Page 1

UPONOR INFRASTRUKTUR

Vรฅrt miljรถansvar


Vårt gemensamma ansvar för en bättre miljö För vår miljö har vi alla ett gemensamt ansvar. Vi kan alltså inte förvänta oss, att saker och ting förändras, om vi inte själva, var och en, gör vårt bästa för att hjälpa till. Vi har i våra hushåll blivit duktiga på att sortera sopor, återvinna tidningar och glas samt att spara på energi. Detsamma gäller givetvis på vår arbetsplats. Det är ju samma resurser, som ska sparas på. Jag tycker, att vi alla på Uponor är på rätt väg. Vi sorterar vårt avfall och spill i olika behållare, som vi sedan kan ta om hand på ett riktigt sätt – och till och med få betalt för i många fall. Detta arbete måste fortsätta på samma höga nivå som idag. Våra kunder ställer, också de, stora krav på vårt miljöansvar. Att vara miljömedveten har blivit ett konkurrensmedel. Detta skall vi givetvis utnyttja, men det är viktigt att visa, att vårt miljöarbete kommer från hjärtat och inte bara som ett svar på ett krav. Miljöarbete är alltså viktigt både ur ekonomisk och marknadsmässig synvinkel samt inte minst för vår stolthet på Uponor – att hushålla med jordens resurser på ett riktigt sätt. Avgörande för att vi skall lyckas är att Du och jag, liksom alla våra arbetskamrater, ställer upp på våra gemensamma miljömål.

Per Holtstrand

2

V Å R T M I L J Ö A N S VA R


Din roll är en huvudroll – i vår strävan för ett framtida miljöriktigt agerande

Du, bäste medarbetare, har skyldighet att inte bara hålla Dig informerad om vad företaget ställer för krav på Dig för ett miljöriktigt agerande. Du har också en skyldighet att aktivt delta i att utforma en miljömässigt bättre framtid genom att delge Dina tankar och idéer, om vad företaget bör göra för att uppnå miljöoch kvalitetsförbättringar. Du kan komma med tips och idéer till KM-gruppens medlemmar (se anslagstavlor och Intranät). Om dina idéer bedöms som kvalitets- eller miljöförbättrande, så är möjligheterna stora att en premie tillfaller Dig genom företagets förslagsverksamhet.

V Å R T M I L J Ö A N S VA R

3


Uponors policys Kvalitetspolicy Uponor Infrastruktur ska arbeta för en kontinuerlig utveckling av våra produkter och tjänster för att tillgodose myndigheternas krav och kunders förväntningar.

Miljöpolicy Uponor Infrastruktur ska arbeta för en ständig förbättring inom miljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicy Uponor Infrastruktur ska arbeta för en stimulerande arbetsmiljö med fokus på säkerhet, hälsa och trivsel.

Du hittar Uponors kvalitets- och miljömål på vårt Intranät under Kvalitet & Miljö

4

V Å R T M I L J Ö A N S VA R


Agenda 21 – ur Uponors perspektiv Under Rio-konferensen 1992, där världens alla statsmän samlades för att diskutera miljöproblem, enades de om ett handlingsprogram, som kallas Agenda 21. Agenda 21 pekar på det faktum, att vi lever över våra tillgångar, förbrukar oersättliga naturresurser, hotar den biologiska mångfalden etc, etc, etc. Kort sagt – det är dags att ta ett steg mot ett uthålligt samhälle i balans med planetens villkor. Vi på Uponor har mycket stora förutsättningar att anpassa oss i ett Agenda 21-perspektiv. Vi kan bidra till en bättre miljö för framtida generationer genom att införa åtgärder som: • Att källsortera avfall • Att kretsloppsanpassa • Att ha ett fungerande miljöstyrningssystem NPG: s Röråtervinning Plaströr är lätta att återvinna och passar mycket väl in i vårt kretsloppssamhälle. NPG – Nordiska Plaströrgruppen – samarbetar med de ledande grossisterna i ett insamlingssystem för plaströr. Återvinning av plaströr är egentligen inte något nytt. Rörtillverkarna har sedan lång tid tillbaka återvunnit sitt eget produktionsspill. Använda rör kan också återvinnas. Genom NPG:s plaströrsåtervinning tar medlemsföretagen ett ansvar för att på en återvinning i större omfattning. Rörspill vid nybyggnation och vid ombyggnad av gamla ledningar är exempel på sådant, som kan tas till vara på ett bättre sätt. NPG: s plaståtervinning ser till att bli av med plaströrsavfall samtidigt som producenterna får råvara att arbeta med. Allt till gagn för miljön!

V Å R T M I L J Ö A N S VA R

5


Lathund för avfallssortering

Wellpapp

Wellpappsemballage, kartongkuvert, kartonger, råpapper ej plastbelagt. Oktabiner med pall och lock samlas in separat.

Kontorspapper

Kopieringspapper, brevpapper, kuvert utan plastfönster, skrivpapper, tidningspapper, broschyrer, kataloger.

Komposterbart

Matrester, fruktskal, grönsaksrester.

Plastemballage PE Plastpåsar, dunkar, emballagefilm, säckar. PE-spill

All typ av polyetenskrot från vår produktion som inte passar in i vårt eget materialåtervinningssystem.

PVC-spill

All typ av PVC-skrot från vår produktion som inte passar in i vårt eget materialåtervinningssystem.

Brännbart

Icke återvinningsbart papper, plastat papper, vaxat papper, karbonpapper, självkopierande papper, plastmuggar, plastbestick, laminatförpackningar, plastband, tape, plastmappar, pärmar, trärester.

Elektronikskrot

Hanteras av elverkstaden; t ex glödlampor, apparater.

Metallskrot

Utöver det som kan samlas in i avdelningens metallskrotcontainrar hanteras av underhållsverkstaden.

Datautrustning

Hanteras av IT-avdelningen.

Batterier (behandlas som farligt avfall)

Samlas in tillsammans med kontorsutrustningsavfall på kontoren. I produktionen samlas batterier i kärl som finns i underhållsverkstaden. Truckbatterier samlas i en separat box.

6

V Å R T M I L J Ö A N S VA R


Nödlägesberedskap För att förebygga riskerna för ohälsa och begränsa skador vid brand, explosion, gasutsläpp m m ska alla inom fabriksområdet förvissa sig om vilka rutiner som gäller. Är du osäker – FRÅGA! För att ha en bra nödlägesberedskap för miljöolyckor genomförs årligen en intern miljöinspektion av KM-gruppen. Denna miljöinspektion ligger till grund för de förebyggande åtgärder och utrymningsplaner som ska se till att både miljö- och personskador undviks vid olyckshändelser. För vår gasolhantering finns instruktioner för transport och hantering samt nödlägesberedskap. För bränder med rökgasutveckling och släckvattenbildning finns förebyggande åtgärder och instruktioner för nödlägesberedskap. Utrymning • Larma och rädda dem som hotas av fara! • Släck elden om den är liten – ta aldrig några risker! • Utrym! Egen personal • Samtlig personal ska bege sig till återsamlingsplats vid utfartsgrinden. Här samlas personalen avdelningsvis för närvaroregistrering. • Personal som är värd för besök ska förvissa sig om att de besökande beger sig till återsamlingsplatsen. Entreprenörer och besökare • Extern personal, entreprenörer och besökande som opererar på egen hand inom området ska vid larm alltid direkt bege sig till återsamlingsplatsen. • Extern personal, entreprenörer och besökande med värd ska bege sig till återsamlingsplatsen.

V Å R T M I L J Ö A N S VA R

7


Uponor AB Uponor Infrastruktur 513 81 Fristad

T F W E

033-17 25 00 033-26 66 39 www.uponor.se infrastruktur.se@uponor.com

V%c3%a5rt milj%c3%b6ansvar 091123  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/general_brochures/environment/v%C3%A5rt-milj%C3%B6ansvar_091123....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you