendes en kabelbakke til at afskærme strømkablet. Bemærk: Sørg for, at ventilatorens retning er korrekt, dvs. luften skal strømme opad fra indsugningsrøret (se pilene på siden af enheden). 6. Placer brøndringen i hullet, så ventilatoren er tæt på brøndringens væg. Sørg for, at tilslutningen i enden af indsugningsrøret når udsugningsrøret.

2. Systemets perforerte sugeledning indsugningsrør placeres på jorden i oprejst stilling, og endnu et gruslag på 0,5 m lægges rundt om røret.

7. Brug en lås til at montere udsugningsdæmperen på udsugningsrørets tilslutning på brøndringens væg. Påse at koblingene til viften og lyddemperen er festet på plass.

Obs! Nedre ende av sugeledningen må være minst 3 m under bakkenivå.

8. Tilfør finkornet fylljord rundt brønnringen opptil koblingens nedre kant.

3. Dekk synkebrønngropens gruslag med en lett presenning (3x5 m), og lag et hull for sugeledningen midt på presenningen�������������� . Gennemtrængningshullet skal være forseglet, f.eks. med kabelbånd. Formålet med presenningen er at forebygge luftlækage fra oven.

9. Monter pakningen på brøndringen, og isæt den øverste brøndkomponent (stigene til brønnringen og synkebrønnkomponenten må plasseres på samme side.) Smør smøring på pakningene for enklere installasjon.

10. Udsugningsrøret forlænges fra brønden til den valgte udsugningsplacering og sluttes derefter til det lodrette rør ved at bruge et vinkelrør. Den dobbelte muffe, der bruges til at slutte det vandrette forlængerstykke til det lodrette rør, skal altid placeres under jordoverfladen. Husk å sette på pakninger på hvert koblingspunkt, og bruk smøring for enklere installasjon. Bemærk: Uttaket må plasseres minst 6 til 8 m fra bygningsveggen. Uttaket skal ikke plasseres i nærheten av lekeplasser, kommunale områder eller inntaksrister for ventilasjon. 11. Læg opfyldningsjord rundt om brønden og udsugningsrøret. 12. Sæt de rustfrie ståldæksler på plads. På asfalterte veier skal det settes av plass mellom dekket og veggen for å gi rom for eventuell synking. 13. Monter udluftningsskaktens stålplader oven på stigrøret. Ventilationsskakten er udstyret med et dæksel, der har et trådnet og beskyttelse mod regnvand. 14. Ventilatoren startes og justeres ved at bruge kontroludstyret, der fulgte med leveringen. Kun en autoriseret elektriker må tilslutte ventilatoren og udføre yderligere nødvendigt monteringsarbejde. For at færdiggøre monteringen skal elektrikeren kontrollere, at ventilatorbladet er indstillet til at dreje i den rigtige retning.

M O N T E R I N G S V E J L E D N I N G T I L U P O N O R- R A D O N S Y S T E M T I L E F T E R M O N T E R I N G I S T O R E B YG N I N G E R 2 0 12


Dansk

DK

Cirka 3,3 m (2 overførselskanaler hver på 1,2 m) Systemet skal være mindst 3 m fra bygningens væg 13.

12.

9.

11.

6.

7. 10.

A 8.

3,0 m

1,9 m

5.

Bemærk: Brug finkornet opfyldningsjord rundt om brøndringen

3.

2. 0,5 - 1,0 m

Huldybde 3,5 - 4 m

4.

Kornstørrelse >10 mm (ingen finpartikler)

A

Alternative kabelføringer (vi anbefaler at bruge kabelrør for at beskytte kablerne)

Bemærk: De viste dimensioner henviser til installationer, der blev udført med produkterne i grundpakken.

M O N T E R I N G S V E J L E D N I N G T I L U P O N O R- R A D O N S Y S T E M T I L E F T E R M O N T E R I N G I S T O R E B YG N I N G E R 2 0 12

9


Norge

NO

Uponor-radonsystem for renovering av store eiendommer Uponor-radonpakke er velegnet til radonsanering av store eiendommer, som rekkehus og blokker, offentlige bygninger, skoler, barnehager og forretningsog industribygg. Pakken inneholder servicebrønn, lokk av støpejern, rør og muffer, vifte med regulator og ventilasjonspåle laget av rustfritt stål. Pakken kan utfylles med andre Uponor-produkter for å overholde stedsspesifikke krav. Med en radonpakke kan man dekke en flatevidde på ca. 2 000 m2. Installering: 1. Radonsystemets installasjon påbegynnes ved å grave ut sugegrop i 3,5 til 4 m dypt hull minst 3 m fra bygningsveggen, og dekk bunnen med et gruslag p. Bunnen av gropen dekkes med minst et 0,5 meters lag pukkstein. Pukksteinen skal ha en kornstørrelse på over 10 mm. Materialet får ikke inneholde finstoff, som kan flytte seg til viften og svekke systemets funksjon. 2. ����������������������������� Systemets perforerte sugeledning må reises vinkelrett i forhold til bakken, og et ytterligere gruslag på 0,5 m må legges omkring røret. Obs! Nedre ende av sugeledningen må være minst 3 m under bakkenivå. 3. Dekk synkebrønngropens gruslag med en lett presenning (3x5 m), og lag et hull for sugeledningen midt på presenningen. Gjennomføringen skal tettes f.eks. med kabelbånd. Strømning ovenfra kan hindres med hjelp av filterduk.

10

4. Etter at presenningen er installert, tilfør fylljord i gropen til synkebrønnens gulvnivå (dekk øvre ende av sugeledningen for jordfyllingen.) Bruk en platekompaktor til å presse jorden ned for å unngå at jorden synker. Obs! Gulvnivået til brønnen må være minst 1,9 m under bakkenivå. 5. Vifte og lyddemper installeres på enden av sugekanalen med festeinnretninger, som følger med i pakken. (Utvid lyddemperen før du fester den til viften.) Elektrisk jordkabel kobles til viften. Jordkabelen kan med fordel føres til viften i beskyttelsesrør. Obs! Det skal sjekkes at retningen for utblåsing er rett, dvs. opp fra sugekanalen (se pilene på siden av viften). 6. Brønnringen installeres i gropen slik at sugeren er på brønnens annen kant. Sjekk at uttaksmuffen av avkastrøret er i samme retning. 7. Lyddemperen settes til muffen av avkastrøret ved siden av brønnen med en festeinnretning. Påse at koblingene til viften og lyddemperen er festet på plass. 8. Tilfør finkornet fylljord rundt brønnringen opptil koblingens nedre kant.

10. Avkastrøret forlenges fra brønnen til ønsket sted for utløp og settes sammen med loddrett rør med vinkelmuffe. Dobbeltmuffe som brukes til forlenging av loddrett rør, skal forbli under bakkenivået. Husk å sette på pakninger på hvert koblingspunkt, og bruk smøring for enklere installasjon. Obs! Uttaket må plasseres minst 6 til 8 m fra bygningsveggen. Uttaket skal ikke plasseres i nærheten av lekeplasser, kommunale områder eller inntaksrister for ventilasjon. 11. Fylling av området rundt brønnen og avkastrøret. 12. Lokket av støpejern settes på plass på brønnen. På asfalterte veier skal det settes av plass mellom dekket og veggen for å gi rom for eventuell synking. 13. Det monteres et beskyttende rør laget av stålplate rundt avkastrøret. Hatten på beskyttelsesrør er utstyrt både med rist og vern for regn. 14. Med pakken følger en motorisert regulator til oppstart av viften og regulering av dens effekt. Kopling og andre nødvendige elektriske apparater skal kun installeres av el-installatør. Til slutt kontrollerer el-installatøren at viftehjulet roterer i riktig retning.

9. Tetning på brønnringen og overdelen av brønnen monteres på plass (stigene til brønnringen og synkebrønnkomponenten må plasseres på samme side.) Smør smøring på pakningene for enklere installasjon.

I N S TA L L E R I N G S A N V I S N I N G F O R U P O N O R- R A D O N S Y S T E M F O R R E N O V E R I N G AV S T O R E E I E N D O M M E R 2 0 12


Norge

NO

Ca. 3,3 m (to overføringsledninger på 1,2 m hver) Minimumsklaring mellom systemet og bygningsveggen er 3 m 13.

12.

9.

11.

6.

7. 10.

A 8.

3,0 m

1,9 m

5.

Obs! Bruk finkornet fylljord omkring brønnen

3.

2. 0,5 - 1,0 m

Gropdybde 3,5 – 4,0 m

4.

Kornstørrelse > 10 mm (ingen fine partikler)

A

Alternative ruter for kabling (Vi anbefaler å bruke kabelrør for å beskytte kablene)

Obs! Målene på bildet viser til installasjoner implementert med produktene inkludert i basispakken.

I N S TA L L E R I N G S A N V I S N I N G F O R U P O N O R- R A D O N S Y S T E M F O R R E N O V E R I N G AV S T O R E E I E N D O M M E R 2 0 12

11


Uponor Suomi Oy

P F E W

+358 20 129 211 +358 20 129 210 infofi@uponor.com www.uponor.fi

T F E W

033-17 25 00 033-26 66 39 infrastuktur.se@uponor.com www.uponor.se

Uponor A/S Uponor Infrastruktur Haraldsvej 60, L6 DK-8960 Randers SĂ˜

T F E W

+45 99 52 11 22 +45 98 57 20 22 infrastruktur.dk@uponor.com www.uponor.dk

Uponor AS Uponor Infrastruktur Støttumveien 7 NO-1540 Vestby

T F E W

+47 64 95 66 00 +47 64 95 66 41 infrastruktur.no@uponor.com www.uponor.no

PL 21 FI-15561 Nastola Uponor Infrastruktur

40706-06-12

Fortuna

S-513 81 Fristad

40706 radonjarjestelma isot kohteet saneeraus 06 2012  
40706 radonjarjestelma isot kohteet saneeraus 06 2012  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/radon/installation-manuals/40706_radonjarjestelma_isot_kohteet_saneerau...