Page 1

UPONOR VVS G O LV V Ä R M E G O LV V Ä R M E S P Å N S K I VA 1 7 O C H U N D E R G O LV S Y S T E M

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvsystem

06 | 2007 5154


Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvssystem Monteringsanvisning Uponor Golvvärmespånskiva 17 är en spårad 22 mm tjock typgodkänd golvspånskiva avsedd för Uponor Golvvärmeplåt 17. Skivan monteras på ett väl avvägt golvregelverk typ Granab Undergolvsystem. Denna skiva är av en sådan kvalitet och försedd med not och fjäder på alla sidor, vilket medger kontinuerligt fri skarvning mellan reglar.

Se även anvisningar från golvskivtillverkaren. Detta monteringssätt minimerar spillet. En speciell fräs är framtagen för att på ett enkelt sätt göra vändspår. Kontrollera underlagets (undergolvsystemets) jämnhet innan installation.

Arbetet inleds med att ytorna städas och göras tillgängliga, där installationen av golvvärme och undergolvssystemet ska göras.

2

1

Därefter monteras fördelarskåpet med fördelare, med placering enligt ritning. Montera matningsledningarna från värmekällan till golvvärmefördelaren. Framledningen monteras överst och returledningen nederst. Eventuellt förses returledningen med injusteringsventil om så är föreskrivet i handlingarna.

Matarledningarna ska klamras i tillräcklig omfattning, avstånd max 800 mm.

Gipsning av väggarna under golvvärmefördelarskåpet bör undvikas. Speciellt sidan där rören utgår till respektive slingfält. Detta underlättar senare rördragning. Väggskivan bör sluta i höjd med golvregelns överkant.

3

Dra ut skyddsrör (min 34/29 mm) från fördelarskåpet till respektive slinga och anslutningspunkt. Med anslutningspunkt menas där golvvärmeröret ska komma upp genom golvvärmespånskivan (se golvvärmeritning). Klamra skyddsrören i tillräcklig omfattning och med ett klammer avstånd max 800 mm. Sista klamringen ska göras på ett avstånd av minst 800 mm innan anslutningspunken.

2

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvsystem


4

Undergolvsystemet monteras enligt Granabs monteringsanvisning, se www.granab.se.

6

Borra hål mitt i spåret för uppdragning av skyddsröret (använd hålsåg eller dosfräs). För att göra det enkelt att dra upp skyddsröret kan det underlätta med två hål i serie.

8

Utmed väggar ska skivorna stödjas av reglar. Kortskarvar behöver däremot inte skarvas över regel se däremot till att de förskjuts i intilliggande rader minst ett regelfack.

5

Spånskivorna monteras vinkelrätt mot reglarna. C-avstånd för reglarna max 600 mm. Mindre c-avstånd kan förekomma enligt fabrikanter av övergolv och deras anvisningar, t ex klinkerleverantörens. Mot väggar lämnas min 10 mm’s rörelsefog.

7

Montera skyddsröret genom skivan och se till att skyddsröret får en mjuk böj upp genom skivan.

9

Skivorna limmas mot reglar med Casco Superset nr 3879 eller likvärdigt. Skivorna skruvas därefter med spånskiveskruv 4,2 x 51 mm eller likvärdigt i regel och kortling. Skruvavstånd c/c 300 mm och försänks 2 mm vilket inte får fyllas med spackel.

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvsystem

3


11

10

Skivorna ska limmas noggrant i båda skivornas not och fjäder på lång- och kortsidor. Limtyp: Casco 3304 trälim eller likvärdigt. Torka bort allt överflödigt lim, framförallt i spåren där golvvärmerören ska monteras är det speciellt viktigt.

Fräs alla vändöglor. Fräs inte fullt djup på en gång utan fräs i omgångar (3-4 gånger) till rätt djup. Vrid fräsen fram och tillbaka och sänk den successivt. Justera in fräsens spårdjup till 19 mm. Spårdjupet bör kontrolleras fortlöpande.

13

12

Dammsug noggrant innan montage av golvvärmeplåt och golvvärmerör sker.

Montera golvvärmeplåtarna utan överlapp (lämna ca 10 - 100 mm’s mellanrum mellan plåtarna). Golvvärmeplåtarna skall inte stiftas fast. När alla golvvärmeplåtarna är utlagda kan golvvärmerören monteras.

14

Skär en tunga på golvvärmeröret (använd inte den medlevererade huven).

4

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvsystem


15

Håll i skyddsröret och skjut in golvvärmeröret till fördelaren (blås vid behov rent i skyddsröret). Kapa av skyddsröret efter montaget eller tryck ner det i bjälklaget.

17

Kontrollera att tillräcklig längd av golvvärmerören kommer fram vid golvvärmefördelarens placering. Glöm inte att märka slingorna vart efter de monteras till fördelaren.

16

Se till att det inte blir ett veck/rygg på röret vid ned-/ uppgång. Justera hålets storlek så att detta inte riskeras.

18

Montera golvvärmeröret genom att ordentligt trampa dem i spåren.

19

Kapa av golvvärmeröret i lämplig längd så att resterande rörlängd når fram till fördelaren. Skär en spets på golvvärmeröret i den fria ändan. Skjut in golvvärmeröret i skyddsröret till golvvärmefördelaren. Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvsystem

5


Koppla in golvvärmerören till golvvärmefördelaren. Var noggrann med att inte blanda slingorna (tillopp och retur) vid inkoppling. För att undvika detta monteras golvvärmefördelaren i samband med montaget av golvvärmerören. Märk upp samtliga slingor med slingnummer och rumsbeteckning enligt golvvärmeritning. Avsluta med täthetsprovning enligt Uponors anvisningar, vilket också ska dokumenteras i avsett protokoll.

20

• Parkett, spånskiva med spont runt om eller laminatgolv min 7 mm • Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar) • Golvvärmerör • Golvvärmeplåt • Golvvärmespånskiva 22 mm • Granab Undergolvsystem Uponor Golvvärme i golvvärmespånskiva på träbjälklag Värmeslingor monterade ovanpå Granab Undergolvsystem i Uponor Golvvärmespånskiva 17. I spåren monteras golvvärmeplåtar som fördelar värmen från rören. Wirsbo-pePEX Q&E-rör 17x2 mm monteras med 200 mm mellan rören i plåtarna. Golvvärmeskivan utgör ett bärande underlag. Ovanpå golvvärmespånskivan kan ett laminat- eller parkettgolv monteras direkt, medan plastmatta behöver ett slätare underlag, t ex 10 mm golvspånskiva med spont runt om.

6

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvsystem


Tekniska uppgifter Uponor Golvvärmespånskiva 17 Art nr 80107 RSK nr 241 8647 Dimension: 1800 x 600 x 22 mm Kvalitet: Combinett V20

Uponor Golvvärmeplåt 17 Art nr 80113 RSK nr 241 8591 Dimension: 1150 x 190 x 0,5 mm

Uponor Fräsmaskin Art nr 801072 RSK 536 3638 Data 230 V, 50Hz, 710 W, 3.4 A

Uponor Fräshuvud 20 Art nr: 801073 RSK nr 536 3639 Dimension: ø20 mm / ø8 mm

Uponor Golvvärmespånskiva 17 uppfyller kraven för golvspånskivor i BKR och NKB produktregler för skarvning av kortskarvar mellan reglar. Anvisningarna gäller för golvspånskivor till bostäder och annan varaktigt uppvärmda lokaler i klimatklass 0 och 1, d.v.s upp till 65 % relativ luftfuktighet, med utbredd nyttig last högst

3 kN/m2 och med punktlast högst 1.5 kN. Skivorna skall hanteras varsamt och skyddas mot nederbörd och fuktighet. Lämplig lagring är inomhus vid 15-20°C med 40-50 % relativ luftfuktighet. Spånskivorna tillverkas med extremt lågt formaldehydinnehåll, enligt E1-normen.

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvsystem

7


xxxxS 06-09-x-SP

Produktion: Uponor AB

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Uponor AB Box 101 730 61 Virsbo

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Bld ufh 5154 062007 uponor golvvarmespanskiva och granab  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/mounting-instructions/bld_ufh_5154_062007-upo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you