Page 1

Uponor Smatrix Space/Space PLUS SE

I N S TA L L AT I O N S - O C H BRUKSANVISNING

03 | 2015


UK

Innehåll

CZ DE

1 2

DK

Upphovsrätt och friskrivning................................3 Förord....................................................................4 2.1 Säkerhetsföreskrifter.................................................4 2.2 Begränsningar för radiosändning...............................4 2.3 Avfallshantering (Elavfall)..........................................4

EE

3

Uponor Smatrix Space...........................................5 3.2 Exempel på ett system...............................................5 3.3 Uponor Smatrix Space komponenter.........................6 3.4 Tillbehör....................................................................8 3.5 Funktioner.................................................................9

ES 4

FI

Installation av Uponor Smatrix Space................10 4.1 Installationsanvisningar...........................................10 4.2 Förberedelser för installation...................................10 4.3 Installationsexempel................................................11

FR

5 Installation av Uponor Smatrix Space Reglercentral.......................................................12 5.1 5.2 5.3 5.4 5.7

10.1 Termostatens delar..................................................24 10.2 Displayens delar......................................................24 10.3 Knappar...................................................................25 10.4 Start........................................................................25 10.5 Justering av temperatur...........................................26 10.6 Driftläge..................................................................26 10.7 Regleringsläge.........................................................27 10.8 Ändra regleringsläge................................................27 10.9 Inställningar.............................................................27 10.10 Fabriksåterställning.................................................31 10.11 Utbyte av batterier..................................................31

6 Installation av Uponor Smatrix Space termostater och givare........................................15

12 Felsökning...........................................................33

6.1 6.2 6.3 6.4

IT LT

6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

LV 7

Placering av termostater..........................................15 Märk termostaterna.................................................15 Isättning av batterier...............................................15 Anslutning av extern givare till termostaten (tillval).....................................................................15 Uppsättning av termostat på vägg...........................16 Montering på bordsstativ........................................16 Första start av digitala termostater..........................17 Första inställning av digitala termostater.................18 Registrering av termostater till reglercentralen........19

Avslutning av installation...................................20

8 Användning av Uponor Smatrix Space Reglercentral.......................................................21 8.1 Arbetssätt................................................................21 8.2 Normal manövrering utan programmerade scheman som tillval.................................................21 8.3 Användning med programmerade scheman.............21 8.4 Driftläge..................................................................21 8.5 Nollställning av reglercentralen...............................21 8.6 Avregistrera en termostat från reglercentralen.........21

PL

10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater............................................24

11 Underhåll.............................................................32

HU

NO

9.1 Termostatens delar..................................................22 9.2 Justering av temperatur...........................................22 9.3 Utbyte av batterier..................................................22 9.4 Fabriksåterställning.................................................23

Placering av reglercentral.........................................12 Uppsättning av reglercentralen på vägg..................12 Anslutning av komponenter till reglercentralen.......12 Anslutning av reglercentralen till elnätet.................14 Test av styrdon........................................................14

HR

NL

9 Användning av Uponor Smatrix Wave analoga termostater............................................22

11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6

Manuellt förebyggande underhåll............................32 Korrigerande underhåll............................................32 Reglercentralens lysdioder.......................................32 Felsökning efter installation....................................34 Digitala termostater T-166 och T-168 larm/ problem...................................................................34 Analog termostat T-165 larm/problem....................34 Reglercentral larm/problem.....................................35 Kontakta installatör.................................................35 Anvisningar för installatören....................................35

13 Tekniska data.......................................................36 13.1 Tekniska data...........................................................36 13.2 Tekniska specifikationer...........................................36 13.3 Reglercentralens delar.............................................37 13.4 Kopplingsscheman...................................................37 13.5 Dimensioner............................................................37

14 Installationsrapport............................................38

PT RO RU SE SK 2

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

1

Upphovsrätt och friskrivning

CZ DE

Uponor har utarbetat denna installations- och bruksanvisning och allt innehåll i den uteslutande för informationsändmål. Innehållet i anvisningen (inklusive diagram, logotyper, ikoner, text och bilder) omfattas av upphovsrätt och skyddas av upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser som gäller i hela världen. Genom att använda anvisningen förbinder du dig att följa alla gällande upphovsrättslagar. Om du förändrar något av innehållet i anvisningen eller använder den för annat ändamål gör du intrång på Uponors upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter. Utgångspunkten för anvisningen är att alla säkerhetsåtgärder har vidtagits till fullo, och dessutom att Uponor Smatrix Space med alla dess komponenter, såsom det beskrivs i anvisningen: • väljs ut, projekteras, installeras och driftsätts av behöriga och sakkunniga projektörer och installatörer med iakttagande av gällande (vid installationstidpunkten) installationsanvisningar från Uponor och även av alla tillämpliga bygg- och installationsnormer och andra krav och riktlinjer, • inte (tillfälligt eller varaktigt) utsätts för temperaturer, tryck och/eller elektriska spänningar som överskrider de gränsvärden som anges på produkterna eller i anvisningar som tillhandahålls av Uponor, • blir kvar på den plats där det ursprungligen installerades och inte repareras, byts ut eller förändras utan föregående skriftligt medgivande från Uponor, • ansluts till dricksvattensystem eller kompatibla rörlednings-, värme- och/eller kylsystem som har godkänts eller specificerats av Uponor,

Uponor har ansträngt sig för att säkerställa att anvisningen är korrekt, men Uponor kan inte garantera att all den information som lämnas häri är korrekt. Uponor förbehåller sig rätten att ändra de specifikationer och funktioner som beskrivs i anvisningen och att avbryta tillverkningen av Uponor Smatrix Space utan föregående meddelande eller förpliktelse. Anvisningen tillhandahålls i befintligt skick utan någon form av uttryckliga eller underförstådda garantier. Informationen ska verifieras självständigt innan den används.

DK EE ES

I den utsträckning som lagen medger friskriver sig Uponor från alla uttryckliga eller underförstådda garantiåtaganden, inbegripet men ej begränsat till underförstådda utfästelser om säljbarhet, lämplighet för visst ändamål och frånvaro av överträdelser.

FI

Denna friskrivning avser men är inte begränsad till anvisningens vederhäftighet, tillförlitlighet och felfrihet.

HR

FR

Uponor påtar sig under inga förhållanden något skadeståndsansvar för indirekta, speciella eller tillfälliga skador eller för förluster eller följdskador som orsakats av att innehållet eller informationen i anvisningen utnyttjats eller inte har kunnat utnyttjas, ej heller för anspråk som avser fel, förbiseenden eller andra felaktigheter i anvisningen, även om Uponor har uppmärksammats på möjligheten till sådana skador.

HU IT LT LV

Denna friskrivning och andra bestämmelser i anvisningen begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.

NL

• inte ansluts till eller används tillsammans med produkter, delar eller komponenter som inte har godkänts eller specificerats av Uponor och

NO PL

• inte uppvisar tecken på åverkan, skadegörelse, otillräckligt underhåll, felaktig förvaring, vårdslöshet eller olycksfall före installation och driftsättning.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

3


UK

2

CZ

Förord

DE Installations- och bruksanvisningen beskriver hur systemets komponenter ska installeras och användas.

DK

2.1 Säkerhetsföreskrifter EE

Varningar som används i anvisningen

ES

Följande symboler används i anvisningen som en indikation på speciella försiktighetsåtgärder vid installation och användning av Uponor-utrustning:

Varning!

FI

Risk för skador. Om varningen inte åtlyds kan personer eller komponenter skadas.

FR

Försiktigt! Om försiktighet inte visas kan funktionsfel uppstå.

HR

Säkerhetsåtgärder

• Läs och följ anvisningarna i installations- och bruksanvisningen.

IT

• Det är inte tillåtet att göra förändringar eller modifieringar som inte beskrivs i anvisningen.

LV

• All strömtillförsel måste vara frånslagen innan ledningsarbeten påbörjas.

NL

I vissa sällsynta fall kan det dock vara omöjligt att upprätta en perfekt radioförbindelse. Räckvidden är tillräcklig för de flesta tillämpningar, men alla byggnader innehåller olika hinder som påverkar radiokommunikationen och det maximala sändningsavståndet. Om kommunikationsproblem uppstår, rekommenderar Uponor att reglercentralen placeras på en mer optimal plats, och att inte installera Uponors radiokällor för nära varandra, för att i enstaka fall lösa problemet.

2.3 Avfallshantering (Elavfall)

Det här symbolen på produkten eller i dokumentationen betyder att den inte får kastas tillsammans med hushållsavfall vid slutet av sin livstid. För att förhindra eventuella skador på miljö eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, skall denna produkt separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att främja hållbar återvinning av materiella resurser.

• Installationen måste utföras av behörig person i enlighet med gällande bestämmelser.

LT

Uponor-systemet använder radiovågor. Den frekvens som används är reserverad för liknande tillämpningar och risken för störningar från andra radiokällor är mycket låg.

OBS! Tillämpligt i Europeiska Unionen och andra europeiska länder med åtskilda återvinningssystem.

Genomför följande åtgärder vid installation och användning av all slags Uponor-utrustning:

HU

2.2 Begränsningar för radiosändning

• Använd inte vatten för att rengöra Uponorkomponenter.

NO

• Utsätt inte Uponor-komponenterna för brännbara ångor eller gaser.

PL

Vi påtar oss inget ansvar för skador eller driftstopp som orsakas av att dessa föreskrifter inte följs!

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur de kan lämna in produkten för miljövänlig återvinning. Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet. Denna produkt får inte blandas med annat kommersiellt avfall.

Nätspänning

PT

Varning! Uponor-systemet drivs med elström 50 Hz, 230 V AC. Slå omedelbart ifrån spänningen vid nödsituationer.

RO

Tekniska förutsättningar

RU

Försiktigt! Undvik störningar genom att separera installations- och datakablar från nätkablar med högre spänning än 50 V.

SE SK 4

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

3

Uponor Smatrix Space

CZ DE

Uponor Smatrix Space är ett en-kanals styrsystem för installationer av golvvärme- och takkylsystem. Det lämpar sig bäst när man lägger till en ny zon eller takkyla till ett redan existerande golvvärmesystem.

3.1

3.2 Exempel på ett system Bilden nedan visar ett exempel på en installation av Uponor Smatrix Space Cooling.

DK

A

EE

Systemöversikt

Uponor Smatrix Space består av en en-kanals reglercentral och en termostat ansluten till ett styrdon (230 V) samt, som tillval, en komponent som producerar värme/kyla. Reglercentralen styr styrdonet och kopplar om mellan värme och kyla när en signal tas emot, samt startar/ stoppar alternativ värme eller kyla när ett behov finns.

ES

B

FI

D

Ett Uponor Smatrix Space system är en kombination av en reglercentral:

FR

C

• Uponor Smatrix Space Reglercentral X-161 (reglercentral)

HR

Tillsammans med en av följande termostater: • Uponor Smatrix Wave Termostat T-165 (standardtermostat T-165) • Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166 (digital termostat T-166)

Pos A

Uponor Smatrix Space Reglercentral X-161

B

Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T‑168 med golvgivare

IT

Golvgivaren används för att begränsa golvtemperaturen oavsett rumstemperaturen. Termostaten kan även användas med en extern givare, såsom en utomhusgivare eller en extern givare

LT

• Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168 (digital termostat T-168) Som bildar ett av följande system: • Uponor Smatrix Space Cooling Värme och kyla med en intern givare för relativ luftfuktighet, med en extern givare som tillval samt schemaläggning (digital termostat T-168)

HU

Beskrivning

C

Styrdon (230 V)

D

Extern produkt för värme/kyla (produkt från tredje part, endast ett schematiskt exempel på bilden), såsom en tre-vägs omkopplingsventil.

• Uponor Smatrix Space PLUS Renovation Värme och kyla utan givare för relativ luftfuktighet, med en extern givare som tillval (digital termostat T-166) • Uponor Smatrix Space Renovation Grundläggande värme (standardtermostat T-165)

LV NL

OBS! Golvgivaren kan anslutas till digital termostat T-166 och T168. Begränsning av golvtemperaturen kan aktiveras i termostatens menysystem.

NO

Maxbegränsningen kan till exempel användas för att förhindra att en ömtålig golvbeläggning utsätts för alltför hög temperatur när värmebehovet är stort. Minbegränsningen gör att ett klinkergolv hålls varmt även om rummet inte behöver tillföras värme.

PT

PL

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

5


UK

3.3 Uponor Smatrix Space komponenter

CZ

Uponor Smatrix Space Reglercentral X-161 Viktiga egenskaper: • Potentialfria kontakter (230 V AC, 5 A). • Elektronisk styrning av styrdon (230 V).

DE

• Två-vägskommunikation med en rumstermostat.

DK

• Värme-/kylrelä.

B

• Grundläggande styrning av relativ luftfuktighet. • Lägre inomhustemperatur med nattemperatursänkning.

EE

A

Tillval:

ES

C

FI

D

• Fri placering och orientering när reglercentralen installeras.

Pos.

Uponors beteckning

Beskrivning

A

Uponor Smatrix Space Reglercentral X-161

Reglercentral

FR

B

Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T‑168

Programmerbar digital termostat med givare för relativ luftfuktighet

HR

C

Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T‑166

Digital termostat

HU

D

Uponor Smatrix Wave Termostat T‑165

Standardtermostat

Reglercentralens komponenter På bilden nedan visas reglercentralen och dess komponenter.

B A Pos

Reglercentral

IT LT LV NL

Beskrivning

A

Uponor Smatrix Space Reglercentral X-161

B

Monteringsmaterial

Reglercentralen styr styrdonet för en två-vägs ventil och en utgång för värme/kyla, vilka i sin tur påverkar flödet av framledningsvatten, och ändrar inomhustemperaturen med hjälp av den information som skickas från en registrerad termostat samt med systemets inställda parametrar.

Termostater

Bilden nedan visar reglercentralen med ett anslutet styrdon (230 V).

Följande Uponor Smatrix termostater kan användas i systemet:

Termostaterna kommunicerar med reglercentralen via radiosignaler och används individuellt. Alla använder samma typ av batteri.

• Uponor Smatrix Wave Termostat T‑165 • Uponor Smatrix Wave Termostat m. displayT‑166

NO

• Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T‑168 OBS! Termostaten påverkas av de omgivande ytornas och omgivningsluftens temperatur.

PL PT RO RU SE SK 6

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK Uponor Smatrix Wave Termostat T‑165

Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T‑166

Termostatens temperaturinställning justeras med ratten. Positionen 21 °C är markerad på ratten.

Termostaten visar omgivnings- eller inställningstemperaturen på displayen. Temperaturinställningarna kan justeras med knapparna +/- på fronten.

CZ

Viktiga egenskaper:

DE

Viktiga egenskaper: • Justera temperaturens börvärde med en stor ratt. • Indikering med lysdiodsring när ratten vrids (ändring av temperaturens börvärde). • Börvärde i intervallet 5 – 35 °C. • Lysdiod i nedre högra hörnet indikerar, under ca. 60 sekunder, om ett behov av värme eller kyla finns.

• Upplyst display, slocknar efter 10 sekunders inaktivitet.

DK

• Visar Celsius eller Fahrenheit. • Indikering på displayen av behov av värme/kyla och batteristatus.

• Kan placeras upp till 30 meter från reglercentralen.

• Börvärde i intervallet 5 – 35 °C.

Termostatens komponenter:

• Reglering av rumstemperatur med hjälp av externa temperaturgivare (tillval).

På bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.

EE

• Visar mjukvaruversion under uppstart.

ES FI

• Visar som tillval värden från temperaturgivare om givare är anslutna och relevant reglering av rumstemperatur är aktiverad.

FR

• Omkoppling mellan värme/kyla (menyinställning).

A

B

C

D

• Kan placeras upp till 30 meter från reglercentralen.

HR

Termostatens komponenter: På bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.

Pos

HU

Beskrivning

A

Uponor Smatrix Wave Termostat T‑165

B

Väggkonsol

C

Batterier (AAA 1,5 V)

D

Monteringsmaterial

C

A Pos

B

IT

E

LT

D

F

LV

Beskrivning

A

Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T‑166

B

Väggkonsol

C

Ställ

D

Batterier (AAA 1,5 V)

E

Monteringsmaterial

F

Anslutningar

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

7


UK CZ DE DK

Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T‑168

Termostatens komponenter:

Termostaten visar den inställda omgivningsstemperaturen eller den relativa luftfuktigheten samt tid på displayen. Inställningarna kan justeras med knapparna +/- på fronten. Andra programmerbara inställningar är t.ex. schemaläggning och individuella temperatursänkningar (rum för rum) på natten.

På bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.

Viktiga egenskaper: • Upplyst display, slocknar efter 10 sekunders inaktivitet.

EE

C

A

B

D

• Visar Celsius eller Fahrenheit. • Indikering på displayen av behov av värme/kyla och batteristatus.

ES FI FR

• Visar mjukvaruversion under uppstart.

B

Väggkonsol

• Installationsguide för inställning av tid och datum vid första installationen eller efter en återställning till fabriksinställningarna.

C

Ställ

D

Batterier (AAA 1,5 V)

E

Monteringsmaterial

• Möjlighet att ställa in klockan.

F

Anslutningar

3.4 Tillbehör

• Visar som tillval värden från temperaturgivare om givare är anslutna och relevant reglering av rumstemperatur är aktiverad.

Uponor erbjuder ett stort urval av tillbehör som kan användas tillsammans med standardutrustningen.

A

IT

• Programmerbar att växla mellan Komfort- och ECO-läge med inställningsbart värde för ECO temperatursänkning i rummet.

LT

• Omkoppling mellan värme/kyla (menyinställning).

LV

• Gränsvärde för den relativa luftfuktigheten visas på displayen.

• Lägre inomhustemperatur med nattemperatursänkning. • Kan placeras upp till 30 meter från reglercentralen.

NO

Pos A B

Komponent

Beskrivning

Monteringsalternativ för termostat T-165, T-166 och T-168

Bordsstativ

Uponor Smatrix Täckram T-X A-1XX

Täckram för att täcka en större väggyta än den bakre plåten i originalutförande. Används vid installation av termostat T-165, T-166 och T-168

(täckram T-X A-1XX)

PT D

RO

D

OBS! En del av dessa tillbehör kan vara inkluderade i systemet.

C

PL

B

C

• Schemaläggning, förprogrammerade och inställbara scheman.

NL

Beskrivning Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T‑168

• Reglering av rumstemperatur med hjälp av externa temperaturgivare (tillval).

HU

F

A

• Börvärde i intervallet 5 – 35 °C.

HR

Pos

E

Skruvar

Uponor Smatrix Golv/extern givare för användning Golvgivare S-1XX med digital termostat T‑166 och T‑168 (golv/extern givare S-1XX)

RU SE SK 8

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

3.5 Funktioner

Backupvärme

Uponor Smatrix Space används för att styra en enskild zon i ett golvvärme- och/eller kylsystem i ett hus. Termostaten som är registrerad till reglercentralen används för att styra styrdonet monterat på en två-vägs ventil som styr flödet till zonen. Så snart termostaten registrerar en lägre (värmeläge) eller högre (kylläge) temperatur än den inställda börtemperaturen, skickas en signal med begäran om ändring av rumstemperaturen till reglercentralen. Reglercentralen styr styrdonet enligt det aktuella regleringsläget och andra inställningar. Det kontrollerar flödet till golvslingorna och justerar rumstemperaturen. När den inställda temperaturen har uppnåtts skickas informationen till reglercentralen och behovet är tillgodosett.

Komfort- och ECO-läge (endast T-168) Om termostat T-168 är ansluten till reglercentralen, är det möjligt att reglera börvärdestemperaturen mellan tre olika temperaturer. Tillgängliga lägen är Komfort och ECO (ekonomi),. Se exempel på Komfort och ECO-läge nedan. Värme timerzon 1

ECO kväll

morgon 6 h 00

eftermiddag 12 h 00

CZ DE

Funktionen är aktiverad tills kontakten med termostaten återupprättats.

DK

Värme/kyla hysteres (endast T-166 och T-168) Uponor använder en värme-/kylaförskjutning av temperaturen för att justera börvärdet vid omkoppling mellan värme och kyla. Det här förbättrar systemets prestanda och reducerar behovet av manuell justering av börvärdet vid omkoppling mellan värme och kyla.

EE ES

Utgångsvärdet är 2 °C och används för att öka börvärdena vid omkoppling till kyla. Vid omkoppling tillbaka till värme, används värdet för minskning av börvärdet.

FI

Relativ luftfuktighet (endast T-168)

FR

För att undvika kondensation när systemet kyler, rekommenderas mätning av den relativa luftfuktigheten (RF) i rummen. Den relativa luftfuktigheten mäts med en termostat (med intern RF-givare).

HR

Kylning stängs av i systemet om den relativa luftfuktigheten uppnår "det värsta fallet" av 80 % i termostaten.

Komfort

0 h 00

Om kontakten med en termostat tappas, kan slingan inte regleras med hjälp av lufttemperaturen. Reglercentralen aktiverar då en backupfunktion och styrdonet regleras med ett förinställt intervall.

18 h 00

kväll 24 h 00

Diagrammet visar att systemet levererar värme i komfortläge på morgonen och på eftermiddagen, men att det kopplar över till ECO-läge under natten och mitt på dagen när huset vanligtvis är tomt.

HU

Kylning startar igen om den relativa luftfuktigheten faller under 76 %.

IT

Realtidsklocka (endast T-168)

LT

För att underlätta korrekt schemaläggning och olika inställningar av timern, är termostaten utrustad med en realtidsklocka.

LV

Låg temperaturhysteres Uponor använder en låg temperaturhysteres för bästa prestanda. Det används för en styrning med hög noggrannhet för att avgöra start och stopp av värme och kyla, baserat på information från givaren och inställt börvärde.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

9


UK

4

CZ

Installation av Uponor Smatrix Space

DE

4.1 Installationsanvisningar DK

4.2 Förberedelser för installation Före installation:

Uponor Smatrix Space Uponor rekommenderar att proceduren nedan följs för att få bästa möjliga installationsresultat.

EE

Steg

ES FI

Förfarande

Sida

1

Förberedelser för installation

10

2

Installation av Uponor Smatrix Space Reglercentral

12

3

Installation av Uponor Smatrix Wave termostater och givare

15

4

Slutför installationen

20

• Kontrollera att samtliga komponenter på packlistan också finns med i förpackningen. Se även avsnittet 3.3 Uponor Smatrix Space komponenter för identifiering av komponenter. • Kontrollera om en extern temperaturgivare ska installeras med en kompatibel termostat. • Se även kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

FR HR HU För att avgöra var man bäst placerar Uponor Smatrix Space komponenter, följ dessa riktlinjer:

IT

• Se till att reglercentralen kan installeras nära styrdonet. Observera att varje styrdon måste ha sin egen reglercentral.

LT

• Se till att reglercentralen kan monteras nära ett eluttag med 230 V AC, eller om lokala regler så kräver, till en kopplingsdosa ansluten till elnätet.

LV

• Se till att installerade Uponor Smatrix Space komponenter är skyddade från rinnande eller droppande vatten.

NL NO PL PT RO RU SE SK 10

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

4.3 Installationsexempel

X-161

T-165

Uponor Smatrix Space system

T-166 T-168

Option Tillval

Bilden visar ett anslutningsexempel på Uponor Smatrix Space Reglercentral (en-kanals) med användning av en av termostaterna.

CZ

Installationen fungerar på vanligt sätt, där termostaten reglerar rummet enligt börtemperaturen.

DE

Termostat (värme) och styrdon (endast T-165)

DK

• Termostaten styr styrdonet och reglerar rumstemperaturen endast med börvärdet.

EE

Termostat (värme och kyla) och styrdon (T-166 eller T-168)

230 V

ES

• Termostaten styr styrdonet och reglerar rumstemperaturen med hjälp av börvärdet, hysteresen och schemaläggningen (endast T-168).

FI

• En signal skickas till en extern produkt för värme/kyla (produkt från tredje part, endast ett schematiskt exempel på bilden), såsom en tre-vägs omkopplingsventil.

Tillval Option

FR HR

Tillval (endast T-166 eller T-168) • Extern temperaturgivare. • Golvtemperaturgivare.

HU

Scheman (endast T-168) Se även kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

Försiktigt! Endast 230 V styrdon är kompatibla med reglercentralen.

IT

Programmerbara scheman kan, under uppvärmning och/ eller kylning, koppla om mellan Komfort- och ECO-läge. Se exemplet nedan.

LT

Schema Komfort ECO

OBS! Endast en termostat kan registreras till reglercentralen.

kväll 0 h 00

morgon 6 h 00

eftermiddag 12 h 00

18 h 00

LV

kväll 24 h 00

NL

Omkoppling värme/kyla (endast T-166 eller T-168) Omkoppling värme/kyla styrs genom menysystemet på den digitala termostaten. Den används för att koppla om reglercentralens funktion mellan värme och kyla.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

11


UK

5 Installation av Uponor Smatrix Space Reglercentral

CZ DE

5.1 Placering av reglercentral Förbered installationen enligt riktlinjerna (se avsnitt 4.2 Förberedelser för installation) och placera reglercentralen med hjälp av nedanstående riktlinjer:

DK EE

5.3 Anslutning av komponenter till reglercentralen Se kopplingsschemat i slutet av detta dokument. På bilden nedan visas insidan av reglercentralen.

• Placera reglercentralen omedelbart ovanför golvvärmefördelaren. Kontrollera placeringen av eluttag med 230 V AC, eller om lokala regler så kräver, kopplingsdosa ansluten till elnätet.

ES

B C D E

A

• Kontrollera att det går lätt att ta bort locket på reglercentralen.

FI

• Kontrollera att det går lätt att komma åt anslutningar och brytare.

FR

5.2 Uppsättning av reglercentralen på vägg

HR

F G H

Reglercentralen levereras i ett kit med skruvar och pluggar.

Skruv och plugg

HU

Pos

Bilden nedan visar positioner för reglercentralens monteringshål och hur den monteras mot väggen med hjälp av skruv och plugg.

IT LT

Uponor Smatrix Space Reglercentral X-161

B

Registreringsknapp

C

Lysdiod, relä 1 aktivitet

D

Lysdiod, relä 2 aktivitet

E

Lysdiod, radiokontakt

F

Relä 1 anslutning, styrdon

G

Relä 2 anslutning, utgång värme/kyla

H

Nätanslutning, 230 V AC 50 Hz

162 mm

LV

Beskrivning

A

NL NO PL PT RO RU SE SK 12

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK Anslutning av styrdon till reglercentralen

Anslutning av värme/kyla-utgångar till reglercentralen (tillval)

Anslut styrdon till reglercentralen enligt beskrivningen nedan. Använd bilden nedan som stöd till instruktionerna.

Om systemet omfattar en kylprodukt (kräver ytterligare produkter), kan reglercentralen växla mellan värme och kyla med hjälp av värme/kyla-utgången.

CZ DE

Värme/kyla-utgången ansluts till ett relä med två lägen. • När reläet är öppet är systemet i uppvärmningsläge.

DK

• När reläet är slutet är systemet i kylläge. Anslutning av en värme/kyla-utgång till reglercentralen:

EE

På bilden nedan visas komponenterna i värme-/ kylsystemet anslutna till en relämodul.

ES

230 V

FI Varning! Elektrisk installation och service innanför skyddskåpor där spänningar på 230 V AC finns, måste utföras under överinseende av en behörig elektriker.

FR HR

Varning!

1. Kontrollera att nätspänningen är frånslagen på reglercentralen.

Elektrisk installation och service innanför skyddskåpor där spänningar på 230 V AC finns, måste utföras under överinseende av en behörig elektriker.

2. Dra kablarna från styrdonet genom kabelgenomföringarna på botten av reglercentralen.

HU

3. Anslut kabeln från styrdonet till 1A (L) och N (N) på reglercentralen.

1. Se till att strömmen är frånkopplad både till reglercentralen och till värme/kyla-reläet.

IT

4. Dra en ledning mellan de lediga anslutningarna L och 1B på reglercentralen.

2. Anslut kabeln till/från komponenten som producerar värme/kyla till anslutning 2A och 2B på reglercentralen.

LT

Värme/kyla-utgång är nu installerad.

LV

Styrdonet är nu installerat.

Anslutning av termostat till reglercentralen NL

Termostaten ansluts till reglercentralen med radiolänk. Se även avsnittet 6 Uponor Smatrix Wave termostater och givare för installation av termostater.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

13


UK

5.4 Anslutning av reglercentralen till elnätet

CZ

5.7 Test av styrdon Reglercentralen styr börvärdet för temperaturen. Om temperaturen ändras öppnar eller stänger styrdonet ventilen så att rumstemperaturen anpassas.

Så slutför du installationen av reglercentralen.

Varning!

DE

Test av styrdonen:

Elektrisk installation och service innanför skyddskåpor där spänningar på 230 V AC finns, måste utföras under överinseende av en behörig elektriker.

DK EE

1. Kontrollera att ledningsdragningen är komplett och korrekt utförd:

ES

• Styrdon • Reglage värme/kyla 2. Anslut nätspänning till reglercentralen enligt bilden nedan.

FI

1. Öka börvärdet på termostaten till maxvärdet. Styrdonet ska då börja öppnas och lysdioden för relä 1 på reglercentralen lyser, vänta tills styrdonet är helt öppet. 2. Minska börvärdet på termostaten till minvärdet. Styrdonet ska då börja stängas och lysdioden för relä 1 på reglercentralen slocknar, vänta tills styrdonet är helt stängt. 3. Återställ börvärdet till utgångsvärdet. Uponor Smatrix Space Reglercentral är avsedd att användas med Uponor 230 V styrdon stängda i normalläge.

FR HR HU

LN 230 V AC 50 Hz

3. Se till att 230 V-facket till reglercentralen är stängt och att fästskruven är åtdragen.

IT

4. Anslut nätkabeln till ett uttag med 230 V AC, eller om lokala omständigheter så kräver, till en kopplingsdosa.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 14

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

6 Installation av Uponor Smatrix Space termostater och givare

CZ DE

Följande termostater kan användas i systemet:

6.3 Isättning av batterier

• Uponor Smatrix Wave Termostat T-165

Alla termostater använder två alkaliska batterier 1,5 V AAA, vilka ger ca. 2 års drifttid så länge de placeras inom räckvidden för reglercentralens radio. Kontrollera att  batterierna är rätt isatta i termostaterna.

• Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166 • Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168

6.1 Placering av termostater

DK EE

På bilden nedan visas var batterierna ska sättas i.

Förbered installationen enligt riktlinjerna (se avsnitt 4.2 Förberedelser för installation) och placera termostaterna med hjälp av nedanstående riktlinjer:

ES

1. Välj en innervägg och en position 1,5 m till 1,8 m över golvnivå.

FI

2. Placera inte termostaten där den kan utsättas för direkt solljus.

FR

3. Se till att termostaten inte kan värmas upp genom att solen skiner på väggen där den är monterad.

HR

4. Undvik att placera termostaten i närheten av värmekällor som TV-apparater, elektronisk utrustning, öppen spis, spotlights osv. 5. Undvik att placera termostaten där den kan utsättas för fukt och stänkande vatten (IP20).

HU

6.4 Anslutning av extern givare till termostaten (tillval)

IT

En extern givare kan anslutas till termostaterna som tillval (ej standardtermostat T-165) för extra funktionalitet.

LT

Anslut givaren till anslutningsplinten på termostaten baksida, som visas nedan.

LV

1.5–1.8 m

NL 1

NO

6.2 Märk termostaterna

2

PL

3

Märk termostaterna, om lämpligt, med den anslutna reglercentralens ID (för installationer med flera system), t.ex. 1, 2, 3 etc. Om termostaten kan anslutas till en extern givare, lägg till information om givartyp om så är tillämpligt.

PT

1. Stick in de två ledningarna från givarkabeln (ej polkänsliga) i den löstagbara kontakten.

RO

• Rums- och golvtemperatur

2. Dra åt skruvarna som håller ledningarna på plats i kontakten.

RU

• Rums- och utomhustemperatur

3. Stick in kontakten på termostatens ingångsstift.

Tillgängliga kombinationer av termostater och givare • Rumstemperatur

SE

• Extern givartemperatur

SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

15


UK Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166

CZ

Skruv och plugg

Ingången för extern temperaturgivare kan användas antingen för en golv- eller extern temperaturgivare. Använd mjukvaran på termostaten för att välja ett regleringsläge som motsvarar användningen av givaren och termostaten.

DE DK

Se avsnitt 10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater för mer information.

EE

Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168

FI

Se avsnitt 10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater för mer information.

FR

1

2 5 3

Ingången för extern temperaturgivare kan användas antingen för en golv- eller extern temperaturgivare. Använd mjukvaran på termostaten för att välja ett regleringsläge som motsvarar användningen av givaren och termostaten.

ES

På bilden nedan visas hur termostaten monteras på en vägg med skruv och plugg.

4

Användning av självhäftande tejp (medföljer ej) På bilden nedan visas hur termostaten monteras på en vägg med självhäftande tejp och en väggkonsol.

6.5 Uppsättning av termostat på vägg Termostaterna levereras i kit med skruvar, pluggar och en väggkonsol, vilket ger fler alternativa sätt att fästa termostaten på väggen.

HR

60 x 10

4

HU 3 1

IT 5

LT

6.6 Montering på bordsstativ LV

Användning av väggkonsol (rekommenderas)

På bilden nedan visas hur termostaten monteras på ett bordsstativ.

Bilden nedan visar positioner för termostatens monteringshål och hur den monteras mot väggen med hjälp av en väggkonsol.

NL

3

NO

60

PL

mm

1

2

4

1 2

PT RO

3

RU SE SK 16

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

6.7 Första start av digitala termostater

OBS! Om ingen knapp trycks ned på 8 sekunder, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till regleringsläge.

Vid första start, före registrering, kräver termostaten några grundinställningar. Se avsnitt 10 Användning av Uponor Smatrix Wave PLUS digitala termostater för mer information.

CZ

1. Ställ in timmar.

DE

Mjukvaruversion

DK

Den aktuella mjukvaruversionen visas under start.

T-166

T-168

EE

2. Ställ in minuter.

ES FI

Ställ in tid (endast T-168) När termostaten startas första gången, efter en återställning till fabriksinställningarna, eller om den har varit utan batterier för lång tid, kräver mjukvaran att tid och datum ställs in. Använd knapparna - eller + för att ändra värde, tryck på knappen OK för att lagra värdet och gå till nästa inställbara värde.

3. Ställ in 12- eller 24-timmarsvisning.

FR HR 4. Ställ in veckodag (1=måndag, 7=söndag).

HU IT LT

5. Ställ in datum.

LV NL 6. Ställ in månad.

NO PL 7. Ställ in år.

PT RO RU

8. Tryck på OK för att återgå till driftläge. Datum och tid kan även ställas in i inställningsmenyn.

SE SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

17


UK CZ

6.8 Första inställning av digitala termostater

Temperaturbörvärde

Välj termostatens regleringsläge

På bilden nedan visas hur termostatens temperaturbörvärde justeras.

Termostaterna levereras med börvärdet inställt på 21 °C (kan variera beroende på värmeläge).

Om en extern givare är ansluten till termostaten, måste ett regleringsläge väljas för att kunna använda givarens extra funktionalitet.

DE DK

OBS! Om ingen knapp trycks ned på 8 sekunder, i en undermeny, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till inställningsmenyn. Ca. 60 sekunder senare går den till driftläge.

EE ES FI FR

1. Tryck på och håll nere knappen OK tills inställningsikonen och menynumret visas i displayens övre högra hörn (ca. 3 sekunder).

Justering av termostatens temperaturbörvärde i aktuellt regleringsläge.

2. Använd knapparna - eller + för att ändra siffrorna till 04 och tryck på OK.

3. Aktuellt regleringsläge visas (RT, RFT, RS eller RO).

1. Tryck en gång på knappen + eller -.

Aktuellt börvärde blinkar på displayen.

T-166

T-168

4. Använd knapparna - eller + för att ändra regleringsläge (se lista nedan) och tryck på OK.

HR

RT = Rumstemperatur RFT = Rumstemperatur med extern golvgivare RS = Extern givare RO = Rumstemperatur med extern utomhusgivare*

*) Endast för visning av utomhustemperaturen.

HU IT

5. Tryck på OK och håll kvar i ca. tre sekunder för att lämna inställningsmenyn.

LT

2. Tryck flera gånger på + eller - för att ändra temperaturbörvärde. Den ändras i steg av 0,5 °C.

När det nya börvärdet har sparats återgår skärmen till driftläge efter några sekunder och visar rumstemperaturen.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 18

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

6.9 Registrering av termostater till reglercentralen På bilden nedan visas hur man registrerar en av de olika rumstermostaterna till reglercentralen.

OBS! Upprepning av registreringsprocessen kommer att ersätta gammal registreringsdata.

CZ

Registrering av rumstermostat till reglercentralen:

DE

1. Tryck på och håll nere registreringsknappen på reglercentralen tills lysdioden börjar blinka långsamt.

1

DK

2. Termostat T-165

2 T-166 T-168

T-165

2.1 Tryck försiktigt på och håll nere registreringsknappen på termostaten, släpp knappen när lysdioden på framsidan av termostaten börjar blinka. Lysdioden på reglercentralen börjar blinka snabbt, för att sedan slockna efter några sekunder.

EE ES

Termostat T-166 och T-168

FI

2.1 Tryck på och håll nere knapparna - och + på termostaten tills texten CnF (konfigurera) och en kommunikationssymbol visas. Lysdioden på reglercentralen börjar blinka snabbt, för att sedan slockna efter några sekunder.

FR HR

Registreringen av termostaten är nu slutförd.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

19


UK

7

CZ

Avslutning av installation

DE Gör en fullständig kontroll av installationen:

5

1. Kontrollera att termostaten fungerar som den ska.

DK

EE

Vrid termostatens börvärden till max för att skapa ett värmebehov och säkerställ att styrdonen fungerar.

2. Återställ termostaten till de angivna driftinställningarna.

ES

3

1 2 4

3. Stäng locket till reglercentralen. 4. Fäst termostaten på väggen.

FI

5. Skriv ut och fyll i "Installationsrapporten" i slutet av bruksanvisningen. 6. Överlämna bruksanvisningen och all information om systemet till användaren.

FR

1

6

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 20

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

8 Användning av Uponor Smatrix Space Reglercentral

CZ DE

Uponor Smatrix Space styr en enskild zon i golvvärme-/ golvkylsystemet efter kundens behov. Temperaturen justeras med en termostat i rummet.

8.1 Arbetssätt Så snart termostaten registrerar en lägre (värmeläge) eller högre (kylläge) temperatur än den inställda börtemperaturen, skickas en signal med begäran om ändring av rumstemperaturen till reglercentralen. Reglercentralen öppnar då styrdonet enligt det aktuella driftläget och andra inställningar. När den inställda temperaturen har uppnåtts skickas en signal till styrdonet och det stängs.

8.2 Normal manövrering utan programmerade scheman som tillval När systemet körs i normalläge: • I värmeläge är styrdonet öppet när rumstemperaturerna är lägre än den temperatur som har ställts in på termostaten. • I kylläge är styrdonet öppet när rumstemperaturen är högre än den temperatur som har ställts in på termostaten. För information om användning av analoga termostater, se avsnitt 9 Användning av Uponor Smatrix Wave analoga termostater. För information om användning av digitala termostater, se avsnitt 10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater.

8.3 Användning med programmerade scheman

8.4 Driftläge Under normal drift är reglercentralen i driftläge.

DK

Gå till driftläge Om reglercentralen är i registreringsläge, gå till driftläge genom att trycka på registrerings knappen tills lysdioderna slutar blinka.

EE ES FI FR

8.5 Nollställning av reglercentralen

HR

För att återgå till fabriksinställningarna: 1. Tryck på och håll nere registreringsknappen på reglercentralen tills alla lysdioderna på reglercentralen börjar blinka.

HU

2. Släpp knappen och alla lysdioder slocknar efter några sekunder.

IT

Reglercentralen är återställd till fabriksinställningarna och termostatens registrering är raderad.

LT

8.6 Avregistrera en termostat från reglercentralen

LV

Om en termostat har registrerats felaktigt eller om en registreringen behöver göras om, är det möjligt att ta bort den nuvarande registreringen från reglercentralen med hjälp av fabriksåterställning.

NL NO

Programmerade scheman ger alternativet att koppla om zonen mellan Komfort- och ECO-läge med ett 7-dagars program. Detta optimerar installationen och sparar energi.

PL

Användning av schemalagda program kräver:

PT

• Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168 För information om användning av termostater, se avsnitt 10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

21


UK

9 Användning av Uponor Smatrix Wave analoga termostater

CZ DE

9.2 Justering av temperatur

Två typer av termostater, analoga och digitala, kan användas i ett Uponor Smatrix Space system.

DK EE ES

Analoga termostater:

Temperaturen ändras genom att justera börvärdet på termostaten till ett värde mellan 5 och 35 ˚C.

• Uponor Smatrix Wave Termostat T-165

Standardtermostat T-165

Den analoga termostaten styrs genom att vrida på en ratt.

Justera temperaturen med ratten på termostaten. En belysning tänds när ratten vrids. Den slocknar efter ca. 10 sekunders inaktivitet.

9.1 Termostatens delar

På bilden nedan visas hur termostatens temperaturbörvärde justeras.

Standardtermostat T-165 FI

Under normal användning lyser en diskret lysdiod på termostaten under ca. 60 sekunder om det finns ett behov av värme.

FR

På bilden nedan visas termostatens delar.

A

HR

C

F D E

HU Justering av termostatens temperaturbörvärde:

IT

• Om ratten vrids medurs höjs temperaturen. • Om ratten vrids moturs sänks temperaturen.

LT

9.3 Utbyte av batterier

LV

B Pos

NL NO PL

Byt batterierna i termostaten när lysdioden inuti termostaten blinkar två gånger vid en begäran om värme eller kyla.

F

Beskrivning

A

Ratt för inställt temperaturbörvärde

B

Lysdiod för värmebehov

Termostaten genomför ett självtest under ca. 10 sekunder när batterierna sätts i. Systemet kommer att vara blockerat för insignaler och termostatens lysdiod blinkar under denna tid.

C

Bakgrundsbelysning

D

Registreringsknapp

E

Omkopplare för avaktivering av timer (används ej i ett Uponor Smatrix Space system)

F

Batterier

På bilden nedan visas hur batterierna byts.

2

PT

3

RO

1 1. Vinkla ut termostaten från väggkonsolen.

RU

2. Lossa den från väggen. 3. Byt batterier.

SE SK 22

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

9.4 Fabriksåterställning Fabriksåterställning återställer alla parametrar till utgångsvärdena.

CZ

OBS! Återställ inte termostatens fabriksinställningar om det inte är absolut nödvändigt.

DE DK

OBS! Fabriksåterställning raderar registreringsdata på termostaten.

EE

2 3

ES FI

1

FR

4

HR T-165

HU

Fabriksåterställning på en analog termostat:

IT

1. Vinkla ut termostaten från väggkonsolen. 2. Lossa den från väggen.

LT

3. Tryck försiktigt på och håll nere registreringsknappen på termostaten, släpp knappen när lysdioden för behov börjar blinka.

LV

4. Växla läge på strömbrytaren för avaktivering av timer två gånger, oavsett utgångsläge.

NL

5. Termostaten är nu återställd till fabriksinställningarna.

NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

23


UK

10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater

CZ DE

10.2 Displayens delar

Två typer av termostater, analoga och digitala, kan användas i ett Uponor Smatrix Space system.

DK

Bilden nedan visar alla symboler och tecken som kan visas på displayen.

De digitala termostaterna har en display som visar information samt knappar för styrning.

EE

T-166

H I

Digitala termostater:

F

• Uponor Smatrix Wave Termostat m. display T-166

ES

D C B

• Uponor Smatrix Wave Termostat Prog.+RF T-168

G

10.1 Termostatens delar

FI

På bilden nedan visas termostatens delar.

A

FR

E

D A

HR

T-168

J H

A I G E F D B

HU

K

IT

C LT

B Pos

LV NL

C D

L

Beskrivning

A

Display

B

Knappar

C

Plint för extern givare (ej polariserad)

D

Batterier

Pos

Ikon

A

Beskrivning Endast T-166 Meddelandefält med plats för tre alfanumeriska tecken

NO

T-166

PL T-168

Temperaturavläsning med ett + eller -, två digitala tecken, ett decimaltecken och ett tecken som visar 0 eller 5

PT Endast T-168

RO

Visning av relativ luftfuktighet med två digitala tecken. Indikeras med tecknet "%" B

RU

Indikator för låg batteriladdning

SE SK 24

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK Pos

Ikon

Beskrivning

C Temperaturenhet, visas när teckengruppen A visar en temperatur D E

10.3 Knappar Bilden nedan visar knapparna som används för att styra de digitala termostaterna.

CZ DE

Indikator för kommunikation Indikator för inomhustemperatur

DK

Indikator för extern temperaturgivare (läge RS) Indikator för inomhustemperatur med begränsning av golvtemperatur

A

EE

B

Blinkande symbol för golvgivare indikerar en defekt givare

C

ES

Indikator för golvtemperatur Blinkande symbol för golvgivare indikerar en defekt givare Endast T-168 Gränsvärde för relativ luftfuktighet uppnått F

FI Pos A

Knapparna + och - används för att:

B

•    Justera temperaturbörvärde •    Ändra parametrar i inställningsmenyer

C

Tryck på OK för att:

HR

•    Växla mellan aktuella statusdata och värden för givare som är anslutna till termostaten •    Gå till eller lämna inställningsmenyn •    Bekräfta en inställning

HU

Inställningsmeny Inställningsmenynummer

G

H I J

Beskrivning

Värmebehov Kylbehov

10.4 Start

Komfortläge

Vid start visas mjukvaruversionen i displayen i ca. tre sekunder. Därefter går termostaten över i driftläge.

ECO-läge

Första gången termostaten startas, eller efter återgång till fabriksinställningar, kräver mjukvaran att tid och datum ställs in (endast T-168).

Endast T-168 Digitalur

Endast T-168 Parameternamn i inställningsmenyn Endast T-168 Indikator som visar AM eller PM om termostaten är inställd på 12-timmarsläge

FR

IT LT LV

Mjukvaruversion Det aktuella mjukvaruversionen visas när termostaten startas.

NL

Exempel:

T-166

NO

T-168

PL

Ingen indikering om termostaten är inställd på 24-timmarsläge K

PT

Endast T-168 Veckodag vald/aktiverad 1 = måndag 7 = söndag

L

RO

Endast T-168 Indikatorer för vald tid eller schemalagda timmar, i Komfortläge, mellan 0:00 och 24:00

RU

Halv=30 minuter

SE

Hel=1 timme

SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

25


UK Ställ in tid och datum (endast T-168)

7. Ställ in år.

När termostaten startas första gången, efter en återställning till fabriksinställningarna, eller om den har varit utan batterier för lång tid, kräver mjukvaran att tid och datum ställs in.

CZ DE

Använd knapparna - eller + för att ändra värde, tryck på knappen OK för att lagra värdet och gå till nästa inställbara värde.

DK

8. Tryck på OK för att återgå till driftläge. Datum och tid kan även ställas in i inställningsmenyn.

OBS! Om ingen knapp trycks ned på ca. 8 sekunder, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till driftläge.

EE ES

1. Ställ in timmar.

Se avsnitt 10.9 Inställningar för mer information.

10.5 Justering av temperatur Temperaturen ändras genom att justera börvärdet på termostaten. Justera temperaturen med knapparna på termostaten. Displayen belyses när man trycker på knapparna. Den slocknar efter ca. 10 sekunders inaktivitet.

FI FR

2. Ställ in minuter.

På bilden nedan visas hur termostatens temperaturbörvärde justeras.

HR HU 3. Ställ in 12- eller 24-timmarsvisning.

IT Justering av termostatens temperaturbörvärde i aktuellt regleringsläge.

LT

1. Tryck en gång på knappen + eller -. 4. Ställ in veckodag (1=måndag, 7=söndag).

LV

Aktuellt börvärde blinkar på displayen.

T-166

T-168

NL NO

5. Ställ in datum. 2. Tryck flera gånger på + eller - för att ändra temperaturbörvärde. Den ändras i steg av 0,5 °C.

PL

PT

När det nya börvärdet har sparats återgår skärmen till driftläge efter några sekunder och visar rumstemperaturen.

6. Ställ in månad.

10.6 Driftläge

RO

Under normal drift är termostaterna i driftläge. I driftläge visar displayen specifik information om regleringsläget.

RU SE SK 26

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

10.7 Regleringsläge

1. Tryck på OK och håll kvar i ca. tre sekunder.

Termostaten har fyra olika regleringslägen, som ställs in i inställningsmenyn.

2. Inställningsikonen och menynummer visas i övre högra hörnet på displayen.

CZ

Regleringslägen:

3. Använd knapparna - eller + för att ändra siffrorna till 04 och tryck på OK.

DE

• RT = Rumstemperatur • RFT = Rumstemperatur med extern golvgivare

4. Aktuellt regleringsläge visas (RT, RFT, RS eller RO). 5. Använd knapparna - eller + för att ändra regleringsläge (se lista nedan) och tryck på OK.

DK

RT = Rumstemperatur RFT = Rumstemperatur med extern golvgivare RS = Extern givare RO = Rumstemperatur med extern utomhusgivare*

EE

*) Endast för visning av utomhustemperaturen.

Använd knappen OK för att växla mellan tillgänglig information.

.

Tryck på OK och håll kvar i ca. tre sekunder för att lämna inställningsmenyn.

RT, Rumstemperaturläge

10.9 Inställningar

• RS = Extern givare • RO = Rumstemperatur med extern utomhusgivare* *)

Endast för visning av utomhustemperaturen.

Olika typer av information kan visas i displayen i ett regleringsläge. Digital termostat T-168 visar också klocka och information om programmerat schema.

1. Rumstemperatur (utgångsläge) 2. Relativ luftfuktighet (endast T-168)

HR

2. Relativ luftfuktighet (endast T-168) 3. Golvtemperatur

1. Rumstemperatur (utgångsläge)

För att gå till inställningsmenyn:

2. Relativ luftfuktighet (endast T-168)

1. Tryck på OK och håll kvar i ca. tre sekunder.

RO, Läge för extern utomhusgivare

2. Inställningsikonen och menynummer visas i övre högra hörnet på displayen.

2. Relativ luftfuktighet (endast T-168) 3. Utomhustemperatur

10.8 Ändra regleringsläge Om en extern givare är ansluten till termostaten, måste ett regleringsläge väljas för att kunna använda givarens extra funktionalitet. OBS! Om ingen knapp trycks ned på 8 sekunder, i en undermeny, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till inställningsmenyn. Ca. 60 sekunder senare går den till driftläge.

FR

OBS! Om ingen knapp trycks ned på 8 sekunder, i en undermeny, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till inställningsmenyn. Ca. 60 sekunder senare går den till driftläge.

1. Rumstemperatur (utgångsläge)

1. Rumstemperatur (utgångsläge)

FI

I den här menyn ställer man in alla inställningar avseende termostatens användning.

RFT, Läge för rummets golvtemperatur

RS, Extern givarläge

ES

HU IT LT LV

3. Använd knapparna - eller + för att ändra siffrorna för att hitta en undermeny (se listan nedan) och tryck på OK.

NL

00 = Program (endast T-168) 02 = Byte mellan Värme/kyla 03 = Temperatursänkning för ECO-läge 04 = Regleringsläge 05 = Golvtemperaturens övre gränsvärde 06 = Golvtemperaturens nedre gränsvärde 07 = Kyla tillåten 08 = Enhet för temperatur 09 = Integration av klimatkontroll 10 = Tid och datum (endast T-168)

NO PL PT

4. Ändra parametrarna i undermenyerna.

RO

5. Tryck på OK och håll kvar i ca. tre sekunder för att lämna inställningsmenyn.

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

27


UK 00 Program (endast T-168)

Program P4:

I den här menyn kan ett av sju olika scheman för Komfort/ECO-läge ställas in. Program 1 till 6 är förprogrammerade och det sjunde kan användaren programmera.

CZ DE

Program Av (utgångsvärde): Zonen är inställd på Komfortläge. Om en timer finns tillgänglig i systemet, kommer zonen att använda det inställda schemat men termostatens egen temperatursänkning i ECO-läge.

DK EE

Program P1: Program P5:

ES FI FR HR Program P2:

HU Program P6:

IT LT LV NL

Program P3:

NO

För att ändra denna inställning: 1. Tryck på OK och parametern börjar blinka.

PL

2. Använd knapparna - eller + för att välja program.

PT RO RU

Välj mellan: P1–P6, U och Av.

Program U

2.1 Aktuell dag börjar blinka.

Välj ett av två sätt att programmera ett schema:

Enstaka dag: Programmera endast en enstaka dag.

Hel vecka: Programmera varje dag i en vecka.

SE SK 28

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

Programmering av enstaka dag:

2.1.1 Använd knapparna - eller + för att välja dag för programmering.

2.1.2 Tryck på och håll nere knappen OK tills timmarna visas.

2.1.3 Timmarna börjar blinka. Använd knapparna - eller + för att ställa in ett intervall för Komfort/ECO-läge. Ikoner på displayen visar vilket läge som är aktiverat.

= Komfortläge = ECO-läge Tryck på OK för att bekräfta varje inställning utom när markören, vid botten av displayen, når slutet av dagen, vilket bekräftar intervallet.

2.1.4 När dagen är färdigprogrammerad, går mjukvaran över till inställningsmenyn.

2.1.5 Repetera från steg 1 om fler dagar ska programmeras.

Programmering av hel vecka:

2.1.1 Tryck på och håll nere knappen OK tills timmarna visas.

2.1.2 Timmarna börjar blinka. Använd knapparna - eller + för att ställa in ett intervall för Komfort/ECO-läge. Ikoner på displayen visar vilket läge som är aktiverat.

02 Byte mellan Värme/kyla I den här menyn ställer man in om systemet ska vara i värme- eller kylläge. För att ändra denna inställning: 1. Tryck på OK och parametern börjar blinka.

DE

2. Använd knapparna - eller + för att ändra inställningen (se listan nedan).

DK

H = Värme (ikonen för värmebehov blinkar) C = Kyla (ikonen för kylbehov blinkar)

I den här menyn ställs temperatursänkningsvärdet in för kanalen då den är i ECO-läge. Inställningen justerar det aktuella börvärdet med det inställda värdet. I värmeläget sänks börvärdet, och i kylläget ökas det.

2.1.6 Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

HU IT

1. Tryck på OK och parametern börjar blinka.

3. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

2.1.5 Upprepa steg 2.1.2 till 2.1.4 tills alla tillgängliga dagar är programmerade.

HR

För att ändra denna inställning:

Tryck på OK för att bekräfta varje inställning utom när markören, vid botten av displayen, når slutet av dagen, vilket bekräftar intervallet.

FR

Den här inställningen är endast applicerbar på digital termostat T-168 som kan växla mellan Komfort- och ECO-läge.

2.1.4 Välj Ja för att kopiera inställningarna för aktuell dag till nästa dag. Välj Nej för att skapa ett nytt schemalagt intervall för nästa dag.

FI

Om temperatursänkningsvärdet sätts till 0, kommer termostaten att förbli opåverkad om ett program ställer systemet i ECO-läge.

= ECO-läge

ES

03 Temperatursänkning för ECO-läge

2. Använd knapparna - eller + för att ändra parametern.

2.1.3 När dagen är färdigprogrammerad, börjar ikonen för nästa dag blinka och texten Kopiera Ja visas. (Ja blinkar).

EE

3. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

= Komfortläge

CZ

LT

Förinställning: 4 ˚C Inställningsområde: 0 – 11 ˚C, i steg om 0,5 ˚C

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

29


UK 04 Regleringsläge I den här menyn väljs regleringsläge för termostaten.

CZ

Om en extern givare är ansluten till termostaten, måste ett regleringsläge väljas för att kunna använda givarens extra funktionalitet.

DE

Aktuellt regleringsläge visas (RT, RFT, RS eller RO).

2. Använd knapparna - eller + för att ändra parametern.

2. Använd knapparna - eller + för att ändra regleringsläge (se listan nedan).

ES FI

RT = Rumstemperatur RFT = Rumstemperatur med extern golvgivare RS = Extern givare RO = Rumstemperatur med extern utomhusgivare*

3. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

HR

05 Golvtemperaturens övre gränsvärde

OBS! Den här parametern kan inte sättas högre än det inställda värdet i inställningsmeny 05 Golvtemperaturens högre gränsvärde.

I den här menyn ställs det övre gränsvärdet för golvtemperaturen in.

3. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

Den här menyn syns endast om regleringsläge RFT är aktiverad i inställningsmeny 04.

07 Kyla tillåten I den här menyn ställer man in om kyla är tillåten i systemet eller inte.

För att ändra denna inställning:

IT

1. Tryck på OK och parametern börjar blinka.

För att ändra denna inställning:

2. Använd knapparna - eller + för att ändra parametern.

LT

LV

Förinställning: 26 ˚C Inställningsområde: 20 – 35 ˚C, i steg om 0,5 ˚C

OBS! Den här parametern kan inte sättas lägre än det inställda värdet i inställningsmeny 06 Golvtemperaturens lägre gränsvärde.

NL

3. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

NO

Förinställning: 20 ˚C Inställningsområde: 10 – 30 ˚C, i steg om 0,5 ˚C

OBS! Om den här parametern ställs till lägre än 16 ˚C, kommer ikonen för kyla att börja blinka och varnar för risk för kondensation i systemet.

*) Endast för visning av utomhustemperaturen.

FR

HU

Den här menyn syns endast om regleringsläge RFT är aktiverad i inställningsmeny 04.

1. Tryck på OK och parametern börjar blinka.

1. Tryck på OK och parametern börjar blinka.

EE

I den här menyn ställs det lägre gränsvärdet för golvtemperaturen in.

För att ändra denna inställning:

För att ändra denna inställning:

DK

06 Golvtemperaturens lägre gränsvärde

1. Tryck på OK och parametern börjar blinka. 2. Använd knapparna - eller + för att växla mellan Ja och Nej.

Ja – visar ikonen för kylbehov Nej – döljer ikonen för kylbehov

3. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

08 Enhet för temperatur I den här menyn ställer man in enhet för temperatur. För att ändra denna inställning:

PL

1. Tryck på OK och parametern börjar blinka. 2. Använd knapparna - eller + för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

PT

RO

DEg ˚C – Celsius DEg ˚F – Fahrenheit

3. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

RU SE SK 30

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK 09 Integration av klimatkontroll

10.10 Fabriksåterställning

I den här menyn ställer man in om termostaten även ska integreras med, och dela temperaturdata med en Uponor Smatrix Move Plus Reglercentral.

Fabriksåterställning återställer alla parametrar till utgångsvärdena. OBS! Återställ inte termostatens fabriksinställningar om det inte är absolut nödvändigt.

Standardvärde: nej För att ändra denna inställning: 1. Tryck på OK och parametern börjar blinka. 2. Använd knapparna - eller + för att växla mellan nej, Ja och CnF.

nej – inte integrerad Ja – integrerad (registrering till Move reglercentralen först krävs) CnF – registrera till Move PLUS reglercentral, bekräfta på Move PLUS reglercentral

3. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

CZ DE DK

1. Tryck på och håll nere knapparna -, + och OK i ca. 5 sekunder tills displayen töms. 2. Termostaten är nu återställd till fabriksinställningarna.

EE

10.11 Utbyte av batterier ES

Byt termostatens batterier när ikonen för låg batterinivå visas på displayen. På bilden nedan visas hur batterierna byts.

FI

2

10 Tid och datum (endast T-168)

FR

I den här menyn ställer man in tid och datum. De här inställningarna krävs för att programmera schemaläggningar för denna termostat.

HR

3

Använd knapparna - eller + för att ändra parametern. Tryck på knappen OK för att ställa in parametern och gå till nästa ändringsbara parameter. För att ändra denna inställning: 1. Tryck på OK och parametern börjar blinka. 2. Ställ in timmar.

1

HU

1. Vinkla ut termostaten från väggkonsolen. 2. Lossa den från väggen.

IT

3. Byt batterier.

LT

3. Ställ in minuter. 4. Ställ in 12- eller 24-timmarsvisning.

LV

5. Ställ in veckodag (1=måndag, 7=söndag). 6. Ställ in datum.

NL

7. Ställ in månad. 8. Ställ in år.

NO

9. Tryck på OK för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

31


UK

11 Underhåll

CZ DE

Underhåll av Uponor Smatrix Space innehåller följande:

På bilden nedan visas lägena för reglercentralens lysdioder.

A B C

• Manuellt förebyggande underhåll

DK

• Automatiskt förebyggande underhåll • Korrigerande underhåll

EE

• Reglercentralens lysdioder

ES

11.1 Manuellt förebyggande underhåll Uponor Smatrix Space kräver inget förebyggande underhåll utom rengöring:

FI

1. Rengör komponenterna med en torr mjuk trasa.

Varning!

FR

Använd inte rengöringsmedel vid rengöring av Uponor Smatrix Space komponenter.

HR

11.2 Korrigerande underhåll

HU

Återställning av reglercentralen

IT

Om reglercentralen inte fungerar som den ska, till exempel om systemet inte svarar, kan felet avhjälpas genom att reglercentralen återställs:

Beskrivning

A

Lysdiod, relä 1 aktivitet

B

Lysdiod, relä 2 aktivitet

C

Lysdiod, radiokontakt

I tabellen nedan beskrivs tillstånden hos reglercentralens lysdioder.

1. Dra ut nätsladden till reglercentralen ur nätuttaget och sätt i den igen.

LT

Pos

Lysdiod

Tillstånd

Relä 1

• Röd, på – Värmeläge, styrdon aktiverat • Grön, på – Kylläge, styrdon aktiverat

11.3 Reglercentralens lysdioder

• Släckt – ingen begäran om värme eller kyla

Vi rekommenderar att då och då kontrollera lysdioderna på reglercentralen för larm.

LV NL

Lysdioden för reläerna lyser när reläerna är stängda under normal drift.

NO

Lysdioden för radiokontakt blinkar när radion är aktiv, dvs. när reläerna styrs eller när termostaten skickar data, den slocknar efter några sekunder.

Relä 2

• Blå, på – Kylläge aktiverat i meny 02 på den digitala termostaten • Släckt – Värmeläge aktiverat i meny 02 på den digitala termostaten

Radiokontakt

• Orange, blinkande – Kommunicerar med termostaten • Orange, snabbt blinkande – Kommunikation med termostaten tappad i ca. 1 timme • Orange, långsamt blinkande – Väntar på registrering av termostat

PL

• Släckt – Normal drift

PT RO RU SE SK 32

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

12 Felsökning

CZ DE

I tabellen nedan visas problem och larm som kan uppstå i Uponor Smatrix Space och beskrivningar av hur man löser dem. Problem Varierande golvtemperatur

Rummet är för kallt (eller för varmt i kylläge)

Indikering Golvtemperaturen växlar onormalt mellan varmt och kallt i värmeläge Rumstemperaturen stämmer inte med börvärde på termostaten, och styrdonet öppnar och stänger med fast intervall

Trolig orsak Lösningar För hög framledningsvattentemperatur Kontrollera pannan eller shunten

DK

Backupvärmefunktionen är aktiverad på grund av förlorad kommunikation med termostat

EE

Rumstemperaturen stämmer inte med börvärde på termostaten

Termostaten är placerad i direkt solljus eller nära andra värmekällor

Tryck på + eller – så visas temperaturbörvärdet på termostaten Den temperatur som visas på termostaten ändras när termostaten flyttats Den vita indikatorn syns inte i styrdonets indikeringsfönster

Börvärdet på termostaten är felaktigt

ECO-ikon i termostatens display (endast T-168)

ECO-läge

Termostaten kan vara påverkad av en extern värmekälla Styrdonet öppnas inte

Kontrollera rumstermostatens anslutning Kontrollera batterierna i rumstermostat Återanslut om kontakten har tappats Kontrollera termostatens placering enligt installationsanvisningarna och byt placering om nödvändigt Ändra börvärdet

FI

Ändra termostatens placering Byt styrdonet

FR

Kontakta installatör Ändra ECO profil eller använd en annan profil för rummet

HR HU IT

Kontrollera kylaggregatets (pannans) information och den digitala termostatens driftläge Rummet är för varmt Slingan är varm även efter en lång (eller för kallt tidsperiod utan värmebehov i kylläge)

Systemet är i kylläge (värmeläge)

Minska ECO temperatursänkningsvärde för termostaten Rätt signal från extern enhet behövs

Styrdonet stängs inte

Kontakta installatör

Golvet är kallt

Rumstemperaturen är OK men golvet är kallt

Ingen begäran om värme från golvvärmesystemet

Kommunikationsfel

Rummet värms upp av en annan värmekälla Registrering tappad

Ingen kommunikation

ES

Kontrollera att styrdonet är rätt installerat Byt styrdonet

LT LV Kontakta installatör Registrera termostaten igen

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

33


UK

12.1 Felsökning efter installation CZ DE

Problem

Indikering

Trolig orsak

Lösningar

Reglercentralen startar inte

Ingen indikering med lysdiod på reglercentralen när termostatens börvärde ändras

Reglercentralen har ingen växelströmsmatning

1. Kontrollera att reglercentralen är ansluten till ett växelströmsuttag 2. Kontrollera ledningsdragningen

Styrdonet öppnas aldrig

3. Kontrollera att spänningen i vägguttaget är 230 V

DK

4. Starta om reglercentralen genom att koppla ur och in nätkontakten Lysdioden på reglercentralen blinkar röd/grön vid start

EE Det finns 230 V i vägguttaget

Nätsladden är defekt

1. Återställ säkringen för vägguttaget och/eller byt ut nätkabeln och kontakten

Upprepade radiolarm (lysdioden blinkar snabbt)

Reglercentralen har installerats inuti ett metallskåp eller för nära andra skärmande föremål

Flytta reglercentralen Om problemet kvarstår, kontakta installatören

ES Dålig radiomottagning

FI

Byggnaden är ogynnsam för radiosändning

FR

Termostaten är defekt

Lysdioden för radiokontakt på reglercentralen fortsätter att blinka

Reglercentralen är inte korrekt installerad eller placerad

Kontrollera ledningsdragningen

12.2 Digitala termostater T-166 och T-168 larm/problem

HR

Ett larm sänds efter att mer än 1 timme har förflutit sedan reglercentralen senast fick en radiosignal från termostaten.

HU

I tabellen nedan visas olika problem som kan uppstå på digitala termostater T-166 och T-168.

IT

Indikering

Trolig orsak

Lösningar

Batteriikonen visas

Laddningen i termostatens batterier är låg

Byt batterierna

Displayen tänds inte

Batterierna urladdade eller fel batterityp används Batterierna isatta upp och ned (omkastad polaritet) Sändaren fungerar med reducerad signalstyrka

Byt batterierna

LT Radiosändningsikonen visas men signalerna tas emot bara när termostaten är nära antennen

LV NL

PL PT

Tvinga termostaten att sända genom att ändra temperaturbörvärde

Nya installationer i byggnaden skärmar radiosignalerna (t.ex. metalldörrar) Sändaren i termostaten är defekt

Byt termostaten Försök att hitta ett nytt läge för termostaten och/eller antennen eller, om så är möjligt, för det skärmande föremålet Tvinga termostaten att sända genom att ändra temperaturbörvärde

Ikonen för relativ luftfuktighet visas (endast T-168) Ikonen för golvtemperaturgivaren blinkar

Gränsvärdet för relativ luftfuktighet är uppnått

Byt ut termostaten Minska luftfuktigheten genom att öka ventilationen, öka temperaturens börvärde eller stänga av kyla

Defekt temperaturgivare

Kontrollera golvgivarens anslutning

Ikonen för inomhustemperaturgivaren blinkar

Defekt temperaturgivare

Koppla från golvtemperaturgivaren och kontrollera den med en ohmmätare Värdet måste ligga runt 10 kOhm Kontakta installatören eller byt ut termostaten

Ingen radiosändningsikon visas på termostaten när knapparna +/- trycks in

NO

Sätt i batterierna rätt

12.3 Analog termostat T-165 larm/problem

RO

Ett larm sänds efter att mer än 1 timme har förflutit sedan reglercentralen senast fick en radiosignal från termostaten.

RU

I tabellen nedan visas de problem som kan uppstå med standardtermostat T-165. Indikering Lysdioden på termostaten blinkar två gånger

SE

Trolig orsak Laddningen i termostatens batterier är låg

Lösningar Byt batterierna

SK 34

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

12.4 Reglercentral larm/problem Ett larm sänds efter att mer än 1 timme har förflutit sedan reglercentralen senast fick en radiosignal från termostaten.

CZ

I tabellen nedan visas de problem som kan uppstå i reglercentralen. Indikering

Trolig orsak

Lösningar

Lysdioden för radiokontakt på reglercentralen blinkar snabbt

Termostaten är utom radiokontakt

Minska avståndet mellan termostaten och reglercentralen eller ändra termostatens placering i rummet

DE DK

Kontrollera termostatens batterier

12.5 Kontakta installatör

EE

Information om hur du kontaktar installatören finns i installationsrapporten i slutet av anvisningen. Ta fram följande information innan du kontaktar installatören:

ES

• Installationsrapport

FI

• Ritningar över golvvärmesystemet (om sådana finns) • En komplett larmlista inkl. tid och datum

FR

12.6 Anvisningar för installatören För att kunna avgöra om ett problem orsakas av värmesystemet eller reglersystemet måste du först lossa styrdonen från golvvärmefördelaren till det aktuella rummet. Vänta några minuter och kontrollera om golvvärmeslingans framledningsrör blir varmt.

HR HU

Om röret inte blir varmt finns problemet i värmesystemet. Om slingan blir varm kan orsaken finnas i reglersystemet.

IT

Ett fel i värmesystemet kan indikeras av att det inte kommer varmt vatten till golvvärmefördelaren. Kontrollera pannan och cirkulationspumpen.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

35


UK

13 Tekniska data

CZ DE

13.1 Tekniska data Allmänt

DK

IP

IP20 (IP: kapslingsklass för produktens aktiva delar och skydd mot vatten) max 85 % vid 20 °C 30 m

Högsta relativa fuktighet i omgivningsluften Max radioavstånd mellan reglercentral och termostat

EE

Termostat och timer

ES

CE-märkning Lågspänningsprovning EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor om radiospektrum) Strömförsörjning Spänning Drifttemperatur Förvaringstemperatur Radiofrekvens Sändarens intermittensfaktor Anslutningar (endast termostater)

FI FR HR HU

EN 60730-1* och EN 60730-2-9*** EN 60730-1 och EN 301-489-3 EN 300 220-3 Två 1,5 V alkaliska batterier typ AAA 2,2 V – 3,6 V 0 °C – +45 °C -10 °C – +65 °C 868,3 MHz <1% 0,5 mm² – 2,5 mm²

Reglercentral CE-märkning Lågspänningsprovning EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor om radiospektrum) Strömförsörjning Drifttemperatur Förvaringstemperatur Max effektförbrukning Reläutgångar Nätanslutning Anslutningar

IT LT LV NL NO

*)

EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 1: Allmänna fordringar

**)

EN 60730-2-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-1: Särskilda fordringar på styr- och reglerdon för elektriska hushållsapparater

EN 60730-1* och EN 60730-2-1*** EN 60730-1 och EN 301-489-3 EN 300 220-3 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz eller 60 Hz 0 °C – +50 °C -20 °C – +70 °C 2W 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 8 A max 1 m kabel med eurokontakt Max 4,0 mm2 solid, eller 2,5 mm2 flexibel med hylsa Kan användas i hela Europa

Överensstämmelseförklaring: Vi förklarar härmed under eget ansvar att de produkter som behandlas i denna anvisning uppfyller alla de väsentliga krav som framgår av direktiv 1999/5/EG från mars 1999.

***) EN 60730-2-9 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-9: Särskilda krav på temperaturkännande reglerdon

PL

0682

13.2 Tekniska specifikationer Kablar

PT

Standardkabellängd

Maximal kabellängd

Extern givarkabel till termostat

5m

5m

Ledningens diameter 0,6 mm²

Golvgivarkabel till termostat

5m

5m

0,75 mm²

RO RU SE SK 36

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK

13.3 Reglercentralens delar

B C D E

13.5 Dimensioner

A

CZ

Reglercentral 50 mm 25 mm

DE DK

ES

Beskrivning

FI

A

Uponor Smatrix Space Reglercentral X-161

B

Registreringsknapp

C

Lysdiod, relä 1 aktivitet

D

Lysdiod, relä 2 aktivitet

E

Lysdiod, radiokontakt

F

Relä 1 anslutning, styrdon

G

Relä 2 anslutning, utgång värme/kyla

H

Nätanslutning, 230 V AC 50 Hz

FR Termostater T-166 T-168

HR

80 mm 60 mm

26,5 mm

HU 80 mm

Pos

171 mm

F G H

162 mm

153 mm

EE

13.4 Kopplingsscheman

IT

Uponor Smatrix Space

LT 80 mm 60 mm

26,5 mm

LV NL

80 mm

T-165

NO 230 V

LN 230 V AC 50 Hz

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

37


UK

14 Installationsrapport

CZ DE DK EE ES FI

230 V

T-168

T-166

T-165

FR Reglercentral

HR

Termostat

Rum

Termostat Golvgivare

HU

Extern givare

IT

Värme/kyla

Ja Nej

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 38

U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G


UK CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X S PA C E / S PA C E P L U S · I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G

39


Production: Uponor AB; Virsbo, Sweden 1068129 03_2015_SE

Uponor AB; Uponor VVS www.uponor.se

Uponor förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationerna för ingående komponenter enligt vår policy om ständig förbättring och utveckling.

Uponor iom smatrix space plus se 1068129 032015 91703  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/current/underfloor_heating/smatrix/uponor_iom_smatrix_space_plus_s...

Uponor iom smatrix space plus se 1068129 032015 91703  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/current/underfloor_heating/smatrix/uponor_iom_smatrix_space_plus_s...