Page 1January 2013 Januari 2013

TEPPFA Meddelande omStatement status avseende TEPPFA Position CE-märkning för plaströrssystem CE Marking for Plastic Piping Systems meddelande är avsett fungera som en vägledning konstruktörer, This Detta statement is intended as aatt guide for designers, stockists för and users of Plastic återförsäljare och användare av plaströrssystem som är tillverkade i enlighet Piping Systems that are manufactured to European standards. med europeiska standarder. 1 Introduction of the Construction Products Regulations 1 Införande av föreskrifter för byggprodukter On the 1st July 2013, the Construction Products Regulation (CPR) supersedes the Den 1 juli 2013 ersätter Directive förordningen om byggprodukter byggproduktdirektivet. Det Construction Products (CPD). This means that for construction products placed on thebyggprodukter market in thesom European Economic (EEA) andekonomiska covered by a innebär att för marknadsförs inomArea det europeiska harmonised European standard or conforming to a European Assessment samarbetsområdet (EES) och som(hEN) omfattas av en harmoniserad europeisk standard Document a Declaration (DoP) has to be drawn up and the (hEN) eller (EAD), som uppfyller kraven iofettPerformance europeiskt bedömningsdokument (European product needs to be CE marked. Assessment Document, EAD) måste en prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP) tas fram och produkten ska vara CE-märkt. 2 Situation for plastics piping systems 2 Situationen för plaströrssystem For plastic pipe systems the necessary harmonised European Standards (hENs), För plaströrssystem de nödvändiga harmoniserade europeiska which allow their CEhar marking, have not been published yet. Thisstandarderna means that it is (hENs), som gör att de kan CE-märkas, ännu inte publicerats. innebär det ior currently totally illegal to issue a DoP or to apply CE markingDetta to any plasticattpipe dagsläget inteinärvery tillåtet att utfärda prestandadeklaration attThis CE-märka något fitting unless specific casesenthey are covered by aneller EAD. concerns any plaströr eller någon plaströrsdel, med undantag av de specialfall som omfattas av ett of the following, end-use applications: bedömningsdokument. gäller för följande slutanvändarområden: - Non-pressureDetta soil and waste discharge, för jord- och avfallsavledning - - Självfallsledningar Underground non-pressure drainage and sewerage, Markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Buried and above ground conveyance of liquids under pressure, - - Tryckrör Hot and för cold water distribution. avledning av vätskor i mark och ovan jord - Rör för varmt och kallt vatten 3 What happens next? 3 Vad händer nu? Plastics piping systems can still be specified, sold and used under existing Plaströrssystem kan fortfarande specifi ceras, säljas och användas i enlighet approvals to recognised product standards as done up to now, in all med Member befi ntliga godkännanden och gällande produktstandarder, på samma sätt som hittills States. Therefore nothing will change at the moment. skett i alla medlemsländer. Inget kommer därför att förändras i dagsläget. TEPPFA is working closely with CEN and the European Commission to ensure that TEPPFA har ett nära samarbete med CEN och Europeiska kommissionen för att säthe necessary harmonised standards (hENs) will be finalised and published without kerställa att de nödvändiga harmoniserade standarderna (hENs) kommer att slutföras delay. och publiceras så snart som möjligt. CE marking of piping systems can först only när begin when these standards are CE-märkning av plastic plaströrssystem kan inledas dessa standarder har godkänts accepted and cited in The Official Journal of thetidning European Union (OJEU). och publicerats i Europeiska unionens officiella (EUT). Wehar willsom endeavour to keep updated om withsituationen the situation regarding CE marking av Vi mål att hålla digyou uppdaterad vad gäller CE-märkningen relative to plastics piping systems. Be assured that products manufactured by our plaströrssystem. Du kan vara säker på att produkter som tillverkas av våra medlemmembers are alla meeting requirements and are covered by gäller approvals necessary mar uppfyller krav all ochthe omfattas av de godkännanden som vid lagerhållto stock, sell, install or use them throughout Europe.  ning, försäljning, installation och användning i hela Europa.

 ƒ‹•„ŽƔ˜‡—‡†‡‘”–‡„‡”‰Š͹ͳƔǦͳͲͲͲ”—••‡Ž•ƔͲͶͶͺ͸ͷͶ͹ͻͳ ‡ŽǣΪ͵ʹʹ͹͵͸ʹͶͲ͸Ɣ ƒšǣΪ͵ʹʹ͹͵͸ͷͺͺʹƔǦƒ‹Žǣ‹ˆ‘̷–‡’’ˆƒǤ‘”‰

Teppfa meddelande se  
Teppfa meddelande se  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/current/building_solutions/typgodkannanden/teppfa_meddelande_se.pd...