Page 1

Bad

1-2 52m Sovr um 3

Vard agsr um

1-1 54m

Bast

u

NYTT LIV FÖR GA MLA G O LV V Ä R M E S Y S T EM

FD 1 Kläd vård

1-3 82m

Kök

Uppdrag uppgradering E N E RG I S M A RT R U M S R E G L E R I N G F Ö R VAT T E N B U R E N G O LV V Ä R M E T I L L A L L A

03 | 2014 5208


Bra anledningar till att uppgradera D Y N A M I C E N E R G Y M A N A G E M E N T ( D E M ) S PA R A R U P P T I L L 8 P RO C E N T E N E RG I J Ä M F Ö RT M E D T R A D I T I O N E L L RUMSREGLERING Ny teknik – nya möjligheter

Uponor Control System DEM

Vattenburen golvvärme har funnits på marknaden länge och det var faktiskt Uponor (fd. Wirsbo) som först lanserade vattenburen golvvärme i plaströr av PEX (förnätat polyeten) redan på 70-talet. Men det var först i början av 80talet som försäljningssuccén var ett faktum då vi började sälja golvvärme som en komplett systemlösning.

Uponor Control System DEM är utrustat med en ny unik teknik som effektivt fördelar energin och ger dig en hög komfortnivå, och samtidigt möjlighet att minska ditt koldioxidutsläpp.

Tekniken går framåt, hus renoveras, byggs till och produkter kan av en eller annan anledning med tiden gå sönder och behöver bytas ut eller kompletteras. Att fortfarande få tag på reservdelar är inte så enkelt längre – mer än 40 år senare. Det finns flera andra anledningar till att man också vill se över sitt golvvärmesystem. Temperaturen kanske inte regleras optimalt i rummen eller det kanske inte ens blir tillräckligt varmt i något rum.

Den nya tekniken kallar vi för Dynamic Energy Management – DEM. Tekniken har ett inbyggt självlärande system som anpassar sig till rummets förhållanden. På så sätt avger golvet endast den energi som krävs och håller en behaglig och jämn temperatur i rummet och på golvytorna. Ett antal funktioner hjälper till att underhålla systemet och ger samtidigt en överblick över energifördelningen för att kunna anpassa den för individuella behov.

Om vattenburen golvvärme Golvvärme är det optimala värmesystemet. Det kräver en låg framledningstemperatur och är därför det mest fördelaktiga sättet att värma upp huset på. Golvvärmesystem kan anslutas till alla energikällor och det låga temperaturkravet gör att de passar bra till hållbara och alternativa lösningar, t ex värmepumpar. Golvvärme garanterar ett lågt koldioxidutsläpp, en låg energiförbrukning och säkrar också den framtida uppvärmningen av huset. Golvvärme ger dessutom en optimal komfort med härligt varma golv, mycket små temperaturvariationer i rummet och frihet att inreda rummet precis som du önskar.

Uponors golvvärmesystem har också utvecklats genom åren, både på kopplingsnivå men också genom innovativa och patenterade reglersystem. Den generation av rumsreglering vi idag kan presentera slår allt annat med hästlängder! Du som har vår golvvärme sedan tidigare kan nu också ta del av alla praktiska finesser och samtidigt spara en hel del energi!

Uponor Control System Radio Komplett sortiment av trådlöst reglersystem med den patenterade tekniken Dynamic Energy Management (DEM).

2

UPPDRAG UPPGRADERING


Finesser med Uponor Control System Radio U P O N O R M A N Ö V E R PA N E L I - 7 6 D E M Ä R D I N N YA H J Ä R N A N Ä R D E T G Ä L L E R E N E RG I S M A RT R U M S R E G L E R I N G

Alla funktioner är integrerade i manöverpanelen och LCD-displayen garanterar en tydlig visning av alla funktioner, larm osv. Manöverpanel I-76 DEM kan enkelt anslutas till Uponor Reglercentral C-56 Radio med en installationskabel.

Att golvet inte blir helt nedkylt innebär både bibehållen komfort och att en energikrävande återuppvärmning undviks. Rumskontroll

Autobalansering Funktionen ersätter behovet av manuell balansering av slingorna. Istället för att balansera systemet efter en statisk toppbelastning räknar systemet ut det aktuella effektbehovet i de enskilda rummen över uppvärmningsperioden och anpassar sig till det. Det ger jämnare golvtemperaturer, snabbare systemreaktioner med lägre energiförbrukning än vid ett standardsystem med på/avreglering. Funktionen är patentskyddad av Uponor och finns endast i våra system. Vid uppgradering är denna funktion perfekt eftersom man kanske saknar ritningar, man vet inte hur långa slingorna är och så vidare. Med autobalansering spelar det ingen roll! Komfortinställning Med komfortinställningen kan värmen hållas på sparlåga i rum med öppen spis eller annan värmekälla, även om rumstemperaturen överstiger termostatens förinställda värde.

UPPDRAG UPPGRADERING

Om golvvärmesystemet av någon anledning blivit felkopplat är det i vanliga fall värmekameran som gäller, eller att helt enkelt felsöka rum för rum. En dyr och tidskrävande process i båda fallen. Med Uponor Control System DEM förenklas felsökningen radikalt. Systemets rumskontrollfunktion känner av vilken termostat som tillhör vilket rum, och du kan med hjälp av manöverpanelen se vilka termostater som behöver flyttas. Funktionen sparar både tid och pengar om man råkat blanda ihop värmeslingor. Bypass Denna funktion kan aktiveras om du vill använda en golvvärmeslinga som bypass i systemet. Funktionen passar utmärkt med värmepumpar som kräver ett grundflöde för att fungera korrekt och för att undvika många start och stopp av värmepumpen. Funktionen tvångsöppnar den valda slingan om alla styrdon är stängda samtidigt. Tilloppstemperaturkontroll Om framledningstemperaturen eller pumphastigheten är för låg kan inte den inställda temperaturen uppnås

i en eller flera zoner. Om värdena däremot är för höga, går det åt onödigt mycket energi. Tilloppstemperaturkontroll är en hjälpfunktion som kontrollerar systemet och informerar om systemet tillförs en för låg eller för hög effekt. Fjärrstyr ditt värmesystem Uponor SMS-modul R-56 Radio gör det enkelt att fjärrstyra värmesystemet med en mobiltelefon. SMS-modulen kan skifta mellan normalläge och sparläge. Sparläge programmeras i Uponor manöverpanel I-76 DEM. SMS-modulen varnar om ditt system understiger gränsvärdena.

3


Uppdrag uppgradering - Anläggning 1 TO P P M O D E R N R E G L E RT E K N I K G E R E T T B Ä T T R E R U M S K L I M AT O C H S PA R A R E N E R G I

Gammal fastighet med ny teknik En liten villa från 50-talet med golvvärme installerad i början av 90-talet tyckte vi var ett lämpligt testobjekt att börja med. En uppgradering av det här slaget är mycket enkel och behöver inte ta

mycket längre tid än någon timme. Bort med den gamla regleringen och dit med den nya. Många anläggningar saknar reglering helt och hållet och då går uppgraderingen till och med fortare.

Före uppgradering: Wirsbo RWG fördelare med dåtidens rumsreglering

4

Efter uppgradering: Uppgraderad med den senaste reglertekniken

Det här gjorde vi

Materialspecifikation

1.

Styrdon och transformatorenhet tas bort.

5 Styrdon WGF (styrdonen passar även på RWG fördelare)

2.

Nya styrdon skruvas dit.

5 Trådlösa rumstermostater T-75

3.

Den nya reglerenheten med tillhörande antenn och manöverpanel installeras.

1 Reglercentral C-56

1 Manöverpanel I-76

4.

Alla kablar anslöts.

5.

Rumstermostarerna synkroniserades.

Manöverpanel I-76 placerades på samma vägg som fördelaren och medföljande standarkabel kunde användas. Kabeln finns även i en längre variant på 15 m om det skulle behövas.

UPPDRAG UPPGRADERING


Uppdrag uppgradering - Anläggning 2 U TA N R U M S R E G L E R I N G I M E L L A N S V E R I G E S E D A N B Ö R J A N AV 8 0 -TA L E T

Optimerad rumsreglering Även ett korrekt injusterat golvvärmesystem utan rumreglering kan bara fungera optimalt under de dimensionerade förutsättningarna, vilket möjligen inträffar ett par gånger per år. I verkligheten är

energiåtgången varierande beroende av väderlek, hur rummen möblerats, hur rummen används och på vilken temperatur man själv vill ha. Med Uponor Control System Radio DEM sköts detta helt auto-

Före uppgradering: Cazzaniga/TA-fördelare utan rumsreglering

Efter uppgradering: Pro 1 fördelare och Uponor Control System Radio

Det här gjorde vi

Materialspecifikation

1.

Den gamla Cazzaniga fördelaren 80-talet togs bort.

6 Styrdon PRO

6 Trådlösa rumstermostater T-75

2.

Golvvärmekopplingarna klipptes bort med röravskärare.

1 Reglercentral C-56

3.

Slingorna anslöts med Euro-Cone kopplingar till en Pro fördelare. Styrdon samt Uponor Control System Radio installerades.

1 Manöverpanel I-76

Pro 1 fördelare för 6 slingor

Pro 1 grundsats

Pro 1 kulventiler

4.

Alla kablar anslöts.

Pro 1 anslutningsvinkel

5.

Rumstermostarerna synkroniserades.

En meter mattarrör med tillhörande kopplingar för anslutning mot värmekälla.

UPPDRAG UPPGRADERING

matiskt. Du ställer in en temperatur och reglersystemet ser till att hela tiden upprätthålla inställd temperatur med bibehållen komfort året runt.

Skanna QR-koden för att se en kortfilm om hur denna uppgradering gick till eller surfa till uponor.se/uppgradering

5


Uppdrag uppgradering - Anläggning 3 L Å T T E K N I K E N TA H A N D O M T E M P E R AT U R E N I S T Ä L L E T F Ö R AT T G Å N E R I K Ä L L A R E N S T U P I K VA R T E N

Energismart golvvärme En trasig sekundärpump och tveksam funktion på shuntventilen gjorde att vi i den tredje anläggningen förutom rumsreglering och fördelare även installerade en ny pump- och shuntgrupp som ser till

att källarplanet med golvvärme får rätt avsedd framledningstemperatur medan primärpumpen i värmekällan tar hand om övervåningens vattenburna radiatorer. Vi har shuntgrupper för ytor på upp till 700 m² så vi

Före uppgradering: Okänd fördelare utan rumsreglering

6

Efter uppgradering: Pro 1 fördelare, Pump- och shuntgrupp Push 23A samt Uponor Control System Radio

Det här gjorde vi

Materialspecifikation

1.

Den gamla fördelaren togs bort.

5 Styrdon PRO

5 Trådlösa rumstermostater T-75

2.

Golvvärmekopplingarna klipptes bort med röravskärare.

1 Reglercentral C-56

3.

Slingorna anslöts med EuroCone kopplingar till en Pro fördelare. Styrdon, Uponor Control System Radio samt en shuntgrupp Push 23A installerades.

1 Manöverpanel I-76

Pro 1 fördelare för 5 slingor

Pro 1 grundsats

Push 23A

Några meter mattarrör med tillhörande kopplingar för anslutning mot värmekälla.

4.

Alla kablar anslöts.

5.

Rumstermostarerna synkroniserades.

klarat garanterat de flesta en- och flerfamiljshus som behöver uppgraderas.

Skanna QR-koden för att se en kortfilm om hur denna uppgradering gick till eller surfa till uponor.se/uppgradering

UPPDRAG UPPGRADERING


Frågor och svar Behöver jag byta ut min befintliga golvvärmefördelare? Om din fördelare är av fabrikat Wirsbo/Uponor av modell RWG/ WGF eller Pro behöver normalt inte fördelaren bytas ut. Om din fördelare är av typ Cazzaniga rekommenderar vi att denna byts ut eftersom det är mycket enklare än att försöka anpassa Cazzaniga till dagens styrdon. Om du är osäker på vilken typ av fördelare du har, ta gärna en bild med dig till din VVS-installatör så hjälper han dig. Behöver jag styrdon och termostater? Ja, det är en förutsättning för att få ett optimalt fungerande värmesystem. Med Uponor Control System Radio DEM blir ditt värmesystem ännu energisnålare.

Behöver jag byta ut mina styrdon? Om du har gröna styrdon märkta Wirsbo eller blåa styrdon märkta Uponor behöver du inte byta styrdon (och inte heller byta fördelare). Har du andra styrdon oavsett fabrikat eller tillverkningsår rekommenderar vi ett byte för att livslängden inte avsevärt skall försämras. Kan golvvärme av andra fabrikat än Wirsbo eller Uponor uppgraderas med Uponor Control System Radio DEM? I många fall förmodligen ja, men tyvärr kan vi inte ge några generella riktlinjer utan hänvisar till din VVSinstallatör samt våra monteringsanvisningar.

Cazzaniga/WCT fördelare (1982–1985)

Wirsbo RWG fördelare (1986–1998)

Wirsbo WGF fördelare (1999–idag)

Wirsbo/Uponor Pro fördelare (2005–idag)

Vilka golvvärmerör kan anslutas mot Uponor Profödelare? Med rätt kopplingar kan alla golvvärmerör av fabrikat Wirsbo och Uponor anslutas, t ex: • • • • • • • • •

Wirsbo pePEX 20x2,0 Wirsbo pePEX 17x2,0 Wirsbo evalPEX 12x2,0 Wirsbo pePEX Q&E 20x2,0 Wirsbo pePEX Q&E 17x2,0 Wirsbo evalPEX Q&E 12x1,7 Uponor pePEX Q&E 20x2,0 Uponor pePEX Q&E 17x2,0 Uponor evalPEX Q&E 12x1,7

Miljötips! Din gamla reglerutrustning lämnas som el-avfall till återbruket eller varför inte prova att lägga in en annons på Blocket eller Tradera? Reservdelar är alltid eftertraktade!

Styrdon som fungerar utmärkt med Uponor Control System Radio DEM.


Materialkakyl 1 2

5

Hur många slingor har du på din golvvärmefördelare? Gå in i kolumnen “antal slingor”.

4

Ur kolumnen tar du ut antal styrdon (Pro alternativt WGF beroende på vilken fördelare som används) och termostater samt paketet med manöverpanel och reglerdel.

=

Eventuella tillbehör och/eller alternativ till standardtermostat (vit T-75) väljs ur den nedre listan. Fler tillbehör och ytterligare pump- och shuntgrupper finns i vår sortimentslista. Summera och du har materialet som behövs för en uppgradering av din anläggning exkl eventuellt nödvändiga övergångar samt matarledning mot befintlig värmekälla.

Om även fördelaren skall bytas ut tar du med antal fördelarenheter av respektive typ, kopplingar, grundsats samt kulventiler.

Antal slingor 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Produkt

RSK nr

Uponor nr

Uponor Pro 1 fördelare 3/4” Euro-Cone för 1 slingor

2419021

1042420

Uponor Pro 1 fördelare 3/4” Euro-Cone för 3 slingor

2418995

1035080

Uponor Pro 1 fördelare 3/4” Euro-Cone för 4 slingor

2418996

1030581

Uponor Pro 1 fördelare 3/4” Euro-Cone för 6 slingor

2418997

1030582

Uponor Pro Kopplingsset Euro-Cone 3/4" för 20x2,0 mm pePEX

2419020

1057370

Uponor Pro 1 grundsats

2418963

1009209

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Uponor Pro 1 kulventil

2418969

1032701

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Uponor Termostat med display T-75, Vit*

5398257

1000502

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2418961

1000138

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5398252

1007249

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5398279

1045563

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Uponor Pro styrdon Uponor WGF styrdon

Pro alternativt WGF beroende på vilken fördelare som används

Uponor Manöverpanel I-76 DEM med Reglercentral C-56 Radio

Antal per enhet 2

1 1

1 1

1

1

1 2

1 4

6

8

10

12

14

16

1 1

1

1

18

20

2 2 22

24

*Antal termostater avser hur många separata rum/zoner som skall regleras. Exempel: Ett rum med två slingor = en termostat. Som standard räknas med termostat typ T-75 vit men den kan också ersättas med annan färg, utan display samt utan display för offentligt bruk, se nedan.

Alternativ och tillbehör Produkt

RSK nr

Uponor nr

Pro Kopplingsset Euro-Cone 3/4" för 17x2,0 mm pePEX

2419019

1005170

Pro Kopplingsset Euro-Cone 3/4” för 12x1,7 mm pePEX

2419058

1045545

Uponor Pro 1 Anslutningsvinkel

2418964

1032702

Uponor Pro 1 Distansset

2418977

1009215

5363665

1046870

5363671

1048780

2

Uponor Push 23A - ca 175 m vid 50W/m

2 2

1692S 14-03-1-SP

Produktion: Uponor AB, Sverige

Uponor Push MPG 10 Electronic - ca 220 m vid 50W/m

2

Uponor Termostat med display T-75 Radio, Grå

5398286

1046114

Uponor Termostat med display T-75 Radio, Silver

5398266

1000504

Uponor Termostat T-55 Radio (utan display)

5398268

1000527

Uponor Termostat T-54 Radio (för offentligt bruk)

5398284

1045572

Uponor SMS Modul R-56 Radio

5398282

1045570

För övriga tillbehör se vår sortimentlista

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 021-380 00 F 021-387 10 W www.uponor.se

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Bld ufh 5208 032014 uppdrag uppgradering web  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/sales-brochures/bld_ufh_5208_032014_uppdrag_u...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you