Page 1

SE

Uponor AB S-513 81 Fristad Tel 033-17 25 00 Fax 033-17 26 17 infose@uponor.com www.uponor.se

Installationsanvisning Infiltrationsmodul

VERSION: 1/2005


Innehåll Infiltrationsmodul

3

Allmänt, projektering

4

Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem

5

Dimensionering Placering med hänsyn till grundvattennivån

6

Storlek och utformning på infiltrationsbädden

7

Viktigt att tänka på

Allmänt

Projektering samtidigt som det glesa nätet ger

Planering och godkännande inför

som substitut till spridningslagret i

luften möjlighet att fritt passera

installation av infiltrationsmodul

en konventionell infiltrationsbädd

genom modulen, vilket ger en ökad

sker på samma sätt som vid kon-

eller markbädd. Prestanda hos infil-

syresättning. Sammanlagda mante-

ventionell infiltration. Anmälan

trationsmodulerna medger att arean

lytan hos nätrören uppgår till hela

måste ske till kommunens miljö-

Infiltrationsmodulerna används

2

på bädden kan reduceras, vilket är

16 m per längdmeter av filterbädden,

en fördel om utrymmet på tomten

vilket ger god marginal för biohuden

är begränsad, eller av annan orsak.

att bryta ner resterande föroreningar

Som underlag vid projektering bör

i avloppsvattnet.

en planskiss finnas på anläggnin-

Infiltrationsmodulerna används som

och hälsoskyddskontor.

gens närområde.

ett andra steg vid rening av spillvatten

Det glesa mönstret hos nätrören

från enskild fastighet. Som första

minskar även risken för igensättning

De parametrar som är avgörande

steg renas spillvattnet i Uponors

om slamflykt skulle inträffa.

för anläggningens prestanda är:

slamavskiljare, där spillvattnet sepa-

Infiltrationsmodulerna separeras

- materialkvalitéer i marken som

reras från fasta partiklar när det,

från kringfyllnadsmassorna genom

ska avleda det renade vattnet

under långsamt och laminärt flöde,

att en geotextil läggs över spridarrör

passerar genom de tre kamrarna.

och filtermoduler.

Efter slamavskiljaren delas flödet upp

Djupet till grundvattennivån kräver

i fördelningsbrunnen ut till spridar-

oftast att infiltrationsbädden för-

- marklutning

rören, som i sin tur fördelar spill-

läggs relativt grunt. Detta innebär att

- avstånd till vattentäckt

vattnet över infiltrationsmodulerna.

eventuella marklaster inte fördelas

- avstånd till väg och fastighets-

- grundvattennivå där anläggningen ska installeras - skyddsavstånd till sjö, vattendrag

ut till marken utan belastar filtermo-

2

Genom att nätrören i infiltrations-

dulerna relativt direkt. Därför måste

modulen är uppbyggda av ett antal

området ovanför filtermodulerna

spirallindade trådar skapas en stor

avskärmas från alla former av trafik-

yta för biohuden att växa till på,

laster, samt även från punktlaster.

3

och bäckar

gräns - lokala bestämmelser


Innehåll Infiltrationsmodul

3

Allmänt, projektering

4

Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem

5

Dimensionering Placering med hänsyn till grundvattennivån

6

Storlek och utformning på infiltrationsbädden

7

Viktigt att tänka på

Allmänt

Projektering samtidigt som det glesa nätet ger

Planering och godkännande inför

som substitut till spridningslagret i

luften möjlighet att fritt passera

installation av infiltrationsmodul

en konventionell infiltrationsbädd

genom modulen, vilket ger en ökad

sker på samma sätt som vid kon-

eller markbädd. Prestanda hos infil-

syresättning. Sammanlagda mante-

ventionell infiltration. Anmälan

trationsmodulerna medger att arean

lytan hos nätrören uppgår till hela

måste ske till kommunens miljö-

Infiltrationsmodulerna används

2

på bädden kan reduceras, vilket är

16 m per längdmeter av filterbädden,

en fördel om utrymmet på tomten

vilket ger god marginal för biohuden

är begränsad, eller av annan orsak.

att bryta ner resterande föroreningar

Som underlag vid projektering bör

i avloppsvattnet.

en planskiss finnas på anläggnin-

Infiltrationsmodulerna används som

och hälsoskyddskontor.

gens närområde.

ett andra steg vid rening av spillvatten

Det glesa mönstret hos nätrören

från enskild fastighet. Som första

minskar även risken för igensättning

De parametrar som är avgörande

steg renas spillvattnet i Uponors

om slamflykt skulle inträffa.

för anläggningens prestanda är:

slamavskiljare, där spillvattnet sepa-

Infiltrationsmodulerna separeras

- materialkvalitéer i marken som

reras från fasta partiklar när det,

från kringfyllnadsmassorna genom

ska avleda det renade vattnet

under långsamt och laminärt flöde,

att en geotextil läggs över spridarrör

passerar genom de tre kamrarna.

och filtermoduler.

Efter slamavskiljaren delas flödet upp

Djupet till grundvattennivån kräver

i fördelningsbrunnen ut till spridar-

oftast att infiltrationsbädden för-

- marklutning

rören, som i sin tur fördelar spill-

läggs relativt grunt. Detta innebär att

- avstånd till vattentäckt

vattnet över infiltrationsmodulerna.

eventuella marklaster inte fördelas

- avstånd till väg och fastighets-

- grundvattennivå där anläggningen ska installeras - skyddsavstånd till sjö, vattendrag

ut till marken utan belastar filtermo-

2

Genom att nätrören i infiltrations-

dulerna relativt direkt. Därför måste

modulen är uppbyggda av ett antal

området ovanför filtermodulerna

spirallindade trådar skapas en stor

avskärmas från alla former av trafik-

yta för biohuden att växa till på,

laster, samt även från punktlaster.

3

och bäckar

gräns - lokala bestämmelser


Dimensionering Dimensioneringen av en avloppsanläggning för enskilt avlopp grundar sig på normflödet, att ett hushåll (5 personer) släpper ut 750 liter BDT-spillvatten per dygn (BDT = bad, disk, tvätt), förutsatt att WC (KL-spillvatten) EJ är anslutet till

Antal infiltrationsmoduler

750 liter BDT-spillvatten/dygn Bad, disk, tvätt

6 Moduler

1.000 liter KL-BDT- spillvatten/dygn Bad, disk, tvätt och klosett

8 Moduler

anläggningen. Om så är fallet tillkommer ytterligare 250 liter per dygn. För dessa flöden krävs 6 moduler i BDT-anläggning och 8 moduler vid KL+BDT-anläggning.

Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem A. Markrör

D. Fördelningsrör

Observera att det gröna strecket på

Markrören dras från hus till slam-

Mellan fördelningsbrunnen och

rören ska vara vänt uppåt (därmed

avskiljare. Läggs stabilt mot stampad

infiltrationsmodulbädden förläggs

hamnar utloppshålen rakt nedåt)

sandbädd. Lutning minst 10-20 ‰

fördelningsrören med ett fall på 5-

samt att fallet på rören måste vara

(1-2 cm/m). På långa ledningar

10 promille.

5-10 promille. Spridarrören fixeras

Placering med hänsyn till grundvattennivån

genom att najas fast till nätrören

> 25 m skall rensbrunnar placeras. E. Infiltrationsmodul B. Slamavskiljare

Infiltrationsmodulerna läggs i en rad

enl. bild.

Slamavskiljaren skall läggas i våg i

efter varandra i schaktet. Fallet ska

I änden på spridarrören ordnas

sandbädd. Om den läggs i vatten-

vara 5-10 promille i längsled. I tvär-

ventilationsrör upp ovan mark med

sjuk jord skall den förankras.

led ska de förläggas i våg.

hjälp av flexböjar och en bit av för-

För att säkerställa reningseffekten ska det vertikala avståndet mellan infiltrationsytan till högsta grundvattennivån överstiga 1 meter.

Det kan bli nödvändigt att installera avskärmande dräneringsledning uppströms infiltrationsanläggningen för att sänka nivån vid höga grund-

delningsrören. Avsluta med att

Anpassa halsen till inspektionslocket för gällande läggningsdjup.

Hushållets storlek

De två strängarna av spridarrören

montera ventilationshuvar som

kopplas till fördelningsrören och

skydd på rören ovan mark.

Max läggningsdjup är 1,5 m från

placeras i ”dalgången” mellan två

tankens centrum till marknivå.

nätrör enl. bild.

Infiltrationsbädd

I slamavskiljare med integrerad fördelning sitter reglerenheterna i utloppet. Dessa justeras så att lika fördelning av vattenmängd erhålles i spridarrören. C. Fördelningsbrunn Brunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna, som justeras så att exakt

Spridarrör

Najtråd

fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden

Infiltrationsmodul

förlänger livslängden och reningsgraden. Dämpningen i botten hindrar ojämn fördelning vid svall.

4

5

vattenflöden. Ledningen ska läggas på ett djup som motsvarar den högsta acceptabla grundvattennivån.


Dimensionering Dimensioneringen av en avloppsanläggning för enskilt avlopp grundar sig på normflödet, att ett hushåll (5 personer) släpper ut 750 liter BDT-spillvatten per dygn (BDT = bad, disk, tvätt), förutsatt att WC (KL-spillvatten) EJ är anslutet till

Antal infiltrationsmoduler

750 liter BDT-spillvatten/dygn Bad, disk, tvätt

6 Moduler

1.000 liter KL-BDT- spillvatten/dygn Bad, disk, tvätt och klosett

8 Moduler

anläggningen. Om så är fallet tillkommer ytterligare 250 liter per dygn. För dessa flöden krävs 6 moduler i BDT-anläggning och 8 moduler vid KL+BDT-anläggning.

Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem A. Markrör

D. Fördelningsrör

Observera att det gröna strecket på

Markrören dras från hus till slam-

Mellan fördelningsbrunnen och

rören ska vara vänt uppåt (därmed

avskiljare. Läggs stabilt mot stampad

infiltrationsmodulbädden förläggs

hamnar utloppshålen rakt nedåt)

sandbädd. Lutning minst 10-20 ‰

fördelningsrören med ett fall på 5-

samt att fallet på rören måste vara

(1-2 cm/m). På långa ledningar

10 promille.

5-10 promille. Spridarrören fixeras

Placering med hänsyn till grundvattennivån

genom att najas fast till nätrören

> 25 m skall rensbrunnar placeras. E. Infiltrationsmodul B. Slamavskiljare

Infiltrationsmodulerna läggs i en rad

enl. bild.

Slamavskiljaren skall läggas i våg i

efter varandra i schaktet. Fallet ska

I änden på spridarrören ordnas

sandbädd. Om den läggs i vatten-

vara 5-10 promille i längsled. I tvär-

ventilationsrör upp ovan mark med

sjuk jord skall den förankras.

led ska de förläggas i våg.

hjälp av flexböjar och en bit av för-

För att säkerställa reningseffekten ska det vertikala avståndet mellan infiltrationsytan till högsta grundvattennivån överstiga 1 meter.

Det kan bli nödvändigt att installera avskärmande dräneringsledning uppströms infiltrationsanläggningen för att sänka nivån vid höga grund-

delningsrören. Avsluta med att

Anpassa halsen till inspektionslocket för gällande läggningsdjup.

Hushållets storlek

De två strängarna av spridarrören

montera ventilationshuvar som

kopplas till fördelningsrören och

skydd på rören ovan mark.

Max läggningsdjup är 1,5 m från

placeras i ”dalgången” mellan två

tankens centrum till marknivå.

nätrör enl. bild.

Infiltrationsbädd

I slamavskiljare med integrerad fördelning sitter reglerenheterna i utloppet. Dessa justeras så att lika fördelning av vattenmängd erhålles i spridarrören. C. Fördelningsbrunn Brunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna, som justeras så att exakt

Spridarrör

Najtråd

fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden

Infiltrationsmodul

förlänger livslängden och reningsgraden. Dämpningen i botten hindrar ojämn fördelning vid svall.

4

5

vattenflöden. Ledningen ska läggas på ett djup som motsvarar den högsta acceptabla grundvattennivån.


Viktigt att tänka på:

Storlek och utformning på infiltrationsbädd

Om anläggningen installeras i snörika områden måste ventilationsrören nå en höjd ovan mark så att ventilationen även fungerar vintertid.

Geotextilen rullas ut över infiltrations-modulsträngen, samt i sidled över bädden med markbäddssand.

Återfyllning sker med befintliga jordmassor. Knytnävsstora och större stenar ska tas bort för att undvika skador på ledningar och moduler, men också p.g.a. dessa stenars dåliga frostisolerande förmåga. Återfyll med försiktighet så att inte spridarrör eller moduler rubbas ur läge.

Vid självfallssystem hamnar spridningsledningen normalt 60-80 cm under markytan, men i vissa fall kan naturligtvis läggningsdjupet bli mindre. Dock bör inte återfyllnadsskiktet Längd på schaktet - vid BDT-anläggning 8 meter

och genomsläpplighet för materialet under filtermodulerna.

- vid KL+BDTl-anläggning 10 meter Bredd på schaktet - min 0,6 meter, beroende på markens genomsläpplighet För att avleda det renade vattnet till

Under modulerna läggs en 30-40 cm bädd av markbäddssand, kornstorlek 0-8 mm, i botten på schaktet. Bredden på denna bädd bestäms av jordarten i befintlig mark.

Ofta kräver godkännande myndighet en siktanalys på omgivande

understiga 40 cm för att få en rimlig säkerhet mot frysning.

mark, för att bestämma jordpartiklarnas storleksfördelning och därmed markens förmåga att släppa igenom det renade vattnet.

under vinterhalvåret så måste min. läggningsdjup ökas eller frostskyddande åtgärder

omgivande mark krävs tillräcklig yta

Om anläggningen installeras i områden med kallare klimat och/eller används sporadiskt vidtas, t.ex. isolering med markskivor.

Som nämnts i inledningen har filtermodulerna en begränsad styvhet mot marklaster. Om så erfordras, skall området över filtermodulerna avskärmas från alla former av trafiklaster, samt även från punktlaster.

Vid slamtömning skall kamrarna tömmas i ordningsföljd; första, andra och sist tredje

Bredd på schakt (meter)

kammaren. Detta för att undvika ev. slamflykt mellan kamrarna. Efter tömning skall slamavskiljaren fyllas med vatten i omvänd ordning; tredje, andra och sist första kammaren.

5 5

4,5

Slamtömning ombesörjes av kommunen enligt renhållningslagen (SFS 1979:596 §4).

4 3,5

Infiltrationsrören/uppsamlingsrören kan inspekteras genom luftarrören. För ner en käpp/stav i rören för att kontrollera att det inte står vatten i ledningarna. Om det är vatten

3 3

i rören fungerar inte bädden som den ska.

2,5 2 2

Observera att husets avlopp skall ventileras på husets tak över nock.

1,5

Vakuumventil skall ej användas.

1 1

0,5 0,6

0,7

Grus

Finsand

0 Morän

Mo-morän

Silt-morän

6

Lera-silt

7


Viktigt att tänka på:

Storlek och utformning på infiltrationsbädd

Om anläggningen installeras i snörika områden måste ventilationsrören nå en höjd ovan mark så att ventilationen även fungerar vintertid.

Geotextilen rullas ut över infiltrations-modulsträngen, samt i sidled över bädden med markbäddssand.

Återfyllning sker med befintliga jordmassor. Knytnävsstora och större stenar ska tas bort för att undvika skador på ledningar och moduler, men också p.g.a. dessa stenars dåliga frostisolerande förmåga. Återfyll med försiktighet så att inte spridarrör eller moduler rubbas ur läge.

Vid självfallssystem hamnar spridningsledningen normalt 60-80 cm under markytan, men i vissa fall kan naturligtvis läggningsdjupet bli mindre. Dock bör inte återfyllnadsskiktet Längd på schaktet - vid BDT-anläggning 8 meter

och genomsläpplighet för materialet under filtermodulerna.

- vid KL+BDTl-anläggning 10 meter Bredd på schaktet - min 0,6 meter, beroende på markens genomsläpplighet För att avleda det renade vattnet till

Under modulerna läggs en 30-40 cm bädd av markbäddssand, kornstorlek 0-8 mm, i botten på schaktet. Bredden på denna bädd bestäms av jordarten i befintlig mark.

Ofta kräver godkännande myndighet en siktanalys på omgivande

understiga 40 cm för att få en rimlig säkerhet mot frysning.

mark, för att bestämma jordpartiklarnas storleksfördelning och därmed markens förmåga att släppa igenom det renade vattnet.

under vinterhalvåret så måste min. läggningsdjup ökas eller frostskyddande åtgärder

omgivande mark krävs tillräcklig yta

Om anläggningen installeras i områden med kallare klimat och/eller används sporadiskt vidtas, t.ex. isolering med markskivor.

Som nämnts i inledningen har filtermodulerna en begränsad styvhet mot marklaster. Om så erfordras, skall området över filtermodulerna avskärmas från alla former av trafiklaster, samt även från punktlaster.

Vid slamtömning skall kamrarna tömmas i ordningsföljd; första, andra och sist tredje

Bredd på schakt (meter)

kammaren. Detta för att undvika ev. slamflykt mellan kamrarna. Efter tömning skall slamavskiljaren fyllas med vatten i omvänd ordning; tredje, andra och sist första kammaren.

5 5

4,5

Slamtömning ombesörjes av kommunen enligt renhållningslagen (SFS 1979:596 §4).

4 3,5

Infiltrationsrören/uppsamlingsrören kan inspekteras genom luftarrören. För ner en käpp/stav i rören för att kontrollera att det inte står vatten i ledningarna. Om det är vatten

3 3

i rören fungerar inte bädden som den ska.

2,5 2 2

Observera att husets avlopp skall ventileras på husets tak över nock.

1,5

Vakuumventil skall ej användas.

1 1

0,5 0,6

0,7

Grus

Finsand

0 Morän

Mo-morän

Silt-morän

6

Lera-silt

7


SE

Uponor AB S-513 81 Fristad Tel 033-17 25 00 Fax 033-17 26 17 infose@uponor.com www.uponor.se

Installationsanvisning Infiltrationsmodul

VERSION: 1/2005

Infiltrationsmodul 1 2005  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/archive/old-brochures/installationsanvisningar/infiltrationsmodu...

Infiltrationsmodul 1 2005  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/archive/old-brochures/installationsanvisningar/infiltrationsmodu...