Page 1

Juli 01

Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data


Innehåll DSA dräneringssystem

4

Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter

5 Användningsområden och läggningsanvisningar 5 Flödesdimensionering 6 -7 Uponor DSA husgrundsdränering 8 DSA dräneringsrör 8 -10

DSA dräneringsrördelar

Angivna data och uppgifter i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser.

3


Uponor DSA dräneringssystem, ett bra alternativ vid vägdränering.

Uponor DSA - dräneringssystem

Uponor erbjuder Dig marknadens bredaste och mest kompletta dräneringssystem, oavsett vilka dräneringsbehov Du har.

Uponor AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 1998 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1993.

Konstruktion / funktion Uponor DSA är dubbelväggsrör med korrugerad utsida och slät insida. Den korrugerade utsidan

Vår målsättning är att Du med

ger röret en hög hållfasthet med

hjälp av Uponor DSA skall finna

goda förutsättningar att klara de

den rätta lösningen för dränering

Material

allra tuffaste installationer vid

av alla typer av bygg- och

DSA-rören tillverkas av PEH

stora jord- och trafiklaster. Den

infrastrukturprojekt.

(Polyeten med högdensitet).

släta insidan ger låg friktion, vilket

PEH-materialet har mycket goda

gör DSA särskilt lämpat för dag-

Godkännande / kvalitet

nötningsegenskaper. Materialet i

och dräneringsvatten. Systemets

Uponor DSA tillverkas och

kombination med konstruktionen

rör- och rördelsprogram skapar

provas enligt svensk standard

har dessutom mycket hög slag-

förutsättningar för Dig att erhålla

SS 3520 och SS 3542.

hållfasthet även vid låga tempera-

bästa tänkbara dränering.

DSA rörsystem är typgodkänt

turer. Detta gör att Uponor DSA

av SITAC, TG-nr 0628/79

lätt kan installeras under årets

samt Jordbruksverket,

allra kallaste dagar.

TG-nr 8/90, 1/96

Polyeten är kemiskt resistent mot

Uponor DSA uppfyller kraven

de allra flesta ämnen som kan

enligt VV publ. 2000:111,

tänkas förekomma i och runt drä-

ATB VÄG, kapitel D

neringsledningen, och klarar låga

• •

Föreskrivande texter Exempel:

• Enligt Anläggnings AMA 98: PB-.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, typ Uponor DSA 110/95.

PH-värden med bibehållna egenskaper.

• Enligt ATB VÄG, kapitel D D 3.4 Dränledning, typ Uponor DSA 233/200.

4


Användningsområden och läggningsanvisningar

Användningsområden

Läggningsanvisning

Uponor DSA erbjuder Dig trygghet

Uponor DSA levereras i raka, styva

vid all typ av markdränering.

längder vilket underlättar installa-

Tryggheten kommer från Uponors

tionsarbetet och minskar risken för

långa erfarenhet av dränerings-

svackor. För att erhålla ett korrekt

system samt vår vilja att alltid

utfört installationsarbete rekom-

utveckla nya och bättre produkter.

menderar vi studier av:

Exempel på användnings-

•• Läggningsanvisningar för

områden är:

husgrundsdränering utgiven

•• Husgrunder •• Vägar •• Järnvägar •• Flygfält •• Deponier •• Värmekulvertar etc.

av SPF, Sveriges plastförbund.

•• Anläggnings AMA •• ATB VÄG, kapitel D.

Dimensionering

en fyllnadshöjd på 0,6 - 6 m. För

För dimensionering av ledning

större läggningsdjup kan Uponor

används vattenföringsnomogram,

erbjuda hjälp med dimensione-

se nedan.

rings- och hållfasthetsberäkningar.

Uponor DSA kan installeras med

Flödesdimensionering FRIKTIONSFÖRLUST (Lutning) ‰ 5 6 7 891 2 3 4 100 1

Diagrammet används vid dimen-

6

7 891

2

3

4

5

6

7 891

2

3

4

5

6

7 891

2

3

4

5

6

7 891

7 891

2

3

4

5

6

7 891

6 5

sionering av flöden och friktions-

4

5

DSA-rör. Vattentemperatur +10°C.

HA S

4 3

GS

DI

AM

ET

0,6

ER

D i (m m

0,5

)

0,4

0,3

2

1

IN

13 15 8 0

m/ TIG

6

DN

20 0

fylld cirkulär tvärsektion av ett

1 9 8 7

T(

10

HE

system. Beräkningen är utförd

s)

2

80

1,0 0,9 0,8 0,7

9 10 5 0

LE

3

förluster i DSA dräneringsrörenligt Prandtl Colebrook och avser

5

9 8 7

0,2

1 9 8 7 6 5 4 3

2

0,1

1 9 8 7 6 5 5

6

7 891

2

3

4

0,1

5

6

7 891

1

5

2

3

4

5

6

7 891

10

2

3

4

5

6

100 VATTENFÖRING VATTENFÖRING (Flöde) l/s


Uponor DSA husgrundsdränering Dränering av husgrunder sker normalt med lednings-

Spolrör

dimension 110/100. Vid stora dimensionerande flöden

placeras på högsta punkten och

kan dubbla ledningar läggas, alternativt installeras

därefter läggs rören i två rikt-

större dimensioner.

ningar med lutning mot dräneringsbrunn.

Dräneringsledningen skall läggas med en minsta

Spolbrunnen kan med fördel

lutning på 1:200, d.v.s. 5 mm per meter dräneringsrör.

förhöjas med markavloppsrör i samma dimension. Proppa stigarröret med DSA ändhuv strax under markytan. Avsluta med lätt betäckning.

DSA flexböj Böjvinkel 0-90°. Underlättar planering och installationsarbete.

DSA flexgrenrör Avvinkling 0-90°. Underlättar planering och installationsarbete.

Dag- och dräneringsbrunn Uponor, typ Variant X. Flexibel brunnskonstruktion med enkel anslutning av Uponor DSA och Uponor markavloppsrör i dimension 110 och 160. Höjd 1,5 alt. 2,0 m. 70 liters sandfång.

6


Rörets hjässa får i ledningens högsta punkt inte ligga över underkant anslutande dräneringsskikt. Dräneringsledningen kringfylls normalt med tvättad singel eller tvättad makadam med fraktionen 8 -16 mm. Som filter mellan kringfyllningen och omkringliggande jord bör främst duk Information om Uponors

av geotextil användas. I vissa fall kan

övriga brunnar hittar Du

grusfilter användas. Detta ställer dock

i vår broschyr, Brunnar och

stora krav på grusfiltrets kornstorleks-

betäckningar.

fördelning.

7


Produktprogram DSA dräneringsrör

Nominell di

Slitstyp 2, enligt SS 3520. Inklusive en skarvmuff. Slitsad runt om.

80

90 / 80

241 45 97

34 00 28

180

3

110

100

110 / 95

241 45 01

34 01 32

200

4

100

100

110 / 95

241 45 02

34 03 32

300

6

100

140

160 / 138

241 45 10

34 03 42

168

6

100

150

175 / 150

241 45 14

34 03 43

144

6

100

200

233 / 200

241 45 22

34 03 49

72

6

100

Dimension de / di (mm)

RSK nr

Uponor nr

di

de

Dubbelväggiga dräneringsrör av PEH.

Produktprogram DSA dräneringsrördelar

Skarvmuff

Dimension di (mm)

RSK nr

Uponor nr

Antal / kartong

90

237 37 69

35 07 28

24

110

241 45 29

38 01 32

30

160

237 37 85

35 07 43

11

175

241 45 48

35 30 43

12

233

241 45 55

35 30 49

12

Dimension di (mm)

RSK nr

Uponor nr

di

Av PEH

Flexböj 0-90°

Antal / kartong

90

241 47 24

32 01 28

8

110

241 45 88

38 32 33

12

160

241 45 92

38 32 42

24

di

Av PEH

404 mm

8

Antal m / bunt

Bygglängd m

Inloppsarea cm2/m min.


Produktprogram DSA dräneringsrördelar

Flexgrenrör 0-90° Av PEH

Dimension di1 / di2 (mm)

RSK nr

Uponor nr

Antal / kartong

110 / 110

241 46 08

38 33 33

8

160 / 160

241 46 09

38 33 42

12

175 / 175*

241 46 13

35 33 43

5

RSK nr

Uponor nr

Antal / kartong

* Standard grenrör 45°

0-90°

d i1

37

0

m

m

d i2

126 mm 383 mm

Anslutning dränbrunn/ övergång DSA-PVC

Dimension di1 / d2 (mm)

Spol-T-rör Av PEH

di

d2

Av PVC

90 / 110

234 85 71

35 22 31

24

117 / 110

241 46 70

35 37 34

20

175 / 160

236 19 88

35 38 43

12

233 / 200

236 20 69

35 38 49

8

Dimension di1 / di2 (mm)

RSK nr

Uponor nr

Antal / kartong

110 / 110

241 47 41

38 36 33

10

160 / 160

241 47 42

35 36 42

Förp. ej

175 / 175

241 47 39

35 36 43

Förp. ej

233 / 233

241 47 40

35 36 49

Förp. ej

d i1

d i2

9


Produktprogram DSA dräneringsrördelar

Böj 45°

Dimension di (mm)

RSK nr

Uponor nr

Antal / kartong

175

241 45 71

38 31 43

9

Dimension di (mm)

RSK nr

Uponor nr

Antal / kartong

175

241 45 91

38 32 43

7

Dimension di (mm)

RSK nr

Uponor nr

Antal / kartong

di

Av PEH

Böj 90°

di

Av PEH

Ändpropp / huv

di

Av PEH

90

241 47 02

38 35 28

Förp. ej

110

237 80 24

16 19 34

Förp. ej

160

237 80 40

16 19 43

Förp. ej

175

241 47 12

35 35 43

15

233

244 10 68

67 30 49

6

10


Uponor - en presentation

Uponor AB, Sveriges ledande plast-

Som ledande leverantör bedriver vi

Uponors affärsidé grundar sig på att

rörstillverkare, ligger i Fristad utanför

ett målmedvetet utvecklingsarbete av

vi, genom systemutveckling på hög

Borås. Verksamheten grundades 1952

produktsystem anpassade till

nivå, tillverkar och säljer helhets-

och är idag en del av den finska

samhällets miljö- och energikrav.

lösningar för plaströrssystem.

Uponor-koncernen.

Uponor skall vara det naturliga Vi utvecklar, förutom rör och rörde-

valet av plaströrssystem för fram-

Uponor AB tillverkar och säljer pro-

lar, specialiserade produkter inom

tiden och miljön.

dukter inom VA, VVS, El/Tele och

bland annat miljöteknik. Exempel på

Energi. Allt från omfattande

detta är den nya generationens

markavloppssystem till kabelrör för

solvärmesystem samt minirenings-

bredband lämnar fabriken i Fristad.

verk för enskilt avlopp.


www.uponor.se Uponor AB • 513 81 Fristad • tel: 033 -17 25 00 • fax: 033 -17 26 17 • e-post: infose@uponor.com

Uponor dsa draneringssystem juli 01  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/archive/old-brochures/dag-och-spillvatten/uponor-dsa-draneringss...

Uponor dsa draneringssystem juli 01  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/archive/old-brochures/dag-och-spillvatten/uponor-dsa-draneringss...