Page 1

Uponor Cefo Suunnittelu- ja asennusohje


Sisällysluettelo 1. Johdanto.............................................................................................................................................3

1.1 Nopea ja kustannustehokas ratkaisu...............................................................................................3

2. Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmä........................................................................................4 3. Tuotteet..............................................................................................................................................6

3.1. Viemärielementit............................................................................................................................6

3.2. Seinä-WC-elementit...................................................................................................................... 7

3.3. Vesielementit.................................................................................................................................8

3.4. Ilmanvaihtoelementit.....................................................................................................................9

3.5. Sähköelementit ..........................................................................................................................10

3.6. Lattialämmitys ............................................................................................................................11

4. Suunnittelu......................................................................................................................................12

4.1. Suunnitteluperusteet...................................................................................................................12

4.2. Järjestelmän sijoittaminen...........................................................................................................12

4.3. Käyttöveden mittaaminen............................................................................................................12

4.4. Energiatehokkuus........................................................................................................................12

4.5. Hankesuunnittelu........................................................................................................................13

4.5.1. Huolellinen hankesuunnittelu on sujuvan taloteknisen perusparannuksen perusta.............13

4.5.2. Modulaarisen Uponor Cefo -linjasaneerauksen hyödyt hankesuunnitteluvaiheessa:...........13

4.6. Hyväksynnät................................................................................................................................13

4.7. Työselitys.....................................................................................................................................14

4.8. Urakkarajat..................................................................................................................................15

4.8.1 Elementtiurakka (EU): vesi-, viemäri- ja IV-elementit..........................................................15

4.8.2 Jakotukkikannake................................................................................................................16

4.8.3 Vesielementin urakkarajat....................................................................................................16

Tyyppitalo Ruola.................................................................................................................................20

Tyyppitalo Nyman...............................................................................................................................23

Tyyppitalo Mattinen & Niemelä..........................................................................................................26

Tyyppitalo Haka..................................................................................................................................29

5. Asennus............................................................................................................................................32

2

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


1. Johdanto

Uponor Cefo -linjasaneerauselemen-. tit tarjoavat joustavan ja turvallisen ratkaisun kerrostalojen talotekni-. seen perusparannukseen. Uponor Cefo -elementit ovat kytkentävalmiita elementtejä ja moduuleita,. joilla tuodaan huoneistoihin käyttö-. veden, lämmityksen, viemäröinnin. ja ilmanvaihdon putkistot. Elementtijärjestelmä parantaa perin-. teisiin ratkaisuihin verrattuna huomattavasti putkiston huollettavuut-. ta. Lisäksi järjestelmä antaa mahdollisuuden asentaa huoneistokohtaiset käyttöveden vesimittarit ja painesäädöt lämpimälle käyttövedelle. Täten huoneiston energiankulutusta voidaan pienentää. Remontin yhtey-. dessä elementtiin voidaan asentaa vesikiertoista lattialämmitystä varten syöttöjohdot. Järjestelmään kuulu-. vat myös sähkökeskuksilla varustetut sähköreitityselementit. Viemäröinti-. moduulit ovat valmiiksi ääni- ja palo-. eristetty. Lisäksi vesielementtejä on saatavana myös kulma-asennuksiin. Elementit voidaan pinnoittaa erilai-. silla vaihtoehtoilla sisustukseen so-. pivaksi.

1.1 Nopea ja kustannustehokas ratkaisu Uponor Cefo -menetelmällä sanee-. rauksen läpimenoaika saadaan en-. tistä lyhyemmäksi. Perusparannus . sujuu työmaalla tehokkaana sarja-. työnä, jolloin projektin kesto voidaan . arvioida tarkasti pitkälti etukäteen. Kerrostaloa kohden käyttövesi-, läm-. mitys- ja viemäriverkoston uusimi-. nen linjasaneerauksena kestää noin 4-5 viikkoa, asuntoa kohden työskentelyaika nousuelementtien kiinnittämisessä on vain noin 3 tuntia. 1. Saneerauksen kesto lyhenee ja . projektin pituus ja eteneminen . voidaan määrittää etukäteen . tarkasti. 2. Yllätyksellisten, asukkaille raskai-. den ja kalliiden rakennustöiden . osuus voidaan minimoida. 3. Reitityselementeillä putkivedot . kalusteille saadaan mahdollisim-. man lyhyiksi, jolloin kustannukset . alenevat ja asennusaika nopeutuu.

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

4. Valmis modulaariratkaisu ja siihen . liittyvät palvelut helpottavat suun-. nittelijoiden ja asentajien työtä. 5. Ratkaisu nostaa pysyvästi taloyh-. tiön ja asunto-osakkeiden arvoa, . kun talotekniset ratkaisut vastaa-. vat tämän päivän määräyksiä. Edut • Asukasystävällinen remontointitapa • Vakioidut ratkaisut helpottavat remontin . suunnittelua • Antaa mahdollisuuden huoneistokohtaisille . vesimittareille ja käyttöveden . paineensäätimille • Laadukas ja turvallinen tapa tehdä talotekniikan . perusparannus

3


2. Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmä 8

6

7 3

1 9

4 5

2

Cefo-järjestelmätoimitus voi koostua viemäri-, vesi-, yläasennus-, seinäWC-, ilmanvaihto-, lämmitys- ja sähköelementeistä. Järjestelmään kuuluvat lisäksi hanakulmarasiat, . PEX-putket ja järjestelmän elementtien väliset liitokset. Toimitussisältö määräytyy aina saneerauskohteen yksityiskohtaisen suunnitelman mukaan. 4

1. Viemärielementti

6. Ilmanvaihtoelementti

2. Seinä WC -elementti

7. Lämmityselementti

3. Vesielementti

8. Sähköelementti

4. Yläasennuselementti

9. Jakotukkijärjestelmä

5. Suihkukulma

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


Vesi- ja viemärielementit sisältävät Uponorin komposiitti-, PEX- ja kiinteistöviemäröintijärjestelmien osat kiinnikkeineen 1,0 mm sähkösinkittyyn teräslevykaset-. tiin valmiiksi asennettuina. Vesielementti toimitetaan viistottuna, suorakulmaisena tai seinään upotettavana mallina. Elementtien kannet ovat laatoitettavissa. Saatavana myös eri pinnoitemateriaalein, kuten ruos-. tumaton teräs tai pulverimaalaus.

Yläasennuselementtiin saatavana Uponor Vieser 75 -lattiakaivo. Elementti sisältää palo- ja . äänieristekasetit.

Vesielementin pohja ja sokkeliosa valetaan paloeristemassalla ja viimeistellään vesieriste-. kerroksella, jolloin elementin sokkeliosa toimii . luotettavana vuodonilmaisimena.

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

Seinä-WC-elementti sisältää vuoto-. vesialtaan, WC-kannatustelineen säiliöineen, hanakulmarasiat UponorPEX-järjestelmään sekä äänieriste- ja kansilevyt

5


3. Tuotteet 3.1. Viemärielementit Sähkösinkitty.1,0.mm.teräslevykasetti.sisältää.Uponor-viemäriputket,. kannakkeet,.eristeet,.palomansetit. sekä.kerrostenväliset.haaroitukset.. Elementti.on.palo-.ja.äänieristetty. eristelevykasetein.

Pinnoitusmateriaalina.on.EK-levy.tai. kivilevypinnoite..Rakenne.Uponorkiinteistöviemäröintijärjestelmän. suunnittelu-.ja.asennusohjeen.mukaan.. B5

A1

A2

Viemärielementin.korkeus.on. 2300.mm..Pystyviemäri.on.110.mm. ja.vaakaviemäri.lattiakaivolle.75.mm.. Eriste.on.palamaton.villakouru.

A2

B5

6

Tuote

Uponor-nro

Mitat

. Cefo.a1...

1047309...

220x220.

. Cefo.a2...

1056959.

250x256.

. Cefo.B5,.2000.mm...

1047311...

2000.

. Cefo.B5,.2000.mm,. . Vieser.75.-lattiakaivolla.

1047312...

2000.

UPONOR.CEFO.SUUNNITTELU-.Ja.a SENNUSOHJE.2012


3.2. Seinä-WC-elementit Elementti.sisältää.seinä-WC-kannatustelineen,.elementin.runko-.ja. kansiosat,.Uponor-viemäriputket.ja. -osat,.kannakkeet,.hanakulmarasiat,. äänieristeet,.ulostulohaaroitukset,. vuotovesikaukalon.ja.WC:n.säiliön..

Elementti.on.palo-.ja.äänieristetty. eristelevykasetein. Elementin.korkeus.≥.850.mm.. Huuhtelupainike.elementin.päällä.. Saatavissa.myös.korkeammalla. asennustelineellä,.jossa.WC-huuhtelupainike.elementin.edessä.. WC-istuin.ei.sisälly.toimitukseen.

B1

B2

B2

Tuote

Uponor-nro

Mitat

. Cefo.B1.seinä-WC..

1056962.

>.598x263

. Cefo.B2.seinä-WC...

1047310...

>.580x224

UPONOR.CEFO.SUUNNITTELU-.Ja.a SENNUSOHJE.2012

7


C1 3.3. Vesielementit

C2

Sähkösinkitty.1,0.mm.teräslevykasetti.sisältää.Uponor.MLCP.komposiittiputket,.kannakkeet,.eristeet. ja.kerrostenväliset.haaroitukset.. Elementti.integroidaan.osaksi.märkätilan.seinää.ja.elementin.sokkeli-

osa.toimii.luotettavana.vuodonilmaisimena..Elementin.kansi.voidaan. toimittaa.halutulla.pinnalla.kohteen. mukaan. Elementin.korkeus.2300.mm.

C1

C3

C4

C5

C6

C7

C3V

8

Tuote

Uponor-nro

Mitat

. Cefo.C1,.220x220,.viisto...

1047306...

220x220

. Cefo.C2,.250x250,.viisto...

1056960.

250x250

. Cefo.C3,.270x270...

1056961.

250x270

. Cefo.C4,.270x122...

1047305...

122x270

. Cefo.C5,.uppoasennus...

1047308.

. Cefo.C6,.pinta-asennus...

1047307.

. Cefo.C7,.suihkukulma...

1048203...

280x280

. Cefo.C3V,.viisto...

1058865...

271x214

UPONOR.CEFO.SUUNNITTELU-.Ja.a SENNUSOHJE.2012


3.4. Ilmanvaihtoelementit Sähkösinkitty.1,0.mm.teräslevykasetti.sisältää.IV-kanavat,.kannakkeet. ja.haaroitukset..Elementti.on.palo-. ja.äänieristetty.eristelykasetein..Elementit.toimitetaan.ilmanvaihto-

kanavat.tehdasvalmiiksi.teräslevyrungoissa.kerrosväleihin.asennettavaksi..Elementti.on.mahdollista.avata.eristekasettirakenteen.ansiosta.. Elementin.paloluokka.on.EI.60. Elementin.korkeus.≥.2500.mm.

E2

E1

E2

Tuote

Uponor-nro Kanavakoko MittaA MittaB

. Cefo.E1,2.kanavaa... 1056963.

100.mm..

.564...

246

. Cefo.E1,.2.kanavaa... 1048200...

125.mm..

.564...

246

. Cefo.E1,.2.kanavaa... 1056964.

160.mm...

564...

246

. Cefo.E1,.2.kanavaa... 1056965.

200.mm..

.624...

296

. Cefo.E2,.1.kanava...

1056966.

100.mm...

246...

296

. Cefo.E2,.1.kanava...

1048201..

125.mm.....

246...

296

. Cefo.E2,.1.kanava...

1056967.

160.mm...

246...

296

. Cefo.E2,.1.kanava...

1056968.

200.mm...

296...

326

UPONOR.CEFO.SUUNNITTELU-.Ja.a SENNUSOHJE.2012

9


3.5. Sähköelementit Elementissä.voidaan.toimittaa.asuntoon.tarvittaessa.ryhmäkeskukset.ja. telekotelot.sähköreitityksin.. Elementtien.kansiosat.ovat.helposti. avattavissa.asennustöitä.varten.

F1

F1

D1

D2

10

Tuote

Uponor-nro

Mitat

. Cefo.F1...

1056969.

min.462x130

. Cefo.D1...

1048199...

198x130

. Cefo.D2...

1059970.

198x148

UPONOR.CEFO.SUUNNITTELU-.Ja.a SENNUSOHJE.2012


Cefo.G1.ja.G2.-elementit.sisältävät. lattialämmityksen.nousuputket,.sekä. kylmä-,.lämmin-.ja.kiertovesinousuputket..

Elementin.kaikki.putket.ovat.eristettyä.komposiittiputkea..Cefo.G3. -elementti.sisältää.lattialämmityksen.PEX-syÜttÜputket.alakatosta. lattiavaluun.saakka.sekä.eristetyt. lattialämmityksen.nousulinjat.komposiittiputkea.G2Lattialämmityksen.säätÜ.voidaan. tehdä.siten,.että.menoputkessa.on. käsisäätÜpyÜrä.ja.paluuputkessa.kertasäätÜtulppa..Toinen.vaihtoehto.on. käyttää.Uponor-lattialämmityksen. meno-.ja.paluuventtiilejä..TällÜin. voidaan.menoventtiiliin.asentaa. toimilaite.ja.säätÜ.hoidetaan.termostaatilla.

G13.6. LattialämmitysTuote

Uponor-nro

Mitat

. Cefo.G1...

1058866.

450x184

. Cefo.G2...

1058867...

628x120

. Cefo.G3...

1058868.

260x120G3UPONOR.CEFO.SUUNNITTELU-.Ja.a SENNUSOHJE.2012

11


4. Suunnittelu 4.1. Suunnitteluperusteet Uponor Cefo -elementtijärjestelmän suunnittelussa ja asentamisessa nou-. datetaan Suomen rakentamismää-. räyskokoelman osien C1, C2, D1, . D2, E1 ja E7 määräyksiä ja ohjeita. Modulaarisessa putkistoelementissä . käytetään Uponor-kiinteistöviemäri-. järjestelmän ja -komposiittijärjestel-. män putkia ja osia. Elementtijärjes-. telmässä käytetyt ratkaisut ja putki-. komponentit noudattavat Uponorjärjestelmien käsikirjojen mukaisia ratkaisuja ja sitä kautta järjestelmien mukaisia tyyppihyväksyntöjä. Näistä ratkaisuista saa tarkempia tietoja järjestelmien käsikirjoista. 4.2. Järjestelmän sijoittaminen Elementtijärjestelmän sijoituksiin vaikuttaa oleellisesti saneerattavan rakennuksen pohjaratkaisu sekä sa-. neerauksen laajuuden tarve. Etenkin . viemäröinnin pystynousun ja vaaka-. kytkentöjen sijoittelussa tulee ottaa huomioon viemäreiden ääni- ja palo-. tekninen suojaus. Käyttövesi- ja lämmitysputkien nou-. suelementit sijoitetaan mahdollisimman lähelle kulutuspisteitä, jolloin tarvittavat putkien vaakavedot ja niiden koteloinnit jäävät minimaa-. lisen pieneksi. Vesijohtonousujen sijoittelussa ei myöskään tarvitse

12

ottaa huomioon porrashuoneiden pelastusteiden esteettömyyttä tai mahdollista arkkitehtuurin suojelua. Putkinousujen sijaitessa kylpyhuoneiden yhteydessä, porrashuoneen ja huoneiston välinen palo-osastoitu seinä ei heikkene läpivientejä teh-. dessä. Viemäripisteiden ja -nousujen sijain-. tisuunnittelussa huomioidaan vie-. märinousun sijainti mahdollisimman . kauaksi huoneista, joiden äänitaso-. vaatimukset ovat alhaisimmat, kuten . makuu- ja oleskeluhuoneet. SeinäWC-elementillä voidaan hoitaa ääni-. teknisesti haastavimman viemärika-. lusteen, WC-pytyn kytkentä suoraan pystynousuun. Seinä-WC-elementtiä . voi mahdollisuuksien mukaan käyt-. tää myös pesualtaan tai seinän ta-. kana olevan keittiön viemäröintiin . ja vesijohtojen kytkentään.Tällöin . ainoaksi alakerran huoneiston ka-. tossa viemäröitäväksi pisteeksi jää . lattiakaivo. 4.3. Käyttöveden mittaaminen Järjestelmä mahdollistaa huoneistokohtaisen käyttövedenmittauksen. Mittaus voidaan toteuttaa joko pai-. kalla- tai etäluettavalla vesimittari-. parilla. Mittauksen ja huoneisto-. kohtaisen sulkuventtiilin yhteyteen voidaan tarvittaessa asentaa myös asuntokohtainen vakiopaineventtiili.

Vesijohtonousut sijoitetaan mahdol-. lisuuksien mukaan kylpyhuoneen puolelle uusiin hormeihin mahdol-. lisimman kauas suihkupisteestä. . Vesijohtonousuelementtien kotelot ovat avattavia. Näin putket ovat . vaihdettavissa ja vuodot havaittavis-. sa. Vesijohtonousujen sijaitessa kyl-. pyhuoneessa, on koko nousu vesi-. eristysten sisäpuolella, jolloin vuo-. don tapahduttua kaikki vuotovesi tulee vesieristetyn tilan lattialle. 4.4. Energiatehokkuus Uponor Cefo -linjasaneerauksella voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Energiatehokkuus-. toimenpiteitä ovat • Nykyvaatimusten edellyttämä . eristeiden lisääminen käyttövesi- . ja lämmitysputkiin • Huoneistokohtainen veden erillis-. mittauksen toteuttaminen tai . vähintään siihen varautuminen • Linjasäätöjen tarkentaminen • Vesikalusteiden uusiminen • Lämmitysverkoston perussäätö . pesutilojen osalta

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


4.5.2. Modulaarisen Uponor Cefo -linjasaneerauksen hyödyt Hankesuunnittelulla on tärkeä merki-. hankesuunnitteluvaiheessa: tys linjasaneerauksen onnistumisessa. • Yllätyksellisten, raskaiden ja . Suunnittelun avulla etsitään sopivia ratkaisuvaihtoehtoja hankkeen toteu-. kalliiden rakennustöiden osuus . voidaan minimoida tukselle. Hankesuunnittelun osuus kokonaiskustannuksista on pieni • Teollisella esivalmistuksella sanee-. (tyypillisesti 0,5-3 %), joten siihen rauksen läpimenoaika saadaan . kannattaa panostaa. lyhyemmäksi. Vesi- ja viemäri-. elementtien asennusaika per . 4.5.1. Huolellinen hankesuun- huoneisto on vain 3 tuntia nittelu on sujuvan taloteknisen perusparannuksen perusta • Elementtien avattavuus ja vuoto-. jen havaittavuus tuo turvallisuut-. Osakkaiden/asukkaiden toiveet: ta ja helpottaa huoltoa • Kustannustehokas ja nopeasti . • Rakennuksen energiatehokkuus . toteutettu perusparannus paranee • Mahdollisimman vähän asumista . • Uponor Cefo -linjasaneeraus on . häiritseviä katkoksia, pölyä ja . edullisempi kuin perinteinen . meteliä saneerausmenetelmä • Lopputulokselle mahdollisimman . • Vakioidut ratkaisut on helppo . pitkä elinkaari siirtää kohteen LVIS-suunnitel-. • Perusparannuksen kustannusten . miin entistä tarkempi ennakointi sekä . taloudellisten yllätysten riskien . minimointi 4.5. Hankesuunnittelu

4.6. Hyväksynnät Uponor Cefo-elementtijärjestelmän hyväksynnät perustuvat seuraavien järjestelmien hyväksyntöihin: • Uponor-kiinteistöviemärijärjes-. telmä • Uponor-komposiittijärjestelmä • PEX-käyttövesijärjestelmä Rakenneratkaisut noudattavat paloja ääniteknisiltä ominaisuuksiltaan Uponorin kiinteistöviemäröintijär-. jestelmän käsikirjaa. Komposiitti-. putkien osalta on noudatettu . Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu- ja asennusohjetta ja PEX-putkien osalta Uponor-PEXkäyttövesikäsikirjaa. Lisäksi on huo-. mioitu valmistajien ko. tuotteiden ohjeet ja määräykset. Uponor Cefo -elementtirakenteiden valmistajien tyyppihyväksynnät, . katso 4.7.

Osaavalla ja kattavalla hankesuunnit-. telulla voidaan merkittävästi edistää: • Asukkaiden toiveiden huomioon-. ottamista • Hankkeen sujuvuutta ja kustan-. nustehokkuutta • Lopputuloksen laatua ja elin-. kaaritaloudellisuutta

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

13


4.7. Työselitys Yleistä Asuinkerrosten pystylinjat, vesi- ja viemärijohdot sekä ilmanvaihtokanavat tehdään tehdasvalmisteisista Uponor Cefo -elementeistä joissa ilmanvaihtokanavat, vesi- ja viemärijohdot ja eristeet ovat valmiiksi asennettu. Elementtitoimittaja asentaa elemen-. tit ja kytkee vesi- ja viemärijohtojen kerrosten väliset johdot ja kanavat. Vesijohtojen, viemärien ja IV-kana-. vien reiät (timanttiporaukset) tekee . rakennusurakoitsija. Elementtiura-. koitsija toimittaa mittapiirustuksen reikien sijainneista. Rakennusurakoit-. sija tekee mittapiirustuksen mukai-. set painokaaviot jonka avulla reiät . saadaan yhteneväisesti merkittyä . samoihin paikkoihin. Reikien, aukkojen ja muiden läpimenojen valut, kittaukset ja muut vastaavat täytöt kuuluvat rakennusurakkaan. Putkiurakkaan kuuluu kaikki asunto-. jen sisäpuoliset vesijohdot elementtien ulostuloputkista sulkuventtii-. leille, vesimittareille, käyttövesipat-. tereille sekä kalusteille. Kaikkien elementtitoimituskerrosten ulkopuolisten kerrosten - kuten kel-. larin - vesi- ja viemärijohdot kuulu-. vat putkiurakkaan.

Elementtien rakenne (kaikki elementit)

Elementtien vesijohdot ja eristeet

Elementit on valmistettu sähkösin-. kitystä teräslevystä ainevahvuuksin . 1,0 mm ja 1,5 mm.

Elementtien vesijohdot ovat . Uponor Oy:n komposiittiputkia, haaroituskappaleet ja osat, DR- . ja PPSU-liittimiä tyyppihyväksyntä . VTT-RTH-0001-12.

Runkomateriaalin tyyppihyväksyntä 820/8155132. Viemäri- ja ilmanvaihtoelementtien pinnat voidaan tarvittaessa laatoittaa. Vesielementin teräslevykansi on teh-. dasvalmisteisesti pulverimaalattu ja sen asennus kuuluu elementti-. urakkaan. Elementtien viemärit, ääni- ja paloeristeet Elementtien viemärijohdot ovat . Uponor Oy:n (PP) muoviviemäri-. putkia. Putkieristeet Paroc Oy:n . Alu Coat mineraalivillakouruja, . VTT-C-4736-09. Cefo ääni- ja paloeristyskasetit . kaikissa viemärielementeissä. Kasetin eristemateriaalin tyyppi-. hyväksyntä Saint Gobain Oy, . VTT-C-2149-07.

Vesijohtojen eristeet, Paroc Oy:n . Alu Coat mineraalivillakouru . - VTT-C-4736-09. Cefo läpivientihylsyt, PVC-putki. Läpiviennin paloeristemassa . Sealfire W 100, Wurth Oy . - VTT-C-5957-10. Elementtien ilmanvaihtokanavat, ääni- ja paloeristeet Elementtien ilmanvaihtokanavat, Lindab Oy:n EKOD kierresauma-. kanava, tyyppihyväksyntä 1358/88 Kanavien eristeet, Paroc Oy . Alu Coat mineraalivillakouru, . VTT-C-4736-09. Kanavaeristeet sisältyvät vain jos ne on erikseen esitetty hormielementtipiirustuksissa. Cefo ääni- ja paloeristyseristyskasetit kaikissa ilmanvaihtoelementeissä. Kasetin eristemateriaalin hyväksyntä, Saint Gobain Oy . - VTT-C-2149-07.

Tuuletusviemärin kytkentä elementtijärjestelmään kuuluu putkiurakkaan.

14

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


4.8. Urakkarajat 4.8.1 Elementtiurakka (EU): vesi-, viemäri- ja IV-elementit Sisältää LVI-työselityksen mukaiset elementit joissa rungot, kansiosat,

elementtien ja niiden osien toimituk-. set työmaalle palo- ja äänieristyksi-. neen asennettuna, välipohjan läpi-. menohylsyt, painokaaviot vesi- ja viemärilävistysten merkitsemisiin, viemärielementtien palomansetit,

1.1 LVI-suunnitelman mukaiset Uponor viemäröinti- . ja komposiittijärjestelmän johdot ja osat elemen-. teissä reititettyinä, ulostuloputket elementistä . ulkona, IV-kanavat ja haarat elementin sisällä

Uponor komposiitti- ja viemäröinti-. järjestelmien putket eristeineen elementteihin kannakoituna sekä vesielementin vuodonilmaisimet.

1.4 Vesi-, viemäriputkien ja IV-kanavien kannakoinnit . elementeissä 1.5 Vesijohtojen lävistyshylsyt palokatkomassalla . täytettynä

1.2 Cefo ääni- ja paloeristekasetit viemäri- ja IV-element-. 1.6 Elementtien rungot teihin asennettuna, viemärin palokatkomansetti 1.7 Vesielementtien kannet pulverimaalattuina tai . 1.3 Vesi- ja viemärijohtojen elementinsisäiset eristykset muulla halutulla pinnoitemateriaalilla U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

15


4.8.2 Jakotukkikannake Elementtiurakassa voidaan toimittaa jakotukkijärjestelmä putkiurakassa asennettavaksi (PU). Järjestelmään toimitetaan säädettä-. vät kannakointikiskot putkikannakkein, jakotukit ja palloventtiilit. Vesimittarit erillistilauksesta. 4.8.3 Vesielementin urakkarajat Vesijohtojen urakkarajana vesielementeistä ulos tulevat johdot n. 200 mm elementeistä ulkona. Putkiurakoitsija jatkaa näistä putkista sulkuventtii-. leille, vesimittareille sekä kalusteille. . Ulostuloputkien jatkosliitimet kuu-. luvat myös putkiurakkaan (PU). . Vesijohtojen eristyksien urakkaraja-. na on vesielementin seinä siten, että elementtien ja työmaalla tehtyjen . eristysten liittymät kohtaavat.

Lyhenteet (EU) Elementtiurakka (PU) Putkiurakka (RU) Rakennusurakka

16

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


Välipohjan lävistys

1.1 2.1

Uponor Cefo -elementit, välipohjan lävistys DET 1

4.3

Uponor Cefo -elementtien toimitus- ja asennusurakan sisältö: - Vesi -ja viemärielementit (Sähkösinkitty 1,0 mm teräslevy) - Sokkeliosat ja läpivientiputket - Avattava pulverimaalattu kansi, valkoinen - Uponor komposiittiputket elementteihin asennettuina

4.1 5.1 6.1

6.1 4.2

6.1

150

Uponor Cefo -elementit, Selitykset - DET 1

Uponor Cefo -elementit

Uponor Cefo -elementtien toimitus- ja asennusurakan sisältö: 1.1 (EU) Vesijohdot 20 ... 32 mm Uponor UniPipe -komposiittiputkea 2.1 (EU) Mineraali- tai lasivillaeristyskouru, LVI-työselityksen mukaan 3.1 (EU) Välipohjien lävistyshylsyt, ø 40 ... 50 mm muoviputket 4.1 (EU) Elementin pohjaosa 4.2 (EU) Alasokkeliosa 4.3 (EU) Pintakuorivaippa, pulverimaalattu 5.1 (EU) Läpimenohylsyjen ja vesijohtojen välit tiivistetään . palomassalla 6.1 (RU) Korotetun sokkeliosan vesieristys Valetun alasokkeliosan pinta ja putkien lävistyshylsyjen juuret . vesieristetään sivellettävällä massalla 6.2 (EU) Alasokkeliosa täytetään, valetaan betonilla n. 150 mm . tai Vetonit 6000 -massalla

VESIJOHTOJEN VÄLIPOHJAN LÄVISTYS (SIVUSTA)

Uponor Cefo -elementtien komponentit ja kaikki käytettävät . eristeet, kitit ja massat ovat tyyppihyväksyttyjä tuotteita.

3.1

160-200 mm

Timanttiporaus ø 63-C50 mm

CEFO DET. 1. Uponor Cefo -elementit A (EU) Cefo-viemärielementti V110 ÄE + paloeristys B (EU) Cefo-vesielementti Uponor komposiittiputkin C (EU) Cefo-vaakaelementti IDO seinä-WC-varustuksella, Sisältää viemärit altaalle ja WC:lle AB (EU) Cefo-kulmaelementti, vesi- ja viemärireitityselementti (EU) = Elementtiurakka

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

17


Vesijohtojen urakkarajat

(EU) (PU)

Linja (EU) (32...20 mm)

(EU)

Ulostuloputket 20 mm KOM (EU)

(EU) (PU)

URAKKARAJA EU = ELEMENTTIEN TOIMITUS JA ASENNUSURAKKA PU = PUTKIURAKKA (TOIMITUS + ASENNUS)

18

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


CEFO-ELEMENTIT KANSIOSA (EU) CEFO-ELEMENTIT POHJAOSA 4.2 (EU) PUTKIKANNAKKEET CEFO-ELEMENTIT (EU)

UUSI KIVIAINEINEN SEINÄ RAK. SUUNNITELMAN MUKAAN (RU)

NYK. IV-HORMIT 2-4 KPL LÄPIVIENTIVALU (RU)

4.1

VÄLIPOHJA 160....250 mm

5.1

ALASOKKELIOSA TÄYTETÄÄN/ VALETAAN BETONILLA n. 150 mm VALETUN ALASOKKELIOSAN PINTA- JA PUTKIEN LÄVISTYSHYLSYJEN JUURET VESIERISTETÄÄN SIVELTÄVÄLLÄ MASSALLA, WC/KH VESIERISTYS TYÖN YHTEYDESSÄ. KTS. MYÖS CEFO-ELEMENTTIEN ASENNUSOHJEET. CEFO-PIIRUSTUS 01-05 JA TYÖSELITYS

NYK. ELEMENTTI KPH:N ALASLASKETTU KATTO TERÄSLEVYALAKATON KÄSITTELYT KS. RAK. TAPAS.

7.1 8.1 4.2

1.1

NYK. TERÄSLEVY SEINÄ LAATOITETTU (RU) RAK.SUUNNITELMAN MUKAAN (RU)

1.KRS.

1 Hormirakenne ääni- ja palo-. teknisten vaatimusten mukaisesti. 2 Mikäli lattiakaivollisen huonetilan. betonilattia toteutetaan uivana . rakenteena esim. ontelolaatta-. elementin päälle, on varmistuttava . siitä, että uivan lattian lämpöliike . ei vaurioita lattiakaivoa liikevara . muhveissa.

(EU)

(EU)

(PU)

(PU)

ALAPOHJASSA URAKKA- JA ASENNUSRAJA ELEMENTTIURAKOITSIJA/PUTKIURAKOITSIJA

1.1 VESIJOHDOT 20...40 Uponor komposiitti (EU) 2.1 MINERAALI TAI LASIVILLAERISTYSKOURU (LVI-työselityksen mukaan)(PU) 3.1 VÄLIPOHJIEN LÄVISTYS"HYLSYT" Ø 40...50 MUOVIPUTKET (EU) 4.1 ALASOKKELIOSA s = 1 mm (EU) 4.2 CEFO-ELEMENTIN POHJAOSA s = 1 mm (EU) 5.1 LÄPIMENO HYLSYJEN JA VESIJOHTOJEN VÄLIT TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA MASSALLA (EU) KTS. MYÖS UPONOR KOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSKÄSIKIRJA . ( PALOA OSASTOIVA LÄPIVIENTI). 6.1 VESIERISTYS TEHDÄÄN C2 MÄÄRÄYSTEN MUKAAN (WC/KH VESIERISTYKSET) (RU) KTS. RAKENNESUUNNITELMA KOHTA VESIERISTYKSET 7.1 VIEMÄRI LVI-SUUNNITELMAN MUKAAN (EU) 8.1 VIEMÄRIERISTYS MINERAALIVILLA KOURU PAINO 1 m3/100 kg (PU) EU = ELEMENTTIEN TOIMITUS JA ASENNUSURAKKA PU = PUTKIURAKKA RU = RAKENNUSURAKKA

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

19


Tyyppitalo Ruola Tässä suunnitelmassa on esi- tetty peruspohjaratkaisu, johon on lisätty pelkkä käyttÜvesisaneeraus toteutettuna CEFOkäyttÜvesinousuelementillä ja Uponor-komposiittiputkistolla. .

Saavutettuja hyÜtyjä asiakkaille; rakentajille ja rakennuttajille: • Järjestelmä on valittavissa jo . hankesuunnitteluvaiheessa • Valmiit modulaariset ratkaisut . helpottavat suunnittelijan tyÜtä • Teollisesti valmistetut tuotteet . ovat mittatarkkoja ja teknisesti . testattuja • Lyhyet putkivedot kalusteille . (vähemmän putkea, nopeammat . asennukset)

• Siisti ja huoliteltu lopputulos • Vaihdettavat putkistot • Varma ja luotettava vuodon-. ilmaisin • Mahdollistaa sarjatyÜn myÜs . tyÜmaalla • Kaikki vesi- ja viemärivedot on . esivalmistettu (lyhyempi tyÜaika . kohteessa) • Vesi- ja viemärivedot saniteetti-. tilojen lisäksi myÜs keittiÜÜn

• Em. ansiosta kokonaistaloudel-. linen ratkaisu

 

 

20U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


Suunnitelmassa on esitetty yksi kylpyhuoneratkaisu toteutettuna CEFO-elementeillä. Vesikiertoiselle lattialämmitykselle on huomioitu nousujohtojen paikka.

   Â  Tässä vaihtoehdossa ovat vesi-. ja viemärinousulinja ehdotettu . uusittavaksi CEFO-pystynousuelementeillä ja seinä-WC-elementeillä. Uudet viemärihajoitukset suihkulta, keittiÜstä ja pesukoneelta voidaan ratkaisussa tehdä joko kattoon tai upottaa lattiaan. KäyttÜvesiputket on viety alakatossa vesipisteille. Vaihtoehtoina joko Uponor-kom-. posiitti- tai -PEX-käyttÜvesijärjestelmä.  �  ‚ ‚ �  ��   �  �      �… †­‡� �         �� � �  � 

ƒ „� �� ƒ�     „  

 

     Â?Â? ‚ ‚ 

     Â? ­€ Âƒ „� �� ƒ�     „    

  Â 

   �  ‚ ‚ �  ��   �  �      �… †­‡� �         �� � �  �

 

 

 

      Â? ­€ Âƒ „� �� ƒ�     „    

  Â 

     Â?Â? ‚ ‚   �  ‚ ‚ �  ��   �  �      �… †­‡� �         �� � �  �

 

     Â?Â? ‚ ‚ 

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

     Â? ­€ Â

21


2

2

3 

B2

A1

C1

1

B2

G3 lattialämmitys

2400 2600

E2

G31

L1

(Sivu 22 ja 30 samat kuvat, samat elementit kohteessa)

L1

1. Vesielementti

3. Seinä-WC-elementti

L1. Lattialämmitysnousu

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• Uponor-komposiittiputki

elementin runko-osa. elementin kansiosat. viemäriputket ja -osat. ulostulohaaroitukset. viemärikannakkeet. wc:n säiliÜ (seinämalli). wc:n kannatusteline. äänieristys

• • • • • •

2300

C4

elementin pohjaosa. elementin sokkeliosa. viemärin palo- ja äänieristykset. viemäriputket ja -osat. ulostulohaaroitukset. viemärikannakkeet

U1. Lattialämmitys • Uponor-evalPEX putki 12 mm B2

A2 

elementin pohjaosa. elementin sokkeliosa . (vuodonilmaisin). elementin kansiosa. vesijohdot. ulostulohaaroitukset. putkikannakkeet. B5 yläasennus eristykset. läpivientihylsyt

2. Viemärielementit

A2

E22300

2400 2600C1

3

A1

C4 

G3 lattialämmitys2400 2600

B2 G3 

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2  

22


Tyyppitalo Nyman

Tässä suunnitelmassa on esi- tetty peruspohjaratkaisu, johon on lisätty pelkkä käyttÜvesisaneeraus toteutettuna CEFOkäyttÜvesinousuelementillä ja Uponor-komposiittiputkistolla.

Saavutettuja hyÜtyjä asiakkaille; rakentajille ja rakennuttajille: • Järjestelmä on valittavissa jo . hankesuunnitteluvaiheessa • Valmiit modulaariset ratkaisut . helpottavat suunnittelijan tyÜtä • Teollisesti valmistetut tuotteet . ovat mittatarkkoja ja teknisesti . testattuja • Lyhyet putkivedot kalusteille . (vähemmän putkea, nopeammat . asennukset)

• Siisti ja huoliteltu lopputulos • Vaihdettavat putkistot • Varma ja luotettava vuodon-. ilmaisin • Mahdollistaa sarjatyÜn myÜs . tyÜmaalla • Kaikki vesi- ja viemärivedot on . esivalmistettu (lyhyempi tyÜaika . kohteessa) • Vesi- ja viemärivedot saniteetti-. tilojen lisäksi myÜs keittiÜÜn

• Em. ansiosta kokonaistaloudelli-. nen ratkaisu

TYYPPITALO KE NYMAN VAASA ALKUPER€INEN TILANNE

Kuva 2 Kuva 2.1 tyyppi 1U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

23


Suunnitelmassa on esitetty yksi kylpyhuoneratkaisu toteutettuna CEFO-elmenteillä. Tässä suunni-. telmavaihtoehdossa on huomioitu myÜs vesikiertoiselle lattialämmitykselle nousujohtojen paikka. Tässä vaihtoehdossa ovat vesi-. ja viemärinousulinja ehdotettu. uusittavaksi CEFO-pystynousuelementeillä. Uudet viemärihajoituk-. set voidaan ratkaisussa tehdä joko kattoon tai upottaa lattiaan. KäyttÜvesiputket on viety alakatossa vesipisteille. Vaihtoehtoina joko Uponor-komposiitti- tai -PEX-. käyttÜvesijärjestelmä.

    Â? Â?Â? Â?   

 ‚ …�   €  ��  ‚�‚‚ …  �‚  � �    � � 

„ „   €   �    � €   � �  �‚ � �  † ‡ˆ �     Â? Â? Â? Â?   Â?‚Â?Â?    €Â?  € Â?‚Â?Â?   

„ „

 

 Â?‚Â?Â? ƒÂ?Â?

     Â? Â? Â? Â?   

 ‚ …�   €  ��  ‚�‚‚ …  �‚  � �    � � 

„ „   €   �    � €   � �  �‚ � �  † ‡ˆ �     Â? Â? Â? Â?   Â?‚Â?Â?    €Â?  € 

 Â?‚Â?Â?   

„ „

 Â?‚Â?Â? ƒÂ?Â?

     Â? Â? Â? Â? 

    Â?­  Â? € Â?   Â?Â?Â  � � € � � �   ‚ …�   €  ��  ‚�‚‚ …  �‚  � �    � � 

„ „   €   �    � €   � �  �‚ � �  † ‡ˆ �     Â? Â? Â? Â?   Â?‚Â?Â?    €Â?  €

 

24 Â?‚Â?Â?   

„ „

 Â?‚Â?Â? ƒÂ?Â?

 U P O N O R C E F O suunnittelu - j a

a sennusohje 2 0 1 2
E2 lämmitys

(Sivu 22 ja 30 samat kuvat, samat elementit kohteessa)

2

4

2

3 

A2 

B2B5 yläasennus

C4 

3

A2

2300

G3 lattialämmitys

C4

12400 2600

B2

G31

L1

(Sivu 25 ja 28 samat kuvat, samat elementit kohteessa)

L1

1. Vesielementti

3. Seinä-WC-elementti

5. Suihkun nurkkaelementti

• • • • • • • •

• • • • • • • •

L1. Lattialämmitysnousu

elementin pohjaosa. elementin sokkeliosa . elementin kansiosa. vesijohdot. ulostulohaaroitukset. putkikannakkeet. eristykset. läpivientihylsyt

2. Viemärielementit • • • • • •

elementin pohjaosa. elementin sokkeliosa. viemärin palo- ja äänieristykset. viemäriputket ja -osat. ulostulohaaroitukset. viemärikannakkeet

elementin runko-osa. elementin kansiosat. viemäriputket ja -osat. ulostulohaaroitukset. viemärikannakkeet. wc:n säiliÜ (seinämalli). wc:n kannatusteline. äänieristys

• Uponor-komposiittiputki L2. Vaihtoehtoinen lattialämmitysnousu U1. Lattialämmitys • Uponor-evalPEX putki 12 mm

4. Vaakaelementti (lattiakaivolle) • • • • •

elementin pohjaosa. viemäri, palo- ja äänieristykset. viemäriputket ja -osat lattiakai-. volle. lattiakaivo; 75 Vieser-lattiakaivo. viemärikannakkeet

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

25


Tyyppitalo Mattinen & Niemelä Tässä suunnitelmassa on esi- tetty peruspohjaratkaisu, johon on lisätty pelkkä käyttÜvesisaneeraus toteutettuna CEFOkäyttÜvesinousuelementillä ja Uponor-komposiittiputkistolla.

Saavutettuja hyÜtyjä asiakkaille; rakentajille ja rakennuttajille: • Järjestelmä on valittavissa jo . hankesuunnitteluvaiheessa • Valmiit modulaariset ratkaisut . helpottavat suunnittelijan tyÜtä • Teollisesti valmistetut tuotteet . ovat mittatarkkoja ja teknisesti . testattuja • Lyhyet putkivedot kalusteille . (vähemmän putkea, nopeam-. mat asennukset)

• Siisti ja huoliteltu lopputulos • Vaihdettavat putkistot • Varma ja luotettava vuodon-. ilmaisin • Mahdollistaa sarjatyÜn myÜs . tyÜmaalla • Kaikki vesi- ja viemärivedot on . esivalmistettu (lyhyempi tyÜaika . kohteessa) • Vesi- ja viemärivedot saniteetti-. tilojen lisäksi myÜs keittiÜÜn

• Em. ansiosta kokonaistaloudel-. linen ratkaisu . .

  26

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


Suunnitelmassa on esitetty uusi kylpyhuoneratkaisu toteutettuna CEFO-elementeillä. Tässä suunni-. telmassa ovat kaikki tärkeimmät . kalusteet sijoitettu samalla seinälle. . Vesi- ja viemärinousulinja on sijoitettu kylpyhuoneeseen kokonaan uuteen paikkaan, josta on mahdollisimman lyhyet putkivedot myÜs keittiÜÜn. Suunnitelmassa on huomioitu myÜs vesikiertoiselle lattialämmitykselle nousujohtojen paikka.

   Â? Â? Â? Â? 

† ƒ ‡� ­ ‚­ ��

†­ƒ�ƒƒ ‡  �ƒ  � �  ­ � �  … …­  ‚ ­ � 

­ � ‚

  � �  �ƒ � �   ˆ ‰ � ­­  Â? Â? Â? Â?   Â?ƒÂ?Â?­ ­

‚�­ ‚

 

 Â?ƒÂ?Â?­ ­

Â…Â Â… Â?ƒÂ?Â?­ „Â?Â?† ƒ ‡� ­ ‚­ ��

†­ƒ�ƒƒ ‡  �ƒ

    Â? Â? Â? Â?   � �  ­ � �  … …­  ‚ ­ � 

­ � ‚

  � �  �ƒ � �   ˆ ‰ � ­­  Â? Â? Â? Â?   Â?ƒÂ?Â?­ ­

‚�­ ‚

 

 Â?ƒÂ?Â?­ ­

Â…Â Â… Â?ƒÂ?Â?­ „Â?Â? Â Â? Â?

‚ � � �  † ƒ ‡� ­ ‚­ ��

†­ƒ�ƒƒ ‡  �ƒ  � �  ­ � �  … …­  ‚ ­ � 

­ � ‚

  � �  �ƒ � �   ˆ ‰ � ­­  Â? Â? Â? Â?   Â?ƒÂ?Â?­ ­

‚�­ ‚

    Â? Â? Â? Â? 

   ­Â?€  Â? ‚ Â? ­ Â?Â?Â

 U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

  Â?ƒÂ?Â?­ ­

Â…Â Â…

 Â?ƒÂ?Â?­ „Â?Â?

27
E2 lämmitys

(Sivu 22 ja 30 samat kuvat, samat elementit kohteessa)

2

4

2

3 

A2 

B2B5 yläasennus

C4 

3

A2

2300

G3 lattialämmitys

C4

12400 2600

B2

G31 (Sivu 25 ja 28 samat kuvat, samat elementit kohteessa) 1. Vesielementti

3. Seinä-WC-elementti

L1. Lattialämmitysnousu

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• Uponor-komposiittiputki

elementin pohjaosa. elementin sokkeliosa . elementin kansiosa. vesijohdot. ulostulohaaroitukset. putkikannakkeet. eristykset. läpivientihylsyt

2. Viemärielementit • • • • • •

28

L1

L1

elementin pohjaosa. elementin sokkeliosa. viemärin palo- ja äänieristykset. viemäriputket ja -osat. ulostulohaaroitukset. viemärikannakkeet

elementin runko-osa. elementin kansiosat. viemäriputket ja -osat. ulostulohaaroitukset. viemärikannakkeet. wc:n säiliÜ (seinämalli). wc:n kannatusteline. äänieristys

L2. Vaihtoehtoinen lattialämmitysnousu U1. Lattialämmitys • Uponor-evalPEX putki 12 mm

4. Vaakaelementti (lattiakaivolle) • • • • •

elementin pohjaosa. viemäri, palo- ja äänieristykset. viemäriputket ja -osat lattiakai-. volle. lattiakaivo; 75 Vieser-lattiakaivo. viemärikannakkeet

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


Tyyppitalo Haka

Tässä suunnitelmassa on esi- tetty perusratkaisuja keittiÜn vesi- ja viemärinousuille. Tässä on huomioitu myÜs pelkkä käyt- tÜvesisaneerauksen toteuttami- nen Cefo-käyttÜvesinousuele- mentillä ja Uponor-komposiitti tai -PEX-putkilla.

Saavutettuja hyÜtyjä asiakkaille; rakentajille ja rakennuttajille: • Järjestelmä on valittavissa jo . hankesuunnitteluvaiheessa • Valmiit modulaariset ratkaisut . helpottavat suunnit-telijan tyÜtä • Teollisesti valmistetut tuotteet . ovat mittatarkkoja ja teknisesti . testattuja • Lyhyet putkivedot kalusteille . (vähemmän putkea, nopeammat. asennukset)

.

• Siisti ja huoliteltu lopputulos • Vaihdettavat putkistot • Varma ja luotettava vuodon-. ilmaisin • Mahdollistaa sarjatyÜn myÜs . tyÜmaalla • Kaikki vesi- ja viemärivedot on . esivalmistettu (lyhyempi tyÜaika. kohteessa) • Vesi- ja viemärivedot saniteetti-. tilojen lisäksi myÜs keittiÜÜn

• Em. ansiosta kokonaistaloudel-. linen ratkaisu

 

 

 

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 229


Suunnitelmissa on esitetty uusi kylpyhuoneratkaisu toteutettuna Cefo-elementeillä. Tässä suunnitelmassa ovat kaikki tärkeimmät kalusteet sijoitettu samalle seinälle. Vesi- ja viemärinousulinja on sijoitettu kylpyhuoneessa uuteen paikkaan, josta on mahdollisimman lyhyet putkivedot myÜs keittiÜÜn. Tällä ratkaisulla saavutetaan maksimaalinen hyÜty tässä kohteessa niin teknisesti kuin taloudellisestikin.

   Â Â?Â?Â?    �  �� „ „    €   � 

 � €

   � �‚�� �† ‡ˆ �     Â?Â?Â?  Â?‚Â?Â?    

€�  €    Â Â?Â?Â? 

 Â?‚Â?Â?  ƒÂ?Â?‚ …�  € ��

 ‚� ‚‚ … �‚

   �  �� „ „    €   � 

 � €

   � �‚�� �† ‡ˆ �     Â?Â?Â?  Â?‚Â?Â?    

€�  €

   Â Â?Â?Â? 

 

� �­ � € �   �� Â?‚Â?Â?    

„ „ 

 Â?‚Â?Â?  ƒÂ?Â? Â Â?

€ ��� ‚ …�  € ��

 ‚� ‚‚ … �‚   �  �� „ „    €   � 

 � €

   � �‚�� �† ‡ˆ �     Â?Â?Â?  Â?‚Â?Â?    

€�  €30

 Â?‚Â?Â?    

„ „ 

 ‚ …�  € ��

 ‚� ‚‚ … �‚

 Â?‚Â?Â?    

„ „ 

 Â?‚Â?Â? Â

ƒ�� U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


2

4

2

3 

B2

A1

C1

3

1

E2

G3G3 lattialämmitys

L1

L1

(Sivu 22 ja 30 samat kuvat, samat elementit kohteessa) 1. Vesielementti

L1. Lattialämmitysnousu

3. Seinä-WC-elementti

• Uponor-komposiittiputki

• elementin runko-osa. elementin pohjaosa. • elementin kansiosat. elementin sokkeliosa . • viemäriputket ja -osat. (vuodonilmaisin) . • ulostulohaaroitukset. elementin kansiosa. • viemärikannakkeet. vesijohdot. • wc:n säiliÜ (seinämalli). ulostulohaaroitukset. putkikannakkeet. B5 yläasennus• wc:n kannatusteline. • äänieristys eristykset. läpivientihylsyt 4. Vaakaelementti (lattiakaivolle) 2. Viemärielementit • • • • • • • •

C4

elementin pohjaosa. elementin sokkeliosa. viemärin palo- ja äänieristykset. viemäriputket ja -osat. ulostulohaaroitukset. A2 viemärikannakkeet

• • • • •U1. Lattialämmitys 

• Uponor-evalPEX putki 12 mm

B2

A2

elementin pohjaosa. viemäri, palo- ja äänieristykset. viemäriputket ja -osat . G3 lattiakaivolle. lattialattiakaivo; 75 Vieser-lattiakaivo. lämmitys viemärikannakkeet

C4 2400 2600

B2

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2G32300

• • • • • •

L2. Vaihtoehtoinen lattialämmitysnousu1

E2B2

2300

2400 26002400 2600

C1

A1

31


5. Asennus

32

1. Lähtötilanne: pieniä vuotoja korjattava . yhä useammin.

2. Vanhat kylpyhuoneet puretaan.

3. Tarvittavat aukot porataan elementtien. putkireitityksiä varten.

4. Viemärielementit asennetaan paikalleen. . Vesi-viemärielementti tarvitsee enintään. . 0,17 m² lattiapinta-alaa.

5. Käyttövesiputket kiinnitetään elementtei-. hin, ja kerrosten väliset putket toisiinsa . Uponor-komposiittijärjestelmän liittimin.

6. Viemärielementit eristetään palo- ja ääni-. eristyskasetein.

7. Pintojen vedeneristys suoritetaan ennen . seinä-WC-elementin asennusta. Veden-. eriste ulottuu osin vesielementin sisään . muodostaen luotettavan vuodonilmaisimen.. Mahdollinen vuotovesi ohjautuu välittömäs-. ti elementtikannen alareunasta näkyville,. kulkien näin lattiakaatoa pitkin turvallisesti . lattiakaivoon.

8. Seinä-WC-elementti mahdollistaa läheisen . pesualtaan ja keittiön vesi- ja viemäriput-. kien reitityksen piilossa, vähentäen näin . tarvittavien timanttiporauksien ja muiden . liittyvien työvaiheiden määrää merkittävästi.. Seinäasenteinen WC-istuin helpottaa kylpy-. huoneen siivousta.

9. Laatoituksien, pintojen ja kalusteiden asen-. nusten jälkeen remontti on valmis.

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


Muistiinpanoja

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

33


Muistiinpanoja

34

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2


Muistiinpanoja

U P O N O R C E F O suunnittelu - j a a sennusohje 2 0 1 2

35


14009-FI-03-12 Fortuna - Esa Print Oy

Uponor Suomi Oy PL 21 15561 Nastola

P F E W

020 129 211 020 129 210 infofi@uponor.com www.uponor.fi

14009 cefo kasik standard 230412  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/cefo/brochures/14009_cefo_kasik_standard_230412.pdf?version=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you