Page 1

K Ă„ SIKIRJA PA N O S P U H D I S TA M O

Uponor Clean I -panospuhdistamo 05 | 2009 30715


Sisällys 3..................... Yleisesittely 4..................... Asennus- ja mittapiirustukset 5..................... Tekniset tiedot 6-11................ Asennus 12................... Langattoman hälytysjärjestelmän käyttöönotto 13-15.............. Käyttö 16................... Huolto 17................... Toiminta häiriötilanteissa 18................... Yhteystiedot

Sisätiloihin sijoitettava näyttöpaneeli

19-22.............. Huoltopäiväkirja 23-27.............. Saostuskemikaalin käyttöturvallisuustiedot

Lietteen tyhjennys

Ohjausyksikkö Kemikaalisäiliö

Tuloyhde

Lähtöyhde Prosessisäiliö Saostussäiliö

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


1. Yleisesittely 1.1. Yleistä Biologiskemialliset Uponor-panospuhdistamot ovat tarkoitettu asumisjätevesien puhdistamiseen jatkuvassa asumisessa tai kakkosasunnossa, joka on säännöllisessä käytössä kaikkina vuodenaikoina. Uponor-panospuhdistamo käsittelee kaikki asumisjätevedet (kylpy-, tiski-, pesu- ja WC-vedet). Panospuhdistamo soveltuu hyvin kaikenlaisille tonteille, myös pienille ja kallioisille tonteille. Viemäriin ei saa heittää mitään sinne kuulumatonta, kuten kaatopaikalle kuuluvia tai ongelmajätteeksi luokiteltavia jäteaineita, jotka saattaisivat vaarantaa biologista toimintaa. 1.2. Toimintaperiaate Uponor Clean I -panospuhdistamo edustaa uusinta huipputekniikkaa jätevesien käsittelyssä. Uuden muotoilun ansiosta panospuhdistamo on ulkomitoiltaan kompakti kokonaisuus. Kun asennus on tehty, puhdistusjärjestelmästä on pihapiirissä näkyvissä ainoastaan kaksi lähes huomaamatonta kantta. Panospuhdistamo on tarkoitettu ennen kaikkea omakotitaloihin, mutta loma-automatiikalla varustettuna se soveltuu myös vapaa-ajan asuntoihin, joita käytetään paljon ympäri vuoden. Loma-automatiikan ansiosta puhdistamo kestää hyvin taukoja, aktiivilietekanta pidetään hengissä ylläpitävän ilmastuksen ja kierrätyksen avulla. Puhdistamo on maahan asennettava ja sen huoltoaukkoja on helppo jatkaa. Panospuhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, jonne voidaan johtaa kaikki kiinteistön asumisjätevedet. Puhdistamon toiminta perustuu panospuhdistustekniikkaan, aktiivilieteprosessiin sekä fosforin kemialliseen saostamiseen. Jätevesi puhdistetaan samankokoisissa erissä, joten jokainen jätevesierä puhdistuu yhtä hyvin. Biologisen puhdistusprosessin suorittavat aktiivilietteessä elävät mikrobit. Kemiallisella saostamisella poistetaan saostuske-

mikaalin avulla jäteveteen liuenneita fosforiyhdisteitä. Puhdistusprosessin päätyttyä puhdistettu vesi pumpataan pois esimerkiksi purkupaikkana toimivaan avo-ojaan, purkukaivoon tai -ojaan. Puhdistusprosessin vaiheet: • jäteveden esisaostus, tulevan veden varastointi sekä lietteen varastointi saostussäiliöissä • prosessiosaston täyttäminen • ilmastus • saostuskemikaalin annostus ja sekoitus • ensimmäinen laskeutus • ylijäämälietteen palautus saostusosastoon • toinen laskeutus • puhdistetun veden poisto Mikäli puhdistamoon ei tule vettä, prosessi on odotus- tai ylläpitovaiheessa, jossa jätevettä ilmastetaan prosessiosastossa säännöllisin väliajoin. Ilmastuksen avulla lietteen mikrobikanta pysyy aktiivisena. Suomen ympäristökeskus SYKE on tehnyt Uponor-panospuhdistamolle standardin mukaisen CE-testauksen. Testauksessa saavutetut tulokset ovat erinomaiset ja täyttävät reilusti asetuksen vaatimukset. Puhdistamon käyttö on helppoa. Laitteeseen lisätään saostuskemikaalia muutaman kerran vuodessa ja loka-auto käy tyhjentämässä lietesäiliöön kerääntyneen lietteen vähintään kerran vuodessa. Uponor-panospuhdistamo ei ole sähkösyöppö, sillä jätevesien puhdistamiseen kuluu vain noin 330 kWh sähköä vuodessa. Alhainen sähkönkulutus on pääosin mammut-pumppaustekniikan ansiota. Jäteveden ja lietteen siirtäminen tapahtuu ilman mekaanista pumppausta. Jäteveden pinnan alapuolella ei ole huoltoa vaativia liikkuvia osia. Toiminnoissa käytettävä ilma tuotetaan puhaltimella, joka sijaitsee ohjauskeskuksessa toisen kannen alla. Entistä käyttäjäystävällisemmässä panospuhdistamossa on langaton hälytysjärjestelmä, josta näkyviin jää talon sisätiloihin sijoitettava tyylikäs näyttöpaneeli. Näyttöpaneelin merkkivalo ilmaisee, kun puhdistamoon on lisättävä kemikaalia, vedenpinta säiliössä on liian korkealla, puhdistamossa on laitevika tai on aika tilata saostussäiliön tyhjennys. Testipainikkeella järjestelmän toiminnan voi testata itsekin.

Uponor Clean I -panospuhdistamo Yhden perheen jätevesille.

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O
3. Asennus- ja mittapiirroksetU P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


4. Tekniset tiedot Uponor Clean I -panospuhdistamo

Valvontatoiminnot

Tuotetiedot

(näyttöpaneelin merkkivalot)

Uponor-numero

330205

LVI-numero

3624853

EAN-koodi

6414903302057

Mitat Leveys, mm

1920

Pituus, mm

2400

Tuloyhdekorkeus, mm

1180

Lähtöyhdekorkeus, mm

1130

Korkeus huoltokaivoilla, mm

2030

Kuljetuskorkeus, mm

1500

Paino, kg

240

Liittymäkoko, mm

Yhteys puhdistamoon

110

Saostussäiliötilavuus, m

2,5

Prosessisäiliötilavuus, m3

1

Kokonaistilavuus, m

3,5

3

3

Kemikaali loppumassa Täytä kemikaaliastia (20 l)

Sähköliittymä Sähköliittymä

230V 1-vaihe, 10 A sulake

Virtaamatiedot Normivirtaama, l/vrk

850

Maksimivirtaama, l/vrk

1050

Panoksen koko, l

170

Ulospumppausaika, min

13

Asukasmäärä

1-7

Vedenpinnan korkeus saostussäiliössä

Käyttökulut Mahdolliset laiteviat Kutsu huoltomies

Kemikaalin kulutus vuodessa, l

n. 40 - 60

Kemikaalin kulutus / panos, dl

0,5

Sähkönkulutus päivässä, kWh

0,9

Sähkönkulutus vuodessa, kWh

n. 330

Lietteen poisto

vähintään kerran vuodessa

Asennusolosuhteet

Saostussäiliö täyttymässä Tilaa loka-auto

Asennussyvyys tuloviemäristä maanpintaan, maks.

1,2 m

Asennussyvyys säiliön päältä, maks.

1,0 m

Nousuputki Ø

560 mm

Lisätarvikkeet

Uponor-nro

LVI-numero

Uponor-ankkurointijärjestelmä

324802

3625391

3 kpl/puhdistamo

Uponor-saostuskemikaali (alumiinikloridi)

339930

3624997

Jatkoputki 560

749372

3625353

15 l Jatkoputki 560 mm, kun asennussyvyys > 0,7 m

Jatkoputken tiiviste 560

675272

2521817

Näytteenottokaivo

324551

3625090

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

OK-merkkivalo Kaikki kunnossa
5. Asennus Kaivanto Mitoita kaivannon pituus ja leveys niin, että säiliön ympärille jää vähintään puolen metrin verran työskentelytilaa. Normaaliasennuksessa pienpuhdistamon kaivannon syvyys on noin 2 m. Syvemmälle asennettaessa katso kohta “Huoltoaukkojen jatkaminen”.

2

Jos panospuhdistamo asennetaan tiiviiseen maalajiin tai alueelle, jolla pohjavesi on korkealla, puhdistamo on ankkuroitava. Tällöin tilaa tarvitaan vähintään 60 cm säiliön seinämän ulommaisesta kohdasta mitattuna. Asenna panospuhdistamon jälkimmäisen huoltokaivon ja talon sähkökeskuksen välille maakaapeli tai kaapelinsuojaputki, johon sähkökaapeli voidaan asentaa. Muista, että ohjauskeskuksen ja talon sisään tulevan näyttöpaneelin välinen etäisyys on enintään 100 m, mutta näyttöpaneeli kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle panospuhdistamoa. Älä sijoita näyttöpaneelia paikkaan, jossa rakennukset tai vastaavat voivat estää langattoman yhteyden muodostumisen. Panospuhdistamo kannattaa täyttää asennuksen yhteydessä vedellä. Täyttäminen vakauttaa säiliön ja estää sen nousemisen kaivannosta, jos sinne kerääntyy vettä.

Kiinnitä nostoköysi tai liina säiliön kiinnityskohtiin ja nosta säiliö kaivantoon. Tarkista, että säiliö on vaakasuorassa.

Ankkuroiminen

3

1 Jos puhdistamo asennetaan tiiviiseen maalajiin, kuten savi- tai silttimaahan, tai jos pohjaveden pinta on korkealla, puhdistamo on ankkuroitava. Puhdistamon ankkuroinnissa voidaan käyttää Uponori-ankkurointijärjestelmää (katso Uponori-ankkurointijärjestelmän asennusohje). Salaojita savimaahan tai kallioon tehty kaivanto, jotta sinne mahdollisesti valuvat pintavedet eivät keräänny kaivantoon ja altista säiliötä paineelle. Tasoita ja tiivistä asennuskaivannon pohja huolellisesti vähintään 10 cm kerroksella hiekkaa tai soraa. Tarkista, että kaivannon pohja on vaakasuorassa.

Uponor-ankkurointijärjestelmä Tuotenumero 324802U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


Kaivannon täyttäminen

4

Täytä kaivanto puhdistamon ympäriltä hiekalla tai soralla, jossa ei ole halkaisijaltaan yli 20 mm kiviä. Tiivistä täyttö huolellisesti 20 cm kerroksina. Älä tiivistä koneellisesti puhdistamon tai putkien yläpuolelta. Täytä välitila myös hiekalla ja tiivistä.

5

Liitä talosta tuleva halkaisijaltaan 110 mm viemäriputki puhdistamoon työntämällä se läpivientitivisteen läpi säiliön sisään n. 15 cm. Huom! Rakenna puhdistetun veden purkupaikka huolellisesti. Puhdistettu vesi johdetaan yleensä läheiseen avo-ojaan, sepeliojaan, purkukaivoon tai jälkikäsittelyyn. Poistoputki on sijoitettava niin, että takaisinvirtausta puhdistamoon ei pääse tapahtumaan esimerkiksi rankkasateiden tai kevättulvien aikana. Purkupaikka tulee olla tarkastettavissa ja siinä tulee olla riittävästi vesitilavuutta. Purkuputken pää on hyvä olla näkyvissä.

6

Poista mahdollinen hiekka tai sora puhdistamon kannen ja yläosan päältä.

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O
Huoltoaukkojen asennus

7

Nosta puhdistamon kannet pois. Huoltoaukot, ohjauskeskus, kemikaaliastia ja muut tarvikkeet ovat puhdistamon ensimmäisessä osastossa.

8

Poista tarvikkeet, joista ensimmäisenä pahvilaatikko, jossa asennustarvikkeita, ja sen jälkeen kemikaaliastia.

9

Poista ohjauskeskus ensimmäisestä osasta.10

Poista nippusiteillä toisiinsa kiinnitetyt huoltoaukot. Katkaise nippusiteet.

11

Asenna tiivisteet säiliön huoltoaukkojen ympärille. Huom! tiivisteisiin ei saa laittaa liukuainetta.

12

Ensimmäinen huoltokaivo

Ruuvaa huoltoaukot kiinni puhdistamoon. Kirista ruuveja yhtä aikaa tai tasaisesti vuorotellen molemmilta puolilta.

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


Huoltoaukkojen jatkaminen

13

16

Normaali asennussyvyys on n. 0,6 m. Jos puhdistamo on asennettava tavallista syvemmälle, huoltoaukkoja on jatkettava.

14

Voitele alempi tiivisterengas ennen jatkoputken painamista alas (n. 20 cm), kunnes se pysähtyy stoppariin.

17

Sahaa huoltoaukot “cut off line” -merkkiviivaa pitkin.

15

Käytä Uponorin jatkoputkea (halkaisija 560 mm) ja leikkaa se sopivan mittaiseksi (max. pituus 1 m). Aseta tiivisterengas jatkoputken molempiin päihin ensimmäiseen uraan.

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

Voitele ylempi tiiviste ennen huoltoaukon yläosan asentamista. Yläosa painetaan n. 20 cm putken sisään. Huom! Säiliön asennussyvyys säiliön tuloviemärin pohjasta maan pintaan on enintään 1,2 m.

18

Asenna kannet huoltoaukkoihin ja kiinnitä ne pultilla ja muttereilla.
Ohjauskeskuksen asennus

19

Kiinnitä ilmaletkut työntämällä niitä vastaaviin pikaliittimiin. Varmista, että letkut on painettu pohjaan asti. Huom! Noudata ohjauskeskuksen pohjaosassa olevia värimerkintöjä. Ohjauskeskuksen liittimessä on ilmaletkun värinen värirengas. Punainen letku liitetään punaiseen liittimeen jne.

20

Varmista, että letkut eivät ole vääntyneet tai taittuneet.

Kemikaaliastian asennus

22

Keltainen letku on kiinni kemikaaliastiassa, kiinnitä se kuvan 19 ohjeiden mukaisesti ohjauskeskukseen.

23

Laske kemikaaliastia huoltoaukkoon.

Syöttökaapelin kytkentä

21

Laske ohjauskaappi huoltoaukkoon.

10

24

Syöttö 230 V AC 50 Hz Max. sulake 10 A

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


25

säiliöt ja muut jäätymiselle alttiit kohdat lämpöeristyslevyllä (esim. 100 mm:n paksuinen solumuovi). Talvella puhdistamoa ja viemäriä peittävää lumikerrosta ei pidä poistaa, paitsi huoltotoimenpiteitä suoritettaessa.

27

Täytä kaivanto. Jätä kannen ja maanpinnan väliin tilaa n. 10 cm, jotta langattoman hälytyksen toiminta ja tuloilman pääsy ohjauskeskuksen sisään varmistuu.

Asenna kytkentärasia huoltoaukon kylkeen. Ammattitaitoinen sähköasentaja suorittaa kaapelin kytkennän niin puhdistamolla kuin talon sähkökeskuksessakin. Kaapelissa on oltava vikavirtakatkaisin. Ukkosherkillä alueilla suositellaan ylijännitesuojaa. Puhdistamon käyttöönotto

26

Työnnä ilmaletku kannessa olevaan liittimeen. Ilmaletkun kautta ohjauskeskus saa korvausilman.

27

Jos on syytä olettaa, että routa tunkeutuu syvälle maahan, suojaa

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

28

Nosta kemikaaliastia maan pinnalle ja täytä astia Uponorin saostuskemikaalilla (15 litraa). Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi saostuskemikaalia. Asenna korkki takaisin kemikaaliastian päälle. Katso saostuskemikaalia koskevat tarkat tiedot mukana toimitettavasta käyttöturvallisuustiedotteesta tai verkkosivustoltamme www.uponor.fi.

29

Puhdistamo on käyttövalmis.

11


6. Langattoman hälytysjärjestelmän käyttöönotto Moitteettoman puhdistustuloksen ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi on suoritettava vielä muutama toimenpide ennen puhdistamon käynnistämistä.

2

Kantamatesti Radioyhteyden kantamatestin avulla voidaan etsiä näyttöpaneelille sopiva sijoituspaikka kiinteistön sisällä. Testi käynnistetään seuraavalla tavalla: 1. Kytke virta päälle ohjauskeskukseen niin, että näyttöpaneelin virta ei ole kytkettynä. Mikäli ohjauskeskus on jo valmiiksi kytkettynä, irrota syöttökaapeli pistokkeestaan ja kytke se uudestaan. 2. Kytke virta näyttöpaneeliin ja aloita yksiköiden yhteenkoodaaminen painamalla OK-nappia yli 5 sekuntia. 3. Kun yhteenkoodaaminen on tehty onnistuneesti, menee ohjausyksikkö automaattisesti kantamatestitilaan. Testin avulla voidaan tarkistaa, että radiokuuluvuus on hyvä näyttöpanelin asennuspaikalla. Testin aikana näyttöpaneelissa voi vilkkua kolmen värisiä ledejä: a. Vihreä = yhteys hyvä b. Keltainen = yhteys kohtalainen c. Punainen = yhteys huono tai ei yhteyttä lainkaan . Kantamatesti loppuu automaattisesti 15 minuutin päästä. Testi voidaan myös keskeyttää painamalla näyttöpaneelin OK-nappia tai ohjauskeskuksen testinappia. Asenna näyttöpaneeli suunniteltuun läheiseen paikkaan. Kytke verkkolaite pistorasiaan ja näyttöpaneeliin (vastaanotin/sisäyksikkö). Muista, että ohjauskeskus (lähetin) ja näyttöpaneelin (vastaanotin) välinen etäisyys on enintään 70 m, mutta näyttöpaneeli kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle panospuhdistamoa. Älä sijoita näyttöpaneelia paikkaan, jossa rakennukset tai vastaavat voivat estää langattoman yhteyden muodostumisen. Huom! Seuraavat vaiheet on suoritettava keskeytyksettä, jotta käyttöönotto onnistuu.

1

Aktivoi näyttöpaneeli pitämällä “OK-painiketta” painettuna vähintään 5 sekunnin ajan.

3

Viiden sekunnin kuluttua langattoman yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua ja yhteys muodostuu. Se kestää 5-10 sekuntia, jonka jälkeen langattoman yhteyden merkkivalo sammuu ja vihreä OK-valo syttyy. Ellei yhteys muodostu, langattoman yhteyden merkkivalo syttyy punaisena. Muodosta siinä tapauksessa langaton yhteys edellä kuvatun mukaisesti uudelleen. Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu usean yrityksen jälkeen, kokeile vaihtaa näyttöpaneelin paikkaa. Varmista, ettei ohjauskaapin ja näyttöpaneelin välinen etäisyys ole liian pitkä, eivätkä esimerkiksi rakennukset estä radiosignaalin kulkua.

4

Käynnistä panospuhdistamo liittämällä ohjauskeskuksen sähköliitin kytkentärasian sähköliittimeen. Tämän jälkeen ohjauskeskus etsii näyttöpaneelia enintään 5 minuutin ajan muodostaakseen langattoman yhteyden ( ohjauskeskuksen näyttöön tulee merkintä “P - - -” ). Mene näyttöpaneelin luo.

12

Lukitse puhdistamon kansi. Jätevesijärjestelmä on käyttövalmis.

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


7. Käyttö 1

2

Puhdistamon päivittäistä toimintaa seurataan sisälle asennettavan näyttöpaneelin (1) avulla. Puhdistamossa (2) sijaitsee ohjauskeskus, josta voidaan lukea tarkemmin puhdistamon tila.

Näyttöpaneeli Näyttöpaneeli asennetaan seinälle kiinteistön sisälle. Näyttöpaneeli ja puhdistamon ohjauskeskus ovat langattomasti yhteydessä toisiinsa. Langattoman yhteyden kantama on 70 m. Näyttöpaneeli kytketään pistorasiaan paketissa mukana tulevan verkkoadapterin kautta. Näyttöpaneelissa on seuraavat toiminnot:

• Neljä hälytyssymbolia • Yksi muistutussymboli • Vihreä OK-valo • OK/reset-nappi

Langaton yhteys

Saostuskemikaalin määrä vähäinen

Veden pinnan taso korkealla

Laitevika ohjauskaapissa

Muistutus lietteen tyhjennyksestä

Normaali tila ilman häiriötä (vihreä valo)

OK/kuittaus-nappi hälytyksien kuittaamiseksi

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

Näyttöpaneeli hälytystoiminto Näyttöpaneelissa on neljä hälytystoimintoa, jotka aktivoituvat häiriötilanteesta. Hälytystilanteessa näyttöpaneeli toimii seuraavasti: 1. Vihreä OK-valo sammuu 2. Häiriötä kuvaava punainen merkkivalo alkaa vilkkumaan ja hälytyksen merkkiääni käynnistyy (merkkiääni on päällä 30 sekuntia tunnissa) 3. Hälytys kuitataan painamalla OK/kuittaus-nappia. Hälytyksen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää jatkuvasti päälle. Merkkiääni sammuu. . Kun häiriötilanne on korjattu, sammuu merkkivalo ja vihreä 5. OK-valo syttyy.

Näyttöpaneeli muistutustoiminto Näyttöpaneeli kertoo, kun on tarve tyhjentää puhdistamon saostussäiliöosio lietteestä. Lietetyhjennys tulee suorittaa kuukauden kuluessa muistutuksesta. Muistutus toimii seuraavasti: 1. Keltainen ’Loka-auto’-symboli alkaa vilkkumaan ja hälytyksen merkkiääni käynnistyy (merkkiääni on päällä 30 sekuntia tunnissa). Vihreä OK-valo palaa. 2. Lietteentyhjennyksen muistutus kuitataan painamalla OK/kuittausnappia, jolloin muistutuksen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää jatkuvasti päälle. Merkkiääni sammuu. 3. Kun lietteentyhjennys on suoritettu, nollataan muistutustoiminto ohjauskeskuksessa olevan testinapin avulla. Testinappia painetaan yli 10 sekuntia, jolloin ohjauskeskuksen näytölle tulee teksti E000. Tällöin näyttöpaneelin ’loka-auto’-symboli sammuu.

13


Näyttöpaneeli - asetukset Ohjauskeskus Näyttöpaneelin taustapuolella on 3 kytkintä, joilla voidaan asettaa seuraavat toiminnot: Merkkiääni päälle/pois päältä Ylimmällä kytkimellä voidaan valita, onko hälytystilanteessa merkkiääni päällä vai pois päältä. Merkkiääni päällä/pois päältä pimeässä Keskimmäinen keinukytkin ohjaa näyttöpaneelissa olevaa valoanturia. Sen tarkoituksena on estää merkkiäänen kuuluminen yöaikana.

Ohjauskeskus sijaitsee puhdistamossa prosessisäiliön kannen alla. Ohjauskeskuksessa on näyttö, josta voidaan lukea panoslaskurilukema, tarkistaa puhdistamon tila ja lukea mahdollinen häiriötilanteen vikakoodi. Ohjauskeskuksen ulkopuolella on testinappi, jolla voidaan aktivoida puhdistamon tilan näyttö, käynnistää testiohjelma ja nollata lietteentyhjennyksen muistutus.

Ohjauskeskus - näyttö

Muistutus lietteen tyhjennyksestä Alimmaisella keinukytkimellä voidaan aktivoida lietteen tyhjennyksen muistutus päälle tai pois päältä. Mikäli puhdistamo on esimerkiksi säännöllisen kunnallisen lietteentyhjennyksen piirissä, voidaan muistutustoiminto kytkeä pois päältä.

Normaali toiminta Normaalitilanteessa näyttö osoittaa panoslaskurilukemaa. Toiminta häiriötilanteessa Näytöllä vuorottelee panoslaskurilukema ja häiriön vikakoodi (E ja vikanumero). Kts. Toiminta vikatilanteessa. Mikäli samanaikaisesti on useampi häiriö päällä, näytetään niiden vikakoodit peräkkäin. Puhdistamon tila Näytöstä voidaan lukea, missä vaiheessa puhdistusjaksoa puhdistamo kulloinkin on. Tilan osoitus käynnistetään painamalla testinappia lyhyesti (alle 5 sekuntia). Näytölle tulee S ja numerosarja. Puhdistamon tilaa ilmaiseva koodi on näytöllä 30 sekuntia, jonka jälkeen näyttö palaa osoittamaan panoslaskurilukemaa. Testijakso Puhdistamossa on testijakso, jolla voidaan tarkastaa puhdistamon eri yksiköiden toiminta. Ennen testijakso käynnistystä, nosta kemikaalisäiliö paikalta. Katso missä kukin yksikkö sijaitsee prosessisäiliössä. Testijakso käynnistetään painamalla testinappia yli 5 sekuntia, mutta alle 10 sekuntia. Kun testinappi painetaan pohjaan, näytöllä juoksee sekunnit numeroina ___1, ___2, ___3, ___4, S__5, S__6, S__7 jne. Testinappi vapautetaan kun näyttö on saavuttanut lukeman S__5.

14

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


Kun testijakso on käynnistynyt näytölle tulee S400. Tämän jälkeen puhdistamo suorittaa kaikki pumppaustoiminnot peräkkäin. Toiminto Aika Näyttö 1. Sisäänpumppus 20 s S401 2. Lietteenpoisto 20 s S402 3. Ulospumppaus 5 s S403 4. Kemikaalipumpun täyttö 90 s S404 5. Kemikaaliannostus 10 s S405 6. Ilmastus 30 s S406 Testijakson jälkeen näyttö palaa takaisin osoittamaan panoslaskurilukemaa. Puhdistusprosessi palaa takaisin normaalitilaan.

Lietteen tyhjennyksen muistutuksen nollaus Lietteentyhjennyksen muistus nollataan pitämällä testinappia pohjassa yli 10 sekuntia. Kun nappi on pohjassa, näytöllä juoksee sekuntilukemat. Nappi vapautetaan, kun 10 sekuntia on kulunut ja näytölle tulee E000.

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

15


8. Huolto Kiinteistön omistajan suorittamat huoltotoimenpiteet Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi panospuhdistamolle on suoritettava muutamia huolto- ja tarkastustoimenpiteitä säännöllisin väliajoin. Huoltotoimenpiteitä tehdessä tulee käyttää suojakäsineitä ja noudattaa ohjeita. Toimenpiteiden jälkeen saostussäiliöiden ja ohjauskeskuksen kannet lukitaan ja kädet pestään huolellisesti. Keskeisimmät huoltotoimenpiteet Kemikaalisäiliön täyttö tulee tehdä viimeistään merkkivalon sytyttyä. Täyttötarve voi vaihdella, tavanomaisessa käytössä kemikaalia tulee lisätä 2-3 kertaa vuodessa. Kemikaalin kulutus riippuu puhdistamon kuormituksesta sekä puhdistamoon tulevan jäteveden määrästä. Saostussäiliö tyhjennetään vähintään kerran vuodessa tai muistutuksen jälkeen. Puhdistamon toimintaa seurataan talon sisällä olevasta näyttöpaneelista. Seuraa lisäksi panosten muodostumista, prosessisäiliön hajua sekä lähtevän veden laatua. Jätevesiasetuksen mukaan panospuhdistamon kunto ja rakenne tulee tarkastaa 10 vuoden välein.

Kemikaalin varastosäiliö sijaitsee prosessisäiliössä kannen 2 alla. Nosta kemikaaliastia maan pinnalle, kun täytät sen kemikaalilla. Kemikaalisäiliön tilavuus on 20 litraa. Uponor-saostuskemikaalia käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja. Ennen kemikaalin käsittelyä tutustu käsikirjan lopussa olevaan käyttöturvatiedotteeseen (s. 19–23). Puhdistamossa käytetään ainoastaan Uponor-saostuskemikaalia. Kemikaalin vähentyessä näyttöpaneeliin tulee hälytys ohjauskeskuksesta. Liete tyhjennetään vain saostussäiliöstä. Prosessisäiliötä ei tyhjennetä. Jos prosessisäiliö likaantuu, sen voi huuhdella puutarhaletkulla esimerkiksi vuosittain. Kaikki huoltotoimenpiteet, kuten tarkastukset, kemikaalisäiliön täytöt, tyhjennykset, korjaukset ja muutokset, tulee kirjata huoltopäiväkirjaan päiväyksineen. Tyhjennys- ja tarkastushuoltosopimus Laitteelle suositellaan teknistä tarkastusta vähintään kerran vuodessa. Kiinteistön omistajan on hyvä tehdä kirjallinen tyhjennys- ja tarkastushuoltosopimus paikallisen huoltoyrityksen kanssa. Kiinteistön omistaja voi täydentää huoltosopimusta kemikaalitoimituksella ja/tai näytteenottopalvelulla. Säännölliset tarkastukset ja tyhjennykset varmistavat puhdistamon toimivuuden ja pitkäikäisyyden.

Tärkeää tietoa HUOM! Biologinen puhdistus on erityisen herkkä erilaisille myrkyllisille aineille, kuten öljyille, vahvoille hapoille ja emäksille. Viemäriin ei saa laittaa:

• talous- ym. jätteitä (perunan tai hedelmien kuoria, ruoantähteitä, kahvinporoja, tupakantumppeja) • kääre- tai sanomalehtipaperia, paperipyyhkeitä • tekstiilejä, esim. sukkahousuja • vaippoja, tamponeita, pumpulipuikkoja, siteitä tai kondomeja • vanhentuneita tai käyttämättömiä lääkkeitä • hiekkaa, rakennusjätteitä • rasvoja, öljyä, eikä myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita • bensiiniä, liuottimia, maaleja tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita.

16

Laitevikatilanteet Vikatilanteissa ei ole välitöntä hätää: vesi pääsee ylivuotona puhdistamosta eteenpäin ja saa vähintään saostussäiliökäsittelyn. Jos näyttöpaneeli hälyttää laitevikaa, selvitä seuraavat asiat ennen kuin soitat huoltoon:

• Ohjauskeskuksen näytössä olevat vikakoodit • Vedenpintojen tasot saostussäiliössä ja prosessisäiliössä • Pääseekö vesi purkautumaan panospuhdistamosta vapaasti, eikä esim. purkupaikka ole jäässä, tukossa tai purkupaikasta pääse vettä puhdistamoon päin. • Soita Uponorille p. 020129211 (arkisin 8-16)

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


9. Toiminta häiriötilanteissa Näyttöpaneeli hälyttää panospuhdistamossa esiintyvistä toimintahäiriöistä sammuttamalla vihreän OK-valon. Lisäksi näyttöpaneeli hälyttää 30 sekuntia kestävällä äänimerkillä kerran tunnissa ja ilmaisee voimassa olevan hälytyksen punaisena vilkkuvalla merkkivalolla. Hälytysääni kuitataan pois painamalla OK-paini-

ketta, jolloin voimassa olevan hälytyksen merkkivalo jää palamaan ja äänimerkki kytkeytyy pois päältä. Toimi hälytystilanteessa taulukossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Toimenpiteen jälkeen hälytysvalo sammuu ja OK-valo syttyy. Vikakoodi luetaan ohjauskeskuksessa olevasta näytöstä.

Hälytys

Vikakoodi

Syy

Seuraukset

Toimenpide

Langaton yhteys

E011

Sähkökatko näyttöpaneelissa

Näyttöpaneeli ei toimi

Tarkista verkkolaite

Ei yhteyttä

Näyttöpaneeli ei toimi

Aktivoi yhteys

Toistuvat yhteysongelmat

Näyttöpaneeli ei toimi

Vaihda näyttöpaneelin paikkaa

Sähkökatko ohjauskeskuksessa

Puhdistamo ei toimi

Tarkista sähköliittymä

Saostuskemikaalien määrä vähäinen

E021

Saostuskemikaalin määrä astiassa vähäinen

Fosforinpoisto huononee

Täytä astia saostuskemikaalilla

Vedenpinnan taso korkella

E031

Sisäänpumppausmoduulin tukos

Veden pinnan taso korkea, lietteen kerääntyminen

Puhdista sisäänpumppausmoduulin tukos

Runsas vedenkäyttö

Tilapäinen ylikuormitus

Tarkkaile vedenkäyttöä

Purkupaikan/-putken tukos

Puhdistamo ei voi poistaa vettä

Avaa / sulata purkupaikka

Ulospumppausmoduulin tukos

Heikentynyt puhdistusteho

Poista ulospumppausmoduulin tukos

E040

Vika puhaltimessa

Puhdistamo ei toimi

Ota yhteys Uponoriin korjausta varten

E041

Vika kemikaalin lisäyksen magneettiventtiilissä

Fosforinpoisto huononee

Ota yhteys Uponoriin korjausta varten

E042

Vika lietteenpalautuksen magneettiventtiilissä

Lietteenpalautus ei toimi

Ota yhteys Uponoriin korjausta varten

E043

Vika ulospumppauksen magneettiventtiilissä

Ulospumppaus ei toimi, hälytys E032 aktivoituu

Ota yhteys Uponoriin korjausta varten

E044

Vika sisäänpumppauksen magneettiventtiilissä

Sisäänpumppaus ei toimi, hälytys E031 aktivoituu

Ota yhteys Uponoriin korjausta varten

E045

Vika ilmastuksen magneettiventtiilissä

Häiriö puhdistusprosessissa

Ota yhteys Uponoriin korjausta varten

E047

Vika ohjelmistossa

Puhdistamo ei toimi

Ota yhteys Uponoriin korjausta varten

E051

Saostussäiliö täyttymässä lietteestä

Häiriö puhdistusprosessissa

Tyhjennytä liete ja nollaa laskuri, katso ohjeet sivulta 15 Kuittaa muistutus painamalla yli 10 s. monitoiminappia.

E032

Laitevika ohjauskaapissa

Muistutus lietteen tyhjennyksestä

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

17


10. Yhteystiedot Järjestelmän omistaja Nimi Osoite Järjestelmän asennuspäivä              Järjestelmän käyttöönottopäivä Järjestelmän suunnittelija Nimi Osoite Puhelin Järjestelmän myyjä Nimi Osoite Puhelin Järjestelmän asentaja Nimi Osoite Puhelin Huoltoyhtiö Nimi Osoite Puhelin Rakennusviranomainen Nimi Osoite Puhelin Ympäristöviranomainen Nimi Osoite Puhelin

18

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


Uponor Clean I -huoltop채iv채kirja

Pvm

Suorittaja

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

Laskuri

Toimenpide / huomio

19


Uponor Clean I -huoltop채iv채kirja

20

Pvm

Suorittaja

Laskuri

Toimenpide / huomio

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


Uponor Clean I -huoltop채iv채kirja

Pvm

Suorittaja

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

Laskuri

Toimenpide / huomio

21


Uponor Clean I -huoltop채iv채kirja

22

Pvm

Suorittaja

Laskuri

Toimenpide / huomio

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


Kauppanimi: Uponor-saostuskemikaali KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 20.12.2005 Edellinen päiväys: 31.03.2005

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi UPONOR SAOSTUSKEMIKAALI 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Vedenkäsittelykemikaali 1.2.2 Toimialakoodi E 410 Veden puhdistus ja jakelu 1.2.3 Käyttötarkoituskoodi 55 Muut kemikaalit 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Uponor Suomi Oy. 1.3.2 Yhteystiedot Katuosoite Kouvolantie 365. Postinumero ja -toimipaikka 15550 NASTOLA. Postiosoite PL 21. Postinumero ja -toimipaikka 15561 NASTOLA. Puhelin 020 129 211. Telefax 020 129 210. Y-tunnus 1541726-3. 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot KEMIRA CHEMICALS OY/KEMWATER, PL 330, 00101 1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite 09 - 471 977 - 24h (09-4711 vaihde) Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat 2.1.1 CAS-numero tai muu koodi 1327-41-9 2.1.2 Aineosan nimi Polyalumiinikloridi 2.1.3 Pitoisuus ~ 30% 2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Xi R36/38 2.2 Muut tiedot EINECS: 215-477-2

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Ärsyttää silmiä ja ihoa.

4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Hengitys Tuotetta hengittänyt on siirrettävä raittiiseen ilmaan.

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

23


Kauppanimi: Uponor-saostuskemikaali KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4.2 4.4 4.5

Päiväys: 20.12.2005 Edellinen päiväys: 31.03.2005

Iho Iho pestävä runsaalla vedellä ja saippualla. Roiskeet silmiin Silmiä on huuhdeltava runsaalla juoksevalla vedellä pitäen silmäluomet avoinna. Yhteydenotto lääkäriin. Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Juotava runsaasti vettä. Yhteydenotto lääkäriin.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Sopivat sammutusaineet Sopiva sammutusmenetelmä ympäristön mukaan. Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Palossa muodostuu haitallisia kaasuja. Erityiset suojaimet tulipaloa varten Paineilmahengityslaite ja suojavaatetus. Muita ohjeita -

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 6.2 6.3 6.4

Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Käytettävä sopivia henkilökohtaisia suojaimia, katso kohta 8. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää vesistöön, viemäriin eikä maaperään. Puhdistusohjeet Päästö on imeytettävä turpeeseen tai muuhun sopivaan absorbenttiin (esim. hiekka, maa-aines tai vermikuliitti) ja kerättävä merkittyihin säiliöihin hävitettäviksi. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. >> Jäännökset pestään pois vedellä. Mikäli mahdollista, neutraloidaan kalkilla. Muita ohjeita -

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 7.2 7.3

Käsittely Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä tuotteen joutumista silmiin, iholle tai vaatteille. Varastointi Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suositeltava varastointilämpötila yli -15°C. Sopimattomat materiaalit: galvanoidut pinnat, teräs; pidettävä erillään myös muista metalleista ja emäksistä. Erityiset käyttötavat -

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot 8.1.1 HTP-arvot Alumiini, liukoiset yhdisteet HTP 2 mg/m³ (8h) 8.1.2 Muissa maissa annettuja raja-arvoja AGGIH: TLV 2 mg /m³(alumiinina), alumiinisuolat - liukoiset 8.2 Altistumisen ehkäiseminen 8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta Likaantuneet vaatteet on pestävä ennen uudelleenkäyttöä.

24

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


Kauppanimi: Uponor-saostuskemikaali KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 20.12.2005 Edellinen päiväys: 31.03.2005

8.2.1.1 Hengityksensuojaus Normaalisti ei tarvita 8.2.1.2 Käsiensuojaus Käytettävä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä (esim. kumi- tai muovikäsineet, neopreeni, PVC) 8.2.1.3 Silmiensuojaus Käytettävä sopivia tiiviitä suojalaseja. 8.2.1.4 Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa suoja-asua 8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Ei saa päästää maaperään, vesistöön tai viemäriin.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Kellertävä kirkas neste, hajuton 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot 9.2.1 pH-arvo < 1.5 9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue > 100°C 9.2.3 Leimahduspiste 9.2.4 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) 9.2.5 Räjähdysominaisuudet 9.2.5.1 Alempi räjähdysraja 9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja 9.2.6 Höyrynpaine 9.2.7 Suhteellinen tiheys 1260 - 1360 kg/m³ 9.2.8 Liukoisuus 9.2.8.1 Vesiliukoisuus Täysin liukeneva 9.2.9 Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi log Pow << 3 9.2.10 Viskositeetti -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 10.2 10.3

Vältettävät olosuhteet Tuote on pysyvä normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Vältettävät materiaalit Emäkset, teräs, metallit Vaaralliset hajoamistuotteet Kuumennettaessa yli hajoamislämpötilan vapautuu haitallisia kaasuja, esim. suolahappohöyryjä (HCl).

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

25


Kauppanimi: Uponor-saostuskemikaali KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 20.12.2005 Edellinen päiväys: 31.03.2005

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6

Välitön myrkyllisyys AlCl3: LD50 = 3730 mg/kg (suun kautta, rotta) Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää silmiä ja ihoa. Saattaa ärsyttää limakalvoja. Herkistyminen Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihoärsytystä ja /tai ihotulehdusta. Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Ärsyttää silmiä ja ihoa. Saattaa ärsyttää limakalvoja. Nieleminen voi aiheuttaa vatsalaukun ja ohutsuolistoseudun ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot -

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus 12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille 12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Liikkuvuus Tuote liukenee veteen. 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3.1 Biologinen hajoavuus Ei ole biologisesti hajoavaa. 12.3.2 Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali Ei ole kertyvää.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuote on hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Laimennetaan vedellä. Tyhjät astiat pestään vedellä.

14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero UN 3264 14.2 Pakkausryhmä III 14.3 Maakuljetukset 14.3.1 Kuljetusluokka 8 14.3.2 Vaaran tunnusnumero 80 14.3.2.1 ADR/RID-Varoituslipukkeet 8 14.3.3 Rahtikirjan mukainen nimitys UN 3264 Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. (polyalumiinikloridi), 8,III 14.3.4 Muita tietoja 26

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O


Kauppanimi: Uponor-saostuskemikaali KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 20.12.2005 Edellinen päiväys: 31.03.2005

14.4 Merikuljetukset 14.4.1 IMDG-luokka 8 14.4.2 Oikea tekninen nimi Corrosive liquid, acidic, inorganic,n.o.s.(polyaluminiumchloride) 14.4.2.2 EmS 8-15 14.4.2.3 Pakkausryhmä III 14.4.2.4 Merta saastuttava aine No 14.4.2.5 IMO-Varoituslipukkeet 8 14.4.3 Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset 14.5.1 ICAO/IATA-luokka 8 14.5.2 Oikea tekninen nimi Corrosive liquid, acidic, inorganic,n.o.s.(polyaluminiumchloride) 14.5.2.1 ICAO-Varoituslipukkeet 8 14.5.3 Muita tietoja -

15.KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja EY-numero 15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä 15.1.2 R-lausekkeet R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. 15.1.3 S-lausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min ajan) ja mentävä lääkäriin. S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

16.MUUT TIEDOT 16.1 16.2 16.4 16.5 16.6

Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. Koulutusohjeet Lisätiedot Uponor Suomi Oy Käytetyt tietolähteet Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote (27.9.02) Lisäykset, poistot ja muutokset Nimi muutettu 20.12.2005 , aiempi nimi UPOCLEAN SAOSTUSKEMIKAALI. Ei muita muutoksia.

U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O

27


Adpro Oy/2009 30715-FI-05-09

Uponor Suomi Oy PL 21 15561 Nastola

P F E W

020 129 211 020 129 210 infofi@uponor.com www.uponor.fi

30715 clean i ksikirja 05 2009  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/waste-water-treatment/installation-manuals/30715_clean_i_ksikirja_05_20...