Page 1

Köldbärarsprit

Sida 1 av 9

SÄKERHETSDATABLAD Köldbärarsprit AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum

26.11.2012

1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr.

Köldbärarsprit 80035007, 80035005, 80035004, 80035001

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde

Värmeöverföringsmedia. Köldbärare.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagets namn Postadress Postnr. Postort Land Telefon Fax E-post Kontaktperson

Sven Calvén Trading AB Box 137 518 22 Sandared Sverige 033-20 57 68 033-25 88 26 calven@diazo.se Maria Uhlin maria.uhlin@diazo.se +46 33 258778

1.4. Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon

Sven Calvén Trading AB vardagar 8-16:+46 33 20 57 68

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC

F; R11

2.2. Märkningsuppgifter Farosymbol

R-fraser S-fraser Sammansättning på etiketten

R11 Mycket brandfarligt. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. S51 Sörj för god ventilation. Etanol: 89 - 91 vikt%

2.3. Andra faror Beskrivning av risk

Produkten kan redan vid rumstemperatur avge ångor, som bildar explosiva blandningar med luft. Kläder som blivit förorenade av ämnet utgör brandrisk.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Ämne

Identifiering

Klassificering

Innehåll


Köldbärarsprit Etanol

Propan-2-ol

Butan-1-ol

Ämneskommentarer

Sida 2 av 9 CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6 Indexnr.: 603-002-00-5 Registreringsnummer: 012119457610-43-001 Synonymer: Etanol CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7 Indexnr.: 603-117-00-0 Registreringsnummer: 012119457558-25 Synonymer: Isopropanol CAS-nr.: 71-36-3 EG-nr.: 200-751-6 Indexnr.: 603-004-00-6 Registreringsnummer: 012119484630-38 Synonymer: n-Butanol

F; R11 Flam. Liq. 2; H225

89 - 91 vikt%

F; R11 7 - 9 vikt% Xi; R36 R67 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 R10 2 vikt% Xn; R22 Xi; R37/38, R41 R67 Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 4; H302 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Hudkontakt Ögonkontakt

Förtäring

Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Skölj med ljummet vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Framkalla inte kräkning. Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten (200300 ml). Kontakta läkare om större mängd förtärts.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Akuta symptom och effekter

Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och syptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Andra upplysningar

Ingen information.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel

Vid brandsläckning använd alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller vattendimma. Inte känt.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker

MYCKET BRANDFARLIGT.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Brandsläckningsmetoder

Använd vatten till avkylning av behållare. Valla in och samla upp släckvattnet. Använd tryckluftsmask när produkten är utsatt för brand. Använd skyddsdräkt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer


Köldbärarsprit Personliga skyddsåtgärder

Sida 3 av 9 Sörj för god ventilation. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

6.2. Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering Metoder för rengöring

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Behandlas som farligt avfall. Angående avfallshantering, se punkt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Andra anvisningar

Ingen information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantering

Ventilationen skall vara effektiv. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara nödvändig. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Undvik fritt fallande stråle. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring

Andra upplysningar Förhållanden som skal undvikas Tekniska åtgärder och förvaring

Lagras som brandfarlig vätska. Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Större mängder och lager skall förvaras enligt nationella bestämmelser om förvaring av brandfarliga vätskor osv. (SÄIFS 1995:3) Brandfarliga vätskor förvaras åtskilt från brandfarlig gas och mycket brandfarliga material. (SÄIFS 2000:2, 2000:4) Oförenliga material under vissa betingelser: PVC, zink, mässing och aluminium. Använd gnistfria handverktyg och explosionssäker elektrisk utrustning.

7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden

Se exponeringsscenario.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden Ämne Etanol

Propan-2-ol

Butan-1-ol

Identifiering CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6 Indexnr.: 603-002-00-5 Registreringsnummer: 012119457610-43-001 Synonymer: Etanol CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7 Indexnr.: 603-117-00-0 Registreringsnummer: 012119457558-25 Synonymer: Isopropanol CAS-nr.: 71-36-3 EG-nr.: 200-751-6 Indexnr.: 603-004-00-6 Registreringsnummer: 01-

Värde NGV: 500 ppm NGV: 1000 mg/m3 KTV: 1000 ppm KTV: 1900 mg/m3

Norm år 2011

NGV: 150 ppm NGV: 350 mg/m3 KTV: 250 ppm KTV: 600 mg/m3

2011

NGV: 15 ppm NGV: 45 mg/m3 KTV: 30 KTV: 90 mg/m³, H


Köldbärarsprit

Sida 4 av 9 2119484630-38 Synonymer: n-Butanol

DNEL/PNEC från ämnen Ämne DNEL DNEL PNEC

PNEC

PNEC PNEC

Etanol Exponeringsväg: Inandning Värde: 950 mg/m3 Exponeringsväg: Dermal Värde: 343 mg/kg/dag Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 580 mg/l Anmärkningar: I avloppsreningsverk med kapacitet >2000 m3/dag. Exponeringsväg: Vatten Värde: 0,96 mg/l Anmärkningar: Sötvatten Exponeringsväg: Jord Värde: 0,63 mg/kg våt vikt Exponeringsväg: Vatten Värde: 0,79 mg/l Anmärkningar: Marint vatten

8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Ögonspolflaska skall finnas på arbetsstället.

Andningsskydd Andningsskydd

Vid mer än tillfällig hantering ska ett andningsskydd användas t.ex. hel- eller halvmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat.

Handskydd Handskydd

Lämpliga handskar

Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Om det finns teckan på slitage ska handskarna bytas ut. Hanteringstid: >8 h: 4H, Barricade, Responder. 4-8 h: Butylgummi eller polyvinylacetat. Teflon (PTFE). Trellchem HPS <1 h: Naturgummi (latex). Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Viton (fluorgummi). Saranex, Chemrel.

Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Hudskydd Hudskydd (av annat än händerna)

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Färg Lukt Kommentarer, Luktgräns pH (leverans) Smältpunkt/smältpunktsintervall Kokpunkt/kokpunktsintervall Flampunkt Kommentarer, Flampunkt Avdunstningshastighet

Vätska Grönaktig. Lätt stickande lukt. Etanol 0,136 ppm, isopropanol 0,44 ppm, n-butanol 0,03 ppm. Värde: 7 Värde: -114 °C Värde: 77-79 °C Värde: 13 °C Testmetod: Sluten degel metod SS-EN 22719 Övre/undre brännbarhetsgräns: 3-19 vol-%. Värde: 0,1


Köldbärarsprit Ångtryck Ångdensitet Relativ densitet

Löslighet i vatten Fördelningskoefficient: noktanol/vatten Termisk tändtemperatur Viskositet

Sida 5 av 9 Testmetod: Eter=1 Värde: 5,7 kPa Testtemperatur: 20 °C Värde: 1,59 Referensgas: Luft=1 Värde: 789,3-808,4 kg/m3 Testmetod: Vaccum Testtemperatur: 4-20 °C Löslig vid 20°C. Värde: -0,35 Testmetod: log Kow Testtemperatur: 20 °C Värde: 363 °C Värde: ~ 1,2 mPa.s Testtemperatur: 20 °C

9.2 Annan information Andra fysiska och kemiska egenskaper Fysiska och kemiska egenskaper

Ingen anmärkning angiven.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet Stabilitet

Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risk för farliga reaktioner Risken för farliga reaktioner

Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid.

10.4 Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5. Oförenliga material Material som skall undvikas

Undvik kontakt med oxidationsmedel. Starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter

Kan bilda explosiva fulminater med vissa nitrater.

AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Toxikologiska data från ämnen Ämne LD50 oral LD50 oral LD50 dermal LC50 inandning

Ämne Ytterligare toxikologisk information om komponenten Ämne LD50 oral

Etanol Värde: 10500 mg/kg Försöksdjursart: mus Värde: 10470 mg/kg Försöksdjursart: råtta Värde: > 20 g/kg Försöksdjursart: kanin Värde: > 22,5 mg/l Försöksdjursart: råtta Varaktighet: 6 h Etanol NOAEL råtta:1730 mg/kg/dag (90 dagar) LOAEL råtta:3160 mg/kg/dag (90 dagar) Propan-2-ol Värde: 4396 mg/kg


Köldbärarsprit

Sida 6 av 9

LD50 dermal LD50 dermal LC50 inandning

Ytterligare toxikologisk information om komponenten Ämne LD50 oral LD50 dermal Ytterligare toxikologisk information om komponenten

Försöksdjursart: råtta Värde: 12800 mg/kg Försöksdjursart: kanin Värde: 12800 mg/kg Försöksdjursart: råtta Värde: 72,6 mg/l Försöksdjursart: råtta Varaktighet: 4 h NOAEL råtta: 870 mg/kg/dag (12 w) Butan-1-ol Värde: 2290 mg/kg Försöksdjursart: råtta Värde: 3430 mg/kg Försöksdjursart: kanin LC0 inhalation råtta>17,76 mg/l (4 h) NOAEL råtta: 125 mg/kg/dag (90 d)

Potentiella akuta effekter Inandning

I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Kan ge försämrad reaktionsförmåga och vid mycket höga halter medvetslöshet. Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem. Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen. Förtäring kan orsaka illamående, magsmärtor och kräkningar. I övrigt samma symptom som vid inandning.

Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring

Fördröjda effekter / upprepad exponering Specifik organtoxicitet exponering

upprepad

Lever- cirros och fibros har påvisats vid halter över 6200 mg/kg (NOEL)vid förtäring.

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Toxikologiska data från ämnen Ämne Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, Daphnia

Övrig ekotoxikologisk information om ämnet när det gäller kräftdjur Persistens och nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet

Bioackumulering Biokoncentrationsfaktor (BCF) Ämne Akut vattenlevande, fisk

Etanol Värde: 11200 mg/l Testmetod: LC50 Art: Salmo gairdneri Varaktighet: 24 h Kommentarer: LC50: 13480 mg/l (24 h) (Pimephales promelas) Värde: 5012 mg/l Testmetod: EC50 i sötvatten Art: Ceriodaphnia dubia Varaktighet: 48 h Kommentarer: EC50 i saltvatten: 857 mg/l (48 h) (Artemia salina) NOEC Daphnia 9,6 mg/l (10 d) (Daphnia magna) Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart. Värde: 84 % Testperiod: 20 dagar Testmetod: syreförbrukning Log Kow -0,35 (20°) Värde: 3,2 Testmetod: beräknat Propan-2-ol Värde: 9640 mg/l


Köldbärarsprit

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Persistens och nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet

Bioackumulering Biokoncentrationsfaktor (BCF) Ämne Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Persistens och nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet

Bioackumulering Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Sida 7 av 9 Testmetod: LC50 Art: Pimephales promelas Varaktighet: 96 H Värde: < 1000 mg/l Testmetod: EC50 Art: Scenedesmus subspicatus Varaktighet: 72 h Värde: 13299 mg/l Testmetod: EC50 Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart. Värde: 84 % Testperiod: 20 dagar Testmetod: OECD 301C Log Pow 0,05 Värde: 3 Butan-1-ol Värde: 1376 mg/l Testmetod: LC50 Art: Pimephales promelas Varaktighet: 96 h Värde: 500 mg/l Testmetod: IC50 Art: Scenedesmus subspicatus Varaktighet: 72 h Värde: 1983 mg/l Testmetod: EC50 Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart. Värde: 98 % Testperiod: 19 dagar Testmetod: OECD 301C Log Pow 0,78 Värde: 0,64

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulerar inte.

12.4 Rörligheten i jord Rörlighet

Inga data.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT-bedömning resultat

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter / Anmärkning Miljöupplysningar, sammanfattning

Inga kända. Etanol, isopropanol och n-butanol har låg giftighet för vattenorganismer, är lättnedbrytbar och bioackumuleras ej i vattenmiljön. Vid spill eller utsläpp avdunstar merparten till atmosfären där en snabb sönderdelning sker. Vid nedträngning i djupare marklager försvåras avdunstningen avsevärt.

AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder


Köldbärarsprit Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Produkten är klassificerad som farligt avfall EWC-kod

Sida 8 av 9 Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Får inte blandas med halogenerat avfall. Ej rengjorda förpackningar hanteras som farligt avfall. Ja EWC: 200113 Lösningsmedel

AVSNITT 14: Transportinformation 14.1. UN-nummer ADR RID IMDG ICAO/IATA

1170 1170 1170 1170

14.2 Officiell transportbenämning ADR RID IMDG ICAO/IATA

ETANOLLÖSNING ETANOLLÖSNING ETHANOL SOLUTION ETHANOL SOLUTION

14.3 Faroklass för transport ADR Farlighetsnummer RID IMDG ICAO/IATA

3 33 3 3 3

14.4 Förpackningsgrupp ADR RID IMDG ICAO/IATA

II II II II

14.5 Miljöfaror IMDG Marine Pollutant

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS

F-E, S-D

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Annan relevant information. Annan relevant information.

Ej relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Andra anmärkningar Referenser (lagar/förordningar)

Seveso kategori 7b. Sprängämnesinspektionens författningssamling. "Hantering av vätska med flampunkt < 100°C krävs tillstånd. Sevesodirektivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts Exponeringsscenarier för blandningen

Ja Ja

AVSNITT 16: Annan information Förteckning över relevanta R-fraser

R10 Brandfarligt.


Köldbärarsprit (avsnitt 2 och 3),

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)

Ansvarig för säkerhetsdatablad

Sida 9 av 9 R11 Mycket brandfarligt. R22 Farligt vid förtäring. R36 Irriterar ögonen. R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Sven Calvén Trading AB

Bld nrg xxxx 112012 koldbararsprit  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/energy/bld_nrg_xxxx_112012_koldbararsprit.pdf?version=1