Page 1

SPRINKLER

Uponor Sprinklersystem


REFERENS – SPRINKLER

Brandsäkert i Beckomberga med boendesprinkler från Uponor Beckombergaområdet i Bromma omvandlas nu till idylliskt bostadsområde, fjärran från forna mentalsjukhusmiljöer. En av de gamla sjukhusbyggnaderna byggs om till vårdboende och utrustas med Uponor Sprinklersystem. Bakgrund Beckomberga i västra Stockholm är känt för sitt mentalsjukhus från 1932 som i mitten av 1900-talet var ett av Europas största med 2 000 patienter. Stockholms läns landsting beslöt 1995 att lägga ned sjukhuset. Det kulturhistoriskt intressanta området omvandlas idag till bostadsområde med radhus, parhus och flerbostadshus. Totalt blir det 800 nya bostäder i de parkliknande miljöerna. Lösning En av de gamla sjukhusbyggnaderna i Beckomberga renoveras och görs om till vårdboende med 36 lägenheter och gemensamhetsutrymmen.

SPRINKLER

I enlighet med dagens standard* för vårdboenden installeras boendesprinkler i hela byggnaden. Valet föll på Uponor Sprinklersystem och MLCrör. Uponors MLC-Sprinkler uppfyller regelverket i den nya standarden där kraven för vattenflödet har fördubblats jämfört med tidigare regelverk. Kopplingarna utförs med Uponor Modulsystem 63-110 för matningsledningen och MLC-presskopplingar för mindre dimensioner. Totalt används drygt 800 meter MLC rör och 230 sprinklerhuvuden. ”Boendesprinkler är särskilt viktigt på vårdboenden där människor förväntas behöva hjälp att ta sig ut vid brand. En annan fördel är att boendemiljön blir trevligare när man slipper ha utrymningsvägar i form av omöblerade korridorer,”säger

En av de gamla sjukhusbyggnaderna i Beckomberga omvandlas till ett modernt vårdboende.

Sami Kallio, produktchef för Kulvert, Komfortpanel och Sprinkler på Uponor. Resultat Tommy Wallin på Rosersbergs VVS & Entreprenad AB genomför sprinklerinstallationerna i vårdboendet. ”MLC-sprinklern går snabbt att montera. Dessutom slipper man tunga arbetsmoment eftersom man kan koppla ihop rören först och sen montera dem i matarstråket”, säger Tommy Wallin. Sami Kallio fortsätter: ”Den lätta vikten och det faktum att MLC-röret är böjbart (dim 16-32) förenklar ofta installationen jämfört med en traditionell sprinklerinstallation med stålrör. Dessutom kan arbetstiden förkortas. Plastmaterialet i det korrosionsfria MLC-röret förhindrar att sediment bildas på insidan av röret med tiden, och medför att den inre dimensionen inte minskar eller rostar sönder, avslutar Sami Kallio.

*Den nya standarden för boende­sprinkler publicerades i januari 2010 och heter Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll, SS 883001:2009.

Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 3 4


INNEHÅLL Inledning..................................................................................................................................... 537 Introduktion till Uponor Sprinklersystem................................................................................... 538

Väl utprovad lösning................................................................................................................. 538

Produktbeskrivningar........................................................................................................ 539 Uponor Sprinklersystem................................................................................................................ 540 Allmänt...................................................................................................................................... 540 Godkännanden.......................................................................................................................... 540 Ingående delar i ett sprinklersystem............................................................................................ 540

Uponor Sprinkler....................................................................................................................... 540

Uponor Täckkåpa...................................................................................................................... 541

Flödesvakt................................................................................................................................. 541 Uponor MLC rör för sprinkler........................................................................................................ 542

Dimensioner och presskopplingar.............................................................................................. 543

Uponor Modulsystem 63–110................................................................................................... 543

Fördelar..................................................................................................................................... 545

Användningsområden och montering........................................................................................ 545

Livslängd................................................................................................................................... 545

Tryck och temperatur................................................................................................................. 545

Brandtekniska egenskaper......................................................................................................... 545

Återvinning av rören.................................................................................................................. 546

Hantering, transport och lagring............................................................................................... 546

Projektering............................................................................................................................. 549 Projektering av Uponor Sprinklersystem..................................................................................... 550 Allmänt...................................................................................................................................... 550 Sprinklercentral......................................................................................................................... 551

Tryckfall i kopplingar................................................................................................................. 552

Tryckfall i kopplingsdetaljer för MLC rör.................................................................................... 553

Installation................................................................................................................................ 555 Generella installationsprinciper.................................................................................................... 556 Allmänt...................................................................................................................................... 556

Upprätta installationsintyg........................................................................................................ 556

Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 3 5

SPRINKLER

Tryckfallsberäkningar................................................................................................................. 552


Monteringsanvisningar.................................................................................................................. 556 Installationsförutsättningar....................................................................................................... 556

Montering av sprinkler.............................................................................................................. 557

Avstånd..................................................................................................................................... 557

Montering i snedtak.................................................................................................................. 557

Kapa och koppla ihop rör............................................................................................................... 557

Kapa rör.................................................................................................................................... 558

Förgreningssätt och riktningsförändringar................................................................................. 558

Bocka rör................................................................................................................................... 559

Förbered för att koppla ihop rör................................................................................................ 559

Koppla ihop rören...................................................................................................................... 560

Klamring........................................................................................................................................... 562 Klamringsavstånd...................................................................................................................... 562 Brandtätning................................................................................................................................... 562

Brandtäta MLC rör med Brennix Brandfog eller likvärdigt.......................................................... 562

Brandtäta MLC rör med Brennix Brandskyddsmassa eller likvärdigt........................................... 563

Pressverktyg för Uponor Presskopplingar.................................................................................. 564 Tryck- och täthetskontroll............................................................................................................. 566

Tryck- och täthetskontroll med vätska....................................................................................... 566

Täthetsprovning med luft.......................................................................................................... 567

Drift och underhåll......................................................................................................................... 569

Tekniska data........................................................................................................................... 571 Uponor MLC rör........................................................................................................................ 572

Uponor Sprinkler, synlig och dold.............................................................................................. 573

Uponor Väggsprinkler................................................................................................................ 574

Uponor Täckkåpa...................................................................................................................... 575

SPRINKLER

Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 3 6


SPRINKLER

Inledning


Introduktion till Uponor Sprinklersystem Begreppet "boendesprinkler" innebär en förenklad och kostnadseffektiv lösning av sprinkler för brandskydd. Fokus har i första hand lagts på att rädda liv och i andra hand på att rädda egendom. Som ett resultat av denna prioritering är det möjligt att ansluta ett boendesprinklersystem till husets kallvattenservis. Uponor Sprinklersystem är ett tillförlitligt skydd vid bränder i småhus, lägenheter, hotellrum och vårdboenden m.m. Erfarenheter från USA och Europa har visat att Uponor Sprinklersystem ger en mycket hög säkerhetsnivå.

Väl utprovad lösning De sprinkler som används i Uponor Sprinklersystem tillverkas av det amerikanska företaget Reliable Automatic Sprinkler Company. Dessa sprinklers är provade och typgodkända av Underwriters Laboratories inc. som är ett godkänt laboratorium för typgodkännande av sprinkler globalt. Uponor Sprinklersystem har provats enligt normen UL1821 (Thermoplastic Sprinkler Pipe and Fittings for Fire Protection Service) vid Finska VTT, motsvarande SP. Mätresultaten visar att systemet klarar en synlig förläggning mot brand i boendemiljö och (Light Hazard i NFPA) OH1byggnader.

SPRINKLER

Uponor Sprinklersystem är uppbyggt enligt de riktlinjer som anges i Svensk Standard SS883001:2009 Brand och Räddning- Boendesprinkler - Utförande, installation och underhåll.

538 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 3 8


SPRINKLER

Produktbeskrivningar


Uponor Sprinklersystem Uponor Sprinklersystem är ett komplett rörsystem som består av Uponor MLC rör, kopplingar och erforderliga tillbehör. MLC-röret består av ett inre och ett yttre PE-RTrör och däremellan ett aluminiumrör. MLC-utförandet innebär att fördelarna hos både plasten och aluminiumet uttnyttjas optimalt.

Allmänt Uponor MLC rör är okänsliga för höga strömningshastigheter. Det som begränsar valet av rördimension är det totala tryckfallet, ljud i kopplingar/fördelare och risk för tryckslag i till exempel ett tappvattensystem för ett hus. Eftersom rören är i plast finns det inget som kan korrodera, vilket gör att problematiska/aggresiva vatten, höga eller låga PH-värden, hårt eller mjukt vatten inte är några problem. På grund av rörens låga råhetstal minimeras mikrobiell tillväxt. I rörsystem av MLC minskar även risken för galvaniska strömmar. Rören kan installeras i befintliga anläggningar.

Godkännanden Uponor Tappvatten-, Radiatorrör- och Sprinklersystem MLC i dimensionerna 16-110 mm och tillhörande pressförband är typgodkända av SWEDCERT, Typgodkännandebevis 0351, som består av rörsystem av MLC-rör, PE-RT/AL/PE-RT, med skarvdon och kopplingar tillverkade av avzinkningshärdig mässing. Rörets syrediffusionsspärr utgörs av ett aluminiumskikt mellan två lager av polyeten. Sammanfogning av rör och skarvdon/koppling sker genom pressning med specialverktyg. Avsedd användning Rörsystem för varmt och kallt vatten samt värmevatten och boendesprinklersystem inom byggnader.

Ingående delar i ett sprinklersystem I Uponor sprinklersystem ingår följande komponenter:

SPRINKLER

• • • • •

Uponor Sprinklerhuvuden Uponor Täckbricka Uponor Täckkåpa Uponor Flödesvakt Uponor MLC rör och kopplingar för sprinkler.

Uponor Sprinkler Uponor Sprinkler är av quick response-typ och aktiveras av den omgivande luftens temperatur. Vid 68 °C kollapsar en vätskefylld glasbulb vilken agerar som sprinklerns avstängningsventil. Sprinklern aktiveras således inte av rök utan endast av temperatur. Ett kompletterande brandlarm som aktiveras av brandröken är därför nödvändigt för att larma om brand i ett så tidigt skede som möjligt.

540 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 0


Vid genomföring i tak eller vägg används täckbricka. Denna bricka klarar att täcka ett hål i undertaket med en största diameter på 65 mm. Täckbrickan monteras mot innertaket och fästs på sprinklerkroppen.

Uponor Täckkåpa För dold installation av Uponor Sprinklersystem täcks hålet för sprinklern i taket med hjälp av en täckkåpa. Täckkåpan faller av vid brand och synlinggör sprinklern som aktiveras av värmen.

Bild 5: Täckkåpa Bild 1: Sprinkler för synlig installation

Flödesvakt Flödesvakten används för att detektera sprinkleraktivering och skicka en signal till en larmtablå för vidare åtgärd. Flödesvakten har även en manometer för tryckavläsning och en prov-/ dräneringsventil.

Bild 2: Sprinkler för vägginstallation

Bild 3: Täckbricka (vid genomföring)

SPRINKLER

Bild 6: Flödesvakt

Bild 4: Sprinkler för dold installation (aktiveras vid 74 °C)

541 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 1


Uponor MLC rör för sprinkler MLC-rörens komposituppbyggnad utgörs av ett aluminiumrör som kärna med ett plastskikt både på in- och utsidan. Konstruktionens olika skikt är säkert sammanfogade med ett speciallim. För att uppnå fullständig gastäthet och största hållfasthet är aluminiumröret ultraljudsvetsat längs hela röret. Tjockleken på aluminiumskiktet i röret uppfyller alla krav på tryckklass och bockbarhet.

Skikt

Uppgift

Inre skikt av PE-RT

• • •

hygien elasticitet korrosionsbeständighet

Aluminiumskikt

• • •

möjliggör bestående bockning till rätt form syrediffusionstäthet trycksäkerhet

Yttre skikt av PE-RT

• •

Tabell 1: Skiktens uppgifter

Bild 7: MLC-rörets struktur

SPRINKLER

Bild 8: Uponor MLC rör för sprinkler

542 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 2

slagseghet möjliggör utanpåliggande montage utan ytbehandling


Dimensioner och presskopplingar Uponor MLC rör finns från dimension 16 mm upp till dimension 110 mm. Normalt för sprinklersystem används dimension 25 mm-75 mm, vilka kan levereras i 3-meters eller 5-meters raka längder. Mindre dimensioner finns även på rulle. Vid installation av sprinklersystem används endast presskopplingar och modulsystem av avzinkningshärdig mässing. I mässingskopplingarna finns både pressdelar eller övergång till gängor. Pressdelen som sitter utanpå kopplingsnippeln skyddar de inre o-ringarna från yttre påverkan.

gift. Tillgängliga system har omfattat upp till 300 komponenter. Med andra system måste presskarvar utföras på plats, på hög arbetshöjd eller i trånga utrymmen. I och med Uponors innovativa modulsystem 63-110 hör nu sådana problem till historien. Snabbare och mer kompakt lösning I konventionella system måste man vid skarvning av rörledningar med olika diametrar ofta använda flera reduceringskopplingar efter varandra. Uponor Modulsystem 63-110 klarar den här uppgiften med en enda detalj – en klart snabbare, mer kompakt och stabilare lösning.

Bild 9: Presskopplingar Bild 10: Uponor Modulsystem 63-110

Uponor Modulsystem 63-110

SPRINKLER

Att projektera och installera matar- och stigarledningar har hittills varit en påtagligt komplex upp-

543 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 3


Dim. 40 50 63 75

Dim. 90 110

2“ 2½“

3“

2“ 2½“

1“ 3“

25 32

SPRINKLER

DN 80 DN110

Bild 11: Uponor Modulsystem

544 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 4


Fördelar

• • • • •

Röret lämpar sig för ett flertal olika användningsområden, till exempel tappvatten-, värme- och kylsystem samt boendesprinkler. Den inre ytan av plast är korrosionsbeständig och hygienisk. Kapning, bockning och presskoppling görs snabbt och enkelt med specialverktyg utan uppvärmning. Ingen fasning eller kalibrering behövs, endast lätt avgradning. Röret lämpar sig för utanpåliggande montage utan ytbehandling. Kompositstrukturen och elasticiteten dämpar de ljud som uppstår då vatten strömmar samt ljudledning mellan värmeelement. Aluminiumskiktet ger röret den erforderliga syretätheten. MLC-röret är lätt och böjbart även i större dimensioner.

Rören och kopplingarna i systemet kan användas för att anlägga ett komplett sprinklersystem i en byggnad, från sprinklercentralen ut till varje sprinklerhuvud. Systemet passar för installation av både matningsledningar och förgreningsledningar ut till sprinklerna. Det breda sortimentet i kombination med den enkla installationen gör att systemet också passar utmärkt för renoveringsobjekt. Rören kan monteras dolt eller synligt. Vid dold installation ska man dock ta hänsyn till möjligheten att granska, underhålla och reparera systemet samt att upptäcka läckage. Rören behöver inte målas vid synligt montage, men går att målas med vattenbaserad färg om så önskas. Även på kopplingar kan samma färg användas. Obs! Sprinklerhuvuden får aldrig målas!

Livslängd Stresstester visar att Uponors rör vid en temperatur på 70°C och ett tryck på 1 MPa vid kontinuerlig drift har en beräknad livslängd på mer än 50 år.

Tryck och temperatur Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC är godkänt för installationer där högsta förekommande tryck inte överstiger 1 MPa och kan användas i temperaturspannet -40 °C till + 95 °C. Kontinuerlig drifttemperatur är 70 °C.

Brandtekniska egenskaper Enligt testresultat från SP (Sprinklerrör i plast, Brandforsk projekt 515-021) visar MLC-röret väldigt god motståndskraft mot en direkt brand. Inget läckage uppstår vid varken 400 °C när

SPRINKLER

Användningsområden och montering

545 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 5


MLC-röret är vattenfyllt eller vid 600 °C när vatten flödar genom röret. Genomföringar samt brandteknisk sektionering ska utföras enligt gällande bestämmelser.

Återvinning av rören

• • •

Spill och överblivna eller skadade MLC-rör som inte kan återanvändas ska lämnas som fragmenteringsskrot till metallåtervinnare för att återvinna aluminiumlagret ur röret.

Fram till installationen är rören och kopplingarna bäst skyddade om de lagras i originalförpackningarna. Arbetsverktyg ska alltid transporteras i sina egna väskor. Lådor med rör får inte staplas fler än 10 stycken ovanpå varandra. Under transport och installation får rör, kopplingar och arbetsverktyg inte kastas eller handskas med ovarsamt.

Hantering, transport och lagring För att undvika eventuella lagringsskador ska rekommendationerna nedan följas när rör, kopplingar och andra delar som hör till Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem lagras i affärer eller på byggplatser. Föreskrifterna gäller också färdiga systemkomponenter och hantering under installationens gång. Utöver dessa föreskrifter ska också allmänna installationsföreskrifter och olika apparaters och komponenters enskilda bruksanvisningar följas.

• •

SPRINKLER

• •

Alla elektriska arbetsverktyg och apparater ska förvaras där temperaturen är över 0 °C. Rekommenderad minimitemperatur för hantering av komponenter i Uponor Tappvattenoch Radiatorrörsystem är -10 °C. Den optimala temperaturen för arbete med rör, kopplingar och arbetsverktyg är mellan +15 och +25 °C. Om rören lagras vid temperaturer under -10 °C bör de skyddas från stötar, tryck och annan yttre mekanisk belastning. Lagrings- och monteringsplatsen ska vara torr och så dammfri som möjligt för att felfri funktion för kopplingar och arbetsverktyg ska kunna garanteras. Rören ska skyddas från direkt solljus och UVstrålning. UV-strålning påverkar materialet så att långtidsegenskaperna försämras.

546 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 6


Hantering av sprinkler Utför dessa säkerhetsåtgärder vid installation av Uponor Sprinklersystem:

• • • • • •

Förvara sprinklers på en sval, torr plats vid en omgivningstemperatur av max 38 °C. Innan installationen ska sprinklers förvaras i originalförpackningen för att minimera risken för skador som kan orsaka att de inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Installera aldrig en sprinkler som saknar vätska i glasbulben. Installera aldrig en sprinkler som har tappats eller skadats på något vis. Dessa sprinklers ska förstöras. Använd endast särskilda sprinklernycklar för att installera sprinklers. Andra nycklar kan skada sprinklern. Om rörtätning används ska det enbart appliceras på sprinklerrörets gängor. Applicera aldrig målarfärg eller annan beläggning på sprinkler eller täckkåpan för dold sprinkler. Fäst aldrig ledningar, rep eller andra föremål vid en sprinkler eller ett sprinklerrör.

SPRINKLER

547 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 7


SPRINKLER

Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 4 8


t

re ”B a t ä km

ntil

ovve h pr

Tryc

- oc

gs nerin

ä

entil

rmv kt/la

sva

e Flöd

ll ch ing

d ntil/ gsskyd e v k Bac trömnin s Åter tare kmä

”C”

Tryc

ntil

til sven g n i ängn ten Avst tappvat

sve ning

täng

avs uvud

H tare

ä enm Vatt

Serv

n

tte ppva

ning

än

Allm

nled e t t a v

tän isavs

g gnin

SPRINKLER

a

Projektering

Till

e stem y s r kle sprin


Projektering av Uponor Sprinklersystem Allmänt Enligt Svensk Standard SS 883001:2009 ska en projektering av boendesprinklersystem innehålla en hydraulisk beräkning. Den ska utföras av en kompetent sprinklerprojektör, vilket kan vara en Behörig ingenjör vattensprinkler enligt SBF 1018 eller Behörig ingenjör boendesprinkler enligt SBF 2008. Rördimensionering ska ske med ett godkänt datorprogram för hydraulisk beräkning där friktionsförlusterna för rör beräknas enligt Hazen-Williams-formeln. Beräkningen ska redovisa dimensionerande flöde och tryck för sprinkleranläggningen, vilket ska jämföras med vattenförsöjningens kapacitet. Uponor Sprinklersystem ska dimensioneras för en till fyra samtidigt aktiverade sprinkler beroende av boendeform och byggnadens våningsantal, som klassifieras enligt Typ 1, Typ 2 eller Typ 3 boende, se Tabell 2: Dimensionerande antal sprinkler på sidan 550. Typ av boendesprinklersystem

Exempel på vad typerna avser

1

Minsta vattentäthet (mm/min)

Dimensionerande antal sprinkler1

Minsta varaktighet på vatten (min)

En- eller flerfamiljshus 2,04 upp till 3 våningar inklusive källare

1-2

10

2

Byggnader som används 2,04 för boende upp till 8 våningar inklusive källare

1-4

30

3

Vårdboenden där folk 4,08 förväntas behöva hjälp att utrymma, samt byggnader över 8 våningar som används för boende

4

30

Tabell 2: Dimensionerande antal sprinkler

Oftast används den allmänna vattenledningen (kommunalt vattennät) som försöjning till boendesprinklersystemet. Klarar den inte av att försörja vatten till både sprinkleranläggningen och normflödet för vanligt tappvatten till byggnaden så måste det åtgärdas. Åtgärder som kan göras är: Byta till större servisledning Installera en boendesprinklerpump Bygga en tank med pump Stänga tappvattensidan med magnetventil när sprinkler har aktiverats.

SPRINKLER

• • • •

1

För mer utförlig dimensionering och projektering av boendesprinkler hänvisar vi till Svensk Standard SS883001:2009.

550 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 0


Sprinkercentral Vid inkommande vattenservis ska det även finnas en sprinklercentral, som minst ska bestå av följande enligt SS883001:2009:

• • • • •

Avstängningsventiler för att isolera systemet från vattenförsörjningen

sättningar för inkommande vatten och boendesprinklersystemets krav på tryck och flöde kan centralen se väldigt olika ut. För konstruktioner och regler i sprinklercentraler hänvisar vi till projekteringen och standarden SS883001.

Backventiler/återströmningsskydd för att förhindra återflöde

Till sprinklersystemet

Flödesvakt för att signalera eventuellt vattenflöde/sprinkleraktivering En anordning för att prova signalen, samt kunna dränera systemet

Dränerings- och provventil

Tryckmätare ”B”

Anslutning till dränering och provutrustning

Flödesvakt/larmventil

Manometrar för att mäta trycket i systemet.

Sil/stenfälla är normalt att använda sig av för att inte få in smutsigt vatten. För boendesprinkler typ 2 och 3 ska det installeras en tryckvakt som ger signal när trycket i inkommande vattenledning understiger ett förutbestämt tryck. Även utrustning för kapacitetsmätning ska finnas tillgängligt för typ 2- och 3-byggnader.

Backventil/ Återströmningsskydd Avstängningsventil tappvatten

Tappvatten

Uponor har flödesvakt i sortimentet, men tillhandahåller inte andra komponenter till sprinklercentralen.

Tryckmätare ”C”

Vattenmätare

Huvudavstängningsventil

Servisavstängning

Allmän vattenledning

SPRINKLER

Vid projektering av boendesprinkler ska handlingar tas fram av sprinklerprojektören om hur sprinklercentralens utformning ska se ut och vilka komponenter som ska ingå. I vissa fall kan det behövas boedesprinklerpumpar, tankar eller andra installationer som säkerställer att sprinklersystemet uppfyller kraven. Beroende på förut-

551 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 1


Tryckfallsberäkningar

Tryckfall i kopplingar

Ett sprinklersystem ska alltid beräknas för flöde och tryckfall. Detta är nödvändigt för att säkerställa en god funktion. I en sprinklerinstallation ska tryckfallet över de enskilda rördragningarna beräknas enligt Hazen-Williams formel:

För beräkning av tryckfall i olika kopplingsdetaljer används koefficienterna för engångsmotstånd i Tabell 3: Tryckfall kopplingsdetaljer på sidan 553.

5 × 6. 0 5 1 0 p = 1.85 × L × Q 1,85 4.87 C ×d

P = tryckfallet i röret, i bar Q = beräknat vattenflöde i liter per minut C = friktionskoefficient. För Uponor MLC-rör är värdet C = 140. = rörets innerdiameter angivet i antal millimeter, exempelvis d = 20 mm (på ett MLC 25 rör).

L

= den ekvivalenta rörlängden för rör och rördelar, i meter

SPRINKLER

d

552 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 2


Tryckfall kopplingsdetaljer för MLC rör Rördimension 16x2 (mm)

20x2,25 25x2,5

32x3

40x4

50x4,5

63x6

75x7,5

90x8,5

110x10

Innerdiameter 12 (mm)

15,5

26

32

41

51

60

73

90

Z-värde Ekv. rörlängd L (m)

ζ

Vinkel 90°

4,4 2,0 3,0 1,9

2,8 2,4 2,3 2,7 2,0 3,1 1,6 3,3 1,4 3,8 1,4 4,6 3,7 15,4 2,9 15,5

Vinkel 45°

1,5 1,3 1,2 1,4 1,2 1,8 0,8 1,7 0,8 2,2 0,8 2,2 0,7 2,9

0,6 3,2

Storleksförändring

1,7 0,8 1,2 0,8

1,0 0,9 0,9 1,1 0,8 1,2 0,6 1,2 0,6 1,6 0,5 1,6 0,5 2,1

0,7 3,7

5,2 2,4 3,6 2,3

3,2 2,7 2,6 3,1 2,4 3,7 1,9 3,9 1,7 4,6 1,7 5,6 3,7 15,4 2,9 15,5

1,2 0,6 0,8 0,5

0,8 0,7 0,7 0,8 0,5 0,8 0,4 0,8 0,4 1,1 0,4 1,3 0,5 2,1

0,4 2,1

4,6 2,1 3,2 2,0

2,9 2,5 2,3 2,7 2,1 3,2 1,7 3,5 1,5 4,1 1,5 4,9 2,2 9,1

1,7 9,1

L

ζ

20

L

ζ

L

ζ

L

ζ

L

ζ

L

ζ

L

ζ

L

ζ

L

ζ

L

V

Förgrening i sidoflödets riktning

V Förgrening i genomflödets riktning

V

T-förgrening

V

SPRINKLER

Tabell 3: Tryckfall kopplingsdetaljer

553 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 3


SPRINKLER

Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 4


SPRINKLER

Installation


Generella installationsprinciper Allmänt Installation av boendesprinkler ska utföras av kompetent och utbildad installatör enligt Svensk Standard SS883001:2009 (Uponor kan medverka med utbildning av installatör för boendesprinkler). Rören ska installeras på ett sådant sätt att de ur estetisk synpunkt fyller kraven för de aktuella rummen. Rör och sprinkler får inte heller monteras på en plats där de utvändigt kan utsättas för alltför hög temperatur. Vid montering av rör och sprinkler ska det finnas ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd mellan MLCröret/sprinklerna och öppen eld eller andra tänkbara värmekällor. Se tabell 9 på minimiavstånd till värmekälla i SS883001. Installationerna ska utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar och uppfylla gällande föreskrifter. Systemet installeras enligt gällande projekteringsritningar. Vid eventuella avvikelser från ritningarna måste dessa dokumenteras och godkännas i samråd med sprinklerprojektören.

Upprätta installationsintyg Installatör ska upprätta ett Installationsintyg Boendesprinkler. I intyget ska finnas uppgifter om projektet och att systemet är utfört enligt gällande standard. Eventuella avvikelser ska redovisas i detalj. Dessutom ska det finnas uppgifter om de kontroller som installatören har utfört, samt annan information som:

• •

Kapacitetsprov på vattenkällan. Hydrauliska beräkningar

• • • • • • •

Ritningar och orienteringsplan Tryckprovning av rörsystemet. Färdigställandekontroll Datablad på använda komponenter och sprinklerhuvuden Driftinstruktioner och relationshandlingar med angivande av samtliga ventiler och all utrustning för provning och handhavande Renspolning av servisledning. Kontrolljournal för underhåll och provning.

Monteringsanvisningar

SPRINKLER

Följande anvisningar är anpassade efter Svensk Standard SS 883001:2009. Skulle en senare uppdatering av dessa anvisningar innebära signifikanta förändringar är det dessa senare och förändrade anvisningar som gäller.

Installationsförutsättningar En installation av sprinkler får endast göras enligt en ritning där placeringen av sprinklern bygger på en godkänd beräkning av rummets geometri, rörlängder, tillgängligt tryck och flöde med hänsyn till aktuell verkningsyta.

556 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 6


Montering av sprinkler

Avstånd

Uponor Sprinklersystem ska monteras inomhus i frostfri miljö.

Uponor Sprinklersystem skall monteras enligt följande grundregler:

Den ska monteras i tak på ett sådant sätt att sprinklern är riktad lodrätt nedåt. Spridarplattan ska befinna sig på ett avstånd av minst 25 mm och max 100 mm från innertaket. Om tillverkarens anvisningar medger annan placering är det tillåtet att följa dessa.

Vid montering av väggsprinkler ska spridarplattan befinna sig på ett avstånd på 100 mm-150 mm från innertaket, om inte sprinklertillverkarens anvisningar godkänner annan placering. Sprinklern ska monteras så att man får en fri spridningsbild. Skulle ett hinder, exempelvis en takbjälke, en ventilationstrumma eller belysning, hindra en fri spridningsbild kan en extra sprinkler behöva monteras på skuggsidan av detta hinder. Vid förekomst av hinder hänvisas till kapitel 12.6, Hinder i förhållande till boendesprinkler i SS 883001:2009 för rekommenderat avstånd och djup. Kontakta sprinklerprojektören för vidare information och för att diskutera en lösning.

• •

Minsta avstånd mellan två sprinkler är halva maximala sprinklerverkningsytans längd. Största avstånd mellan två sprinkler max sprinklerverkningsytans längd. Största avstånd till vägg är halva maximala sprinklerverkningsytans längd.

För sprinklerverkningsytor se Tabell 11: Minsta tillåtna flöde vid lägsta tillåtna matartryck - synlig och dold sprinkler på sidan 573 och Tabell 12: Väggsprinkler på sidan 574.

Montering i snedtak Uponor Sprinklersystem kan i undantagsfall monteras i snedtak enligt SS 883001:2009 eller sprinklertillverkarens anvisningar.

Kapa och koppla ihop rör 1.

Kapa röret vinkelrätt med en röravskärare avsedd för kapning av MLC-rör.

2.

Ta bort grader som har uppstått vid kapningen från rörets insida. Kontrollera samtidigt att det inte finns längsgående repor på rörets anslutningsyta.

3.

Koppla ihop rören med Uponors presskopplingar. Pressningen åstadkoms genom att en hylsa av aluminium eller förtent rostfritt stål inpassad runt röret pressas ihop med hjälp av Uponor pressverktyg. I sprinklersystem används kopplingar av avzinkningshärdig mässing (DR).

SPRINKLER

Se även detaljerade instruktioner i avsnitt Kapa rör på sidan 558, Bocka rör på sidan 559, Förbered för att koppla ihop rör och Koppla ihop rören.

557 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 7


Kapa rör Denna instruktion beskriver i detalj hur du kapar röret med en röravskärare.

25 - 63 mm 50 - 75 mm 1

1

1

5

2

6 63 - 110 mm 1

4

3

tillåtna bockradien, se Tabell 9: Tekniska data Uponor MLC rör på sidan 572.

Riktningsförändringar i rören åstadkoms genom bockning eller med hjälp av kopplingsdelar i MLC-sortimentet i Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem. Rören ska bockas enligt den

Förgreningar och skarvningar görs alltid med kopplingsdelar i Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC-sortimentet.

SPRINKLER

Förgreningssätt och riktningsförändringar

558 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 8


Bocka rör Denna instruktion beskriver i detalj hur du bockar röret.

d a R min

da R min 14 - 32 mm

da Rmin [mm] [mm]

da Rmin [mm] [mm]

16 20 25 32

16 20 25 32

80 100 125 160

64 80 100 128

da

da R min

R min

16 - 25 mm

da Rmin [mm] [mm]

da Rmin [mm] [mm] 16 20 25

64 80 100

16 20 25 32

16 - 32 mm

46 80 83 111

Förbered för att koppla ihop rör Denna instruktion beskriver i detalj hur du förbereder för att koppla ihop röret, inklusive att ta bort grader från kapningen. 16 - 32 mm

16 - 32 mm

16 - 25mm

PPSU

SPRINKLER

40 - 110 mm

559 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 5 9


Koppla ihop rören Denna instruktion beskriver i detalj hur du kopplar ihop rören med de olika dimensionerna av Uponors presskopplingar. 16 – 32 mm

SPRINKLER

40 – 50 mm

560 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 0


63 – 110 mm

1

2

3

4

5

SPRINKLER

6

561 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 1


Klamring ska det finnas en gummiisolering mellan klammern och röret.

Rören hålls på plats på konventionellt sätt med hjälp av klammer. Dessa ska hålla för tyngden av rör, ventiler, vätska, isolering och eventuell yttre belastning samt inverkan av drift och provtryckning. Klamrarna ska förhindra att rören kan vibrera på grund av tryckstötar. De får inte orsaka skador på rören eller störande ljud.

Maximalt avstånd vid klamring av MLC-rör i rörstråk och stammar är 1,2–2,4 meter, beroende på rördimension. Klamringsavstånden för olika rördimensioner, se Tabell 4: Max klamringsavstånd för MLC-rör på sidan 562. Böjar och vinkelkopplingar klamras på båda sidor på ett avstånd av 300 mm.

Vid användning av metallklammer ska de inre ytorna vara släta med avrundade kanter eller så

Klamringsavstånd Rördimension mm 25x2,5

32x3

40x4

50x4,5

63x6

75x7,5

90x8,5

110x10

Horisontell klamring 1,6 (m) Rak längd

16x2 20x2,25 1,6

1,8

1,8

2

2

2,2

2,4

2,4

2,4

Horisontell klamring 1,2 (m) Ring

1,3

1,5

1,6

-

-

-

-

-

-

Vertikal klamring (m)

1,7

2,0

2,1

2,2

2,6

2,85

3,1

3,1

3,1

1,7

Tabell 4: Max klamringsavstånd för MLC-rör

Brandtätning Brandtäta MLC rör med Brennix Brandfog eller likvärdigt Brandklass EI 60

4.

Applicera Brennix Brandfog eller likvärdigt på ena sidan av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

SPRINKLER

Brandtätning i väggar och bjälklag av betong, lättbetong och murverk samt i gipsväggar 1.

Om det är en gipsvägg, gå till steg 4.

2.

Rengör öppningen från lösa föroreningar och liknande.

3.

Packa utrymmet mellan ursparning och röret med Superwool.

562 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 2


3

2.

1

1. 2. 3.

2

Brennix Brandfog eller likvärdigt Superwool (högtempererad glasfiber) MLC-rör

Brandtäta (gjut igen) runt rören med Brennix Brandskyddsmassa alternativt betong/ bruk (K40). Obs! Max diameter för MLC-röret är 110 mm.

1

Bild 12: Brandtätning i väggar och bjälklag av betong, lättbetong och murverk

3

1. 2. 3.

2 1

2

1. 2.

Brennix Brandfog eller likvärdigt MLC-rör

MLC-rör plus isolering S&B Brandtejp Brandtätning, ex. Brennix Brandskyddsmassa eller betong/bruk (K40)

Bild 14: Brandtätning av MLCrör

Bild 13: Brandtätning i gipsväggar

För brandtätningar i brandklass EI 60 gäller följande: Enhet

Mått

Tjocklek Brennix Brandfog

Minst 10 mm

Bredd Brennix Brandfog

Max 50 mm

Fylldjup Superwool

Minst 100 mm

MLC-rör

Max Ø 40 mm, tjocklek 4,0 mm

Tabell 5: Mått brandtätning

Brandtäta MLC rör med Brennix Brandskyddsmassa eller likvärdigt Brandklass EI 60 Linda brandtejpen runt röret och fäst den med den dubbelhäftande tejpen som finns på brandtejpen.

SPRINKLER

1.

563 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 3


Pressverktyg för Uponor Presskopplingar Tabellen nedan visar vilka andra pressmaskiner som kan användas för att pressa Uponor Presskopplingar. Uponor MLC Pressbackar ska dock alltid användas. Tabellen avser kompatibilitet med Uponor Pressverktyg UP 75. Pressverktyg

Uponor MLC Pressbackar

Fabrikat

Typ

14-32 mm

40 och 50 mm

63 mm

Viega

Typ 1 ("Äldre")

ja

nej

nej

Viega

Typ 2, serienr 96… ("Äldre")

ja

nej

nej

Mannesmann

Typ EFP 1, ej vridbart huvud ("Äldre")

ja

nej

nej

Mannesmann

Typ EFP 2, vridbart huvud ("Nyare)

ja

nej

nej

Geberit

Typ PWH – 40; svart fodral ("Äldre")

ja

nej

nej

Geberit

Typ PWH – 75; blått fodral ("Nyare")

ja

nej

nej

Novopress

ECO 1/ACO 1

ja

ja

nej

Novopress

AFP 201/EFP 201

ja

ja

nej

Novopress

ACO 201

ja

ja

nej

Novopress

AFP 202/EFP 202

ja

ja

nej

Rothenberger

Romax Pressliner, serienr från 010204999001 ja

ja

nej

Rothenberger

Romax Pressliner ECO, serienr från 010803777600

ja

ja

nej

Rothenberger

Romax Pressliner AC ECO, serienr från 01050455

ja

ja

nej

Ridge Tool/Von Arx

Ridgid RP300 Viega PT2

ja

nej

nej

Ridge Tool/Von Arx

Ridgid RP300 B Viega PT3 AH

ja

ja

nej

Ridge Tool/Von Arx

Viega PT3 EH

ja

ja

nej

Ridge Tool/Von Arx

Ridgid RP10B Ridgid RP10S

ja

ja

nej

Ridge Tool/Von Arx

Ridgid RP330C Viega Pressgun 4E

ja

ja

nej

Ridge Tool/Von Arx

Ridgid RP330B Viega Pressgun 4B

ja

ja

nej

REMS

REMS Mini-Press ACC, artikelnr 578012

ja

nej

nej

REMS

REMS Accu-Press ACC, artikelnr 571014

ja

ja

nej

SPRINKLER

Tabell 6: Kompatibilitet med andra pressmaskiner och MLC pressbackar

564 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 4


UPP1

UPP1

16 – 32

40 – 50

25 – 32

40 – 50

63 – 110

25 – 32

SPRINKLER

16 – 32

565 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 5


Tryck- och täthetskontroll Tryck- och täthetskontroll med vätska Under installationsskedet av Uponors alla typer av rörsystem ska tryck- och täthetskontroll utföras. Kontrollen nedan överensstämmer med VVS-AMA 12 YTC.15 och Säker Vatteninstallations reviderade regler för tryck- och täthetskontroll. Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska rörledningen vattenfyllas långsamt upp till kontrolltrycket. Ledningarna ska vara helt vattenfyllda och avluftade. För att underlätta avluftning bör ledningen fyllas från sin lägsta punkt. Tappvattensystem ska provas med vatten av dricksvattenkvalitet. Temperaturskillnaden mellan aktuell rumstemperatur och vattentemperaturen bör inte överstiga 10 °C. Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket bör normalt vara 14,3 bar (PN 10) för tappvattensystem och 8,6 bar (PN 6) för värmesystem, undantag gäller om ingående produkter har lägre tryckklass. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Ledningssystemet kan behöva fyllas på under kontrolltiden.

2.

Efter 30 minuter, sänk kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket kan normalt öka något under kontrolltiden. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet under kontrolltiden. ) N6

ten vat Tap p

Vär m

e (P

(PN

10)

1.

14,3

8,6

7,5

4,5

Tryck (bar)

PEX MLC

30

60

90

120

Tid (min)

För att dokumentera tryck- och täthetskontrollen kan Uponors blankett, ”Egenkontroll – Tryck- och täthetskontroll” användas. Se www.uponor.se/blanketter. Obs!

SPRINKLER

Befintliga tappvattensystem bör tryck- och täthetskontrolleras med tappvattensystemets befintliga vattentryck. Befintliga värmesystem bör tryck- och täthetskontrolleras med värmesystemets befintliga drifttryck.

566 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 6


Täthetskontroll av Q&E-kopplingar Installationen kan trycksättas efter 30 minuter vid temperaturer ner till +5 °C. Vid lägre temperaturer förlängs tiden till trycksättning enligt tabellen till höger. För att påskynda sammandragningen vid låga temperaturer kan man med fördel värma kopplingspunkten med varmluftspistol en kortare stund, ca 10-15 sek. Temperaturintervall

Väntetid före provtryckning, timmar

– +5 °C

0,5

+5 °C – 0 °C

1,5

0 °C – -5 °C

3

-5 °C – -10 °C

4

-10 °C – -15 °C

10

Tabell 7: Väntetid före provtryckning av PEX-rör kopplat med Q&E

Täthetsprovning av presskopplingar, vid nyinstallation Vid installationer med presskopplingar ska en täthetsprovning utföras innan tryckkontroll utförs för att säkerställa att presskopplingen är tät. Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.

Täthetsprovning med luft Täthetsprovning med luft eller annan gas ska utföras enligt krav i AFS 2006:8. Fara: Täthetsprovning med gas eller luft är förknippat med risker!

Täthetsprovning med luft eller gas kan användas när täthetsprovning med vätska inte är lämplig, till exempel när det är risk för frysning. Obs! Denna provning ersätter inte en tryck- och täthetskontroll med vätska som alltid ska utföras!

SPRINKLER

Trycksättning med luft eller gas ställer särskilda krav på kompetens (ackreditering) för den som ska utföra trycksättningen, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:8. Dessa krav gäller dock inte om man uppfyller intervallen enligt tabellen nedan.

567 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 7


Övertryck

Ackreditering krävs

Över 3 bar

Ja

0,03 - 3 bar

Nej, inte om man klarar nedanstående beräkning

Under 0,03 bar

Nej

Tabell 8: Kompetenskrav (ackreditering) vid övertryck

Provningstrycket beräknas med formeln: (där P inte får överstiga 3 bar) P = trycket i Bar V = volymen i liter, se tekniska data för respektive rör. 1.

Stryk fogarna med någon typ av skumvätska, exempelvis såpvatten, för att upptäcka läckor. Varning: Läckspray får inte användas för att kontrollera PPSU-kopplingars täthet vid täthetsprovning.

2.

Inled provet med ett övertryck från tabellen eller ekvationen ovan under 30 minuter. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Ledningssystemet kan behöva fyllas på under kontrolltiden.

3.

Trycket sänks sedan till 1/3. Detta tryck ska behållas under minst 90 minuter. Trycket kan normalt öka något under kontrolltiden. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet under kontrolltiden. Tryck (bar) P

PEX MLC

P/3

60

90

120

Tid (min)

SPRINKLER

30

568 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 8


Drift och underhåll Fastighetsägaren ansvarar för att:

• • • •

anläggningen är i driftdugligt skick det utses en för anläggningen ansvarig person den ansvarige personen ges erforderlig utbildning den ansvarige personen ges tid för sitt uppdrag.

Användaren ska

• • • •

Besiktningen ska genomföras av kompetent besiktningsman och följas av ett besiktningsintyg. Kontroll, provning, service, underhåll och besiktning ska noteras i journal som förvaras i sprinklercentralen. Avstängning av systemet ska meddelas till de som vistas i byggnaden. För vidare information angående drift och underhåll hänvisas till standarden SS883001 och SSEN12845.

genomföra regelbunden kontroll upprätta ett schema för provning, skötsel och underhåll dokumentera åtgärder föra kontrolljournal som ska finnas tillgänglig i anslutning till systemet.

Användaren ska se till att provning, skötsel och underhåll genomförs via avtal med installatören eller annat likvärdigt, kompetent företag. Typ 1: Anläggningens driftduglighet, inklusive eventuell larmöverföring, ska kontrolleras årligen. Hänsyn till tillverkarens anvisningar ska tas. Typ 2: Anläggningens driftduglighet, inklusive eventuell larmöverföring, ska kontrolleras var 3:e månad. Typ 3: Ska testas enligt SS-EN12845. Anläggningen ska besiktigas regelbundet:

Typ 1 enligt kravställare. Typ 2 efter driftsättning, sedan enligt kravställare (rekommenderat vart 3:e år).

SPRINKLER

• •

Typ 3, efter driftsättning och därefter årligen.

569 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 6 9


SPRINKLER

Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 7 0


Tekniska data

nor

ör r C L

M

20

2

sion m)

t (m

) d (m

ng

äng

) d (m

16x

15,5

12

3

32x

200 3/5 80

25x

20

3/5

3/5

3/5

3/5

120

120

100 0

,215

3 0,32 16,2

0

2,54

0,74 -

3,71

7

8

1,22

6,12 ,042

3

8 12,7

-

-

3,59

5 2,54

1,78

4

5

,508

-

-

-

-

5 5

5

3/5

3/5

-

-

-

-

90

73

60

51

-

-

50

6

41

32

26

50

100

40x

75x

63x

5

4

2,5

5 x2,2

90

7,5

,5 0x4

x10

110

x8,5

8,94 7

2,82

18,1

2

6,36

,185

4

04

004

0,00

SPRINKLER

2 rdia8 0,0 ytte 0,14 4 10,7 1,62 ,320 gens ) 000 1 , 5 0 0 0,40 (cm 0,1 14,8 004 1,22 ,803 eter 0 0 ) 0 , 4 g 0 , k 0 ter ( 1 04 21,0 5 /me 0,53 0,89 0,00 ,40 0 Vikt 0,02 ) g 004 ,314 g (k 6 0 0 5 , 0 n , i 4 2 0 r 0 , 0 / 0 0, Vikt d 04 läng 25 ,190 0,00 ,40 0 0 k 0 , a 0 r 70 / 04 Vikt ,113 0,00 ,40 025 0 0 , 0 0 ) 7 (kg 04 5 ym 0,40 0,00 0,02 70 nvol 95 e t t 4 0 5 Va 0,40 0,00 0,02 0 ) 7 5 m 9 t / n l ( ie 5 effic 0,02 0,40 70 95 tsko 10 e h 5 å 2 R 0 0 , 4 , 0 0 0 7 5 ) 9 0 m 1 (m 5 ning 70 0,02 95 10 eled


Uponor MLC rör Rördimension

16x2

20x2,25

25x2,5

32x3

40x4

50x4,5

63x6

75x7,5

90x8,5

110x10

Innermått (mm)

12

15,5

20

26

32

41

51

60

73

90

Ringlängd (m)

200

100

50

50

-

-

-

-

-

-

Rak längd (m)

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

5

5

5

Ringens ytterdiameter (cm)

80

100

120

120

-

-

-

-

-

-

Vikt/meter (kg)

0,105

0,148

0,215

0,323

0,508

0,745

1,224

1,788

2,545

3,597

Vikt/ring (kg)

21,0

14,8

10,7

16,2

-

-

-

-

-

-

Vikt/rak längd (kg)

0,6

0,89

1,22

1,62

2,54

3,71

6,12

8,94

12,78

18,13

Vattenvolym (l/m)

0,113

0,190

0,314

0,531

0,803

1,320

2,042

2,827

4,185

6,362

Råhetskoefficient 0,0004 (mm)

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

Värmeledning (W/mK)

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Värmeutvidgning (mm/mK)

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Max. kontinuerlig 70 temperatur (°C)

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Max. momentan temperatur (°C)

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Tryckbeständig- 10 het (max. långvarig) (bar)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Min. bockradie manuell (mm)

80

100

125

160

-

-

-

-

-

-

Min. bockradie med fjäder (mm)

64

80

100

128

-

-

-

-

-

-

Min. bockradie med verktyg (mm)

49

78

80

128

160

200

252

-

-

-

Tabell 9: Tekniska data Uponor MLC rör

Dimension 40, 50 och 63 kan böjas under följande villkor:

SPRINKLER

1. Att rören böjs med REMS bockmaskin Python och att man följer instruktionerna för verktyget. 2. Rören kan bockas mellan 0 och 90°. 3. Att det efter bocken finns en raksträcka på 10 cm innan koppling.

572 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 7 2


Uponor Sprinkler, synlig och dold

Bild 15: Sprinkler för synlig installation

Bild 16: Sprinkler för dold installation

Typ

Värde

K-faktor

4,9 (70 metrisk)

Aktiveringstemperatur

68 °C, 74 °C för dold sprinkler

Max omgivningstemperatur

38 °C

Max tryck

12 bar

Sprinklerlängd

57 mm, 50 mm för dold sprinkler inkl. täckkåpa

Gängstorlek

1/2” NPT (15 mm)

Avstånd spridarplatta-tak

25-100 mm

Tabell 10: Uponor Sprinkler Max. Sprinklerverk- Flöde l/m ningsyta m (ft) (gpm)

Matartryck vid sprinklermunstycke bar (psi)

Max avstånd till vägg (m)

Min avstånd mellan sprinkler (m)

Max avstånd mellan två sprinkler (m)

3,6 x 3,6 (12 x 12)

49 (13)

0,48 (7,0)

1,8

2,4

3,6

4,3 x 4,3 (14 x 14)

49 (13)

0,48 (7,0)

2,1

2,4

4,3

4,9 x 4,9 (16 x 16)

49 (13)

0,48 (7,0)

2,4

2,4

4,9

5,5 x 5,5 (18 x 18)

64,3 (17)

0,83 (12,0)

2,7

2,4

5,5

Tabell 11: Minsta tillåtna flöde vid lägsta tillåtna matartryck - synlig och dold sprinkler

SPRINKLER

Obs! Se bulletin 135, "Model F1 (SIN R3516) Residential Sprinklers" och bulletin 006, "Model RFC49 (SIN RA0616) Residential Flat Concealed Sprinklers"(www.reliablesprinkler.com).

573 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 7 3


Uponor Väggsprinkler

Bild 17: Väggsprinkler

Typ

Värde

K-faktor

4,4 (63 metrisk)

Aktiveringstemperatur

68 °C

Max omgivningstemperatur

38 °C

Max tryck

12 bar

Sprinklerlängd

62 mm

Gängstorlek

1/2” NPT (15 mm)

Avstånd spridarplatta-tak

101-152 mm

Tabell 12: Väggsprinkler Max. Sprinklerverkningsyta m (ft)

Flöde l/m

Matartryck vid sprinklermunstycket bar (psi)

3,6 x 3,6 (12 x 12)

45,4

0,52

4,3 x 4,3 (14 x 14)

53,0

0,71

4,9 x 4,9 (16 x 16)

60,6

0,92

5,5 x 5,5 (18 x 18)

72,0

1,29

Tabell 13: Minsta tillåtna flöde vid lägsta tillåtna matartryck - väggsprinkler

SPRINKLER

Obs! Se bulletin 135, "Model F1 (SIN R3531) Residential Sprinklers" (www.reliablesprinkler.com).

574 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 7 4


Uponor Täckkåpa

Typ

Värde

Aktiveringstemperatur

57 °C

Hålmått

Max 66 mm

Färg

Vit plan

Justeringsmått

13 mm

Diameter

84 mm

SPRINKLER

Bild 18: Täckkåpa

575 Uponor V V S Ha ndboke n , si d 5 7 5


Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 V채ster책s

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Vvs handboken sprinkler edition2 low  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/vvs_handboken/vvs_handboken_sprinkler_edition2_low.pdf?version=1

Vvs handboken sprinkler edition2 low  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/vvs_handboken/vvs_handboken_sprinkler_edition2_low.pdf?version=1