Page 1

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö!

N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u pp e n s

Plaströrsåtervinning


Plaströrsåtervinning Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har sedan 1996 ett system för insamling av plaströrsspill i Sverige. Under de första tio åren som systemet varit igång, har mer än 1400 ton plaströrsspill samlats in. Detta spill har sedan återanvänts till nya produkter. Återvinningssystemet omfattar rör- och rördelar av PVC, PE och PP. Insamlat material sorteras, tvättas och återvinns. Systemet bekostas av de rörtillverkande medlemsföretagen i NPG. Även grossistföretag har deltagit i insamlingen av plaströrsspill. All sortering och återvinning av plastmaterialen utförs av entreprenören Swerec på uppdrag av NPG.

Genom att transportera plaströrsspill till våra containrar slipper du avgifter och bidrar dessutom till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö!
Effektivisering av återvinningen I syfte att effektivisera insamlingen och minska grossisternas arbetsbörda har NPG beslutat att från och med september 2007 fortsätta med insamlingen av rörspill i egen regi. NPG kommer i det fortsatta återvinningsarbetet samarbeta med ett antal miljömedvetna och strategiskt belägna kommuner och VA-verk. Kommunerna kommer upplåta mark för containrarna samt utföra tillsyn av insamlingsplatserna. Kommuner och byggföretag får själva transportera sitt plaströrsspill till dessa containrar. Det är kostnadsfritt att lämna plaströrsspill i containrarna och material som lämnas kommer att återvinnas. Om man väljer att inte transportera plaströrsspill till NPG:s containrar utan till en lokal återvinningsstation får man vanligen betala en avgift på ca 600-1000 kronor per ton. Genom att transportera plaströrsspill till våra containrar slipper du avgifter och bidrar dessutom till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö!
Plaströrstillverkare som tar ansvar för miljön Plaströr är lätta att återvinna och möjligheten att återvinna dessa produkter har funnits sedan länge. Rörtillverkande medlemsföretag inom NPG har under många år återvunnit sitt eget produktionsspill. Sedan 1996 har NPG bedrivit en landsomfattande insamling och återvinning av plaströrsspill från nybyggnationer, vid utbyte av gamla ledningar samt från ombyggnationer och rivningar. För att ett återvinningssystem ska ge miljövinster måste insamlingen vara effektiv. De förändringar som vi nu gör i insamlingssystemet syftar till att effektivisera insamlingen. Alla förändringar görs i syfte att det skall vara enkelt för plaströrsanvändare att bli av med byggspill. Vi anser att det är viktigt med ett återvinningssystem. Medlemsföretagen inom NPG kommer att fortsätta med sina ansträngningar att driva, effektivisera och miljöanpassa insamlingen av plaströrsspill. Återvinningssystemet medför kostnader för NPG och därför ber vi om förståelse för att enbart plaströrsspill från tillverkarna KWH Pipe, Pipelife, Uponor och Wavin kan lämnas i containrarna.
Vilka rör får lämnas? Det är svårt att skilja på olika plaströrsmaterial. Vi har därför valt att ta emot PVC-, PEoch PP-rörsspill osorterat i en och samma container. Sortering, tvättning och återvinning av de olika materialen utförs av vår entreprenör. Tänk på att: • Inlämnat material ska vara rimligt rent

• Endast rör- och rördelar som kommer från KWH Pipe, Pipelife, Uponor och

från jord, cement etc. Detta för att under-

Wavin får lämnas i containrarna.

lätta för vår entreprenör och på så vis hålla ned återvinningskostnaderna.

• Metallkopplingar och ventiler inte får sitta kvar på rören.

Vi kommer fortsätta våra ansträngningar att driva, effektivisera och miljöanpassa insamlingen av plaströrsspill.
Var samlas plaströren in? Vår insamling av plaströrsspill sker i samarbete med ett antal miljömedvetna kommuner/VA-verk med strategiskt läge i Sverige. Kommunerna har valts så att ett antal containrar på 35 kubikmeter ska finnas på strategiska platser i södra och mellersta Sverige. Vår ambition är att det ska finnas en container för plaströrsavfall på rimligt avstånd från de flesta orter i Sverige. För närvarande finns containrar på sju platser i landet. I containrar märkta med NPG kan rörspill lämnas kostnadsfritt under dagtid på vardagar från KWH Pipe, Pipelife, Uponor och Wavin. Överenskommelse skall alltid göras först med kontaktpersonen för containern. Observera att man själv måste lasta plaströrsspillet i containern. Om man har större mängder plaströrsspill kan avfallet även lämnas direkt till NPG:s entreprenör Swerec i Lanna, Småland. Det går även att avtala med Swerec om hämtning av rörspill mot ersättning av transportkostnad.
Kontaktuppgifter Kommuner och VA/verk Kommun/VA-verk

Adress

Kontaktperson

Telefon

Entek Helsingborg

Östra Sandgatan 1

Lars Palmkvist

0702-10 58 49

KWH Pipe Borås

Däckvägen 12

Tina Andersson

033-23 36 20

MittSverige Vatten Sundsvall

Lagergatan 6

Arne Persson

0703-75 10 94

Stadspartner Norrköping

Söderleden 106

Peter Wilhelmsson

013-20 82 00

Stockholm Vatten

Huddinevägen/Magelungsvägen vid McDonalds

Alf Svensson

0708-88 63 19

Växjö kommun

Söderleden 10 anläggningens grusplan

Jourhavande förare av lastmaskin

0706-34 22 45 0733-68 71 21

Tomas Martinsson

0705-305 18 51

Örebro kommun Skvadronvägen 13E Kontaktuppgifter finns även på www.npgsverige.se

Logistikavdelningen 0370-831 71 Anders Hillertz Försäljningsansvarig 031-706 26 50

Genom att lämna in plaströrsspill till NPG bidrar du till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö!
Tel: 08-783 81 89 www.npgsverige.se

KWH Pipe Sverige AB Tel: 033-23 36 20 www.kwhpipe.se

Pipelife Sverige AB Tel: 0513-221 00 www.pipelife.se

Uponor AB Tel: 033-17 25 00 www.uponor.seWavin AB Tel: 016-541 00 00 www.wavin.se

Produktion: www.rochm.com

Denna broschyr är framtagen av NPG:s medlemsföretag:

Npg plasttervinning  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/others/npg-plasttervinning.pdf?ve...