Page 1

UPONOR INFRASTRUKTUR M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N P R O D U K T FA K TA

Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden.

09 | 2008 41001


Innehåll

Uponor markförlagd ventilation

3-5

Den smarta ventilationslösningen för nybyggnation och renovering

6-7

Teknisk information

8-10 11

Läggning och montering Referensobjekt

Angivna data och uppgifter i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser.

2

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N


Den smarta ventilationslösningen vid nybyggnation och renovering av större byggnader. Industribyggnader och hallar Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader med krav på stora luftmängder. Det lämpar sig utmärkt för exempelvis fabriker, kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, parkeringshus och olika former av arenor. Med traditionella ventilationssystem måste det tekniska rummet placeras någonstans i byggnaden. Värdefulla ytor används som skulle kunna utnyttjas till något bättre. Med Uponors markförlagda ventilation kan det tekniska rummet placeras utanför byggnaden. Denna lösning frigör yta men ger också en säker och optimal drift. Ett vanligt problem med traditionella ventilationslösningar är att de behöver stort utrymme i innertaket och rördragningar skall samsas om utrymmet med traverskranar och annan utrustning. Stora ytor används ofta för kanaldragningar och schakt. Valet av ventilation blir en kompro-

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N

miss mellan behov och möjligheter. Systemen kan bli dyra och ger en svår och komplicerad installation. Med Uponors markförlagda ventilation läggs kanalerna för uteluft och avluft under byggnaden och sedan dras luftkanalerna rakt upp genom vertikala schakt. Lösningen ger enkel byggnadsgeometri med större valfrihet för design och luftiga takytor. In- och utförsel av luft placeras utanför byggnaden och viktiga bruksytor frigörs. I exempelvis garage kan sugpunkterna placeras i golvet. När kanaler avlägsnas från innertaket kan man i många fall reducera hela bygghöjden. En säker och platsbesparande lösning som blir ekonomiskt intressant för hela byggprojektet.

plats för tekniska rum eller nödvändiga rördragningar. Att installera ventilation blir då en komplicerad process som innebär stora och kostbara ingrepp i existerande byggnader. Med Uponors markförlagda ventilation kan det tekniska rummet placeras utanför byggnaden. Installationen av de stora ventilationskanalerna kan också läggas på utsidan av byggnaden. Systemet används fram till markplan och därifrån används vanliga plåtkanaler. Dessa placeras i kanaler utvändigt eller invändigt och isoleras efter behov.

Renovering av byggnader Kraven på effektiv ventilation har ökat kraftigt under senare tid. Äldre kontorsbyggnader, förskolor eller skolor som ska renoveras har inte

3


Uponors markförlagda ventilationssystem är flexibelt, tätt och ekonomiskt.

Material Uponors markförlagda ventilationssystem tillverkas av Polypropen (PP) och Polyeten (PE). Plaster som är kemikaliebeständiga, inte korroderar och som har lång livslängd i nordiskt klimat. Materialet är svetsbart och tål normala sättningar i marken över tiden. Dessa egenskaper gör det möjligt att installera Uponors ventilationsrör i marken och få ett vattentätt system. PP- och PE-materialet har använts för VA- ändamål i många år. Huvudsakligen till avlopp, spillvatten, ytvatten och brunnar. Sedan 1980 har materialet även använts till markförlagd ventilation. Materialet visar extremt goda bruksegenskaper och ger stort nyttovärde för användaren. Uponors markförlagda

ventilationssystem av PP och PE ger en tät och driftsäker anläggning med lång livslängd. Drift och underhåll Genom att använda sig av Uponors lösning får byggherren ett ventilationssystem som tar vara på montörens arbetsmiljö samtidigt som den förbättrar projektekonomin. Delar av anläggningen kan faktiskt läggas i marken. Det är enkelt och underhållskostnaderna blir låga. Nya kopplingar kan svetsas på och brunnar kan installeras och anpassas för framtida behov.

Fördelarna med Uponor markförlagd ventilation – sammanfattning • Flexibel och slagfast konstruktion. • Sparar utrymme och kan minska bygghöjden. • Större frihet för artitekt • God värme och ljudisoleringsförmåga

4

• Tät lösning - kan ligga i områden med grundvatten.

• Bra kemikaliebeständighet.

• Ett stort urval av standarddelar

• Specialdelar levereras i enlighet med beställarens specifikationer.

• Slät insida med lågt friktionsmotstånd.

• Uppfyller kraven i NS 3420 - H för kanaler i mark.

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N


Uponors markförlagda ventilationssystemet lämpar sig mycket bra för exempelvis: • Fabriker • Skolor, förskolor, sjukhus • Sporthallar, arenor

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N

• Kontorsbyggnader • Parkeringshus

5


Teknisk information

Miljövänlig

Statisk elektricitet

Rören och delarna är tillverkade i miljövänliga materialet PP och PE. Materialet är återvinningsbart.

PP och PE materialet fungerar som en isolator och leder inte ström. Vid lufthastighet > 15 m/s och när det är mycket partiklar i luftströmmen, kan det under ogynsamma förhållanden, skapas en hög spänning i rörsystemet. Detta problem uppstår inte när rören är nedgrävda. Vid öppen montering leds spänningar bort med en kopparledning som skruvas fast utvändigt på röret och leds till jord.

Värmeförlust PP och PE leder värme dåligt vilket gör att det normalt inte finns behov av att isolera ledningar i marken under bygget. I öppna områden utanför bygget kan en 50 mm isolerande platta läggas över röret för att tillvarata jordvärmen. Brandteknisk information Uponors markförlagda ventilationssystem i PP och PE är brännbara. Vid sektionering installeras brandspjäll enligt traditionella lösningar. PP- och PE-material består bara av kol- och väteatomer. När PP och PE förbränns bildas vatten och koldioxid genom reaktion med syret. Kemikaliebeständighet Systemet är kemikaliebeständigt och materialet lämpar sig utmärkt för att ligga i aggressiva miljöer som exempelvis under grundvattennivå. Problemet undviks genom att välja Uponors ventilationssystem.

6

Användningstemperaturer Ventilationssystemet kan användas för lufttemperaturer från -40 oC till +40 oC. För PP-materialen kan maxtemperaturen ökas till +60 oC. Materialet blir styvare och mindre slagtåligt vid låga temperaturer, och mjukare vid höga.

Tekniska värden Egenskaper Enhet

PP materialet Värden

PE materialet Värden

Densitet kg/m^3 900 940-960 Längdutvidgning mm/m*K 0,1-0,15 1,18-0,20 Värmekonduktivitet W/m*K 0,20 0,40 E-modul 3 min N/mm^2 1400-1600 600-800

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N


Teknisk information

Sortiment

NS 3420-H för ventilation i mark

Uponors ventilationsrör är konstruerat i PP, PE med spets och muff. Alla rörlängder är 6 m som standard, men kortare längder kan levereras efter avtal. Delarna produceras med massiva rörväggar. För dimensionerna Ø200 - Ø500 mm monteras en packning på den spetsiga ändan vid installationen. Dessa produkter är i PP. Dimensioner från Ø600 till Ø2500 mm har en fastgjuten packning i muffen som säkrar tätheten efter montering. Dessa delarna är i PE.

NS 3420-H är den standard för markförlagd ventilation som man följer i Norge. Standarden har funnits sedan aug 2004. I Sverige finns det ingen standard och därför har vi valt att följa den norska. Det är hårt ställda krav på produkten, inspektion/kontroll, rengöring och läggningsföreskrifter.

Bilden visar en färdig montering mellan två rör i dimensionerna Ø600-Ø2500 mm.

Uponor har ett komplett sortiment av böjar, t-rör och reduktioner. Produkterna lagerförs i de mest förekommande dimensionerna. Delar kan anpassas efter kundens behov och levereras efter avtal. Täthet I motsats till andra rörsystem släpper inte Uponors ventilationsrör in vatten i kanalsystemet på grund av den täta packningen. Packningen utgör tätningen, och tätheten i skarven säkras genom ett högt packningstryck under och efter monteringen. Uponors ventilationsrör är absolut täta och skall täthetsprovas enligt NS 3420-H innan röret täcks över. Det är speciellt viktigt i områden där grundvattnet står högt.

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N

Ljud och ljuddämpare Rör och rördelarna leder luften genom en kraftig packning som sitter i ljuddämparen. Packningen hindrar effektivt fortplantning av ljud längs rören. Materialet hindrar också ljuden från att tränga igenom rörväggen. I ventilationsnätet används ljudfällor, antingen nedgrävda i marken, eller över plattan för att hindra ljud till kanalnätet. Ljudfällor dimensioneras för varje enskild anläggning - se tabell i sortiments broschyren på sidan 8. Emballering/rengöring Uponor markförlagd ventilationssystem levereras till byggplatsen med ändlock så att rören hålls rena och klara för installation. Ändlocken skall inte tas bort innan installationen börjar. Rör och delar ska hanteras och lagras skonsamt. Där ändlocken tagits av under förvaring, måste hela ventilationsnätet rengöras innan det körs igång. Ventilationsrörena kan rengöras med alla typer av rengöringsmedel utan att rörsystemet blir skadat.

passade längder och former för snabb montering och installation på byggplatsen. Alla rör och delar är tätade i ändarna för att säkra rena rör. Våra leveranser lossas på mottagarplatsen, kunden är på plats för kontroll och tar hand om lossning med godkänd utrustning. Montering/läggning De stora dimensionerna av ventilation läggs i marken som en vanlig VA-produkt. Efter installation och kringfyllning kan arbetet i byggropen fortsätta som vanligt. Packningen av rören skall ha en standard proctor på >93%. Rörsystemet tål normala sättningar i marken. Uponors ventilationsrör ska följa läggningsföreskrifterna som beskrivs i Svenskt Vatten Publikation P-92 och Anläggnings AMA 07 samt följa kraven i NS 3420-H.

Transport till byggplatsen Uponors ventilationssystem fraktas direkt till byggplatsen från fabriken. Rör och delar levereras i färdigan-

7


Läggning och montering

Läggning av ventilationsrör Uponor markförlagd ventilationssystem skall följa läggningsföreskrifterna som beskrivs i Svenskt Vatten Publikation P-92 och Anläggnings AMA 07 samt följa kraven i NS 3420-H. Ledningsbädden skall vara 15 cm och minst 10 cm vid muffen. Kring röret ska man ha en stödpackning på 0,2 x D. Materialet ska ha största kornstorlek 32 mm för rördimensionerna Ø200-Ø600 mm. För dimensioner från Ø800-Ø1000 mm kan man använda 60 mm kornstorlek och 100 mm för dimensionerna från ≥Ø1200. Men max kornstorlek i stödpackningenzonen 60 mm. Kringfyllningen läggs lagervis och komprimeras. Graderade kringfyllningsmassor ska användas till 300 mm över rörtoppen. Riktningslagret under röret och massorna i ett lager 300 mm rakt över röret ska inte komprimeras.

Omfyllning och komprimering Rördimension

200- 300

400- 500

600- 800

32

32

40

50

63

Maximal lagertjocklek vid tillfyllning 200

300

400

600

900

Max kornstorlek i omfyllningsmaterialet (mm)

Komprimering vid sidan av röret Rekommenderat minsta skyddslager över rörtopp (mm)

1000- 16001200 2500

> 93% St. Proctor upp till 90% av rörets höjd. 250 300 350 400 500

Resterande fyllning Skyddslager Inte komprimerad Lagervis tillfyllning Stödpackning Ledningsbädd

Uponors flexibla rörs samverkan med marken Figuren till höger visar principen för rör som läggs i bra och komprimerade massor. Det är viktigt att massorna har en storlek och fördelning som är proportionell mot rördiametern. På små rör används 0-32 mm och större för stora dimensioner ≥Ø800. Rören läggs enligt skissen till höger i massor proportionerligt mot diametern. Allt eftersom tiden går kommer röret överlag pressas samman och bli spänningslöst. Stenarna runt röret skapar en brokonstruktion. När denna situation uppstår kan röret teoretiskt tas bort. Denna mekanism betyder att det principiellt inte finns begränsningar på läggningsdjup. Det viktigaste är en korrekt läggning och användning av bra dränerade massor.

8

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N


Läggning och montering

Använd godkända monteringsverktyg Talja, kedjor och godkända stroppar används för montering av rör och delar.

Riktningsändring

Fall mot dräneringspunkter

Riktningsändringar på < 2 kan tas upp av skarven för Ø < 800 och ändrade vinklar på < 1o tillåts för större dimensioner. För större avvikelser i riktning används prefabricerade böjar. o

Generellt ska alla ventilationsrör i marken läggas med fall mot kontrollpunkter eller brunnar så att inspektion eller dränering är möjlig om läckage uppstår. Detta är mycket viktigt där grundvatten står högt.

Kontroll av packningar Ø200 - Ø500 Löst levererade packningar monteras på den spetsiga ändans andra spår. Godkänt smörjmedel från Uponor används vid montering. Kontroll av packningar Ø600 Ø2500

Sammanföring av rör med moment taljor

Se till att fastmonterade packningar är rena och hela. Använd rikligt med smörjmedel för enklast möjliga sammanföring. Monteringsöra Monteringsöron finns påsvetsade på spikändan för att förenkla montering. Två stycken svetsas på varje rördelsände för dimensioner ≥ 600 mm.

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N

9


Läggning och montering Montering av stora ventilationsrör 1) Rörgraven ordnas med en ledningsbädd på ca 15 cm. Rörets dimension bestämmer max kornstorleken på materialet. 2) Rörena lyfts ned i rörgraven med godkända lyftstroppar. De får inte skadas under hanteringen, och ändlocken behålls på. Stroppar för monteringen av rören placeras och ändlocken tas bort.

Rörmottagning och mottagningskontroll.

Kontroll och smörjning av packning.

4) Uponors ventilationsrör monteras normalt med hjälp av två stycken lyfttaljor som fästs vid kedjor runt röret. Packningstrycket är högt och

Kontroll och smörjning av spikändan.

Läggning i grundvatten Vid läggning av kanaler i grundvatten ska Uponor kontaktas för att säkra att förhållandena följer NS 3420-H:s bestämmelser. I grundvattenområden med finkorniga massor bör ventilationskanalerna belastas med betongvikter så att inte uppflytning sker. Vid grova massor och ett läggningsdjup större än rördiametern är det oftast tillräckligt med vikten från överfyllnaden. Detta skall kontrolleras av beställaren vid varje anläggning.

Det är mycket viktigt att röret läggs med dräneringsmöjlighet för att kunna ta bort eventuell kondens. OBS viktigt! Kontakta alltid Uponor innan läggning i grundvatten påbörjas.

10

3) Rörändarna rengörs så sand och annan förorening avlägsnas från kopplingsytorna. Godkända smörjmedel från Uponor appliceras på den spetsiga änden av röret och packningen så att monteringen blir enkel. Kontrollera att packningen ligger rätt samt att den inte är skadad.

det kan vara nödvändigt att flytta fästpunktena vid monteringen. Där grävmaskin används skall man nyttja mellanlägg mellan rör och skopa. Monteringen ska ske med stor försiktighet och kontrollerat. 5) Skarven kontrolleras visuellt för att säkerställa att packningen inte vrängt sig. Det fylls och komprimeras runt röret enligt föreskrifterna.

Kontrollerad montering med grävmaskin.

Di

Fyllning, kontroll av skarvar och trycktest.

Max belastning i kg per rörmeter.

200 24 250 40 315 60 450 126 560 196 600 283 800 503 1000 785 1200 1131 1400 1539 1600 2011 2000 3142 2500 4909

grundvattennivå

betongvikt

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N


Referensobjekt Operahuset i Oslo år 2005 Uponor har levererat ca 1400 meter ventilationsrör till Oslos nya operahus. Dimensionerna som användes var från Ø200 - Ø400. Genom att använda Uponors lösning fick bygget en god totalekonomi.

Kolbotn kultur och aktivitetscenter år 2004 Uponor har levererat ca 1130 meter ventilationsrör till projektet. Dimensionerna som användes var från Ø200 - Ø500. Genom att använda Uponors lösning fick bygget en god totalekonomi.

Ekornes fabrik år 1999 Uponor har levererat ventilationsrör till Ekornes projektet. Dimensionerna som användes var från Ø800 - Ø1600. Genom att använda Uponors markförlagda ventilationssystem kunde bygghöjden sänkas med 1,5 meter.

U p onor M A R K F Ö R L A G D V E N T I L AT I O N

11


Uponor AB Uponor Infrastruktur 513 81 Fristad

T 033-17 25 00 F 033-26 66 39 W www.uponor.se E infrastruktur.se@uponor.com

Arkiv markforlagd ventilation prodfakta  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/underground_ventilation/arkiv_m...

Arkiv markforlagd ventilation prodfakta  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/underground_ventilation/arkiv_m...