Page 1

Utgången broschyr/anvisning Detta dokument har ersatts av annan broschyr eller ny produkt, se www.uponor.se

UPONOR VVS G O LV V Ä R M E

Uponor CoSy Extern temperaturgivare

UPONOR COSY

Monteringsanvisning

Uponor CoSy Extern temperaturgivare kan användas för max- eller minbegränsning av golvtemperaturen. Inställningsområdet är 20 - 45 °C och val av max- eller minbegränsning sker med en omställare inne i termostaten. Maxbegränsning kan t ex användas för att förhindra att en känslig golvbeläggning utsätts för alltför hög temperatur vid ett stort värmebehov. Minbegränsning kan t ex användas för att hålla ett klinkergolv uppvärmt även när det för övrigt inte finns något behov av värmetillförsel till rummet. Minbegränsningen bör inte sättas till ett högre värde än den önskade rumstemperaturen. Givarens känselkropp bör placeras så nära golvytan som möjligt. För att skydda givaren, och förenkla ett eventuellt utbyte, kan kabeln eller hela givaren, inklusive känselkroppen, placeras i ett tomrör. Om även känselkroppen placeras i tomröret måste nackdelarna med större tröghet och sämre noggrannhet beaktas. Vid ingjutning i betong (se fig. 1) bör känselkroppen placeras direkt under kakel, klinker etc.

Vid montering i glespanel (se fig. 2) kan känselkroppen placeras direkt under golvvärmeplåten, nära röret, i en ursparing i glespanelen. Ursparingen bör göras så djup att känselkroppen inte deformeras vid montering av golvvärmeplåt och övergolv, men så att känselkroppen ligger an mot plåten.

Fig 2 Montering i glespanel

Då givaren monteras i golvvärmespånskiva (se fig. 3) kan både kabel och känselkropp fräsas ner i spånskivan. Undvik att korsa golvvärmerören.

Fig 1 Ingjutning i betong

Fig 3 Montering i golvvärmespånskiva

OBS! Markera på ritningen var i golvet givaren placerats.


Temperaturfall i golvbeläggning

Beräkningsexempel

Skillnaden mellan temperaturen på golvytan och temperaturen vid givaren beror på värmeflödet och värmemotståndet i de mellanliggande lagren. Dessutom finns en temperaturvariation i skiktet mellan rören.

Önskad maximal yttemperatur 27 °C, golvvärmeplåt, 55 W/m², golvbeläggning bestående av 22 mm spånskiva, ␭ = 0,14 W/m °C och 7 mm laminat, ␭ = 0,12 W/m °C.

⌬t

= q(d1/␭1 + d2/␭2 +…)

⌬t

= temperaturskillnad °C = värmeflöde, W/m² = tjocklek, m = värmekonduktivitet, W/m °C

q d

⌬t = 55 (0,022/0,14 + 0,007/0,12) = 11,9 °C Temperaturen på undersidan av spånskivan bör alltså inte överstiga 27 + 11,9 = 38,9 °C. Med hänsyn till temperaturvariationer i horisontellt i golvet och temperaturfall mellan spånskiva och temperaturgivare ställs maxbegränsningen in på ca 40 °C.

Artikelnummer

Temperaturgivarens resistans

Givare separat: Uponor CoSy Extern temperaturgivare, 3 m RSK nr 539 82 43, Art.nr. 80463

Motstånd, k⍀

Givaren kan anslutas till: Uponor CoSy Rumstermostat för offentlig miljö, 24 V RSK nr 539 82 44, Art.nr. 80464 Termostat, komplett med givare: Rumstermostat med temperatursänkning inklusive extern givare, RSK nr 539 82 46, Art.nr. 804651 Temperatur, °C

Fig 4

Tekniska data Längd: 3 m Givarelement: NTC, motstånd Noggrannhet: +/- 0,2 °C @ 0 °C to 70 °C Effektförbrukning (25°C): < 75 mW Termisk tidskonstant : < 10 sek i stillastående luft

30

Omställningknapp för max- eller minbegränsning

35

25

40

20

45

Inställningsvred för begränsningstemperaturen

1398S 06-01-10-SP (5:104)

2 3 4 5 6 11 12

Den externa temperaturgivaren ansluts till plintarna 11 och 12. Givaren kan förlängas med maximalt 5 m 0,5 mm2 kabel. Skarvning ska ske på säkert sätt, t ex i dosa i vägg.

Uponor Wirsbo AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Fig 5 Elanslutning och inställningar

Uponor Wirsbo AB Box 101 730 61 Virsbo

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Bld ufh 5104 012006 uponor cosy externrumsgivare  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_5104_012006_uponor_cosy_externrums...

Bld ufh 5104 012006 uponor cosy externrumsgivare  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_5104_012006_uponor_cosy_externrums...