Page 1

Ecoflex Supra K U LV E R T R Ö R F Ö R FROSTSKYDDADE HUSANSLUTNINGAR

12 | 2011 10002


Ecoflex Supra – röret som aldrig fryser FÖRSE DITT HEM ELLER DIN STUGA MED ETT R Ö R S O M A L D R I G F R Y S E R . G Ö R E T T K LO K T B E S L U T O C H S L U TA O R O A D I G Ö V E R VAT T E N LEDNINGARNA NÄR DET BLIR MINUSGRADER.

Varför lönar det sig att välja Ecoflex Supraröret till kallvattenledning och tryckavlopp? Installationsklar rörledning med isolering

Hög kvalitet som inte påverkar vattnet

Rörledning, isolering och självreglerande värmekabel i samma paket. Värmekabeln ligger utanpå mediaröret. Vattnet fryser aldrig.

Ecoflex Supra-röret tillverkas av högklassig PEM-plast som inte avger främmande ämnen i vattnet. Dricksvattnet bibehåller sin smak och lukt. Värmekabeln kommer inte i beröring med vattnet.

Problemfri Ibland blir det elavbrott. Ecoflex Supra-röret tar inte skada även om vattnet fryser. När strömmen åter kopplas på, tinar röret upp på ungefär en timme. Funktionssäker Den omsorgsfulla produktutvecklingen och kvalitetskontrollen på Uponor garanterar att Ecoflex Supra är stark och långlivad. Röret har testats av finska statens tekniska forskningscentral VTT.

2

E C O F L E X S U P R A – K U LV E R T R Ö R F Ö R F R O S T S K Y D D A D E H U S A N S L U T N I N G A R


Det är lätt att montera Ecoflex Supra Du kan gräva ner röret eller lägga det direkt på marken, berget eller i snön Installationen kräver inga specialverktyg. Du behöver endast en såg och en kniv för att kapa röret. En auktoriserad elinstallatör kopplar de nödvändiga skyddsanordningarna till kabeln. Anslutnings-/ändsetförpackningen innehåller alla delar som behövs för koppling och ändavslutning av värmekabeln. Med förpackningen får du även tydliga illustrerade monteringsanvisningar (OBS! Kopplingar för mediarör, kopplingsdon, jordfelsbrytare eller strömbrytare ingår ej). Så här använder du Ecoflex Supra Plus Ecoflex Supra Plus är utrustad med värmekabeln Frostop Green, som är självbegränsande och som därför inte kan överhettas. Värmekabeln ska alltid anslutas till elnätet via en strömbrytare som är försedd med en lägesmarkering och jordfelsbrytare. Uppvärmningen stängs av med strömbrytaren när det inte längre finns risk för att rörledningen fryser. Om en vattenledning används sporadiskt och den får tidvis frysa, är det möjligt att tina upp röret med kabeln. Om man låter ett rör frysa är det emellertid viktigt att observera att det finns risk för att metalldelar spricker. Det får inte finnas tryck i röret, eftersom detta hindrar vattenflödet från den del av röret som finns i ett varmt utrymme. Önskar man reglera temperaturen mer exakt, kan kabeln förses med en termostat. Om vattenledningen används kontinuerligt kan värmekabeln styras med ett tidur. Med tiduret är det möjligt att periodisera drifttiden, vilket är ett enkelt sätt att minska elförbrukningen. Värmekabeln kan t.ex. vara påslagen en halv timme och frånslagen en timme. Perioderna kan fastställas individuellt efter omständigheterna.

Ecoflex Supra Standard Ecoflex Supra Standard är utrustad med resistiv värmekabel styrd av ett styrdon. Systemet kan kopplas till antingen 230 V eller 400 V spänning. Ecoflex Supra Standard tillverkas med två olika typer av resistiva värmekablar med konstant motståndsvärde över hela kabelns längd. Den gula kabeln med 2 x 0,48Ω/m resistiva ledare är avsedd för rörlängder 50-300 m och den vita kabeln 2 x 0,05Ω/m för rörlängder 150-700 m. För längre rörledningar krävs flera elmatningspunkter eller en värmekabel som dimensionerats särskilt för projektet. Uppvärmningseffekten i den resistiva värmekabeln regleras med ett styrdon och en NTC-temperaturgivare. Styrdon Ecoflex 600S är ett styrdon för elvärme med steglöst, tidsstyrt triacreglage. Med styrdonet hålls värmekabelns ytskikt på en konstant, given temperatur, vilket kan ge en minskning av elförbrukningen med upp till 60% jämfört med kontinuerlig uppvärmning. Reglerområde för temperaturen är 0-30°C.

OBS! En viss strömförbrukning åtgår även när inget uppvärmningsbehov eller frysrisk föreligger. När inget värmebehov finns, kan strömmen brytas för att undvika onödig strömförbrukning.

E C O F L E X S U P R A – K U LV E R T R Ö R F Ö R F R O S T S K Y D D A D E H U S A N S L U T N I N G A R

3


Ecoflex Supra Plus – Alternativ för koppling till elsystemet Strömbrytare

Strömbrytare +Tidur

Ecoflex Supra-röret har en självbegränsande värmekabel med en max. effekt på 10 W/m och driftspänning på 230 V.

W/m

Strömbrytare +Termostat

15

10

Jordfelsbrytare Strömbrytare med signallampa

5

Jordfelsbrytare Strömbrytare med signallampa

Tidur Jordfelsbrytare Strömbrytare med signallampa

-20

0

+20

°C

Termostat Max. installationslängd med en inmatningspunkt 100 m med 10 A säkring 150 m med 16 A säkring OBS! Skydda också systemet med jordfelsbrytare. Stora sammanhängande nät kan förses med flera inmatningar. Reservera vid röränden 0,5 m rör för koppling och ändavslutning. Läs noga igenom monteringsanvisningarna innan du börjar.

Värmekabeln ska alltid kopplas till elnätet via en säkring, jordfelsbrytare och strömbrytare med signallampa.

Ecoflex Supras konstruktion

Användning • FRITIDSHUS PE-rör för temperaturgivare

Självreglerande värmekabel

• V I L LO R • LANTBRUK

PE mediarör

• VÄXTHUS Aluminiumfolie PE-mantelrör

32/68

40/90

Isolering

25/68

40/128

• TILLFÄLLIGA I N S TA L L AT I O N E R • I N D U ST R I BYG G N A D E R • Ö V E R A L LT, D Ä R VAT T N E T K A N F R Y S A

-23°C -27°C -26°C -34°C -33°C -38°C -43°C -50°C 4

E C O F L E X S U P R A – K U LV E R T R Ö R F Ö R F R O S T S K Y D D A D E H U S A N S L U T N I N G A R


Ecoflex Supra Plus Gammalt RSK nr

Nytt RSK nr

Uponor nr

Benämning

2405216

2405366

1048687

Ecoflex Supra Plus 25 X 2,3 / 68 mm

150 m

2405217

2405367

1048688

Ecoflex Supra Plus 32 X 2,9 / 68 mm

150 m

2405218

2405368

1048689

Ecoflex Supra Plus 40 X 3,7 / 90 mm

150 m

2405284

2405369

1048690

Ecoflex Supra Plus 40 X 3,7 / 140 mm

150 m

2405220

2405370

1048691

Ecoflex Supra Plus 50 X 4,5 / 90 mm

150 m

2405283

2405371

1048692

Ecoflex Supra Plus 50 X 4,6 / 140 mm

150 m

2405285

2405372

1048693

Ecoflex Supra Plus 63 X 5,8 / 140 mm

150 m

2405286

2405373

1048694

Ecoflex Supra Plus 75 X 6,8 / 175 mm

100 m

2405287

2405374

1048695

Ecoflex Supra Plus 90 X 8,2 / 200 mm

100 m

2405225

2405375

1048696

Ecoflex Supra Plus 110 X 10,0 / 200 mm

100 m

2405341

2405307

1048697

Uponor Anslutnings-/ändsats För Supra Plus 25-32 /68

1 st

2405342

2405308

1048698

Uponor Anslutnings-/ändsats För Supra Plus 40-50 /90

1 st

2405343

2405309

1048699

Uponor Anslutnings-/ändsats För Supra Plus 40-63/ 140

1 st

2405344

2405310

1048700

Uponor Anslutnings-/ändsats För Supra Plus 75/ 175

1 st

2405346

2405311

1048702

Uponor Anslutnings-/ändsats För Supra Plus 90-110 /200

1 st

2405312

1048703

Supra Plus Control Unit

1 st

E C O F L E X S U P R A – K U LV E R T R Ö R F Ö R F R O S T S K Y D D A D E H U S A N S L U T N I N G A R

Längd/ antal

5


Anteckningar

6

E C O F L E X S U P R A – K U LV E R T R Ö R F Ö R F R O S T S K Y D D A D E H U S A N S L U T N I N G A R


Anteckningar

E C O F L E X S U P R A – K U LV E R T R Ö R F Ö R F R O S T S K Y D D A D E H U S A N S L U T N I N G A R

7


1669S 12-03-1-SP

Angivna data i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser. Reservation för tryckfel.

Uponor AB Uponor VVS Box 2 721 03 Västerås

T 021-380 00 F 021-387 10 W www.uponor.se

10002 11 2011 ecoflex supra  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_eco/10002_11_2011_-ecoflex-supra.pdf?v=f15ca4c...

10002 11 2011 ecoflex supra  

https://www.uponor.se/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_eco/10002_11_2011_-ecoflex-supra.pdf?v=f15ca4c...