Page 1

Uponor markavloppssystem

Ultra Double

1 | 2013 32003


5.2 Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor markavloppssystem Ultra Double är ett självfallssystem för dag- och spillvatten. Ultra Double är dubbelväggigt, framställt i PP-material med slät insida och korrugerat utsida. Denna konstruktion har en ringstyvhet på SN8. Ultra Double-rör används tillsamman med Ultra Rib 2® delar. Systemet har således en ringstyvhet på SN8 med alla delar tillverkade i PP. Rören är rödbruna utvändigt med ljusgrå insida för att underlätta vid TV-inspektion.

Rördimensioner Utvändig mm

Invändig mm

200

174

250

216

315

277

450

393

560

491

680

596

Tabel 5.2.1

Uponor markavloppssystem Ultra Doubles egenskaper är högre än de europeiska normkraven, som, ställs på avloppssystem idag. Med den inbyggda säkerhetsmarginalen uppnås ytterligare trygghet vid installation av Ultra Double-rörsystemet.

Tätningsringen kan levereras i olje- och bensinbeständigt material eller i ett standardmaterial. Standardtätningringen är tillverkad i SBR-gummi. De olje- och bensinbeständiga tätningsringarna är tillverkade av NBR-gummi och har en gul markering.

Ultra Double-rören är inlinemuffade, som tillsammans med tillhörande tätningsring ger en säker och tät installation.

2

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE


System- och materialdata Egenskaper

PP

Enhet

Standard/Testmetod

Densitet

900

kg/m3

ISO 1183

Rör

SN8

kN/m2

ISO 9969

Delar

SN8

kN/m2

ISO 9969

Ringstyvhet Långtidskrympmodul E50

425

MPa

ISO 527-2

Korttidskrympmodul E0

1650

MPa

ISO 527-2

Längdutvidgningskoefficient

0,15

mm/m • °C

Värmeledningstal

0,23

W/m • °K

Maximal tillåten kontinuerlig driftstemperatur

60

°C

Maximal tillåten korttidstemperatur

95 - 100 °C

Tillåten avvinkling i fogar

2

DIN 52612 v. 23 °C

°

Tabell 5.2.2

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE

3


Kravspecifikationer Nedan översikt visar en sammanställning mellan krav som ställs av SS-EN 13476, Nordic Poly Mark och Uponors egna

interna produktkrav. Dessa används i samband med den löpande produktionskontrollen.

Kravspecifikationer Egenskaper Slagtålighet – Rör

Referens till

Nordic Poly Mark

SS-EN 13476

SBC EN 13476

0 °C; fallhöjd 1,0 m

-10 °C; fallhöjd 1,0 m

Uponor tilläggskrav 0 °C; fallhöjd 1,5 m -20 °C; fallhöjd 1,0 m

Ringstyvhet – Rör

30 % av invändig diameter

30 % av invändig diameter

35 % av invändig diameter

Täthet av svetsning med

1. Det krävs 5 och 10 %

1. Det krävs 10 och 15 %

elastiska tätningsringar

deformation av muff resp.

deformation av muff resp.

spetsända.

spetsända.

SS-EN 1277: Villkoren

SS-EN 1277: Villkoren

B (deformation) skall

B (deformation) skall

uppfyllas

uppfyllas

2. Det krävs följande

2. Det krävs följande

avvinkling av fogen:

avvinkling av fogar:

≤ ø315 = 2 °

≤ ø315 = 2 °

> ø315 = 1,5 °

> ø315 = 1,5 °

SS-EN 1277: Villkoren C

SS-EN 1277: Villkoren D

(avvinkling) skall uppfyllas

(både deformation och avvinkling) skall uppfyllas

Tätningsringar

Tätningsringar skall vara i

Tätningsringar skall vara i

Tätningsringar skall vara

överensstämmelse med

överensstämmelse med

i överensstämmelse med

SS-EN 681-1, 681-2 vid

SS-EN 681-1, 681-2 vid

SS-EN 681-1, 681-2

45 C

45 C

vid 60 C

Tabel 5.2.3

4

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE


Godkännanden och märkning Godkännanden

(Sverige, Danmark, Norge och Finland). På uponor.se finns en uppdaterad översikt samt länk till INSTA-CERT-certifikaten.

Ultra Double är Nordic Poly Mark-märkt (INSTA-CERT-certifierat) och systemet är således godkänt i de nordiska länderna

Märkning Nedanstående visar märkningen av Uponor markavloppssystem Ultra Double.

SEWER DOUBLE PP DN/ON 200

SEWER DOUBLE Tillverkare Användnings- Produkt område:

SN8 UD

EN 13476

PP Material:

DN/ON 200 Nominell

SN8 Ring-

Polypropulen

ytterdiameter

styvhetsklass UD = under och

2007

UD Användningsområde

Avlopp

utanför byggnader

7

EN 13476 Nordic Poly Mark

7g

g

2007

Produktstandard Iskristall. Kan hantras Tillverkningsenhet Tillverkningstidpunkt vid låg temperatur

g= Fristad

månad/år

Användningsområde Dim. 200 + 250 + 315 betecknas ”UD” Dim. 450, 560 och 680 betecknas ”U”

Figur 5.2.4

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE

5


Installation Avsnittt beskriver i detalj, hur Ultra Double-rör och delar sammanfogas.

1. Kapning av röret sker mellan två ribbor med ett fintandad fogsvans. Efter kapningen avlägsnas graderna med kniv eller fil.

2. Tätningsringen monteras i första spåret från spetsändan. Därmed säkras optimal tätning.

3. Muffen smörjs invändigt med Uponor smörjmedel.

6

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE


4. Röret skall monteras i muffens botten, ingen spalt mellan rörända och muffbotten.

5.Rören kan även sammanfogas med att man pressar med t ex ett spett mot den bakre muffen. För att inte skada muffen, ska en träkloss placeras mellan spettet och muffen.

6. Korrekt sammanfogning av Uponor markavloppssystem Ultra Double.

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE

7


Monteringsanvisning för Ultra Double övergång till betongrör

Anslutning till betongrörsspetsända

Anslutning av betongrörsmuff

Övergång från Ultra Double spetsända till BTG-rörs spetsända G-ring monteras ytterst på BGT-rörets spetsända, övergången skjuts på utan smörjmedel, varvid G-ringen rullar ett slag och monteringen är klar (kan krympas om så erfordras).

Övergång från Ultra Double spetsända till BTG-rörsmuff utan tätningsring. Placera tätningsring enligt bild och tryck övergången stumt i BTG-rörsmuffen. Till BTG-rörsmuff med isittande tätningsring används ej lös tätningsring, i övrigt fortfarande enligt ovan. Kontrollera alltid att täthet uppnåtts. Om osäkerhet råder kan rördelen kringgjutas..

För fler delar hänvisas till Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2® sortimentet.

Läggningsregler och materialanvändning Vid projektering och utförande ska hänsyn tas till läggningsförhållandena. Avgörande för rörens förmåga att motstå den påverkan de utsätts för att såväl grävarbetet som rörläggningen och fyllningen görs omsorgsfullt.

8

Se kapitel 5.0 ”Installation av markförlagda plaströr”.

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE


Dimensionering Statisk dimensionering

Hydraulisk dimensionering

ett väl fungerande system. De gällande principerna för dimensionering har gåtts igenom i inledningsavsnittet om dag- och spillvatten. Här visas de gällande vattenflödesdiagrammen för Uponor Ultra Double, där 0,025 mm värdet har använts som råhetsfaktor.

När ledningsnätet ska dimensioneras är det viktigt att se till att det finns tillräckligt hydraulisk kapacitet, och att självrensningsegenskaperna kan säkra

Diagrammen är beräknade efter rörens innerdiameter, även om rören är betecknade efter sina ytterdiametrar.

I inledningsavsnittet ”Spillvatten” under ”Statisk dimensionering” behandlas den statiska dimensioneringen av självfallsledningar.

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE

9


Diagram 5.2.5

Dimensioneringsdiagram för 100 % fyllda Ultra Double-ledningar.

y=d

Diagrammet är en grafisk avbildning av Colebrook Whites formel.

↑ y = vattendjup d = innerdiameter Råhet k = 0,025 mm Vattentemperatur t = 10 °C

1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

400

600

1000

2000

3,0 100 90 80 70 60

2,5 2,0

Rördiameter [mm]

200/175

50

250/220

40

1,5

315/277

30

450/400

Hastighet (m/s)

20

560/500

1,0

680/600

0,8

10 9 8 7 6

0,6

5

0,5

4 3

0,4

2

Ledningslutning

0,3 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,2

0,1 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

400

600

1000

2000

Vattenflöde

10

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Diagram 5.2.6

50

Självrensningskurvor Ø 200

40 30

Ledningsfall [‰]

20

10 9 8 7 6 5

Spillvatten

4 3

Dagvatten

2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

20

40

60

80 100

200

80 100

200

Vattenflöde [l/s]

1

2

4

6

8

10

100 90 80 70 60

Diagram 5.2.7

50

Självrensningskurvor Ø 250

40 30

Ledningsfall [‰]

20

10 9 8 7 6 5

Spillvatten

4 3

Dagvatten 2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

Vattenflöde [l/s]

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE

11


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Diagram 5.2.8

50

Självrensningskurvor Ø 315

40 30

Ledningsfall [‰]

20

10 9 8 7 6 5 4

Spillvatten

3

2

Dagvatten

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

20

40

60

80 100

200

Vattenflöde [l/s]

1

2

4

6

8

10

100 90 80 70 60

Diagram 5.2.9

50

Självrensningskurvor Ø 450

40 30

Ledningsfall [‰]

20

10 9 8 7 6 5 4 3

Spillvatten

2

Dagvatten 1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

Vattenflöde [l/s]

12

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Diagram 5.2.10

50

Självrensningskurvor Ø 560

40 30

Ledningsfall [‰]

20

10 9 8 7 6 5 4 3

Spillvatten

2

Dagvatten

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

Vattenflöde [l/s]

UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM ULTRA DOUBLE

13


Uponor AB Uponor Infrastruktur Industriv채gen 11 SE-513 81 Fristad

T 033-17 25 00 F 033-17 26 17 W www.uponor.se E infrastruktur.se@uponor.com

52ultradouble  

http://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden-infra/download-center/current/infrastructure_solutions/teknisk-handbok-inf/52ultradouble...