Page 1

Uponor Smatrix Move EE KIIRJUHEND

03 | 2015


KIIRJUHEND UK CZ

Sisukord

Uponor Smatrix Move komponendid

Uponor Smatrix Move komponendid............................2

Uponor Smatrix Move süsteem võib koosneda järgmistest omavahel kombineeritud komponentidest:

DE Süsteemi näide...................................................................2

DK

Autoriõigused ja vastutusest lahtiütlemine.................3 Eessõna..........................................................................4 Ohutusjuhised....................................................................4 Toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine (elektroonikaromud)..........................................................4

EE

Kiirjuhend......................................................................5

ES

Paigaldus...........................................................................6 Süsteemi seadistamine.......................................................7 Töörežiim...........................................................................8 Kütte- ja jahutuskõver.......................................................9 Tehaseseadistuse taastamine..............................................9

FI

• Uponor Smatrix Move Controller H X-157 Wired (kontroller) • Uponor Smatrix Sensor Outdoor S-1XX • Uponor Smatrix Move Sensor Supply/Return S-152

Süsteemi näide

Tehnilised andmed.......................................................10

FR HR HU IT LT LV NL EI PL PT

Uponor Smatrix Move PLUS UK QUICK GUIDE

03 | 2015

RO

https://www.uponor.ee/smatrix/downloads.aspx

RU SE SK 2

U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D


KIIRJUHEND UK

Autoriõigused ja vastutusest lahtiütlemine

CZ DE

Uponor on koostanud käesoleva paigaldus- ja kasutusjuhendi ning kogu selle sisu üksnes teabe andmise eesmärgil. Kasutusjuhendi sisu (kaasa arvatud graafika, logod, ikoonid, tekst ja pildid) on kaitstud autoriõiguse ning ülemaailmsete autoriõiguse seaduste ja aluslepingute sätetega. Juhendi kasutamisel nõustute järgima kõiki ülemaailmseid autoriõiguse seadusi. Kasutusjuhendi sisu mis tahes muutmine või kasutamine muudel eesmärkidel kujutab endast Uponori autoriõiguse, kaubamärgiõiguse ja teiste omandiõiguste rikkumist. Juhendi puhul eeldatakse, et ohutusmeetmeid on järgitud täiel määral ja et süsteem Uponor Smatrix Move, sealhulgas selle süsteemi mis tahes komponendid, mida kasutusjuhendis käsitletakse: • on valitud, projekteeritud, paigaldatud ja kasutusele võetud litsentsitud ja pädeva projekteerija ning paigaldaja poolt kooskõlas Uponori esitatud (paigaldamise ajal) kehtivate paigaldusjuhiste ja ka kõigi kohaldatavate ehitus-, veevarustus- ja kanalisatsioonieeskirjade ning teiste nõuete ja juhenditega; • ei ole (ajutiselt ega pidevalt) puutunud kokku temperatuuride, rõhu ja/või pingetega, mis ületavad Uponori tarnitud tootele trükitud või mis tahes Uponori juhistes esitatud piirmäärasid; • jääb oma algselt paigaldatud asukohta ning seda ei parandata, asendata ega modifitseerita ilma Uponori eelneva kirjaliku nõusolekuta; • on ühendatud joogiveevarustuse või kokkusobivate veevarustus- ja kanalisatsiooniseadmete, kütte- ja/või jahutusseadmetega, mille Uponor on heaks kiitnud või määratlenud;

Kuigi Uponor on teinud jõupingutusi selleks, et kasutusjuhend oleks täpne, ei taga Uponor selles sisalduva teabe täpsust. Uponor jätab endale õiguse muuta juhendis esitatud tehnilisi kirjeldusi ja funktsioone või lõpetada kirjeldatud süsteemi Uponor Smatrix Move tootmine igal ajal ilma etteteatamise ja kohustusteta. Kasutusjuhend tarnitakse olemasoleval kujul ilma ühegi otsese ega kaudse garantiita. Enne teabe mis tahes viisil kasutamist tuleks seda iseseisvalt kontrollida.

DK EE ES

Uponor ütleb lahti maksimaalses lubatud ulatuses kõigist otsestest ja kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte üksnes, turustatavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse ja eeskirjade täitmise kaudsetest garantiidest.

FI FR

Käesolevat vastutusest lahtiütlemist kohaldatakse muuhulgas, kuid mitte üksnes, kasutusjuhendi täpsuse, usaldusväärsuse ja õigsuse suhtes.

HR

Uponor ei vastuta ühelgi juhul kaudsete, erakorraliste, juhuslike või kaasnevate kahjude või kaotuste eest, mis tulenevad kasutusjuhendis sisalduvate materjalide või teabe kasutamisest või suutmatusest nimetatud materjale või teavet kasutada või kasutusjuhendis sisalduvate vigade, puudujääkide või muude ebatäpsustega seostatavatest mis tahes nõuetest, isegi kui Uponori on sellise kahju võimalikkusest teavitatud.

HU IT LT

Käesolev vastutusest lahtiütlemise klausel ja kasutusjuhendis sisalduvad mis tahes sätted ei piira tarbijate ühtegi seadusjärgset õigust.

LV NL

• ei ole ühendatud ja seda ei kasutata koos muude kui Uponori toodete, osade või komponentidega, välja arvatud nendega, mille Uponor on heaks kiitnud või määratlenud;

EI PL

• ei näita märke meelevaldsest modifitseerimisest, valesti kasutamisest, ebapiisavast hooldusest, mittenõuetekohasest ladustamisest, hooletusest või kogemata enne paigaldamist ja kasutuselevõttu tekkinud kahjustustest.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D

3


KIIRJUHEND UK

Eessõna

CZ DE

Kiirjuhend on ette nähtud kasutamiseks kogenud paigaldajatele mälu värskendava abimaterjalina. Soovitame enne juhtsüsteemi paigaldamist kindlasti lugeda läbi põhijuhendi.

DK

Ohutusjuhised

EE

Käesolevas juhendis kasutatavad hoiatused

ES

Juhendis on kasutatud kõigi Uponori seadmete paigaldamisel ja kasutamisel kehtivate spetsiaalsete ettevaatusnõuete tähistamiseks järgmiseid sümboleid.

FI

Hoiatus! Vigastuste oht. Hoiatuste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada komponente.

FR

Ettevaatust!

HR

Ettevaatusteadete eiramine võib põhjustada tõrkeid.

HU

Ettevaatusabinõud Järgige kõigi Uponori seadmete paigaldamisel ja kasutamisel järgmiseid ettevaatusabinõusid:

IT

• Lugege ning järgige paigaldus- ja kasutusjuhendis toodud juhiseid.

LT

• Seadmed peab paigaldama pädev isik ja paigaldustööd tuleb teha kooskõlas kohalike eeskirjadega.

LV

• Seadmestikku ei tohi teha muudatusi või modifikatsioone, mida pole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

NL

• Enne mis tahes juhtmestamistööde alustamist peab kogu elektrivarustus olema välja lülitatud. • Ärge kasutage Uponori komponentide puhastamiseks vett.

EI

• Vältige Uponori komponentide kokkupuutumist kergestisüttivate aurude või gaasidega.

PL

Elektritoide

Hoiatus! Uponori süsteem kasutab 230 V vahelduvvoolu sagedusel 50 Hz. Hädaolukorras katkestage viivitamatult elektritoiteühendus. Tehnilised piirangud

Ettevaatust! Häirete vältimiseks hoidke paigaldus-/ andmekaablid üle 50 V pingega elektrikaablitest eemal.

Toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine (elektroonikaromud) MÄRKUS! Kohaldatav Euroopa Liidus ja muudes Euroopa riikides, kus toimib jäätmete lahuskogumise süsteem. Selline tootel või selle dokumentides kujutatud märgis tähendab, et toodet ei ole lubatud pärast kasutusea lõppu kõrvaldada koos olmejäätmetega. Jäätmete omavolilisest kõrvaldamisest keskkonnale või inimeste tervisele tekkiva kahju vältimiseks palume eraldada toote muudest jäätmetest ja toimetada see ringlussevõtuga tegelevasse kogumispunkti, et toetada materjalide säästvat korduskasutamist. Kodukasutajad peaksid võtma ühendust jaemüüjaga, kellelt nad toote ostsid, või kohaliku omavalitsusega, et küsida teavet, kus ja kuidas nad saavad tagada toote keskkonnaohutu ringlussevõtu. Ärikasutajad peaksid pöörduma oma tarnija poole ja vaatama üle ostulepingus sätestatud tingimused. Toodet ei tohi kõrvaldada koos ettevõtte tegevuse käigus tekkivate muude jäätmetega.

Me ei vastuta mis tahes kahjustuste või rikete eest, mis on tingitud nende juhiste eiramisest.

PT RO RU SE SK 4

U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D


KIIRJUHEND UK

Kiirjuhend

CZ DE Hoiatus!

MÄRKUS! Kiirjuhend on ette nähtud kasutamiseks kogenud paigaldajatele mälu värskendava abimaterjalina. Soovitame enne juhtsüsteemi paigaldamist kindlasti lugeda läbi põhilise paigaldus- ja kasutusjuhendi.

Elektriseadmete paigaldamine ja 230 V AC kaitseluugi taga tehtavad hooldustööd tuleb teostada väljaõppinud elektriku järelevalve all.

DK EE

PUMP P1 SENSORS

ES FI

Open

Close

230 V 50 Hz

Common

ACTUATOR 230 V

POWER 230 V AC 50 Hz

OUTSIDE

FR N

N

L

HEAT

COLD *

230 V 50 Hz

L

230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

2

N

4

L

In2

N

In1

HR

SENSORS

L

WATER RETURN

In1/In2 ** In1

HU

WATER IN

In1/In2 **

IT

In1/In2 **

In2

LT

PUMP P2 * CONTACT Ther ***

LV *)

Ühendage COLD või PUMP P2 (sekundaarne kütte-/jahutusskeem) ühendusklemmiga.

**)

Valige üks sisend (kütte-/jahutuslüliti, pumba juhtsignaal või sukeltermostaat) ja seadke vastavalt kas parameeter 11 – juhtmega sisend 1 valik või parameeter 12 – juhtmega sisend 2 valik. Kütte-/soojendusvalikud saab kasutada ainult registreerimata juhtmevaba termostaadiga süsteemide puhul.

NL

***) Valikuline temperatuuripiiraja ühendus, paigaldatud koos tehase kaablisillaga. Kui kasutate temperatuuripiirajat koos PUMP P1-ga, eemaldage sild.

EI PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D

5


KIIRJUHEND UK

A

CZ

B

145 mm

DE DK EE ES

C

FI

D

E

F

FR HR HU IT LT

Paigaldus Ettevaatust!

LV

Ärge püüdke ühendada Uponor Smatrix Base termostaate kontrolleri külge. Need pole omavahel ühilduvad ja võite neid kahjustada.

NL

A. Kinnitage kontroller kruvide ja tüüblitega seina külge.

EI

Kui kontroller paigaldatakse metallkappi, paigutage antenn väljapoole kappi.

B. Ühendage lisaseadmed, nagu ajam(id), ringluspump(-pumbad), temperatuuriandurid jne ning kinnitage need kaabliklambritega.

PL

C. Kontrollige, kas kõik juhtmeühendused on tehtud ja õiged:

• • • •

ajamid kütte/jahutuse lülitus ringluspump(-pumbad) temperatuuriandurid

D. Veenduge, et kontrolleri 230 V AC sektsioon on suletud ja kinnituskruvi on kinni keeratud. E. Ühendage toitekaabel 230 V AC seinakontakti või harukarbiga, kui see on kohalike eeskirjade kohaselt nõutav. F. Seadistage süsteem (vt järgmist lehekülge).

PT RO RU SE SK 6

U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D


KIIRJUHEND UK

Süsteemi seadistamine

MÄRKUS! Süsteemi teatud parameetriseadeid saab avada pärast käivitamist ainult esimese nelja tunni jooksul. Seda tehakse installijärgsete vigade vältimiseks. Kui kuvatakse lukustatud süsteemiparameetri sümbol , tuleb kontrolleri toitevool nende parameetrite muutmiseks lahutada ja uuesti ühendada. Pärast vooluvõrgust lahutamist või elektrikatkestust üksi seade kaduma ei lähe.

Süsteemi seadistamiseks muutke süsteemi parameetrisätteid.

1

2

10 s

0h

CZ DE DK EE

Neid seadeid saab käitusrežiimis alati muuta ja need ei lukustu. Süsteemi parameetriseadete sisestamine

ES

1. Hoidke nuppu OK all umbes 10 sekundit.

3

2. Seadete ikoon kuvatakse ekraani ülemises vasakus nurgas ning (olenevalt töörežiimist) kuvatakse tekst Hot type (kuum tüüp), Cld type (külm tüüp) või rEv type (rEv tüüp).

C

1 2 3 4 5 6 7 13

C

14

12

15

11

16

10

C 9

17 18

8

19

FI FR

7 20

3. Leidke nuppudega < või > parameeter (vt loendit) ja vajutage nuppu OK.

6 21

5 22

4 23

3 2

24

0h

HR

1

4

Mõned parameetrid vajavad, et muu parameeter selle aktiveeriks. Menüü

Ekraan

Kirjeldus

0

type

Paigaldise tüüp (kütmine ja/või jahutamine)

1

Cur

Küttmiskõver

2

Hi

Maksimaalne pealevoolu temperatuur (kütterežiim)

3

Lo

Minimaalne pealevoolu temperatuur (kütterežiim)

1

Cur

Jahutuskõver

HU IT

1

0h

Lisateavet ja skeemi leiate lk 9

5

6

24

P

2

4

6

8

10

2

Hi

Maksimaalne pealevoolu temperatuur (jahutusrežiim)

3

Lo

Minimaalne pealevoolu temperatuur (jahutusrežiim)

4

InSt

Süsteemi tüüp (hüdrauliline paigaldis)

5

th

Seadmel Move ei kasutata

6

tHty

Seadmel Move ei kasutata

7

BGAP

Võimendusfunktsioon, kui pealevoolu ja tagasivoolu temperatuurierinevus on liiga suur

8

trF1

Seadmel Move ei kasutata

C

C

0h

12

14

16

18

20

22

24

LV

Lisateavet ja skeemi leiate lk 9

24

AUTO

LT

NL EI PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D

7


KIIRJUHEND UK CZ DE

Menüü

Ekraan

Kirjeldus

Töörežiim

9

trF2

Seadmel Move ei kasutata

Tavatalitluse ajal on kontroller käitusrežiimis.

10

tr1o

Seadmel Move ei kasutata

11

in1

Juhtmega sisend 1, valikfunktsioon

Käitusrežiimis saab valida erinevaid töörežiime, määrata kellaaja ja kuupäeva ning graafiku.

12

in2

Juhtmega sisend 2, valikfunktsioon

13

OUSE

Välisõhu anduri valik (installitud/ juhtmevaba/juhtmega(jne)

14

OUt

Välisõhu temperatuur, kui välisõhu andur pole paigaldatud, on see fikseeritud.

15

ourF

Seadmel Move ei kasutata

16

˚C

Kuvatav ühik

17

00:00

Kellaaeg (AM/PM/24H)

18

GriP

Klapi ja pumba sundkäivitus

19

PUMP

Pumba käivitusviivitus, kui seguklapp on sulgunud

20

ctrl

Ajami sundjuhtimine

21

PrH

Põranda/pindkihi eelsoojendusprogramm

22

dry

Põranda/pindkihi kuivatamisprogramm

23

ALL

Tehaseseadistuse taastamine

DK EE ES FI FR HR

C

0h

2

4

6

24

IT

End

8

10

C

12

14

16

18

20

22

24

Valige nuppudega < või > töörežiim. Ruut näitab, milline režiim on valitud. Käitusrežiimis kasutatavad töörežiimid ja seaded on järgmised. Ikoon

Töörežiim Puhkuserežiim Mugavusrežiim Automaatrežiim (vaikevalik) Määrab töörežiimi graafiku alusel ECO-režiim

Hoidke nuppu OK all umbes 5 sekundit

HU

P

AUTO

Stopprežiim

Süsteemi parameetrisätetest väljumine

Kellaaeg ja kuupäev

4. Muutke nuppude - ja + abil seade parameetrit.

Graafiku programmimenüü

5. Kasutage nuppe < või > ja leidke parameeter 24 (End) – süsteemi parameetriseadetest väljumine.

LT

Kütte-/jahutusrežiim (ainult siis, kui jahutamine on aktiveeritud) Selle režiimi jaoks peab süsteemiparameetri 0 – paigaldustüübiks olema määratud rEv; kui süsteemi parameetrite 11 või 12 sätteks on HC, on see valik varjatud.

6. Süsteemi parameetriseadetest väljumiseks vajutage nuppu OK.

LV NL

Ringluspump Kui kontrolleriga on ühendatud ringluspump, töötab see tavatalitluse ajal pidevalt (vaikeseade).

EI

Selle seade muutmiseks valige kontrolleris süsteemiparameeter 19 (PUMP) – pumba käivitusviivitus.

PL

Lisateavet vt lõigust Süsteemi seadistamine. Move kontroller võib võtta vastu pumba nõudesignaali ühte juhtmega sisendisse (sisend 1 või 2, parameeter 11 või 12 väärtusel C_b) süsteemi teiselt kontrollerilt, lülitades P1-ga ühendatud ringluspumba sisse või välja.

PT RO RU SE SK 8

U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D


KIIRJUHEND UK

Kütte- ja jahutuskõver

Kütte-/jahutuskõvera muutmiseks toimige järgmiselt

Uponor Smatrix Move kontrolleri kütte- ja jahutuskõverad on näidatud järgmisel skeemil. Skeemil on näidatud arvutatud pealevoolu temperatuur iga kõvera jaoks ja erinevatel välistemperatuuridel. Kontroller kasutab valitud kõveraid seguklapi käitamiseks, mis omakorda reguleerib süsteemi pealevoolu temperatuuri.

1. Süsteemi parameetrite menüüsse sisenemiseks hoidke kontrolleril nuppu OK ligikaudu kümme sekundit all.

CZ

2. Seadete ikoon kuvatakse ekraani ülemises vasakus nurgas ning (olenevalt töörežiimist) kuvatakse tekst Hot type (kuum tüüp), Cld type (külm tüüp) või rEv type (rEv tüüp)

DE

Supply temperature (varustuse temperatuur) 5 4,5 4 3,5

80

3

2,5

2

70

1,5

1,2 1

60

0,8

50

0,7 0,6

40 0,4 30

0,2

20 10

36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6

4

2

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

Välistemperatuur

Kõver valik oleneb erinevate tegurite kombinatsioonist, nagu maja soojusisolatsioon, geograafiline asukoht, kütte-/jahutussüsteemi tüüp jne. Näide: Radiaatoriküttel viletsa soojusisolatsiooniga maja vajab suuremat kõveraväärtust kui samaväärne ja põrandaküttega maja. Skeemil esitatud kõveraid piiravad ka süsteemis seadistatud maksimaalsed ja minimaalsed parameetrid (märgitud skeemil väga paksu joonega).

DK

3. Leidke nuppudega < või > parameeter 1 (Cur) – küttekõver, või 1 (Cur) – jahutuskõver. Need saab tuvastada kütte või jahutuse sümbolite alusel.

EE

Küttekõver Vaikeväärtus: 0,7 Seadistusvahemik: 0,1 – 5, 0,1 sammudena

ES

Jahutuskõver Vaikeväärtus: 0,4 Seadistusvahemik: 0,1 – 5, 0,1 sammudena

FI

4. Muutke nuppude - ja + abil seade parameetrit. 5. Muudatuse kinnitamiseks vajutage kontrolleril nuppu OK ja naaske süsteemi parameetriseadete juurde.

FR

6. Vajadusel korrake samme 3 kuni 5, et muuta ka teisi kõvera seadeid.

HR

Tehaseseadistuse taastamine

HU

Tehaseseadistuse taastamiseks avage kontrolleris süsteemi parameeter 23 (ALL) – tehaseseadistuse taastamine.

IT

Hoidke nuppu OK viis sekundit all, kuni kontroller taaskäivitub.

LT

Lisateavet vt lõigust Süsteemi seadistamine.

LV NL EI PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D

9


KIIRJUHEND UK

Tehnilised andmed

CZ

Üldine IP-kaitseklass

DE

Ümbritseva keskkonna maksimaalne suhteline õhuniiskus

IP30 (IP: toote aktiivsete komponentide kaitstus juurdepääsu ja vee eest) 85% temperatuuril 20 °C

Kontroller

DK

CE-tähis Madalpingetestid Elektromagnetilise ühilduvuse testid Elektritoide Kasutustemperatuur Ladustamistemperatuur Maksimaalne voolutarve Pumba 1 väljund Kütmisväljund Jahutuse/pumba 2 väljund Kolmepunktiline juhtimine Klapi väljund Toiteühendus Ühendusklemmid

EE ES FI FR HR HU

*)

EN 60730-1 Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

**)

EN 60730-2-1 Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-1: Erinõuded elektriliste majapidamisseadmete elektrilistele juhtimisseadistele

EN 60730-1*) ja EN 60730-2-1**) EN 60730-1 230 V vahelduvvool +10/–15%, 50 Hz 0 °C kuni +50 °C -20 °C kuni +70 °C 75 W 230 V AC +10/–15%, 250 V AC 5 A max (L, N, PE) 230 V AC +10/–15%, 250 V AC 5 A max (L, N, PE) 230 V AC +10/–15%, 250 V AC 5 A max (L, N, PE) 2 TRIACS => 75 W max 230 V AC ±10% 1 m kaabel europistikuga Kuni 4,0 mm² jäigad või 2,5 mm² painduvad klemmid koos kaitseümbrisega Kasutatav kõikjal Euroopas

0682

Vastavusdeklaratsioon Käesolevaga kinnitame omal vastutusel, et nende juhiste järgi käsitsetavad tooted vastavad kõigile raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 1999. aasta märtsis vastu võetud direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele.

IT LT LV NL EI PL PT RO RU SE SK 10

U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D


KIIRJUHEND UK CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IT LT LV NL EI PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X M O V E · K I I R J U H E N D

11


Production: Uponor AB; Virsbo, Sweden 1068133 03_2015_EE

Uponor Eesti Oü www.uponor.ee Uponor jätab endale õiguse teha kasutatavate komponentide spetsifikatsioonis Uponori pideva täiendamise ja arenduse poliitikast lähtuvaid muudatusi ilma etteteatamiseta.

Uponor smatrix move kiirjuhend  

https://www.uponor.ee/-/media/country-specific/estonia/download-center/indoor-climate/ufh/mount-instr/uponor-smatrix-move-kiirjuhend.pdf?v=5...

Uponor smatrix move kiirjuhend  

https://www.uponor.ee/-/media/country-specific/estonia/download-center/indoor-climate/ufh/mount-instr/uponor-smatrix-move-kiirjuhend.pdf?v=5...