Issuu on Google+

Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Installasjonsveiledning Uponor spyle- og inspeksjonskum 1000 mm

SE

DK

NO


Svensk

SE

Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan installationen ska alla brunnskomponenter och tätningsringar kontrolleras med avseende på skador och smuts och

Lock

rengöras eller bytas vid behov. De enskilda brunnskomponenterna ska förvaras stående på en plan yta. De levererade tätningsringarna ska förvaras nedpackade och skyddas mot direkt solljus. Anmärkning: Skadade komponenter får inte installeras. Kona

Underlag till installation Installation och komprimering ska utföras enligt AMA Anläggning 07, VVTK Väg och Svenskt Vatten P92. Tätningsring

Mellanring

Tätningsring

Ledningsbädden justeras

2

Brunnsbotten

U P O N O R N ED S T I G N IN G SB RU N N 10 0 0 M M


Svensk

SE

Röranslutning Placera brunnsbottnen på ledningsbädden och kontrollera vattnets flödesriktning. Flödesriktningen finns angiven med pilar på muffarna och kanalen. Alla röranslutningar på brunnsbottnen är utformade som muffar. Anslutningsmuffarna är konstruerade för direkt montering på PVC-rör enligt EN 1401, PP-rör enligt EN 1852 och PP-MD-rör enligt EN 14758.

Kontroll av installation

Vid anslutning av andra rörsystem används övergångar, manschetter eller liknande. Anmärkning: Vid användning av övergångar kan det förekomma stalp eller fallavvikelser i bottenloppet. Anmärkning: Det är projektörens ansvar att se till att övergångar och liknande är kompatibla med nedstigningsbrunnens muffar, om produkterna inte kommer

Kontroll av fall

från Uponor. Kontrollera att packningarna är korrekt placerade och inte uppvisar några skador. Rengör packningarna om de är smutsiga. Applicera tillräckligt med smörjmedel på anslutningsrörets spetsända och skjut in röret till anslag i muffen. Det är möjligt att göra riktningsändringar i muffarna på upp till ± 3,75˚ vågrätt och 6,5˚ lodrätt.

Montering av rör

Anmärkning: Det kan förekomma en spaltöppning mellan muff och spetsända vid riktningsändringar.

Rör monterat i muffen

U P O N O R N ED S T I G N IN G SB RU N N 10 0 0 M M

3


Svensk

SE

Montering Montera en tätningsring på den översta delen av 

brunnsbottnen och kontrollera att tätningsringen sitter korrekt. Rengör nedstigningsbrunnens tätningsring grundligt och applicera tillräckligt med

smörjmedel.

Lodrät justering

och inte bilda någon luftkudde i spåret. När botten och överdel sitter ihop dras bandet ut. Alternativt kan man använda ett buntband – den släta sidan på bandet ska vara vänd mot tätningsringen. Anmärkning: Om man använder en maskin är det Montering av tätningsring

installatörens ansvar att se till att brunnskomponenterna inte skadas.

Applicering av glidmedel Använd emballageband för att undvika luftfickor

Rengör spåret i brunnsringen eller konan som ska monteras på brunnsbottnen. Nedstigningsbrunnens komponenter har lodräta indikatorer för att säkerställa att stegen är lodrätt justerad. Brunnsbotten och överdel (brunnsring eller kona) sätts ihop för hand eller med maskin (med måttlig kraft). Se till att komponenterna trycks ihop rakt. För

Använd buntband för att undvika luftfickor

att det inte ska samlas någon luft mellan tätningsringen och spåret för tätningsringen rekommenderar vi att man använder emballagebandet och sätter det över tätningsringen för att luften ska komma ut

4

U P O N O R N ED S T I G N IN G SB RU N N 10 0 0 M M


Svensk

SE

Fyllnadsmaterial

Höjdjustering

Kringfyllning och resterande fyllning

Höjden ställs in genom att kapa uppföringsröret på

Installation och komprimering ska utföras enligt gäl-

konan. Det kan kortas med upp till 25 cm. Kapa röret

lande regler och normer och enligt AMA Anläggning

med en såg i det räfflade området. Räfflorna är pla-

07, VVTK Väg och Svenskt Vatten P92.

cerade med 1 cm avstånd. Avgrada efter kapningen.

Området vid röranslutningen till nedstigningsbrunnen ska komprimeras ordentligt för att minska risken för sättningar.

Uppföringsrör på kona

Anslutning till brunnsring Komprimering med handkraft

Borra hål på önskade ställen. Det är inte tillåtet att borra i ett område med tätningsring. Avgrada hålet och sätt i packningen från utsidan utan smörjmedel. Packningskragen ska ligga an mot räfflorna på utsidan av nedstigningsbrunnen. Smörj in rörets spetsända och packningens insida och sätt därefter i röret. Anmärkning: Det är installatörens ansvar att använda packningar som säkrar en tät anslutning till nedstigningsbrunnen

Komprimering med maskin

Komprimering med maskin

U P O N O R N ED S T I G N IN G SB RU N N 10 0 0 M M

Anslutning med manschett

5


Svensk

SE

Installation av betäckning Vid installation av betäckning är det viktigt att det inte uppstår belastning från betäckning på nedstigningsbrunnen. Flytande betäckning – inbyggd i asfaltsbeläggningen Asfalten omkring den flytande betäckningen ska göra att nedstigningsbrunnen inte belastas. Därför är det viktigt att säkra en grundlig inbyggnad som leder bort trafikbelastningen via asfalten till kringfyllningen.

Uppkomprimering av kona

6

U P O N O R N ED S T I G N IN G SB RU N N 10 0 0 M M


Svensk ca. 25 cm 5-19 cm

SE

Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm med flytande betäckning Dæksel 5 cm

(a)Montering Tilpasning (a) af kegle av kona

25 cm (a)

(A) Tætningsring (A) Tätningsring

kegle kona

50-75 50-75 cm cm

DN 625 DN 625

25 cm(a)

5 cm

Topkegle

2525 / 50 / 75 / 100 / 50 / 75 / 100cm cm

brøndring brunnsrörmellanring

A A

DN 1000 DN 1000

50 cm 50 cm

A

A

maks. 6,5°

maks. 6,5° max 6,5°

brøndbund bottendel

Ø113 cm Ø113 cm

19 cm

max 6,5°

19 cm

90°

90°

± 3,75° 180°

± 3,75°

180°

± 3,75°

± 3,75° 270°

270°

U P O N O R N ED S T I G N IN G SB RU N N 10 0 0 M M

7


Dansk

DK

Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information Kontroller, at leverancen er komplet. Alle brøndkomponenter samt tætningsringe kontrolleres for beskadigelser og forurening forud for installation og

Dæksel

rengøres eller udskiftes, hvis nødvendigt. De enkelte brøndkomponenter opbevares stående på plan grund. De leverede tætningsringe opbevares

Topkegle

nedpakket og beskyttet mod direkte sollys. Bemærk: Beskadigede komponenter må ikke installeres. Underlag til installation Installation og komprimering udføres i henhold til gældende standarder og generelt i henhold til

Kegle

DANVA Vejledning nr. 54. Udjævningslaget for rense- og inspektionsbrønden

Tætningsring

skal være stabilt og jævnt.

Brøndring

Tætningsring

Afretning af udjævningslag

8

Brøndbund

U P O N O R R EN SE - O G IN SP EK T I O N SB R Ø N D 10 0 0 M M


Dansk

DK

Rørtilslutning Brøndbunden placeres på udjævningslaget, og strømningsretning på rense- og inspektionsbrønden kontrolleres. Strømningsretningen er angivet med pile på muffer og kanal. Alle rørtilslutninger på brøndbunden er designet som muffer. Tilslutningsmufferne er konstrueret til direkte montering af henholdsvis PVC-rør i henhold til EN

Kontrol af installation

1401, PP-rør i henhold til EN 1852 samt PP-MD-rør i henhold til EN 14758. Ved tilslutning af andre rørmaterialer anvendes overgange, manchetter og lignende. Bemærk: Ved anvendelse af overgange kan der forekomme spring eller afvigelse af fald i bundløbet. Bemærk: Det er installatørens ansvar, at overgange

Kontrol af fald

og lignende er kompatible med rense- og inspektionsbrøndens muffer, medmindre der benyttes Uponor produkter. Placering af de indsatte pakninger kontrolleres og efterses for beskadigelser. Pakningerne rengøres, hvis de er snavsede. Påfør tilstrækkeligt med smøremiddel på tilslutningsrørets spidsende og monter spidsenden helt ind til det faste stop i muffen. Det er muligt at

Montering af rør

lave retningsændringer i mufferne på op til ± 3,75˚ horisontalt og op til 6,5˚ vertikalt. Ved ændring af både retning og stigning reduceres maksimumværdier tilsvarende. Bemærk: Der kan forekomme en spalteåbning mellem muffe og spidsende ved retningsændringer.

Rør monteret i muffe

U P O N O R R EN SE - O G IN SP EK T I O N SB R Ø N D 10 0 0 M M

9


Dansk

DK

Samling Tætningsring monteres på den øverste del af brønd-

tætningsring grundigt og påfør tilstrækkeligt med

der korrekt. Rengør rense- og inspektionsbrøndens

bunden, og det kontrolleres, at tætningsringen sid-

smøremiddel.

Lodret justering

samlet, trækkes snoren ud. Alternativt kan der benyttes en kabelbinder - den glatte side af kabelbinderen skal vende mod tætningsringen. Bemærk: Ved anvendelse af maskinkraft er det installatørens ansvar, at brøndkomponenterne ikke beskadiges.

Montering af tætningsring

Påføring af glidemiddel Undgå loftlomme ved brug af emballagesnor

Rengør sporet i brøndring eller kegle, som skal monteres på brøndbunden. Rense- og inspektionsbrøndens komponenter har lodrette indikatorer for at sikre, at stigen er lodret justeret. Brøndbund og topdel (brøndring eller kegle) samles manuelt eller ved anvendelse af maskinkraft med moderat styrke. Det skal sikres, at komponenterntrykkes sammen uden at afvinkle disse i forhold til

Undgå loftlomme ved brug af kabelbinder

hinanden. For at undgå at de danner en luftlomme mellem tætningsringen og sporet for tætningsringen, anbefaler vi at benytte emballagesnorene placeret over tætningsringen. Når bunden og topdelen er

10

U P O N O R R EN SE - O G IN SP EK T I O N SB R Ø N D 10 0 0 M M


Dansk

DK

Opfyldningsmateriale

Højdejustering

Installation og komprimering udføres i henhold

Højden justeres ved at afkorte opføringen på keglen.

til gældende standarder og generelt i henhold til

Den kan afkortes op til 25 cm. Afskæring foretages

DANVA Vejledning nr. 54.

med sav i ribbesporet i opføringen. Sporene er placeret med en afstand på 1 cm. Afskæringen afgrates

Opfyldning og komprimering

efterfølgende.

Området ved rørtilslutning til renseog inspektionsbrønden komprimeres omhyggeligt, fx med en smal håndstøder. Opfyldningsmaterialet opbygges omhyggeligt i lag af 20 – 30 cm og komprimeres med en medium vibrerende støder (ca. 50 kg). Installation og komprimering udføres i henhold til gældende standarder og generelt i henhold til DANVA Vejledning nr. 54.

Opføringsrør på kegle

Tilslutning til brøndringe Hul forbores med hulbor i den ønskede position. Det er ikke tilladt at bore i et område med tætningsring. Afgrat hullet og indsæt pakningen fra ydersiden Komprimering ved håndkraft

uden smøremiddel. Pakningens krave skal ligge an mod ribberne på ydersiden af rense- og inspektionsbrønden. Smør rørets spidsende og det indvendige af pakningen og indsæt derpå røret. Bemærk: Det er installatørens ansvar at anvende pakninger, som sikrer tæthed ved tilslutning til renseog inspektionsbrønden.

Komprimering med maskine

Installation af topløsning Ved installation af topløsning er det vigtigt at friholde Uponor rense- og inspektionsbrønden for belastning, så der ikke opstår belastning fra dæksel, karm eller lignende på rense- og inspektionsbrønden.

Komprimering med maskine

U P O N O R R EN SE - O G IN SP EK T I O N SB R Ø N D 10 0 0 M M

11


Dansk

DK

Der benyttes normalt 2 typer topløsning:

Flydende karm – indbygning i

• fast karm med topkegle

asfalt­belægning

• flydende karm indbygget i asfaltbelægning

Asfalten omkring den flydende karm skal bevirke, at rense- og inspektionsbrønden friholdes for belast-

Der vælges en topløsning, som er passende for den

ning. Det er derfor vigtigt at sikre en grundig ind-

aktuelle trafikbelastning i det pågældende område.

bygning, som bortleder trafikbelastning via asfalten til det opkomprimerede lag under karmen.

Bemærk: Det er installatørens ansvar at vælge en karm- og dækselløsning, som sikrer, at rense- og

Hulrummet mellem rense- og inspektionsbrønden

inspektionsbrønden friholdes for belastning. Det er

opfyldes med svampegummi, brøndskum eller lig-

desuden installatørens ansvar at vælge en løsning,

nende for at sikre tætheden.

som tager højde for den trafikbelastning, som topkegle, karm og dæksel udsættes for.

Lugtfilter I tilfælde af lugtgener kan der monteres et aktivt

Hvis der ønskes at installere rense- og inspekti-

kulfilter i dækslets ramme.

onsbrønde under andre forhold, kontaktes Uponor teknisk support.

Opkomprimering af kegle Tilslutning med manchet

Fast karm - topkegle af beton eller plast Topkegle bortleder trafikbelastning fra dæksel og karm til omkringfyldningen og ned i de opkomprimerede lag. Dette bevirker, at Uponor rense- og inspektionsbrønd friholdes for belastning. Det er vigtigt at sørge for, at der ikke er direkte belastningskontakt mellem topkegle og rense- og inspektionsbrønd.

Topkegle

Der sørges for en god og grundig omkringfyldning under topkeglen med sand således, at der er komprimeret til 98 % standard proctor. Hulrummet mellem rense- og inspektionsbrønd opfyldes med svampegummi, brøndskum eller lignende for at sikre tætheden.

12

U P O N O R R EN SE - O G IN SP EK T I O N SB R Ø N D 10 0 0 M M


Dansk

DK

ca. 25 cm

5 cm

Topkegle Topkegle

5 cm

25 cmDN (a)625

50-75 cm

(A) Tætningsring

kegle

50-75 cm

DN 625

(A) Tætningsring

(a) Tilpasning af kegle

25 cm (a) (a) Tilpasning af kegle kegle

Dæksel Dæksel

ca. 25 cm

Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm med fast karm

A

brøndring

25 / 50 / 75 / 100 cm

DN 1000 DN 1000

brøndring

25 / 50 / 75 / 100 cm

A

Ø113 cm

maks. 6,5°

brøndbund

50 cm

maks. 6,5°

50 cm

A A

maks. 6,5°

brøndbund

Ø113 cm

19 cm

maks. 6,5°

19 cm

90°

Uponor rense- og inspektionsbrønd1000 mm med flydende karm

90°

± 3,75°

Dæksel ± 3,75° 0° 0°

Topkegle

5 cm

180°

180°

25 cm(a)

(a) Tilpa af ke

kegle brøndring

(A) Tætningsring

270°

50-75 cm

± 3,75°

25 / 50 / 75 / 100 cm

DN 625

± 3,75°

270°

A

U P O N O R R EN SE - O G IN SP EK T I O N SB R Ø N D 10 0 0 M M

DN 1000

Ø113 cm

13


Norsk

NO

Uponor spyleog inspeksjonskum 1000 mm Generell informasjon Kontroller at leveransen er komplett. Alle kumkomponenter og tetningsringer må kontrolleres for skader og forurensning før installasjon og eventuelt

Lokk og ramme

rengjøres eller skiftes. De enkelte kumkomponentene oppbevares stående på flatt underlag. De medfølgende tetningsringene

Toppkjegle

skal oppbevares nedpakket og beskyttet mot direkte sollys. Merk: Skadede komponenter må ikke installeres. Underlag til installasjon Installasjon og komprimering utføres i henhold til gjeldende standarder og generelt i henhold til NPG

Kjegle

veiledning. Utjevningslaget for spyle- og inspeksjonskummene

Tetningsring

må være stabilt og jevnt.

Kumring

Tetningsring

Tilpasning av utjevningslag

14

Kumbunn

U P O N O R SP Y L E - O G IN SP EK S J O N SK U M 10 0 0 M M


Norsk

NO

Rørtilkobling Kumbunnen plasseres på utjevningslaget, og strømningsretningen på spyle- og inspeksjonskummen kontrolleres. Strømningsretningen er angitt med piler på muffer og spiss ende. Alle rørtilkoblinger i kumbunnen er utformet som muffer. Tilkoblingsmuffene er utformet til direkte montering av PVC-rør i henhold til EN 1401, PP-rør

Kontroll av installasjon

i henhold til EN 1852 og PP-MD-rør i henhold til EN 14758. Ved tilkobling av andre rørmaterialer anvendes overganger, mansjetter o.l. Merk: Ved bruk av overganger kan det forekomme sprang eller fallavvik i bunnløpet. Merk: Det er installatørens ansvar å sørge for at over-

Kontroll av fall

ganger o.l. er kompatible med spyle- og inspeksjonskummens muffer, med mindre det benyttes Uponorprodukter. Plassering av innsatte pakninger må kontrolleres og etterses for skader. Hvis pakningene er skitne, må disse rengjøres. Påfør tilstrekkelig med smøremiddel på tilkoblingsrørets stuss, og monter stussen helt inn til stoppekanten i muffen. Det kan lages retnings-

Montering av rør

endringer i muffene på opptil ± 3,75˚ horisontalt og opptil 6,5˚ vertikalt. Ved endring av både retning og stigning reduseres maksimumsverdiene tilsvarende. Merk: Ved retningsendringer kan det forekomme spalteåpninger mellom muffe og stuss.

Rør montert i muffe

U P O N O R SP Y L E - O G IN SP EK S J O N SK U M 10 0 0 M M

15


Norsk

NO

Montering Tetningsringen monteres på den øverste delen av 

spyl- og inspeksjonskummens tetningsring grundig, og påfør tilstrekkelig med smøremiddel.

kumbunnen. Kontroller at den sitter korrekt. Rengjør

Loddrett justering

ut. Det kan alternativt benyttes en kabelbinder – den glatte siden av kabelbinderen skal vende mot tetningsringen. Merk: Ved bruk av maskinkraft er det installatørens ansvar å sørge for at kumkomponentene ikke skades. Montering av tetningsring

Påføring av glidemiddel Unngå luftlommer ved bruk av emballasjesnor

Rengjør sporet i kumringen eller kjeglen som skal monteres på kummbunnen. Spyle- og inspeksjonskummens komponenter har loddrette indikatorer som sikrer at stigen er justert loddrett. Kumbunn og toppdel (kumring eller kjegle) monteres manuelt eller ved bruk av maskinkraft med moderat styrke. Sørg for at komponentene trykkes sammen uten at de avvinkles i forhold til hverandre. For å

Unngå luftlommer ved bruk av kabelbinder

unngå at det dannes en luftlomme mellom tetningsringen og sporet for tetningsringen, anbefaler vi å plassere emballasjesnorene over tetningsringen. Når bunnen og toppdelen er montert, trekkes snoren

16

U P O N O R SP Y L E - O G IN SP EK S J O N SK U M 10 0 0 M M


Norsk

NO

Fyllmasse

Høydejustering

Installasjon og komprimering utføres i henhold til

Høyden justeres ved at oppføringen på kjeglen

gjeldende standarder og generelt i henhold.

avkortes. Den kan kappes med opptil 25 cm. Avkappingen foretas med sag i ribbesporet i oppføringen.

Fylling og komprimering

Sporene er plassert med én centimeters avstand.

Området ved rørtilkoblingen til spyle- og inspek-

Avgrad etter avkappingen.

sjonskummen komprimeres omhyggelig, f.eks. med en smal håndstamper. Fyllmassen bygges omhyggelig opp i lag på 20–30 cm og komprimeres med en middels vibrerende stamper (ca. 50 kg). Installasjon og komprimering utføres i henhold til gjeldende standarder og generelt i henhold til NPG veiledning

Oppføringsrør på kjegle

Tilkobling til kumringer Hull forhåndsbores med hullbor på ønsket sted. Det er ikke tillatt å bore i et område med tetningsring. Avgrad hullet, og sett inn pakningen fra yttersiden Komprimering ved håndkraft

uten smøremiddel. Pakningens krage skal ligge mot ribbene på yttersiden av spyle- og inspeksjonskummen. Smør rørets stuss og den innvendige delen av pakningen, og sett deretter på røret. Merk: Det er installatørens ansvar å bruke pakninger som garanterer tetthet ved tilkobling til spyle- og inspeksjonskummen.

Komprimering med maskin

Installering av toppløsning Ved installering av toppløsning er det viktig at Uponor spyle- og inspeksjonskummen ikke utsettes for belastning fra deksel, ramme eller lignende på renseog inspeksjonskummen.

Komprimering med maskin

U P O N O R SP Y L E - O G IN SP EK S J O N SK U M 10 0 0 M M

17


Norsk

NO

Det benyttes vanligvis to typer toppløsning:

Flytende ramme – innbygget i

• fast ramme med toppkjegle

asfaltbelegning

• flytende ramme innbygget i asfaltbelegg

Asfalten rundt den flytende ramme skal bidra til at spyle- og inspeksjonskummen ikke utsettes for

Velg en toppløsning som egner seg for den aktuelle

belastning. Det er derfor viktig å sørge for grundig

trafikkbelastningen i det gjeldende området.

innbygning, som leder bort trafikkbelastningen via asfalten til det komprimerte laget under ramme.

Merk: Det er installatørens ansvar å velge en rammeog dekselløsning som sikrer at spyle- og inspek-

Hulrommet mellom spyle- og inspeksjonskummen

sjonskummen ikke utsettes for belastning. Det er

fylles opp med svampgummi, kumskum eller lignende

dessuten installatørens ansvar å velge en løsning som

for å sikre tettheten.

tar høyde for den trafikkbelastning som toppkjegle, ramme og deksel kommer til å bli utsatt for.

Luktfilter Hvis det er problemer med lukt, kan det monteres et

Hvis man ønsker å installere spyle- og inspeksjons-

aktivt kullfilter i dekselets ramme.

kummer under andre forhold, ta kontakt med Uponor teknisk støtte.

Komprimering av kjegle Tilkobling med mansjett

Fast ramme – toppkjegle av betong eller plast Toppkjegler leder trafikkbelastningen fra deksel og ramme til fyllmassen og ned i de komprimerte lagene. Dette fører til at Uponor spyle- og inspeksjonskummen ikke utsettes for belastning. Det er viktig å sørge for at det ikke er noen direkte belastningskontakt mellom toppkjeglen og spyle- og

Toppkjegle

inspeksjonskummen. Fyll godt og grundig med godkjente kasser under toppkjeglen med komprimering til 98 % standard proctor. Hulrommet mellom spyle- og inspeksjonskummen fylles opp med svampgummi, kumskum eller lignende for å sikre tettheten.

18

U P O N O R SP Y L E - O G IN SP EK S J O N SK U M 10 0 0 M M


Norsk

NO

ca. 25 cm

5 cm

Toppkjegle Topkegle

5 cm

25 cmDN (a)625

50-75 cm

(A) Tetningsring

kegle

50-75 cm

DN 625

(A) Tætningsring

(a) Tilpasning av kjegle

25 cm (a) (a) Tilpasning af kegle kjegle

Deksel Dæksel

ca. 25 cm

Uponor spyle- og inspeksjonskum 1000 mm med fast ramme

A

kumring

25 / 50 / 75 / 100 cm

DN 1000 DN 1000

brøndring

25 / 50 / 75 / 100 cm

A

Ø113 cm

maks. 6,5°

brøndbund

50 cm

maks. 6,5°

50 cm

A A

maks. 6,5°

kumbunn

Ø113 cm

19 cm

maks. 6,5°

19 cm

90° 90°

Uponor spyle- og inspeksjonskum 1000 mm med flytende ramme ± 3,75°

Dæksel ± 3,75° 0° 0°

Topkegle

5 cm

180°

180°

25 cm(a)

(a) T a

kegle brøndring

(A) Tætningsring

270°

50-75 cm

± 3,75°

25 / 50 / 75 / 100 cm

DN 625

± 3,75°

270°

A

U P O N O R SP Y L E - O G IN SP EK S J O N SK U M 10 0 0 M M

DN 1000

Ø113 cm

19


Uponor AB Uponor Infrastruktur SE-513 81 Fristad

Uponor A/S Uponor Infrastruktur Haraldsvej 60, L6 DK-8960 Randers SĂ˜

61005 07-2011

Uponor AS Uponor Infrastruktur Støttumveien 7 NO-1540 Vestby

T 033-17 25 00 F 033-26 66 39 W www.uponor.se E infrastruktur.se@uponor.com

T +45 99 52 11 22 F +45 98 57 20 22 W www.uponor.dk E infrastruktur.dk@uponor.com

T 64 95 66 40 F 64 95 66 41 W www.uponor.no E infrastruktur.no@uponor.com


Brunnar nedstigningsbrunn 1000 61005 07 2011