Page 1

UPONOR VVS G O LV V Ä R M E G O LV V Ä R M E K A S S E T T O C H U N D E R G O LV S Y S T E M

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett tillsammans med Granab Undergolvsystem

06 | 2007 5150


2

Monteringsanvisning fÜr Uponor Golvvärmekassett och Granab Undergolvsystem


Uponor Golvvärmekassett tillsammans med Granab Undergolvsystem Monteringsanvisning Om man vill installera golvvärmen mellan reglarna i ett Granab Undergolvsystem, så rekommenderar vi att man använder Uponor Golvvärmekassett med isolering. Kassetten är anpassad för regelavstånd c/c 600 mm. Den är är 1155 mm lång och innehåller värmefördelningsplåtar samt isolering och tål normal belastning dvs. förhindrar genomtrampning. Kassetten kan enkelt justeras både på längden och bredden med en vanlig såg. I kassetten kan Wirsbo-pePEX 20 x 2,0 monteras. Ovanpå monteras ett bärande övergolv på 21-22 mm spånskiva eller parkett.

1

2

Arbetet inleds med att ytorna där installationen av golvvärme- och undergolvssystemet ska ske, städas och görs tillgängliga. Fördelarskåp med fördelare monteras därefter med placering enligt ritning.

Matningsledningarna från värmekälla till golvvärmefördelare monteras. Framledningen monteras det översta fördelarröret och returledningen nederst. Returledningen förses med injusteringsventil om så är föreskrivet i handlingarna. Matarledningarna klamras i tillräcklig omfattning (avstånd max 800 mm).

Gipsning av väggarna under golvvärmefördelarskåpet bör undvikas. Speciellt sidan där rören utgår till respektive slingfält. Detta underlättar senare rördragning. Väggskivan bör sluta i höjd med golvregelns överkant.

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett och Granab Undergolvsystem

3


3

Dra ut skyddsrör (min 34/29 mm) från fördelarskåpet till respektive slinga och anslutningspunkt. Med anslutningspunkt menas där golvvärmeröret ska komma upp vid golvvärmekassetten (se golvvärmeritning).

4

5

Undergolvsystemet monteras nu och enligt Granabs monteringsanvisning, se www.granab.se.

6

Mellan reglarna i undergolvsystemet monteras fästplåtar för golvvärmekassetterna i hålen på sidan av reglarna. Tre fästplåtar per kassett ska monteras. Om ett regelfack har ett c-avstånd mindre än 600 mm delas fästplåten och läggs omlott sedan fäst de båda ändarna ihop.

7

Efter att undergolvsystemet och fästplåtarna monterats kan montaget av golvvärmekassetterna påbörjas. Lägg golvvärmekassetterna på fästplåtarna. Varje golvvärmekassett ska bäras upp av tre fästplåtar.

4

Klamra skyddsrören i tillräcklig omfattning och med ett klammer avstånd på max 800 mm. Sista klamringen ska göras på ett avstånd av minst 800 mm innan anslutningspunken. Skyddsröret ska beräknas till att sluta ca 150 mm över det färdiga golvet.

Kontrollera att avståndet från tvärregeln och/eller vägg till golvvärmekassett är ca 300 mm.

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett och Granab Undergolvsystem


8

Längden på golvvärmekassetten justeras genom att kapa av den med såg.

10

Kontrollera med en rätskiva att golvvärmekassetten inte blir för lågt eller för högt monterad och så att övergolvet ligger an mot golvvärmekassetten.

12

Lägg sedan ut golvvärmeröret i spåren och gör lämpliga böjar vid väggarna. Med c-avstånd 300 mm är det enkelt att montera golvvärmeröret. Skivan tål att gå på vid utläggning av golvvärmeröret.

9

I bjälklagsfack som har mindre c-avstånd än 600 mm behöver golvvärmekassetten klyvas. Man anpassar enkelt bredden på skivan till det udda bjälklagsavståndet med såg.

11

Skär en tunga på golvvärmeröret (använd inte den medlevererade huven) innan man skjuter in golvvärmeröret i skyddsröret till fördelaren (blås vid behov rent i skyddsröret).

13

För passage mellan golvregelfacken ska det finnas en spalt mellan längsgående golvregel på ca 50 mm till tvärgående golvregel.

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett och Granab Undergolvsystem

5


15

14

Kapa av golvvärmeröret i lämplig längd så att resterande rörlängd når fram till fördelaren. Skär en spets på golvärmeröret i den fria ändan. Skjut in golvvärmeröret i skyddsröret till golvvärmefördelaren.

Glöm inte att direkt montera slingan till fördelaren och märk varje slinga med slingbeteckning enligt ritning. Täthetsprovning skall ske innan golvet täcks enligt Uponors anvisningar eller motsvarande. Efter detta genomförts ska golvytskiktet monteras så snart som möjligt.

16

Övergolvet (min 22 mm parkett eller golvspånskiva) skall ligga an mot golvvärmekassetten men inte lyftas av den. Följ Granabs anvisningar för montering av golvytskikt

• Parkett eller spånskiva min 22 mm • Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar) • Golvvärmerör • Golvvärmekassett med golvvärmeplåtar • Granab Undergolvsystem

Uponor Golvvärme i golvvärmespånskiva på träbjälklag Värmeslingor monterade mellan Granab Undergolvsystem i Uponor Golvvärmekassett. Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2 mm monteras med 300 mm mellan rören i plåtarna. Tvärs reglarna läggs parkett eller spånskiva (min 22 mm).

6

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett och Granab Undergolvsystem


Tekniska uppgifter 23 12

250

545 280

250

0,6

7,5

1 2,5 1155 3

Uppbyggnad 1. Fukttålig spånskiva Typ V303 (Grön) 12 mm 2. Expanderad polystyren (EPS) 23 mm 3. Uponor Golvvärmeplåt 20 special

2

Uponor Golvvärmekassett med isolering Art nr 801172 RSK nr 241 8668 Längd 1155 mm Bredd 545 mm Tjocklek 35 mm Rör avståndet i skivan är c/c 280 och c/c 320 mm mellan skivor dvs medel är 300 mm.

Lagring Kassetterna måste lagras och transporteras torrt. Kassetterna är avsedda för användning i klimatklass 0, 1,2 enligt BKR, dvs upp till 80% relativ luftfuktighet.

Montering Kassetterna skall hanteras med varsamhet samt skyddas från fukt under och efter montage. Bjälklaget måste var torrt. Avståndet mellan kassett och golvreglar bör ej vara större än 10 mm.

Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett och Granab Undergolvsystem

7


xxxxS 06-09-x-SP

Produktion: Uponor AB

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Uponor AB Box 101 730 61 Virsbo

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Bld ufh 5150 062007 uponor golvvarmekassett med granab  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/mounting-instructions/bld_ufh_5150_062007-upo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you